Postup : 2018/0095M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0049/2019

Předložené texty :

A8-0049/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0091

ZPRÁVA     
PDF 171kWORD 56k
29.1.2019
PE 627.754v02-00 A8-0049/2019

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07979/2018),

–  s ohledem na návrh dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (07980/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C8-0447/2018),

–  s ohledem na směrnice pro jednání ze dne 23. dubna 2007 o dohodě o volném obchodu s členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 vést dvoustranná jednání o dohodě o volném obchodu s jednotlivými členskými státy ASEAN, počínaje Singapurem,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. března 2011 o budoucí evropské mezinárodní investiční politice(1),

–  s ohledem na změny původních směrnic pro jednání ze dne 12. září 2011, které Komisi zmocňují vést jednání o investicích,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 v řízení 2/15(4), který si dne 10. července 2015 vyžádala Komise v souladu s čl. 218 odst. 11 SFEU,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2018 o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv(5),

–  s ohledem na pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) týkající se transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

–  s ohledem na SFEU, a zejména na pátou část, hlavy I, II a V této smlouvy, a zejména pak článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(6) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0049/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Singapur sdílejí tytéž základní hodnoty, mimo jiné demokracii, právní stát, dodržování lidských práv, kulturní a jazykovou rozmanitost a pevný závazek k obchodu založeném na pravidlech v rámci mnohostranného obchodního systému;

B.  vzhledem k tomu, že EU je ve světovém měřítku hlavním příjemcem i zdrojem přímých zahraničních investic;

C.  vzhledem k tomu, že Singapur je osmou největší cílovou oblastí přímých zahraničních investic EU a první v regionu ASEAN;

D.  vzhledem k tomu, že Singapur je zdaleka největším partnerem EU v jihovýchodní Asii, který představuje téměř jednu třetinu obchodu se zbožím a službami mezi EU a sdružením ASEAN a zhruba dvě třetiny všech investic mezi oběma regiony; vzhledem k tomu, že více než 10 000 evropských společností má své regionální zastoupení v Singapuru a běžně provozuje svou činnost v prostředí právní jistoty a bezpečí;

E.  vzhledem k tomu, že Singapur je na prvním místě, pokud jde o evropské investice v Asii, přičemž stav dvoustranných investic za rok 2016 dosáhl úrovně 256 miliard EUR;

F.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v platnosti více než 3000 mezinárodních dohod o investicích a členské státy EU jsou smluvní stranou přibližně 1400 z nich;

G.  vzhledem k tomu, že se jedná o první dohodu zaměřenou „pouze na ochranu investic“, jež EU uzavřela s třetí zemí v návaznosti na jednání mezi orgány o nové struktuře dohod EU o volném obchodu na základě posudku ESD 2/15 ze dne 16. května 2017;

H.  vzhledem k tomu, že Singapur s ohledem na nový přístup EU k ochraně investic a mechanismus jeho prosazování, systém soudů pro investice, souhlasil v roce 2017 s přezkumem ustanovení o ochraně investic sjednaných v roce 2014, tedy s otevřením již uzavřené dohody;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda vychází z ustanovení o ochraně investic, jež jsou součástí Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA), kterou Parlament ratifikoval dne 15. února 2017;

J.  vzhledem k tomu, že dne 6. září 2017 si Belgie vyžádala posudek ESD ke slučitelnosti ustanovení dohody CETA týkajících se systému soudů pro investice se smlouvami EU;

K.  vzhledem k tomu, že v rozvinutých ekonomikách s řádně fungujícím soudním systémem jsou mechanismy řešení sporů mezi investory a státem méně důležité, ačkoli mohou tyto mechanismy zajistit rychlejší řešení sporů; vzhledem nicméně k tomu, že vytvoření nezávislého mnohostranného soudu pro investice by vedlo k posílení důvěry v systém a právní jistoty;

L.  vzhledem k tomu, že dohoda nahradí stávající dvoustranné dohody o investicích mezi 13 členskými státy EU a Singapurem, které nezahrnují nový přístup EU k ochraně investic ani mechanismus jeho prosazování (systém soudů pro investice);

M.  vzhledem k tomu, že se smluvní strany zavázaly k tomu, že se budou obracet na mnohostranný soud pro investice, což Parlament rozhodně podporuje;

N.  vzhledem k tomu, že dne 20. března 2018 Rada přijala směrnice pro jednání, jimiž zmocnila Komisi, aby jménem EU jednala o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro investice; vzhledem k tomu, že tyto směrnice pro jednání byly zveřejněny;

O.  vzhledem k tomu, že EU uzavřela podobnou dohodu o ochraně investic s Vietnamem, kterou Komise přijala dne 17. října 2018;

1.  vítá nový přístup EU k ochraně investic a mechanismus jeho prosazování (systém soudů pro investice), který nahrazuje jak kontroverzní urovnávání sporů mezi investorem a státem, přičemž řeší některé z jeho nedostatků v procesu, tak individuální přístupy uplatňované členskými státy EU ve stávajících dvoustranných dohodách o investicích;

2.  považuje za zásadní, aby dohoda zajistila vysokou úroveň ochrany investic, transparentnosti a odpovědnosti a aby současně smluvním stranám zaručila právo na regulaci na všech úrovních veřejné správy a naplňování legitimních cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, že pokud by jedna smluvní strana přijímala regulace způsobem, který má negativní dopad na investice nebo je v rozporu s investorovým očekáváním zisku, neznamenalo by to automaticky porušení norem ochrany investic, a nevznikl by tím jakýkoli nárok na odškodnění; zdůrazňuje, že dohoda nesmí žádným způsobem omezovat autonomní postavení sociálních partnerů a práva odborů;

3.  zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že investoři z EU nebudou v Singapuru oproti singapurským investorům diskriminováni, a náležitě je chrání před protiprávním vyvlastněním;

4.  připomíná, že systém soudů pro investice předpokládá zřízení stálého tribunálu první instance pro investice a odvolacího tribunálu, jejichž členové budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s kvalifikací soudců Mezinárodního soudního dvora, mimo jiné odborné znalosti v oblasti mezinárodního práva veřejného a nikoli pouze v oblasti obchodního práva, a budou muset splňovat přísné požadavky na nezávislost, morální bezúhonnost a etické chování v podobě závazného kodexu chování, jehož účelem je předcházet vzniku střetů zájmů;

5.  vítá skutečnost, že se na řízení před tribunály budou vztahovat pravidla transparentnosti, dokumentace k případu budou veřejně dostupné a slyšení budou probíhat veřejně; je přesvědčen, že větší transparentnost pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v systém; dále vítá srozumitelnost důvodů, na základě kterých může investor podat žalobu, což zajišťuje větší transparentnost a spravedlivost procesu;

6.  zdůrazňuje, že třetí strany, např. zaměstnanecké organizace a organizace na ochranu životního prostředí, nejsou oprávněny podávat žaloby před tribunály, a proto se nemohou účastnit jako dotčené strany za účelem vymáhání povinností investorů, avšak mohou přispět k řízení v rámci systému soudů pro investice prostřednictvím informací amicus curiae; zdůrazňuje skutečnost, že soud pro investice stále představuje samostatný systém pouze pro zahraniční investory;

7.  zdůrazňuje, že spekulativní výběr nejpříznivější jurisdikce nesmí být možný a že se musí zabránit tomu, aby byla vedena vícečetná a souběžná řízení;

8.  připomíná, že dohoda značně vychází z ustanovení dohody CETA o ochraně investic, neboť zahrnuje ustanovení týkající se povinností bývalých soudců, kodex chování, jehož účelem je předcházet vzniku střetů zájmů, a plně funkční odvolací tribunál v době uzavření dohody;

9.  vítá závazek Singapuru ohledně zřízení mnohostranného soudu pro investice jako veřejného a nezávislého mezinárodního soudu, jenž bude příslušný pro spory o investicích mezi investory a státy, které přijmou jeho příslušnost ve věci jejich dvoustranných dohod o investicích, a jehož hlavním cílem musí být reforma a nahrazení stávajícího nevyváženého, nákladného a roztříštěného režimu ochrany investic; považuje dohodu za výchozí bod rozhodujícího významu pro dosažení tohoto cíle; vybízí Komisi, aby i nadále vyvíjela úsilí zaměřené na oslovení třetích zemí, s cílem zřídit mnohostranný soud pro investice co nejdříve;

10.  vítá rozhodnutí Rady zveřejnit směrnici pro jednání ze dne 20. března 2018 o mnohostranném soudu pro investice a vyzývá Radu, aby zveřejnila směrnice pro jednání týkající se veškerých předchozích i budoucích obchodních a investičních dohod, a to bezprostředně po jejich přijetí, aby se zvýšila transparentnost a veřejná kontrola;

11.  zdůrazňuje skutečnost, že dohoda nahradí stávající dvoustranné dohody o investicích mezi 13 členskými státy EU a Singapurem a poskytne tak větší soudržnost než dvoustranné dohody, které vycházejí ze zastaralých ustanovení o ochraně investic a zahrnují urovnávání sporů mezi investorem a státem; zdůrazňuje, že dohoda rovněž vytvoří nová práva pro pohledávky investorů ve zbývajících 15 členských státech; zdůrazňuje, že funkční vnitrostátní soudy jsou hlavní možností řešení sporů s investory, ale považuje dohodu za důležitý krok k reformě celosvětových pravidel o ochraně investic a řešení sporů;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že chybí ustanovení o odpovědnosti investorů, a v této souvislosti zdůrazňuje význam sociální odpovědnosti podniků; vyzývá Komisi, aby zvážila právní předpisy obdobné těm, které se týkají konfliktních minerálů a dřeva, např. pro oděvní průmysl; připomíná význam pokynů OECD pro nadnárodní společnosti a obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv;

13.  konstatuje neexistenci celosvětového přístupu k dodržování právních předpisů v oblasti lidských práv ze strany podniků a neexistenci dostupných mechanismů nápravy; bere na vědomí činnost, kterou v OSN zahájila otevřená mezivládní pracovní skupina pro nadnárodní korporace a jiné podnikatelské subjekty s ohledem na lidská práva, pokud jde o vytvoření závazného nástroje OSN; vybízí Komisi a členské státy EU, aby se do této iniciativy konstruktivně zapojily;

14.  vybízí Komisi, aby pokračovala v úsilí o zajištění větší dostupnosti systému soudů pro investice, zejména pro malé a střední podniky a menší společnosti;

15.  vyzývá Komisi a Singapur k dohodě o přísnějších sankcích pro případ, že některý člen tribunálu nedodržuje kodex chování, a aby zajistily zavedení sankcí, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost;

16.  domnívá se, že schválení této dohody zajistí EU větší vliv při jednání o podobných dohodách s dalšími státy ASEAN, aby byla v celém regionu zavedena podobná pravidla o ochraně investic;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Singapurské republiky.

(1)

Úř. věst. CE 296, 2.10.2012, s. 34.

(2)

Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 40.

(3)

Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 30.

(4)

Posudek Soudního dvora ze dne 16. května 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0382.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o ochraně investic mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

Referenční údaje

2018/0095M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

6.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Datum přijetí

24.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

12

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum předložení

30.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

12

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí