Διαδικασία : 2018/2080(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0080

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 331kWORD 94k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Paulo Rangel

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 45 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

(2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0050/2019),

1.  εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει το συνημμένο σχέδιο κανονισμού στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 228 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει, αμέσως μετά την έκδοση της γνώμης της Επιτροπής και την έγκριση του συνημμένου σχεδίου κανονισμού από το Συμβούλιο, για τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 228 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ιδίως το άρθρο 106α, παράγραφος 1,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

έχοντας υπόψη την έγκριση του Συμβουλίου,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το άρθρο 228 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)  Ειδικότερα, το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης ως θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών. Με τη σειρά του, το άρθρο 43 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Για να είναι αυτά τα δικαιώματα αποτελεσματικά και για να ενισχυθεί η ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διεξάγει διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες, θα πρέπει ο Διαμεσολαβητής να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία μέσα για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία αναφέρονται στις Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό.

(3)  Η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1) τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2008. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, θεσπίστηκε ένα νέο νομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το άρθρο 228 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή. Συνεπώς, η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομική βάση.

(4)  Ο καθορισμός των συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να υποβάλλεται καταγγελία στον Διαμεσολαβητή θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της πλήρους, ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών που αφορούν την παράλληλη διεξαγωγή νέων ή εκκρεμών νομικών και διοικητικών διαδικασιών.

(5)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται όταν οι έρευνες του Διαμεσολαβητή αποκαλύπτουν περιπτώσεις κακής διοίκησης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποβολή από τον Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλυτικής έκθεσης κατά τη λήξη κάθε ετήσιας συνόδου.

(6)  Για την ενίσχυση του ρόλου του Διαμεσολαβητή, είναι ευκταίο να επιτραπεί στον Διαμεσολαβητή, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού καθήκοντός του που είναι η εξέταση καταγγελιών, να διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία με σκοπό τον εντοπισμό κατ´ επανάληψη περιπτώσεων κακής διοίκησης και την προώθηση βέλτιστων διοικητικών πρακτικών στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

(7)   Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του λειτουργήματος, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας, να διενεργεί έρευνες εν συνεχεία προηγούμενων ερευνών προκειμένου, να εξακριβώσει κατά πόσο και σε ποιον βαθμό το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός συμμορφώθηκε με τις διατυπωθείσες συστάσεις. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει επίσης το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις διατυπωθείσες συστάσεις και εκτίμηση της επάρκειας των πόρων που του έχουν διατεθεί για την άσκηση των καθηκόντων του που αναφέρονται στις Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό.

(8)  Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του. Για τον σκοπό αυτό, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή κάθε πληροφορία που τους ζητά, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), να μην κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να υπόκειται στη συμμόρφωση με τους κανόνες για την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης. Τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να ενημερώνουν τον Διαμεσολαβητή για αυτή τη διαβάθμιση. Για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων με το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό τους όρους για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων και άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν λάβει τη βοήθεια που ζητά, θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα.

(9)  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του Διαμεσολαβητή υποχρεούνται να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με γεγονότα που θεωρεί ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια έρευνας. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ενημερώνει το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που βαρύνουν τη συμπεριφορά μέλους του προσωπικού τους.

(10)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες αλλαγές όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από αξιόποινες πράξεις, ιδίως τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/1939(3), προκειμένου να δοθεί στον Διαμεσολαβητή η δυνατότητα να της κοινοποιεί τυχόν πληροφορίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Παρομοίως, για τον πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επιθυμητό, όταν ο Διαμεσολαβητής κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πληροφορίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να αναφέρει την κοινοποίηση αυτή στον ενδιαφερόμενο και στον καταγγέλλοντα.

(11)   Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των αντίστοιχων αρχών των κρατών μελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Είναι επίσης επιθυμητό να ληφθούν μέτρα προκειμένου να δοθεί στον Διαμεσολαβητή η δυνατότητα συνεργασίας με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να καταστήσει αποτελεσματικότερη την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή.

(12)   Ο Διαμεσολαβητής ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή και για όλη τη διάρκεια κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης και παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και ικανότητας. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες παύουν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή, καθώς και εκείνες για την αντικατάσταση του Διαμεσολαβητή.

(13)  Τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να εκτελούνται με πλήρη ανεξαρτησία. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να αναλαμβάνει επισήμως σχετική δέσμευση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με το ασυμβίβαστο, την αμοιβή, τα προνόμια και τις ασυλίες του Διαμεσολαβητή.

(14)  Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις όσον αφορά την έδρα του Διαμεσολαβητή, η οποία πρέπει να είναι εκείνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις όχι μόνο για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας που επικουρεί τον διαμεσολαβητή, αλλά και για τον σχετικό προϋπολογισμό.

(15)  Οι εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και τα υψηλότερα πρότυπα κατά την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, το ελάχιστο περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων προς έγκριση θα πρέπει να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή («καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή»).

2.   Ο Διαμεσολαβητής ενεργεί ανεξάρτητα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που αναθέτουν στον Διαμεσολαβητή οι Συνθήκες, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 228 ΣΛΕΕ και του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα χρηστής διοίκησης.

3.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στις Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον δικαστηρίων ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο δικαστικής απόφασης ή την αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να εκδώσει μια απόφαση.

Άρθρο 2

1.  Ο Διαμεσολαβητής συμβάλλει στη διαπίστωση κρουσμάτων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, πλην του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ασκεί τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, και, κατά περίπτωση, στην υποβολή συστάσεων για τη θεραπεία των κρουσμάτων αυτών. Η δράση οιασδήποτε άλλης αρχής ή προσώπου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή.

2.  Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της Ένωσης δικαιούται να υποβάλει στο Διαμεσολαβητή, απευθείας ή μέσω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγελία σχετική με υπόθεση κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, πλην του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ασκεί τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία.

3.  Στην καταγγελία εμφαίνεται σαφώς το θέμα της, καθώς και η ταυτότητα του καταγγέλλοντος. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει, η καταγγελία ή μέρη της να παραμείνουν εμπιστευτικά.

4.  Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών αφότου ο καταγγέλλων έλαβε γνώση των γεγονότων και, προηγουμένως, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα προς τα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς.

5.  Ο Διαμεσολαβητής αποφασίζει κατά πόσο μια καταγγελία εμπίπτει στην εντολή του και, εάν εμπίπτει, κατά πόσο είναι παραδεκτή. Όταν μια καταγγελία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της εντολής ή είναι μη παραδεκτή, ο Διαμεσολαβητής μπορεί, πριν περατωθεί η εξέταση του φακέλου, να συμβουλεύσει τον καταγγέλλοντα να απευθυνθεί σε άλλη αρχή.

6.  Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις προθεσμίες σχετικά με την άσκηση δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής.

7.  Εάν ο Διαμεσολαβητής, λόγω εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικαστικής διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα πραγματικά περιστατικά, οφείλει να κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να θέσει τέλος στην εξέτασή της, τα αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες ενδεχομένως διεξήγαγε προηγουμένως τίθενται στο αρχείο.

8.  Δεν μπορεί να υποβληθεί στον διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαιτήσεως ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου 90 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου(4) (« Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης»), και μετά τη λήξη των προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους του θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού.

9.  Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον καταγγέλλοντα σχετικά με τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την καταγγελία του.

Άρθρο 3

1.  Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δίνουν συνέχεια σε προηγούμενες έρευνες, για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας. Ο Διαμεσολαβητής ενεργεί χωρίς να ζητεί προηγούμενη έγκριση, και ενημερώνει εγκαίρως το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό σχετικά με τις ενέργειές του. Το συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί να υποβάλει χρήσιμες παρατηρήσεις ή στοιχεία στον Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ζητήσει από το συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό να υποβάλει τέτοιες παρατηρήσεις στοιχεία.

2.  Με την επιφύλαξη του πρωταρχικού καθήκοντός του που είναι η εξέταση καταγγελιών, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διενεργεί έρευνες περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα, με δική του πρωτοβουλία, με σκοπό τον εντοπισμό κατ´ επανάληψη ή ιδιαιτέρως σοβαρών περιπτώσεων κακοδιοίκησης, για την προώθηση βέλτιστων διοικητικών πρακτικών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και να αντιμετωπίζει διαρθρωτικά ζητήματα δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί, καθώς και πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα υπόκειται στη συμμόρφωση με τους κανόνες για την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών από το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση εκ των προτέρων.

Για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς τις προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων.

Τα θεσμικά ή άλλα όργανα και οι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από απόρρητο δυνάμει νομοθετικής διάταξης μόνον αφού οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και έχουν παράσχει διασφαλίσεις για τον χειρισμό των εγγράφων που εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2001 και σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας του οικείου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής, σχετικά με περιστατικά που αφορούν εν εξελίξει έρευνα του Διαμεσολαβητή. Καταθέτουν εξ ονόματος του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού όπου ανήκουν. Παραμένουν δεσμευμένοι από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους αντίστοιχους κανονισμούς περί υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων.

4.  Στο μέτρο που το επιτρέπει το εθνικό τους δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, μετά από αίτησή του ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε πληροφορία ή έγγραφο που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση περιπτώσεων κακοδιοίκησης από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης. Όταν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει την κοινοποίησή τους, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει στον Διαμεσολαβητή να έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες ή τα σχετικά έγγραφα, με την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο Διαμεσολαβητής ότι θα τα χειριστεί με τη συμφωνία της οικείας αρμόδιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται περιγραφή του εγγράφου.

5.  Εάν δεν παρασχεθεί στον Διαμεσολαβητή η συνδρομή που έχει ζητήσει, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα.

6.  Όταν, κατόπιν έρευνας, διαπιστώνονται κρούσματα κακοδιοίκησης, ο Διαμεσολαβητής τα θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, υποβάλλοντας, αν είναι σκόπιμο, συστάσεις. Το σχετικό θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός του αποστέλλει λεπτομερή γνώμη εντός προθεσμίας τριών μηνών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί, κατόπιν αίτησης του οικείου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, να προβλέψει την παράταση της προθεσμίας κατά δύο μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Εάν το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός δεν έχει εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών ή εντός της παραταθείσας προθεσμίας, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει την έρευνα χωρίς γνώμη.

7.  Εν συνεχεία, ο Διαμεσολαβητής αποστέλλει έκθεση στο οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό και, όταν απαιτείται λόγω της φύσης ή της κλίμακας του διαπιστωθέντος κρούσματος κακοδιοίκησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει σχετικές συστάσεις στην έκθεση. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται, με φροντίδα του Διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της έρευνας, για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, καθώς και για τις συστάσεις που ενδεχομένως έχει διατυπώσει στην έκθεση ο Διαμεσολαβητής.

8.  Όταν κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με έρευνα για τις δραστηριότητες θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να προσέλθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλέον κατάλληλο επίπεδο.

9.  Στο μέτρο του δυνατού, ο Διαμεσολαβητής αναζητεί, από κοινού με το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό, λύση ικανή να εξαλείψει τις περιπτώσεις κακής διοίκησης και να ικανοποιήσει τον καταγγέλλοντα. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την προτεινόμενη λύση, καθώς και με τυχόν παρατηρήσεις του οικείου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού. Εάν ο καταγγέλλων το επιθυμεί, έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις στον Διαμεσολαβητή.

10.  Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήγαγε. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι εν λόγω αξιολογήσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστών εκθέσεων.

Άρθρο 4

1.  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του, για τους οποίους ισχύουν το άρθρο 339 ΣΛΕΕ και το άρθρο 194 της Συνθήκης Ευρατόμ, υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, είναι ιδίως υποχρεωμένοι να μην κοινολογούν καμία πληροφορία ή έγγραφο που παρέχεται στον Διαμεσολαβητή ή έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2.  Αν ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι γεγονότα των οποίων έλαβε γνώση στο πλαίσιο των ερευνών του ενδέχεται να εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και, στο μέτρο που η υπόθεση υπάγεται στις αρμοδιότητές τους, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν είναι σκόπιμο, ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να κοινοποιεί στο οικείο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό γεγονότα που βαρύνουν τη συμπεριφορά μέλους του προσωπικού τους, καθώς και οποιαδήποτε συνεχή δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση της διεξαγόμενης έρευνας.

Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει σχετικά με τις εν λόγω κοινοποιήσεις τον καταγγέλλοντα και τα άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή.

Άρθρο 5

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Άρθρο 6

1.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές των κρατών μελών, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών.

2.  Ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα όργανα και φορείς των κρατών μελών, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε επικάλυψη με τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 7

1.  Ο Διαμεσολαβητής εκλέγεται και η θητεία του δύναται να ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

2.  Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας, δεν υπήρξαν μέλη εθνικών κυβερνήσεων ή ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατά την προηγούμενη τριετία, πληρούν προϋποθέσεις αμεροληψίας ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων, και διαθέτουν αναγνωρισμένη πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή.

Άρθρο 8

1.  Η άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή που προβλέπονται από τις Συνθήκες και από τον παρόντα κανονισμό λήγει είτε με τη λήξη της θητείας είτε μετά από εκούσια ή αναγκαστική παραίτηση.

2.  Πλην της περίπτωσης αναγκαστικής παραίτησης, ο Διαμεσολαβητής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου εκλεγεί νέος Διαμεσολαβητής.

3.  Σε περίπτωση πρόωρης παύσης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, ορίζεται νέος Διαμεσολαβητής εντός τριών μηνών από την έναρξη της χηρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Έως την εκλογή νέου Διαμεσολαβητή, ο κύριος υπεύθυνος που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 είναι υπεύθυνος για επείγοντα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή.

Άρθρο 9

Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να ζητήσει την απαλλαγή του Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δέχεται τον Διαμεσολαβητή σε ακρόαση προτού προβεί στην ενέργεια αυτή.

Άρθρο 10

1.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στις Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο Διαμεσολαβητής ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής απέχει από κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τη φύση των εν λόγω καθηκόντων.

2.  Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται επισήμως ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συνέρχεται σε πλήρη σύνθεση, ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά που του ανατίθενται από τις Συνθήκες και δυνάμει του παρόντος κανονισμού με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία, ότι θα τηρεί, καθ´ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του και μετά το πέρας της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το λειτούργημά του Η επίσημη δέσμευση περιλαμβάνει ιδίως το καθήκον της ακεραιότητας στη συμπεριφορά και της διακριτικότητας σε σχέση με την αποδοχή ορισμένων αξιωμάτων ή ωφελημάτων μετά τη λήξη της θητείας.

Άρθρο 11

1.  Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλα πολιτικά ή διοικητικά καθήκοντα ή επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.

2.  Ο Διαμεσολαβητής εξομοιούται, όσον αφορά τις αποδοχές, τις αποζημιώσεις και τη σύνταξη αρχαιότητας, προς δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Τα άρθρα 11 έως και 14 και το άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 εφαρμόζονται στον Διαμεσολαβητή και τους υπαλλήλους και λοιπά μέλη του προσωπικού της γραμματείας του Διαμεσολαβητή.

Άρθρο 12

1.  Διατίθεται στον Διαμεσολαβητή προϋπολογισμός επαρκής για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στις Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο Διαμεσολαβητής επικουρείται από γραμματεία της οποίας διορίζει τον κύριο υπεύθυνο.

3.  Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας του Διαμεσολαβητή υπόκεινται στους κανονισμούς και κανόνες που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης. Ο αριθμός τους καθορίζεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού και είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων και τη διεκπεραίωση του φόρτου εργασίας του Διαμεσολαβητή.

4.  Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης και των κρατών μελών που διορίζονται στη γραμματεία του Διαμεσολαβητή αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας, με την εγγύηση της αυτοδίκαιης επανένταξής τους στο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό από τον οποίο προέρχονται.

5.  Για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, ο Διαμεσολαβητής εξομοιώνεται με τα θεσμικά όργανα κατά την έννοια του άρθρου 1α του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Έδρα του Διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 14

Κάθε επικοινωνία με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διεξάγεται μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους στην Ένωση.

Άρθρο 15

Ο Διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό και περιλαμβάνουν τουλάχιστον διατάξεις σχετικά με τα εξής:

α)   τα δικονομικά δικαιώματα του καταγγέλλοντος και του ενδιαφερόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού και τη διασφάλιση της προστασίας των υπαλλήλων που καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβίασης του ενωσιακού δικαίου («καταγγελία δυσλειτουργιών») στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 22α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

β)  την παραλαβή, τη διεκπεραίωση και την περάτωση της εξέτασης μιας καταγγελίας·

γ)  έρευνες ιδία πρωτοβουλία·

δ)  έρευνες επακολούθησης·

ε)  ενέργειες συλλογής πληροφοριών.

Άρθρο 16

Η απόφαση 94/262/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ καταργείται.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

    Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1)

Απόφαση 94/262/ΕΚΑX, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15).

(2)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(3)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας («EPPO») (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

(4)

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ratio essendi

Ο πρώτος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ανέλαβε καθήκοντα το 1995, μετά τη θέσπιση του φορέα αυτού από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Μετά από περισσότερα από 20 έτη δραστηριότητας, ο Διαμεσολαβητής έχει καθιερώσει τη φήμη και τις μεθόδους εργασίας που έχουν συμβάλει στο αυξανόμενο κύρος, καθώς και στην ηθική και κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του συγκεκριμένου οργάνου.

Το καταστατικό δεν έχει ενημερωθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, η καταργούμενη απόφαση θεσπίστηκε πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμοστούν οι διατάξεις της στις ισχύουσες Συνθήκες, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω όργανο εξακολουθεί να διαδραματίζει ειδικό και αποφασιστικό ρόλο στο συνταγματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. Ανεξαρτησία και ήπια ισχύς: οι δύο πυλώνες του θεσμικού καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο σκανδιναβικός θεσμός του Διαμεσολαβητή, του 19ου αιώνα, έχει υιοθετηθεί από τις εθνικές και περιφερειακές νομικές τάξεις σχεδόν κάθε κράτους μέλους. Το ενωσιακό δίκαιο δεν αποτελεί σήμερα εξαίρεση, από την άποψη αυτή. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω αρχών, μοιράζονται πάντα ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, από την Petitionsausschuss του Βερολίνου έως τον Defensor del Pueblo της Ισπανίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχούν στις συνταγματικές αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή.

Ο Διαμεσολαβητής είναι médiateur, είναι defensor, είναι provedor. Η εκτέλεση των καθηκόντων του οργάνου αυτού δεν θα πρέπει να εξαρτάται από άλλα θεσμικά και άλλα όργανα ή οργανισμούς, από πολιτική ή από δημοσιονομική άποψη. Συνεπώς, το νέο καταστατικό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της αρχής αυτής.

Γιατί, ελλείψει πραγματικής εξουσίας επιβολής, η θεσμική ισχύς του Διαμεσολαβητή έγκειται στην άσκηση ήπιων εξουσιών. Οι εξουσίες αυτές έχουν καθοριστική σημασία για την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, όχι μόνο επειδή ευνοούν τη συμμόρφωση με τα αιτήματα του οργάνου και το άνοιγμα για την αντιμετώπισή τους από τη Διοίκηση της ΕΕ, αλλά και επειδή, κυρίως, διατηρούν την εξουσία αυτή ταυτόχρονα εντός και πέραν του συστήματος, εντός και πέραν των καταγγελιών, επανορθώνοντας χωρίς καταδίκες, βελτιώνοντας χωρίς επιβολή ποινών.

Ως εκ τούτου, η πλήρης ανάπτυξη του ρόλου του Διαμεσολαβητή στη θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης έγκειται στην ανεξαρτησία του και στην άσκηση ήπιων εξουσιών.

III. Οι τροποποιήσεις και οι προσαρμογές που προβλέπονται από το νέο καταστατικό

α) Νομική βάση

Η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2008. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1 Δεκεμβρίου 2009, θεσπίστηκε ένα εντελώς νέο νομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το άρθρο 228 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή.

Ως εκ τούτου, η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομική βάση. Η πράξη κατάργησης και το νέο καταστατικό εξαρτώνται από το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμικού οργάνου και, κατά συνέπεια, του Διαμεσολαβητή. Πρόκειται συνεπώς για ειδική διαδικασία, από θεσμική άποψη ιδίως, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το Κοινοβούλιο.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης ως θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών. Με τη σειρά του, το άρθρο 43 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Για να είναι αυτά τα δικαιώματα αποτελεσματικά και να ενισχυθεί η ικανότητα του οργάνου να διεξάγει διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων που ορίζουν οι Συνθήκες.

β) Πρόσβαση σε πληροφορίες και εμπιστευτικότητα

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του οργάνου. Για τον σκοπό αυτόν, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητούνται, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να υπόκειται στη συμμόρφωση με τους κανόνες για την ασφάλεια του οικείου θεσμικού και λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης. Τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα θα πρέπει να ενημερώνουν τον Διαμεσολαβητή για αυτή τη διαβάθμιση. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς τις προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων. Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν λάβει τη βοήθεια που ζητά, θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα. Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ) Έρευνες ιδία πρωτοβουλία και έρευνες επακολούθησης

Για την ενίσχυση του ρόλου του συγκεκριμένου οργάνου, είναι επιθυμητό να επιτραπεί στον Διαμεσολαβητή, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού καθήκοντός του που είναι η εξέταση καταγγελιών, να διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία με σκοπό τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων ή ιδιαίτερα σοβαρών περιπτώσεων κακοδιοίκησης, και την προώθηση ορθών διοικητικών πρακτικών στο πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Είναι επίσης επιθυμητό να έχει ο Διαμεσολαβητής δικαίωμα να διεξάγει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας, έρευνες εν συνεχεία προηγούμενων ερευνών προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο και σε ποιον βαθμό το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός συμμορφώθηκε με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή.

δ) Καταθέσεις μελών του προσωπικού της Ένωσης

Το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή επιτελείται ως επί το πλείστον ανεπίσημα και με τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Αυτοί θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος του Διαμεσολαβητή, να καταθέτουν για γεγονότα που σχετίζονται με έρευνες που διεξάγει ο Διαμεσολαβητής. Οι εν λόγω μόνιμοι ή μη υπάλληλοι πρέπει να καταθέτουν εξ ονόματος του θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού όπου ανήκουν. Πρέπει να παραμένουν δεσμευμένοι από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους αντίστοιχους κανονισμούς περί υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων. Εάν το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός αρνηθεί να δώσει στους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό του άδεια να καταθέσουν για συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να εξηγεί τους λόγους στον Διαμεσολαβητή και, εφόσον είναι δυνατό, να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών.

ε) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και γεγονότα που ενδεχομένως συνιστούν αξιόποινες πράξεις

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες αλλαγές όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από αξιόποινες πράξεις, ιδίως τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δοθεί στον Διαμεσολαβητή η δυνατότητα να της κοινοποιεί τυχόν πληροφοριών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Παρομοίως, για τον πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 48 του Χάρτη, είναι επιθυμητό, όταν ο Διαμεσολαβητής κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πληροφορίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων.

στ) Προσέλευση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ετήσιες εκθέσεις

Όταν κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με έρευνα για τις δραστηριότητες θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει να προσέλθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλέον κατάλληλο επίπεδο.

Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή και αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι εν λόγω αξιολογήσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστών εκθέσεων.

ζ) Συνεργασία με τις λοιπές αρχές

Είναι επιθυμητό να ληφθούν μέτρα ώστε να μπορεί ο Διαμεσολαβητής να συνεργάζεται με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα όργανα και οργανισμούς των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένα με την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εκτέλεση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των παρεμφερών αρχών των κρατών μελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

η) Ελάχιστο περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων

Ο Διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και τα υψηλότερα πρότυπα αποδοτικότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το ελάχιστο περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων προς έγκριση. Αυτό το ελάχιστο περιεχόμενο θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα εξής: i) τα δικονομικά δικαιώματα του καταγγέλλοντος και του ενδιαφερόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού· ii) την παραλαβή, τη διεκπεραίωση και την περάτωση της εξέτασης μιας καταγγελίας· iii) έρευνες ιδία πρωτοβουλία· iv) έρευνες επακολούθησης· και v) ενέργειες συλλογής πληροφοριών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (27.11.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση τροποποίησης της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

(2018/2080(INL))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την επικαιροποίηση του καταστατικού του Διαμεσολαβητή πριν από τη λήξη της νομοθετικής θητείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νέα εντολή, που θα αρχίσει αμέσως μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε νέα ή τροποποιημένα καθήκοντα ήδη εξαρχής.

Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τελευταία αναθεώρηση του καταστατικού (το 2008) και, εν τω μεταξύ, έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει εδραιωθεί και ενισχυθεί, ιδίως χάρη στις άοκνες εργασίες των αντίστοιχων λειτουργών. Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με νέες πραγματικότητες και προκλήσεις και με τις νέες προσδοκίες των πολιτών και του Κοινοβουλίου, σε ορισμένους σημαντικούς τομείς που χρήζουν βελτιώσεως.

Όσον αφορά την εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης στα έγγραφα, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει ότι, ενώ οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ασκούν προσφυγή κατά απορρίψεων ή μερικών απορρίψεων του αιτήματος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, και απαιτεί επίσημη νομική εκπροσώπηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει, ως εκ τούτου, σε διάφορα ψηφίσματα να δοθεί στον Διαμεσολαβητή η δυνατότητα να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, προκειμένου να παρέχει την πληρέστερη δυνατή ισχύ στο δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούνται επίσης διευκρινίσεις για να τονιστεί ότι το αξίωμα του Διαμεσολαβητή σχετίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του θεσμικού οργάνου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, καταργούνται τα πρόσθετα τεκμήρια απορρήτου για ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών.

Προτείνονται τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 πρέπει να κοινοποιούνται στον Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών του Διαμεσολαβητή, στις περιπτώσεις που παρέχονται μαρτυρίες από μέλη του προσωπικού της ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζεται ένα κλίμα απαλλαγμένο από τις υποχρεώσεις του επαγγελματικού απορρήτου.

Προτείνονται διευκρινίσεις για να διασφαλιστεί ότι η μη συμμόρφωση ή η υπερβολικά καθυστερημένη συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΕ μπορεί επίσης να θεωρηθεί πηγή κακοδιοίκησης(1). Αποσαφηνίζεται επίσης η κατανομή των αρμοδιοτήτων και η συμβατότητα των διαδικασιών μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του δικαστικού σώματος και γίνονται τροποποιήσεις στο καταστατικό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε νομικές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Γίνονται επίσης αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά περίπτωση, ακόμη και παράλληλα με άλλα όργανα που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών ή στρατηγικών ερευνών.

Τέλος, σε ευαίσθητους τομείς όπως η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ή η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή κακοδιοίκησης, εάν δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ, διατυπώνονται προτάσεις που διασφαλίζουν ότι ο Διαμεσολαβητής έχει συμβουλευτικό ρόλο στις περιπτώσεις αυτές, με αντίστοιχη αύξηση των πόρων που ενδέχεται να χρειαστούν ως αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, προτείνονται αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής θα μπορεί να διεξαγάγει έρευνες για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι πολιτικές κατά της παρενόχλησης και να προβεί στις κατάλληλες συστάσεις. Συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχονται και στο προσωπικό της ΕΕ που πιστεύει ότι υφίσταται παρενόχληση. Επίσης, θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί μια εσπευσμένη διαδικασία για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, ανάλογα και από την ύπαρξη των κατάλληλων πόρων.

Όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η νυν Διαμεσολαβήτρια έχει ήδη διεξαγάγει έρευνες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας των καταγγελόντων δυσλειτουργίες που αφορούν εννέα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να τις διεξάγει αλλά και να παρέχει συμβουλές σε πιθανούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σχετικά με το πώς και σε ποιο βαθμό θα είναι δυνατή η προστασία τους για την αποκάλυψη πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος. Εάν τεθεί σε ισχύ ένας κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει ο Διαμεσολαβητής να είναι επίσης σε θέση να παρέχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους πολίτες της ΕΕ που δεν είναι βέβαιοι για το κατά πόσον θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή τους ο κανονισμός για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ.

Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάγκη προορατικής παρακολούθησης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Πρέπει να εξασφαλίζεται αμεροληψία και αυτό αποτελεί καθήκον που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1).

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για νέα δεσμευτική νομοθετική πράξη με τη μορφή κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία    2

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική αναφορά 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τις Συνθήκες περί ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, και το άρθρο 107 Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚΑΕ,

έχοντας υπόψη τις συνθήκες περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 228 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 106α παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται η λέξη «Κοινότητα» με τη λέξη «Ένωση» σε ολόκληρο το κείμενο, για να προσαρμοστεί στην ισχύουσα ονοματολογία των Συνθηκών.

Τροπολογία    3

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταγματικές συνθήκες προβλέπουν ότι ο θεσμός του Διαμεσολαβητή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση μιας ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας σε όλα τα θεσμικά όργανα, θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο τύπος Διαμεσολαβητής/Διαμεσολαβήτρια αντίστοιχα είναι καταλληλότερος για το θεσμικό όργανο·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων χαρακτήρισε ως γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο τη γλώσσα που δεν είναι ειδική για το φύλο και η οποία θεωρεί τους ανθρώπους εν γένει, χωρίς αναφορά σε γυναίκες και άνδρες. Η ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς ή γλωσσικής ισότητας. Ο σκοπός της ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσας είναι να αποφευχθεί η επιλογή λέξεων που μπορεί να ερμηνευθεί ως προκατειλημμένη, διακριτική ή υποτιμητική, υπονοώντας ότι ένα και μόνο φύλο είναι ο κανόνας. Η χρήση της ισότιμης ως προς το φύλο γλώσσας συμβάλλει επίσης στη μείωση των στερεοτύπων των φύλων, προωθεί την κοινωνική αλλαγή και συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας των φύλων. Εφόσον υπηρετεί στη θέση γυναίκα, ο τίτλος Διαμεσολαβητής αποτελεί παρέκκλιση.

Τροπολογία    4

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική σκέψη 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· εκτιμώντας ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· εκτιμώντας ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(2) , υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό· εκτιμώντας ότι τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· εκτιμώντας ότι, για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου· εκτιμώντας ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα,

εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό, τα ενωσιακά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Διαμεσολαβητή που απορρέουν από τον κανονισμό 1049/2001· εκτιμώντας ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(2) , υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης· εκτιμώντας ότι τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων. εκτιμώντας ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα,

Αιτιολόγηση

[Αυτό το τμήμα της αιτιολόγησης δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.] Απαιτούνται τροποποιήσεις για να καταστεί σαφές ότι ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται από τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζεται το επαγγελματικό απόρρητο ως συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριών, για τις οποίες τεκμαίρεται ότι αποκρύπτονται.

Τροπολογία    5

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική σκέψη 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

εκτιμώντας ότι είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίζει το Διαμεσολαβητή, στην αρχή και για όλη τη διάρκεια της κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης και παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αρμοδιότητας,

εκτιμώντας ότι είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίζει τον Διαμεσολαβητή, στην αρχή και για όλη τη διάρκεια της κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης, παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αρμοδιότητας και δεν έχουν ασκήσει πολιτικό αξίωμα σε υπουργικό επίπεδο κράτους ή εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

Τροπολογία    6

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική σκέψη 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές με τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας που επικουρεί τον διαμεσολαβητή, όπως και διατάξεις σχετικές με τον προϋπολογισμό της· ότι έδρα του Διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές με τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας που επικουρεί τον διαμεσολαβητή, όπως και διατάξεις σχετικές με τον προϋπολογισμό της· ότι η έδρα του διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι εκεί όπου είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αιτιολόγηση

Η τωρινή έδρα έχει επιτρέψει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να ασκεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και ανεξάρτητα.

Τροπολογία    7

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Αιτιολογική σκέψη 11

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης· ότι πρέπει να θεσπισθούν, εξάλλου, ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για τον πρώτο Διαμεσολαβητή που θα διορισθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης·

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για αυτή τη μεταβατική διάταξη, δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία    8

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Ο Διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενος τις εξουσίες που παρέχονται από τις Συνθήκες στα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα.

2.  Ο Διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενος τις εξουσίες που παρέχονται στα ενωσιακά θεσμικά ή άλλα όργανα από τις Συνθήκες, κυρίως τα άρθρα 20, 24 και 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, και με τα άρθρα 41 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διαμεσολαβητής ασκεί τις δραστηριότητές του με στόχο τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση και της πλήρους διαφάνειας και δημοκρατικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

Τροπολογία    9

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  3. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον δικαστικής αρχής, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας δικαστικής απόφασης.

3.  Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον δικαστικής αρχής κράτους μέλους, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας δικαστικής απόφασης. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρεμβαίνει σε υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 40 του καταστατικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της Ένωσης δικαιούται να υποβάλει στο Διαμεσολαβητή απευθείας ή μέσω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία σχετική με περίπτωση κακής διοίκησης των θεσμικών ή άλλων οργάνων, πλην του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το θεσμικό όργανο ή οργανισμό αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία.

2.  Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της Ένωσης δικαιούται να υποβάλει στο Διαμεσολαβητή απευθείας ή μέσω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία σχετική με περίπτωση κακής διοίκησης των ενωσιακών θεσμικών ή άλλων οργάνων, πλην του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το θεσμικό όργανο ή οργανισμό αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία, συμμορφούμενος προς τις ενωσιακές προδιαγραφές περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία    11

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο ετών αφότου ο καταγγέλλων έλαβε γνώση των γεγονότων· προηγουμένως, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα προς τα ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

4.  Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών αφότου ο καταγγέλλων έλαβε γνώση των γεγονότων· προηγουμένως, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμένα διοικητικά διαβήματα προς τα ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

Αιτιολόγηση

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους καταγγέλλοντες να έχουν περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν καταγγελία, με δεδομένο το συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτείται σήμερα για την αλληλεπίδραση με τα ιδρύματα.

Τροπολογία  12

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Εάν ο Διαμεσολαβητής, λόγω εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικαστικής διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα πραγματικά περιστατικά, οφείλει να κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να θέσει τέλος στην εξέτασή της, τα αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες ενδεχομένως διεξήγαγε προηγουμένως τίθενται στο αρχείο.

7.  Ο Διαμεσολαβητής αναστέλλει την εξέταση μιας καταγγελίας, ενόσω τα εικαζόμενα περιστατικά υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διατυπώσει συστάσεις, εάν πορίσματα δείχνουν ότι η παράλειψη ενός θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας, οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης να εκτελέσει ορθά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνιστά περίπτωση κακοδιοίκησης.

Τροπολογία  13

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

8.  Δεν μπορεί να υποβληθεί στο Διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Κοινότητας και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαίτησης ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου 90, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, και μετά τη λήξη των προθεσμιών απάντησης εκ μέρους της αρχής.

8.  Δεν μπορεί να υποβληθεί στο διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαντληθεί, από τον ενδιαφερόμενο, όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαίτησης ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως, κατά περίπτωση, οι διαδικασίες του άρθρου 90 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, ή μετά τη λήξη των προθεσμιών απάντησης εκ μέρους της αρχής ή όταν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργάζεται για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτών των διαδικασιών λόγω καθεστώτος. Ειδικές εξαιρέσεις μπορούν επίσης να προβλέπονται σε περιπτώσεις παρενόχλησης, ιδίως περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τροπολογία    14

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 9

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

9.  Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον καταγγέλλοντα σχετικά με την τύχη της καταγγελίας του.

9.  Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο μηνών τον καταγγέλλοντα σχετικά με την τύχη της καταγγελίας του.

Τροπολογία    15

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 2 – παράγραφος 9 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

9α.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής επειδή δεν ενήργησε σύμφωνα με το άρθρο 265 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Τροπολογία    16

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.   Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας. Ενημερώνει σχετικώς το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό, που μπορεί να απευθύνει στο Διαμεσολαβητή κάθε χρήσιμη παρατήρηση.

1.   Ο Διαμεσολαβητής εξουσιοδοτείται να διενεργεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των ενωσιακών θεσμικών και άλλων οργάνων, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας και χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί σχετική άδεια. Κάθε σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμός μπορεί να ενημερώνεται εγκαίρως και να του ζητείται να υποβάλει οποιοδήποτε χρήσιμο σχόλιο ή αποδεικτικό υλικό.

Τροπολογία  17

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διεξάγει, με την επιφύλαξη των τακτικών αρμοδιοτήτων του για την διεκπεραίωση καταγγελιών, αυτεπάγγελτη έρευνα πιο στρατηγικού χαρακτήρα για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της συστημικής κακοδιαχείρισης, και την προώθηση βέλτιστων διοικητικών πρακτικών στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, και για την προορατική αντιμετώπιση διαρθρωτικών ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος που ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Ο Διαμεσολαβητής είναι επομένως εξουσιοδοτημένος να συμμετέχει σε διαρθρωμένο και τακτικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα και να διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις για τη συγκέντρωση στοιχείων και αποδείξεων, πριν από τη διατύπωση συστάσεων ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και να αναλύει και να αξιολογεί συστηματικά την πρόοδο του σχετικού θεσμικού οργάνου.

Τροπολογία  18

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό.

2.  Τα ενωσιακά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να παρέχουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό ενωσιακό θεσμικό όργανο ή οργανισμό.

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση.

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση εκ των προτέρων.

Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων.

Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα επιτρέπουν την πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από απόρρητο δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μόνο με τη συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.

Τα θεσμικά ή άλλα όργανα παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από απόρρητο δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μόνον αφού οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και έχουν παράσχει διασφαλίσεις για τον χειρισμό των εγγράφων που εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 1049/2001 και σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας του οικείου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

Επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος αφού ειδοποιήσουν σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.

Επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος αφού ειδοποιήσουν σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.

Και στις δύο περιπτώσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κοινολογήσει το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.

Και στις δύο περιπτώσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Διαμεσολαβητής οφείλει να εφαρμόζει αυστηρά τον κανονισμό 1049/2001.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ιδίως από το επαγγελματικό απόρρητο.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των ενωσιακών θεσμικών και άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής.

Τροπολογία  19

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του Διαμεσολαβητή, όταν τους το ζητά, και μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών τους στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση περιπτώσεων κακής διοίκησης εκ μέρους κοινοτικών θεσμικών ή άλλων οργάνων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει την κοινοποίησή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει στο Διαμεσολαβητή να λάβει γνώση αυτών των πληροφοριών, υπό τον όρο ότι θα δεσμευθεί να μην κοινοποιήσει το περιεχόμενό τους.

3.  Οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του διαμεσολαβητή, οποτεδήποτε τους ζητηθεί, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση περιπτώσεων κακής διοίκησης εκ μέρους ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στον Διαμεσολαβητή την πρόσβαση σε πληροφορίες που καλύπτονται από νόμους ή κανονισμούς περί απορρήτου, κατόπιν συμφωνίας για τον κατάλληλο χειρισμό των ευαίσθητων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του εγγράφου.

Τροπολογία    20

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Εάν δεν του παρασχεθεί η αιτούμενη συνδρομή, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα.

4.  Εάν δεν του παρασχεθεί η αιτούμενη συνδρομή, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα, μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση της παρουσίας του Διαμεσολαβητή στις συνεδριάσεις των επιτροπών και σε άλλες συνεδριάσεις ή ακροάσεις.

Αιτιολόγηση

Έτσι θα αυξηθεί η παρουσία του Διαμεσολαβητή στο Κοινοβούλιο, πράγμα που προβλέπεται ήδη δυνάμει του άρθρου 220 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου(2).

Τροπολογία  21

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.   Κατά περίπτωση, ο διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει ο ίδιος ή να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου αναφορικά με τα καθήκοντα του. Όταν το εν λόγω αίτημα αφορά εν εξελίξει έρευνα, το σχετικό θεσμικό όργανο μπορεί να ζητήσει ή να του ζητηθεί να παραστεί μαζί με τον Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    22

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.   Όταν ο Διαμεσολαβητής ανακαλύπτει κρούσμα κακοδιοίκησης, το θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, υποβάλλοντας ενδεχομένως σχέδια συστάσεων. Το θεσμικό όργανο ή οργανισμός πρέπει να του αποστείλει αιτιολογημένη σχετική γνώμη εντός προθεσμίας τριών μηνών.

6.   Όταν ο Διαμεσολαβητής ανακαλύπτει κρούσμα κακοδιοίκησης, το θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, υποβάλλοντας σχέδια συστάσεων. Το θεσμικό όργανο ή οργανισμός πρέπει να του αποστείλει αιτιολογημένη σχετική γνώμη εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Τροπολογία    23

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει εν συνεχεία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Μπορεί να υποβάλει και σχετικές συστάσεις. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται, με φροντίδα του Διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της έρευνας, για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, καθώς και για τις συστάσεις που ενδεχομένως έχει διατυπώσει ο Διαμεσολαβητής.

7.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλλει εν συνεχεία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει και σχετικές συστάσεις στην έκθεση. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται, με φροντίδα του Διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της έρευνας, για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, καθώς και για τις συστάσεις που ενδεχομένως έχει διατυπώσει ο Διαμεσολαβητής. Κατά περίπτωση, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει ο ίδιος, ή να του ζητηθεί, να εμφανιστεί ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    24

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

8.  Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών του.

8.  Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών του, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας των πόρων που διατίθενται στον Διαμεσολαβητή για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Έτσι επιχειρείται να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων, όσον αφορά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με το πλήθος του προσωπικού που απασχολείται στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    25

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

8α.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαβιβάζει επιβεβαιωτικά στοιχεία σχετικά με καταχρήσεις στον ενωσιακό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να αναπτύσσει αντίστοιχες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις·

Τροπολογία    26

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 194 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι ειδικότερα υποχρεωμένοι να μην κοινολογούν οιανδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο που παρέχονται στον Διαμεσολαβητή, ιδίως ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ακριβώς όπως και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και, ως εκ τούτου, αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, και όχι να αποτελέσει χωριστή εξαίρεση ειδικά για τις έρευνες του Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    27

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 4 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

1.  Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Όσον αφορά τις καταγγελίες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα επίσημα έγγραφα, ο Διαμεσολαβητής, μετά από δέουσα ανάλυση και εξέταση, εκδίδει σύσταση σχετικά με τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων, στην οποία τα οικεία θεσμικά όργανα, οργανισμός ή φορέας οφείλουν να ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο κανονισμός 1049/2001.

 

2.  Εάν το οικείο θεσμικό όργανο δεν ακολουθήσει τη σύσταση για την κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων, οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την άρνησή του. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να αναφέρει την ενδεχόμενη άρνηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ζητήσει να εφαρμοστεί η ταχεία διαδικασία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του.

Τροπολογία    28

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.    Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3.

1.   Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία διαφορετικά δεν είναι προσβάσιμα δυνάμει του άρθρου 3.

Τροπολογία    29

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 5 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

1.  Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις των πολιτικών και των επανεξετάσεων των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και διατυπώνει, κατά περίπτωση, συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

 

2.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί, κατόπιν αίτησης, να παρέχει εμπιστευτικά πληροφόρηση, αμερόληπτη καθοδήγηση και εμπειρογνωμοσύνη σε εν δυνάμει καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να δρομολογεί νέες έρευνες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται, σε περίπτωση που οι πρακτικές που περιγράφονται θα μπορούσαν να αποτελούν κρούσματα κακοδιοίκησης στην Ένωση. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τον εφαρμοστέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά το απόρρητο.

Τροπολογία    30

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 5 β (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

1.  Ο Διαμεσολαβητής εξετάζει τακτικά τις διαδικασίες που συνδέονται με τη διοικητική δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και αξιολογεί αν μπορούν αποτελεσματικά να προλαμβάνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, να εγγυώνται την αμεροληψία και να διασφαλίζουν πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση.

 

2.  Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εντοπίζει και να αξιολογεί πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κακοδιοίκησης, οπότε συντάσσονται συγκεκριμένα συμπεράσματα, και το Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τα πορίσματα επί του θέματος.

Τροπολογία    31

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ανώτατης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή.

2.  Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας, δεν έχουν ασκήσει πολιτικό λειτούργημα σε επίπεδο υπουργού κράτους μέλους ή εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την προηγούμενη τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις αμεροληψίας που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ανώτερης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία    32

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Διαμεσολαβητής ο οποίος δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα είναι δυνατό να παυθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαμεσολαβητής ο οποίος δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα είναι δυνατόν να παυθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν ακροάσεως από την αρμόδια επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μία ακόμη φάση στη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή συζήτησης σε δημόσια θέα, δεδομένης της φύσεως του θεσμού και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει έναντι των πολιτών της ΕΕ. Τούτο πρέπει να γίνει ενώπιον του θεσμικού οργάνου το οποίο φέρει την κύρια αρμοδιότητα για τον διορισμό του Διαμεσολαβητή, δηλαδή το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    33

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη ισότητας ως προς τα φύλα κατά τη σύνθεση της γραμματείας και του προσωπικού.

Αιτιολόγηση

Κωδικοποίηση με σκοπό τη διασφάλιση της ουδετερότητας ως προς το φύλο στην υπηρεσία του Διαμεσολαβητή, η οποία κατά κανόνα εφαρμόζεται ήδη.

Τροπολογία    34

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 12 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

1.  Ο Διαμεσολαβητής εξετάζει σε εύθετο χρόνο κατά πόσον τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης χειρίζονται επαρκώς τις υποθέσεις παρενόχλησης κάθε είδους και φύσης, με την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται σε σχέση με τις καταγγελίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαμεσολαβητής διατυπώνει τα σχετικά συμπεράσματα.

 

2.  Ο Διαμεσολαβητής διορίζει στη γραμματεία ένα πρόσωπο ή μια δομή με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της παρενόχλησης, η οποία είναι σε θέση, κατά περίπτωση, να παρέχει συμβουλές στο προσωπικό της ΕΕ και σε άλλους εργαζομένους. Ο Διαμεσολαβητής εξετάζει τακτικά τις διαδικασίες που προβλέπονται με σκοπό την πρόληψη και την τιμωρία κάθε είδους παρενόχλησης εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και τους μηχανισμούς ποινικοποίησης των υπευθύνων, και διατυπώνει συμπεράσματα σχετικά με το αν οι διαδικασίες συνάδουν με τις αρχές της αναλογικότητας, της επάρκειας και της ενεργούς δράσης, καθώς και αν διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία και στήριξη των θυμάτων.

Τροπολογία    35

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 13

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Έδρα του Διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έδρα του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αιτιολόγηση

Η τωρινή έδρα έχει επιτρέψει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να ασκεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και ανεξάρτητα.

Τροπολογία    36

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 15

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Ο πρώτος Διαμεσολαβητής διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για το εναπομένον έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου χρονικό διάστημα.

 

Αιτιολόγηση

Παρωχημένη διάταξη.

Τροπολογία    37

Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Άρθρο 17

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής της.

Ο παρών κανονισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής της.

Αιτιολόγηση

βλ. τροπολογία 1 και τροπολογία 2. Πρόκειται για μια νέα δεσμευτική νομοθετική πράξη με τη μορφή κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου η λέξη «Κοινότητα» και οι νομικές συνδηλώσεις της αντικαθίσταται από τη λέξη «Ένωση».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Ελένη Θεοχάρους, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Urszula Krupa, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Julia Pitera, Ángela Vallina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Νότης Μαριάς, Ελένη Θεοχάρους

Eleonora Evi

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ορισμός της κακής διοίκησης εκ μέρους του Jocob Söderman, πρώτου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: «Περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει».

(2)

Άρθρο 220: Δράση του Διαμεσολαβητή

2. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή κατόπιν αιτήματός της ή, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, να γίνει δεκτός σε ακρόαση από αυτήν.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου