Procedūra : 2018/0093M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0048/2019

Pateikti tekstai :

A8-0048/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0089

PRANEŠIMAS     
PDF 172kWORD 59k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Martin

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07971/2018),

–  atsižvelgdamas į siūlomą Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos (Singapūro) laisvosios prekybos susitarimo (LPS) tekstą, kuris daugeliu atžvilgių atitinka 2013 m. rugsėjo 20 d. parafuotą susitarimą,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo (COM(2018)0194),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0446/2018),

–  atsižvelgdamas į ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris bus pasirašytas 2018 m. spalio 19 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateiktą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę 2/15, kurią Komisija paprašė pateikti 2015 m. liepos 10 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Komisijai dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA)(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą vykdyti dvišales derybas dėl LPS su atskiromis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis, pirmiausia su Singapūru,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. derybinius nurodymus dėl tarpregioninio LPS su ASEAN valstybėmis narėmis,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl Sąjungos išorės veiksmų,

–  atsižvelgdamas į SESV, ypač į jos 91, 100, 168 ir 207 straipsnius kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

–  atsižvelgdamas į savo ... teisėkūros rezoliuciją (3)dėl Tarybos sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8-0048/2019),

A.  kadangi ES ir Singapūras laikosi tų pačių svarbių vertybių, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms, kultūrų ir kalbų įvairovę ir tvirtą įsipareigojimą užtikrinti atvirą prekybą ir daugiašalę prekybos sistemą;

B.  kadangi tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės sudarytas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant galutinio tikslo – tarpregioninio LPS; kadangi šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas ES susitarimams, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis;

C.  kadangi ASEAN regione Singapūras neabejotinai yra didžiausias ES partneris: jam tenka šiek tiek mažiau nei trečdalis ES ir ASEAN prekybos prekėmis ir paslaugomis ir beveik du trečdaliai investicijų tarp šių dviejų regionų;

D.  kadangi ES ir Singapūro prekybos vertė kasmet siekia daugiau kaip 50 mlrd. EUR;

E.  kadangi 90 % būsimo pasaulio ekonomikos augimo numatoma užtikrinti už Europos ribų, ypač Azijoje;

F.  kadangi Singapūras yra Visapusiško ir pažangaus susitarimo dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (angl. CPTPP) ir vykstančių derybų dėl Regioninės išsamios ekonominės partnerystės (angl. RCEP), šalis;

G.  kadangi Singapūras yra dideles pajamas gaunanti ekonomika, kurios bendrosios nacionalinės pajamos 2017 m. sudarė 52 600 USD vienam gyventojui; kadangi jo ekonomikos augimas buvo vienas didžiausių pasaulyje, nuo nepriklausomybės paskelbimo – vidutiniškai 7,7 proc. per metus;

H.  kadangi Singapūras yra viena iš palankiausių verslo plėtojimui šalių pasaulyje, viena iš konkurencingiausios ekonomikos šalių ir viena iš mažiausiai korumpuotų šalių pasaulyje;

I.  kadangi gamyba, ypač elektronikos ir tiksliosios inžinerijos sektoriuose, ir paslaugų sektoriai ir toliau yra dvigubas Singapūro didelės pridėtinės vertės ekonomikos ramstis;

J.  kadangi Singapūras yra pasaulinio masto veikėjas finansinių ir draudimo paslaugų srityje;

K.  pažymi, kad daugiau kaip 10 000 Europos įmonių turi savo regioninius biurus Singapūre ir veikia teisinio saugumo ir tikrumo sąlygomis; kadangi apie 50 000 Europos įmonių eksportuoja į Singapūrą, iš kurių 83 proc. yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ);

L.  kadangi manoma, kad ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas darys labai teigiamą poveikį prekybos ir investicijų srautams tarp ES ir Singapūro; kadangi 2018 m. Europos Parlamento užsakymu atliktame tyrime apskaičiuota, kad per pirmuosius penkerius metus ES ir Singapūro prekybos apimtis galėtų išaugti 10 proc.;

M.  kadangi kitos stipriausios ekonomikos šalys, pvz., Japonija, JAV ir Kinija, jau yra sudariusios laisvosios prekybos susitarimus su Singapūru, todėl Europos Sąjunga atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje;

N.  kadangi 2009 m. ES ir ASEAN LPS prekybos poveikio darniam vystymuisi vertinime padaryta išvada, kad šis dvišalis LPS abiem šalims bus naudingas nacionalinių pajamų, BVP ir užimtumo atžvilgiu; kadangi prekybos poveikio darniam vystymuisi vertinimas, visų pirma susijęs su ES ir Singapūro prekybos santykiais ir pastaruoju laikotarpiu, nebuvo parengtas;

O.  kadangi ES ir Singapūro LPS ekonominio poveikio analizėje, kurią Europos Komisija atliko 2013 m., nurodoma, kad Singapūro BVP galėtų padidėti 0,94 proc. arba 2,7 mlrd. EUR, o ES BVP – 550 mln. EUR;

1.  teigiamai vertina tai, kad 2018 m. spalio 19 d. Briuselyje buvo pasirašytas šis LPS;

2.  pabrėžia, kad derybos buvo baigtos jau 2012 m. ir buvo pagrįstos Tarybos derybiniais nurodymais dėl ES ir ASEAN LPS, priimto 2007 m. balandžio mėn.; apgailestauja, kad buvo ilgai delsiama pateikti susitarimą, kad jis būtų ratifikuotas, o tai, be kitų veiksnių, lėmė Komisijos prašymas Europos Teisingumo Teismui pateikti nuomonę, kad būtų paaiškinta, ar klausimai, kuriems taikomas susitarimas, priklauso išimtinei ES kompetencijai ar pasidalijamajai kompetencijai; palankiai vertina teisinį aiškumą, kurį Europos Teisingumo Teismas pateikė savo nuomonėje, ir mano, kad tai sustiprino demokratiškai teisėtą Europos Parlamento vaidmenį ir suteikė aiškumo dėl ES kompetencijos prekybos politikos srityje; palankiai vertina Singapūro nuolatinį bendradarbiavimą, nepaisant minėto uždelsimo, ir ragina, kad susitarimas įsigaliotų nedelsiant, kai tik jį ratifikuos Parlamentas;

3.  mano, jog labai svarbu, kad ES išliktų atviros ir taisyklėmis grindžiamos prekybos sistemos lydere, ir palankiai vertina tai, kad praėjus 10 metų nuo derybų pradžios ES ir Singapūro LPS dabar yra svarbus šio tikslo aspektas; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai megzti ryšius su kitais pasauliniais partneriais nuolat laikantis plataus užmojo pasaulinės sąžiningos ir atviros prekybos darbotvarkės, atsižvelgiant į patirtį, įgytą sudarant LPS su Singapūru, ir ja remiantis;

4.  pabrėžia šio susitarimo ekonominę ir strateginę svarbą, nes Singapūras yra viso ASEAN regiono centras; mano, kad šis susitarimas yra svarbus postūmis ir bus precedentas siekiant sudaryti prekybos ir investicijų susitarimus su kitomis ASEAN valstybėmis narėmis ir kad jis – tai atspirties taškas siekiant ateityje sudaryti tarpregioninį prekybos susitarimą; taip pat pabrėžia, kad šis susitarimas padės užtikrinti, kad ES eksportuotojai neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje kitų CPTPP ir RCEP šalių verslo įmonių atžvilgiu; palankiai vertina tai, kad šio susitarimo sudarymas, įgyvendinant ES pasaulinę sąžiningos ir atviros prekybos darbotvarkę, duos didelės naudos ne tik vartotojams, bet ir darbuotojams;

5.  pažymi, kad Singapūras jau panaikino daugelį tarifų ES produktams ir kad šiuo susitarimu, kai jis įsigalios, bus visiškai panaikinta keletas likusių tarifų;

6.  pabrėžia, kad Singapūras panaikins tam tikras priemones, kurios gali sudaryti kliūčių prekybai, pavyzdžiui, automobilių, jų dalių ir elektronikos gaminių dvigubus saugumo bandymus, o dėl to bus supaprastintas ES įmonių prekių eksportas į Singapūrą;

7.  pabrėžia, kad šiuo susitarimu bus suteikta ES įmonėms daugiau galimybių patekti į Singapūro paslaugų rinką, pavyzdžiui, finansų, telekomunikacijų, inžinerijos, architektūros, jūrų transporto ir pašto paslaugų, ir kad toks liberalizavimas grindžiamas teigiamo sąrašo metodu;

8.  atsižvelgdamas į finansinių paslaugų liberalizavimą, primena, kad į susitarimą įtraukta rizikos ribojimo išlyga, kuria remdamosi susitarimo šalys gali priimti arba toliau taikyti priemones dėl rizikos ribojimo priežasčių, visų pirma siekdamos apsaugoti indėlininkus ir investuotojus ir užtikrinti susitarimo šalių finansinių sistemų vientisumą bei stabilumą;

9.  palankiai vertina tai, kad Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė daugiašalį kompetentingų institucijų susitarimą dėl automatinio keitimosi informacija mokesčių tikslais pasaulinio standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie ketinimą pagal tą susitarimą pradėti automatinį keitimąsi su visomis ES valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu tikslu; pažymi, kad Singapūras, nors jį ir kritikavo kai kurios NVO dėl mokesčių paskatų siūlymo įmonėms, neįtrauktas į ES elgesio kodekso grupės mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo juodąjį sąrašą ar stebėjimo sąrašą;

10.  atkreipia dėmesį į pagal šį susitarimą užtikrinamą geresnę prieigą prie Singapūro viešųjų pirkimų rinkos, palyginti su Sutarties dėl viešųjų pirkimų nuostatomis; pabrėžia, kad sudarant viešųjų pirkimų sutartis reikėtų taip pat atsižvelgti į socialinius ir aplinkosaugos kriterijus; pabrėžia, kad viešieji pirkimai ES ir Singapūre privalo ir toliau teikti kuo daugiau naudos piliečiams;

11.  palankiai vertina tai, kad Singapūras sutiko sukurti geografinių nuorodų (GN) registravimo sistemą, pagal kurią bus apsaugota apie 190 ES geografinių nuorodų, taip pat numatant galimybę vėliau dar daugiau jų įtraukti; primena, kad 2016 m. ES į Singapūrą eksportavo žemės ūkio maisto produktų už 2,2 mlrd. EUR, ir pažymi, Singapūras yra penkta pagal dydį Azijos rinka eksportuojamiems ES maisto produktams ir gėrimams, teikianti dideles galimybes ES ūkininkams ir žemės ūkio maisto produktų gamintojams; todėl pritaria Singapūro įsipareigojimui šiame susitarime ir toliau taikyti nulinius tarifus žemės ūkio maisto produktams ir nustatyti sistemą, pagal kurią būtų sertifikuojamos ES mėsos gamybos įmonės, siekiančios eksportuoti į Singapūrą; tačiau apgailestauja, kad susitarimu nesuteikiama automatinė apsauga 196 ES geografinėms nuorodoms, įtrauktoms į intelektinės nuosavybės teisių skyriaus priedą, ir kad visos geografinės nuorodos, neatsižvelgiant į kilmę, pagal Singapūre nustatytą registravimo procedūrą turės būti tikrinamos ir joms bus taikoma paskelbimo (o prireikus ir prieštaravimo) procedūra tam, kad būtų apsaugotos; pabrėžia, kad įgyvendinimo teisės aktas dėl geografinių nuorodų, kuriuo sukuriamas Singapūro geografinių nuorodų registras ir nustatoma geografinių nuorodų registravimo procedūra, įsigalios Parlamentui ratifikavus susitarimą; ragina Singapūro valdžios institucijas nedelsiant pradėti rengti registravimo procedūrą ir sparčiai sukurti registrą, taip pat užtikrinti jo veikimą iš karto, kai Parlamentas ratifikuos susitarimą; ragina Komisiją toliau intensyviai bendradarbiauti su Singapūro valdžios institucijomis siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau ES geografinių nuorodų būtų apsaugota laikantis LPS nustatytų apsaugos sąlygų, netaikant jokių išimčių ar apribojimų (įskaitant priedus ar išnašas);

12.  pabrėžia, kad susitarimu pripažįstama valstybių narių teisė visais lygmenimis apibrėžti ir teikti viešąsias paslaugas ir kad pagal susitarimą neužkertamas kelias valdžios institucijoms bet kokias privatizuotas paslaugas vėl grąžinti į viešąjį sektorių;

13.  pabrėžia, kad susitarime užtikrinama ES teisė išlaikyti ir taikyti savo standartus visoms ES parduodamoms prekėms ir paslaugoms, taigi visu importu iš Singapūro turi būti paisoma ES standartų; pabrėžia, kad ES standartai niekada neturėtų būti laikomi prekybos kliūtimis, ir atkreipia dėmesį į šių standartų propagavimo pasauliniu lygmeniu svarbą; pabrėžia, kad jokiomis susitarimo nuostatomis neturėtų būti užkirstas kelias taikyti atsargumo principą, kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo;

14.  pabrėžia vertybėmis pagrįstos ir atsakingos prekybos politikos svarbą ir būtinybę skatinti darnų vystymąsi; todėl palankiai vertina tai, kad abi susitarimo šalys prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje įsipareigojo užtikrinti aukštą aplinkos ir darbo apsaugos lygį ir kad todėl šis susitarimas gali būti laikomas pažangiu prekybos susitarimu; pažymi, kad į susitarimą taip pat įtrauktas skyrius dėl netarifinių kliūčių atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir Singapūro susitarimas galėtų būti kovos su klimato kaita priemonė ir galėtų paspartinti bei sustiprinti veiksmus ir investicijas, kurių reikia siekiant, kad ateityje būtų taikomos mažo anglies dioksido kiekio technologijos; ragina ES ir Singapūrą imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai;

15.  primena, kad susitarimo šalys įsipareigojo nepertraukiamai siekti ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas; atkreipia dėmesį į iki šiol Singapūro vyriausybės pateiktą informaciją apie tai, kaip ji laikosi trijų negyvendintų pagrindinių TDO konvencijų, t. y. dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, dėl diskriminacijos ir dėl priverstinio darbo, ir ragina Singapūrą toliau bendradarbiauti su TDO siekiant visapusiško suderinimo su jų turiniu bei galutinio ratifikavimo per pagrįstą laikotarpį;

16.  palankiai vertina įsipareigojimą veiksmingai įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos susitarimus, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, ir užtikrinti tvarų miškų bei žuvininkystės valdymą;

17.  pabrėžia, kad bendradarbiavimas reguliavimo srityje yra savanoriškas ir kad dėl jo jokiu būdu neturėtų būti ribojama teisė reguliuoti;

18.  ragina susitarimo šalis visapusiškai pasinaudoti bendradarbiavimo gyvūnų gerovės srityje nuostatomis ir kuo greičiau po LPS įsigaliojimo sudaryti bendrą darbo grupę, kuri susitartų dėl veiksmų plano, skirto atitinkamiems sektoriams, pvz., žuvų gerovei akvakultūros srityje;

19.  pabrėžia, jog labai svarbu, kad pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai dalyvautų stebint susitarimo įgyvendinimą, ir ragina, įsigaliojus susitarimui, skubiai sukurti vietos patarėjų grupes, kurios proporcingai atstovautų pilietinei visuomenei; ragina Komisiją skirti pakankamą finansavimą siekiant sudaryti joms sąlygas veiksmingai dirbti ir teikti paramą, kad būtų užtikrintas konstruktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas;

20.  pažymi, kad ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime (PBS) numatyta galimybė ES laikinai sustabdyti LPS, jei Singapūras pažeistų pagrindines žmogaus teises;

21.  ragina Komisiją kuo greičiau tinkamai pasinaudoti susitarimo bendrosios peržiūros nuostata, kad būtų sustiprintas darbo ir aplinkos nuostatų taikymas, be kitų įvairių įgyvendinimo užtikrinimo metodų kraštutiniu atveju apsvarstant sankcijų mechanizmo taikymą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, EIVT, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Singapūro Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

OL C 101, 2018 3 16, p. 30.

(2)

OL C 35, 2018 1 31, p. 21.

(3)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo

Nuorodos

2018/0093M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

6.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Priėmimo data

24.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

10

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Pateikimo data

29.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika