Postup : 2018/0095M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0049/2019

Predkladané texty :

A8-0049/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0091

SPRÁVA     
PDF 172kWORD 56k
29.1.2019
PE 627.754v02-00 A8-0049/2019

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Martin

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej.

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07979/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (07980/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C8‑0447/2018),

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN počnúc Singapurom,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(1),

–  so zreteľom na zmeny pôvodných smerníc na rokovania z 12. septembra 2011 s cieľom splnomocniť Komisiu na rokovanie o investíciách,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 2/15(4), ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2018 podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva(5),

–  so zreteľom na pravidlá o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej hlavu V týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, a najmä na piatu časť, hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(6) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0049/2019),

A.  keďže EÚ a Singapur majú rovnaké základné hodnoty vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a pevného záväzku k obchodu založenému na pravidlách v rámci multilaterálneho obchodnému systému;

B.  keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom svete;

C.  keďže Singapur je ôsmym najväčším miestom určenia priamych zahraničných investícií EÚ a prvým v regióne ASEAN;

D.  keďže Singapur je zďaleka najväčším partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii, na ktorého pripadá necelá jedna tretina obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny všetkých investícií medzi oboma regiónmi; keďže viac ako 10 000 európskych spoločností má v Singapure svoje regionálne zastúpenie a funguje za zvyčajných podmienok v prostredí právnej istoty a bezpečnosti;

E.  keďže Singapur je preferovanou lokalitou pre európske investície v Ázii, pričom stav bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 úroveň 256 miliárd EUR;

F.  keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami v približne 1 400 z nich;

G.  keďže toto je prvá dohoda výlučne o ochrane investícií uzatvorená medzi EÚ a treťou krajinou po diskusiách inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na základe stanoviska ESD 2/15 zo 16. mája 2017;

H.  keďže vzhľadom na nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania, systému investičných súdov (ICS), v roku 2017 Singapur súhlasil s preskúmaním ustanovení o ochrane investícií dohodnutých v roku 2014, a teda s opätovným otvorením uzavretej dohody;

I.  keďže dohoda vychádza z ustanovení o ochrane investícií zahrnutých do komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. februára 2017;

J.  keďže Belgicko 6. septembra 2017 požiadalo SD o stanovisko k zlučiteľnosti ustanovení o ICS dohody CETA so zmluvami EÚ;

K.  keďže rozvinuté ekonomiky s riadne fungujúcim súdnictvom znižujú naliehavosť potreby mechanizmov na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom, hoci tieto mechanizmy môžu zabezpečiť rýchlejšie riešenie sporov; keďže aj napriek tomu by zriadenie nezávislého mnohostranného investičného súdu posilnilo dôveru v systém a právnu istotu;

L.  keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, ktoré neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane investícií ani príslušný mechanizmus presadzovania (ICS);

M.  keďže sa strany zaviazali, že budú pokračovať v systéme mnohostranného investičného súdu, čo je iniciatíva, ktorú výrazne podporuje Parlament;

N.  keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými sa Komisia poveruje rokovať v mene EÚ o dohovore o zriadení mnohostranného investičného súdu; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

O.  keďže EÚ uzavrela podobnú dohodu o ochrane investícií s Vietnamom, ktorú Komisia prijala 17. októbra 2018;

1.  víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmu presadzovania (ICS), ktorý nahrádza kontroverzný mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS), ktorý rieši niektoré jeho nedostatky v tomto procese, ako aj individuálne prístupy, ktoré členské štáty EÚ uplatňujú v rámci existujúcich bilaterálnych investičných dohôd;

2.  považuje za veľmi dôležité, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií, transparentnosť a zodpovednosť, pričom pre obe zmluvné strany zaručí právo na reguláciu a presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie a ochrana životného prostredia, a to na všetkých vládnych úrovniach; zdôrazňuje, že ak by jedna strana regulovala spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje investície alebo narúša očakávania investora, pokiaľ ide o zisk, nepôjde o porušenie normy na ochranu investícií ako také, a preto nebude potrebná náhrada; zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať autonómiu sociálnych partnerov a odborových práv;

3.  zdôrazňuje, že dohoda zaručuje, že investori EÚ v Singapure nebudú diskriminovaní v porovnaní so singapurským investorom, a riadne ich chráni pred protiprávnym vyvlastnením;

4.  pripomína, že ICS predpokladá zriadenie stáleho investičný tribunálu prvého stupňa a odvolacieho tribunálu, ktorého členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného súdneho dvora vrátane odborných znalostí v oblasti medzinárodného práva verejného, a nielen obchodného práva, a budú musieť spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe záväzného kódexu správania určeného na predchádzanie konfliktom záujmov;

5.  víta skutočnosť, že pravidlá transparentnosti sa budú uplatňovať na konania pred tribunálmi, dokumenty o prípadoch budú verejne dostupné a vypočutia sa budú konať na verejnosti; domnieva sa, že vyššia transparentnosť pomôže získať dôveru verejnosti v tento systém; okrem toho víta zrozumiteľnosť dôvodov, na základe ktorých môže investor podať žalobu, čím sa zabezpečuje ďalšia transparentnosť a spravodlivosť procesu;

6.  zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú organizácie pracovníkov a organizácie na ochranu životného prostredia, nemajú právne postavenie na podávanie žalôb pred tribunálmi, a preto nemôžu participovať ako dotknuté strany s cieľom vynucovania plnenia povinností investorov, avšak môžu prispieť ku konaniam ICS prostredníctvom informácií amicus curiae; zdôrazňuje skutočnosť, že investičný súd stále tvorí samostatný systém pre zahraničných investorov;

7.  zdôrazňuje, že nesmie byť možné taktizovanie pri výbere súdu („forum shopping“) a že sa musí zabrániť viacnásobným a paralelným konaniam;

8.  pripomína, že dohoda v značnej miere vychádza z ustanovení o ochrane investícií v dohode CETA, keďže obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností bývalých sudcov, kódex správania s cieľom predchádzať konfliktom záujmov a plne fungujúci odvolací tribunál v čase jej uzavretia;

9.  víta záväzok Singapuru týkajúci sa zriadenia mnohostranného investičného súdu ako verejného a nezávislého medzinárodného súdu, ktorý bude oprávnený riešiť spory o investíciách medzi investormi a štátmi, ktoré prijali jeho právomoc v oblasti ich bilaterálnych investičných zmlúv a ktorého konečným cieľom musí byť reforma a nahradenie súčasného nevyváženého, nákladného a roztriešteného režimu ochrany investícií; považuje dohodu za kľúčový krok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa; nabáda Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o oslovovanie tretích krajín s cieľom čo najskôr zriadiť mnohostranný investičný súd;

10.  víta rozhodnutie Rady zverejniť smernicu na rokovanie z 20. marca 2018 o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila smernice pre rokovania týkajúce sa všetkých predchádzajúcich a budúcich obchodných a investičných dohôd, a to bezprostredne po ich prijatí, aby sa zvýšila transparentnosť a verejná kontrola;

11.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohodou sa nahradia existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom, a tým sa zabezpečí väčšia súdržnosť ako v prípade bilaterálnych investičných dohôd, ktoré sú založené na zastaraných ustanoveniach o ochrane investícií a zahŕňajú mechanizmus ISDS; zdôrazňuje, že dohodou sa takisto vytvoria nové práva na nároky investorov v zostávajúcich 15 členských štátoch; zdôrazňuje, že funkčné vnútroštátne súdy sú hlavnou možnosťou na riešenie sporov investorov, považuje však dohodu za dôležitý krok smerom k reforme globálnych pravidiel o ochrane investícií a urovnávaní sporov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ustanovení o zodpovednosti investorov a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam sociálnej zodpovednosti podnikov; vyzýva Komisiu, aby zvážila právne predpisy podobné tým, ktoré sa týkajú konfliktných minerálov a dreva, napríklad pre odevný priemysel; pripomína význam usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

13.  konštatuje neexistenciu globálneho prístupu k dodržiavaniu právnych predpisov v oblasti ľudských práv zo strany podnikov a neexistenciu dostupných mechanizmov nápravy; berie na vedomie prácu iniciovanú v rámci OSN zo strany otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami, pokiaľ ide o vytvorenie záväzného nástroja OSN; vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby sa konštruktívne zapojili do tejto iniciatívy;

14.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí viac sprístupniť ICS, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a menšie spoločnosti;

15.  vyzýva Komisiu a Singapur, aby sa dohodli na prísnejších sankciách v prípade, že niektorý člen tribunálu nedodržiava kódex správania, a aby zabezpečili ich zavedenie hneď po nadobudnutí účinnosti tejto dohody;

16.  domnieva sa, že schválenie tejto dohody poskytne EÚ väčšiu silu pri vyjednávaní podobných dohôd s inými krajinami združenia ASEAN s cieľom zaviesť podobné pravidlá ochrany investícií v celom regióne;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapurskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ CE 296, 2.10.2012, s. 34.

(2)

Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s 40.

(3)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.

(4)

Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0382.

(6)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(0000)0000.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0095M(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

6.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.9.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

25

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dátum predloženia

30.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

12

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia