Postup : 2018/0093M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2019

Předložené texty :

A8-0048/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0089

ZPRÁVA     
PDF 175kWORD 57k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07971/2018),

–  s ohledem na navrhované znění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (Singapurem), které do značné míry odráží dohodu parafovanou dne 20. září 2013,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (COM(2018)0194),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0446/2018),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem, která byla podepsána dne 19. října 2018,

–  s ohledem na posudek 2/15 Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU, který si Komise vyžádala dne 10. července 2015,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA)(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o vedení dvoustranných jednání s jednotlivými členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (dále jen „ASEAN“), počínaje Singapurem,

–  s ohledem na směrnice pro jednání ze dne 23. dubna 2007 pro meziregionální dohody o volném obchodu s členskými státy ASEAN,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na články 91, 100, 168 a 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(3) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0048/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Singapur sdílejí stejné důležité hodnoty, včetně demokracie, právního státu, dodržování lidských práv, kulturní a jazykové rozmanitosti a silné podpory otevřeného obchodu založeného na pravidlech a mnohostranného obchodního systému;

B.  vzhledem k tomu, že toto je první dvoustranná obchodní dohoda uzavřená mezi EU a členským státem ASEAN a důležitý krok směrem ke konečnému cíli, jímž je meziregionální dohoda o volném obchodu; vzhledem k tomu, že dohoda bude rovněž sloužit jako srovnávací základ pro dohody, které EU v současné době vyjednává s dalšími hlavními ekonomikami ASEAN;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci regionu ASEAN je zdaleka největším partnerem EU Singapur, který představuje téměř jednu třetinu obchodu se zbožím a službami mezi EU a ASEAN a zhruba dvě třetiny investic mezi oběma regiony;

D.  vzhledem k tomu, že obchod mezi EU a Singapurem činí více než 50 miliard eur ročně;

E.  vzhledem k tomu, že se předpokládá, že 90 % budoucího celosvětového hospodářského růstu bude vytvářeno mimo Evropu, zejména v Asii;

F.  vzhledem k tomu, že Singapur je smluvním státem Komplexní a progresivní dohody o transpacifickém partnerství (dále jen „CPTPP“) a účastní se probíhajících jednání o Regionálním komplexním hospodářském partnerství (dále jen „RCEP“);

G.  vzhledem k tomu, že Singapur je ekonomikou s vysokými příjmy, s hrubým národním důchodem ve výši 52 600 USD (údaj za rok 2017); vzhledem k tomu, že jeho hospodářský růst patří mezi nejvyšší na světě a od získání nezávislosti činí v průměru 7,7 % ročně;

H.  vzhledem k tomu, že Singapur patří mezi země, s nimiž je v celosvětovém měřítku obchodování nejsnazší, je jednou z nejkonkurenceschopnějších zemí světa a patří k nejméně zkorumpovaným zemím na světě;

I.  vzhledem k tomu, že výroba, zejména v odvětví elektroniky a jemné mechaniky, a služby jsou i nadála dvěma pilíři ekonomiky Singapuru s vysokou přidanou hodnotou;

J.  vzhledem k tomu, že Singapur je globálním hráčem v oblasti finančních a pojišťovacích služeb;

K.  vzhledem k tomu, že více než 10 000 evropských společností má své regionální zastoupení v Singapuru a provozuje svou činnost v prostředí právní jistoty a bezpečí; vzhledem k tomu, že do Singapuru vyváží přibližně 50 000 evropských společností, z nichž 83 % jsou malé a střední podniky (MSP),

L.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem pravděpodobně velmi pozitivně ovlivní obchodní a investiční toky mezi EU a Singapurem; vzhledem k tomu, že studie vypracovaná pro Evropský parlament v roce 2018 odhaduje, že v průběhu prvních pěti let by objem obchodu mezi EU a Singapurem vzrostl o 10 %;

M.  vzhledem k tomu, že další významné ekonomiky, jako je Japonsko, USA a Čína, již se Singapurem uzavřely dohody o volném obchodu, což z hlediska hospodářské soutěže znevýhodňuje Evropskou unii;

N.  vzhledem k tomu, že z posouzení dopadů dohody o volném obchodu mezi EU a ASEAN na na obchod a udržitelnost vypracovaného v roce 2009 vyplývá, že tato dvoustranná dohoda o volném obchodu bude z hlediska národního důchodu, HDP a zaměstnanosti přínosná pro obě strany; vzhledem k tomu, že nebylo vypracováno žádné posouzení dopadů na obchod a udržitelnost, které by se týkalo přímo obchodních vztahů mezi EU a Singapurem v posledních letech;

O.  vzhledem k tomu, že analýza hospodářského dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, kterou provedla Evropská komise v roce 2013, uvedla, že HDP Singapuru by mohl vzrůst o 0,94 %, tj. o 2,7 miliardy EUR, a HDP EU o 550 milionů EUR;

1.  vítá dohodu o volném obchodu, která byla podepsána v Bruselu dne 19. října 2018;

2.  zdůrazňuje, že jednání byla původně uzavřena v roce 2012 a zakládala se na směrnicích Rady pro jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a ASEAN přijatých v dubnu 2007; vyjadřuje politování nad velkým zpožděním, které doprovázelo předložení této smlouvy k ratifikaci a které bylo mimo jiné důsledkem toho, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek, aby se vyjasnila otázka, zda záležitosti, které tato dohoda pokrývá, spadají do výlučné pravomoci EU nebo do sdílené pravomoci; vítá právní jednoznačnost, kterou poskytl posudek Evropského soudního dvora, a domnívá se, že se posílila legitimní demokratická úloha Evropského parlamentu a objasnily se pravomoci EU v oblasti obchodní politiky; vítá, že navzdory tomuto zpoždění Singapur nepolevil ve své angažovanosti, a žádá, aby tato dohoda vstoupila bezodkladně v platnost v okamžiku její ratifikace Parlamentem;

3.  domnívá se, že má zásadní význam, aby EU byla v čele otevřeného obchodního systému založeného na pravidlech, a vítá skutečnost, že deset let po začátku jednání je dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem důležitým prvkem takovéhoto postavení EU; žádá proto Komisi a členské státy, aby aktivně oslovily další globální partnery s cílem pokročit v oblasti ambiciózního světového programu týkajícího se spravedlivého a otevřeného obchodu, přičemž by měly vycházet ze zkušeností získaných v souvislosti s dohodou o volném obchodu se Singapurem;

4.  zdůrazňuje hospodářský a strategický význam této dohody, neboť Singapur je centrem celého regionu ASEAN; považuje tuto dohodu za důležitý krok k obchodním a investičním dohodám s ostatními členskými státy sdružení ASEAN, který vytváří jejich precedens, a domnívá se, že se jedná základní kámen budoucí meziregionální spolupráce v oblasti obchodu; rovněž zdůrazňuje, že se díky této dohodě zabrání tomu, aby vývozci z EU byli konkurenčně znevýhodněni oproti podnikům z jiných zemí CPTPP a RCEP; vítá skutečnost, že uzavření této dohody v rámci globální agendy EU pro volný obchod přinese nejenom velké výhody pro spotřebitele, ale i pro zaměstnance;

5.  poznamenává, že Singapur již odstranil většinu svých cel na výrobky z EU a že tato dohoda zcela odstraní oněch několik zbývajících cel, jakmile vstoupí v platnost,

6.  vítá, že Singapur odstraní určitá opatření, která by mohla představovat překážky obchodu, jako jsou dvojí bezpečnostní testy automobilů a jejich dílů a elektroniky, což zjednoduší vývoz zboží z podniků EU do Singapuru;

7.  zdůrazňuje, že dohoda zajistí společnostem EU lepší přístup na singapurský trh se službami, jako jsou finanční, telekomunikační a poštovní služby, inženýrské služby, služby architektů a námořní doprava, a že se tato liberalizace řídí přístupem založeným na „pozitivním seznamu“;

8.  v souvislosti s liberalizací finančních služeb připomíná, že dohoda obsahuje doložku o výjimce týkající se obezřetnostních opatření, která stranám umožňuje přijmout nebo zachovat určitá opatření z důvodu obezřetnosti, zejména na ochranu střadatelů a investorů a k zajištění integrity a stability a finančních systémů stran;

9.  vítá skutečnost, že Singapur dne 21. června 2017 podepsal Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů (MCAA), jejímž cílem je zavést celosvětový standard pro automatickou výměnu informací týkajících se daní, a že Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl spustit automatickou výměnu na základě uvedené dohody se všemi členskými státy EU, s nimiž neměl pro tento účel uzavřenou dvoustrannou dohodu; konstatuje, že Singapur není ani na „černé listině“, ani na „kontrolním seznamu“ v rámci seznamu nespolupracujících jurisdikcí, který vypracovává skupina pro kodex chování EU, přestože některé nevládní organizace Singapur kritizovaly za to, že poskytuje daňové pobídky společnostem;

10.  poukazuje na lepší přístup na singapurský trh veřejných zakázek na základě této dohody oproti Dohodě o vládních zakázkách (GPA); zdůrazňuje, že při zadávání veřejných zakázek by měla být zohledněna i sociální a environmentální kritéria; zdůrazňuje, že zadávání veřejných zakázek musí v EU i v Singapuru nadále sloužit nejlepšímu zájmu občanů;

11.  vítá, že Singapur souhlasil s tím, že vytvoří registrační systém zeměpisných označení, který poskytne ochranu asi 190 zeměpisným označením z EU, přičemž další bude možné přidat v pozdější fázi; připomíná, že v roce 2016 EU do Singapuru vyvezla zemědělské a potravinářské výrobky v hodnotě 2,2 miliardy EUR, a podotýká, že Singapur je pro EU pátým největším trhem pro vývoz potravin a nápojů v Asii a unijním zemědělcům a zemědělsko-potravinářským výrobcům skýtá významné možnosti; vítá proto závazek Singapuru uvedený v této dohodě, totiž zachovat nulovou výši cel na zemědělsko-potravinářské výrobky, a zavedení systému certifikace unijních výrobců masa, kteří usilují o vývoz do Singapuru; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že dohoda o volném obchodu se Singapurem nezajišťuje automatickou ochranu 196 zeměpisných označení EU, která jsou zařazena do přílohy ke kapitole o duševním vlastnictví, neboť pro zajištění ochrany bude nutné všechna zeměpisná označení (bez ohledu na původ) posoudit a zveřejnit (a případně řešit námitky) v souladu s registračním postupem v Singapuru; zdůrazňuje, že prováděcí právní předpisy týkající se zeměpisného označení, které zřizují rejstřík Singapuru pro zeměpisná označení a zavádí postup jejich registrace, vstoupí v platnost v okamžiku ratifikace dohody Parlamentem; žádá singapurské orgány, aby okamžitě zahájily práci na postupu registrace a aby co nejdříve zřídily rejstřík a zahájily jeho činnost v okamžiku ratifikace dohody Parlamentem; vybízí Komisi, aby i nadále intenzivně spolupracovala se singapurskými orgány na tom, aby byla zajištěna ochrana co největšího počtu zeměpisných označení EU v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o volném obchodu bez výjimek a omezení (včetně příloh nebo poznámek pod čarou);

12.  zdůrazňuje skutečnost, že dohoda uznává právo členských států vymezovat a poskytovat veřejné služby na všech úrovních a nebrání vládám, aby kteroukoliv privatizovanou službu opět převedly do veřejného sektoru;

13.  poukazuje na to, že dohoda zachovává právo EU ponechat si a uplatňovat své vlastní normy na veškeré zboží a služby prodávané v EU a že tedy veškerý dovoz ze Singapuru musí splňovat normy EU; zdůrazňuje, že by normy EU nikdy neměly být považovány za překážku obchodu, a poukazuje na význam prosazování těchto norem na globální úrovni; zdůrazňuje, že nic v této dohodě nebrání uplatňování zásady předběžné opatrnosti, jak je stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

14.  poukazuje na význam odpovědné obchodní politiky, která by byla založena na hodnotách, a na nutnost prosazovat udržitelný rozvoj; vítá proto skutečnost, že se obě strany v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji zavázaly k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a práce a dohodu lze tedy považovat za progresivní obchodní dohodu; konstatuje, že dohoda obsahuje také kapitolu týkající se necelních překážek pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že dohoda mezi EU a Singapurem by mohla představovat nástroj v boji proti změně klimatu a k urychlení a zintenzivnění opatření a investic nezbytných pro udržitelnou, nízkouhlíkovou budoucnost; vyzývá EU a Singapur, aby přijaly všechna nezbytná opatření k dosahování cílů udržitelného rozvoje;

15.  připomíná, že se strany zavázaly k trvalému úsilí o ratifikaci a účinné provedení základních úmluv Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“); všímá si informací, které singapurská vláda dosud poskytla o tom, jak dodržuje ustanovení tří dosud neratifikovaných úmluv MOP, a to Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, Úmluvy o diskriminaci a Úmluvy o nucené práci, a vyzývá Singapur, aby s MOP dále spolupracoval s cílem pokročit směrem k dosažení úplného souladu s jejich obsahem, a nakonec k jejich ratifikaci v přiměřeném časovém rámci;

16.  vítá závazek účinně provádět mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu, a závazek k udržitelnému obhospodařování lesů a řízení rybolovu;

17.  zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti regulace je dobrovolná a v žádném případě by neměla omezovat právo na regulaci;

18.  pobízí smluvní strany k tomu, aby plně uplatňovaly ustanovení týkající se spolupráce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby co nejdříve po vstupu dohody o volném obchodu v platnost vytvořily společnou pracovní skupinu a dohodly se s její pomocí na akčním plánu pro příslušná odvětví, jako jsou dobré životní podmínky ryb v akvakultuře;

19.  poukazuje na důležitost zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů do sledování provádění této dohody a požaduje rychlé zřízení domácích poradních skupin v návaznosti na vstup dohody v platnost a vyvážené zastoupení občanské společnosti v těchto skupinách; vyzývá Komisi, aby na tyto mechanismy přidělila dostateční finanční prostředky s cílem umožnit jejich účinné fungování a aby poskytla podporu pro zajištění konstruktivní účasti občanské společnosti;

20.  konstatuje, že Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem stanovuje možnost EU pozastavit dohodu o volném obchodu v případě porušování základních lidských práv ze strany Singapuru;

21.  vyzývá Komisi, aby řádně uplatnila doložku dohody týkající se obecného přezkumu, a to co nejdříve, s cílem posílit vymahatelnost ustanovení v oblasti práce a životního prostředí, mimo jiné prostřednictvím sankčního mechanismu jakožto krajního opatření;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Singapurské republiky.

(1)

Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 30.

(2)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 21.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou

Referenční údaje

2018/0093M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

6.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Datum přijetí

24.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

10

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum předložení

29.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí