Postup : 2018/0093M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2019

Predkladané texty :

A8-0048/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0089

SPRÁVA     
PDF 176kWORD 58k
29.1.2019
PE 627.753v02-00 A8-0048/2019

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

(COM(2018)0196 – C8-0000/2018 – 2018/0093M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Martin

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07971/2018),

–  so zreteľom na navrhovaný text dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (Singapur), ktorý do veľkej miery odráža dohodu parafovanú 20. septembra 2013,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (COM(2018)0194),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 91, 100 ods. 2, 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a v) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0446/2018),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom, ktorá má byť podpísaná 19. októbra 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie 2/15 zo 16. mája 2017 podľa článku 218 ods. 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), o ktoré požiadala Komisia 10. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(1),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých – Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), počnúc Singapurom,

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 pre medziregionálnu dohodu o voľnom obchode s členskými štátmi ASEAN-u,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej hlavu V týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, najmä na jej články 91, 100, 168 a 207 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(3) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0048/2019),

A.  keďže EÚ a Singapur zastávajú dôležité hodnoty, medzi ktoré patrí demokracia, právny štát, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna a jazyková rozmanitosť a pevný záväzok k otvorenému obchodu založenému na pravidlách a viacstrannému obchodnému systému;

B.  keďže ide o prvú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom ASEAN-u a dôležitý odrazový mostík ku konečnému cieľu, ktorým je medziregionálna dohoda o voľnom obchode; keďže dohoda bude slúžiť aj ako referenčná hodnota pre dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ostatnými dôležitými ekonomikami združenia ASEAN;

C.  veďže v rámci regiónu ASEAN je Singapur zďaleka najväčším partnerom EÚ a tvorí takmer jednu tretinu obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny investícií medzi týmito dvoma regiónmi;

D.  keďže obchod medzi EÚ a Singapurom predstavuje viac ako 50 miliárd EUR ročne;

E.  keďže sa predpokladá, že 90 % budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, najmä v Ázii;

F.  keďže Singapur je zmluvnou stranou komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom obchode (CPTPP) a prebiehajúcich rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

G.  keďže Singapur je hospodárstvom s vysokými príjmami s hrubým národným dôchodkom od roku 2017 vo výške 52 600 USD na obyvateľa; keďže hospodársky rast od jeho nezávislosti patrí medzi najvyššie na svete, a to v ročnom priemere 7,7 %;

H.  keďže Singapur sa zaraďuje medzi krajiny, kde sa v celosvetovom meradle najľahšie podniká, má jedno z najkonkurencieschopnejších hospodárstiev a je jednou z krajín s najnižšou mierou korupcie na svete;

I.  keďže priemyselná výroba – najmä elektronika a precízne inžinierstvo – a odvetvia služieb sú naďalej dvoma piliermi singapurského hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou;

J.  keďže Singapur je globálnym hráčom vo finančných a poisťovacích službách;

K.  keďže viac ako 10 000 európskych spoločností má v Singapure svoje regionálne zastúpenia a fungujú v prostredí právnej istoty a bezpečnosti; keďže približne 50 000 európskych spoločností vyváža do Singapuru, pričom 83 % z nich tvoria malé a stredné podniky (MSP);

L.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom môže mať veľmi pozitívny vplyv na obchodné a investičné toky medzi EÚ a Singapurom; keďže v štúdii, ktorá bola pre Európsky parlament vypracovaná v roku 2018, sa odhaduje, že počas prvých piatich rokov by objem obchodu medzi EÚ a Singapurom vzrástol o 10 %;

M.  keďže ďalšie významné ekonomiky, ako Japonsko, USA a Čína, už majú uzavreté dohody o voľnom obchode so Singapurom, čo pre Európsku únia predstavuje konkurenčnú nevýhodu;

N.  keďže v rámci posúdenia vplyvu na obchod a udržateľnosť týkajúceho sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN-om z roku 2009 sa dospelo k záveru, že táto dvojstranná dohoda o voľnom obchode bude vzájomne prospešná z hľadiska národného dôchodku, HDP a zamestnanosti; keďže v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi EÚ a Singapurom v nedávnom období nebolo vypracované žiadne posúdenie vplyvu na obchod a udržateľnosť;

O.  keďže v analýze hospodárskeho vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, ktorú Európska komisia uskutočnila v roku 2013, sa uvádza, že HDP Singapuru by sa mohol zvýšiť o 0,94 % alebo 2,7 miliardy EUR a HDP EÚ o 550 miliónov EUR;

1.  víta podpísanie dohody o voľnom obchode v Bruseli 19. októbra 2018;

2.  zdôrazňuje, že rokovania boli pôvodne ukončené v roku 2012 a vychádzali zo smerníc Rady na rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a združením ASEAN, ktoré boli prijaté v apríli 2007; vyjadruje poľutovanie nad veľkým oneskorením predloženia dohody na ratifikáciu, ktoré bolo okrem iných faktorov spôsobené aj žiadosťou Komisie o stanovisko Európskeho súdneho dvora s cieľom objasniť, či otázky, na ktoré sa dohoda vzťahuje, patria do výlučnej právomoci EÚ alebo do spoločnej právomoci; víta právnu zrozumiteľnosť, ktorú poskytol Európsky súdny dvor, a domnieva sa, že to posilnilo demokratickú legitímnu úlohu Európskeho parlamentu a objasnilo právomoci EÚ v oblasti obchodnej politiky; víta pokračujúcu angažovanosť Singapuru napriek tomuto zdržaniu a vyzýva na rýchle nadobudnutie platnosti dohody po jej ratifikácii Parlamentom;

3.  považuje za nevyhnutné, aby EÚ zostala na čele otvoreného obchodného systému založeného na pravidlách, a víta skutočnosť, že desať rokov od začiatku rokovaní je dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom v súčasnosti dôležitým prvkom tohto systému; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby aktívne oslovili ďalších globálnych partnerov v pokračujúcom úsilí o ambicióznu, globálnu, spravodlivú a otvorenú obchodnú agendu, pričom sa poučia z dohody o voľnom obchode so Singapurom a budú na nej stavať;

4.  zdôrazňuje hospodársky a strategický význam tejto dohody, keďže Singapur je centrom celého regiónu ASEAN-u; považuje túto dohodu za dôležitý krok smerom k obchodným a investičným dohodám s ostatnými členskými štátmi združenia ASEAN a stanovuje pre ne precedens, a že je odrazovým mostíkom pre budúcu medziregionálnu obchodnú dohodu; zdôrazňuje tiež, že táto dohoda zabráni tomu, aby vývozcovia z EÚ boli v konkurenčnej nevýhode, pokiaľ ide o podniky z iných krajín CPTPP a RCEP; víta, že uzavretie tejto dohody ako súčasť globálnej spravodlivej a otvorenej obchodnej agendy EÚ nebude mať významný prínos len pre spotrebiteľov, ale aj pre zamestnancov;

5.  poznamenáva, že Singapur už odstránil väčšinu svojich ciel na výrobky EÚ a že nadobudnutím účinnosti tejto dohody sa úplne zruší niekoľko ešte zostávajúcich ciel;

6.  víta, že Singapur odstráni určité opatrenia, ktoré môžu predstavovať prekážky obchodu, ako napríklad dvojité bezpečnostné testy automobilov, automobilových súčiastok a elektroniky, čo zjednoduší vývoz tovaru spoločností z EÚ do Singapuru;

7.  zdôrazňuje, že dohoda umožní spoločnostiam z EÚ lepší prístup na singapurský trh so službami, napríklad pokiaľ ide o finančné, telekomunikačné a poštové, inžinierske služby a služby v oblasti architektúry a námornej dopravy, a že takáto liberalizácia sa riadi prístupom „pozitívneho zoznamu“;

8.  v súvislosti s liberalizáciou finančných služieb pripomína, že dohoda obsahuje doložku o obozretnosti, ktorá zmluvným stranám umožňuje prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti, a najmä chrániť vkladateľov a investorov, a zabezpečiť integritu a stabilitu finančných systémov zmluvných strán;

9.  víta skutočnosť, že Singapur podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na vykonávanie globálneho štandardu pre automatickú výmenu informácií na daňové účely a že OECD 30. júna 2017 upovedomil o svojom zámere aktivovať automatické výmeny v rámci tejto dohody so všetkými členskými štátmi EÚ, pre ktoré v tejto veci neexistovala dvojstranná dohoda; konštatuje, že Singapur sa nenachádza ani na „čiernej listine“, ani na „kontrolnom zozname“ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií skupiny pre kódex správania EÚ, hoci niektoré mimovládne organizácie ho kritizujú za to, že spoločnostiam ponúka daňové stimuly;

10.  zdôrazňuje, že v rámci tejto dohody sa v porovnaní s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA) zlepšil prístup na singapurský trh verejného obstarávania; zdôrazňuje, že pri zadávaní verejných zákaziek by sa mali zohľadňovať aj sociálne a environmentálne kritériá; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie v EÚ aj Singapure musí aj naďalej slúžiť najlepším záujmom občanov;

11.  víta, že Singapur súhlasil s vytvorením registračného systému pre zemepisné označenia, ktorý bude chrániť približne 190 zemepisných označení EÚ s možnosťou doplnenia neskôr; pripomína, že v roku 2016 vyviezla EÚ do Singapuru agropotravinárske výrobky v hodnote 2,2 mld. EUR, a poznamenáva, že Singapur je piaty najväčší ázijský trh pre vývoz potravín a nápojov EÚ, pričom poskytuje významné možnosti vývozu pre agropotravinárske výrobky poľnohospodárov a výrobcov z EÚ, víta preto záväzok Singapuru v tejto dohode zachovať nulové clo na agropotravinárske výrobky a zaviesť systém certifikácie podnikov EÚ určených na produkciu mäsa, ktoré chcú vyvážať do Singapuru; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dohoda neposkytuje automatickú ochranu pre 196 zemepisných označení EÚ uvedených v prílohe ku kapitole o právach duševného vlastníctva, keďže všetky zemepisné označenia – bez ohľadu na ich pôvod — sa budú musieť preskúmať a uverejniť (s prípadnými námietkami) v súlade s postupom registrácie v Singapure, aby boli chránené; zdôrazňuje, že vykonávacie právne predpisy týkajúce sa zemepisných označení, ktorými sa zriaďuje register zemepisných označení v Singapure a postup registrácie zemepisných označení, nadobudnú účinnosť ratifikáciou dohody Parlamentom; vyzýva singapurské orgány, aby okamžite začali pracovať na postupe registrácie a urýchlene vytvorili register a uviedli ho do platnosti v čase ratifikácie tejto dohody zo strany Parlamentu; nabáda Komisiu, aby naďalej intenzívne spolupracovala so singapurskými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby bol čo najvyšší počet zemepisných označení EÚ chránený v súlade s podmienkami ochrany stanovenými v dohode o voľnom obchode, a to bez akýchkoľvek výnimiek alebo obmedzení (vrátane príloh alebo poznámok pod čiarou);

12.  zdôrazňuje, že dohoda uznáva právo členských štátov na všetkých úrovniach, pokiaľ ide o vymedzenie a poskytovanie verejných služieb, a nebráni vládam, aby do verejného sektora vrátili všetky sprivatizované služby;

13.  zdôrazňuje, že v rámci dohody sa zaručuje právo EÚ zachovať si a uplatňovať svoje vlastné normy na všetky tovary a služby predávané v EÚ, a preto sa musia pri akomkoľvek dovoze zo Singapuru dodržiavať normy EÚ; zdôrazňuje, že normy EÚ by sa nikdy nemali považovať za obchodné prekážky, a zdôrazňuje význam presadzovania týchto noriem na celosvetovej úrovni; zdôrazňuje, že nič v dohode nebráni uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

14.  zdôrazňuje význam politiky založenej na hodnotách a zodpovednej obchodnej politiky a potrebu podporovať trvalo udržateľný rozvoj; víta preto, že obe strany sa v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zaviazali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce, a preto možno túto dohodu považovať za progresívnu; konštatuje, že dohoda obsahuje aj kapitolu o necolných prekážkach v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov; poukazuje na to, že dohoda medzi EÚ a Singapurom by mohla byť nástrojom na boj proti zmene klímy a na urýchlenie a zintenzívnenie činnosti a investícií potrebných na udržateľnú nízkouhlíkovú budúcnosť; vyzýva EÚ a Singapur, aby prijali všetky potrebné opatrenia na plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

15.  pripomína, že strany sa zaviazali vyvinúť trvalé úsilie o ratifikáciu a účinné vykonávanie základných dohovorov MOP; berie na vedomie informácie, ktoré doteraz poskytla vláda Singapuru v súvislosti s dodržiavaním troch zostávajúcich základných dohovorov MOP, konkrétne Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, Dohovoru o diskriminácii a Dohovoru o nútenej práci, a vyzýva Singapur, aby naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom pokročiť smerom k dosiahnutiu plného súladu s obsahom týchto dohovorov a následne tieto dohovory ratifikovať v primeranom časovom rámci;

16.  víta záväzok zameraný na účinné vykonávanie mnohostranných environmentálnych dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o zmene klímy, a trvalo udržateľné riadenie lesov a rybárstva;

17.  zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti regulácie je dobrovoľná a žiadnym spôsobom by nemala obmedzovať právo na reguláciu;

18.  vyzýva strany, aby v plnej miere využívali ustanovenia o spolupráci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a aby čo najskôr po nadobudnutí účinnosti dohody o voľnom obchode zriadili spoločnú pracovnú skupinu s cieľom dohodnúť sa na akčnom pláne zameranom na relevantné sektory, ako napríklad dobré životné podmienky rýb v akvakultúre;

19.  zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do monitorovania vykonávania dohody je rozhodujúce a žiada, aby sa po nadobudnutí platnosti dohody urýchlene vytvorili domáce poradné skupiny a aby bola v tejto dohode vyvážene zastúpená občianska spoločnosť; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné finančné prostriedky, ktoré im umožnia efektívne pracovať a podporovať konštruktívnu účasť občianskej spoločnosti;

20.  poznamenáva, že dohoda medzi EÚ a Singapurom o partnerstve a spolupráci predpokladá pre EÚ možnosť pozastaviť vykonávanie dohody o voľnom obchode v prípade porušovania základných ľudských práv zo strany Singapuru;

21.  vyzýva Komisiu, aby riadne využila doložku dohody týkajúcu sa všeobecného preskúmania s cieľom posilniť vykonateľnosť ustanovení týkajúcich sa práce a životného prostredia, a v krajnom prípade medzi rôznymi spôsobmi presadzovania zvážila aj mechanizmus založený na sankciách;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapurskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.

(2)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 21.

(3)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(0000)0000.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

Referenčné čísla

2018/0093M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

6.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

10

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dátum predloženia

29.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia