Förfarande : 2018/0390(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2019

Ingivna texter :

A8-0047/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0336

BETÄNKANDE     ***I
PDF 179kWORD 57k
29.1.2019
PE 632.052v02-00 A8-0047/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Claude Moraes

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen

(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0745),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0483/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0047/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Förenade kungarikets regering har meddelat sin avsikt att inte kräva visering av medborgare i EU-27 som reser till Förenade kungariket för kortare vistelser för affärer eller turism från och med den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket. Om Förenade kungariket inför viseringskrav för medborgare i åtminstone en medlemsstat i framtiden, bör den ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i [artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001]26 tillämpas. Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna bör agera utan dröjsmål vid tillämpningen av mekanismen.

(6)  Förenade kungarikets regering har meddelat sin avsikt att inte kräva visering av medborgare i EU-27 som reser till Förenade kungariket för kortare vistelser för affärer eller turism från och med den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket.

_________________

 

26 Se fotnot 23.

 

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Detta beslut grundar sig på förväntningen att Förenade kungariket, för att upprätthålla nära förbindelser, kommer att ge medborgare från alla medlemsstater fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar. Om Förenade kungariket inför viseringskrav för medborgare i åtminstone en medlemsstat i framtiden, bör den ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i [artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001]1a tillämpas. Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna bör agera utan dröjsmål vid tillämpningen av mekanismen. Kommissionen bör fortlöpande övervaka respekten för ömsesidighetsprincipen och omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om alla händelser som kan äventyra respekten för denna princip.

 

_________________

 

1A Se fotnot 23.


MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionens förslag är en del av de lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att anpassa unionslagstiftningen till brexit. Syftet är att klargöra brittiska medborgares situation när unionsrätten upphör att gälla för dem i fråga om viseringspolitiken.

För närvarande har brittiska medborgare i egenskap av unionsmedborgare rätt att resa in i en annan medlemsstat utan någon visering för inresa eller någon motsvarande formalitet. I och med utträdet ur unionen kommer de emellertid att bli tredjelandsmedborgare enligt EU‑lagstiftningen. Det kommer därför att bli nödvändigt att fastställa om de ska vara tvungna att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser, eller om ska de undantas från detta krav.

I förordning (EG) nr 539/2001(1) som samlar regelverket om viseringar finns i bilaga I en förteckning över de länder vars medborgare omfattas av viseringskravet, medan det i bilaga II anges vilka länders medborgare som är undantagna från kravet. I förordningen fastställs också kriterier för beslut om huruvida ett land ska placeras i bilaga I eller bilaga II. Detta beslut måste fattas av medlagstiftarna genom en ändring av förordningen.

Som förklaras i motiveringen till förslaget, har kommissionen bedömt Förenade kungarikets situation i relation till de kriterier som fastställs i förordningen. (Dessa kriterier rör bland annat olaglig invandring, allmän ordning och säkerhet, ekonomiska fördelar, i synnerhet i fråga om turism och utrikeshandel, samt unionens yttre förbindelser med de berörda tredjeländerna, inbegripet i synnerhet hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, liksom konsekvenserna för den regionala sammanhållningen och ömsesidigheten). Det man kommit fram till är att medborgare i Förenade kungariket som är brittiska medborgare bör vara undantagna från viseringskravet när de reser till unionen för kortare vistelser.

Kommissionen föreslår därför att Förenade kungariket, vad gäller brittiska medborgare, ska föras in i bilaga II, dvs. i förteckningen över tredjeländer som är undantagna från viseringskrav. Den föreslår också ytterligare två nödvändiga tekniska ändringar för att korrekt återspegla den nya rättsliga situationen i förordningstexten.

Förslaget erinrar även i artikel 2 a om att den ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i förordning (EG) nr 539/2001 ska tillämpas om Förenade kungariket skulle införa viseringskrav för personer som är medborgare i en medlemsstat.

Slutligen fastställs i artikel 3 att denna förordning ska träda i kraft den 30 mars 2019 och att den ska tillämpas från och med dagen efter det att unionsrätten upphör att gälla för Förenade kungariket.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att kommissionen på ett korrekt sätt har bedömt de kriterier som bör ligga till grund för beslutet i denna fråga. Att undanta brittiska medborgare från viseringskravet är i den nuvarande situationen det enda förnuftiga beslutet.

(1)

Förordning (EG) nr 539/2001 har nyligen kodifierats och ersätts av förordning (EU) 2018/1806 av den 14 november 2018 som trädde i kraft den 18 december 2018. Hänvisningarna kommer att anpassas genom hela lagstiftningstexten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen

Referensnummer

COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)

Framläggande för parlamentet

14.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claude Moraes

26.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2018

10.1.2019

29.1.2019

 

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Jill Seymour

Ingivande

29.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock, Jill Seymour

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Kārlis Šadurskis, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy