Procedure : 2018/0095M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0049/2019

Indgivne tekster :

A8-0049/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0091

BETÆNKNING     
PDF 159kWORD 57k
29.1.2019
PE 627.754v02-00 A8-0049/2019

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07979/2018),

–  der henviser til udkast til aftale om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (07980/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C8-0447/2018),

–  der henviser til forhandlingsdirektiverne af 23. april 2007 om en frihandelsaftale med medlemsstaterne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN).

–  der henviser til Rådets afgørelse af 22. december 2009 om at føre bilaterale forhandlinger om en frihandelsaftale med de enkelte ASEAN-medlemsstater, begyndende med Singapore,

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer(1),

–  der henviser til ændringerne af 12. september 2011 af de oprindelige forhandlingsdirektiver med henblik på at bemyndige Kommissionen til at forhandle om investeringer,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1219/2012 af 12. december 2012 om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande(2),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i sag 2/15(4), som Europa-Kommissionen anmodede om den 10. juli 2015 i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF,

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2018 om EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk for så vidt angår menneskerettigheder(5),

–  der henviser til reglerne om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift i De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret (UNCITRAL),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

–  der henviser til TEUF, især del fem, afsnit I, II og V, særlig artikel 207, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...n(6) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0049/2019).

A.  der henviser til, at EU og Singapore har de samme grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, kulturel og sproglig mangfoldighed og et stærkt engagement i regelbaseret handel inden for det multilaterale handelssystem;

B.  der henviser til, at EU er den største modtager af og kilde til direkte udenlandske investeringer på verdensplan;

C.  der henviser til, at Singapore er den ottende største destination for EU's direkte udenlandske investeringer og den største i ASEAN-regionen;

D.  der henviser til, at Singapore er EU's langt største handelspartner i Sydøstasien og tegner sig for knapt en tredjedel af handelen med varer og tjenesteydelser mellem EU og ASEAN og omkring to tredjedele af alle investeringer mellem de to regioner; der henviser til, at over 10 000 europæiske virksomheder har deres regionale kontorer i Singapore og fungerer normalt i et miljø af retssikkerhed og sikkerhed;

E.  der henviser til, at Singapore er den primære lokalitet for europæiske investeringer i Asien, og at de bilaterale investeringer nåede op på 256 mia. EUR i 2016;

F.  der henviser til, at der i øjeblikket er over 3 000 internationale investeringsaftaler i kraft, og at EU-medlemsstaterne er part i ca. 1 400;

G.  der henviser til, at dette er den første aftale udelukkende om investeringsbeskyttelse, som er indgået mellem EU og et tredjeland efter drøftelser mellem institutionerne om den nye opbygning af EU's frihandelsaftaler på grundlag af Domstolens udtalelse 2/15 af 16. maj 2017;

H.  der henviser til, at Singapore i lyset af EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil, investeringsdomstolssystemet (ICS), i 2017 gik med til at revidere de bestemmelser om investeringsbeskyttelse, der var forhandlet på plads i 2014, og således at genåbne en lukket aftale;

I.  der henviser til, at aftalen bygger på bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA), som blev ratificeret af Parlamentet den 15. februar 2017;

J.  der henviser til, at Belgien den 6. september 2017 anmodede om en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden af ICS-bestemmelserne i CETA med EU-traktaterne;

K.  der henviser til, at udviklede økonomier med velfungerende retssystemer gør behovet for tvistbilæggelsesmekanismer mellem investorer og stater mindre vigtige, selv om disse mekanismer kan sikre en hurtigere bilæggelse af tvister ; der henviser til, at oprettelsen af en uafhængig multilateral investeringsdomstol imidlertid ville øge tilliden til systemet og retssikkerheden;

L.  der henviser til, at aftalen vil erstatte de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 13 EU-medlemsstater og Singapore, som ikke indbefatter EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil (ICS);

M.  der henviser til, at parterne har forpligtet sig til at stræbe efter en multilateral investeringsdomstol – et initiativ, der støttes kraftigt af Parlamentet;

N.  der henviser til, at Rådet den 20. marts 2018 vedtog de forhandlingsdirektiver, der bemyndiger Kommissionen til på EU's vegne at forhandle om en konvention om oprettelse af en multilateral investeringsdomstol; der henviser til, at disse forhandlingsdirektiver er offentliggjort;

O.  der henviser til, at EU har indgået en tilsvarende aftale om investeringsbeskyttelse med Vietnam, som blev vedtaget af Kommissionen den 17. oktober 2018;

1.  glæder sig over EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil (ICS), som erstatter både den kontroversielle tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater (ISDS), idet den imødegår nogle af dens proceduremæssige mangler, og de individuelle tilgange, som EU-medlemsstaterne følger i eksisterende bilaterale investeringsaftaler;

2.  anser det for væsentligt, at aftalen vil sikre et højt niveau af investeringsbeskyttelse, gennemsigtighed og retssikkerhed, samtidig med at begge parters ret til at regulere på alle myndighedsniveauer og forfølge legitime mål for den offentlige politik, såsom folkesundhed og miljøbeskyttelse, bevares; understreger, at hvis en af parterne regulerer på en måde, der har negativ indvirkning på en investering eller skader investorens forventninger om overskud, vil dette ikke i sig selv udgøre et brud på investeringsbeskyttelsesstandarderne og kræver derfor ikke nogen kompensation; understreger, at aftalen på ingen måde må begrænse arbejdsmarkedsparternes og fagforeningernes autonomi;

3.  understreger, at aftalen garanterer, at EU-investorer i Singapore ikke forskelsbehandles i forhold til singaporeanske investorer, og beskytter dem behørigt mod ulovlig ekspropriering;

4.  minder om, at ICS indebærer oprettelsen af en permanent investeringsdomstol i første instans og en appeldomstol, hvis medlemmer skal have kvalifikationer svarende til dem, der besiddes af dommere ved Den Internationale Domstol, herunder ekspertise i international offentlig ret, og ikke blot erhvervsret, og skal leve op til strenge regler om uafhængighed, integritet og etisk adfærd gennem en bindende adfærdskodeks, som er udformet med henblik på at forhindre interessekonflikter;

5.  glæder sig over, at der vil gælde gennemsigtighedsregler for retssager ved domstolene, idet sagsdokumenter vil være offentligt tilgængelige, og høringer vil blive afholdt offentligt; mener, at øget gennemsigtighed vil bidrage til at vække tillid til systemet i offentligheden; glæder sig desuden over klarheden med hensyn til de forhold, som en investor kan klage over, hvilket sikrer yderligere gennemsigtighed og retfærdighed i processen;

6.  understreger, at tredjeparter, såsom arbejds- og miljøorganisationer, ikke har søgsmålskompetence for domstolene og derfor ikke kan deltage som berørte parter for at håndhæve investorernes forpligtelser, men kan bidrage til ICS-procedurer gennem amicus curiae-indlæg; understreger, at investeringsdomstolen stadig udgør et særskilt system udelukkende for udenlandske investorer;

7.  fremhæver, at forumshopping ikke må være mulig, og at man skal undgå flere og parallelle retssager;

8.  minder om, at aftalen i betydelig grad bygger på bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i CETA, da den indeholder bestemmelser om forpligtelser for tidligere dommere, en adfærdskodeks for at forhindre interessekonflikter og en fuldt fungerende appeldomstol på tidspunktet for aftalens indgåelse;

9.  glæder sig over Singapores engagement i oprettelsen af den multilaterale investeringsdomstol – en offentlig og uafhængig international domstol, som får beføjelse til at behandle tvister om investeringer mellem investorer og stater, der har accepteret dens jurisdiktion over deres bilaterale investeringsaftaler, og hvis endelige mål skal være at reformere og erstatte den nuværende ubalancerede, dyre og fragmenterede investeringsbeskyttelsesordning; anser aftalen for at være et afgørende skridt med dette for øje; tilskynder Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at række ud til tredjelande for at få oprettet den multilaterale investeringsdomstol så hurtigt som muligt;

10.  glæder sig over Rådets beslutning om at offentliggøre forhandlingsdirektivet af 20. marts 2018 om den multilaterale investeringsdomstol og opfordrer Rådet til at offentliggøre forhandlingsdirektiverne for alle tidligere og fremtidige handels- og investeringsaftaler umiddelbart efter vedtagelsen med henblik på at øge gennemsigtigheden og den offentlige kontrol;

11.  fremhæver, at aftalen vil erstatte de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 13 EU-medlemsstater og Singapore og dermed skabe større kohærens end bilaterale investeringsaftaler, som er baseret på forældede bestemmelser om investeringsbeskyttelse og indbefatter ISDS; understreger, at aftalen også vil skabe nye rettigheder for så vidt angår investorers fordringer i de resterende 15 medlemsstater; understreger, at velfungerende nationale domstole er den primære mulighed for at løse investortvister, men mener, at aftalen udgør et vigtigt skridt med hensyn til at reformere de globale regler om investeringsbeskyttelse og bilæggelse af investeringstvister;

12.  beklager, at der mangler bestemmelser om investorernes ansvar, og fremhæver i denne forbindelse betydningen af virksomhedernes sociale ansvar; opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivning svarende til den om konfliktmineraler og tømmer, f.eks. beklædningsindustrien; minder om betydningen af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne;

13.  bemærker manglen på en global tilgang til selskabers overholdelse af menneskerettighedslovgivningen og på tilgængelige klagemekanismer; noterer sig det arbejde, der er påbegyndt i FN af den stående mellemstatslige arbejdsgruppe om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, med henblik på oprettelse af et bindende FN-instrument; tilskynder Kommissionen og EU-medlemsstaterne til at engagere sig konstruktivt i dette initiativ;

14.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med at gøre ICS mere tilgængeligt, navnlig for SMV'er og mindre virksomheder;

15.  opfordrer Kommissionen og Singapore til at nå til enighed om strengere sanktioner, hvis et medlem af domstolene ikke overholder adfærdskodeksen, og til at sikre, at de er på plads, så snart denne aftale træder i kraft;

16.  mener, at godkendelsen af denne aftale vil give EU større slagkraft til at forhandle lignende aftaler på plads med de andre ASEAN-lande med henblik på at indføre lignende regler for investeringsbeskyttelse i hele regionen;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Republikken Singapores regering og parlament.

(1)

EUT C 296 af 2.10.2012, s. 34.

(2)

EUT L 351 af 20.12.2012, s. 40.

(3)

EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.

(4)

Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0382.

(6)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

Referencer

2018/0095M(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

6.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.9.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Dato for vedtagelse

24.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

12

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dato for indgivelse

30.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

12

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik