Eljárás : 2018/2080(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0050/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0050/2019

Viták :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0080

JELENTÉS     
PDF 287kWORD 84k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Paulo Rangel

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 45. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (4) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 43. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 45. és 52. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére (A8-0050/2019),

1.  elfogadja a mellékelt rendelettervezetet;

2.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően továbbítsa a mellékelt rendelettervezetet a Tanácsnak és a Bizottságnak;

3.  utasítja elnökét, hogy miután a Bizottság véleményt nyilvánított és a Tanács jóváhagyását adta a mellékelt rendelettervezethez, gondoskodjon a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ

Az Európai Parlament rendelettervezete az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 228. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Tanács egyetértésére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az ombudsman megbízatásának ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, különösen annak 20. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és 228. cikkével, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban kell megállapítani.

(2)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke az európai polgárok alapvető jogaként ismeri el a megfelelő ügyintézéshez való jogot. A Charta 43. cikke elismeri az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok esetén az európai ombudsmanhoz fordulás jogát. E jogok tényleges érvényesülése és az ombudsman alapos és pártatlan vizsgálatok lefolytatására való képességének erősítése érdekében, az ombudsman számára biztosítani kell minden olyan eszközt, amely a Szerződésekben és az e rendeletben említett feladatai sikeres ellátásához szükséges.

(3)  A 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozatot(1) legutóbb 2008-ban módosították. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése új jogi kereteket határozott meg az Unió számára. Az EUMSZ 228. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács egyetértésével rendeletekben határozza meg az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket. Ezért kívánatos tehát a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezése, és annak rendelettel való felváltása a jelenleg alkalmazandó jogalapnak megfelelően.

(4)  Azon feltételek meghatározása során, amelyek mellett az ombudsmanhoz panasszal lehet fordulni, tiszteletben kell tartani a teljes körű, ingyenes és könnyű hozzáférés elvét, az új vagy folyamatban lévő bírósági és közigazgatási eljárásokra vonatkozó egyes korlátozások sérelme nélkül.

(5)  Meg kell állapítani a követendő eljárási szabályokat arra az esetre, ha az ombudsman vizsgálata hivatali visszásságot tár fel. Rendelkezni kell arról, hogy az ombudsman minden éves ülésszak végén átfogó jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek.

(6)  Az ombudsman szerepének megerősítése érdekében kívánatos lehetővé tenni az ombudsman számára, hogy – az ombudsmannak a panaszok kezelésére vonatkozó elsődleges kötelezettsége sérelme nélkül – hivatalból vizsgálatokat folytathasson le az ismétlődő hivatali visszásságok azonosítása és az uniós intézményeken, szerveken és hivatalokon belül a bevált hivatali gyakorlatok előmozdítása céljából.

(7)   Az ombudsman tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében az ombudsman számára jogot kell biztosítani arra, hogy hivatalból vagy panasz alapján korábbi vizsgálatok nyomon követésére szolgáló vizsgálatokat folytathasson le annak megállapítása céljából, hogy az érintett intézmény, szerv vagy hivatal eleget tett-e ajánlásainak, és ha igen, milyen mértékben. Az ombudsmant arra is fel kell jogosítani, hogy az ombudsmannak az Európai Parlamenthez benyújtott éves jelentésében értékelje, milyen mértékben tettek eleget az ajánlásoknak, illetve hogy értékelje a Szerződésekben és az ebben a rendeletben említett feladatok ellátására az ombudsman rendelkezésére bocsátott források megfelelőségét.

(8)  Az ombudsmannak hozzá kell férnie a feladatainak ellátásához szükséges valamennyi bizonyítékhoz. Ennek érdekében az uniós intézményeket, szerveket és hivatalokat kötelezni kell arra, hogy az ombudsman 1049/2001/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül minden általa kért tájékoztatást megadjanak az ombudsman számára. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés feltételéül kell szabni a minősített információk érintett uniós intézmény, szerv vagy hivatal általi kezelésére vonatkozó szabályok betartását. A minősített információkat vagy dokumentumokat szolgáltató intézményeknek, szerveknek vagy hivataloknak e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant. A minősített információknak az érintett uniós intézmény, szerv vagy hivatal általi kezelésére vonatkozó szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel, szervekkel vagy hivatalokkal a minősített információk vagy dokumentumok , valamint a szakmai titoktartási kötelezettség alá eső egyéb információk kezelésének feltételeiről. Ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, az ombudsmannak erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, amelynek meg kell tennie a megfelelő lépéseket.

(9)  Az ombudsman és az ombudsman munkatársai a feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni. Az ombudsmannak ugyanakkor tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat a vizsgálata során tudomására jutott olyan tényekről, amelyek megítélése szerint a büntetőjog hatálya alá tartoznak. Az ombudsman számára lehetővé kell tenni, hogy olyan tényekről is tájékoztathassa az érintett uniós intézményt, szervet vagy hivatalt, amelyek ezek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását kérdőjelezik meg.

(10)  Figyelembe kell venni az Unió pénzügyi érdekeinek a bűncselekményekkel szembeni védelmével kapcsolatos közelmúltbeli változásokat, nevezetesen az Európai Ügyészség (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel(3) való létrehozását, és lehetővé kell tenni az ombudsman számára, hogy értesítse azt minden olyan információról, amely ez utóbbi szerv hatáskörébe tartozik. Hasonlóképpen, az ártatlanság vélelme és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 48. cikkében rögzített védelemhez való jog maradéktalan tiszteletben tartása érdekében kívánatos, hogy amennyiben az ombudsman az Európai Ügyészséget az utóbbi hatáskörébe tartozó információkról értesíti, az ombudsman az értesítésről tájékoztassa az érintett személyt és a panaszost.

(11)   Az alkalmazandó nemzeti jog tiszteletben tartása mellett rendelkezni kell az ombudsman és a tagállamokban működő azonos típusú szervek közötti együttműködés lehetőségéről. Kívánatos lépéseket tenni annak lehetővé tétele érdekében is, hogy az ombudsman együttműködjön az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, mivel az ilyen jellegű együttműködés hatékonyabbá teheti az ombudsman feladatainak ellátását.

(12) Az ombudsmant a parlamenti ciklus kezdetén és annak időtartamára az Európai Parlament nevezi ki olyan személyek közül, akik az Unió polgárai és a függetlenség és szakértelem minden szükséges biztosítékát nyújtják. Meg kell határozni emellett az ombudsman megbízatása megszűnésének és az új ombudsman kinevezésének feltételeit is.

(13)  Az ombudsmannak feladatait teljes függetlenséggel kell ellátnia. Az ombudsmannak hivatalba lépésekor a Bíróság előtt ünnepélyes kötelezettségvállalást kell tennie. Meg kell határozni az ombudsman megbízatásával összeférhetetlen tevékenységeket, valamint az ombudsman illetményét, kiváltságait és mentességeit.

(14)  Rendelkezéseket kell elfogadni az ombudsman székhelyéről, amelynek meg kell egyeznie az Európai Parlament székhelyével. Rendelkezni kell továbbá nemcsak az ombudsman munkáját segítő titkárság tisztviselőiről és alkalmazottairól, hanem ennek költségvetéséről is.

(15)  A rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az ombudsman feladata. A jogbiztonság garantálása és az ombudsman feladatainak ellátása során a legmagasabb szintű normák biztosítása érdekében az elfogadandó végrehajtási rendelkezések minimális tartalmát e rendeletben kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Ez a rendelet megállapítja az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket („az európai ombudsman alapokmánya”).

(2)   Az ombudsman az uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól függetlenül, a Szerződések által az ombudsmanra ruházott hatáskörök tiszteletben tartásával és az EUMSZ 20. cikke (2) bekezdésének d) pontjával, 228. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának a helyes ügyintézéshez való jogról szóló 41. cikkének kellő figyelembevételével jár el.

(3)   A Szerződésekben és az ebben a rendeletben említett feladatai ellátása során az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg bírósági határozatok megalapozottságát vagy a bíróság határozathozatallal kapcsolatos hatáskörét.

2. cikk

(1)  Az ombudsman segítséget nyújt az uniós intézmények, szervek és hivatalok – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bírósága – tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok feltárásában, és adott esetben ajánlásokat tesz azok megszüntetésére. Más hatóság vagy személy eljárása az ombudsmanhoz benyújtott panasz tárgyát nem képezheti.

(2)  Az Unió bármely polgára, illetve az Unió egyik tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy közvetlenül, vagy az Európai Parlament képviselőjének közvetítésével az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bírósága – tevékenysége során észlelt hivatali visszássággal kapcsolatban panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz. Az ombudsman a panasz benyújtása után azonnal tájékoztatja az érintett intézményt, szervet vagy hivatalt.

(3)  A panaszban egyértelműen utalni kell annak tárgyára és a panaszos személyére. A panaszos kérheti a panasz, vagy annak egyes részei bizalmas kezelését.

(4)  A panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszos tudomására jutásától számított három éven belül, az érintett intézménynél, szervnél vagy hivatalnál tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be.

(5)  Az ombudsman megállapítja, hogy a panaszra az ombudsman megbízatása kiterjed-e, és ha igen, akkor a panasz elfogadható-e. Ha a panaszra megbízatása nem terjed ki, vagy a panasz nem fogadható el, az ombudsman az ügy lezárása előtt azt tanácsolhatja a panaszosnak, hogy panaszával forduljon egy másik hatósághoz.

(6)  Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem érinti a bírósági vagy közigazgatási eljárások jogorvoslati határidőit.

(7)  Amennyiben az ombudsmannak folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárás miatt az elé terjesztett tényállásra vonatkozó panaszt elfogadhatatlannak kell nyilvánítania vagy annak vizsgálatát le kell zárnia, az addig már esetleg elvégzett vizsgálatainak eredményét véglegesen az irattárba helyezi.

(8)  Az ombudsmanhoz nem nyújtható be az uniós intézmények, szervek és hivatalok és azok tisztviselői vagy más alkalmazottai közötti munkaviszonnyal kapcsolatos panasz, kivéve, ha az érintett személy valamennyi belső igazgatási kérelem és panasz benyújtására rendelkezésre álló lehetőséget – különösen az 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben(4) foglalt, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: Személyzeti Szabályzat) 90. cikkében említett eljárásokat – kimerítette, és az érintett intézmény, szerv vagy hivatal számára válaszadásra nyitva álló határidő lejárt.

(9)  Az ombudsman a lehető leghamarabb értesíti a panaszost a panasszal kapcsolatban tett intézkedéséről.

3. cikk

(1)  Az ombudsman hivatalból vagy panasz alapján minden általa indokoltnak tartott vizsgálatot – többek között korábbi vizsgálatok nyomon követésére szolgáló vizsgálatokat – elvégez az uniós intézmények, szervek és hivatalok tevékenysége során felmerülő gyanított hivatali visszásságok tisztázásának érdekében. Az ombudsman előzetes engedély nélkül jár el, és arról kellő időben tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, vagy hivatalt. Az érintett intézmény, szerv vagy hivatal bármilyen hasznos észrevételt vagy bizonyítékot benyújthat az ombudsmannak. Az ombudsman az érintett intézményt, szervet vagy hivatalt fel is kérheti ilyen észrevételek vagy bizonyítékok benyújtására.

(2)  Az ombudsman elsődleges feladatának – a panaszok kezelésének – sérelme nélkül az ombudsman hivatalból is lefolytathat stratégiaibb jellegű vizsgálatokat a hivatali visszásságok ismétlődő vagy különösen súlyos eseteinek azonosítása, az uniós intézmények, hivatalok és szervek körében bevált igazgatási gyakorlatok előmozdítása, valamint az ombudsman hatáskörébe tartozó közérdekű strukturális kérdések proaktív kezelése érdekében.

(3)  Az uniós intézmények, szervek és hivatalok kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani az ombudsman által kért minden információt, továbbá biztosítani az ombudsman számára a vonatkozó iratokhoz való hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés feltétele a minősített információknak az érintett uniós intézmény, szerv vagy hivatal általi kezelésére vonatkozó szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az első bekezdéssel összhangban átadó intézményeknek, szerveknek és hivataloknak e minősítésről előzetesen tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel, szervekkel vagy hivatalokkal a minősített információk vagy dokumentumok kezelésének feltételeiről.

Az érintett intézmények, szervek vagy hivatalok a valamely tagállamtól származó, jogszabály által titkosnak minősített dokumentumokhoz csak azt követően biztosítanak hozzáférést, hogy az ombudsman szolgálatai megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat vezettek be azon dokumentumok kezelésére, amelyek az 1049/2001/EU rendelet 9. cikkével összhangban és az érintett uniós intézmény, szerv vagy biztonságára vonatkozó szabályoknak megfelelően egyenértékű bizalmassági szintet biztosítanak.

Az uniós intézmények, hivatalok és szervek tisztviselői és egyéb alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni az ombudsman valamely folyamatban lévő vizsgálatával kapcsolatos tényekről. A szóban forgó tisztviselő vagy alkalmazott intézménye, szervezete vagy hivatala nevében nyilatkozik. A tisztviselőt vagy alkalmazottat továbbra is kötik a rá vonatkozó szabályokból eredő kötelezettségek.

(4)  A nemzeti joguk által lehetővé tett mértékben a tagállamok illetékes hatóságai az ombudsman kérelmére vagy saját kezdeményezésükre sürgősen megküldenek az ombudsman számára minden olyan információt vagy dokumentumot, amely segíthet az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok eljárásában felmerülő hivatali visszásságok tisztázásában. Ha az említett információ vagy dokumentum a bizalmas információk kezelésére vonatkozó nemzeti jog hatálya alá vagy olyan rendelkezés hatálya alá tartozik, amely annak közlését megakadályozza, az érintett tagállam hozzáférést engedhet az ombudsman számára ezen információhoz vagy dokumentumhoz, ha az ombudsman vállalja, hogy azt a továbbító hatósággal kötött megállapodásnak megfelelően kezeli. A dokumentum leírását minden esetben rendelkezésre kell bocsátani.

(5)  Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket.

(6)  Amennyiben az ombudsman egy vizsgálatot követően hivatali visszásságot tár fel, az ombudsman tájékoztatja az érintett intézményt, szervet vagy hivatalt, és adott esetben ajánlástervezetet terjeszt elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény, szerv vagy hivatal három hónapon belül részletes véleményt küld az ombudsman részére. Az ombudsman az intézmény, szerv vagy hivatal kérésére a határidőt legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Ha az érintett intézmény, szerv, vagy hivatal a három hónapos határidőn belül, illetve a meghosszabbított határidőn belül nem nyilvánított véleményt, az ombudsman e vélemény nélkül is lezárhatja a vizsgálatot.

(7)  Az ombudsman ezt követően jelentést küld az érintett intézménynek, szervnek vagy hivatalnak, és – különösen, ha a feltárt hivatali visszásság jellege vagy nagyságrendje ezt szükségessé teszi – az Európai Parlamentnek. Az ombudsman a jelentésben ajánlásokat tehet. Az ombudsman tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, az érintett intézmény, szerv vagy hivatal véleményéről, valamint az ombudsman jelentésében megfogalmazott esetleges ajánlásokról.

(8)  Adott esetben az uniós intézmény, szerv vagy hivatal tevékenységére irányuló vizsgálattal kapcsolatban az ombudsman saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament kérésre a legmegfelelőbb szinten megjelenhet a Parlament előtt.

(9)  Az ombudsman az érintett intézménnyel, szervvel vagy hivatallal együtt minden lehetséges módon olyan megoldást keres, amely a hivatali visszásságot megszünteti, és orvosolja a panaszt. Az ombudsman az érintett intézmény, szerv vagy hivatal esetleges észrevételeivel együtt tájékoztatja a panaszost a javasolt megoldásról. A panaszos, ha kívánja, jogosult észrevételeket benyújtani az ombudsmanhoz.

(10)  Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek az általa lefolytatott vizsgálatok eredményéről. A jelentés tartalmazza annak értékelését, hogy milyen mértékben tettek eleget ajánlásainak, valamint értékeli a feladatainak ellátására rendelkezésre álló erőforrások megfelelőségét. Az említett értékelések külön jelentésekbe is foglalhatók.

4. cikk

(1)  Az ombudsman és az ombudsman munkatársai – akikre az EUMSZ 339. cikke és az Euratom-Szerződés 194. cikke alkalmazandó – a vizsgálataik során megszerzett információkat vagy dokumentumokat nem tehetik közzé. A (2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé semmilyen minősített információt vagy az ombudsmannak átadott dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jog hatálya alá tartozó dokumentumot, valamint semmilyen információt, amely a panaszosnak vagy az ügyben érintett más személynek kárt okozhatna.

(2)  Ha az ombudsman úgy ítéli meg, hogy a vizsgálata során tudomására jutott tények esetleg a büntetőjog hatálya alá tartoznak, erről értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat, továbbá – amennyiben az ügy a hatáskörükbe tartozik – értesíti az Európai Csalás Elleni Hivatalt és az Európai Ügyészséget. Adott esetben az ombudsman értesíti azt az uniós intézményt, szervet vagy hivatalt is, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, és amely alkalmazhatja az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 17. cikkének második bekezdését.

Az ombudsman értesítheti az érintett uniós intézményt, szervet vagy hivatalt olyan tényekről is, amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását kérdőjelezik meg, vagy tájékoztathatja bármely olyan ismétlődő tevékenységről, amely hátráltatóan hat a folyamatban lévő vizsgálatra.

Az ombudsman ezekről az értesítésekről tájékoztatja a panaszost és az egyéb érintett személyeket, akiknek a személyazonossága ismert.

5. cikk

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően kezelik.

6. cikk

(1)  Az ombudsman együttműködhet a tagállamok azonos típusú szerveivel, feltéve, hogy az ombudsman tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit.

(2)  Az ombudsman feladatkörén belül együttműködik az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és más intézményekkel és szervekkel, egyúttal elkerülve ezek tevékenységének megkettőzését.

7. cikk

(1)  Az ombudsman megválasztása és megbízatásának megújítása az EUMSZ 228. cikkének (2) bekezdésével összhangban történik.

(2)  Az ombudsmant olyan személyek közül választják ki, akik az Unió polgárai, rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével, függetlenségükhöz nem fér kétség, nem voltak nemzeti kormányok vagy uniós intézmények tagjai az elmúlt három év során, megfelelnek az országukban a bírói tisztség betöltéséhez szükségessel egyenértékű pártatlansági feltételeknek és elismerten rendelkeznek az ombudsman feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

8 cikk

(1)  Az ombudsmannak a Szerződésekben vagy ebben a rendeletben említett feladatainak ellátására vonatkozó megbízatása a megbízatási idő elteltével, lemondással vagy felmentéssel szűnik meg.

(2)  A felmentés esetét kivéve az ombudsman az új ombudsman megválasztásáig hivatalban marad.

(3)  A megbízatás idő előtti megszűnése esetén az új ombudsmant az Európai Parlament megbízatási idejéből fennmaradó időszakra a hivatal megüresedését követő három hónapon belül nevezik ki. Az új ombudsman megválasztásáig a 12. cikk (2) bekezdésében említett vezető tisztviselő felel az ombudsman hatáskörébe tartozó sürgős ügyekért.

9. cikk

Amennyiben az Európai Parlamentnek szándékában áll az EUMSZ 228. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ombudsman felmentését kérni, az ezirányú kérelem benyújtása előtt meghallgatja az ombudsmant.

10. cikk

(1)  Az ombudsman a Szerződésekben vagy az e rendeletben említett feladatainak ellátása során az EUMSZ 228. cikkének (3) bekezdésével összhangban jár el. Az ombudsman tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely az említett megbízatásával összeegyeztethetetlen.

(2)  Az ombudsman hivatalba lépésekor az Európai Unió Bírósága előtt – amely teljes ülésben jár el – ünnepélyesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésekben és az e rendeletben említett feladatokat teljes függetlenséggel és pártatlansággal látja el, valamint tiszteletben tartja a hivatali ideje alatt és azt követően felmerülő kötelezettségeket. Az ünnepélyes kötelezettségvállalás kiterjed különösen arra a kötelezettségre, hogy megbízatása megszűnését követően a kinevezések és előnyök elfogadása tekintetében feddhetetlen és tartózkodó magatartást tanúsít.

11. cikk

(1)  Az ombudsman megbízatásának ideje alatt nem vállalhat politikai vagy közigazgatási hivatalt, és nem folytathat semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – tevékenységet.

(2)  Az ombudsman illetménye, más juttatásai és nyugdíja tekintetében a Bíróság bíráival azonos elbírálás alá esik.

(3)  Az ombudsmanra, valamint titkárságának tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira a 7. jegyzőkönyv 11–14. és 17. cikkét kell alkalmazni.

12. cikk

(1)  Az ombudsman számára megfelelő költségvetést kell biztosítani, amely elegendő az ombudsman függetlenségének biztosításához és a Szerződésekben és az e rendeletben említett feladatok ellátásához.

(2)  Az ombudsmant feladatai ellátásában titkárság segíti, amelynek vezető tisztviselőjét az ombudsman nevezi ki.

(3)  Az ombudsman titkárságának tisztviselőire és alkalmazottaira az Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó szabályok és rendelkezések vonatkoznak. Létszámukat évente a költségvetési eljárás keretében kell meghatározni oly módon, hogy az megfelelő legyen az ombudsman feladatainak megfelelő ellátása és a munkaterhelés szempontjából.

(4)  Az Uniónak és a tagállamoknak az ombudsman titkárságára kinevezett tisztviselőit és alkalmazottait szolgálati érdekből rendelik ki, és garantálják számukra, hogy származási intézményükbe, szervükbe vagy hivatalukba teljes joggal visszahelyezik őket.

(5)  Az ombudsman munkatársait érintő ügyekben az ombudsman jogállása megegyezik a Személyzeti Szabályzat 1a. cikkében meghatározott intézményekével.

13. cikk

Az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye.

14. cikk

A tagállamok nemzeti hatóságainak címzett bármely, az e rendelet alkalmazását célzó közleményt az Unió mellett működő állandó képviseleteiken keresztül kell továbbítani.

15. cikk

E rendelet végrehajtási rendelkezéseit az ombudsman fogadja el. Ezeknek összhangban kell lenniük ezzel a rendelettel, és rendelkezniük kell legalább a következőkről:

a)   a panaszos és az érintett intézmény, szerv vagy hivatal eljárási jogai, valamint az uniós jog megsértését bejelentő személyek („visszaélés bejelentése”) védelmének biztosítása az Unió intézményein, szervein vagy hivatalain belül a Személyzeti Szabályzat 22a. cikkével összhangban;

b)  a panaszok átvétele, feldolgozása és lezárása;

c)  hivatalból indított vizsgálatok;

d)  nyomon követés céljából indított vizsgálatok;

e)  információgyűjtésre irányuló intézkedések.

16. cikk

A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályát veszti.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …

    az Európai Parlament részéről

az elnök

(1)

  Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)

(3)

A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

(4)

HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


INDOKOLÁS

I. Ratio essendi

Az első európai ombudsman 1992-ben foglalta el hivatalát, miután a Maastrichti Szerződés 1992-ben létrehozta ezt a szervet. Több mint 20 éves tevékenységével az ombudsman olyan jó hírnévre tett szert és olyan munkamódszereket alapozott meg, amelyek hozzájárultak e szervezet szerepének egyre nagyobb presztízséhez és erkölcsi és társadalmi elismertségéhez.

Az alapokmány az elmúlt évtizedben nem frissült. A most hatályon kívül helyezésre kerülő határozat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőző időkből való. Ezért rendkívül fontos rendelkezéseit hozzáigazítani az alkalmazandó Szerződésekhez annak garantálása mellett, hogy e szerv továbbra is betöltse az Európai Unió alkotmányos keretein belüli sajátos és döntő szerepét.

II. Függetlenség és puha hatalom: az európai ombudsman alkotmányos jogállásának két pillére

Az ombudsman intézményét – amely egy 19. századi skandináv intézmény – szinte minden tagállam nemzeti és regionális jogrendje ismeri. Ez alól mostanra az uniós jog sem képez kivételt. A szóban forgó szervek a közöttük fennálló különbségek ellenére a berlini Petitionsausschusstól a spanyol Defensor del Puebloig több közös jellemzővel rendelkeznek. E jellemzők megfelelnek az ombudsman alkotmányos feladatainak.

Az ombudsman médiateur, defensor, provedor. E szerv feladatainak ellátása sem politikai, sem pénzügyi szempontból nem függhet más intézményektől, szervektől vagy hivataloktól. Az új alapokmány egyik célja ezért e szerv függetlenségének és pártatlanságának megerősítése.

Tényleges végrehajtási hatáskörök hiányában az ombudsman intézményének ereje valójában a puha hatalmi eszközök gyakorlásában rejlik. Ezek elengedhetetlenek az ombudsman feladatainak ellátásához, nem csupán azért, mert abban az irányban hatnak, hogy az uniós igazgatás eleget tegyen a szerv kéréseinek és nyitott legyen azok orvoslására, hanem amiatt is – sőt, főleg amiatt –, hogy ezáltal e szerv egyszerre marad a rendszeren belül és áll felette, egyszerre vesz részt a panaszokban és marad azokon kívül azáltal, hogy elmarasztalás nélkül orvosol és jobbít.

Az ombudsman uniós intézményi struktúrában betöltött szerepének kiteljesítését így függetlensége és a puha hatalomgyakorlás teszi lehetővé.

III. Az új alapokmány által előirányzott módosítások és kiigazítások

a) Jogalap

Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot utoljára 2008-ban módosították. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése az Európai Uniót teljesen új jogi keretek közé helyezte. Az EUMSZ 228. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács egyetértésével rendeletekben határozza meg az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.

Ezért kívánatos hatályon kívül helyezni a 94/262/ECSC, EK, Euratom határozatot, és azt egy rendelettel felváltani a jelenleg alkalmazandó jogalapnak megfelelően. A hatályon kívül helyező jogi aktus és az új alapokmány az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogára támaszkodik, amely közvetlenül kapcsolódik ezen intézmény és ezáltal az ombudsman demokratikus legitimációjához. Ez tehát – intézményi szempontból – különleges eljárás, amelynek középpontjában a Parlament áll.

Szem előtt kell tartani azt is, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke az európai polgárok alapvető jogaként ismeri el a megfelelő ügyintézéshez való jogot, a Charta 43. cikke pedig elismeri az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok esetén az európai ombudsmanhoz fordulás jogát. E jogok tényleges érvényesülése és a szerv arra való képességének fokozása érdekében, hogy alapos és pártatlan vizsgálatokat folytasson le, az ombudsman számára biztosítani kell minden szükséges eszközt a Szerződésben rögzített feladatai sikeres ellátásához.

b) Az információhoz való hozzáférés és a bizalmasság

Az ombudsmannak hozzá kell férnie a feladatai ellátásához szükséges valamennyi bizonyítékhoz. Ennek érdekében az uniós intézményeket, szerveket és hivatalokat kötelezni kell arra, hogy az ombudsman számára az általa kért bármely tájékoztatást megadják, ami nem érinti az ombudsman titoktartási kötelezettségét. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés feltételéül kell szabni az érintett uniós intézmény, szerv vagy hivatal biztonsági szabályainak betartását. A minősített információkat vagy dokumentumokat szolgáltató intézményeknek, szerveknek vagy hivataloknak e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant. Az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel, szervekkel vagy hivatalokkal a minősített információk vagy dokumentumok kezelésének feltételeiről. Ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, az ombudsmannak erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, amely megfelelő lépéseket tehet. Az ombudsman és munkatársai a feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

c) A hivatalból és a nyomon követés céljából indított vizsgálatok

A szerv szerepének megerősítése érdekében kívánatos lehetővé tenni az ombudsman számára, hogy – a panaszok kezelésére vonatkozó elsődleges kötelezettségének sérelme nélkül – saját kezdeményezésű vizsgálatokat folytathasson le az ismétlődő vagy különösen súlyos hivatali visszásságok azonosítása és az uniós intézményeken, szerveken és hivatalokon belül a helyes igazgatási gyakorlatok előmozdítása céljából. Kívánatos továbbá az ombudsmant feljogosítani arra, hogy – panasz nyomán vagy anélkül – a korábbi vizsgálatok nyomon követése céljából vizsgálatokat folytathasson le annak megállapítása érdekében, hogy az érintett intézmény, szerv vagy hivatal az ombudsman ajánlásainak eleget tett-e, és ha igen, milyen mértékben.

d) Az uniós alkalmazottak tanúvallomása

Az európai ombudsman munkáját elsősorban informálisan és valamennyi érintett fél, különösen az uniós intézmények, szervek és hivatalok tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak beleegyezésével végzi. E személyek az ombudsman kérésére kötelesek tanúvallomást tenni az ombudsman valamely folyamatban lévő vizsgálatával kapcsolatos tényekről. A szóban forgó tisztviselő vagy alkalmazott intézménye, szervezete vagy hivatala nevében nyilatkozik. A tisztviselőt vagy alkalmazottat továbbra is kötnie kell a rá vonatkozó szabályokból eredő kötelezettségeknek. Amennyiben az érintett intézmény, szerv vagy hivatal nem engedélyezi tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja számára, hogy meghatározott kérdésekben tanúvallomást tegyen, közölnie kell az indokokat az ombudsmannal, és lehetőség szerint alternatív információmegosztási módot kell javasolnia.

e) Az európai ombudsman és a potenciálisan bűncselekményt megvalósító tények

Figyelembe kell venni az Unió pénzügyi érdekeinek a bűncselekményekkel szembeni védelmével kapcsolatos közelmúltbeli változásokat, nevezetesen az Európai Ügyészség létrehozását, és lehetővé tenni az ombudsman számára, hogy az utóbbi hatáskörébe tartozó bármely információt vele közöljön. Hasonlóképpen, az ártatlanság vélelme és a Charta 48. cikke által rögzített védelemhez való jog maradéktalan tiszteletben tartása érdekében kívánatos, hogy amennyiben az ombudsman az Európai Ügyészséggel az utóbbi hatáskörébe tartozó információt közöl, az ombudsman erről tájékoztassa az érintett személyt. A panaszt benyújtó személyt szintén tájékoztatni kell.

f) Az Európai Parlament előtti megjelenés és éves jelentések

Adott esetben az uniós intézmény, szerv vagy hivatal tevekénységére irányuló vizsgálattal kapcsolatban az ombudsman kérheti, hogy a legmegfelelőbb szinten megjelenhessen a Parlament felelős bizottsága előtt.

Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a referenciaidőszakban lefolytatott vizsgálatainak eredményéről. A jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését, hogy milyen mértékben tettek eleget az ombudsman javaslatainak, valamint értékelnie kell a feladatainak ellátására rendelkezésre álló erőforrások megfelelőségét. Az említett értékelések külön jelentésekbe is foglalhatók.

g) Együttműködés más szervekkel

Kívánatos lépéseket tenni annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ombudsman együttműködhessen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és a tagállamoknak az alapvető jogok előmozdításáért és védelméért felelős intézményeivel és szerveivel. Az ilyen együttműködés hatékonyabbá teheti az ombudsman feladatainak ellátását. Az alkalmazandó nemzeti jog tiszteletben tartása mellett rendelkezni kell az ombudsman és a tagállamokban működő azonos típusú szervek közötti együttműködés lehetőségéről is.

h) A végrehajtási rendelkezések minimális tartalma

A rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az ombudsman feladata. A jogbiztonság garantálása és az ombudsman feladatainak ellátása során a legmagasabb szintű hatékonysági normák biztosítása érdekében tisztázni kell a végrehajtási rendelkezések minimális tartalmát. E minimális tartalomnak legalább a következőkre vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmaznia: i) a panaszt benyújtó személy és az érintett intézmény, szerv vagy hivatal eljárási jogai; ii) a panaszok átvétele, feldolgozása és lezárása; iii) hivatalból indított vizsgálatok; iv) nyomon követés céljából indított vizsgálatok; valamint v) információgyűjtésre irányuló intézkedések.


VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (27.11.2018)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom parlamenti határozat módosítására irányuló javaslatról

(2018/2080(INL))

A vélemény előadója: Margrete Auken

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament többször is felszólított az ombudsman alapokmányának a jogalkotási ciklus lejárta előtti aktualizálására annak biztosítása érdekében, hogy a közvetlenül a 2019. évi európai parlamenti választásokat követően kezdődő új megbízatás már a kezdetektől fogva tartalmazzon minden új vagy módosított feladatot.

Az alapokmány legutóbbi felülvizsgálata (2008) óta 10 év telt el, és eközben hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés. Az elmúlt 10 év során az ombudsman szerepét megerősítették és növelték, különösen a hivatalt ellátók fáradhatatlan munkájának köszönhetően. Jelenleg új realitásokkal és kihívásokkal kell szembenéznünk, valamint a polgárok és a Parlament új elvárásaival számos, még tökéletesítése szoruló kulcsfontosságú területen.

A dokumentumokhoz való alapvető hozzáférési jog végrehajtása tekintetében a Parlament megjegyezte, hogy míg a polgároknak joguk van arra, hogy, az elutasítás vagy részleges elutasítás ellen fellebbezzenek az Európai Bíróságon, ez az eljárás költséges és időigényes, valamint hivatalos jogi képviseletet igényel. Az Európai Parlament ezért számos állásfoglalásában azt ajánlotta, hogy biztosítsák az ombudsman számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ügyekben kötelező erejű határozatokat hozzon, hogy a lehető legteljesebb mértékben érvényt szerezzen az európai uniós dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogának.

Pontosításokra van szükség annak kiemelése érdekében is, hogy az ombudsman hivatalát az uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet köti, és ezért a bizonyos adatkategóriákra vonatkozóan ezen felül alkalmazott titoktartási vélelmeket fel kell számolni.

Módosításokat javaslunk annak biztosítására, hogy az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke szerint érzékenynek minősített információkat az alkalmazandó biztonsági szabályokkal összhangban meg kell osztani az ombudsmannal. Az ombudsmani vizsgálatok hatékonyságának előmozdítása érdekében az uniós alkalmazottak tanúvallomásait olyan környezetben kell felvenni, amely mentes a szakmai titoktartási kötelezettségek alól.

Pontosításokat javaslunk annak biztosítására, hogy az uniós intézmények által az EUB határozatainak való megfelelés hiányát vagy túlzott késedelmét is hivatali visszásság forrásának lehessen tekinteni(1). Egyértelművé válik az ombudsman és az igazságszolgáltatás közötti hatáskörmegosztás és az eljárások összeegyeztethetősége is, valamint módosul az alapszabály annak érdekében, hogy az ombudsman az Európai Bíróság előtti jogi ügyekbe ugyanolyan módon avatkozhasson be, mint más uniós intézmények.

Módosításokra kerül sor annak biztosítása érdekében is, hogy az ombudsman – adott esetben – az Európai Parlament előtt is megjelenhessen, többek közt más intézményekkel együtt is, amelyek konkrét vagy stratégiai vizsgálatok tárgyát képezhetik.

Végül olyan érzékeny területeken, mint például a visszaélést bejelentő személyek védelme vagy a munkahelyi zaklatás, amelyek hivatali visszásságok forrásaivá válhatnak, ha az uniós intézmények, ügynökségek és szervek nem kezelik megfelelően, javaslatokat tesznek annak biztosítására, hogy az ombudsman tanácsadói szerepet játsszon ezekben az esetekben, a források ennek eredményeként lehetségesen igényelt növelése mellett.

A munkahelyi zaklatás esetében változásokat javaslunk annak biztosítására, hogy az ombudsman vizsgálatokat végezhessen annak értékelésére, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák a zaklatás elleni politikákat, és adott esetben ajánlásokat tehessen. Tanácsot adhat azon uniós alkalmazottak számára is, akik úgy vélik, hogy zaklatás áldozatai. A szexuális zaklatással kapcsolatos ügyekre vonatkozó gyorsított eljárást is kilátásba lehetne helyezni, ami, ez esetben is, a megfelelő források meglététől függene.

A visszaélést bejelentő személyek védelmét illetően az ombudsman már kilenc kulcsfontosságú uniós intézmény esetében folytatott vizsgálatot a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó intézményi politikák tekintetében. Fontos biztosítani, hogy továbbra is képes legyen ezt folytatni, de egyúttal tanácsot adhasson a potenciális, visszaélést bejelentő személyeknek arról, hogy hogyan és milyen mértékben védhetők közérdekű közzétételek tekintetében. Amennyiben a visszaélés bejelentésről szóló uniós rendelet hatályba lép, az ombudsmantól elvárható lenne, hogy tanácsot adjon azoknak az uniós polgároknak, akik bizonytalanok abban, hogy a visszaélést bejelentő személyek uniós védelméről szóló rendelet vonatkozik-e rájuk.

Külön említést tesznek arról, hogy proaktív módon nyomon kell követni az esetleges összeférhetetlenségeket. Biztosítani kell a pártatlanságot, és ez olyan feladat, amely az ombudsman feladatkörébe tartozik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Az ombudsman alapokmánya

Cím

Jelenlegi szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament határozata az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről(1)

Az Európai Parlament rendelete az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről(1).

Indokolás

Ez egy új, kötelező erejű jogalkotási aktus, amely a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek megfelelően rendelet formáját ölti.

Módosítás    2

Az ombudsman alapokmánya

1 bevezető hivatkozás

Jelenlegi szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekre, és különösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésére valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésekre, és különösen az Európai Uniót létrehozó szerződés 228. cikkének (4) bekezdésére valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a cikkének (1) bekezdésére,

Indokolás

A módosítás a „Közösség” kifejezést az „Unió” kifejezésre cseréli a szöveg egészében, hozzáigazítva azt a jelenlegi Szerződések nómenklatúrájához.

Módosítás    3

Az ombudsman alapokmánya

1 a preambulumbekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

mivel az alkotmányos szerződések rendelkeznek az ombudsman intézményéről, feltétlenül biztosítani kell minden intézményben a nemek szempontjából semleges nyelvhasználatot, és ezért úgy véli, hogy az „ombudperson” megfelelőbb elnevezés az intézmény számára;

Indokolás

The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is derogative.

Módosítás    4

Az ombudsman alapokmánya

3 preambulumbekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet(2) 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített információkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása érdekében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;

mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból az uniós intézmények és szervek kérésre kötelesek a kért tájékoztatást az ombudsman számára megadni, az ombudsman 1049/2001/EK rendelet szerinti titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet(2) 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett uniós intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített információkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása érdekében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok kezelésének feltételeiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;

Indokolás

A nyelvi változások a nemi szempontból semlegesebb szöveget biztosítják, és azokat a teljes szövegben alkalmazni kell. Másodszor, módosításokra van szükség annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ombudsmant köti az 1049/2001 rendelet, és annak elkerülése érdekében, hogy a szakmai titoktartást az információk olyan, egyedi kategóriájaként kezeljék, amelyet visszatartandónak vélelmeznek.

Módosítás    5

Az ombudsman alapokmánya

7 preambulumbekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

mivel az ombudsmant a Parlament megbízatási idejének kezdetén és annak időtartamára az Európai Parlament nevezi ki olyan személyek közül, akik az Unió polgárai és a függetlenség és szakértelem minden szükséges biztosítékát nyújtják;

mivel az ombudsmant a Parlament megbízatási idejének kezdetén és annak időtartamára az Európai Parlament nevezi ki olyan személyek közül, akik az Unió polgárai és a függetlenség és szakértelem minden szükséges biztosítékát nyújtják, és nem lehet olyan személy, aki korábban politikai funkciót töltött be nemzeti miniszteri szinten vagy az európai intézményekben;

Módosítás    6

Az ombudsman alapokmánya

10 preambulumbekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

mivel rendelkezni kell az ombudsman munkáját segítő titkárság tisztviselőiről és alkalmazottairól, valamint annak költségvetéséről; mivel az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye;

mivel rendelkezni kell az ombudsman munkáját segítő titkárság tisztviselőiről és alkalmazottairól, valamint annak költségvetéséről; mivel az ombudsman székhelye megegyezik az Európai Parlament székhelyével;

Indokolás

A jelenlegi székhely lehetővé tette az európai ombudsman számára, hogy feladatait hatékonyan és függetlenül lássa el.

Módosítás    7

Az ombudsman alapokmánya

11 preambulumbekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

mivel e határozat végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az ombudsman feladata; mivel továbbá egyes átmeneti rendelkezéseket kell meghatározni az első ombudsmanra vonatkozóan, akit az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően neveznek ki;

mivel e határozat végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az ombudsman feladata;

Indokolás

Ez az átmeneti rendelkezés már nem szükséges, mivel a Lisszaboni Szerződés már hatályba lépett.

Módosítás    8

Az ombudsman alapokmánya

1 cikk – 2 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(2)  Az ombudsman feladatait a szerződések által a közösségi intézményekre és szervekre ruházott hatáskörök tiszteletben tartásával látja el.

(2)  Az ombudsman feladatait a szerződések, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének d) pontja, 24. és 228. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 43. cikke által az uniós intézményekre és szervekre ruházott hatáskörök tiszteletben tartásával látja el. Az ombudsman annak érdekében végzi tevékenységét, hogy biztosítsa a megfelelő ügyintézéshez való jog maradéktalan érvényesülését, valamint az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek döntéshozatali eljárásainak átláthatóságát és demokratikus jellegét.

Módosítás    9

Az ombudsman alapokmánya

1 cikk – 3 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(3)  Az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapozottságát.

(3)  Az ombudsman nem avatkozhat be nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapozottságát. Az ombudsman az Európai Unió Bírósága (EUB) alapokmányának 40. cikkével összhangban beavatkozhat az EUB előtti ügyekbe.

Módosítás    10

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 2 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió bármely polgára, illetve az Unió egyik tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy közvetlenül, vagy az Európai Parlament képviselőjének közvetítésével a közösségi intézmények vagy szervek – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíróságot – tevékenysége során észlelt hivatali visszássággal kapcsolatban panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz. Az ombudsman a panasz benyújtása után azonnal tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet.

(2)  Az Unió bármely polgára, illetve az Unió egyik tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy közvetlenül, vagy az Európai Parlament képviselőjének közvetítésével az uniós intézmények vagy szervek – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíróságot – tevékenysége során észlelt hivatali visszássággal kapcsolatban panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz. Az ombudsman a panasz benyújtása után azonnal tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, az uniós adatvédelmi normáknak megfelelően.

Módosítás    11

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 4 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(4)  A panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszt benyújtó személy tudomására jutásától számított két éven belül, az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be.

(4)  A panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszt benyújtó személy tudomására jutásától számított három éven belül, az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be.

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a panaszosok több időt vehessenek igénybe a panasztételhez, figyelembe véve az intézményekkel való együttműködés jelenlegi kumulált időtartamát

Módosítás  12

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 7 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben az ombudsmannak folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárás miatt az állítólagos tényállásra vonatkozó panaszt elfogadhatatlannak kell nyilvánítania vagy vizsgálatát le kell zárnia, az addig már esetleg elvégzett vizsgálatainak az eredményét véglegesen az irattárba helyezi.

(7)  Az ombudsman felfüggeszti a panasz elbírálását, míg az állítólagos tényállás bírósági eljárás tárgyát képezi. Az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg, amennyiben a megállapítások arra utalnak, hogy az Európai Unió Bírósága által hozott valamely ítélet megfelelő végrehajtásának valamely uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség általi elmulasztása hivatali visszásságnak minősülhet.

Módosítás  13

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 8 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(8)  Az ombudsmanhoz nem nyújtható be a közösségi intézmények vagy szervek és azok tisztviselői vagy más alkalmazottai közötti munkaviszonnyal kapcsolatos panasz, kivéve ha az érintett személy valamennyi belső igazgatási kérelem és panasz benyújtására rendelkezésre álló lehetőséget – különösen a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett eljárásokat – kimerítette, és a megkeresett hatóság számára válaszadásra nyitva álló határidő lejárt.

(8)  Az ombudsmanhoz nem nyújtható be az uniós intézmények vagy szervek és azok tisztviselői vagy más alkalmazottai közötti munkaviszonnyal kapcsolatos panasz, kivéve ha az érintett személy valamennyi belső igazgatási kérelem és panasz benyújtására rendelkezésre álló lehetőséget – különösen, adott esetben, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett eljárásokat – kimerítette, vagy a megkeresett hatóság számára válaszadásra nyitva álló határidő lejárt, vagy az uniós intézmények által alkalmazott bármely más személy jogállása miatt nem vehetik igénybe azokat. A zaklatási ügyekben – különösen a szexuális zaklatási ügyekben – is egyedi kivételek biztosíthatók.

Módosítás    14

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 9 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(9)  Az ombudsman a lehető leghamarabb értesíti a panaszt benyújtó személyt az ügyében tett intézkedéséről.

(9)  Az ombudsman a lehető leghamarabb és legfeljebb két hónapon belül értesíti a panaszt benyújtó személyt az ügyében tett intézkedéséről.

Módosítás    15

Az ombudsman alapokmánya

2 cikk – 9 a bekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az ombudsman ellen mulasztás miatt eljárás indítható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikkének megfelelően.

Módosítás    16

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 1 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(1)   Az ombudsman – hivatalból vagy panasz alapján – minden általa indokoltnak tartott vizsgálatot elvégez a közösségi intézmények és szervek tevékenysége során felmerülő gyanított hivatali visszásságok tisztázásának érdekében. Erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, amely bármilyen hasznos észrevételt továbbíthat számára.

(1)   Az ombudsmant fel kell hatalmazni arra, hogy – hivatalból vagy panasz alapján – minden általa indokoltnak tartott vizsgálatot elvégezzen az uniós intézmények és szervek tevékenysége során felmerülő gyanított hivatali visszásságok tisztázásának érdekében, anélkül, hogy erre előzetesen engedélyt kérne. Az ombudsman az érintett intézményt vagy szervet kellő időben tájékoztathatja, és felkérheti bármilyen hasznos észrevétel vagy bizonyító anyag benyújtására.

Módosítás  17

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az ombudsman – a panaszok kezelését célzó rendszeres feladatai sérelme nélkül – saját kezdeményezésű, stratégiaibb jellegű vizsgálatokat folytathat a rendszerszintű hivatali visszásságok azonosítása és leküzdése, valamint az uniós intézmények, hivatalok, szervek és ügynökségek legjobb közigazgatási gyakorlatainak előmozdítása, továbbá a jó közigazgatást, az átláthatóságot és a demokratikus döntéshozatali eljárást esetlegesen érintő, közérdekű strukturális kérdések proaktív kezelése érdekében.

 

Az ombudsman strukturált és rendszeres párbeszédet folytathat az intézményekkel, és nyilvános konzultációkat szervezhet, hogy hozzájárulásokat és bizonyítékokat gyűjtsön az ajánlások megfogalmazása előtt vagy azt követően bármely szakaszban, valamint hogy rendszeresen elemezze és értékelje az érintett intézmény előrehaladását.

Módosítás  18

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 2 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(2)  A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó iratokhoz történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása.

(2)  Az uniós intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani a vonatkozó iratokhoz történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett uniós intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről előzetesen tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok kezelésének feltételeiről.

Az érintett intézmények és szervek a tagállamokból származó, törvény vagy rendelet alapján titkosnak minősített dokumentumokhoz csak a tagállam előzetes jóváhagyásával biztosíthatnak hozzáférést.

Az érintett intézmények vagy szervek a valamely tagállamtól származó, törvény vagy rendelet által titkosnak minősített dokumentumokhoz csak azt követően biztosítanak hozzáférést, hogy az ombudsman szolgálatai megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat vezettek be azon dokumentumok kezelésére, amelyek az 1049/2001 rendelet 9. cikkével összhangban és az érintett uniós intézmény vagy szerv biztonságára vonatkozó szabályoknak megfelelően egyenértékű bizalmassági szintet biztosítanak.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett tagállam értesítését követően biztosítható hozzáférés.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett tagállam értesítését követően biztosítható hozzáférés.

Az ombudsman a dokumentumok tartalmát a 4. cikknek megfelelően a fenti két eset egyikében sem hozhatja nyilvánosságra.

Az ombudsmannak a 4. cikknek megfelelően mindkét esetben tiszteletben kell tartania az 1040/2001 rendelet alkalmazását.

A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a személyzeti szabályzat vonatkozó szabályaihoz, különösen a hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.

Az uniós intézmények, hivatalok, szervek és ügynökségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni.

Módosítás  19

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 3 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok hatóságai az ombudsman kérelmére kötelesek minden olyan információt a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletein keresztül az ombudsman rendelkezésére bocsátani, amely segítséget nyújthat a közösségi intézmények vagy szervek eljárásában felmerülő hivatali visszásságok tisztázásában, kivéve ha az adott információ törvény, illetve rendelet alapján titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik vagy olyan rendelkezések hatálya alá, amelyek megakadályozzák annak továbbítását. Az utóbbi esetben mindazonáltal az érintett tagállam az információt az ombudsman tudomására hozhatja, amennyiben az ombudsman vállalja, hogy azt nem hozza mások tudomására.

(3)  A tagállamok hatóságai kérésre bármikor kötelesek minden olyan információt a tagállamoknak az Európai Unió melletti állandó képviseletein keresztül az ombudsman rendelkezésére bocsátani, amely segítséget nyújthat az uniós intézmények vagy szervek eljárásában felmerülő hivatali visszásságok tisztázásában. Az érintett tagállam a bizalmas információk megfelelő kezeléséről szóló megállapodást követően az ombudsman tudomására hozhat a titoktartásról szóló jogszabály vagy rendelet hatálya alá tartozó információkat. A dokumentum részletes leírását minden esetben rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    20

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 4 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket.

(4)  Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket, beleértve az ombudsman részvételének biztosítását a bizottsági üléseken, valamint egyéb üléseken vagy meghallgatásokon.

Indokolás

Lehetővé teszi az ombudsman fokozottabb jelenlétét a Parlamentben, amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 220. cikke már előirányoz(2)

Módosítás  21

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(4a)   Adott esetben az ombudsman kérheti, hogy megjelenhessen a Parlament illetékes bizottsága előtt az ombudsman feladataival kapcsolatban, illetve az ombudsmant erre felkérhetik. Amennyiben ez a kérelem folyamatban lévő vizsgálatot érint, az érintett intézmény kérheti, hogy az ombudsmannal együtt megjelenhessen, illetve az érintett intézményt erre felkérhetik.

Módosítás    22

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 6 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(6)   Amennyiben az ombudsman hivatali visszásságot fed fel, erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, és adott esetben ajánlástervezetet terjeszt elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény vagy szerv három hónapon belül részletes véleményt küld az ombudsman részére.

(6)   Amennyiben az ombudsman hivatali visszásságot fed fel, erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, és ajánlástervezetet terjeszt elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény vagy szerv három hónapon belül részletes véleményt küld az ombudsman részére.

Módosítás    23

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 7 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(7)  Az ombudsman ezután jelentést küld az Európai Parlamentnek és az érintett intézménynek vagy szervnek. Jelentésében ajánlásokat tehet. Az ombudsman tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a vizsgálat eredményéről, az érintett intézmény vagy szerv véleményéről, valamint az általa megfogalmazott esetleges ajánlásokról.

(7)  Az ombudsman ezután jelentést küldhet az Európai Parlamentnek és az érintett intézménynek vagy szervnek. Az ombudsman a jelentésben ajánlásokat tehet. Az ombudsman tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a vizsgálat eredményéről, az érintett intézmény vagy szerv véleményéről, valamint az általa megfogalmazott esetleges ajánlásokról. Adott esetben az ombudsman kérheti, hogy megjelenhessen a Parlament plenáris ülése előtt, illetve az ombudsmant erre felkérhetik.

Módosítás    24

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 8 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(8)  Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek vizsgálatai eredményéről.

(8)  Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek vizsgálatai eredményéről, beleértve az ombudsman számára feladatai ellátásához rendelkezésre álló források megfelelőségének értékelését.

Indokolás

A módosítás annak biztosítására tesz kísérletet, hogy a jelenlegi alapokmány 11. cikkének (2) bekezdésében előírt, az ombudsmannak dolgozó személyzet létszámára vonatkozó eljárás tekintetében megfelelő szintű források álljanak rendelkezésre.

Módosítás    25

Az ombudsman alapokmánya

3 cikk – 8 a bekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az ombudsmannak képesnek kell lennie arra, hogy további vizsgálatok céljára meggyőző bizonyítékokat szolgáltasson az uniós költségvetés helytelen kezeléséről az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), valamint az Európai Ügyészség számára, valamint hogy stratégiai partnerségeket hozzon létre;

Módosítás    26

Az ombudsman alapokmánya

4 cikk – 1 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(1)  Az ombudsman és munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során megszerzett információkat vagy dokumentumokat nem tehetik közzé. A (2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé semmilyen minősített információt vagy az ombudsmannak átadott – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak minősülő – dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó dokumentumot, valamint semmilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.

törölve

Indokolás

Az ombudsmant, akárcsak a többi intézményt, köti az 1049/2001 rendelet, ezért azt ennek megfelelően módosítani kell, ahelyett, hogy külön kivételt hoznánk létre kifejezetten az ombudsman vizsgálataira vonatkozóan.

Módosítás    27

Az ombudsman alapokmánya

4 a cikk (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

(1)  Az ombudsman és munkatársai a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően kezelik. A hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatos panaszok tekintetében az ombudsman kellő elemzést és megfontolást követően ajánlást ad ki az említett dokumentumok kiadásáról, amelyre az érintett intézmények, ügynökség vagy szerv az 1049/2001 rendeletben előírt határidőn belül válaszol.

 

(2)  Ha az érintett intézmény nem követi az említett dokumentumok közzétételére vonatkozó ajánlást, az elutasítást megfelelően indokolnia kell. Az ombudsman az esetleges elutasítást az Európai Unió Bírósága elé utalhatja, valamint kérheti az eljárási szabályzatában meghatározott gyorsított eljárás alkalmazását.

Módosítás    28

Az ombudsman alapokmánya

5 cikk – 1 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(1)   Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet betekintést olyan dokumentumokba, melyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.

(1)   Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha azok tiszteletben tartják az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman kivételesen betekintést kérhet olyan dokumentumokba, amelyek egyébként a 3. cikk alapján nem hozzáférhetők.

Módosítás    29

Az ombudsman alapokmánya

5 a cikk (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

(1)  Az ombudsman a személyzeti szabályzat 22. cikkével összhangban rendszeresen értékeli az érintett uniós intézmények, szervek és ügynökségek politikáit, illetve felülvizsgálja hatályos eljárásait, és adott esetben konkrét, javító célzatú ajánlásokat fogalmaz meg a visszaélést bejelentő személyek teljes körű védelmének biztosítása érdekében.

 

(2)  Az ombudsmannal fel lehet venni a kapcsolatot, hogy bizalmas jelleggel tájékoztatást, pártatlan tanácsadást és szakértői iránymutatást adjon a lehetséges visszaélést bejelentő személyeknek az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazási körével kapcsolatban. Az ombudsman továbbá vizsgálatokat indíthat a szolgáltatott információk alapján, amennyiben az ismertetett gyakorlatok hivatali visszásságnak minősülhetnek az Unióban. E cél érdekében el lehet tekinteni a személyzeti szabályzat titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályaitól.

Módosítás    30

Az ombudsman alapokmánya

5 b cikk (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

(1)  Az ombudsman rendszeres időközönként megvizsgálja az uniós intézmények, szervek és hivatalok és ügynökségek közigazgatási intézkedéseivel kapcsolatos eljárásokat, és értékeli, hogy azok képesek-e hatékonyan megelőzni az összeférhetetlenség eseteit, biztosítani a pártatlanságot, valamint a jó közigazgatáshoz való jog teljes körű tiszteletben tartását.

 

(2)  Az ombudsman minden szinten azonosíthatja és értékelheti az olyan lehetséges összeférhetetlenségeket, amelyek hivatali visszásság forrását képezhetik, és ebben az esetben konkrét következtetéseket kell levonni, és a Parlamentet tájékoztatni kell az üggyel kapcsolatos megállapításokról.

Módosítás    31

Az ombudsman alapokmánya

6 cikk – 2 bekezdés

Jelenlegi szöveg

Módosítás

(2)  Az ombudsmant olyan személyek közül választják ki, akik az Unió polgárai, rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével, függetlenségükhöz nem fér kétség, és megfelelnek az országuk területén a legmagasabb bírói tisztségek betöltéséhez előírt feltételeknek vagy elismerten rendelkeznek az ombudsman megbízatásának ellátásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

(2)  Az ombudsmant olyan személyek közül választják ki, akik az Unió polgárai, rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével, függetlenségükhöz nem fér kétség, nem voltak nemzeti kormányok vagy uniós intézmények tagjai az elmúlt három év során, és megfelelnek az országukban a magas bírói tisztségek betöltéséhez előírt pártatlansági feltételeknek vagy elismerten rendelkeznek az ombudsman feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

Módosítás    32

Az ombudsman alapokmánya

8 cikk

Jelenlegi szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Az ombudsmant, ha már nem teljesíti a megbízatásának ellátásához szükséges feltételeket vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, az Európai Parlament kérelmére az Európai Közösségek Bírósága felmentheti hivatalából.

Az ombudsmant, ha már nem teljesíti a megbízatásának ellátásához szükséges feltételeket vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, az Európai Parlament kérelmére és az illetékes bizottságok általi meghallgatását követően az Európai Közösségek Bírósága felmentheti hivatalából.

Indokolás

Az eljárás egy további lépéssel való bővítése. A nyilvános vita biztosítása érdekében, tekintettel az intézmény jellegére és az uniós polgárok tekintetében játszott alapvető szerepére. Ezt az ombudsman kinevezéséért elsődlegesen felelős intézmény, nevezetesen a Parlament előtt kell lefolytatni.

Módosítás    33

Az ombudsman alapokmánya

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ombudsman a titkárság és a személyzet összetételét illetően a nemek paritására törekszik.

Indokolás

Kodifikálás a nemek közötti semlegesség az ombudsman hivatalában való biztosítása érdekében, ami rendszerint már alkalmazott politika.

Módosítás    34

Az ombudsman alapokmánya

12 a cikk (új)

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

(1)  Az ombudsman kellő időben megvizsgálja, hogy az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei a különféle jellegű és természetű zaklatási ügyeket megfelelően kezelik-e az előírt eljárások megfelelő alkalmazásával a benyújtott panaszok tekintetében. Az ombudsman e tekintetben konkrét következtetéseket von le.

 

(2)  Az ombudsman a titkárságon belül olyan személyt vagy struktúrát nevez ki, aki vagy amely a zaklatás területén szakértelemmel rendelkezik, és szükség esetén képes tanácsot adni az uniós személyzetnek és egyéb alkalmazottaknak. Az ombudsman értékeli az az uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál és ügynökségnél előforduló, bármely jellegű zaklatás megelőzését célzó, alkalmazott eljárásokat, valamint a felelősök megbüntetésére irányuló mechanizmusokat, és levonja a megfelelő következtetéseket arra vonatkozóan, hogy ezek az eljárások összhangban állnak-e az arányosság, a megfelelőség és az energikus fellépés elvével, valamint hogy hatékony védelmet és támogatást biztosítanak-e az áldozatok számára.

Módosítás    35

Az ombudsman alapokmánya

13 cikk

Jelenlegi szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

Az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye.

Az ombudsman székhelye megegyezik az Európai Parlament székhelyével;

Indokolás

A jelenlegi székhely lehetővé tette az európai ombudsman számára, hogy feladatait hatékonyan és függetlenül lássa el.

Módosítás    36

Az ombudsman alapokmánya

15 cikk

Jelenlegi szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

Az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően elsőként kinevezett ombudsman a Parlament megbízatási idejének végéig marad hivatalban.

 

Indokolás

Elavult rendelkezés.

Módosítás    37

Az ombudsman alapokmánya

17 cikk

Jelenlegi szöveg

Módosítás

17. cikk

17. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A határozat kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Indokolás

Lásd a 1. és a 2. módosítást Ez egy rendelet formáját öltő, új, kötelező erejű jogalkotási aktus, a Lisszaboni Szerződés rendelkezései szerint, ahol a „Közösség” elnevezést és annak jogszerűségét az „Unió” kifejezés váltja fel.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

A hivatali visszásságok Jocob Söderman, az első európai ombudsman által adott meghatározása: „Hivatali visszásság abban az esetben történik, ha egy közjogi szerv nem a rá vonatkozó kötelező szabálynak vagy elvnek megfelelően jár el.”

(2)

220. cikk: Az ombudsman tevékenységei

2.   Az ombudsman az illetékes bizottságot kérelmére tájékoztathatja, illetve az illetékes bizottság az ombudsmant annak saját kezdeményezésére meghallgathatja.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat