Процедура : 2018/2080(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2019

Внесени текстове :

A8-0050/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0080

ДОКЛАД     
PDF 330kWORD 84k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом

(2018/2080(INL))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Паулу Ранжел

(Право на инициатива – член 45 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид членове 41 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 45 и 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по петиции (A8-0050/2019),

1.  приема приложения проект на регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде приложения проект на регламент на Съвета и на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да осигури публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз, след като Комисията е изразила становището си и Съветът е дал своето одобрение относно приложения проект на регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 228, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението от Съвета,

като взе предвид становището на Комисията,

в съответствие със специална законодателна процедура

като имат предвид, че:

(1)  Правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана следва да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 20, параграф 2, буква г) и член 228, Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и Хартата на основните права на Европейския съюз.

(2)  По-специално в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз се признава правото на добра администрация като основно право на европейските граждани. От друга страна в член 43 от Хартата се признава правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. За да бъдат тези права ефективни и да подобряват способността на омбудсмана да извършва задълбочени и безпристрастни проверки, омбудсманът следва да разполага с всички инструменти, които са необходими за успешното изпълнение на неговите функции, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(3)  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент(1) беше изменено за последен път през 2008 г. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. беше въведена нова правна рамка за Съюза. По-специално член 228, параграф 4 от ДФЕС дава възможност на Европейския парламент, след като поиска становището на Комисията и със съгласието на Съвета, да приема правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана. Поради това е желателно да се отмени Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом и да се замени с регламент в съответствие с приложимото понастоящем правно основание.

(4)  Създаването на условията, при които жалба може да бъде отнесена до омбудсмана, следва да съответства на принципа за пълен, безплатен и лесен достъп, независимо от специфичните ограничения, свързани със съвпадението с нови или висящи правни и административни производства.

(5)  Необходимо е да се определят процедурите, които ще се прилагат в случай че в резултат на извършваните от омбудсмана проверки се разкрият случаи на лоша администрация. Необходимо е също да се предвиди разпоредба, по силата на която омбудсманът да представя подробен доклад пред Европейския парламент в края на всяка годишна сесия.

(6)  За да се засили ролята на омбудсмана, е желателно да му се даде възможност, без да се засяга основната му функция, която е да разглежда жалби, да извършва проверки по собствена инициатива с цел да се установят повтарящи се случаи на лоша администрация и да се насърчават най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

(7)  За да се повиши ефективността на неговите/нейните действия, омбудсманът следва да може, по собствена инициатива или въз основа на жалба, да извършва проверки по предишни проверки, за да установи дали и в каква степен съответната институция, орган, служба или агенция е изпълнила представените препоръки. Омбудсманът следва също така да има право да включва в годишния си доклад пред Европейския парламент оценка на степента на съответствие на направените препоръки и оценка на адекватността на ресурсите, които са му предоставени за изпълнение на неговите функции, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(8)  Омбудсманът следва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнението на неговите функции. За тази цел институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да бъдат длъжни да предоставят на омбудсмана всякаква информация, която той поиска от тях, без да се накърняват неговите задължения съгласно Регламент (ЕС) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(2). Достъпът до класифицирана информация или документи следва да подлежи на спазването на правилата относно обработването на поверителна информация от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които предоставят класифицирана информация или документи, следва да уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани. За прилагането на правилата относно обработването на поверителна информация от страна на съответната институция, орган, служба и агенция на Съюза, омбудсманът следва предварително да е съгласувал със съответната институция, орган, служба или агенция условията за работа с класифицирана информация или документи или с друга информация, за която е в сила задължението за опазване на професионална тайна. Ако омбудсманът счете, че поисканото съдействие не е налице, той следва да уведоми Европейския парламент за това, който следва да предприеме необходимите мерки.

(9)  Омбудсманът и служителите от администрацията на омбудсмана са длъжни да опазват поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на функциите си. Въпреки това омбудсманът следва да уведоми компетентните органи за факти, които счита, че имат отношение към наказателното право и които са му станали известни в рамките на извършвана от него проверка. Омбудсманът следва да може да информира заинтересованата институция, орган, служба и агенция на Съюза за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител.

(10)  Следва да се вземат предвид последните промени в защитата на финансовите интереси на Съюза срещу престъпления, по-специално създаването на Европейска прокуратура с Регламент (ЕС) 2017/1939(3) на Съвета, така че да се даде възможност на омбудсмана да я уведомява за всяка информация, попадаща в нейния обхват на компетентност. По същия начин, за да се спази изцяло презумпцията за невиновност и правото на защита, залегнало в член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е желателно, когато омбудсманът уведоми Европейската прокуратура за информация, попадаща в нейния обхват на компетентност, да уведомява въпросното лице и жалбоподателя.

(11)   Следва да се предвиди възможност за сътрудничество между омбудсмана и аналогични органи в държавите членки при спазване на приложимото национално законодателство. Желателно е също така да се предприемат стъпки, за да се даде възможност на омбудсмана да си сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права, тъй като такова сътрудничество може да направи изпълнението на функциите му по-ефективно.

(12) Европейският парламент следва да назначава омбудсмана в началото на парламентарния мандат и за срока на този мандат, като го избира измежду лица, които са граждани на Съюза и предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност. Следва също така да бъдат определени условия за прекратяване на функциите на омбудсмана, както и за заместването му.

(13)  Функциите на омбудсмана следва да се изпълняват при пълна независимост. Омбудсманът следва да положи тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз при встъпването си в длъжност. Следва да бъдат определени несъвместимостта, възнаграждението, привилегиите и имунитетите на омбудсмана.

(14)  Следва да бъдат приети разпоредби относно седалището на омбудсмана, което трябва да е същото като това на Европейския парламент. Следва също така да се предвидят разпоредби не само относно длъжностните лица и служителите в секретариата на омбудсмана, които го подпомагат при изпълнението на неговите функции, но също и относно неговия бюджет.

(15)  Омбудсманът приема разпоредбите за прилагане на настоящия регламент. За да се гарантират правната сигурност и най-високите стандарти при изпълнението на функциите на омбудсмана, минималното съдържание на разпоредбите за прилагане, които трябва да бъдат приети, следва да бъде определено в настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се установяват правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана („Устав на Европейския омбудсман“).

2.   Омбудсманът действа независимо от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в съответствие с правомощията, предоставени му от Договорите, и при надлежно спазване на член 20, параграф 2, буква г) и член 228 от ДФЕС, както и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно правото на добра администрация.

3.   При изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, омбудсманът не може да се намесва в дела пред съдилищата, нито може да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение или компетентността на съда да се произнесе с решение.

Член 2

1.  Омбудсманът подпомага разкриването на случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции, и при целесъобразност отправя препоръки с оглед на прекратяването им. Действията на други органи или лица не могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана.

2.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или седалище в държава – членка на Съюза, може да подаде до омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции. Омбудсманът информира заинтересованата институция, орган, служба или агенция непосредствено след като е бил сезиран с жалба.

3.  В жалбата се посочват ясно предметът ѝ и самоличността на жалбоподателя. Жалбоподателят може да поиска жалбата или части от нея да останат поверителни.

4.  Жалбата трябва да бъде подадена в срок от три години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава, и да бъде предшествана от подходящите административни постъпки пред съответните институции, органи, служби или агенции.

5.  Омбудсманът определя дали дадена жалба е в рамките на компетентността на омбудсмана и ако това е така, дали е допустима. Когато жалбата е извън неговата компетентност или не е допустима, преди да приключи досието, омбудсманът може да препоръча на жалбоподателя да се обърне към друг орган.

6.  Подадените до омбудсмана жалби не спират сроковете за обжалване при административни или съдебни производства.

7.  Когато омбудсманът, поради висящо или приключило съдебно производство, отнасящо се до представените пред него факти, трябва да обяви жалбата за недопустима или да прекрати разглеждането ѝ, резултатите от всички извършени преди това от него проверки се изпращат в архив.

8.  До омбудсмана не може да се подават жалби във връзка с трудовоправни отношения между институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и техните длъжностни лица или други служители, освен ако са изчерпани всички възможности за подаване на молби и жалби по вътрешно-административен ред, и по-специално процедурите по член 90 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(4) (Правилника за длъжностните лица) и са изтекли сроковете за отговор от страна на съответната институция, орган, служба или агенция.

9.  Омбудсманът информира жалбоподателя възможно най-бързо за действията, които е предприел по отношение на жалбата.

Член 3

1.  Омбудсманът, по собствена инициатива или въз основа на подадена жалба, извършва всички проверки, които счита за обосновани, включително допълнителни проверки по предишни случаи, с оглед изясняването на предполагаема лоша администрация в действията на институции, органи, служби и агенции на Съюза. Омбудсманът действа без да изисква предварително разрешение и информира своевременно за това действие съответната институция, орган, служба или агенция. Съответната институция, орган, служба или агенция може да представи всякакви полезни коментари или доказателства на омбудсмана. Омбудсманът може също така да поиска от съответната институция, орган, служба или агенция да представи такива коментари или доказателства.

2.  Без да се засяга основната функция на омбудсмана, която е да разглежда жалби, той може да извършва проверки по собствена инициатива от по-стратегическо естество, за да установи повтарящи се или особено сериозни случаи на лоша администрация, да насърчава най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и да работи проактивно по структурни въпроси от обществен интерес, попадащи в компетентността на омбудсмана.

3.  Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза предоставят на омбудсмана поисканата от него информация и му осигуряват достъп до съответните досиета. Достъпът до класифицирана информация или документи подлежи на спазването на правилата относно обработването на поверителна информация от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза.

Институциите, органите, службите или агенциите, които предоставят класифицирана информация или документи в съответствие с първа алинея, уведомяват предварително омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.

За прилагането на правилата, предвидени в първа алинея, омбудсманът съгласува предварително със съответната институция, орган, служба или агенция условията за работа с класифицираната информация или документи.

Съответните институции, органи, служби или агенции предоставят достъп до документи с произход от държава членка, които по силата на законов нормативен акт са класифицирани като секретни, само след като службите на омбудсмана са въвели подходящи мерки и гаранции за обработване на документите, които гарантират равностойно равнище на поверителност в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и при спазване на правилата за сигурност на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза.

По искане на омбудсмана длъжностните лица и другите служители на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза свидетелстват за факти, които се отнасят до текуща проверка, която омбудсманът извършва. Те се изказват от името на своята институция, орган, служба или агенция. Те остават обвързани със задълженията, произтичащи от съответните норми, на които са подчинени.

4.  Доколкото националното законодателство позволява, компетентните органи на държавите членки, по искане на омбудсмана или по своя собствена инициатива, бързо му предават всяка информация или документ, които могат да помогнат за изясняване на случаи на лоша администрация от страна на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. Когато такава информация или документ са обхванати от националното законодателство относно обработката на поверителна информация или от разпоредби, които възпрепятстват съобщаването ѝ, съответната държава членка може да разреши на омбудсмана да има достъп до тази информация или документ, при условие че омбудсманът се ангажира да ги разглежда в съгласие с компетентния орган, издал документа. Във всички случаи се предоставя описание на документа.

5.  Когато омбудсманът не получи поисканото съдействие, той уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки.

6.  Когато са установени случаи на лоша администрация вследствие на проверка, омбудсманът информира съответната институция, орган, служба или агенция, като по целесъобразност отправя препоръки. Уведомената институция, орган, служба или агенция изпраща на омбудсмана подробно становище в срок от три месеца. По искане на съответната институция, орган, служба или агенция омбудсманът може да удължи срока, като това удължаване не надвишава два месеца. Когато съответната институция, орган, служба или агенция не е издала становище в рамките на тримесечния срок или в рамките на удължения срок, омбудсманът може да приключи разследването без такова становище.

7.  След това омбудсманът изпраща доклад до съответната институция, орган, служба или агенция и особено когато естеството или мащабът на установената лоша администрация го налагат – до Европейския парламент. Омбудсманът може да представи препоръки в доклада. Омбудсманът уведомява жалбоподателя за резултатите от проверката, за изразеното от съответната институция, орган, служба или агенция становище и за препоръките, представени в доклада от омбудсмана.

8.  Когато е целесъобразно във връзка с проверка на действията на институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да се яви пред Европейския парламент, по своя инициатива или по искане на Европейския парламент, на най-подходящото равнище.

9.  Доколкото е възможно, омбудсманът се стреми, съвместно със заинтересованата институция, орган, служба или агенция да намери решение, с което да се преустановят случаите на лоша администрация и да се удовлетвори жалбата. Омбудсманът информира жалбоподателя за предложеното решение, както и за коментарите, ако има такива, на съответната институция, орган, служба или агенция. Ако жалбоподателят пожелае, той има право да представи своите коментари пред омбудсмана.

10.  В края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад за резултатите от проверките, които той е извършил. Докладът включва оценка на съответствието с препоръките на омбудсмана и оценка на адекватността на ресурсите, които са предоставени за изпълнение на неговите функции. Тези оценки могат също така да бъдат предмет на отделни доклади.

Член 4

1.  Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които се прилагат разпоредбите на член 339 от ДФЕС и член 194 от Договора за Евратом, са длъжни да не разпространяват информацията или документите, които са получили в хода на извършваните от тях проверки. Без да се засяга параграф 2, те са длъжни по-специално да не разпространяват класифицирана информация или документи, предоставени на омбудсмана, или документи, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза относно защитата на личните данни, както и всяка информация, която би навредила на жалбоподателя или друго евентуално заинтересовано лице.

2.  Ако омбудсманът счете, че факти, научени в хода на проверка, могат да се отнасят до наказателното право, уведомява компетентните национални органи и Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура, ако случаят попада в рамките на техните правомощия. При целесъобразност омбудсманът уведомява също и институцията, органа, службата или агенцията на Съюза, където работи въпросното длъжностно лице или служител, и която може да приложи разпоредбите на член 17, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Омбудсманът може също така да уведоми заинтересованата институция, орган, служба и агенция на Съюза за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител, както и за всяка съществуваща дейност, която води до възпрепятстване на текущото разследване.

Омбудсманът докладва тези уведомления на жалбоподателя и на другите заинтересовани лица, чиято самоличност е известна.

Член 5

Омбудсманът и служителите от неговата администрация разглеждат исканията за обществен достъп до документи, различни от документите, посочени в член 4, параграф 1, в съответствие с условията и ограниченията на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 6

1.  Омбудсманът може да си сътрудничи с органи от същия вид в държавите членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство.

2.  В рамките на обхвата на функциите на омбудсмана той си сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права и с други институции и органи, като избягва всякакво дублиране с техните дейности.

Член 7

1.  Омбудсманът се избира и мандатът му може да бъде подновен в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС.

2.  Омбудсманът се избира измежду лица, които са граждани на Съюза и се ползват с пълни граждански и политически права, предоставят гаранции за независимост, не са били членове на национални правителства или членове на институциите на Съюза през последните три години и отговарят на условията за безпристрастност, равностойни на необходимите за заемане на висши съдебни длъжности в своята държава и притежават призната компетентност и опит, за да изпълняват функциите на Омбудсман.

Член 8

1.  Омбудсманът прекратява изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, в края на мандата или при подаване на оставка или освобождаване от длъжност.

2.  Освен в случай на освобождаване от длъжност, омбудсманът продължава да изпълнява функциите си до назначаването на нов омбудсман.

3.  В случай на предсрочно прекратяване на функциите на омбудсмана, новият омбудсман се назначава в срок от три месеца от момента на освобождаване на длъжността за остатъка от парламентарния мандат на Европейския парламент. До избирането на нов омбудсман ръководителят на секретариата, посочен в член 12, параграф 2, отговаря за неотложните въпроси, попадащи в правомощията на омбудсмана.

Член 9

В случай че Европейският парламент възнамерява да поиска освобождаване от длъжност на омбудсмана в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС, изслушва омбудсмана, преди да отправи такова искане.

Член 10

1.  При изпълнението на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, омбудсманът действа в съответствие с член 228, параграф 3 от ДФЕС. Омбудсманът се въздържа от всякакви действия, които са несъвместими с характера на посочените функции.

2.  При встъпването си в длъжност омбудсманът полага тържествена клетва пред пленума на Съда на Европейския съюз да изпълнява функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, при пълна независимост и безпристрастност, както и по време на мандата си и след неговото изтичане да спазва задълженията, произтичащи от заеманата от него длъжност. Тържествената клетва включва по-специално задължението да действа почтено и предпазливо по отношение на приемането на някои назначения или придобивки след приключването на мандата.

Член 11

1.  По време на мандата си омбудсманът не може да извършва никаква друга политическа или административна дейност, нито да развива друга професионална дейност срещу възнаграждение или безвъзмездно.

2.  По отношение на възнаграждението, надбавките и пенсията омбудсманът се ползва с ранга на съдия в Съда на Европейския съюз.

3.  По отношение на омбудсмана и длъжностните лица и служителите в неговия секретариат се прилагат разпоредбите на членове от 11 до 14 и член 17 от Протокол № 7.

Член 12

1.  На омбудсмана се предоставя подходящ бюджет, достатъчен да гарантира неговата независимост и да дава възможност за изпълнение на функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

2.  Омбудсманът се подпомага от секретариат, чийто ръководител се назначава от него самия.

3.  За длъжностните лица и другите служители в секретариата на омбудсмана важат правилата и нормите, които са приложими за длъжностните лица и служителите на Съюза. Тяхната численост се определя ежегодно в рамките на бюджетната процедура и е достатъчна за правилното изпълнение на функциите на омбудсмана и съразмерна на работното натоварване.

4.  Длъжностните лица и другите служители на Съюза и на държавите – членки, които са назначени в секретариата на омбудсмана, се командироват в интерес на службата, като на същите се гарантира автоматично възстановяване на длъжност в институцията, от която идват.

5.  По въпросите, които се отнасят до служителите в неговата администрация, омбудсманът е приравнен на институциите по смисъла на член 1 от Правилника за длъжностните лица.

Член 13

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Европейския парламент.

Член 14

Всяко съобщение, отправено до националните органи на държавите членки за целите на изпълнението на настоящия регламент, се предава чрез техните постоянни представителства в Съюза.

Член 15

Омбудсманът приема разпоредби за прилагане на настоящия регламент. Те са в съответствие с настоящия регламент и включват най-малко разпоредби относно:

а)  процесуалните права на жалбоподателя и на съответната институция, орган, служба или агенция и относно гарантирането на защитата на длъжностните лица, които докладват случаи на нарушения на правото на Съюза („подаване на сигнали за нередности“) в рамките на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза в съответствие с член 22а от Правилника за длъжностните лица;

б)  получаване, обработка и приключване на жалбата;

в)  проверки по собствена инициатива;

г)  допълнителни проверки;

д)  действия за събиране на информация.

Член 16

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се отменя.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

    За Европейския парламент

Председател

(1)

  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

(2)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(3)

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(4)

ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Смисъл

Първият европейски омбудсман встъпи в длъжност през 1995 г. след като този орган беше създаден през 1992 г. с Договора от Маастрихт. След повече от 20 години дейност омбудсманът създаде репутация и работни методи, които допринесоха за нарастващия престиж, както и за моралното и социалното признание на ролята на този орган.

Уставът не е актуализиран през последното десетилетие. Всъщност отмененото решение предхожда влизането в сила на Договора от Лисабон. Следователно е от първостепенно значение да се адаптират неговите разпоредби към приложимите Договори, като същевременно се гарантира, че този орган продължава да изпълнява специфична и решаваща роля в конституционната рамка на Европейския съюз.

II. Независимост и „мека“ сила: двата стълба на конституционния статут на Европейския омбудсман

Скандинавската институция на омбудсмана от ХІХ век е одобрена от националните и регионалните правни системи на почти всяка държава членка. В това отношение понастоящем правото на Съюза не е изключение. Въпреки всички различия между тези органи – от Petitionsausschuss в Берлин до Defensor del Pueblo в Испания, те винаги имат някои общи особености. Тези особености съответстват на конституционните функции на омбудсмана.

Омбудсманът е médiateur, defensor, provedor. Изпълнението на функциите на този орган не следва да зависи от други институции, органи, служби или агенции, независимо дали от политическа или фискална гледна точка. Следователно новият Устав има за цел да укрепи независимостта и безпристрастността на този орган.

Всъщност омбудсманът не разполага с реална изпълнителна сила, но неговата институционалната сила е в упражняването на „мека“ сила. Тази сила е от съществено значение за изпълнението на функциите на омбудсмана, не само защото спомага за изпълнението на исканията от страна на органа и за откритостта на администрацията на ЕС с цел отстраняването на проблемите, но също и най-вече поради това, че „меката“ сила поддържа този орган едновременно в рамките на системата и над нея, в рамките на жалбите и извън тях, като коригира, без да съди, подобрява, без да се налага.

Поради това цялостното развитие на ролята на омбудсмана в конституционната структура на Съюза се изразява в неговата независимост и в упражняването на „мека“ сила.

III. Промени и приспособявания, предвидени в новия Устав

а) Правно основание

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана е изменено за последен път през 2008 г. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. беше въведена изцяло нова правна рамка за Европейския съюз. По-специално член 228, параграф 4 от ДФЕС дава възможност на Европейския парламент, след като поиска становището на Комисията и със съгласието на Съвета, да приема правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана.

Поради това е желателно да се отмени Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом и да се замени с регламент в съответствие с приложимото понастоящем правно основание. Актът за отмяна и новият Устав зависят от правото на законодателна инициатива на Европейския парламент, което е пряко свързано с демократичната легитимност на тази институция и следователно на омбудсмана. Следователно това е специална процедура, а именно от институционална гледна точка, като Парламентът заема централно място.

Трябва да се има предвид също, че в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз се признава правото на добра администрация като основно право на европейските граждани. От друга страна в член 43 от Хартата се признава правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. За да бъдат тези права ефективни и да подобряват способността на органа да извършва задълбочени и безпристрастни проверки, омбудсманът следва да разполага с всички инструменти, които са необходими за успешното изпълнение на функциите, определени в Договорите.

б) Достъп до информация и поверителност

Омбудсманът трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнението на функциите на органа. За тази цел институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да предоставят на омбудсмана всякаква поискана от тях информация, без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация. Достъпът до класифицирана информация или документи следва да подлежи на спазването на правилата относно сигурността на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които предоставят класифицирана информация или документи, следва да уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани. Омбудсманът следва да съгласува предварително със съответната институция, орган, служба или агенция условията за работа с класифицираната информация или документи. Ако омбудсманът счете, че поисканото съдействие не е налице, той следва да уведоми Европейския парламент за това, който може да предприеме необходимите мерки. Омбудсманът и служителите от неговата администрация са длъжни да опазват поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на функциите им;

в) Проверки по собствена инициатива и допълнителни проверки

За да се засили ролята на омбудсмана, е желателно да му се даде възможност, без да се засяга основната му функция да разглежда жалби, да извършва проверки по собствена инициатива с цел да се установят повтарящи се или особено сериозни случаи на лоша администрация и да се насърчават добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Желателно е също така омбудсманът да има право, въз основа на жалба или не, да извършва проверки по предишни проверки, за да установи дали и в каква степен съответната институция, орган, служба или агенция е изпълнила неговите препоръки.

г) Свидетелски показания на членове на персонала на Европейския съюз

Работата на Европейския омбудсман се извършва предимно неформално и със съгласието на всички участващи страни, по-специално на длъжностните лица и другите служители на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. По искане на омбудсмана те следва да свидетелстват по факти, свързани с текуща проверка на омбудсмана. Съответните длъжностни лица или други служители трябва да се изказват от името на своята институция, орган, служба или агенция. Те трябва да останат обвързани със задълженията, произтичащи от съответните норми, на които са подчинени. Когато съответната институция, орган, служба или агенция разполага с разрешение от своите длъжностни лица или други служители да даде показания по специфични въпроси, тя трябва да посочи причините за това пред омбудсмана и когато е възможно, да предложи алтернативни условия за обмена на информация.

д) Европейски омбудсман и факти, които могат да бъдат равнозначни на престъпления

Следва да се вземат предвид последните промени в защитата на финансовите интереси на Съюза срещу престъпления, по-специално създаването на Европейска прокуратура, така че да се даде възможност на омбудсмана да я уведомява за всяка информация, попадаща в нейния обхват на компетентност. По същия начин, за да се спази изцяло презумпцията за невиновност и правото на защита, залегнало в член 48 от Хартата на основните права, е желателно, когато омбудсманът уведоми Европейската прокуратура за информация, попадаща в обхвата на нейната компетентност, омбудсманът да уведомява заинтересованото лице. Жалбоподателят следва също да бъде информиран.

е) Явяване пред Европейския парламент и представяне на годишни доклади

Когато е целесъобразно във връзка с проверка на действията на институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да поиска да се яви пред Европейския парламент на най-подходящото равнище.

В края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад за резултатите от проверките, извършени през референтния период. Докладът трябва да включва оценка на съответствието с предложенията на омбудсмана и оценка на адекватността на ресурсите, които са предоставени за изпълнение на неговите функции. Тези оценки могат също така да бъдат предмет на отделни доклади.

ж) Сътрудничество с други органи

Желателно е да се предприемат стъпки, които да позволят на омбудсмана да си сътрудничи с Агенцията на Европейския съюз за основните права и с други институции и органи на държавите членки, които отговарят за насърчаването и защитата на основните права. Това сътрудничество може да подобри ефективността на изпълнението на функциите на омбудсмана. Следва също така да се предвидят възможности за сътрудничество между омбудсмана и аналогични органи в държавите членки при спазване на приложимото национално законодателство.

з) Минимално съдържание на разпоредбите за прилагане

Омбудсманът приема разпоредбите за прилагане на настоящия регламент. За да се гарантират правната сигурност и най-високите стандарти за ефективност при изпълнението на функциите на омбудсмана, минималното съдържание на разпоредбите за прилагане следва да бъдат изяснени. Това минимално съдържание следва да включва най-малко разпоредби относно: i) процесуалните права на жалбоподателя и на съответната институция, орган, служба или агенция; ii) получаване, обработка и приключване на жалбата; iii) проверки по собствена инициатива; iv) допълнителни проверки; v) действия за събиране на информация.


СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (27.11.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на oмбудсмана

(2018/2080(INL))

Докладчик по становище: Маргрете Аукен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент многократно призова за това статутът на Омбудсмана да бъде актуализиран преди края на законодателния мандат, за да се гарантира, че новият мандат, който трябва да започне незабавно след изборите за Европейски парламент през 2019 г., ще обхване всички нови или изменени функции още от самото начало.

От последното преразглеждане на Статута (през 2008 г.) минаха 10 години и междувременно влезе в сила Договорът от Лисабон. През последните 10 години ролята на Омбудсмана беше консолидирана и засилена, особено благодарение на неуморната дейност, извършвана от съответните му титуляри. В момента сме изправени пред нови реалности и предизвикателства, както и нови очаквания от гражданите и от Парламента в редица ключови области, в които е необходимо подобрение.

Що се отнася до прилагането на основното право на достъп до документи, Парламентът отбеляза, че макар гражданите да имат право на обжалване на откази или частични откази пред Съда на Европейския съюз, тази процедура е скъпа, отнема време и изисква официално процесуално представителство. Ето защо в многобройни резолюции Европейският парламент препоръча Омбудсманът да може да взема задължителни решения по отношение на случаи, свързани с достъп до документи, за да се даде възможно най-пълно действие на правото на публичен достъп до документи на Европейския съюз.

Също така са необходими разяснения, за да се подчертае, че службата на Омбудсмана е обвързана от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на институциите на ЕС и че следователно са премахнати допълнителните презумпции за поверителност на някои категории информация.

Предлагат се изменения с цел да се гарантира, че информацията, която е класифицирана като чувствителна в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, трябва да бъде споделяна с Омбудсмана в съответствие с приложимите правила за сигурност. С цел да се насърчи ефикасността на проверките на Омбудсмана, когато служителите на ЕС предоставят свидетелски показания, това следва да става в условия на необвързаност от професионална тайна.

Предлагат се пояснения, за да се гарантира, че неизпълнението или прекомерното забавяне на спазването на решенията на Съда на ЕС от страна на институциите на Съюза също може да се счита за източник на лоша администрация(1). Освен това се изяснява разпределението на правомощията и съвместимостта на процедурите между Омбудсмана и съдебната власт и се правят промени в статута, за да се гарантира, че Омбудсманът може да има възможност да встъпва в производства пред Съда на ЕС по същия начин, както другите институции на ЕС.

Направени са и промени, за да се гарантира, че Омбудсманът има право да се яви пред Европейския парламент, когато е уместно, включително наред с други институции, които могат да бъдат обект на специални или стратегически проверки.

И накрая, в чувствителни области, като например защита на лица, сигнализиращи за нередности, или тормоз на работното място, които могат да се превърнат в източник на лоша администрация, ако не се третират адекватно от институциите, агенциите и органите на ЕС, се правят предложения, за да се гарантира, че Омбудсманът има консултативна роля в тези случаи, като се предвижда съответно увеличение на ресурсите, което може да се изисква в резултат на това.

В случай на тормоз на работното място се предлагат промени, за да се гарантира, че Омбудсманът може да провежда проверки, за да проучи как на практика се прилагат политиките за борба с тормоза и да отправя препоръки, когато е целесъобразно. На служителите на ЕС, които считат, че са засегнати от тормоз, биха могли да се предоставят и консултации. Може да се предвиди и ускорена процедура конкретно за случаи на сексуален тормоз – и отново: тази услуга ще зависи от наличието на подходящи ресурси.

По отношение на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, Омбудсманът вече проведе проверки по отношение на политиките за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, на девет основни институции на ЕС. Важно е да се гарантира, че Омбудсманът ще може да продължи да прави това, но също така ще може да предоставя консултации на лица, които биха могли да сигнализират за нередности, относно това как и до каква степен те могат да бъдат защитени при оповестяване на информация от обществен интерес. Ако влезе в сила регламент на ЕС относно подаването на сигнали за нередности, от Омбудсмана ще се очаква да може да предоставя и консултантски услуги на гражданите на ЕС, които не са сигурни дали регламентът на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се прилага спрямо тях или не.

Специално внимание се обръща на необходимостта от активно наблюдение на възможни конфликти на интереси. Безпристрастността трябва да бъде гарантирана и това е задача, която попада в кръга на компетентност на Омбудсмана.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Статут на Омбудсмана

Заглавие

Текст в сила

Изменение

Решение на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1).

Регламент на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана(1).

Обосновка

Това е нов задължителен законодателен акт под формата на регламент съгласно разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение    2

Статут на Омбудсмана

Позоваване 1

Текст в сила

Изменение

като взе предвид Договорите за създаване на Европейските общности, и по-специално член 195, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност и член 107г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Договорите за създаване на Европейския съюз, и по-специално член 228, параграф 4 от Договора за създаване на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

Обосновка

Промяна в целия текст от „Общност“ на „Съюз“, като се адаптира към номенклатурата на настоящите Договори.

Изменение    3

Статут на Омбудсмана

Съображение 1 а (ново)

Текст в сила

Изменение

 

като има предвид, че учредителните договори предвиждат институцията на Омбудсмана, е наложително да се осигури неутрален по отношение на пола език във всички институции, и следователно счита, че Омбудслице е по-подходящо наименование на институцията;

Обосновка

Европейският институт за равенство между половете определи като неутрален спрямо пола език такъв, който не е специфичен по отношение на пола и разглежда хората като цяло, без да посочва жените и мъжете. Неутрален спрямо пола език е общ термин, който обхваща използването на несексистки език, приобщаващ език или безпристрастен към половете език. Целта на неутралния спрямо пола език е да се избягва избор на езикови средства, които могат да се изтълкуват като изразяващи предубеждение или дискриминационно или унизително отношение, ако от тях се подразбира, че единият от половете или социалните полове представлява нормата. Използването на безпристрастен към половете и приобщаващ език също така спомага за ограничаването на свързаните с пола стереотипни представи, насърчава социалните промени и спомага за постигането на равенство между половете. Като се има предвид, че длъжността се заема за първи път от жена, названието „Омбудсман“ е неподходящо.

Изменение    4

Статут на Омбудсмана

Съображение 3

Текст в сила

Изменение

като има предвид, че омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да предоставят на омбудсмана, по негово искане, всяка желана от него информация, и без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация; като има предвид, че достъп до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001(2) , следва да се предоставя при спазване на правилата за сигурност на съответната институция или орган на Общността; като има предвид, че институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи по член 3, параграф 2, първа алинея, следва да уведомят Омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани; като има предвид, че за прилагането на правилата, предвидени в член 3, параграф 2, първа алинея , омбудсманът следва да съгласува предварително със съответната институция или орган условията за обработката на класифицирана информация или документи и друга информация, за която е в сила задължението за опазване на професионална тайна; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;

като има предвид, че Омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Съюза са длъжни да предоставят на Омбудсмана, по негово искане, всяка поискана от него информация, и без да се накърняват задълженията на Омбудсмана съгласно Регламент 1049/2001; като има предвид, че достъп до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049, следва да се предоставя при спазване на правилата за сигурност на съответната институция или орган на Съюза; като има предвид, че институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи по член 3, параграф 2, първа алинея, следва да уведомят Омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани; като има предвид, че за прилагането на правилата, предвидени в член 3, параграф 2, първа алинея, Омбудсманът следва да съгласува предварително със съответната институция или орган условията за обработката на класифицирана информация или документи и друга информация; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, Омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;

Обосновка

Направени са езикови промени, за да се осигури по-неутрален по отношение на половете текст, който следва да се прилага в целия текст (не се отнася до българския текст). На второ място, необходими са изменения, за да се поясни, че Омбудсманът е обвързан от Регламент (ЕО) 1049/2001, и да се избегне третирането на професионалната тайна като специфична категория информация, за която се предполага, че достъпът се отказва.

Изменение    5

Статут на Омбудсмана

Съображение 7

Текст в сила

Изменение

като има предвид, че Европейският парламент следва да назначава омбудсмана в началото на своя мандат и за срока на този мандат, като го избира измежду лица, които са граждани на Съюза и предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност;

като има предвид, че Европейският парламент следва да назначава Омбудсмана в началото на своя мандат и за срока на този мандат, като го избира измежду лица, които са граждани на Съюза и предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност и не са заемали национална политическа длъжност на министерско равнище или в рамките на европейските институции;

Изменение    6

Статут на Омбудсмана

Съображение 10

Текст в сила

Изменение

като има предвид, че следват да се предвидят разпоредби относно длъжностните лица и служителите в секретариата на омбудсмана, които го подпомагат при изпълнението на неговите функции, както и разпоредби за неговия бюджет; като има предвид, че седалището на омбудсмана следва да съвпада със седалището на Европейския парламент;

като има предвид, че следват да се предвидят разпоредби относно длъжностните лица и служителите в секретариата на Омбудсмана, които го подпомагат при изпълнението на неговите функции, както и разпоредби за неговия бюджет; като има предвид, че седалището на Омбудсмана следва да бъде същото като седалището на Европейския парламент;

Обосновка

Настоящото седалище позволи на Европейския омбудсман да изпълнява задълженията си ефикасно и независимо.

Изменение    7

Статут на Омбудсмана

Съображение 11

Текст в сила

Изменение

като има предвид, че омбудсманът приема разпоредбите по прилагане на настоящото решение; като има предвид освен това, че следва да се приемат някои преходни разпоредби, приложими спрямо първия омбудсман, назначен след влизането в сила на Договора за ЕС;

като има предвид, че Омбудсманът приема разпоредбите по прилагане на настоящото решение;

Обосновка

Вече не съществува необходимост от тази преходна разпоредба, тъй като Договорът от Лисабон вече е в сила.

Изменение    8

Статут на Омбудсмана

Член 1 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Омбудсманът изпълнява функциите си в съответствие с правомощията, които Договорите предоставят на институциите и органите на Общността.

2.  Омбудсманът изпълнява функциите си в съответствие с правомощията, които Договорите предоставят на институциите и органите на Съюза, и по-специално с член 20, параграф 2, буква г) и членове 24 и 228 от Договора за функционирането на ЕС и членове 41 и 43 от Хартата на основните права на ЕС. Омбудсманът изпълнява своите задължения с цел да се гарантира пълно зачитане на правото на добра администрация и прозрачност и демокрация в процесите на вземане на решения в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

Изменение    9

Статут на Омбудсмана

Член 1 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Омбудсманът не може да встъпва в дела пред съд или да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение.

3.  Омбудсманът не може да встъпва в дела пред национален съд и не може да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение. Омбудсманът може да встъпва по дела пред Съда на Европейския съюз (Съд на ЕС) в съответствие с член 40 от Статута на Съда на ЕС.

Изменение    10

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или седалище в държава-членка на Съюза може да подаде до омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лошо управление в дейността на институциите или органите на Общността, с изключение на Съда на Европейските общности и Първоинстанционния съд на Европейските общности в качеството им на правораздавателни органи. Омбудсманът информира заинтересуваната институция или орган непосредствено след като е бил сезиран с жалба.

2.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или седалище в държава-членка на Съюза може да подаде до Омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лошо администриране в дейността на институциите или органите на Съюза, с изключение на Съда на Европейските общности и Първоинстанционния съд на Европейските общности в качеството им на правораздавателни органи. Омбудсманът информира заинтересуваната институция или орган непосредствено след като е бил сезиран с жалба, като се придържа към стандартите на ЕС за защита на данните.

Изменение    11

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Жалбата трябва да бъде подадена в срок от две години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава, и да бъде предшествана от подходящите административни постъпки пред съответните органи и институции.

4.  Жалбата се подава в срок от три години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава, и трябва да бъде предшествана от подходящите административни постъпки пред съответните органи и институции.

Обосновка

С цел да позволи на жалбоподателите да разполагат с повече време, за да подадат жалба, като се има предвид настоящият кумулативен срок за взаимодействие с институциите.

Изменение  12

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Когато омбудсманът, поради висящо или приключило съдебно производство, отнасящо се до представените пред него факти, трябва да обяви жалбата за недопустима или да прекрати разглеждането й, резултатите от всички проведени преди това от него проверки се изпращат в архив.

7.  Омбудсманът спира разглеждането на жалбата, докато твърденията са предмет на съдебно производство. Омбудсманът може да отправя препоръки, ако констатациите сочат, че неправилно изпълнение от страна на институция, орган, служба или агенция на Съюза на съдебно решение на Съда на Европейския съюз може да представлява случай на лошо администриране.

Изменение  13

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 8

Текст в сила

Изменение

8.  До омбудсмана не могат да се подават жалби във връзка с трудовоправни отношения между институциите и органите от Общността и техните длъжностни лица или други служители, ако не са изчерпани всички възможности за подаване на молби и жалби по вътрешно-административен ред, и по-специално процедурите по член 90, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица, и не са изтекли сроковете за отговор от страна на съответния орган, до който е отправена молбата или жалбата.

8.  До Омбудсмана не могат да се подават жалби във връзка с трудовоправни отношения между институциите и органите от Съюза и техните длъжностни лица или други служители, ако не са изчерпани всички възможности за подаване на молби и жалби по вътрешно-административен ред, и по-специално, когато е приложимо, процедурите по член 90, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица, или не са изтекли сроковете за отговор от страна на съответния орган, до който е отправена молбата или жалбата, или ако друго лице, което работи в институциите на Съюза, може да се възползва от тези процедури поради своя статут. Специални изключения могат да се предвидят и за случаи на тормоз, по-специално случаи на сексуален тормоз.

Изменение    14

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 9

Текст в сила

Изменение

9.  Омбудсманът уведомява възможно най-скоро жалбоподателя за предприетите от него мерки.

9.  Омбудсманът уведомява жалбоподателя възможно най-скоро и не по-късно от два месеца за предприетите от него мерки.

Изменение    15

Статут на Омбудсмана

Член 2 – параграф 9 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

9а.  Срещу Омбудсмана може да бъде предявен иск за бездействие в съответствие с член 265 от Договора за функционирането на ЕС.

Изменение    16

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.   Омбудсманът, по собствена инициатива или въз основа на подадена жалба, извършва всички проверки, които счита за обосновани с оглед изясняването на предполагаема лоша администрация от страна на институции и органи на Общността. Омбудсманът уведомява за това заинтересуваната институция или орган, който от своя страна може да представи всички бележки, които счете за необходими.

1.   Омбудсманът се оправомощава, по собствена инициатива или въз основа на подадена жалба, да извършва всички проверки, които счита за обосновани с оглед изясняването на подозрение за лоша администрация от страна на институции и органи на Съюза, без да иска предварително разрешение. Всяка заинтересована институция или всеки заинтересован орган може да бъде информиран(а) своевременно и да му се поиска да представи всякакви полезни коментари или доказателствени материали.

Изменение  17

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1a. Омбудсманът може да провежда, без да се засягат неговите редовни задължения за разглеждане на жалби, собствени проверки по собствена инициатива от по-стратегическо естество с цел идентифициране и борба със системното лошо администриране и насърчаване на най-добрите административни практики в институциите, службите, органите и агенциите на Съюза, както и с цел проактивно разглеждане на структурни въпроси от обществен интерес, които могат да засегнат добрата администрация, прозрачността и демократичния процес на вземане на решения.

 

Омбудсманът може да започва структуриран и редовен диалог с институциите и да организира обществени консултации за събиране на информация и доказателства, преди да представи препоръки или на всеки последващ етап, както и систематично да анализира и оценява напредъка на засегнатата институция.

Изменение  18

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Институциите и органите на Общността са длъжни да предоставят поисканата от омбудсмана информация, както и да му осигурят достъп до съответните досиета. Достъп до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, се предоставя при спазване на правилата за сигурност на съответната институция или орган на Общността.

2.  Институциите и органите на Съюза са длъжни да предоставят поисканата от Омбудсмана информация, както и да му предоставят достъп до съответните досиета. Достъпът до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, се предоставя при спазване на правилата за сигурност на съответната институция или орган на Съюза.

Институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи, както е посочено в предходната алинея, уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.

Институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи, както е посочено в предходната алинея, уведомяват предварително Омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.

За прилагането на правилата, предвидени в алинея 1, омбудсманът съгласува предварително със съответната институция или орган условията за обработката на класифицирана информация или документи и друга информация, за която е в сила задължението за опазване на професионална тайна.

За прилагането на правилата, предвидени в първа алинея, Омбудсманът съгласува предварително със съответната институция или орган условията за обработката на класифицирана информация или документи.

Те предоставят достъп до документи с произход от държава-членка, които по силата на законов или подзаконов нормативен акт са класифицирани като секретни, само с предварителното съгласие на съответната държава-членка.

Съответните институции или органи предоставят достъп до документи с произход от държава членка, които по силата на законов или подзаконов нормативен акт са класифицирани като секретни, само след като службите на Омбудсмана са въвели подходящи мерки и гаранции за обработване на документите, които гарантират равностойно равнище на поверителност в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и при спазване на правилата за сигурност на съответната институция или съответния орган на Съюза.

Институциите и органите на Общността предоставят достъп до други документи с произход от държава-членка, след като информират съответната държава-членка.

Институциите и органите на Общността предоставят достъп до други документи с произход от държава членка, след като информират съответната държава членка.

И в двата случая, съгласно член 4, омбудсманът не може да разпространява съдържанието на документите.

И в двата случая в съответствие с член 4 Омбудсманът следва да спазва прилагането на Регламент № 1049/2001.

Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на омбудсмана; те остават обвързани от разпоредбите на съответните членове на Правилника за длъжностите лица, и по-специално задължението за опазване на професионална тайна.

Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Съюза са длъжни да свидетелстват по искане на Омбудсмана.

Изменение  19

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  По искане на омбудсмана органите на държавите-членки са длъжни да му предоставят, чрез постоянните си представителства в Европейските общности, всяка информация, която би допринесла за изясняването на случаи на лоша администрация от страна на институции или органи на Общността, освен ако исканата информация е предмет на законови или подзаконови разпоредби, които забраняват нейното разпространение. В последния случай обаче, съответната държава-членка може да разреши на омбудсмана да се запознава с тази информация, при положение че същият се задължи да не я разпространява.

3.  По искане на Омбудсмана органите на държавите членки са длъжни да му предоставят, чрез постоянните си представителства в Европейския съюз, всяка информация, която би допринесла за изясняването на случаи на лоша администрация от страна на институции или органи от Съюза. Съответната държава членка може да разреши на Омбудсмана да получи информация, обхваната от законови или подзаконови актове за поверителност, след като е постигнато споразумение относно адекватното обработване на чувствителна информация. Във всички случаи се предоставя подробно описание на документа.

Изменение    20

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Когато омбудсманът не получи поисканото от него съдействие, той уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки.

4.  Когато Омбудсманът не получи поисканото от него съдействие, той уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки, включително осигуряване на присъствието на Омбудсмана на заседанията на комисии и други заседания или изслушвания.

Обосновка

С цел да се позволи по-често присъствие на Омбудсмана в Парламента, което вече е предвидено в член 220 от Правилника за дейността на Европейския парламент(2).

Изменение  21

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

4a.  По целесъобразност от Омбудсмана може да бъде поискано да се яви пред компетентната комисия на Парламента във връзка със задълженията си на Омбудсман. Когато това искане се отнася до текуща проверка, от съответната институция може да бъде поискано да се яви заедно с Омбудсмана.

Изменение    22

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.   Ако омбудсманът установи случай на лоша администрация, той сезира съответната институция или орган, и при необходимост формулира проект на препоръки. Сезираната институция или орган изпраща на омбудсмана подробно становище в срок от три месеца.

6.   Ако Омбудсманът установи случай на лоша администрация, той сезира съответната институция или съответния орган и изготвя проект на препоръки. Сезираната институция или сезираният орган изпраща на Омбудсмана подробно становище в срок от три месеца.

Изменение    23

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  След това омбудсманът изпраща доклад до Европейския парламент и до заинтересуваната институция или орган, в който може да формулира препоръки. Омбудсманът уведомява жалбоподателя за резултатите от проверката, за изразеното от заинтересуваната институция или орган становище и за евентуално формулираните от него препоръки.

7.  След това Омбудсманът може да изпрати доклад до Европейския парламент и до заинтересуваната институция или заинтересувания орган. Омбудсманът може да представи препоръки в доклада. Омбудсманът уведомява жалбоподателя за резултатите от проверката, за изразеното от заинтересуваната институция или заинтересувания орган становище и за евентуално представените от него препоръки. По целесъобразност от Омбудсмана може да бъде поискано да се яви пред компетентната комисия на Парламента във връзка със задълженията си на Омбудсман.

Изменение    24

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 8

Текст в сила

Изменение

8.  На края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад за резултатите от проведените от него проверки.

8.  На края на всяка годишна сесия Омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад за резултатите от проведените от него проверки, включително оценка на адекватността на наличните ресурси с оглед на изпълнението на задълженията на Омбудсмана.

Обосновка

Опит да се гарантира, че са предоставени достатъчно ресурси с оглед на предвидената в член 11, параграф 2 от настоящия Статут процедура относно броя на персонала, работещ за Омбудсмана.

Изменение    25

Статут на Омбудсмана

Член 3 – параграф 8 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

8а.  Омбудсманът се оправомощава да предоставя на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската прокуратура доказателства в подкрепа на неправилно използване на бюджета на ЕС с цел по-нататъшно разследване, както и да развива стратегически партньорства с тях;

Изменение    26

Статут на Омбудсмана

Член 4 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които важат разпоредбите на член 287 от Договора за създаване на Европейската общност и член 194 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни да не разпространяват информацията или документите, които са получили в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни по-специално да не разпространяват класифицирана информация или други документи, предоставени на омбудсмана, в частност чувствителни документи по силата на член 9 на Регламент (ЕО) № 1049/2001, или документи, попадащи в обхвата на законодателството на Общността относно защитата на личните данни, както и всяка информация, която би увредила жалбоподателя или друго евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2.

заличава се

Обосновка

Омбудсманът е обвързан от Регламент 1049/2001, както и всички други институции, поради което следва да се внесат необходимите изменения, а не да се предвижда отделно изключение за разследванията на Омбудсмана.

Изменение    27

Статут на Омбудсмана

Член 4 а (нов

Текст в сила

Изменение

 

Член 4а

 

1.  Омбудсманът и неговите служители разглеждат исканията за публичен достъп до документи в съответствие с условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001. По отношение на жалбите, свързани с правото на публичен достъп до официални документи, Омбудсманът, след като извърши надлежен анализ и вземе предвид всички необходими съображения, приема препоръка относно оповестяването или предоставянето по друг начин на достъп до посочените документи, на която съответните институции, агенция или орган отговарят в рамките на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

 

2.  Ако съответната институция не се съобрази с препоръката да оповести посочените документи, тя трябва надлежно да мотивира отказа си. Омбудсманът може да отнесе евентуален отказ до Съда на Европейския съюз, както и да поиска прилагането на ускорената процедура, предвидена в процедурния му правилник.

Изменение    28

Статут на Омбудсмана

Член 5 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.    Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и за по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, омбудсманът може да си сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство. Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до които не би имал достъп съгласно член 3.

1.   Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и за по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, Омбудсманът може да си сътрудничи с аналогични органи в някои държави членки, при условие че се спазва приложимото национално законодателство. По изключение Омбудсманът може да поиска да разгледа документи, до които иначе не би имал достъп съгласно член 3.

Изменение    29

Статут на Омбудсмана

Член 5 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 5a

 

1.  Омбудсманът извършва редовни оценки на политиките и прегледите на действащите процедури в съответните институции, органи и агенции на ЕС в съответствие с член 22 от Правилника за длъжностните лица и по целесъобразност изготвя конкретни препоръки за подобряване с оглед на осигуряването на пълна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

 

2.  С Омбудсмана може да се установи контакт, за да предостави поверително информация, безпристрастни съвети и експертни насоки на лица, които евентуално биха сигнализирали за нередности относно обхвата на прилагане на съответните разпоредби от законодателството на Съюза. Омбудсманът може също да започва проверки въз основа на предоставената информация, в случай че горепосочените практики биха могли да представляват лошо администриране в Съюза. За да се позволи осъществяването на тази цел, може да се допусне отклонение от приложимите разпореди от относно поверителността.

Изменение    30

Статут на Омбудсмана

Член 5 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 5 б

 

1.  Омбудсманът разглежда периодично процедурите, свързани с административните действия на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, и оценява дали те могат ефективно да предотвратят конфликти на интереси, да гарантират безпристрастност и да гарантират пълно зачитане на правото на добра администрация.

 

2.  Омбудсманът може да установи и да направи оценка на евентуални случаи на конфликти на интереси на всички равнища, които биха могли да представляват източник на лошо администриране, като в такъв случай се изготвят конкретни заключения и Парламентът се информира за констатациите по този въпрос.

Изменение    31

Статут на Омбудсмана

Член 6– параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Омбудсманът се избира измежду лица, които са граждани на Съюза и се ползват с пълни граждански и политически права, предоставят гаранции за независимост и отговарят на условията за заемане на най-висша съдебна длъжност в своята страна или притежават призната компетентност и опит, за да изпълняват функциите на омбудсман.

2.  Омбудсманът се избира измежду лица, които са граждани на Съюза и се ползват с пълни граждански и политически права, предоставят гаранции за независимост, не са били членове на национални правителства или членове на институциите на Съюза през последните три години и отговарят на условията за безпристрастност, необходими за заемане на висши съдебни длъжности в своята страна или притежават призната компетентност и опит, за да изпълняват функциите на Омбудсман.

Изменение    32

Статут на Омбудсмана

Член 8

Текст в сила

Изменение

Член 8

Член 8

Омбудсман, който вече не отговаря на необходимите условия за изпълнение на неговите функции или е извършил сериозно нарушение при изпълнението на служебните си задължения, може да бъде освободен от Съда на Европейските общности по искане на Европейския парламент.

Омбудсман, който вече не отговаря на необходимите условия за изпълнение на неговите функции или е извършил сериозно нарушение при изпълнението на служебните си задължения, може да бъде освободен от Съда на Европейския съюз по искане на Европейския парламент, след като бъде изслушан от компетентната комисия.

Обосновка

Добавяне на още една стъпка към процедурата. За да се гарантира дебат в публичното пространство предвид естеството на институцията и решаващата ѝ роля по отношение на гражданите на ЕС. Това следва да се извърши пред институцията, която носи основната отговорност за назначаването на Омбудсмана, а именно Парламента.

Изменение    33

Статут на Омбудсмана

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1a.  Омбудсманът следва да се стреми към постигане на равенство между половете в рамките на състава на секретариата и персонала.

Обосновка

Кодифициране с цел гарантиране на неутралност по отношение на половете в службата на Омбудсмана, която по принцип вече се прилага.

Изменение    34

Статут на Омбудсмана

Член 12 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 12а

 

1.  Омбудсманът проучва своевременно дали институциите, органите, службите и агенциите на Съюза разглеждат по подходящ начин случаите на тормоз от всякакъв вид и естество, като прилага правилно процедурите, предвидени във връзка с жалбите. Омбудсманът изготвя подходящи заключения по този въпрос.

 

2.  Омбудсманът назначава в секретариата лице или структура с експертен опит в областта на тормоза, което/която може, когато е целесъобразно, да предоставя съвети на персонала на ЕС и на други служители. Омбудсманът извършва оценка на процедурите, въведени с цел предотвратяване на всякакъв вид тормоз в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и на механизмите за санкциониране на отговорните лица и изготвя подходящи заключения относно това дали тези процедури са в съответствие с принципите на пропорционалност, адекватност и енергични действия и дали осигуряват ефективна защита и подкрепа за жертвите.

Изменение    35

Статут на Омбудсмана

Член 13

Текст в сила

Изменение

Член 13

Член 13

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Европейския парламент.

Седалището на омбудсмана е същото като седалището на Европейския парламент.

Обосновка

Настоящото седалище позволи на Европейския омбудсман да изпълнява задълженията си ефикасно и независимо.

Изменение    36

Статут на Омбудсмана

Член 15

Текст в сила

Изменение

Член 15

заличава се

Първият омбудсман, който ще бъде назначен след влизането в сила на Договора за създаване на Европейски съюз, се назначава за остатъка от парламентарния мандат.

 

Обосновка

Остаряла разпоредба.

Изменение    37

Статут на Омбудсмана

Член 17

Текст в сила

Изменение

Член 17

Член 17

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейските общности. То влиза в сила на датата на публикуването му.

Настоящият регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Той влиза в сила на датата на публикуването му.

Обосновка

Вж. изменения 1 и 2. Това е нов задължителен законодателен акт под формата на регламент съгласно разпоредбите на Договора от Лисабон, в който номенклатурата „Общност и нейната правосубектност се заменят с тези на „Съюза“.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Определение за лоша администрация от Якоб Сьодерман, първия Европейски омбудсман: „Лоша администрация е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него.“

(2)

Член 220: Дейност на омбудсмана

2.   Омбудсманът може също да информира компетентната комисия по нейно искане или да бъде изслушван от нея по негова собствена инициатива.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност