Menettely : 2018/2080(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0050/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0050/2019

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0080

MIETINTÖ     
PDF 258kWORD 82k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Paulo Rangel

(Aloite – työjärjestyksen 45 artikla)

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE
 PERUSTELUT
 VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta(2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 43 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 45 ja 52 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan lausunnon (A8-0050/2019),

1.  hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään liitteenä olevan asetusluonnoksen neuvostolle ja komissiolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä huolehtimaan liitteenä olevan asetusluonnoksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä komission lausunnon ja neuvoston hyväksynnän saatuaan.


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE

Luonnos Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 228 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon neuvoston hyväksynnän,

ottaa huomioon komission lausunnon,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot olisi vahvistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 228 artiklan, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännösten mukaisesti.

(2)  Erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa oikeus hyvään hallintoon tunnustetaan Euroopan unionin kansalaisten perusoikeudeksi. Perusoikeuskirjan 43 artiklassa puolestaan tunnustetaan oikeus tehdä Euroopan oikeusasiamiehelle kantelu, joka koskee epäkohtia unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa. Jotta kyseiset oikeudet olisivat tehokkaita ja jotta parannettaisiin oikeusasiamiehen valmiuksia suorittaa perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia, oikeusasiamiehelle olisi annettava kaikki tarvittavat välineet perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen.

(3)  Euroopan parlamentin päätöstä 94/262/EHTY, EY, Euratom(1) muutettiin viimeksi vuonna 2008. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 unionille luotiin uusi oikeudellinen kehys. Erityisesti SEUT-sopimuksen 228 artiklan 4 kohta mahdollistaa, että Euroopan parlamentti voi komission lausunnon ja neuvoston hyväksynnän saatuaan antaa asetuksen, jossa vahvistetaan oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskeva ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot. Sen vuoksi on suotavaa kumota päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom ja korvata se asetuksella nykyisin sovellettavan oikeusperustan mukaisesti.

(4)  Niiden ehtojen määrittelyssä, joiden mukaisesti kantelu voidaan tehdä oikeusasiamiehelle, olisi noudatettava periaatetta, jonka mukaan kantelun voivat tehdä kaikki maksutta ja helposti samanaikaisista uusista tai vireillä olevista oikeudellisista ja hallinnollisista menettelyistä johtuvista rajoituksista huolimatta.

(5)  On tarpeen vahvistaa menettelyt, joita noudatetaan, kun oikeusasiamiehen tutkimusten tuloksista käy ilmi hallinnollisia epäkohtia. Olisi myös säädettävä oikeusasiamiehen Euroopan parlamentille kunakin vuonna istuntokauden lopussa antamasta kattavasta kertomuksesta.

(6)  Oikeusasiamiehen roolin vahvistamiseksi on suotavaa, että oikeusasiamies voi suorittaa oma-aloitteisia tutkimuksia havaitakseen toistuvia hallinnollisia epäkohtia ja edistääkseen parhaita hallintokäytäntöjä unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen pääasiallista tehtävää, joka on kantelujen käsitteleminen.

(7)   Oikeusasiamiehen toiminnan tehostamiseksi hänen olisi voitava omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella suorittaa tutkimuksia aiempien tutkimusten perusteella varmistaakseen, onko, ja missä määrin, asianomainen toimielin, elin tai laitos noudattanut annettuja suosituksia. Oikeusasiamiehellä olisi myös oltava oikeus sisällyttää Euroopan parlamentille annettavaan vuosikertomukseensa arviointi annettujen suositusten noudattamisasteesta ja arviointi käytettävissä olevien resurssien riittävyydestä perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen.

(8)  Oikeusasiamiehellä olisi oltava mahdollisuus tutustua kaikkeen tehtäviensä hoitamiseen tarvittavaan aineistoon. Tätä varten unionin toimielinten, elinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tämän niiltä pyytämät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1049/2001 mukaisia oikeusasiamiehen velvollisuuksia(2). Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä olisi oltava unionin asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen noudattaminen. Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja toimittavien toimielinten, elinten ja laitosten olisi ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta. Asianomaisen unionin toimielimen, elimen, tai laitoksen luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen täytäntöön panemiseksi oikeusasiamiehen olisi sovittava etukäteen asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen ja muiden salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista ehdoista. Jos oikeusasiamies toteaa, että häntä ei avusteta toivotulla tavalla, hänen olisi annettava asia tiedoksi Euroopan parlamentille, jonka olisi toteutettava aiheellisia toimenpiteitä.

(9)  Oikeusasiamies ja oikeusasiamiehen henkilöstö ovat velvollisia käsittelemään luottamuksellisina kaikki tehtäviään hoitaessaan saamansa tiedot. Oikeusasiamiehen olisi kuitenkin annettava toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi seikat, joilla hän arvioi voivan olla rikosoikeudellista merkitystä ja jotka hän on saanut tietoonsa tutkimuksensa yhteydessä. Oikeusasiamiehen olisi myös voitava ilmoittaa asianomaiselle unionin toimielimelle, elimelle tai laitokselle seikat, jotka antavat aihetta jonkun näiden henkilöstön jäsenen käyttäytymisen kyseenalaistamiseen.

(10)  Olisi otettava huomioon viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat unionin taloudellisten etujen suojaamista rikoksilta, erityisesti Euroopan syyttäjänviraston perustaminen neuvoston asetuksella (EU) 2017/1939(3), jotta oikeusasiamies voisi toimittaa syyttäjänvirastolle kaikki sen toimivaltaan kuuluvat tiedot. Jotta kunnioitetaan kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 artiklassa vahvistettuja syyttömyysolettamaa ja oikeutta puolustukseen, on myös suotavaa, että jos oikeusasiamies toimittaa Euroopan syyttäjänvirastolle sen toimivaltaan kuuluvia tietoja, oikeusasiamies ilmoittaa tietojen toimittamisesta henkilölle, jota asia koskee, ja kantelun tekijälle.

(11)   Olisi säädettävä oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioissa toimivien vastaavien viranomaisten välisestä yhteistyömahdollisuudesta kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. On myös suotavaa toteuttaa toimia, jotta oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa, koska tällainen yhteistyö voi tehostaa oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista.

(12)  Euroopan parlamentin tehtävänä on nimittää oikeusasiamies jokaisen vaalikauden alussa ja sen ajaksi sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Olisi myös säädettävä oikeusasiamiehen tehtävien päättymistä ja oikeusasiamiehen sijaista koskevista ehdoista.

(13)  Oikeusasiamiehen tehtävät olisi hoidettava täysin riippumattomasti. Oikeusasiamiehen olisi annettava Euroopan unionin tuomioistuimessa juhlallinen vakuutus aloittaessaan tehtävässä. Olisi säädettävä oikeusasiamiehen tehtävien luonteen kanssa ristiriidassa olevasta toiminnasta sekä oikeusasiamiehen palkasta, erioikeuksista ja vapauksista.

(14)  Olisi hyväksyttävä säännöksiä oikeusasiamiehen kotipaikasta, jonka olisi oltava sama kuin Euroopan parlamentin kotipaikka. Olisi myös hyväksyttävä säännöksiä oikeusasiamiestä avustavan sihteeristön virkamiehistä ja muusta henkilöstöstä sekä sen talousarviosta.

(15)  Oikeusasiamiehen tehtävänä on antaa tämän asetuksen täytäntöönpanomääräykset. Jotta taataan oikeusvarmuus ja tiukimmat vaatimukset oikeusasiamiehen tehtävien hoitamisessa, kyseisten täytäntöönpanomääräysten vähimmäissisältö olisi vahvistettava tässä asetuksessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot.

2.   Oikeusasiamies toimii unionin toimielimistä, elimistä ja laitoksista riippumattomana oikeusasiamiehelle perussopimuksissa annetun toimivallan mukaisesti ja ottaa asianmukaisesti huomioon SEUT-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 228 artiklan sekä oikeutta hyvään hallintoon koskevan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan.

3.   Perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan oikeusasiamies ei voi puuttua tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin eikä kyseenalaistaa tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimen tuomiovaltaa.

2 artikla

1.  Oikeusasiamies auttaa paljastamaan epäkohtia unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa, lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä, ja antaa tarvittaessa suosituksia epäkohtien poistamiseksi. Minkään muun viranomaisen tai kenenkään muun henkilön toiminnasta ei voi kannella oikeusasiamiehelle.

2.  Euroopan unionin kansalaiset tai ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin unionin jäsenvaltiossa, voivat tehdä suoraan tai Euroopan parlamentin jäsenen välityksellä oikeusasiamiehelle kantelun epäkohdasta unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa, lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöelimenä. Oikeusasiamies antaa asian tiedoksi asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle heti kun kantelu on saatettu käsiteltäväksi.

3.  Kantelusta on käytävä selvästi ilmi sen kohde sekä sen tekijän henkilöllisyys. Kantelun tekijä voi pyytää, että kantelu tai sen osia käsitellään luottamuksellisena.

4.  Kantelu on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kantelun tekijä sai tietoonsa kantelun perusteena olevat seikat, ja ennen kantelun tekemistä on asianmukaiset hallinnolliset menettelyt oltava suoritettu toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, joita asia koskee.

5.  Oikeusasiamies päättää, kuuluuko kantelu oikeusasiamiehen toimivaltaan ja voidaanko se ottaa käsiteltäväksi. Jos kantelu ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan tai sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi, oikeusasiamies voi ennen asian käsittelyn päättämistä neuvoa kantelun tekijää kääntymään toisen viranomaisen puoleen.

6.  Oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut eivät keskeytä oikeudenkäyntiin tai hallinnolliseen menettelyyn liittyvän valitusajan kulumista.

7.  Kun oikeusasiamiehen on ilmoitettava, että hän ei voi ottaa kantelua käsiteltäväksi tai että hänen on lopetettava kantelun käsittely sen vuoksi, että esiin tuotuja seikkoja käsitellään tai on käsitelty oikeudenkäynnissä, oikeusasiamiehen aikaisemmin mahdollisesti suorittamien tutkimusten tulokset arkistoidaan lopullisesti.

8.  Oikeusasiamiehelle voidaan kannella unionin toimielinten, elinten ja laitosten sekä näiden virkamiesten tai muun henkilöstön välisiin työsuhteisiin liittyvistä asioista vain, jos asianosainen on käyttänyt kaikki hallinnon sisäiset valitusmahdollisuudet, erityisesti neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(4) säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, 90 artiklassa tarkoitetut menettelyt, ja vasta kun asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen vastausta koskeva määräaika on päättynyt.

9.  Oikeusasiamies antaa viipymättä kantelun tekijälle tiedoksi, mitä toimia kantelun johdosta on toteutettu.

3 artikla

1.  Oikeusasiamies suorittaa omasta aloitteestaan tai kantelun seurauksena kaikki perustelluiksi arvioimansa tutkimukset, mukaan lukien aikaisempien tutkimusten perusteella suoritettavat tutkimukset, mahdollisten epäkohtien selvittämiseksi unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa. Oikeusasiamies toimii ilman ennakkolupaa ja ilmoittaa tällaisista toimista asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle hyvissä ajoin. Asianomainen toimielin, elin tai laitos voi toimittaa oikeusasiamiehelle hyödyllisiä huomioita tai näyttöä. Oikeusasiamies voi myös pyytää asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta toimittamaan huomioita tai näyttöä.

2.  Oikeusasiamies voi suorittaa luonteeltaan strategisempia oma-aloitteisia tutkimuksia havaitakseen toistuvia tai erityisen vakavia hallinnollisia epäkohtia, edistääkseen parhaita hallintokäytäntöjä unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa ja puuttuakseen ennakoivasti oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluviin yleisen edun mukaisiin rakenteellisiin kysymyksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen pääasiallista tehtävää, joka on kantelujen käsitteleminen.

3.  Unionin toimielinten, elinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tämän pyytämät tiedot ja annettava oikeusasiamiehen tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin. Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on oltava unionin asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen noudattaminen.

Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja edellisen alakohdan mukaisesti toimittavien toimielinten, elinten tai laitosten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta etukäteen.

Ensimmäiseen alakohtaan sisältyvien säännösten täytäntöön panemiseksi oikeusasiamies sopii etukäteen asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen käsittelyä koskevista ehdoista.

Asianomaiset toimielimet, elimet tai laitokset antavat tutustuttavaksi jäsenvaltion sellaisia asiakirjoja, joihin sovelletaan salassapitoa koskevaa lakia, vasta sen jälkeen, kun oikeusasiamiehen yksiköt ovat ottaneet käyttöön asiakirjojen käsittelyä koskevat asianmukaiset toimenpiteet ja suojatoimet, joilla varmistetaan vastaava luottamuksellisuuden taso asetuksen (EU) N:o 1049/2001 9 artiklan ja asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen turvallisuussääntöjen mukaisesti.

Unionin toimielinten, elinten tai laitosten virkamiesten tai muun henkilöstön on oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen meneillään olevaan tutkimukseen. He esiintyvät toimielimensä, elimensä tai laitoksensa nimissä. Heitä sitovat velvollisuudet, jotka perustuvat heihin sovellettaviin sääntöihin.

4.  Jos kansallinen laki sen sallii, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kiireellisesti oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kaikki tiedot tai asiakirjat, joiden avulla voidaan selvittää hallinnollisia epäkohtia unionin toimielimissä, elimissä tai laitoksissa. Jos tällaisiin tietoihin tai asiakirjoihin sovelletaan luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevia kansallisia lakeja tai tietojen välittämisen estäviä säännöksiä, asianomainen jäsenvaltio voi antaa oikeusasiamiehen tutustua kyseisiin tietoihin tai asiakirjoihin edellyttäen, että oikeusasiamies sitoutuu käsittelemään niitä alkuperäisen toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella. Kuvaus asiakirjasta on esitettävä joka tapauksessa.

5.  Jos oikeusasiamiestä ei avusteta tämän toivomalla tavalla, hän antaa asian tiedoksi Euroopan parlamentille, joka toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

6.  Jos tutkimuksessa on havaittu hallinnollinen epäkohta, oikeusasiamies antaa asian tiedoksi asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja antaa tarvittaessa suosituksia. Asian tiedoksi saaneen toimielimen, elimen tai laitoksen on annettava oikeusasiamiehelle yksityiskohtaisen lausunto kolmen kuukauden kuluessa. Oikeusasiamies voi asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä pidentää määräaikaa, joka ei saa ylittää kahta kuukautta. Jos asianomainen toimielin, elin tai laitos ei anna lausuntoa kolmen kuukauden määräajassa tai pidennetyssä määräajassa, oikeusasiamies voi päättää tutkimuksen ilman tällaista lausuntoa.

7.  Oikeusasiamies antaa tämän jälkeen asiasta kertomuksen asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja erityisesti, jos havaitun hallinnollisen epäkohdan luonne tai laajuus sitä vaatii, Euroopan parlamentille. Oikeusasiamies voi antaa kertomuksessaan suosituksia. Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle tiedoksi tutkimuksen tulokset, asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen lausunnon ja mahdolliset kertomuksessa antamansa suositukset.

8.  Oikeusasiamies voi omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin pyynnöstä saapua Euroopan parlamentin kuultavaksi tarkoituksenmukaisimmalla tasolla, jos tämä on tarpeen unionin toimielimen, elimen tai laitoksen toimintaa koskevan tutkimuksen yhteydessä.

9.  Oikeusasiamies pyrkii mahdollisuuksien mukaan löytämään ratkaisun kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa hallinnollisen epäkohdan poistamiseksi ja tyydyttävän vastauksen antamiseksi kanteluun. Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle tiedoksi ehdotetun ratkaisun ja mahdolliset asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen huomiot. Kantelun tekijällä on halutessaan oikeus toimittaa huomioita oikeusasiamiehelle.

10.  Oikeusasiamies antaa kunakin vuonna istuntokauden lopussa Euroopan parlamentille kertomuksen suorittamiensa tutkimusten tuloksista. Kertomuksen on sisällettävä arviointi oikeusasiamiehen suositusten noudattamisesta ja arviointi käytettävissä olevien resurssien riittävyydestä oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseen. Näistä arvioinneista voidaan myös laatia erilliset kertomukset.

4 artikla

1.  Oikeusasiamies ja oikeusasiamiehen henkilöstö, joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen 339 artiklaa ja Euratomin perustamissopimuksen 194 artiklaa, eivät saa paljastaa tietoja tai asiakirjoja, joita he ovat saaneet haltuunsa suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Erityisesti he eivät saa paljastaa oikeusasiamiehelle toimitettuja luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja tai henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia asiakirjoja taikka mitään tietoja, jotka voisivat aiheuttaa haittaa kantelun tekijälle tai jollekin muulle henkilölle, jota asia koskee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2.  Jos oikeusasiamies saa tietoonsa tutkimusten yhteydessä seikkoja, joilla hän arvioi voivan olla rikosoikeudellista merkitystä, hän antaa asian viipymättä tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja, jos asia kuuluu niiden toimivaltaan, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja Euroopan syyttäjänvirastolle. Oikeusasiamies antaa asian tarvittaessa tiedoksi myös sille unionin toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jonka alaisena kyseinen virkamies tai muun henkilöstön jäsen on ja joka voi soveltaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7 17 artiklan toista kohtaa.

Oikeusasiamies voi myös ilmoittaa asianomaiselle unionin toimielimelle, elimelle tai laitokselle seikat, jotka antavat aihetta jonkun näiden henkilöstön jäsenen käyttäytymisen kyseenalaistamiseen, sekä mahdollisesta jatkuvasta toiminnasta, joka haittaa meneillään olevaa tutkimusta.

Oikeusasiamies antaa tiedoksi tällaiset ilmoitukset kantelun tekijälle ja muille henkilöille, joita asia koskee ja joiden henkilöllisyys on tiedossa.

5 artikla

Oikeusasiamies ja oikeusasiamiehen henkilöstö käsittelevät oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevia muita pyyntöjä kuin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjä ehtoja ja rajoituksia noudattaen.

6 artikla

1.  Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimia yhteistyössä jäsenvaltioissa toimivien vastaavien viranomaisten kanssa.

2.  Oikeusasiamies tekee tehtäviinsä kuuluvilla aloilla yhteistyötä Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden toimielinten ja elinten kanssa välttäen päällekkäisyyttä niiden toiminnan kanssa.

7 artikla

1.  Oikeusasiamies valitaan SEUT-sopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hänet voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

2.  Oikeusasiamies valitaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joilla on täydet kansalais- ja poliittiset oikeudet, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka eivät ole olleet kansallisten hallitusten tai unionin toimielinten jäseniä kolmen edeltävän vuoden aikana ja jotka täyttävät kotimaassaan oikeuslaitoksen virkojen riippumattomuusvaatimukset ja joilla on tunnetusti tarvittava pätevyys ja kokemus oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseen.

8 artikla

1.  Perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitetut oikeusasiamiehen tehtävät päättyvät hänen toimikautensa päättyessä, hänen erotessaan tehtävästä tai kun hänet erotetaan.

2.  Muutoin kuin erottamisen ollessa kyseessä oikeusasiamies hoitaa edelleen tehtäviään, kunnes uusi oikeusasiamies on valittu.

3.  Oikeusasiamiehen tehtävien päättyessä ennenaikaisesti uusi oikeusasiamies nimitetään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimi on jäänyt täyttämättä, Euroopan parlamentin vaalikauden loppuajaksi. Ennen kuin uusi oikeusasiamies on valittu, 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu johtava virkamies on vastuussa kiireellisistä asioista, jotka kuuluvat oikeusasiamiehen toimivaltaan.

9 artikla

Jos Euroopan parlamentti aikoo pyytää oikeusasiamiehen erottamista SEUT-sopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se kuulee oikeusasiamiestä ennen tällaisen pyynnön esittämistä.

10 artikla

1.  Hoitaessaan perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä oikeusasiamies toimii SEUT-sopimuksen 228 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Oikeusasiamies pidättäytyy kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa kyseisten tehtävien luonteen kanssa.

2.  Aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen oikeusasiamies antaa Euroopan unionin tuomioistuimen täysistunnossa juhlallisen vakuutuksen luvaten hoitaa perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä täysin riippumattomana ja puolueettomana sekä noudattaa toimikauden ajan ja sen jälkeen tehtävistään johtuvia velvollisuuksia. Juhlalliseen vakuutukseen on sisällyttävä erityisesti velvollisuus osoittaa kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun hänelle toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja.

11 artikla

1.  Oikeusasiamies ei saa toimikautensa aikana harjoittaa muuta poliittista tai hallinnollista toimintaa taikka palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa.

2.  Oikeusasiamies rinnastetaan palkan, korvausten ja vanhuuseläkkeen osalta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomariin.

3.  Pöytäkirjan N:o 7 11–14 ja 17 artiklaa sovelletaan oikeusasiamieheen sekä hänen sihteeristönsä virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön.

12 artikla

1.  Oikeusasiamiehelle annetaan asianmukainen talousarvio, joka riittää varmistamaan oikeusasiamiehen riippumattomuuden sekä perussopimuksissa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen.

2.  Oikeusasiamiestä avustaa sihteeristö, jonka johtavan virkamiehen nimittää oikeusasiamies.

3.  Oikeusasiamiehen sihteeristön virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovelletaan unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia voimassa olevia sääntöjä. Virkamiesten ja muun henkilöstön lukumäärä vahvistetaan vuosittain talousarviomenettelyn yhteydessä, ja sen on oltava riittävä oikeusasiamiehen tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen ja työtaakkaan nähden.

4.  Unionin ja jäsenvaltioiden virkamiehet ja muu henkilöstö, jotka on nimitetty oikeusasiamiehen sihteeristöön, siirretään yksikön edun mukaisesti ja heille taataan täysi oikeus palata myöhemmin alkuperäiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen.

5.  Oikeusasiamies rinnastetaan oikeusasiamiehen henkilöstöä koskevissa kysymyksissä henkilöstösääntöjen 1a artiklassa tarkoitettuihin toimielimiin.

13 artikla

Oikeusasiamiehen kotipaikka on sama kuin Euroopan parlamentin kotipaikka.

14 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat tiedonannot jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille toimitetaan jäsenvaltioiden unionissa olevien pysyvien edustustojen kautta.

15 artikla

Oikeusasiamies antaa tämän asetuksen täytäntöönpanomääräykset. Niiden on oltava tämän asetuksen mukaisia, ja niihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a)   kantelun tekijän ja asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen menettelylliset oikeudet ja unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien virkamiesten (väärinkäytösten paljastaminen) suojelun varmistaminen unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa henkilöstösääntöjen 22 a artiklan mukaisesti

b)  kantelun vastaanottaminen, käsittely ja käsittelyn päättäminen

c)  oma-aloitteiset tutkimukset

d)  jatkotutkimukset

e)  tietojenkeruutoimet.

16 artikla

Kumotaan päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

    Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

(1)

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 19 94, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)

Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

(4)

EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


PERUSTELUT

I. Ratio essendi

Ensimmäinen Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa vuonna 1995 sen jälkeen, kun oikeusasiamiehen toimi perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992. Yli 20 toimintavuoden aikana oikeusasiamies on vakiinnuttanut maineen ja työtapoja, jotka ovat osaltaan lisänneet oikeusasiamiehen toimen arvostusta sekä edistäneet sen moraalista ja yhteiskunnallista tunnustamista.

Ohjesääntöä ei päivitetty kuluneen vuosikymmenen aikana. Itse asiassa nyt kumottava päätös on tehty ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Onkin erittäin tärkeää mukauttaa sen määräyksiä sovellettaviin perussopimuksiin ja taata samalla, että tällä elimellä on edelleen erityinen ja ratkaiseva asema Euroopan unionin perustuslaillisessa kehyksessä.

II. Riippumattomuus ja pehmeän vallan käyttö: Euroopan oikeusasiamiehen perustuslaillisen aseman kaksi pilaria

Oikeusasiamiesinstituutio, joka on peräisin 1800-luvun Skandinaviasta, on vahvistettu lähes kaikkien jäsenvaltioiden kansallisissa ja alueellisissa oikeusjärjestyksissä. Tässä suhteessa unionin lainsäädäntö ei ole tällä hetkellä poikkeus. Huolimatta näiden viranomaisten välisistä lukuisista eroista – esimerkkeinä Saksan ”Petitionsausschuss” ja Espanjan ”Defensor del Pueblo” – niillä on poikkeuksetta joitakin yhteisiä piirteitä. Nämä piirteet vastaavat oikeusasiamiehen perustuslaillisia tehtäviä.

Oikeusasiamies on ”médiateur”, ”defensor” tai ”provedor”. Tämän elimen tehtävien hoitaminen ei saisi olla poliittisesti eikä taloudellisesti riippuvainen muista toimielimistä, elimistä tai laitoksista. Näin ollen uuden ohjesäännön tavoitteena on vahvistaa tämän viranomaisen riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Itse asiassa ilman todellista täytäntöönpanovaltaa oikeusasiamiehen institutionaalinen voima perustuu pehmeän vallan käyttöön. Pehmeä valta on keskeistä oikeusasiamiehen tehtävien hoitamisessa: ei ainoastaan siksi, että sillä edistetään EU:n hallinnossa oikeusasiamiehen esittämien pyyntöjen noudattamista ja avoimuutta toteuttaa korjaavia toimia, vaan myös ja pääasiassa siksi, että sillä pidetään tämä viranomainen samanaikaisesti järjestelmän sisällä ja sen yläpuolella kantelujen puitteissa ja niiden ulkopuolella siten, että epäkohdat korjataan tuomitsematta ja parannuksia tehdään pakottamatta.

Oikeusasiamiehen roolin koko kehitys unionin perustuslaillisessa rakenteessa perustuukin sen riippumattomuuteen ja pehmeän vallan käyttöön.

III. Uudessa ohjesäännössä kaavaillut muutokset ja mukautukset

a) Oikeusperusta

Oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehtyä päätöstä 94/262/EHTY, EY, Euratom muutettiin viimeksi vuonna 2008. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan unionille on luotu täysin uusi oikeudellinen kehys. Erityisesti SEUT-sopimuksen 228 artiklan 4 kohta mahdollistaa, että Euroopan parlamentti voi komission lausunnon ja neuvoston hyväksynnän saatuaan antaa asetuksen, jossa vahvistetaan oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskeva ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot.

Sen vuoksi on suotavaa kumota päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom ja korvata se asetuksella nykyisin sovellettavan oikeusperustan mukaisesti. Kumoava säädös ja uusi ohjesääntö perustuvat Euroopan parlamentin oikeuteen tehdä lainsäädäntöaloitteita, jotka liittyvät suoraan parlamentin ja näin ollen oikeusasiamiehen demokraattiseen legitiimiyteen. Kyseessä on siis toimielinten näkökulmasta erityismenettely, jonka ytimessä on parlamentti.

Olisi myös pidettävä mielessä, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa oikeus hyvään hallintoon tunnustetaan Euroopan unionin kansalaisten perusoikeudeksi. Perusoikeuskirjan 43 artiklassa puolestaan tunnustetaan oikeus tehdä Euroopan oikeusasiamiehelle kantelu, joka koskee epäkohtia unionin toimielinten, elinten tai laitosten toiminnassa. Jotta nämä oikeudet olisivat tehokkaita ja jotta voitaisiin parantaa oikeusasiamiehen valmiuksia suorittaa perusteellisia ja puolueettomia tutkimuksia, oikeusasiamiehelle olisi annettava kaikki tarvittavat välineet perussopimuksissa vahvistettujen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen.

b) Tietojen saanti ja luottamuksellisuus

Oikeusasiamiehellä on oltava mahdollisuus tutustua kaikkeen oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseen tarvittavaan aineistoon. Tätä varten unionin toimielinten, elinten ja laitosten olisi toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tämän niiltä pyytämät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen velvollisuutta olla paljastamatta tällaisia tietoja. Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä olisi oltava unionin asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen turvallisuussääntöjen noudattaminen. Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja toimittavien toimielinten, elinten ja laitosten olisi ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta. Oikeusasiamiehen olisi sovittava etukäteen asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen käsittelyä koskevista ehdoista. Jos oikeusasiamies toteaa, että häntä ei avusteta toivotulla tavalla, hänen olisi annettava asia tiedoksi Euroopan parlamentille, joka voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä. Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä ovat velvollisia käsittelemään luottamuksellisina kaikki tehtäviään hoitaessaan saamansa tiedot.

c) Oma-aloitteiset tutkimukset ja jatkotutkimukset

Oikeusasiamiehen roolin vahvistamiseksi on suotavaa, että oikeusasiamies voi suorittaa oma-aloitteisia tutkimuksia havaitakseen toistuvia tai erityisen vakavia hallinnollisia epäkohtia ja edistääkseen hyviä hallintokäytäntöjä unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen pääasiallista tehtävää käsitellä kanteluja. On myös suotavaa, että oikeusasiamies voi joko kantelun perusteella tai ilman suorittaa tutkimuksia aiempien tutkimusten perusteella varmistaakseen, onko, ja missä määrin, asianomainen toimielin, elin tai laitos noudattanut hänen antamiaan suosituksia.

d) Unionin henkilöstön jäsenet todistajina

Euroopan oikeusasiamies tekee työnsä epävirallisesti ja kaikkien asianomaisten osapuolten, erityisesti unionin toimielinten, elinten ja laitosten virkamiesten ja muun henkilöstön, suostumuksella. Heidän olisi oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen meneillään olevaan tutkimukseen. Kyseiset virkamiehet tai muu henkilöstö esiintyvät toimielimensä, elimensä tai laitoksensa nimissä. Heitä sitovat velvollisuudet, jotka perustuvat heihin sovellettaviin sääntöihin. Jos kyseinen toimielin, elin tai laitos epää virkamiehiltään tai muulta henkilöstöltään luvan todistaa joissakin asioissa, sen on ilmoitettava syyt oikeusasiamiehelle ja ehdotettava mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia tiedonvaihtotapoja.

e) Euroopan oikeusasiamies ja mahdollisesti rikokseen johtavat seikat

Olisi otettava huomioon viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat unionin taloudellisten etujen suojaamista rikoksilta, erityisesti Euroopan syyttäjänviraston perustaminen, jotta oikeusasiamies voi toimittaa syyttäjänvirastolle kaikki sen toimivaltaan kuuluvat tiedot. Jotta kunnioitetaan kaikilta osin perusoikeuskirjan 48 artiklassa vahvistettuja syyttömyysolettamaa ja oikeutta puolustukseen, on myös suotavaa, että jos oikeusasiamies toimittaa Euroopan syyttäjänvirastolle sen toimivaltaan kuuluvia tietoja, oikeusasiamiehen olisi ilmoitettava tietojen toimittamisesta henkilölle, jota asia koskee. Myös kantelun tekijälle olisi ilmoitettava asiasta.

f) Kuuleminen Euroopan parlamentissa ja vuosikertomukset

Oikeusasiamies voi pyytää saada saapua Euroopan parlamentin kuultavaksi tarkoituksenmukaisimmalla tasolla, jos tämä on tarpeen unionin toimielimen, elimen tai laitoksen toimintaa koskevan tutkimuksen yhteydessä.

Oikeusasiamiehen olisi annettava kunakin vuonna istuntokauden lopussa Euroopan parlamentille kertomus kyseessä olevana ajanjaksona suorittamiensa tutkimusten tuloksista. Kertomuksen on sisällettävä arviointi oikeusasiamiehen ehdotusten noudattamisesta ja arviointi käytettävissä olevien resurssien riittävyydestä oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseen. Näistä arvioinneista voidaan myös laatia erilliset kertomukset.

g) Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

On suotavaa toteuttaa toimia, jotta oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä Euroopan unionin perusoikeusviraston ja perusoikeuksien edistämisestä ja suojaamisesta vastaavien jäsenvaltioiden muiden toimielinten ja elinten kanssa. Tällainen yhteistyö voi tehostaa oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista. Olisi myös säädettävä oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioissa toimivien vastaavien viranomaisten välisestä yhteistyömahdollisuudesta kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

h) Täytäntöönpanomääräysten vähimmäissisältö

Oikeusasiamiehen tehtävänä on antaa tämän asetuksen täytäntöönpanomääräykset. Jotta taataan oikeusvarmuus ja tiukimmat vaatimukset oikeusasiamiehen tehtävien hoitamisessa, täytäntöönpanomääräysten vähimmäissisältöä olisi selvennettävä. Vähimmäissisältöön olisi sisällytettävä ainakin seuraavia seikkoja koskevat määräykset: i) kantelun tekijän ja asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen menettelylliset oikeudet, ii) kantelun vastaanottaminen, käsittely ja käsittelyn päättäminen, iii) oma-aloitteiset tutkimukset, iv) jatkotutkimukset ja v) tietojenkeruutoimet.


VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.11.2018)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9 päivänä maaliskuuta 1994 annetun parlamentin päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta

(2018/2080(INL))

Valmistelija: Margrete Auken

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut päivittämään oikeusasiamiehen ohjesäännön ennen vaalikauden loppua, jotta varmistetaan, että uusi toimivalta, jota aletaan soveltaa välittömästi vuonna 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, käsittää mahdolliset uudet tai muutetut tehtävät heti alusta alkaen.

Edellisestä ohjesäännön tarkistuksesta on jo kymmenen vuotta (2008), ja tällä välin Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Kymmenen viime vuoden aikana oikeusasiamiehen roolia on vahvistettu ja laajennettu, mikä on tehtävää hoitaneiden oikeusasiamiesten väsymättömän työn ansiosta. Nyt edessä on uusi todellisuus ja uusia haasteita. Kansalaisilla ja Euroopan parlamentilla on myös uusia odotuksia, jotka koskevat monia keskeisiä aloja, joita on kehitettävä.

Euroopan parlamentti on todennut asiakirjoihin tutustumista koskevan perusoikeuden toteutumisesta, että vaikka kansalaisilla on oikeus valittaa epäämisestä tai osittaisesta epäämisestä unionin tuomioistuimeen, kyseinen menettely on kallis ja aikaavievä ja vaatii virallista oikeudellista edustusta. Euroopan parlamentti on sen vuoksi suositellut useissa päätöslauselmissa, että oikeusasiamiehen olisi voitava tehdä sitovia päätöksiä asiakirjoihin tutustumista koskevissa tapauksissa, jotta yleisön oikeus tutustua Euroopan unionin asiakirjoihin toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Ohjesääntöä on selvennettävä myös sen korostamiseksi, että oikeusasiamiehen toimistoa sitoo EU:n toimielinten asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, ja siksi ylimääräiset oletukset tietyntyyppisten tietojen salassapidosta poistetaan.

Tarkistuksia ehdotetaan sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi luokitellut tiedot annetaan oikeusasiamiehelle sovellettavien turvallisuussääntöjen mukaisesti. Oikeusasiamiehen tutkimusten tehostamiseksi EU:n henkilöstön olisi annettava todistajanlausuntonsa ympäristössä, jossa ei ole salassapitovelvollisuuteen liittyviä velvoitteita.

Tekstiin ehdotetaan selvennyksiä, joilla varmistetaan, että tapaukset, joissa unionin toimielimet eivät noudata Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä tai noudattavat niitä liian hitaasti, voidaan myös katsoa hallinnolliseksi epäkohdaksi(1). Oikeusasiamiehen ja tuomioistuinten välistä toimivallan jakoa ja menettelyjen yhteensopivuutta selvennetään myös, ja ohjesääntöön tehdään muutoksia sen varmistamiseksi, että oikeusasiamies voi osallistua oikeustapausten käsittelyyn unionin tuomioistuimessa samalla tavalla kuin muut EU:n toimielimet.

Muutoksia tehdään myös sen varmistamiseksi, että oikeusasiamiehellä on tarvittaessa oikeus tulla kuultavaksi Euroopan parlamenttiin, myös yhdessä sellaisten toimielinten kanssa, jotka voivat olla erityisen tai strategisen tutkimuksen kohteena.

Lisäksi tehdään ehdotuksia arkaluonteisista kysymyksistä, kuten väärinkäytösten paljastajien suojelusta tai häirinnästä työpaikalla, jotka voivat olla hallinnollisia epäkohtia, jos EU:n toimielimet, virastot ja elimet eivät käsittele niitä asianmukaisesti. Ehdotuksilla varmistetaan, että oikeusasiamiehellä on näissä tapauksissa neuvoa-antava rooli ja että tähän mahdollisesti vaadittavia resursseja lisätään vastaavasti.

Työpaikalla tapahtuvan häirinnän osalta ehdotetaan muutoksia, joilla varmistetaan, että oikeusasiamies voi tehdä tutkimuksia siitä, miten häirinnäntorjuntapolitiikkaa sovelletaan käytännössä, ja antaa tarvittaessa suosituksia. Neuvontaa voitaisiin antaa myös EU:n henkilöstön jäsenille, joka katsovat olevansa häirinnän kohteina. On mahdollista harkita myös seksuaalista häirintää koskevan nopeutetun menettelyn käyttöönottoa. Tämäkin palvelu edellyttäisi asianmukaisia resursseja.

Väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta oikeusasiamies on jo tutkinut yhdeksän keskeisen EU:n toimielimen toimia väärinkäytösten paljastajien suojelussa. On tärkeää varmistaa, että hän voi jatkaa tätä työtä mutta voi myös antaa neuvoja mahdollisille väärinkäytösten paljastajille siitä, miten ja missä määrin heitä voidaan suojella yleisen edun mukaisissa paljastuksissa. Jos voimaan tulee väärinkäytösten paljastamista koskeva EU:n asetus, voidaan olettaa, että oikeusasiamies voisi tarjota neuvontaa myös EU:n kansalaisille, jotka ovat epävarmoja siitä, sovelletaanko EU:n väärinkäytösten paljastajia koskevaa asetusta heihin vai ei.

Tarve valvoa ennakoivasti mahdollisia eturistiriitoja mainitaan erikseen. Puolueettomuus on varmistettava, ja tämä tehtävä kuuluu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin päätös oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista(1)

Euroopan parlamentin asetus oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista(1).

Perustelu

Tämä on uusi sitova säädös, joka annetaan asetuksen muodossa Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tarkistus    2

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 1 viite

Nykyinen teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perussopimukset sekä erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 107 d artiklan kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perussopimukset sekä erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan 4 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan kohdan,

Perustelu

Muutetaan ”yhteisö” ”unioniksi” koko tekstissä, niin että se mukautetaan nykyisten perussopimusten nimikkeistöön.

Tarkistus    3

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon, että perustamissopimuksissa säädetään oikeusasiamiehen virasta toimielimenä ja että on erittäin tärkeää varmistaa sukupuolineutraali kielenkäyttö kaikissa toimielimissä ja katsoo siksi, että sopivampi nimike elimelle olisi oikeusasiahenkilö;

Perustelu

Euroopan tasa-arvoinstituutti on määritellyt sukupuolineutraalin kielenkäytön kieleksi, joka ei liity sukupuoleen ja jossa ihmistä puhutaan yleisesti viittaamatta naisiin tai miehiin. Sukupuolineutraali kielenkäyttö on yleistermi, joka kattaa ei-seksistisen, osallistavan ja sukupuolinäkökulmasta tasapuolisen kielenkäytön. Sukupuolineutraalissa kielenkäytössä pyritään välttämään sanavalintoja, jotka voidaan tulkita puolueellisiksi, syrjiviksi tai halventaviksi, koska ne ilmaisevat epäsuorasti, että yhtä biologista tai sosiaalista sukupuolta pidetään normina. Sukupuolinäkökulmasta tasapuolisen ja osallistavan kielen käyttäminen auttaa myös vähentämään sukupuolistereotypioita sekä edistää sosiaalista muutosta ja sukupuolten tasa-arvoa. On halventavaa, että ensimmäinen tehtävää hoitava nainen joutuu käyttämään nimikettä oikeusasiamies.

Tarkistus    4

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 3 kappale

Nykyinen teksti

Tarkistus

oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös omasta aloitteestaan, on oltava mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä varten yhteisön toimielinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän niiltä pyytämät tiedot sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeusasiamiehen velvollisuutta olla ilmaisematta tällaisia tietoja; luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin, ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001(2) 9 artiklassa tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on yhteisön asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen; luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti antavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta; 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava etukäteen kyseisen toimielimen tai elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen ja muiden salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista ehdoista; jollei oikeusasiamiestä avusteta toivotulla tavalla, hän antaa tämän tiedoksi Euroopan parlamentille, jonka tehtävänä on toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,

oikeusasiamiehellä, joka voi toimia myös omasta aloitteestaan, on oltava mahdollisuus saada kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava aineisto; tätä varten unionin toimielinten ja laitosten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän niiltä pyytämät tiedot sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa 1049/2001 säädettyjä oikeusasiamiehen velvollisuuksia; luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin, ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001(2) 9 artiklassa tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen; luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti antavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta; 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava etukäteen kyseisen toimielimen tai elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen käsittelyä koskevista ehdoista; jollei oikeusasiamiestä avusteta toivotulla tavalla, hän antaa tämän tiedoksi Euroopan parlamentille, jonka tehtävänä on toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,

Perustelu

Englanninkieliseen versioon tehdään sukupuolineutraalin kielenkäytön vuoksi kielellisiä muutoksia, jotka olisi tehtävä koko tekstiin. Tämän lisäksi tarvitaan muutoksia sen selventämiseksi, että asetus 1049/2001 sitoo oikeusasiamiestä, ja jotta vältetään salassapitovelvollisuuden kohtelu erityisenä tietoluokkana, jota ei pidä paljastaa.

Tarkistus    5

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 7 kappale

Nykyinen teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin tehtävänä on nimittää oikeusasiamies jokaisen vaalikautensa alussa ja sen ajaksi sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset,

Euroopan parlamentin tehtävänä on nimittää oikeusasiamies jokaisen vaalikautensa alussa ja sen ajaksi sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja jotka eivät ole hoitaneet poliittista tehtävää kansallisella ministeritasolla tai EU:n toimielimissä;

Tarkistus    6

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 10 kappale

Nykyinen teksti

Tarkistus

olisi annettava määräyksiä sihteeristön virkamiehistä ja muista henkilöstöön kuuluvista, joiden on avustettava oikeusasiamiestä, sekä oikeusasiamiehen talousarviosta; oikeusasiamiehen kotipaikka on sama kuin Euroopan parlamentin kotipaikka, ja

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Oikeusasiamies on voinut hoitaa tehtäviään tehokkaasti ja riippumattomasti nykyisessä kotipaikassaan.

Tarkistus    7

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

Johdanto-osan 11 kappale

Nykyinen teksti

Tarkistus

oikeusasiamiehen tehtävänä on antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat määräykset; lisäksi olisi vahvistettava tiettyjä, ensimmäiseen oikeusasiamieheen, joka nimitetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen, sovellettavia siirtymämääräyksiä,

oikeusasiamiehen tehtävänä on antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat määräykset;

Perustelu

Siirtymämääräyksiä ei enää tarvita, sillä Lissabonin sopimus on jo voimassa.

Tarkistus    8

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

1 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Oikeusasiamies hoitaa tehtäviään yhteisöjen toimielimissä ja laitoksissa perustamissopimuksissa myönnettyjen toimivaltuuksien mukaisesti.

2.  Oikeusasiamies hoitaa tehtäviään unionin toimielimissä ja laitoksissa perustamissopimuksissa erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 24 ja 228 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 43 artiklassa myönnettyjen toimivaltuuksien mukaisesti. Oikeusasiamies hoitaa tehtäviään pyrkien varmistamaan, että oikeutta hyvään hallintoon sekä avoimuuteen ja demokratiaan kunnioitetaan kaikilta osin unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen päätöksentekoprosesseissa.

Tarkistus    9

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

1 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3.  Oikeusasiamies ei voi osallistua asian käsittelyyn tuomioistuimessa eikä asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi.

3.  Oikeusasiamies ei voi osallistua asian käsittelyyn kansallisessa tuomioistuimessa eikä asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi. Oikeusasiamies voi osallistua asian käsittelyyn Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    10

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Euroopan unionin kansalaiset taikka ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, voivat saattaa oikeusasiamiehen käsiteltäväksi suoraan tai Euroopan parlamentin jäsenten välityksellä kantelun epäkohdasta yhteisöjen toimielinten tai laitosten toiminnassa, lukuun ottamatta yhteisöjen tuomioistuimen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöeliminä. Oikeusasiamies antaa asian tiedoksi kyseiselle toimielimelle tai elimelle heti saatuaan kantelun käsiteltäväksi.

2.  Euroopan unionin kansalaiset taikka ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, voivat saattaa oikeusasiamiehen käsiteltäväksi suoraan tai Euroopan parlamentin jäsenten välityksellä kantelun epäkohdasta unionin toimielinten tai laitosten toiminnassa, lukuun ottamatta yhteisöjen tuomioistuimen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimintaa lainkäyttöeliminä. Oikeusasiamies antaa asian tiedoksi kyseiselle toimielimelle tai elimelle heti saatuaan kantelun käsiteltäväksi EU:n tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    11

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kantelun tekijä sai tietoonsa kanteluun oikeuttavat seikat, ja ennen kantelun tekemistä on aiheelliset hallinnolliset menettelyt oltava suoritettu toimielimissä ja elimissä, joita asia koskee.

4.  Kantelu on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kantelun tekijä sai tietoonsa kanteluun oikeuttavat seikat, ja ennen kantelun tekemistä on aiheelliset hallinnolliset menettelyt oltava suoritettu toimielimissä ja elimissä, joita asia koskee.

Perustelu

Kantelijoille on annettava enemmän aikaa kantelun tekemiseen ottaen huomioon aika, joka nykyisin kuluu kanssakäymiseen toimielinten kanssa.

Tarkistus  12

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

7.  Kun oikeusasiamiehen on ilmoitettava, ettei hän voi vastaanottaa tai käsitellä loppuun asti esiin tuotuja seikkoja sen vuoksi, että niitä käsitellään tai on käsitelty oikeudenkäynnissä, hänen aikaisemmin mahdollisesti saamansa tutkimustulokset arkistoidaan.

7.  Oikeusasiamies keskeyttää kantelun käsittelyn siksi aikaa kun väitettyjä seikkoja käsitellään oikeudenkäynnissä. Oikeusasiamies voi antaa suosituksia, jos havaintojen perusteella olisi kyseessä hallinnollinen epäkohta, kun unionin toimielin, toimisto tai virasto ei pane asianmukaisesti täytäntöön Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota;

Tarkistus  13

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 8 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

8.  Oikeusasiamiehelle voidaan kannella yhteisöjen toimielinten ja elinten sekä näiden virkamiesten tai muiden henkilöstöön kuuluvien välisiin työsuhteisiin liittyvistä asioista vain, jos asianosainen on käyttänyt hallinnon sisäiset valitusmahdollisuudet, erityisesti virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt, ja vasta kun vastausta koskeva määräaika on päättynyt sen viranomaisen osalta, johon on vedottu.

8.  Oikeusasiamiehelle voidaan kannella unionin toimielinten ja elinten sekä näiden virkamiesten tai muiden henkilöstöön kuuluvien välisiin työsuhteisiin liittyvistä asioista vain, jos asianosainen on käyttänyt hallinnon sisäiset valitusmahdollisuudet, erityisesti soveltuvin osin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt, ja vasta kun vastausta koskeva määräaika on päättynyt sen viranomaisen osalta, johon on vedottu tai jos unionin toimielimessä työskentelevä henkilö ei voi käyttää kyseisiä menettelyjä hyväkseen asemansa vuoksi. Erityisiä poikkeuksia voidaan myöntää myös häirintätapauksissa erityisesti, kun on kyse seksuaalisesta häirinnästä.

Tarkistus    14

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 9 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

9.  Oikeusasiamies antaa viipymättä kantelun tekijälle tiedoksi, mihin toimenpiteisiin kantelu on mahdollisesti johtanut.

9.  Oikeusasiamies antaa viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa kantelun tekijälle tiedoksi, mihin toimenpiteisiin kantelu on mahdollisesti johtanut.

Tarkistus    15

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a.  Oikeusasiamiestä vastaan voidaan nostaa kanne ratkaisun tekemisen laiminlyömisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    16

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.   Oikeusasiamies suorittaa omasta aloitteestaan tai kantelun seurauksena perustelluiksi arvioimansa tutkimukset mahdollisten epäkohtien selvittämiseksi yhteisöjen toimielinten ja elinten toiminnassa. Hän antaa asian tiedoksi kyseiselle toimielimelle tai elimelle, joka voi toimittaa oikeusasiamiehelle hyödyllisiä huomioitaan.

1.   Oikeusasiamielle annetaan valtuudet suorittaa omasta aloitteestaan tai kantelun seurauksena perustelluiksi arvioimansa tutkimukset mahdollisten epäkohtien selvittämiseksi unionin toimielinten ja elinten toiminnassa pyytämättä lupaa ennakkoon. Toimielimelle tai elimelle, jota asia koskee, voidaan ilmoittaa hyvissä ajoin ja sitä voidaan pyytää toimittamaan mahdolliset hyödylliset huomautukset tai todistusaineistot.

Tarkistus  17

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a. Oikeusasiamies voi, sen vaikuttamatta hänen tavanomaiseen tehtäväänsä käsitellä kanteluja, suorittaa omasta aloitteestaan luonteeltaan strategisempia tutkimuksia havaitakseen ja torjuakseen järjestelmällisiä hallinnollisia epäkohtia ja edistääkseen parhaita hallintokäytäntöjä unionin toimielimissä, toimistoissa, elimissä ja virastoissa sekä puuttuakseen ennakoivasti yleistä etua koskeviin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka voivat vaikuttaa hyvään hallintotapaan, avoimuuteen ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin.

 

Oikeusasiamies voi ryhtyä jäsenneltyyn ja säännölliseen vuoropuheluun toimielinten kanssa ja järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia kerätäkseen palautetta ja todisteita ennen suositusten antamista tai missä vaiheessa tahansa sen jälkeen sekä analysoida ja arvioida järjestelmällisesti asianomaisen toimielimen edistystä.

Tarkistus  18

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Yhteisöjen toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät tiedot ja annettava hänen tutustua asianomaisiin asiakirjoihin. Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on yhteisön asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen.

2.  Unionin toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät tiedot ja annettava hänen tutustua asianomaisiin asiakirjoihin. Luottamuksellisiin tietoihin tai asiakirjoihin ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitettuihin arkaluontoisiin asiakirjoihin tutustumisen edellytyksenä on unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen noudattaminen.

Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja edellisen alakohdan mukaisesti antavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta.

Luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja edellisen alakohdan mukaisesti antavien toimielinten tai elinten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta etukäteen.

Ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava etukäteen kyseisen toimielimen tai elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen ja muiden salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista ehdoista.

Ensimmäisen alakohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi oikeusasiamiehen on sovittava etukäteen kyseisen toimielimen tai elimen kanssa luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen käsittelyä koskevista ehdoista.

Asianomaiset toimielimet tai elimet antavat tutustuttavaksi jäsenvaltion sellaisia asiakirjoja, joihin sovelletaan salassapitoa koskevaa lakia tai asetusta, vain kyseisen jäsenvaltion etukäteen antamalla suostumuksella.

Asianomaiset toimielimet tai elimet antavat tutustuttavaksi jäsenvaltion sellaisia asiakirjoja, joihin sovelletaan salassapitoa koskevaa lakia tai asetusta, vasta sen jälkeen, kun oikeusasiamiehen yksiköt ovat ottaneet käyttöön asiakirjojen käsittelyä koskevat asianmukaiset toimenpiteet ja suojatoimet, joilla varmistetaan vastaava luottamuksellisuuden taso, asetuksen 1049/2001 9 artiklan mukaisesti sekä asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuussääntöjen mukaisesti.

Ne antavat tutustuttavaksi muita jäsenvaltion asiakirjoja ilmoitettuaan tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Ne antavat tutustuttavaksi muita jäsenvaltion asiakirjoja ilmoitettuaan tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Oikeusasiamies ei 4 artiklan mukaisesti saa kummassakaan tapauksessa paljastaa asiakirjojen sisältöä.

Oikeusasiamiehen on 4 artiklan mukaisesti kummassakin tapauksessa noudatettava asetuksen 1049/2001 säännöksiä.

Yhteisöjen toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana; häntä sitovat henkilöstösääntöjen asiaa koskevat määräykset, erityisesti salassapitovelvollisuus.

Unionin toimielinten virkamiehen tai muun niiden henkilöstöön kuuluvan on oikeusasiamiehen pyynnöstä toimittava todistajana.

Tarkistus  19

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä ja jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöissä olevien pysyvien edustajien välityksellä tiedot, joiden avulla voidaan selvittää yhteisöjen toimielinten tai laitosten toiminnan epäkohtia, paitsi jos näihin tietoihin sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai asetuksia taikka tietojen välittämistä estäviä säännöksiä. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa asianosaisena oleva jäsenvaltio voi kuitenkin antaa oikeusasiamiehelle kyseiset tiedot edellyttäen, että tämä sitoutuu olemaan ilmaisematta niiden sisältöä.

3.  Jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä ja jäsenvaltioiden Euroopan unionissa olevien pysyvien edustajien välityksellä tiedot, joiden avulla voidaan selvittää unionin toimielinten tai laitosten toiminnan epäkohtia. Asianosaisena oleva jäsenvaltio voi kuitenkin antaa oikeusasiamiehelle tiedot, joihin sovelletaan salassapitoa koskevia lakeja tai asetuksia, sen jälkeen kun on sovittu arkaluonteisten tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Yksityiskohtainen kuvaus asiakirjasta on esitettävä joka tapauksessa.

Tarkistus    20

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Jos oikeusasiamiestä ei avusteta tämän toivomalla tavalla, hän antaa asian tiedoksi Euroopan parlamentille, joka toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

4.  Jos oikeusasiamiestä ei avusteta tämän toivomalla tavalla, hän antaa asian tiedoksi Euroopan parlamentille, joka toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, muun muassa varmistamalla oikeusasiamiehen läsnäolon valiokuntien kokouksissa ja muissa kokouksissa ja kuulemisissa.

Perustelu

Lisätään oikeusasiamiehen läsnäoloa Euroopan parlamentissa, mistä määrätään jo parlamentin työjärjestyksen 220 artiklassa(2).

Tarkistus  21

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.   Oikeusasiamies voi tarvittaessa pyytää saada tulla tai häntä voidaan pyytää tulemaan asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan kuultavaksi oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvistä kysymyksistä. Jos pyyntö koskee meneillään olevaa tutkimusta, asianomainen toimielin voi pyytää saada tulla tai sitä voidaan pyytää tulemaan kuultavaksi yhdessä oikeusasiamiehen kanssa.

Tarkistus    22

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

6.   Jos oikeusasiamies toteaa epäkohdan, hän saattaa asian sen toimielimen tai elimen käsiteltäväksi, jota asia koskee, ja toimittaa tälle tapauksen mukaan ehdotuksia suosituksiksi. Kyseinen toimielin tai elin antaa yksityiskohtaisen lausuntonsa hänelle kolmen kuukauden kuluessa.

6.   Jos oikeusasiamies toteaa epäkohdan, hän saattaa asian sen toimielimen tai elimen käsiteltäväksi, jota asia koskee, ja toimittaa tälle ehdotuksia suosituksiksi. Kyseinen toimielin tai elin antaa yksityiskohtaisen lausuntonsa hänelle kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus    23

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

7.  Tämän jälkeen oikeusasiamies antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja kyseiselle toimielimelle tai elimelle. Hän voi lausunnossaan esittää suosituksia. Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle tiedoksi tutkimuksen tulokset, kyseisen toimielimen tai elimen lausunnon ja mahdollisesti esittämänsä suositukset.

7.  Tämän jälkeen oikeusasiamies voi antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja kyseiselle toimielimelle tai elimelle. Oikeusasiamies voi lausunnossaan esittää suosituksia. Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle tiedoksi tutkimuksen tulokset, kyseisen toimielimen tai elimen lausunnon ja mahdollisesti esittämänsä suositukset. Oikeusasiamies voi tarvittaessa pyytää saada tulla tai häntä voidaan pyytää tulemaan kuultavaksi parlamentin täysistuntoon.

Tarkistus    24

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 8 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

8.  Oikeusasiamies antaa kunkin vuosittaisen kauden lopussa Euroopan parlamentille kertomuksen tutkimustensa tuloksista.

8.  Oikeusasiamies antaa kunkin vuosittaisen kauden lopussa Euroopan parlamentille kertomuksen tutkimustensa tuloksista, mukaan luettuna arviointi hänen käytettävissään olevien resurssien riittävyydestä tehtävien hoitamiseen.

Perustelu

Pyritään varmistamaan se, että resursseja on riittävästi, ottaen huomioon nykyisen ohjesäännön 11 artiklan 2 kohdassa annettu menettely, jolla oikeusasiamiehen henkilöstön määrä vahvistetaan.

Tarkistus    25

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 a.  Oikeusasiamiehen on voitava ilmoittaa EU:n talousarvion väärinkäytöksiä koskevista oikeaksi vahvistetuista todisteista Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) jatkotutkimuksia varten ja Euroopan syyttäjänvirastolle sekä kehittää asiaa koskevia strategisia kumppanuuksia;

Tarkistus    26

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

4 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä – joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 287 artiklaa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 194 artiklaa – eivät saa ilmaista tietoja ja asiakirjoja, joista he ovat saaneet tiedon suorittamiensa tutkimusten yhteydessä. Heidän velvollisuutenaan on erityisesti olla paljastamatta oikeusasiamiehelle toimitettuja luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitettuja arkaluontoisia asiakirjoja tai henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia asiakirjoja taikka mitään muita sellaisia tietoja, jotka voisivat aiheuttaa haittaa kantelun tekijälle tai jollekin muulle henkilölle, jota asia koskee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.

Poistetaan.

Perustelu

Asetus 1049/2001 sitoo oikeusasiamiestä samalla tavalla kuin muitakin toimielimiä, ja siksi kohta pitäisi muuttaa vastaavasti eikä laatia erillistä poikkeusta oikeusasiamiehen tutkimuksia varten.

Tarkistus    27

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

4 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

1.  Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä käsittelevät asiakirjojen julkisuutta koskevia pyyntöjä asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjä ehtoja ja rajoituksia noudattaen. Kun oikeusasiamies käsittelee kanteluja, jotka koskevat virallisten asiakirjojen julkisuutta koskevaa oikeutta, hänen on asiaa asianmukaisesti analysoituaan ja kaikki tarvittavat näkökohdat huomioon otettuaan annettava kyseisten asiakirjojen julkistamista koskeva suositus, johon asianomaisen toimielimen, viraston tai elimen on vastattava asetuksessa 1049/2001 annetussa määräajassa.

 

2.  Jos asianomainen toimielin ei noudata kyseisten asiakirjojen julkaisua koskevaa suositusta, sen on perusteltava kieltäytymisensä. Oikeusasiamies voi saattaa mahdollisen kieltäytymisen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä pyytää noudattamaan nopeutettua menettelyä, josta on säädetty sen työjärjestyksessä.

Tarkistus    28

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

5 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.    Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei voi tällä tavoin vaatia oikeutta tutustua asiakirjoihin, joihin sitä ei 3 artiklan mukaisesti olisi voitu hänelle myöntää.

1.   Oikeusasiamies voi kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen tutkimusten tehokkuutta ja hänelle kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies voi poikkeuksellisesti pyytää oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka eivät 3 artiklan mukaisesti olisi saatavilla.

Tarkistus    29

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

5 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

1.  Oikeusasiamies arvioi ja tarkastelee säännöllisesti EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa käytössä olevia henkilöstösääntöjen 22 artiklan mukaisia toimintapolitiikkoja ja menettelyjä ja laatii tarvittaessa konkreettisia parannussuosituksia, jotta varmistetaan väärinkäytösten paljastajien täysimääräinen suojelu.

 

2.  Oikeusasiamieheen voidaan ottaa yhteyttä luottamuksellisesti, jos mahdollisille väärinkäytösten paljastajille halutaan antaa tietoa, puolueetonta neuvontaa ja asiantuntijaohjausta asiaa koskevien unionin lainsäädännön säännösten soveltamisalasta. Oikeusasiamies voi myös tehdä tiedusteluja toimitettujen tietojen perusteella, jos kuvatut käytännöt voivat muodostaa hallinnollisen epäkohdan unionissa. Jotta tämä olisi mahdollista, sovellettavista salassapitovelvollisuutta koskevista henkilöstösäännöistä voidaan poiketa.

Tarkistus    30

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

5 b artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

1.  Oikeusasiamies tutkii säännöllisesti unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen hallinnollisiin toimiin liittyviä menettelyjä ja arvioi, kykenevätkö ne estämään tehokkaasti eturistiriidat, takaamaan puolueettomuuden ja varmistamaan, että oikeutta hyvään hallintoon kunnioitetaan kaikilta osin.

 

2.  Oikeusasiamies voi yksilöidä ja arvioida kaikilla tasoilla mahdollisia eturistiriitatapauksia, jotka voivat aiheuttaa hallinnollisen epäkohdan, jolloin asiasta laaditaan erityispäätelmät ja parlamentille tiedotetaan asiaan liittyvistä tuloksista.

Tarkistus    31

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

6 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Oikeusasiamies valitaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joilla on täydet kansalais- ja poliittiset oikeudet, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kotimaassaan korkeimpien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukset tai joilla on tunnetusti tarvittava kokemus ja pätevyys oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseksi.

2.  Oikeusasiamies valitaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia, joilla on täydet kansalais- ja poliittiset oikeudet, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka eivät ole olleet kansallisten hallitusten tai unionin toimielinten jäseniä kolmen edeltävän vuoden aikana ja jotka täyttävät kotimaassaan korkeiden oikeuslaitoksen virkojen riippumattomuusvaatimukset tai joilla on tunnetusti tarvittava kokemus ja pätevyys oikeusasiamiehen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    32

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

8 artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Yhteisöjen tuomioistuin voi Euroopan parlamentin pyynnöstä erottaa oikeusasiamiehen, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä vaativat tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen.

Unionin tuomioistuin voi Euroopan parlamentin pyynnöstä erottaa oikeusasiamiehen, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä vaativat, tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen, sen jälkeen kun toimivaltaiset valiokunnat ovat kuulleet häntä.

Perustelu

Lisätään menettelyyn yksi vaihe. Näin taataan julkinen keskustelu ja otetaan huomioon instituution luonne ja ratkaiseva rooli, joka sillä on EU:n kansalaisiin nähden. Tämä olisi tehtävä toimielimessä, jolla on päävastuu oikeusasiamiehen nimittämisestä, eli Euroopan parlamentissa.

Tarkistus    33

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Oikeusasiamiehen olisi pyrittävä saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo sihteeristön ja henkilöstön kokoonpanossa.

Perustelu

Kodifiointi, jolla varmistetaan oikeusasiamiehen toimistossa sukupuolineutraalius, joka on jo tavanomainen menettelytapa.

Tarkistus    34

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

12 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

1.  Oikeusasiamies tutkii oikea-aikaisesti, käsittelevätkö unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot kaikenlaisia ja -luonteisia häirintätapauksia asianmukaisesti noudattamalla tarkasti säädettyjä menettelyjä kantelujen yhteydessä. Oikeusasiamies laatii asianmukaiset päätelmät asiasta.

 

2.  Oikeusasiamies nimittää sihteeristöön henkilön tai rakenteen, jolla on asiantuntemusta häirintätapauksista ja joka pystyy tarvittaessa antamaan neuvoja EU:n henkilöstölle ja muille työntekijöille. Oikeusasiamies arvioi käytössä olevat menettelyt, joilla ehkäistään kaikenlaista häirintää unionin toimielimissä, elimissä, toimistoissa ja laitoksissa, sekä mekanismit, joilla rangaistaan niihin syyllistyneitä, ja laatii asianmukaiset päätelmät siitä, ovatko kyseiset menettelyt suhteellisuutta, riittävyyttä ja tehokasta toimintaa koskevien periaatteiden mukaisia ja tarjoavatko ne uhreille tehokasta suojelua ja tukea.

Tarkistus    35

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

13 artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

13 artikla

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Oikeusasiamiehen kotipaikka on sama kuin Euroopan parlamentin toimipaikka.

 

Perustelu

Oikeusasiamies on voinut hoitaa tehtäviään tehokkaasti ja riippumattomasti nykyisessä kotipaikassaan.

Tarkistus    36

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

15 artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

15 artikla

Poistetaan.

Ensimmäinen oikeusasiamies, joka nimitetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen, nimitetään vaalikauden loppuajaksi.

 

Perustelu

Vanhentunut säännös.

Tarkistus    37

Oikeusasiamiehen ohjesääntö

17 artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

17 artikla

17 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Perustelu

Katso tarkistukset 1 ja 2. Tämä on uusi sitova säädös, joka annetaan asetuksen muodossa Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti ja jossa ”yhteisöön” viittaava nimikkeistö ja laillisuus korvataan ”unionilla”.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Euroopan ensimmäisen oikeusasiamiehen Jacob Södermanin määritelmä hallinnollisesta epäkohdasta: ”kun julkinen elin ei toimi sitä sitovan määräyksen tai periaatteen mukaisesti, on kyse epäkohdasta”.

(2)

220 artikla: Oikeusasiamiehen toiminta

2. Oikeusasiamies voi antaa tietoja myös asiasta vastaavalle valiokunnalle tämän sitä pyytäessä tai saapua omasta aloitteestaan kuultavaksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö