Procedură : 2018/0093M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0048/2019

Texte depuse :

A8-0048/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0089

RAPORT     
PDF 172kWORD 60k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: David Martin

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07971/2018),

–  având în vedere textul propus pentru un Acord de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană și Republica Singapore (Singapore), care reflectă în mare parte acordul parafat la 20 septembrie 2013,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (COM(2018)0194),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0446/2018),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare UE-Singapore care urmează a fi semnat la 19 octombrie 2018,

–  având în vedere Avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017, în temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE, solicitat de Comisie la 10 iulie 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”,

–  având în vedere decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de a desfășura negocieri bilaterale în vederea încheierii de ALS cu statele membre individuale ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), începând cu Singapore,

–  având în vedere directivele de negociere din 23 aprilie 2007 pentru încheierea unui ALS interregional cu statele membre ale ASEAN,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

–  având în vedere TFUE, în special articolele 91, 100, 168 și 207, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din ...(3) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0048/2019),

A.  întrucât UE și Singapore au în comun valori importante, printre care democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, diversitatea culturală și lingvistică și un angajament ferm față de comerțul deschis și bazat pe norme și față de sistemul comercial multilateral;

B.  întrucât acesta este primul acord comercial bilateral încheiat între UE și un stat membru al ASEAN și întrucât acesta reprezintă un pas important către obiectivul final al unui ALS interregional; întrucât acordul va servi, de asemenea, ca referință pentru acordurile pe care UE le negociază în prezent cu celelalte economii importante ale ASEAN;

C.  întrucât, în regiunea ASEAN, Singapore este de departe cel mai important partener al UE, asigurând aproape o treime din comerțul cu mărfuri și servicii dintre UE și ASEAN și aproximativ două treimi din investițiile dintre cele două regiuni;

D.  întrucât comerțul dintre UE și Singapore este în valoare de peste 50 de miliarde de euro anual;

E.  întrucât se preconizează că 90 % din creșterea economică mondială viitoare va fi generată în afara Europei, în special în Asia;

F.  întrucât Singapore este parte la Parteneriatul transpacific cuprinzător și progresiv (CPTPP) și la negocierile în curs privind Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP);

G.  întrucât Singapore este o economie cu venituri ridicate, cu un venit național brut de 52 600 USD pe cap de locuitor în 2017; întrucât a înregistrat una din cele mai mari creșteri economice din lume, cu o medie anuală de 7,7 % de la independență;

H.  întrucât, la nivel mondial, Singapore se numără printre țările cu care este cel mai ușor să faci afaceri, este una din economiile cele mai competitive din lume și una din țările cu cea mai puțină corupție din lume;

I.  întrucât producția – în special în domeniul electronicii și al ingineriei de precizie – și sectoarele serviciilor rămân cei doi piloni ai economiei cu valoare adăugată ridicată a Republicii Singapore;

J.  întrucât Singapore este un actor de talie mondială în domeniul serviciilor financiare și de asigurări;

K.  întrucât peste 10 000 de întreprinderi europene își au birourile regionale în Singapore și funcționează într-un mediu caracterizat de securitate și certitudine juridică; întrucât aproximativ 50 000 de întreprinderi europene exportă în Singapore, dintre care 83 % sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);

L.  întrucât Acordul de liber schimb UE-Singapore ar putea avea un efect foarte bun asupra fluxurilor comerciale și de investiții dintre UE și Singapore; întrucât un studiu din 2018 elaborat pentru Parlamentul European estimează că, în primii cinci ani, volumul schimburilor comerciale dintre UE și Singapore ar crește cu 10 %;

M.  întrucât alte economii importante precum Japonia, SUA și China au încheiat deja acorduri de liber schimb cu Singapore, ceea ce creează un dezavantaj competitiv pentru Uniunea Europeană;

N.  întrucât în evaluarea impactului asupra comerțului și a dezvoltării durabile al ALS între UE și ASEAN din 2009 s-a stabilit că acest ALS bilateral va fi reciproc avantajos din punctul de vedere al venitului național, al PIB-ului și al ocupării forței de muncă; întrucât nu a fost efectuată nicio evaluare a impactului asupra comerțului și dezvoltării în cazul expres al relațiilor comerciale dintre UE și Singapore și pentru o perioadă mai recentă;

O.  întrucât analiza impactului economic al ALS UE-Singapore, efectuată de Comisia Europeană în 2013, prevede că PIB-ul Republicii Singapore ar putea crește cu 0,94 %, respectiv 2,7 miliarde EUR, iar PIB-ul UE, cu 550 de milioane EUR,

1.  salută semnarea ALS la 19 octombrie 2018, la Bruxelles;

2.  subliniază că negocierile au fost încheiate inițial în 2012 și se bazau pe directivele de negociere ale Consiliului pentru încheierea unui ALS UE-ASEAN, adoptate în aprilie 2007; regretă că acordul a fost prezentat spre ratificare cu o întârziere importantă, cauzată, printre alți factori, de faptul că Comisia a solicitat avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a clarifica dacă aspectele reglementate de acord țin de competența exclusivă sau de competența partajată a UE; salută claritatea juridică oferită de avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene și consideră că acest lucru a consolidat rolul legitim din punct de vedere democratic al Parlamentului European și a clarificat competențele UE în materie de politică comercială. salută disponibilitatea Republicii Singapore de a-și menține angajamentul, în pofida acestei întârzieri, și solicită intrarea rapidă în vigoare a acordului după ratificarea sa de către Parlament;

3.  consideră că este vital ca UE să rămână în primele rânduri ale unui sistem comercial deschis și bazat pe norme și salută faptul că, la 10 ani de la începerea negocierilor, ALS UE-Singapore este o componentă importantă a acestuia; invită Comisia și statele membre să contacteze în mod activ și alți parteneri globali, încercând mereu să obțină o agendă ambițioasă în materie de comerț echitabil și deschis la nivel mondial, trăgând învățăminte din ALS cu Singapore și bazându-se pe acesta;

4.  subliniază importanța economică și strategică a acestui acord, întrucât Singapore este un punct nodal pentru întreaga regiune ASEAN; consideră că acest acord reprezintă un pas important către acorduri comerciale și de investiții cu alte state membre ale ASEAN și va stabili un precedent în acest sens, precum și un punct de pornire pentru un viitor acord comercial interregional; subliniază, de asemenea, că acest acord va evita dezavantajarea din punct de vedere concurențial a exportatorilor din UE față de întreprinderile din alte țări ale CPTPP și RCEP; salută faptul că încheierea acestui acord, ca parte a unei agende globale a UE în materie de comerț echitabil și deschis, va aduce nu numai beneficii majore consumatorilor, ci și angajaților;

5.  ia act de faptul că Singapore a eliminat deja cea mai mare parte din tarifele aplicate produselor din UE și că acest acord va elimina complet puținele tarife rămase după intrarea sa în vigoare;

6.  salută faptul că Singapore va elimina anumite măsuri care pot constitui bariere în calea comerțului, cum ar fi testele duble privind siguranța pentru automobile, piese de schimb pentru automobile și produse electronice, ceea ce va simplifica exportul de bunuri ale întreprinderilor din UE în Singapore;

7.  subliniază că acordul va garanta întreprinderilor din UE un acces mai bun la piața serviciilor din Singapore, de exemplu, în domeniul serviciilor financiare, al telecomunicațiilor, al ingineriei, al serviciilor de arhitectură, al transportului maritim și al serviciilor poștale, iar această liberalizare urmează o abordare bazată pe o listă pozitivă;

8.  reamintește, în legătură cu liberalizarea serviciilor financiare, că acordul include o clauză de excepție prudențială care le permite părților să adopte sau să mențină măsuri din motive prudențiale și, în special, să protejeze deponenții și investitorii și să asigure integritatea și stabilitatea sistemelor financiare ale părților;

9.  salută semnarea de către Singapore, la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral al autorităților competente (MCAA) pentru punerea în aplicare a standardului global pentru schimbul automat de informații în scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de a activa schimburi automate în temeiul acordului respectiv cu toate statele membre ale UE pentru care nu există un acord bilateral în același scop; constată că, deși a fost criticată de unele ONG-uri pentru că oferă stimulente fiscale întreprinderilor, Republica Singapore nu se află nici pe „lista neagră”, nici pe „lista de supraveghere” a țărilor și teritoriilor necooperante întocmită de Grupul de lucru pentru codul de conduită al UE;

10.  subliniază că acest acord permite îmbunătățirea accesului la piața achizițiilor publice din Singapore în comparație cu situația din cadrul Acordului privind achizițiile publice (AAP); subliniază că la atribuirea contractelor de achiziții publice ar trebui să se țină seama și de criteriile sociale și de mediu; evidențiază faptul că atât în Uniune, cât și în Singapore, achizițiile publice trebuie să servească în continuare interesul superior al cetățenilor;

11.  salută faptul că Singapore a fost de acord să instituie un sistem de înregistrare a indicațiilor geografice, care va proteja circa 190 de indicații geografice ale UE, existând posibilitatea de a adăuga și alte indicații într-o etapă ulterioară; reamintește că în 2016 UE a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,2 miliarde EUR în Singapore și ia act de faptul că Singapore ocupă locul al cincilea în Asia ca piață pentru produsele alimentare și băuturile exportate de UE, oferind oportunități semnificative fermierilor și producătorilor agroalimentari din UE; prin urmare, salută angajamentul asumat de Republica Singapore în cadrul acestui acord de a menține taxe vamale zero pentru produsele agroalimentare și de a institui un sistem de certificare a unităților producătoare de carne din UE care doresc să exporte către Singapore; regretă totuși că acordul nu oferă protecție în mod automat celor 196 de indicații geografice ale UE incluse în anexa la capitolul privind drepturile de proprietate intelectuală, deoarece, pentru a fi protejate, toate indicațiile geografice, indiferent de originea lor, vor trebui să fie examinate și să treacă prin perioada de publicare (și de opoziție, dacă va fi cazul) în conformitate cu procedura de înregistrare din Singapore; subliniază că legislația de punere în aplicare privind indicațiile geografice, care instituie registrul de indicații geografice și procedura de înregistrare a indicațiilor geografice din Singapore, va intra în vigoare odată cu ratificarea acordului de către Parlament; invită autoritățile din Singapore să înceapă să lucreze de îndată la procedura de înregistrare și să instituie rapid registrul și să îl pună în aplicare la ratificarea acordului de către Parlament; încurajează Comisia să continue să colaboreze intens cu autoritățile din Singapore pentru a se asigura că un număr cât mai mare de indicații geografice ale UE vor fi protejate în conformitate cu condițiile de protecție prevăzute în ALS, fără nicio excepție sau limitare (inclusiv anexele sau notele de subsol);

12.  subliniază că acordul recunoaște dreptul statelor membre. la toate nivelurile, de a defini și de a furniza servicii publice și nu împiedică guvernele să reintroducă un serviciu privatizat în sectorul public;

13.  subliniază că acordul garantează dreptul UE de a menține și aplica propriile standarde pentru toate bunurile și serviciile vândute în UE și, prin urmare, că toate importurile din Singapore trebuie să respecte standardele UE; subliniază că standardele UE nu ar trebui să fie niciodată considerate bariere în calea comerțului și relevă că este important să se promoveze aceste standarde la nivel mondial; subliniază că nicio dispoziție din acord nu împiedică aplicarea principiului precauției, așa cum se prevede în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

14.  subliniază importanța unei politici comerciale bazate pe valori și responsabile și necesitatea de a promova dezvoltarea durabilă; salută, prin urmare, faptul că, în cadrul capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, ambele părți s-au angajat să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și a lucrătorilor, și că, prin urmare, acest acord comercial poate fi considerat un acord progresist; ia act de faptul că acordul include și un capitol privind barierele netarifare din calea producției de energie din surse regenerabile; subliniază că acordul UE-Singapore ar putea fi un instrument de combatere a schimbărilor climatice și de accelerare și intensificare a acțiunilor și investițiilor necesare pentru un viitor durabil cu emisii scăzute de dioxid de carbon; invită UE și Singapore să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a transpune în practică obiectivele de dezvoltare durabilă;

15.  reamintește că părțile s-au angajat să facă eforturi susținute în vederea ratificării și a punerii efective în aplicare a convențiilor fundamentale ale OIM; ia act de informațiile furnizate până în prezent de guvernul Republicii Singapore în ceea ce privește respectarea a trei convenții fundamentale restante ale OIM, și anume cea privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, cea privind discriminarea și cea privind munca forțată și invită Singapore să colaboreze în continuare cu OIM pentru a avansa în direcția alinierii depline la conținutul acestor convenții și, în cele din urmă, pentru a le ratifica într-un interval de timp rezonabil;

16.  salută angajamentul de a pune în aplicare efectiv acordurile multilaterale în domeniul mediului, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice, precum și angajamentul de a gestiona în mod durabil pădurile și pescuitul;

17.  subliniază că cooperarea în materie de reglementare este voluntară și nu ar trebui să limiteze în niciun fel dreptul de a reglementa;

18.  încurajează părțile să utilizeze pe deplin dispozițiile privind cooperarea în materie de calitate a vieții animalelor și să stabilească cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a ALS un grup de lucru comun care să convină asupra unui plan de acțiune adresat unor sectoare relevante, precum calitatea vieții peștilor de acvacultură;

19.  subliniază că implicarea societății civile și a partenerilor sociali în monitorizarea punerii în aplicare a acordului este esențială și solicită crearea rapidă a unor grupuri consultative interne după intrarea în vigoare a acordului și reprezentarea echilibrată a societății civile în cadrul acestora; invită Comisia să aloce finanțare suficientă, pentru ca acestea să poată funcționa cu eficacitate, și să ofere sprijin pentru asigurarea unei participări constructive a societății civile;

20.  constată că Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (APC) prevede posibilitatea ca UE să suspende ALS în cazul unor încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului de către Singapore;

21.  invită Comisia să profite cât mai curând de clauza de revizuire generală a acordului, pentru a consolida forța executorie a dispozițiilor în domeniul muncii și al mediului, examinând inclusiv posibilitatea de a lua în considerare, printre diferite metode de asigurare a respectării normelor, un mecanism bazat pe sancțiuni ca ultimă măsură;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, SEAE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Singapore.

(1)

JO C 101, 16.3.2018, p. 30.

(2)

JO C 35, 31.1.2018, p. 21.

(3)

Texte adoptate la această dată, P8_TA(0000)0000.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

Referințe

2018/0093M(NLE)

Data sesizării

6.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

13.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Data adoptării

24.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

10

2

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu, Anna Záborská

Data depunerii

29.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate