Izvješće - A8-0050/2019Izvješće
A8-0050/2019

IZVJEŠĆE o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom

29.1.2019 - (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Odbor za ustavna pitanja
Izvjestitelj: Paulo Rangel
(Inicijativa – članak 45. Poslovnika)


Postupak : 2018/2080(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0050/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0050/2019
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 228. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a stavak 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir članke 41. i 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članke 45. i 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenje Odbora za predstavke (A8-0050/2019),

1.  donosi priloženi Nacrt uredbe;

2.  nalaže svojem predsjedniku da priloženi Nacrt uredbe proslijedi Vijeću i Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim u članku 228. stavku 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da, nakon dobivanja mišljenja Komisije i odobrenja Vijeća za priloženi Nacrt uredbe, tu Uredbu da na objavu u Službenom listu Europske unije.

PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE PREPORUKE

Nacrt uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 228. stavak 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir suglasnost Vijeća,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Pravila i opće uvjete kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana trebalo bi utvrditi u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebno s člankom 20. stavkom 2. točkom (d) i člankom 228., te u skladu s odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(2)  Konkretno, u članku  41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima priznaje se pravo na dobru upravu kao temeljno pravo europskih građana. Člankom 43. Povelje se pak priznaje pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u postupanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Kako bi se ta prava zaista mogla primijeniti te kako bi se povećala sposobnost Europskog ombudsmana za provedbu temeljitih i nepristranih istraga, trebalo bi mu na raspolaganje staviti sve alate neophodne za uspješno obnašanje dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe.

(3)  Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom[1] zadnji je put izmijenjena 2008. godine. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. za Uniju je uspostavljen novi pravni okvir. Konkretno, člankom 228. stavkom 4. UFEU-a Europskom parlamentu se omogućuje da, nakon što zatraži mišljenje Komisije i uz odobrenje Vijeća, donese uredbe o utvrđivanju pravila i općih uvjeta kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana. Stoga je poželjno staviti izvan snage Odluku 94/262/EZUČ, EU, Euratom i zamijeniti je uredbom u skladu s trenutno važećom pravnom osnovom.

(4)  Utvrđivanje uvjeta pod kojima se može podnijeti pritužba Europskom ombudsmanu trebalo bi biti u skladu s načelom potpunog, slobodnog i jednostavnog pristupa, bez obzira na posebna ograničenja koja se odnose na nove ili neriješene pravne i upravne postupke.

(5)  Potrebno je utvrditi postupke koji će se slijediti ako se u istragama Europskog ombudsmana otkriju slučajevi nepravilnosti u postupanju. Trebalo bi predvidjeti i odredbe za podnošenje sveobuhvatnog izvješća Europskog ombudsmana Europskom parlamentu na kraju svakog godišnjeg zasjedanja.

(6)  Kako bi se ojačala uloga Europskog ombudsmana, poželjno je omogućiti mu, ne dovodeći u pitanje njegovu primarnu dužnost obrade pritužbi, da provodi istrage na vlastitu inicijativu u cilju utvrđivanja opetovanih slučajeva nepravilnosti u postupanju i promicanja najboljih administrativnih praksi u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

(7)   Da bi se povećala učinkovitost njegova djelovanja, Europski ombudsman trebao bi imati pravo da na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe provodi istrage koje se odnose na prethodne istrage kako bi se utvrdilo jesu li i u kojoj su mjeri dotična institucija, tijelo, ured ili agencija postupili u skladu s preporukama. Europski ombudsman trebao bi imati pravo i da u svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu uključi ocjenu stope usklađenosti s preporukama koje je dao i ocjenu prikladnosti resursa koji su mu na raspolaganju za obavljanje dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe.

(8)  Europski ombudsman trebao bi imati pristup svim sredstvima potrebnim za obnašanje svojih dužnosti. U tu su svrhu institucije, tijela, uredi i agencije Unije dužne Europskom ombudsmanu dostaviti sve podatke koje on od njih traži, ne dovodeći u pitanje obvezu Europskog ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća[2]. Na pristup klasificiranim podacima ili dokumentima trebala bi se primjenjivati pravila predmetne institucije, tijela, ureda ili agencije Unije o obradi povjerljivih informacija. Institucije, tijela, uredi ili agencije koji dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente trebali bi obavijestiti Europskog ombudsmana o klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. Za provedbu pravila o obradi povjerljivih podataka od strane dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije Europski ombudsman trebao bi s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima te ostalim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Ako utvrdi da neće dobiti traženu pomoć, Europski ombudsman trebao bi obavijestiti Europski parlament, koji bi trebao poduzeti odgovarajuće korake.

(9)  Europski ombudsman i njegovo osoblje dužni su postupati povjerljivo sa svim podacima koje su dobili tijekom obnašanja svojih dužnosti. Međutim, Europski ombudsman trebao bi obavijestiti nadležna tijela o činjenicama za koje smatra da bi se mogle odnositi na kazneno pravo i koje su mu postale poznate tijekom njegovih istraga. Europski ombudsman trebao bi također imati mogućnost da obavijesti dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije o činjenicama koje u pitanje dovode ponašanje člana njihova osoblja.

(10)  Trebalo bi u obzir uzeti nedavne promjene koje se odnose na zaštitu financijskih interesa Unije od kaznenih djela, posebno uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939[3], kako bi se Europskom ombudsmanu omogućilo da taj Ured obavijesti o svim informacijama koje su u nadležnosti potonjeg. Isto tako, kako bi se u potpunosti poštovala pretpostavka nedužnosti i prava obrane sadržana u članku 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, poželjno je da ako Europski ombudsman Uredu europskog javnog tužitelja dostavi informacije koje spadaju u nadležnost potonjeg, Europski ombudsman o tome obavještava dotičnu osobu i podnositelja pritužbe.

(11)   U skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom trebalo bi omogućiti suradnju između Europskog ombudsmana i istovrsnog tijela u državama članicama. Poželjno je poduzeti korake kako bi se Europskom ombudsmanu omogućila suradnja s Agencijom Europske unije za temeljna prava jer zahvaljujući takvoj suradnji obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana može postati učinkovitije.

(12)  Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana na početku parlamentarnog saziva i za cijelo trajanje svojeg mandata, pri čemu ga izabire među osobama koje su građani Unije i imaju sva potrebna jamstva u pogledu neovisnosti i stručnosti. Trebalo bi i utvrditi uvjete za prestanak dužnosti Europskog ombudsmana te za njegovu zamjenu.

(13)  Europski ombudsman trebao bi izvršavati svoje dužnosti potpuno neovisno. Pri preuzimanju dužnosti Europski ombudsman trebao bi svečano prisegnuti pred Sudom Europske unije. Trebalo bi definirati nespojivost, primitke od rada, povlastice i imunitete Europskog ombudsmana.

(14)  Potrebno je donijeti odredbe o sjedištu Europskog ombudsmana koje bi trebalo biti sjedište Europskog parlamenta. Trebalo bi donijeti odredbe ne samo u vezi s dužnosnicima i ostalim službenicima tajništva Europskog ombudsmana koji će mu pomagati već i njegov proračun.

(15)  Europski ombudsman trebao bi donijeti provedbene odredbe za ovu Uredbu. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i najviši standardi pri obnašanju dužnosti Europskog ombudsmana, potrebno je utvrditi minimalni sadržaj provedbenih odredbi koje treba donijeti u skladu s ovom Uredbom,

DONIO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana).

2.   Europski ombudsman djeluje neovisno o institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, u skladu s ovlastima koje su mu dodijeljene Ugovorima te uzimajući u obzir članak 20. stavak 2. točku (d) i članak 228. UFEU-a te članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima o pravu na dobru upravu.

3.   U obavljanju svojih dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe Europski ombudsman ne smije intervenirati u predmetima pred sudovima ni u pitanje dovoditi osnovanost sudskih presuda ni nadležnost sudova da donose presude.

Članak 2.

1.  Europski ombudsman pomaže u otkrivanju nepravilnosti u postupanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije kad djeluje u svojoj sudbenoj ulozi, te po potrebi daje preporuke kako bi se takvo postupanje okončalo. Radnje drugih tijela ili osoba ne mogu biti predmet pritužbe Europskom ombudsmanu.

2.  Svaki građanin Unije odnosno svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili registriranim sjedištem u državi članici Unije može izravno ili preko zastupnika u Europskom parlamentu uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u postupanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije kad djeluje u svojoj sudbenoj ulozi. Europski ombudsman obavještava tu instituciju, tijelo, ured ili agenciju čim primi pritužbu.

3.  U pritužbi se jasno navodi njezin predmet i identitet podnositelja pritužbe. Podnositelj pritužbe može zahtijevati da pritužba ili njezini dijelovi ostanu povjerljivi.

4.  Pritužba se podnosi u roku od tri godine od dana kad je podnositelj pritužbe saznao za činjenice na kojima se ona zasniva, a prije podnošenja pritužbe moraju se poduzeti odgovarajući administrativni koraci u vezi s tim institucijama, tijelima, uredima i agencijama.

5.  Europski ombudsman utvrđuje je li pritužba u okviru njegova mandata i, ako jest, je li dopuštena. Ako je pritužba izvan mandata ili nedopuštena, Europski ombudsman može prije zaključenja predmeta podnositelju pritužbe savjetovati da je uputi drugom tijelu.

6.  Pritužbe koje su podnesene Europskom ombudsmanu ne utječu na rokove za žalbe u upravnim ili sudskim postupcima.

7.  Kad Europski ombudsman, zbog sudskih postupaka u tijeku ili zaključenih sudskih postupaka u vezi s činjenicama koje su mu predstavljene, mora pritužbu proglasiti nedopuštenom ili obustaviti obradu te pritužbe, rezultati istraga koje je on do tada proveo arhiviraju se.

8.  Europskom ombudsmanu smije se podnijeti pritužba koja se odnosi na radne odnose između institucija, tijela, ureda i agencija Unije te njihovih dužnosnika i ostalih službenika samo ako je dotična osoba iskoristila sve mogućnosti za podnošenje internih upravnih zahtjeva i pritužbi, posebno postupke iz članka 90. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68[4] („Pravilnik o osoblju”) i ako je rok za odgovor dotičnih institucija, tijela, ureda ili agencija tijela istekao.

9.  Europski ombudsman što je prije moguće obavještava podnositelja pritužbe o mjerama koje je poduzeo u vezi s njegovom pritužbom.

Članak 3.

1.  Europski ombudsman na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe obavlja sve istražne radnje, uključujući one koje se odnose na prethodne istrage, koje smatra opravdanima kako bi se razjasnile sumnje u nepravilnost u postupanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Za svoje djelovanje Europski ombudsman ne treba prethodno odobrenje te o tim radnjama pravodobno obavještava dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju. Ta institucija, tijelo, ured ili agencija mogu Europskom ombudsmanu dati korisne primjedbe ili dokaze. Europski ombudsman može od dotične institucije, tijela, ureda ili agencije tražiti da dostavi takve primjedbe ili dokaze.

2.  Ne dovodeći u pitanje primarnu dužnost Europskog ombudsmana, odnosno dužnost obrade pritužbi, Europski ombudsman može na vlastitu inicijativu provoditi istrage koje su više strateške prirode u cilju utvrđivanja opetovanih ili posebno ozbiljnih slučajeva nepravilnosti u postupanju, promicanja dobrih administrativnih praksi u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i proaktivnog rješavanja strukturnih pitanja od javnog interesa koja su u nadležnosti Europskog ombudsmana.

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije Unije Europskom ombudsmanu dostavljaju sve informacije koji on zatraži i omogućuju pristup relevantnoj dokumentaciji. Pristup klasificiranim podacima ili dokumentima u skladu je s pravilima o obradi povjerljivih informacija od strane dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije.

Institucije, tijela, uredi i agencije koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente u skladu s prvim podstavkom unaprijed obavještavaju Europskog ombudsmana o klasifikaciji tih podataka i dokumenata.

Za provedbu pravila iz prvog podstavka Europski ombudsman s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom unaprijed dogovara uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima.

Dotične institucije, tijela, uredi ili agencije omogućuju pristup dokumentima koji potječu iz neke od država članica i koji su po zakonu klasificirani kao tajni samo nakon što su službe Europskog ombudsmana u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i u skladu s pravilima o sigurnosti dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije donijele zaštitne mjere i ostale odgovarajuće mjere za postupanje s dokumentima kojima se jamči jednaka razina povjerljivosti.

Dužnosnici i ostali službenici institucija, tijela, ureda i agencija Unije na zahtjev Europskog ombudsmana svjedoče o činjenicama povezanim s tekućim istragama Europskog ombudsmana. Oni govore u ime svoje institucije, tijela, ureda ili agencije te su i dalje dužni poštovati obveze koje proizlaze iz pravila koja se na njih primjenjuju.

4.  U mjeri u kojoj to dopušta nacionalno pravo nadležna tijela država članica na zahtjev Europskog ombudsmana ili na vlastitu inicijativu Europskom ombudsmanu žurno dostavljaju podatke ili dokumente koji mu mogu pomoći u razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u postupanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije. Ako se na te podatke ili dokumente primjenjuje nacionalno pravo o obradi povjerljivih podataka ili odredbe o sprečavanju njihova priopćavanja, dotična država članica može Europskom ombudsmanu dopustiti pristup tim informacijama ili dokumentima pod uvjetom da se on obveže da će s njima postupati u dogovoru s tijelom koje je izvorno za njih nadležno. Opis dokumenta dostavlja se u svakom slučaju.

5.  Ako nije dobio traženu pomoć, Europski ombudsman obavještava Europski parlament, koji poduzima odgovarajuće korake.

6.  Ako su slučajevi nepravilnosti u postupanju otkriveni nakon istrage, Europski ombudsman obavještava dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju te po potrebi daje preporuke. Tako obaviještena institucija, tijelo, ured ili agencija šalje Europskom ombudsmanu detaljno mišljenje u roku od tri mjeseca. Na zahtjev dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Europski ombudsman može odobriti produljenje tog roka koje ne smije biti duže od dva mjeseca. Ako dotična institucija, tijelo, ured ili agencija ne dostave mišljenje u roku od tri mjeseca ili u produljenom roku, Europski ombudsman može zaključiti istragu bez tog mišljenja.

7.  Europski ombudsman tada šalje izvješće dotičnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji, a posebno ako je to potrebno zbog prirode ili opsega otkrivenog slučaja nepravilnosti u postupanju, izvješće šalje Europskom parlamentu. Ombudsman u izvješću može dati preporuke. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima istrage, mišljenju dotične institucije, tijela, ureda ili agencije te o svojim eventualnim preporukama koje je dao u izvješću.

8.  Ako je to potrebno u vezi s istragom aktivnosti institucije, tijela, ureda ili agencije Unije, Europski ombudsman može se, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta, pojaviti pred Europskim parlamentom na najprimjerenijoj razini.

9.  U mjeri u kojoj je to moguće, Europski ombudsman traži rješenje zajedno s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom kako bi se otklonili slučajevi nepravilnosti u postupanju i kako bi se riješila pritužba. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o predloženom rješenju te o eventualnim primjedbama dotične institucije, tijela, ureda ili agencije. Podnositelj pritužbe ima pravo Europskom ombudsmanu dostaviti svoje primjedbe ako to želi.

10.  Na kraju svakog godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman podnosi Europskom parlamentu izvješće o rezultatima svojih istraga. Izvješće uključuje ocjenu usklađenosti s preporukama Europskog ombudsmana i ocjenu prikladnosti resursa koji su mu na raspolaganju za obavljanje dužnosti. Navedene ocjene mogu biti teme zasebnih izvješća.

Članak 4.

1.  Europski ombudsman i njegovo osoblje, na koje se primjenjuje članak 339. UFEU-a i članak 194. Ugovora o Euratomu, ne smiju otkrivati podatke ili dokumente dobivene tijekom svojih istraga. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., od njih se osobito zahtijeva da ne otkrivaju nikakve klasificirane podatke ni dokumente dostavljene Europskom ombudsmanu ni dokumente iz područja primjene prava Unije u vezi sa zaštitom osobnih podataka, kao ni podatke koji bi mogli štetiti podnositelju pritužbe ili drugim uključenim osobama.

2.  Ako smatra da bi se činjenice koje je saznao tijekom istrage mogle odnositi na kazneno pravo, Europski ombudsman odmah obavještava nadležna nacionalna tijela i, u mjeri u kojoj je slučaj u njihovoj nadležnosti, Europski ured za borbu protiv prijevara i Ured europskog javnog tužitelja. Po potrebi, Europski ombudsman obavješćuje i instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije u čijoj je nadležnosti dotični dužnosnik ili službenik i koji mogu primijeniti drugi podstavak članka 17. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Europski ombudsman može obavijestiti i dotičnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju Unije o činjenicama koje u pitanje dovode ponašanje člana njihova osoblja, kao i o svim kontinuiranim aktivnostima koje otežavaju tekuću istragu.

Europski ombudsman o tim obavijestima izvještava podnositelja pritužbe i ostale uključene osobe čiji je identitet poznat.

Članak 5.

Europski ombudsman i njegovo osoblje rješavaju zahtjeve za javni pristup dokumentima, osim onima iz članka 4. stavka 1, u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Članak 6.

1.  Europski ombudsman može surađivati s istovrsnim tijelima u državama članicama pod uvjetom da poštuje mjerodavno nacionalno pravo.

2.  U okviru svojih dužnosti Europski ombudsman surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava te s drugim institucijama i tijelima, izbjegavajući pritom svako preklapanje aktivnosti.

Članak 7.

1.  Europski se ombudsman bira te može biti ponovno imenovan u skladu s člankom 228. stavkom 2. UFEU-a.

2.  Europski se ombudsman izabire između osoba koje su građani Unije, imaju puna građanska i politička prava i sva potrebna jamstva neovisnosti, koje u protekle tri godine nisu bile članovi nacionalnih vlada ili institucija Unije te ispunjavaju uvjete nepristranosti koji su jednaki uvjetima potrebnim za obnašanje sudačke dužnosti u svojoj zemlji te imaju priznatu stručnost i iskustvo za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

Članak 8.

1.  Europski ombudsman prestaje obnašati dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe istekom mandata odnosno ostavkom ili razrješenjem dužnosti.

2.  Osim u slučaju razrješenja dužnosti, Europski ombudsman ostaje na dužnosti sve do izbora novog Europskog ombudsmana.

3.  U slučaju ranijeg prestanka obnašanja dužnosti, novi Europski ombudsman imenuje se u roku od tri mjeseca od trenutka odlaska s funkcije za preostalo razdoblje saziva Europskog parlamenta. Dok novi Europski ombudsman ne bude izabran, glavni službenik iz članka 12. stavka 2. odgovoran je za hitna pitanja koja su u nadležnosti Europskog ombudsmana.

Članak 9.

Ako Europski parlament namjerava zatražiti razrješenje Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. stavkom 2. UFEU-a, prije podnošenja takvog zahtjeva on saslušava Europskog ombudsmana.

Članak 10.

1.  U obavljanju dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe Europski ombudsman djeluje u skladu s člankom 228. stavkom 3. UFEU-a. Europski ombudsman suzdržava se od svake radnje koja je nespojiva s prirodom navedenih dužnosti.

2.  Pri preuzimanju dužnosti Europski ombudsman svečano priseže pred Sudom Europske unije koji zasjeda u punom sastavu da će dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe obnašati potpuno neovisno i nepristrano te da će tijekom i nakon svog mandata poštovati obveze koje iz njega proizlaze. Svečana prisega posebno uključuje dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon isteka mandata.

Članak 11.

1.  Tijekom svojeg mandata Europski ombudsman ne smije obnašati političke ni administrativne dužnosti niti se baviti drugim zanimanjem, ni plaćenim ni neplaćenim.

2.  Europski ombudsman ima jednak položaj u pogledu primitaka od rada, dodataka i mirovine kao sudac Suda Europske unije.

3.  Članci od 11. do 14. i članak 17. Protokola br. 7 primjenjuju se i na Europskog ombudsmana te na dužnosnike i ostale službenike njegova tajništva.

Članak 12.

1.  Europskom ombudsmanu dodjeljuje se odgovarajući proračun, dovoljan za osiguranje njegove neovisnosti i obavljanje dužnosti iz Ugovora i ove Uredbe.

2.  Europskom ombudsmanu pomaže tajništvo i on imenuje njegova glavnog službenika.

3.  Na dužnosnike i službenike tajništva Europskog ombudsmana primjenjuju se pravila i propisi koji važe za dužnosnike i ostale službenike Unije. Njihov se broj utvrđuje svake godine kao dio proračunskog postupka i primjeren je za pravilno obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana i radno opterećenje.

4.  Dužnosnici i službenici Unije i država članica imenovani u tajništvo Europskog ombudsmana upućuju se u interesu službe te im je zajamčen automatski povratak u instituciju, tijelo, ured ili agenciju iz koje su upućeni.

5.  U pitanjima koja se odnose na njegovo osoblje Europski ombudsman ima isti status kao institucije u smislu članka 1.a Pravilnika o osoblju.

Članak 13.

Sjedište Europskog ombudsmana je sjedište Europskog parlamenta.

Članak 14.

Sva komunikacija s nacionalnim tijelima država članica u svrhu primjene ove Uredbe obavlja se preko stalnih predstavništava pri Europskoj uniji.

Članak 15.

Europski ombudsman donosi provedbene odredbe za ovu Uredbu. One su u skladu s ovom Uredbom i uključuju barem odredbe o:

(a)   postupovnim pravima podnositelja pritužbe i dotične institucije, tijela, ureda ili agencije te o osiguravanju zaštite dužnosnika koji prijavljuju povrede prava Unije („zviždanje”) u institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Unije, u skladu s člankom 22.a Pravilnika o osoblju;

(b)  primitku, obradi i zaključenju pritužbe;

(c)  istragama na vlastitu inicijativu;

(d)  daljnjim istragama;

(e)  djelatnostima prikupljanja podataka.

Članak 16.

Odluka 94/262/EZUČ, EZ, Euratom stavlja se izvan snage.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

    Za Europski parlament

Predsjednik

  • [1]    Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).
  • [2]  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
  • [3]  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
  • [4]  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

I. Ratio essendi

Prvi Europski ombudsman preuzeo je svoju dužnost 1995., nakon što je 1992. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena ta funkcija. Nakon više od 20 godina djelovanja Europski ombudsman ima ugled i metode rada koji doprinose sve većem ugledu te moralnom i društvenom priznanju njegove uloge.

Statut Europskog ombudsmana nije bio ažuriran tijekom proteklog desetljeća. Oduka koja je stavljena izvan snage zapravo prethodi stupanju na snagu Ugovora iz Lisabona. Stoga je iznimno važno da se njezine odredbe prilagode važećim Ugovorima te istodobno zajamči da će Ured Europskog ombudsmana i dalje imati posebnu i odlučujuću ulogu u ustavnom okviru Europske unije.

II. Neovisnost i meka sila: dva stupa ustavnog statusa Europskog ombudsmana

Skandinavska institucija ombudsmana koja potječe iz 19. stoljeća utvrđena je u okviru nacionalnih i regionalnih pravnih poredaka gotovo svih država članica. U tom pogledu pravo Unije danas nije iznimka. Unatoč razlikama između tih tijela, od berlinskog tijela Petitionsausschuss do španjolskog pod nazivom Defensor del Pueblo, ona imaju neke zajedničke značajke koje odgovaraju ustavnim funkcijama ombudsmana.

Obudsman je médiateur, defensor, provedor. Obnašanje dužnosti ureda Europskog ombudsmana ne bi trebalo ovisiti o drugim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama, bilo iz političke bilo iz fiskalne perspektive. Stoga je cilj novog Statuta jačanje neovisnosti i nepristranosti tog tijela.

Europski ombudsman zapravo nema stvarne izvršne ovlasti te njegova institucijska snaga leži u izvršavanju mekih ovlasti. One su ključne za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana, ne samo zbog toga jer se u sklopu tih ovlasti prednost daje postupanju u skladu sa zahtjevima tog tijela i otvorenosti administracije EU-a za ispravljanje nepravilnosti, već prvenstveno zbog toga što one zadržavaju ovlast istodobno u sustavu i iznad njega, unutar sustava pritužbi i šire, popravljajući bez osuđivanja i poboljšavajući bez ograničavanja.

Stoga puni razvoj uloge Europskog ombudsmana u ustavnom ustrojstvu Unije leži u njegovoj neovisnosti i izvršavanju mekih ovlasti.

III. Izmjene i prilagodbe predviđene novim Statutom

(a) Pravna osnova

Odluka 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana posljednji je put izmijenjena 2008. godine. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. uspostavljen je potpuno novi pravni okvir za Europsku uniju. Konkretno, člankom 228. stavkom 4. UFEU-a Europskom parlamentu se omogućuje da, nakon što zatraži mišljenje Komisije i uz odobrenje Vijeća, donese uredbe o utvrđivanju pravila i općih uvjeta kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog ombudsmana.

Stoga je poželjno staviti izvan snage Odluku 94/262/EZUČ, EU, Euratom i zamijeniti je uredbom u skladu s trenutno važećom pravnom osnovom. Akt o stavljanju izvan snage i novi statut ovise o pravu Europskog parlamenta na zakonodavnu inicijativu koja je izravno povezana s demokratskom legitimitetom te institucije i stoga Europskog ombudsmana. Zato je to iz institucijske perspektive poseban postupak, u čijem je središtu Parlament.

Trebalo bi imati na umu i da se u članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima priznaje pravo na dobru upravu kao temeljno pravo europskih građana. Člankom 43. Povelje se pak priznaje pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u postupanju institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Kako bi se ta prava zaista mogla primijeniti te kako bi se povećala sposobnost tog tijela za provedbu nepristranih istraga, Europskom ombudsmanu trebalo bi na raspolaganje staviti sve alate neophodne za uspješno obnašanje dužnosti utvrđenih u Ugovorima.

(b) Pristup informacijama i povjerljivost

Europski ombudsman mora imati pristup svim sredstvima potrebnim za obnašanje svojih dužnosti. U tu bi svrhu institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali Europskom ombudsmanu pružiti sve informacije koje on od njih traži, ne dovodeći u pitanje njegovu obvezu da te podatke ne otkriva. Za pristup klasificiranim podacima ili dokumentima trebala bi se primjenjivati pravila o sigurnosti dotične institucije, tijela, ureda ili agencije Unije. Institucije, tijela, uredi ili agencije koji dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente trebali bi obavijestiti Europskog ombudsmana o klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. Europski ombudsman trebao bi s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima. Ako utvrdi da neće dobiti traženu pomoć, Europski ombudsman trebao bi obavijestiti Europski parlament, koji može poduzeti odgovarajuće korake. Europski ombudsman i njegovo osoblje dužni su postupati povjerljivo sa svim podacima koje su dobili tijekom obnašanja svojih dužnosti.

(c) Inicijative na vlastitu inicijativu i daljnje istrage

Kako bi se ojačala uloga Europskog ombudsmana, poželjno je omogućiti mu, ne dovodeći u pitanje njegovu primarnu dužnost obrade pritužbi, da provodi istrage na vlastitu inicijativu u cilju utvrđivanja opetovanih ili posebno ozbiljnih slučajeva nepravilnosti u postupanju i promicanja dobrih administrativnih praksi u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije. Poželjno je i da Europski ombudsman ima pravo da, na temelju pritužbe ili ne, provodi istrage koje se odnose na prethodne istrage kako bi se utvrdilo jesu li i u kojoj su mjeri institucija, tijelo, ured ili agencija postupili u skladu s preporukama Ombudsmana.

(d) Svjedočenje članova osoblja Unije

Rad Europskog ombudsmana uglavnom se provodi neformalno i uz pristanak svih uključenih strana, osobito dužnosnika i ostalih službenika institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Oni bi na zahtjev Europskog ombudsmana trebali svjedočiti o činjenicama povezanim s tekućim istragama Europskog ombudsmana. Ti dužnosnici ili službenici moraju govoriti u ime svoje institucije, tijela, ureda ili agencije te su i dalje dužni poštovati obveze koje proizlaze iz pravila koji se na njih primjenjuju. Ako dotična institucija, tijelo, ured ili agencija svojim dužnosnicima ili ostalim službenicima uskrati dozvolu za svjedočenje u vezi s konkretnim pitanjima, ona mora Europskom ombudsmanu navesti razloge i po mogućnosti predložiti alternativne načine za dijeljenje informacija.

(e) Europski ombudsman i činjenice koje su potencijalno kazneno djelo

Trebalo bi u obzir uzeti nedavne promjene koje se odnose na zaštitu financijskih interesa Unije od kaznenih djela, posebno uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja, kako bi se Europskom ombudsmanu omogućilo da taj Ured obavijesti o svim informacijama koje su u nadležnosti potonjeg. Isto tako, kako bi se u potpunosti poštovala pretpostavka nedužnosti i prava obrane sadržana u članku 48. Povelje, poželjno je da ako Europski ombudsman Uredu europskog javnog tužitelja dostavi informacije koje su u nadležnosti potonjeg, o tome obavijesti dotičnu osobu. Trebalo bi obavijestiti i osobu koja podnosi pritužbu.

(f) Pojavljivanje pred Europskim parlamentom i godišnja izvješća

Ako je to potrebno u vezi s istragom aktivnosti institucije, tijela, ureda ili agencije Unije, Europski ombudsman može zatražiti da se pojavi pred Europskim parlamentom na najprimjerenijoj razini.

Na kraju svakoga godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman trebao bi Europskom parlamentu podnijeti izvješće o rezultatima istraga provedenih u referentnom razdoblju. Izvješće mora uključivati ocjenu usklađenosti s prijedlozima Europskog ombudsmana i ocjenu prikladnosti resursa koji su mu na raspolaganju za obavljanje dužnosti. Navedene ocjene mogu biti teme zasebnih izvješća.

(g) Suradnja s ostalim tijelima

Poželjno je poduzeti korake kako bi se Europskom ombudsmanu omogućila suradnja s Agencijom Europske unije za temeljna prava te s drugim institucijama i tijelima država članica koji su zaduženi za promicanje i zaštitu temeljnih prava. Zahvaljujući takvoj suradnji obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana može postati učinkovitije. U skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom trebalo bi omogućiti suradnju između Europskog ombudsmana i istovrsnog tijela u državama članicama.

(h) Minimalni sadržaj provedbenih odredbi

Europski ombudsman trebao bi donijeti provedbene odredbe za ovu Uredbu. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i najviši standardi učinkovitosti u obnašanju dužnosti Europskog ombudsmana, trebalo bi pojasniti minimalni sadržaj provedbenih odredbi. Takav minimalni sadržaj trebao bi sadržavati barem odredbe o: i. postupovnim pravima osobe koja podnosi pritužbu i dotične institucije, tijela, ureda ili agencije; ii. primitku, obradi i zaključenju pritužbe; iii. istragama na vlastitu inicijativu; iv. daljnjim istragama; i v. djelatnostima prikupljanja podataka.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE (27.11.2018)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o prijedlogu o izmjeni Odluke Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euroatom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana
(2018/2080(INL))

Izvjestiteljica za mišljenje: Margrete Auken

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski parlament više je puta pozivao da se Statut Europskog ombudsmana ažurira prije kraja zakonodavnog saziva kako bi se zajamčilo da se novim mandatom, koji bi trebao početi neposredno nakon izbora za Europski parlament 2019., već od samog početka obuhvate sve nove ili izmijenjene dužnosti.

Prošlo je 10 godina od posljednje revizije Statuta (2008.), a u međuvremenu je stupio na snagu Ugovor iz Lisabona. Tijekom proteklih deset godina uloga Europskog ombudsmana ojačana je i poboljšana, osobito zahvaljujući neumornom radu osoba izabranih za obnašanje te dužnosti. Trenutačno se suočavamo s novim stvarnostima i izazovima te s novim očekivanjima građana i Parlamenta u brojnim ključnim područjima koja je potrebno poboljšati.

Kad je riječ o provedbi temeljnog prava na pristup dokumentima, Parlament napominje da iako građani imaju pravo na žalbu pred Sudom Europske unije zbog odbijanja ili djelomičnog odbijanja, taj je postupak skup i dugotrajan te je za njega potrebno službeno pravno zastupanje. Europski parlament stoga je u raznim rezolucijama preporučio da Europski ombudsman treba moći donositi obvezujuće odluke o slučajevima pristupa dokumentima kako bi što snažnije utjecao na pravo javnog pristupa dokumentima Europske unije.

Potrebna su objašnjenja kako bi se naglasilo da ured Europskog ombudsmana obvezuje Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima institucija EU-a te se stoga uklanjaju dodatne pretpostavke tajnosti za određene kategorije podataka.

Predlažu se izmjene kako bi se zajamčilo da se podaci koji su označeni kao osjetljivi u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 razmjenjuju s Europskim ombudsmanom u skladu s važećim pravilima o sigurnosti. Radi promicanja učinkovitosti istraga Europskog ombudsmana svjedočenja osoblja institucija EU-a potrebno je saslušati u okruženju u kojemu ne postoji obveza čuvanja poslovne tajne.

Predlažu se objašnjenja kako bi se zajamčilo da se neuspjeh ili prekomjerno odgađanje institucija Unije u pridržavanju odluka Suda EU-a ujedno može smatrati izvorom nepravilnosti u postupanju[1]. Objašnjava se i podjela nadležnosti i usklađenost postupaka između Europskog ombudsmana i pravosuđa te se izmjenjuje Statut kako bi se zajamčilo da Europski ombudsman ima mogućnost intervenirati u pravnim predmetima pred Sudom Europske unije na isti način kao i druge institucije EU-a.

Izmjene se unose i kako bi se zajamčilo da Europski ombudsman ima pravo prema potrebi obratiti se Europskom parlamentu, između ostaloga zajedno s drugim institucijama koje bi mogle biti predmetom posebnih ili strateških istraga.

Naposljetku, predlaže se da se Europskom ombudsmanu zajamči savjetodavna uloga u osjetljivim područjima kao što su zaštita zviždača ili uznemiravanje na radnom mjestu, koja mogu postati izvor nepravilnosti u postupanju ako institucije, agencije i tijela EU-a ne poduzmu odgovarajuće mjere, te da mu se u tu svrhu povećaju potrebna sredstva.

Kad je riječ o uznemiravanju na radnom mjestu, izmjene se predlažu kako bi se zajamčilo da Europski ombudsman može provoditi istrage u svrhu utvrđivanja načina na koji se u praksi provode politike protiv uznemiravanja te kako bi prema potrebi dao preporuke. Savjeti bi se mogli pružiti i članovima osoblja EU-a koji smatraju da su žrtve uznemiravanja. Mogao bi se predvidjeti i ubrzan postupak za slučajeve seksualnog uznemiravanja. Međutim, to ovisi o dostupnosti odgovarajućih sredstava.

Kad je riječ o zaštiti zviždača, Europska ombudsmanica već je istražila politiku zaštite zviždača devet ključnih institucija EU-a. Važno je zajamčiti da Europska ombudsmanica i dalje može nastaviti raditi u tom smjeru, ali i da može pružiti savjete potencijalnim zviždačima o tome kako i u kojoj mjeri mogu biti zaštićeni u slučaju objava informacija od javnog interesa. Ako uredba EU-a o zviždačima stupi na snagu, od Europskog ombudsmana očekuje se da može osigurati i savjetodavnu uslugu građanima EU-a koji nisu sigurni hoće li se uredba EU-a o zaštiti zviždača primjenjivati na njih.

Posebno se navodi potreba za proaktivnim praćenjem mogućih sukoba interesa. Potrebno je zajamčiti nepristranost, a to je zadaća koja spada u nadležnost Europskog ombudsmana.

AMANDMANI

Odbor za predstavke poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Statut Europskog ombudsmana

Naslov

Tekst na snazi

Izmjena

Odluka Europskog Parlamenta o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1)

Uredba Europskog parlamenta o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1).

Obrazloženje

Riječ je o novom obvezujućem zakonodavnom aktu u obliku uredbe, u skladu s odredbama Ugovora iz Lisabona.

Amandman    2

Statut Europskog ombudsmana

Pozivanje 1.

Tekst na snazi

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovore o osnivanju Europskih zajednica, posebno članak 195. stavak 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članak 107.d. stavak 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Ugovore o osnivanju Europske unije, posebno članak 228. stavak 4. Ugovora o osnivanju Europske unije i članak 106.a. stavak 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

Obrazloženje

Promijeniti „Zajednica” u „Unija” u cijelom tekstu te ga prilagoditi postojećoj nomenklaturi Ugovora.

Amandman    3

Statut Europskog ombudsmana

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst na snazi

Izmjena

 

budući da je ustavnim ugovorima predviđena institucija Ombudsmana, od ključne je važnosti zajamčiti rodno neutralan jezik u svim institucijama, te stoga smatra da je „Ombudsperson” primjereni naziv za instituciju (u hrvatskom se muški oblik „Ombudsman“ neutralno koristi za oba spola, op. prev.);

Obrazloženje

Europski institut za ravnopravnost spolova definira rodno neutralni jezik kao jezik koji nije rodno specifičan i kojim se uzima u obzir ljude općenito, bez upućivanja na žene i muškarce. Rodno neutralni jezik generički je pojam koji označava uporabu neseksističkog, uključivog ili rodno nediskriminirajućeg jezika. Svrha rodno neutralna jezika jest da se izbjegne odabir riječi koji se može tumačiti kao pristran, diskriminirajući ili ponižavajući impliciranjem da je jedan spol ili društveni rod norma. Upotrebom rodno nediskriminirajućeg i uključiva jezika također se potpomaže smanjenje rodnih stereotipa, promiču se društvene promjene i doprinosi postizanju rodne ravnopravnosti. S obzirom na to da po prvi put žena obnaša tu dužnost, titula Ombudsmana je neprikladna.

Amandman    4

Statut Europskog ombudsmana

Uvodna izjava 3.

Tekst na snazi

Izmjena

budući da Europski ombudsman, koji može isto tako djelovati na vlastitu inicijativu, mora imati pristup svim sredstvima potrebnim za obnašanje svojih dužnosti; budući da su u tom smislu institucije i tijela Zajednice dužne pružiti Europskom ombudsmanu na njegov zahtjev sve podatke koje on od njih zahtijevai ne dovodeći u pitanje obvezu Europskog ombudsmana da ne otkriva te podatke; budući da bi pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, a posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001(2) trebalo biti u skladu s pravilima o sigurnosti dotične institucije ili tijela Zajednice; budući da bi institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prvom podstavku članka 3. stavka 2. trebale obavijestiti Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata; budući da bi se za provedbu pravila iz prvog podstavka članka 3. stavka 2. Europski ombudsman unaprijed trebao dogovoriti s dotičnom institucijom ili tijelom o uvjetima postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima i drugim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, budući da ako Europski ombudsman smatra da tražena pomoć nije osigurana, on obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke;

budući da Europski ombudsman, koji može isto tako djelovati na vlastitu inicijativu, mora imati pristup svim sredstvima potrebnim za obnašanje svojih dužnosti; budući da su u tom smislu institucije i tijela Unije dužne pružiti Europskom ombudsmanu na zahtjev sve podatke koji se od njih traže i ne dovodeći u pitanje obveze Europskog ombudsmana u okviru Uredbe br. 1049/2001; budući da bi pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, a posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001(2) trebao biti u skladu s pravilima o sigurnosti dotične institucije ili tijela Unije; budući da bi institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prvom podstavku članka 3. stavka 2. trebale obavijestiti Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata; budući da bi se za provedbu pravila iz prvog podstavka članka 3. stavka 2. Europski ombudsman unaprijed trebao dogovoriti s dotičnom institucijom ili tijelom o uvjetima postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima, budući da ako Europski ombudsman smatra da tražena pomoć nije osigurana, on obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke;

Obrazloženje

Unose se jezične promjene kako bi tekst bio rodno neutralniji, a to je potrebno primijeniti u cijelom tekstu. Osim toga, izmjene su nužne kako bi se objasnilo da je Europski ombudsman obvezan Uredbom br. 1049/2001 te kako se poslovna tajna ne bi smatrala posebnom kategorijom podataka koji se uskraćuju.

Amandman    5

Statut Europskog ombudsmana

Uvodna izjava 7.

Tekst na snazi

Izmjena

budući da Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana na početku svojeg mandata i za cijelo trajanje svojeg mandata, pri čemu ga izabire među osobama koje su državljani Unije i imaju sve potrebne uvjete nezavisnosti i stručnosti;

budući da Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana na početku svojeg mandata i za cijelo trajanje svojeg mandata, pri čemu ga izabire među osobama koje su državljani Unije i imaju sve potrebne uvjete nezavisnosti i stručnosti te nisu obnašale političku funkciju na nacionalnoj razini ili unutar europskih institucija;

Amandman    6

Statut Europskog ombudsmana

Uvodna izjava 10.

Tekst na snazi

Izmjena

budući da bi trebalo donijeti odredbe u vezi s dužnosnicima i službenicima tajništva Europskog ombudsmana koji mu pomažu, te s time povezan proračun; budući da bi sjedište Europskog ombudsmana trebalo biti sjedište Europskog parlamenta;

budući da bi trebalo donijeti odredbe u vezi s dužnosnicima i službenicima tajništva Europskog ombudsmana koji mu pomažu, te s time povezan proračun; budući da bi sjedište Europskog ombudsmana trebalo biti sjedište Europskog parlamenta;

Obrazloženje

Sadašnje je sjedište omogućilo Europskom ombudsmanu da učinkovito i neovisno obavlja svoje dužnosti.

Amandman    7

Statut Europskog ombudsmana

Uvodna izjava 11.

Tekst na snazi

Izmjena

budući da bi Europski ombudsman trebao donijeti provedbene odredbe za ovu Odluku; nadalje, budući da bi trebalo utvrditi određene prijelazne odredbe za prvog Europskog ombudsmana imenovanog nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji,

budući da bi Europski ombudsman trebao donijeti provedbene odredbe za ovu Odluku;

Obrazloženje

Ta prijelazna odredba više nije potrebna s obzirom na to da je Ugovor iz Lisabona već na snazi.

Amandman    8

Statut Europskog ombudsmana

Članak 1. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Europski ombudsman obnaša svoje dužnosti u skladu s ovlastima koje su Ugovorima dodijeljene institucijama i tijelima Zajednice.

2.  Europski ombudsman obnaša svoje dužnosti u skladu s ovlastima koje su Ugovorima dodijeljene institucijama i tijelima Unije, posebno člancima 20.2 točkom (d), 24. i 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te člancima 41. i 43. Povelje EU-a o temeljnim pravima. Europski ombudsman svoje dužnosti obavlja u cilju osiguravanja punog poštovanja prava na dobru upravu te transparentnosti i demokracije u postupcima donošenja odluka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

Amandman    9

Statut Europskog ombudsmana

Članak 1. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Europski ombudsman ne smije intervenirati u postupcima pred sudovima ili dovoditi u pitanje osnovanost odluka suda.

3.  Europski ombudsman ne smije intervenirati u postupcima pred nacionalnim sudovima ili ne može dovoditi u pitanje osnovanost odluka suda. Europski ombudsman može intervenirati u predmetima pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 40. statuta Suda Europske unije.

Amandman    10

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Svaki građanin Unije ili svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u državi članici Unije može neposredno ili putem zastupnika u Europskom parlamentu uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice, s iznimkom Suda i Prvostupanjskog suda koji djeluju u svojoj sudbenoj ulozi. Europski ombudsman obavještava tu instituciju ili tijelo odmah po primitku pritužbe.

2.  Svaki građanin Unije ili svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u državi članici Unije može neposredno ili putem zastupnika u Europskom parlamentu uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, s iznimkom Suda i Prvostupanjskog suda koji djeluju u svojoj sudbenoj ulozi. Europski ombudsman obavještava tu instituciju ili tijelo odmah po primitku pritužbe držeći se pritom standarda EU-a o zaštiti podataka.

Amandman    11

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Pritužba se podnosi u roku od dvije godine od dana kada je podnositelj pritužbe saznao za činjenice na kojima se ona zasniva i moraju joj prethoditi odgovarajuća administrativna sredstva pri dotičnim institucijama i tijelima.

4.  Pritužba se podnosi u roku od tri godine od dana kada je podnositelj pritužbe saznao za činjenice na kojima se ona zasniva i moraju joj prethoditi odgovarajuća administrativna sredstva pri dotičnim institucijama i tijelima.

Obrazloženje

Podnositeljima pritužbe pruža se više vremena za podnošenje pritužbe s obzirom na sve veći postojeći vremenski raspon u interakciji s institucijama.

Amandman  12

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Kada Europski ombudsman mora, zbog dovršenih sudskih postupaka ili onih koji su u tijeku u vezi s činjenicama koje su mu predstavljene, proglasiti pritužbu nedopuštenom ili obustaviti postupanje po njoj, rezultati istražnih radnji koje je do tada proveo se arhiviraju.

7.  Europski ombudsman obustavlja razmatranje pritužbe dok su navodne činjenice predmet sudskih postupaka. Ombudsman može dati preporuke ako nalazi ukazuju na to da propust institucije, tijela, ureda ili agencije Unije u pogledu pravilne provedbe presude Suda Europske unije može predstavljati nepravilnost u postupanju.

Amandman  13

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

8.  Europskom ombudsmanu se ne smije podnijeti pritužba koja se odnosi na radne odnose između institucija i tijela Zajednice i njihovih dužnosnika i drugih službenika, osim ako je osoba iskoristila sve mogućnosti podnošenja internih upravnih zahtjeva i pritužbi, posebno postupke iz članka 90. stavaka 1. i 2. Pravilnika o osoblju i ako je rok za odgovore tijela na kojega su pritužbe naslovljene istekao.

8.  Europskom ombudsmanu se ne smije podnijeti pritužba koja se odnosi na radne odnose između institucija i tijela Unije i njihovih dužnosnika i drugih službenika, osim ako je osoba iskoristila sve mogućnosti podnošenja internih upravnih zahtjeva i pritužbi, posebno, ako su primjenjivi, postupke iz članka 90. stavaka 1. i 2. Pravilnika o osoblju ili ako je rok za odgovore tijela na kojega su pritužbe naslovljene istekao ili ako nijedna druga osoba koja radi za institucije Unije te postupke zbog svoga statusa ne može iskoristiti. Posebne iznimke mogu se predvidjeti u slučajevima uznemiravanja, a posebno seksualnog uznemiravanja.

Amandman    14

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 9.

Tekst na snazi

Izmjena

9.  Europski ombudsman što je prije moguće obavještava podnositelja pritužbe o radnjama koje je poduzeo u vezi s njegovom pritužbom.

9.  Europski ombudsman što je prije moguće, a najkasnije u roku od dva mjeseca, obavještava podnositelja pritužbe o poduzetim radnjama u vezi s pritužbom.

Amandman    15

Statut Europskog ombudsmana

Članak 2. – stavak 9.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

9a.  Europski ombudsman može biti predmet tužbe zbog propuštanja djelovanja u skladu s člankom 265. Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Amandman    16

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.   Europski ombudsman na vlastitu inicijativu ili povodom pritužbe obavlja sve istražne radnje koje smatra opravdanima za razjašnjavanje sumnji u nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice. O obavljenim radnjama obavještava tu instituciju ili tijelo, koje mu može uputiti korisne napomene.

1.   Europski ombudsman se ovlašćuje da na vlastitu inicijativu ili povodom pritužbe obavlja sve istražne radnje koje smatra opravdanima za razjašnjavanje sumnji u nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, bez da je potrebno prethodno odobrenje. Sve dotične institucije ili tijela može se pravodobno obavijestiti, te od njih zatražiti da dostavi korisne primjedbe ili dokazne materijale.

Amandman  17

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1a. Ne dovodeći u pitanje svoje redovite dužnosti obrade pritužbi, Europski ombudsman na vlastitu inicijativu može provoditi istrage strateške prirode u cilju suzbijanja sustavnih nepravilnosti u postupanju i promicanja najboljih administrativnih praksi u institucijama, uredima, tijelima i agencijama Unije te kako bi se proaktivno riješili strukturni problemi od javnog interesa koji bi mogli utjecati na dobru upravu, transparentnost i demokratski postupak donošenja odluka.

 

Ombudsman se može upustiti u strukturirani i redoviti dijalog s institucijama i organizirati javna savjetovanja u kojima se prikupljaju podaci i dokazi prije davanja preporuka ili u bilo kojoj fazi nakon toga te sustavno analizirati i procijeniti napredak predmetne institucije.

Amandman  18

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Institucije i tijela Zajednice dužni su dostaviti Europskom ombudsmanu svaki podatak koji od njih zahtijeva i omogućiti mu pristup relevantnoj dokumentaciji. Na pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 primjenjuju se pravila o sigurnosti dotične institucije ili tijela Zajednice.

2.  Institucije i tijela Unije dužni su dostaviti Europskom ombudsmanu svaki podatak koji od njih zahtijeva i omogućiti pristup relevantnoj dokumentaciji. Na pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 primjenjuju se pravila o sigurnosti dotične institucije ili tijela Unije.

Institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prethodnom podstavku obavještavaju Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata.

Institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prethodnom podstavku unaprijed obavještavaju Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata.

Za provedbu pravila iz prvog podstavka Europski ombudsman unaprijed dogovara s dotičnom institucijom ili tijelom uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima i drugim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne.

Za provedbu pravila iz prvog podstavka Europski ombudsman unaprijed dogovara s dotičnom institucijom ili tijelom uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima.

Dotične institucije ili tijela omogućuju pristup dokumentaciji koja potječe iz države članice i koja podliježe zaštiti tajnosti prema zakonu ili propisima samo ako je ta država članica prethodno dala suglasnost.

Dotične institucije ili tijela omogućuju pristup dokumentaciji koja potječe iz države članice i koja podliježe zaštiti tajnosti prema zakonu ili propisima samo nakon što su službe Europskog ombudsmana donijele odgovarajuće mjere i zaštitne mjere za postupanje s dokumentima kojima se jamči jednaka razina povjerljivosti, u skladu s člankom 9. Uredbe 1049/2001 i u skladu s pravilima o sigurnosti predmetne institucije ili tijela Unije.

One omogućavaju pristup drugoj dokumentaciji koja potječe iz države članice nakon što obavijeste tu državu članicu.

One omogućavaju pristup drugoj dokumentaciji koja potječe iz države članice nakon što obavijeste tu državu članicu.

U oba slučaja, u skladu s člankom 4., Europski ombudsman ne smije otkriti sadržaj takvih dokumenata.

U oba slučaja, u skladu s člankom 4., Europski ombudsman mora poštovati primjenu Uredbe 1049/2001.

Dužnosnici i ostali službenici institucija i tijela Zajednice moraju svjedočiti na zahtjev Europskog ombudsmana; i dalje ih obvezuju mjerodavne odredbe Pravilnika o osoblju, posebno njihova dužnost čuvanja poslovne tajne.

Dužnosnici i ostali službenici institucija i tijela Unije moraju svjedočiti na zahtjev Europskog ombudsmana.

Amandman  19

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

3.  Tijela država članica dužna su dostaviti Europskom ombudsmanu, kada god to zatraži, putem stalnih predstavništava država članica u Europskim zajednicama, sve informacije koje mu mogu pomoći pri razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u postupanju institucija ili tijela Zajednice, osim ako su takve informacije obuhvaćene zakonom ili propisima o tajnosti ili odredbama koje sprečavaju njihovo dostavljanje. Ipak, u potonjem slučaju predmetna država članica može dozvoliti Europskom ombudsmanu uvid u te informacije ako se obveže da ih neće otkriti.

3.  Tijela država članica dužna su dostaviti Europskom ombudsmanu, kada god se to zatraži, putem stalnih predstavništava država članica u Europskoj uniji, sve informacije koje mogu pomoći pri razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u postupanju institucija ili tijela Unije. Predmetna država članica može dozvoliti Europskom ombudsmanu da ima informacije obuhvaćene zakonima ili propisima o tajnosti, na temelju sporazuma o odgovarajućem postupanju s osjetljivim informacijama. Detaljan opis dokumenta dostavlja se u svakom slučaju.

Amandman    20

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

4.  Ako pomoć koju traži nije osigurana, Europski ombudsman obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke.

4.  Ako tražena pomoć nije osigurana, Europski ombudsman obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke, uključujući osiguravanje nazočnosti Europskog ombudsmana na sastancima odbora i drugim sastancima i saslušanjima.

Obrazloženje

Omogućiti Europskom ombudsmanu da češće bude nazočan u Europskom parlamentu, što je već predviđeno člankom 220. Poslovnika Europskog parlamenta[2].

Amandman  21

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

4a.   Europski ombudsman može prema potrebi zahtijevati da se obrati nadležnom odboru Parlamenta u vezi sa svojim dužnostima ili se to može zahtijevati od njega. Ako se taj zahtjev odnosi na istragu u tijeku, dotična institucija može zatražiti da se pojavi zajedno s Europskim ombudsmanom ili se to može zatražiti od nje.

Amandman    22

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

6.   Ako Europski ombudsman smatra da postoje nepravilnosti u postupanju, obavještava dotičnu instituciju ili tijelo i po potrebi izrađuje nacrt preporuka. Tako obaviještena institucija ili tijelo šalje Europskom ombudsmanu detaljno mišljenje u roku od tri mjeseca.

6.   Ako Europski ombudsman smatra da postoje nepravilnosti u postupanju, obavještava dotičnu instituciju ili tijelo i izrađuje nacrt preporuka. Tako obaviještena institucija ili tijelo šalje Europskom ombudsmanu detaljno mišljenje u roku od tri mjeseca.

Amandman    23

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

7.  Europski ombudsman zatim šalje izvješće Europskom parlamentu i dotičnoj instituciji ili tijelu. U svom izvješću može dati preporuke. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima istrage, mišljenju dotične institucije ili tijela, te o svojim eventualnim preporukama.

7.  Europski ombudsman zatim može poslati izvješće Europskom parlamentu i dotičnoj instituciji ili tijelu. Ombudsman u izvješću može dati preporuke. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima istrage, mišljenju dotične institucije ili tijela, te o svojim eventualnim preporukama. Europski ombudsman može prema potrebi zatražiti da se obrati na plenarnoj sjednici Parlamenta ili se to može zatražiti od njega.

Amandman    24

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

8.  Na kraju svakoga godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman podnosi Europskom parlamentu izvješće o rezultatima svojih istraga.

8.  Na kraju svakoga godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman podnosi Europskom parlamentu izvješće o rezultatima svojih istraga, uključujući procjenu prikladnosti sredstava dostupnih Europskom ombudsmanu za obavljanje dužnosti.

Obrazloženje

Pokušaj da se zajamči odgovarajuća razina sredstava s obzirom na postupak predviđen u članku 11. stavku 2. postojećeg Statuta o broju članova osoblja koji rade za Europskog ombudsmana.

Amandman    25

Statut Europskog ombudsmana

Članak 3. – stavak 8.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

8a.  Europski ombudsman mora biti u mogućnosti podastrijeti suštinske dokaze Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) kako bi se provele daljnje istrage, kao i Uredu europskog javnog tužitelja, te razvijati strateška partnerstva s tim institucijama;

Amandman    26

Statut Europskog ombudsmana

Članak 4. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.  Europski ombudsman i njegovo osoblje, na koje se primjenjuje članak 287. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članak 194. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, ne smiju otkrivati podatke ili dokumentaciju pribavljene tijekom istraga. Od njih se osobito zahtijeva da ne otkrivaju bilo kakve klasificirane podatke ili dokumente dostavljene Europskom ombudsmanu, posebno dokumente osjetljive prirode u smislu članku 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 ili dokumente na koje se primjenjuje zakonodavstvo Zajednice u vezi sa zaštitom osobnih podataka, kao ni bilo koje podatke koji bi mogli štetiti podnositelju pritužbe ili drugim uključenim osobama, ne dovodeći u pitanje stavak 2.

Briše se.

Obrazloženje

Europskog ombudsmana, kao i sve ostale institucije, obvezuje Uredba br. 1049/2001 te je stoga u skladu s time potrebno unijeti izmjene, a ne oblikovati zasebnu iznimku izričito za istrage Europskog ombudsmana.

Amandman    27

Statut Europskog ombudsmana

Članak 4.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 4.a

 

1.  Europski ombudsman i njegovo osoblje rješavaju zahtjeve za javni pristup dokumentima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenima u Uredbi (EZ) br. 1049/2001. Kad je riječ o pritužbama u pogledu prava na javni pristup službenim dokumentima, Europski ombudsman, nakon analize i svih potrebnih razmatranja, donosi preporuku o objavljivanju navedenih dokumenata koje dotične institucije, agencija ili tijelo dostavljaju unutar vremenskog okvira predviđenog Uredbom br. 1049/2001.

 

2.  Ako dotična institucija ne slijedi preporuku da se objave navedeni dokumenti, ona mora propisno obrazložiti svoje odbijanje. Ombudsman može eventualno odbijanje uputiti Sudu Europske unije te zatražiti primjenu ubrzanog postupka predviđenog njegovim poslovnikom.

Amandman    28

Statut Europskog ombudsmana

Članak 5. – stavak 1.

Tekst na snazi

Izmjena

1.    U mjeri u kojoj može pomoći da njegove istražne radnje budu učinkovitije i da se bolje čuvaju prava i interesi osoba koje mu podnose pritužbe, Europski ombudsman može surađivati s tijelima istog tipa u određenim državama članica pridržavajući se mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva. Europski ombudsman ne može pri tome tražiti uvid u dokumentaciju kojoj na temelju članka 3. nema pristup.

1.   U mjeri u kojoj može pomoći da istražne radnje budu učinkovitije i da se bolje čuvaju prava i interesi osoba koje podnose pritužbe, Europski ombudsman može surađivati s tijelima istog tipa u određenim državama članica pridržavajući se mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva. Europski ombudsman može iznimno zatražiti uvid u dokumentaciju koja inače na temelju članka 3. nije dostupna.

Amandman    29

Statut Europskog ombudsmana

Članak 5.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 5.a

 

1.  Ombudsman provodi redovite procjene politika i preispitivanja postupaka uspostavljenih u relevantnim institucijama, tijelima i agencijama EU-a u skladu s člankom 22. Pravilnika o osoblju te po potrebi sastavlja konkretne preporuke za poboljšanja kako bi se osigurala potpuna zaštita zviždača.

 

2.  Od Europskog ombudsmana može se zatražiti da, uz očuvanje povjerljivosti, pruži informacije, nepristrane savjete i stručno vodstvo potencijalnim zviždačima o području primjene relevantnih odredbi u zakonodavstvu Unije. Ombudsman također može pokrenuti istrage na temelju pruženih informacija, u slučaju da opisane prakse mogu biti sastavni dio nepravilnosti u postupanju u Uniji. U tu svrhu moguće je odustati od važećeg Pravilnika o osoblju u pogledu tajnosti.

Amandman    30

Statut Europskog ombudsmana

Članak 5.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 5.b

 

1.  Europski ombudsman povremeno ispituje postupke povezane s administrativnim djelovanjem institucija, tijela, ureda i agencija Unije te procjenjuje mogu li oni učinkovito spriječiti sukobe interesa, jamčiti nepristranost i osigurati puno poštovanje prava na dobru upravu.

 

2.  Europski ombudsman može utvrditi i ocijeniti moguće slučajeve sukoba interesa na svim razinama koji bi mogli predstavljati izvor nepravilnosti u postupanju, a u tom slučaju sastavlja konkretne zaključke i obavještava Parlament o nalazima po tom pitanju.

Amandman    31

Statut Europskog ombudsmana

Članak 6. – stavak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

2.  Europski ombudsman se izabire između osoba koje su građani Unije, imaju puna građanska i politička prava i sva potrebna jamstva nezavisnosti te ispunjavaju uvjete potrebne za obnašanje najviše sudačke dužnosti u svojoj zemlji ili imaju priznatu stručnost i iskustvo za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

2.  Europski ombudsman se izabire između osoba koje su građani Unije, imaju puna građanska i politička prava i sva potrebna jamstva nezavisnosti, koje nisu bile članovi nacionalnih vlada ili institucija Unije u zadnje tri godine te ispunjavaju uvjete nepristranosti potrebne za obnašanje visokih sudačkih položaja u svojoj zemlji ili imaju priznatu stručnost i iskustvo za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

Amandman    32

Statut Europskog ombudsmana

Članak 8.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europskih zajednica može razriješiti dužnosti Europskog ombudsmana koji više ne ispunjava uvjete potrebne za obnašanje dužnosti ili ako je počinio tešku povredu dužnosti.

Na zahtjev Europskog parlamenta, nakon saslušanja pred nadležnim odborima, Sud Europskih zajednica može razriješiti dužnosti Europskog ombudsmana koji više ne ispunjava uvjete potrebne za obnašanje dužnosti ili ako je počinio tešku povredu dužnosti.

Obrazloženje

Dodaje se još jedan korak u postupak. Kako bi se zajamčila javna rasprava s obzirom na prirodu institucije i njezinu ključnu ulogu u odnosu prema građanima EU-a. To bi trebalo učiniti pred institucijom koja je ponajprije odgovorna za imenovanje Europskog ombudsmana, a to je Parlament.

Amandman    33

Statut Europskog ombudsmana

Članak 11. stavak 1.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

1a.  Europski ombudsman trebao bi nastojati postići rodnu jednakost u sastavu tajništva i osoblja.

Obrazloženje

Kodifikacija radi jamčenja rodne neutralnosti u uredu Europskog ombudsmana. Ta se politika već uobičajeno provodi.

Amandman    34

Statut Europskog ombudsmana

Članak 12.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 12.a

 

1.  Europski ombudsman pravodobno ispituje rješavaju li institucije, tijela, uredi i agencije Unije primjereno sve slučajeve uznemiravanja pravilnom primjenom predviđenih postupaka u vezi s pritužbama. Europski ombudsman o toj temi sastavlja odgovarajuće zaključke.

 

2.  Europski ombudsman u svom tajništvu imenuje osobu ili strukturu koja ima stručno znanje u području uznemiravanja i koja može po potrebi pružati savjete osoblju EU-a i ostalim djelatnicima. Ombudsman procjenjuje uspostavljene postupke za sprečavanje svih vrsta uznemiravanja u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, kao i mehanizme za kažnjavanje odgovornih te sastavlja odgovarajuće zaključke o tome jesu li ti postupci u skladu s načelima proporcionalnosti, prikladnosti i energetskog djelovanja odnosno pružaju li žrtvama učinkovitu zaštitu i podršku.

Amandman    35

Statut Europskog ombudsmana

Članak 13.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Sjedište Europskog ombudsmana je sjedište Europskog parlamenta.

Sjedište Europskog ombudsmana je sjedište Europskog parlamenta.

Obrazloženje

Sadašnje je sjedište omogućilo Europskom ombudsmanu da učinkovito i neovisno obavlja svoje dužnosti.

Amandman    36

Statut Europskog ombudsmana

Članak 15.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 15.

Briše se.

Prvi Europski ombudsman koji se imenuje nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji imenuje se za ostatak parlamentarnog mandata.

 

Obrazloženje

Zastarjela odredba.

Amandman    37

Statut Europskog ombudsmana

Članak 17.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Ova se odluka objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica . Stupa na snagu na dan objave.

Ova se Uredba objavljuje u Službenom listu Europske unije. Stupa na snagu na dan objave.

Obrazloženje

Vidjeti amandmane 1. i 2. To je novi obvezujući zakonodavni akt u obliku uredbe, u skladu s odredbama Ugovora iz Lisabona, u kojem su pojam „Zajednica” i njegova zakonitost zamijenjeni pojmom „Unija”.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  Definicija nepravilnosti u postupanju Jocoba Södermana, prvog Europskog ombudsmana: „Do nepravilnosti u postupanju dolazi kada javno tijelo ne postupa u skladu s pravilom ili načelom koje ga obvezuje”.
  • [2]  Članak 220.: Djelokrug rada Europskog ombudsmana
    2.   Europski ombudsman također može na zahtjev nadležnog odbora ili na vlastitu inicijativu dati informacije nadležnom odboru.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti