Procedūra : 2018/2080(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0050/2019

Pateikti tekstai :

A8-0050/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0080

PRANEŠIMAS     
PDF 287kWORD 81k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

(2018/2080(INL)) – 2019/0900(APP))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Paulo Rangel

(Iniciatyva. Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Peticijų komiteto NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto

(2018/2080(INL)) – 2019/0900(APP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 ir 43 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A8-0050/2019),

1.  patvirtina pridedamą reglamento projektą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti pridedamą reglamento projektą Tarybai ir Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 4 dalyje nustatytą procedūrą;

3.  paveda Pirmininkui, kai Komisija pateiks savo nuomonę ir Taryba patvirtins pridedamą reglamento projektą, užtikrinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projektas

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 228 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdamas į Tarybos pritarimą,

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę,

laikydamasis specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos turėtų būti nustatytos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 20 straipsnio 2 dalies d punkto ir 228 straipsnio, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų;

(2)  visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą pripažįstama kaip pagrindinė Europos Sąjungos piliečių teisė. Chartijos 43 straipsnyje pripažįstama teisė kreiptis į Europos ombudsmeną dėl netinkamų Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų administravimo veiksmų. Kad tos teisės būtų veiksmingos ir siekiant padidinti Ombudsmeno gebėjimą atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus, Ombudsmenui turėtų būti suteiktos visos priemonės, būtinos Sutartyse ir šiame reglamente nurodytoms jo pareigoms sėkmingai vykdyti;

(3)  Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas(1) paskutinį kartą iš dalies keistas 2008 metais. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sukurti nauji Sąjungos teisiniai pagrindai. Visų pirma pagal SESV 228 straipsnio 4 dalį Europos Parlamentas, pasiteiravęs Komisijos nuomonės ir gavęs Tarybos pritarimą, gali priimti reglamentus, kuriais nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas ir jį pakeisti reglamentu pagal šiuo metu galiojantį teisinį pagrindą;

(4)  nustatant sąlygas, kuriomis skundas gali būti perduotas Ombudsmenui, turėtų būti laikomasi visiškos, laisvos ir lengvos prieigos principo, nedarant poveikio konkretiems apribojimams, susijusiems su vienu metu vykstančiomis naujomis ar nebaigtomis teisinėmis ir administracinėmis procedūromis;

(5)  būtina nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis, kai Ombudsmenas, atlikęs tyrimus, nustato netinkamo administravimo atvejus. Taip pat turėtų būti įrašyta nuostata apie tai, kad kiekvienos metinės sesijos pabaigoje Ombudsmenas turi pateikti išsamų pranešimą Europos Parlamentui;

(6)  siekiant sustiprinti Ombudsmeno vaidmenį ir nedarant poveikio jo pirminei pareigai nagrinėti skundus, pageidautina leisti Ombudsmenui savo iniciatyva atlikti tyrimus siekiant nustatyti pasikartojančius netinkamo administravimo atvejus ir skatinti geriausią administravimo praktiką Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose;

(7)   siekiant padidinti Ombudsmeno veiksmų efektyvumą, jam turėtų būti suteikta teisė savo iniciatyva arba remiantis skundu atlikti tyrimus po anksčiau atliktų tyrimų, kad būtų nustatyta, ar ir kokiu mastu institucija, organas, tarnyba ar agentūra įvykdė jo rekomendacijas. Ombudsmenui taip pat turėtų būti suteikta teisė į savo Europos Parlamentui skirtą metinį pranešimą įtraukti jo rekomendacijų laikymosi lygio vertinimą ir išteklių, kurie buvo suteikti Ombudsmenui, kad jis galėtų vykdyti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas, tinkamumo vertinimą;

(8)  Ombudsmenas turėtų turėti galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga jo pareigoms atlikti. Šiuo tikslu, nedarant poveikio Ombudsmeno pareigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1049/2001(2), Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros privalo pateikti Ombudsmenui visą jo prašomą informaciją. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais turėtų būti suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklių. Įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos, organai, tarnybos ar agentūros turėtų pranešti Ombudsmenui apie jų slaptumą. Kad būtų įgyvendintos atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklės, Ombudsmenas su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra turėtų iš anksto susitarti dėl įslaptintos informacijos arba dokumentų ir kitos informacijos, kuriai taikoma tarnybinės paslapties pareiga, tvarkymo sąlygų. Jeigu Ombudsmenas konstatuoja, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis turėtų pranešti apie tai Europos Parlamentui ir pastarasis galėtų imtis atitinkamų veiksmų;

(9)  Ombudsmenas ir jo darbuotojai privalo konfidencialiai tvarkyti visą atliekant savo pareigas gautą informaciją. Vis dėlto, Ombudsmenas turėtų informuoti kompetentingas institucijas apie faktus, kurie, jo manymu, gali būti susiję su baudžiamąja teise ir kurie paaiškėjo jam atliekant tyrimą. Ombudsmenas taip pat turėtų galėti informuoti Sąjungos instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą apie faktus, kurie kelia abejonių dėl jų darbuotojo elgesio;

(10)  reikėtų atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su Sąjungos finansinių interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, visų pirma į tai, kad Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/1939(3) buvo įsteigta Europos prokuratūra, ir sudaryti Ombudsmenui galimybę pateikti Europos prokuratūrai visą informaciją, kuri patenka į jos kompetencijos sritį. Be to, siekiant visapusiškai užtikrinti nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnyje, pageidautina, kad Ombudsmenas, perduodamas Europos prokuratūrai į jos kompetencijos sritį patenkančią informaciją, praneštų apie tai atitinkamam asmeniui ir skundo pateikėjui;

(11)   turėtų būti numatyta galimybė Ombudsmenui bendradarbiauti su tokio paties tipo institucijomis valstybėse narėse, laikantis taikomų nacionalinės teisės aktų. Be to, pageidautina imtis veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos Ombudsmenui bendradarbiauti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, nes bendradarbiaudamas su ja Ombudsmenas galės veiksmingiau vykdyti savo pareigas;

(12) Ombudsmeną skiria Europos Parlamentas visai Parlamento kadencijai nuo jos pradžios, parinkdamas jį iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai ir visiškai užtikrina savo nepriklausomumą ir kompetenciją. Be to, turėtų būti nustatytos Ombudsmeno pareigų pasibaigimo ir jo pakeitimo sąlygos;

(13)  Ombudsmenas turėtų vykdyti savo pareigas visiškai nepriklausomai. Pradėdamas eiti savo pareigas Ombudsmenas iškilmingai prisiekia Teisingumo Teismui. Turėtų būti nustatytos nesuderinamos pareigos, Ombudsmeno atlyginimas, privilegijos ir imunitetai;

(14)  turėtų būti priimtos nuostatos dėl Ombudsmeno būstinės, kuri turėtų būti Europos Parlamento būstinėje. Be to, turėtų būti patvirtintos nuostatos ne tik dėl Ombudsmeno sekretoriato pareigūnų ir kitų tarnautojų, kurie padeda Ombudsmenui, bet ir dėl Ombudsmeno biudžeto;

(15)  Ombudsmenas priima šio reglamento įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aukščiausius Ombudsmeno pareigų vykdymo standartus, šiame reglamente turėtų būti nustatytas būtiniausias įgyvendinimo nuostatų turinys,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos („Europos ombudsmeno statutas“).

2.   Ombudsmenas veikia nepriklausomai nuo Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų, remdamasis Sutartimis jam suteiktais įgaliojimais ir tinkamai atsižvelgdamas į SESV 20 straipsnio 2 dalies d punktą ir 228 straipsnį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį dėl teisės į gerą administravimą.

3.   Vykdydamas Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas, Ombudsmenas negali kištis į teismų bylas ar ginčyti teismo sprendimo teisingumą ar teismo kompetenciją priimti sprendimą.

2 straipsnis

1.  Ombudsmenas padeda atskleisti netinkamo administravimo atvejus Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai šis vykdo teismines funkcijas, ir prireikus teikia rekomendacijas siekdamas pašalinti netinkamo administravimo praktiką. Ombudsmenui negali būti teikiami skundai dėl jokios kitos institucijos ar asmens veiksmų.

2.  Kiekvienas Sąjungos pilietis arba kiekvienas bet kurioje Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą būstinę turintis fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateikti Ombudsmenui skundą dėl netinkamo administravimo Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų veikloje, išskyrus Teisingumo Teismą, kai jis vykdo savo teismines funkcijas. Gavęs skundą, Ombudsmenas iš karto apie tai praneša atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai.

3.  Skunde turi būti aiškiai nurodomas skundo dalykas ir skundo pateikėjo tapatybė. Skundo pateikėjas gali prašyti, kad skundas ar jo dalys liktų konfidencialūs.

4.  Skundas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per trejus metus nuo tos dienos, kai skundo pateikėjas sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžia savo skundą, ir tik po to, kai dėl to buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas, organus, tarnybas ir agentūras.

5.  Ombudsmenas nustato, ar skundas atitinka jo įgaliojimus ir, jei taip, ar jis yra priimtinas. Jeigu skundas nepatenka į jo įgaliojimų sritį ar yra nepriimtinas, Ombudsmenas, prieš užbaigdamas bylą, gali patarti skundo pateikėjui kreiptis į kitą instituciją.

6.  Ombudsmenui pateikiami skundai nedaro įtakos terminams pateikti apeliaciją administraciniame arba teismo procese.

7.  Jei Ombudsmenas turi pripažinti skundą nepriimtinu arba nutraukti jo nagrinėjimą dėl to, kad skunde pateikiami faktai nagrinėjami ar buvo išnagrinėti teisme, visų Ombudsmeno iki to momento atliktų tyrimų rezultatai archyvuojami nesiimant jokių tolesnių veiksmų.

8.  Ombudsmenui negalima pateikti skundų dėl Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų bei jų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo santykių, kol atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis vidaus administracinėmis galimybėmis pateikti reikalavimus ir skundus, visų pirma procedūromis, nurodytomis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68(4) 90 straipsnyje, ir kol nepasibaigė terminai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai atsakyti į pateiktus skundus.

9.  Ombudsmenas kuo anksčiau praneša skundo pateikėjui apie veiksmus, kurių jis ėmėsi nagrinėdamas skundą.

3 straipsnis

1.  Savo iniciatyva arba remdamasis skundu Ombudsmenas atlieka visus tyrimus, įskaitant tyrimus, atliekamus po ankstesnių tyrimų, kurie, Ombudsmeno manymu, yra reikalingi siekiant išaiškinti kiekvieną įtariamą netinkamo administravimo atvejį Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų veikloje. Ombudsmenas veikia neprašydamas išankstinio leidimo ir apie tokius veiksmus laiku praneša atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai. Atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra gali Ombudsmenui pateikti naudingų paaiškinimų ar įrodymų. Ombudsmenas taip pat gali prašyti atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pateikti tokius paaiškinimus ar įrodymus.

2.  Ombudsmenas, nedarydamas poveikio savo pirminėms pareigoms nagrinėti skundus, savo iniciatyva gali vykdyti labiau strateginio pobūdžio tyrimus, siekdamas nustatyti pasikartojančius ar ypač rimtus netinkamo administravimo atvejus, skatinti geriausią administravimo praktiką Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose ir iniciatyviai spręsti viešojo intereso struktūrinius klausimus, patenkančius į Ombudsmeno kompetencijos sritį.

3.  Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros turi pateikti Ombudsmenui visą jo prašomą informaciją ir suteikti jam galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklių.

Įslaptintą informaciją arba dokumentus pagal pirmą pastraipą teikiančios institucijos, organai, tarnybos ar agentūros iš anksto informuoja Ombudsmeną apie jų slaptumą.

Kad būtų įgyvendintos pirmoje pastraipoje numatytos taisyklės, Ombudsmenas su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra iš anksto susitaria dėl įslaptintos informacijos arba dokumentų tvarkymo sąlygų.

Atitinkamos institucijos, organai, tarnybos ar agentūros leidžia susipažinti su valstybės narės pateiktais dokumentais, kurie pagal teisės aktus laikomi įslaptintais, tik Ombudsmeno tarnyboms nustačius atitinkamas dokumentų tvarkymo priemones ir apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas lygiavertis konfidencialumo lygis pagal Reglamento (ES) Nr. 1049/2001 9 straipsnį ir laikantis atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros saugumo taisyklių.

Ombudsmeno prašymu Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų pareigūnai ir kiti tarnautojai duoda parodymus dėl faktų, kurie susiję su Ombudsmeno atliekamu tyrimu. Minėtieji pareigūnai ar tarnautojai turi kalbėti savo institucijos, organo, tarnybos ar agentūros vardu. Jie ir toliau laikosi pagal jiems taikomas taisykles nustatytų įpareigojimų.

4.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, kiek leidžia jų nacionalinė teisė, Ombudsmeno prašymu arba savo iniciatyva, skubiai pateikia Ombudsmenui visą informaciją arba dokumentus, kurie gali padėti išaiškinti Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų netinkamo administravimo atvejus. Kai tokia informacija arba dokumentas patenka į nacionalinės teisės aktų dėl konfidencialios informacijos tvarkymo ar nuostatų, kuriomis neleidžiama jų perduoti, taikymo sritį, atitinkama valstybė narė gali leisti Ombudsmenui susipažinti su tokia informacija arba dokumentu, jei Ombudsmenas įsipareigoja tokią informaciją ar dokumentą tvarkyti pagal susitarimą su juos pateikiančia kompetentinga institucija. Bet kuriuo atveju pateikiamas dokumento aprašymas.

5.  Jei prašoma pagalba nebuvo suteikta, Ombudsmenas apie tai praneša Europos Parlamentui, kuris imasi tinkamų veiksmų.

6.  Ombudsmenas, tyrimo metu nustatęs netinkamo administravimo atvejį, praneša apie tai atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai ir prireikus pateikia rekomendacijas. Taip informuota institucija, organas, tarnyba ar agentūra per tris mėnesius pateikia Ombudsmenui išsamią nuomonę. Atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai paprašius, Ombudsmenas šį terminą pratęsia ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Jei atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra nepateikia nuomonės iki trijų mėnesių termino arba pratęsto termino pabaigos, Ombudsmenas gali užbaigti tyrimą be tokios nuomonės.

7.  Tuomet Ombudsmenas siunčia pranešimą atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai ir, jei tai būtina atsižvelgiant į nustatyto netinkamo administravimo atvejo pobūdį ar mastą, Europos Parlamentui. Savo pranešime Ombudsmenas gali pateikti rekomendacijų. Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui apie tyrimo rezultatus, atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pareikštą nuomonę bei visas Ombudsmeno pranešime pateiktas rekomendacijas.

8.  Atlikdamas Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros veiklos tyrimą, kai tinkama, Ombudsmenas gali savo iniciatyva arba Europos Parlamentui paprašius tinkamiausiu lygmeniu dalyvauti Europos Parlamento posėdyje.

9.  Kaip įmanydamas Ombudsmenas siekia rasti sprendimą kartu su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra, kad būtų panaikinta netinkamo administravimo praktika ir patenkintas skundas. Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui apie siūlomą sprendimą ir atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pateiktas pastabas, jei tokių buvo. Skundo pateikėjas turi teisę pateikti pastabas Ombudsmenui, jei to pageidauja.

10.  Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje Ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui pranešimą apie savo atliktų tyrimų rezultatus. Į pranešimą įtraukiamas Ombudsmeno rekomendacijų laikymosi lygio vertinimas ir išteklių, kuriais jis galėjo naudotis vykdydamas savo pareigas, tinkamumo vertinimas. Šie vertinimai gali būti pateikti ir kaip atskiri pranešimai.

4 straipsnis

1.  Ombudsmenas ir jo darbuotojai, kuriems taikomas SESV 339 straipsnis ir Euratomo sutarties 194 straipsnis, privalo neatskleisti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie gavo atlikdami tyrimus. Nedarant poveikio 2 daliai, jiems visų pirma draudžiama atskleisti bet kokią Ombudsmenui suteiktą įslaptintą informaciją ar dokumentus arba dokumentus, kurie patenka į Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos taikymo sritį, taip pat informaciją, kuri galėtų pakenkti skundo pateikėjui ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui.

2.  Jei Ombudsmenas mano, kad atliekant tyrimą nustatyti faktai gali būti susiję su baudžiamąja teise, jis apie tai praneša kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei Europos prokuratūrai tiek, kiek atitinkamas atvejis patenka į jų įgaliojimų sritį. Prireikus Ombudsmenas taip pat informuoja apie tai Sąjungos instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą, kuriai pavaldus atitinkamas pareigūnas ar tarnautojas ir kuri gali taikyti Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 17 straipsnio antrą pastraipą.

Ombudsmenas taip pat gali pranešti atitinkamai Sąjungos institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai apie faktus, kurie kelia abejonių dėl jų darbuotojo elgesio, ir apie bet kokią nuolatinę veiklą, dėl kurios trukdoma vykstančiam tyrimui.

Ombudsmenas apie tokius pranešimus informuoja skundo pateikėją ir kitus susijusius asmenis, kurių tapatybė yra žinoma.

5 straipsnis

Ombudsmenas ir jo darbuotojai nagrinėja prašymus dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, išskyrus 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus, laikydamiesi Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų sąlygų ir apribojimų.

6 straipsnis

1.  Ombudsmenas gali bendradarbiauti su to paties tipo institucijomis valstybėse narėse, laikydamasis taikomų nacionalinės teisės aktų.

2.  Savo įgaliojimų srityje Ombudsmenas bendradarbiauja su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir kitomis institucijomis bei organais, vengdamas bet kokio dubliavimosi su jų vykdoma veikla.

7 straipsnis

1.  Ombudsmenas renkamas ir gali būti perrenkamas kitai kadencijai pagal SESV 228 straipsnio 2 dalį.

2.  Ombudsmenas parenkamas iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi visas pilietines ir politines teises, visiškai užtikrina savo nepriklausomumą, nebuvo nacionalinių vyriausybių nariai ar Sąjungos institucijų darbuotojai per pastaruosius trejus metus ir atitinka nešališkumo reikalavimus, keliamus asmenims, norintiems užimti aukštas pareigas teisminėje institucijoje savo šalyje, arba turi pripažintą kompetenciją ir patirtį, kad galėtų atlikti Ombudsmeno pareigas.

8 straipsnis

1.  Ombudsmenas baigia eiti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas pasibaigus kadencijos laikotarpiui arba jei atsistatydina ar yra atleidžiamas iš pareigų.

2.  Ombudsmenas toliau eina savo pareigas tol, kol paskiriamas naujas Ombudsmenas, išskyrus atvejį, kai jis atleidžiamas iš pareigų.

3.  Ombudsmenui nustojus eiti pareigas dar prieš baigiantis kadencijai, per tris mėnesius nuo tada, kai pareigybė atsilaisvina, likusiam Europos Parlamento kadencijos laikotarpiui paskiriamas naujas Ombudsmenas. Iki tol, kol bus išrinktas naujas Ombudsmenas, už skubius klausimus, patenkančius į Ombudsmeno įgaliojimų sritį, atsakingas 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas sekretoriato vadovas.

9 straipsnis

Jei Europos Parlamentas ketina kreiptis dėl Ombudsmeno atleidimo pagal SESV 228 straipsnio 2 dalį, prieš pateikdamas tokį prašymą jis išklauso Ombudsmeną.

10 straipsnis

1.  Sutartyje ir šiame reglamente nurodytas pareigas Ombudsmenas atlieka vadovaudamasis SESV 228 straipsnio 3 dalimi. Ombudsmenas nesiima jokių su nurodytų pareigų pobūdžiu nesuderinamų veiksmų.

2.  Pradėdamas eiti savo pareigas Ombudsmenas iškilmingai prisiekia visos sudėties Teisingumo Teismui, kad eidamas Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas jis bus visiškai nepriklausomas ir nešališkas ir kad tiek vykdydamas savo pareigas, tiek ir baigęs jas eiti jis visapusiškai paisys su jomis susijusių įsipareigojimų. Iškilminga priesaika visų pirma apima pareigą elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su jam baigus eiti savo pareigas pateikiamų pasiūlymų eiti tam tikras kitas pareigas ar tam tikrų privilegijų priėmimu.

11 straipsnis

1.  Savo kadencijos metu Ombudsmenas negali turėti jokių kitų politinių ar administracinių pareigų ar dirbti kito mokamo ar nemokamo darbo.

2.  Ombudsmeno atlyginimas, išmokos ir pensija yra tokio paties lygio kaip Teisingumo Teismo teisėjo.

3.  Ombudsmenui ir jo sekretoriato pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomi Protokolo Nr. 7 11–14 ir 17 straipsniai.

12 straipsnis

1.  Ombudsmenui skiriamas tinkamas biudžetas, kuris turi būti pakankamas siekiant užtikrinti Ombudsmeno nepriklausomumą ir sudaryti sąlygas vykdyti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas.

2.  Ombudsmenui padeda sekretoriatas. Ombudsmenas skiria sekretoriato vadovą.

3.  Ombudsmeno sekretoriato pareigūnams ir tarnautojams taikomos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinos taisyklės ir nuostatos. Pareigūnų ir tarnautojų skaičius nustatomas kasmet tvirtinant biudžetą ir turi būti pakankamas atsižvelgiant į tinkamo Ombudsmeno pareigų vykdymo būtinybę ir darbo krūvį.

4.  Sąjungos ir valstybių narių pareigūnai ir tarnautojai, paskirti į Ombudsmeno sekretoriatą, perkeliami tarnybos interesais, jiems užtikrinama teisė automatiškai grįžti į tą instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą, kurioje jie dirbo anksčiau.

5.  Su savo darbuotojais susijusiais klausimais Ombudsmenas turi tokį pat statusą kaip institucijos pagal Tarnybos nuostatų 1a straipsnį.

13 straipsnis

Ombudsmeno būstinė yra Europos Parlamento būstinėje.

14 straipsnis

Bet koks su šio reglamento įgyvendinimu susijęs pranešimas valstybių narių nacionalinėms institucijoms pateikiamas per valstybių narių nuolatines atstovybes Sąjungoje.

15 straipsnis

Ombudsmenas priima šio reglamento įgyvendinimo nuostatas. Šios įgyvendinimo nuostatos atitinka šį reglamentą ir apima bent nuostatas dėl:

a)   skundą pateikusio asmens ir atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros procesinių teisių ir pareigūnų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus (pranešėjų apie pažeidimus), apsaugos Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ar agentūrose, kaip numatyta pagal Tarnybos nuostatų 22a straipsnį;

b)  skundo gavimo, tvarkymo ir baigimo nagrinėti;

c)  tyrimų savo iniciatyva;

d)  paskesnių tyrimų;

e)  informacijos rinkimo veiksmų.

16 straipsnis

Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas panaikinamas.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja pirmą kito mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

    Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

(1)

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).

(2)

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(3)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(4)

OL L 56, 1968 3 4, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindimas

Pirmasis Europos ombudsmenas savo pareigas pradėjo eiti 1995 metais po to, kai šis organas įsteigtas Mastrichto sutartimi 1992 metais. Praėjus daugiau nei 20 veiklos metų Ombudsmenas sukūrė reputaciją ir darbo metodus, kurie prisidėjo prie jo augančio prestižo ir moralinio bei socialinio šio organo vaidmens pripažinimo.

Pastarąjį dešimtmetį statutas nebuvo atnaujintas. Iš tiesų, dabar panaikinamas sprendimas buvo priimtas dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Todėl yra itin svarbu jo nuostatas pritaikyti prie galiojančių Sutarčių ir užtikrinti, kad šis organas toliau atliktų konkretų ir lemiamą vaidmenį Europos Sąjungos konstitucinėje sistemoje.

II. Nepriklausomumas ir švelnioji galia – du Europos ombudsmeno konstitucinio statuso ramsčiai

skandinaviška ombudsmeno institucija buvo priimta beveik visų valstybių narių nacionalinėse ir regioninėse teisėtvarkose. Šiandien ir Sąjungos teisė nėra išimtis. Nepaisant visų skirtumų tarp šių institucijų – nuo Vokietijos Peticijų komiteto (vok. Petitionsausschuss) iki Ispanijos Žmonių gynėjo (isp. Defensor del Pueblo) – jos turi tam tikrų bendrų bruožų. Šie bruožai atitinka Ombudsmeno konstitucines funkcijas.

Ombudsmenas – tai tarpininkas, gynėjas, teisingumo užtikrintojas. Šis organas savo pareigas atlieka nepriklausomai nuo kitų institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų – tiek politiniu, tiek finansiniu požiūriais. Taigi, naujojo statuto tikslas –sustiprinti šios institucijos nepriklausomumą ir nešališkumą.

Iš tiesų, nors Ombudsmenui nesuteikta tikrų įgyvendinimo užtikrinimo galių, jo institucinė stiprybė glūdi jo švelniojoje galioje. Švelnioji galia yra itin svarbi vykdant Ombudsmeno pareigas ne tik todėl, kad ji padeda laikytis organo prašymų ir užtikrinti atvirumą ES administracijai imantis taisomųjų veiksmų, bet taip pat ir labiausiai dėl to, kad dėl jos šios institucijos autoritetas išsaugomas sistemos viduje ir aukščiau jos, nagrinėjant skundus ir jų nenagrinėjant, stengiantis pataisyti nesmerkiant ir patobulinti neapribojant.

Todėl visapusiškas Ombudsmeno vaidmens plėtojimas konstitucinėje Sąjungos struktūroje susijęs su jos nepriklausomumu ir švelniosios galios panaudojimu.

III. Naujajame statute numatyti pakeitimai ir patikslinimai

a) Teisinis pagrindas

Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų paskutinį kartą buvo iš dalies keistas 2008 metais. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sukurti visiškai nauji Europos Sąjungos teisiniai pagrindai. Visų pirma pagal SESV 228 straipsnio 4 dalį Europos Parlamentas, pasiteiravęs Komisijos nuomonės ir gavęs Tarybos pritarimą, gali priimti reglamentus, kuriais nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos.

Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas ir jį pakeisti reglamentu pagal šiuo metu galiojantį teisinį pagrindą. Panaikinamas aktas ir naujasis Statutas priklauso nuo Europos Parlamento teisės imtis teisėkūros iniciatyvos, tiesiogiai susijusios su šios institucijos, taigi ir Ombudsmeno, demokratiniu teisėtumu. Tai yra speciali procedūra, t. y. iš institucinės perspektyvos jos centre yra Parlamentas.

Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą pripažįstama kaip pagrindinė Europos Sąjungos piliečių teisė. Chartijos 43 straipsnyje, savo ruožtu, pripažįstama teisė kreiptis į Europos ombudsmeną dėl netinkamų Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų administravimo veiksmų. Kad šios teisės būtų veiksmingos ir siekiant padidinti Ombudsmeno gebėjimą atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus, Ombudsmenui turėtų būti suteiktos visos priemonės, būtinos jo Sutartyse nustatytoms pareigoms sėkmingai vykdyti.

b) Galimybė gauti informacijos ir konfidencialumas

Ombudsmenas turi turėti galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga jo pareigoms atlikti. Šiuo tikslu Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros privalo pateikti Ombudsmenui visą jo prašomą informaciją, nedarant poveikio Ombudsmeno pareigai neatskleisti tokios informacijos. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais turėtų būti suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros saugumo taisyklių. Įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos, organai, tarnybos ar agentūros turėtų pranešti Ombudsmenui apie jų slaptumą. Ombudsmenas su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra iš anksto susitaria dėl įslaptintos informacijos arba dokumentų tvarkymo sąlygų. Jeigu Ombudsmenas nustato, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis turėtų pranešti apie tai Europos Parlamentui ir pastarasis galėtų padaryti atitinkamus pareiškimus. Ombudsmenas ir jo darbuotojai privalo konfidencialiai tvarkyti visą atliekant savo pareigas gautą informaciją.

c) Tyrimai savo iniciatyva ir paskesni tyrimai

Siekiant sustiprinti Ombudsmeno vaidmenį ir nedarant poveikio Ombudsmeno pirminei pareigai nagrinėti skundus, pageidautina leisti Ombudsmenui vykdyti tyrimus savo iniciatyva siekiant nustatyti pasikartojančius ar ypač rimtus netinkamo administravimo atvejus ir skatinant gerą administravimo praktiką Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose. Ombudsmenui taip pat turėtų būti suteikta teisė gavus skundą ar jo negavus atlikti tyrimus po ankstesnių tyrimų, kad būtų nustatyta, ar ir kokiu mastu institucija, organas, tarnyba ar agentūra įvykdė jo rekomendacijas.

d) Sąjungos darbuotojų parodymai

Europos ombudsmeno darbas dažniausiai atliekamas neoficialiai ir visų susijusių šalių, visų pirma Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų pareigūnų ir kitų tarnautojų, sutikimu. Ombudsmeno prašymu šie Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų pareigūnai ir kiti tarnautojai duoda parodymus dėl faktų, kurie susiję su Ombudsmeno atliekamu tyrimu. Minėtieji pareigūnai ar tarnautojai turi kalbėti savo institucijos, organo, tarnybos ar agentūros vardu. Jie ir toliau turi laikytis pagal jiems taikomas taisykles nustatytų įsipareigojimų. Jeigu atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra nesuteikia leidimo savo pareigūnams ar kitiems tarnautojams duoti parodymus konkrečiais klausimais, ji privalo nurodyti Ombudsmenui priežastis, ir, kai įmanoma, pasiūlyti alternatyvias keitimosi informacija priemones.

e) Europos ombudsmenas ir faktai, kurie gali tapti nusikalstama veika

Reikėtų atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su Sąjungos finansinių interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, visų pirma į tai, kad buvo įsteigta Europos prokuratūra, kad Ombudsmenas galėtų jai pranešti visą informaciją, kuri patenka į jos kompetencijos sritį. Be to, siekiant visapusiškai užtikrinti nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą, įtvirtintą Chartijos 48 straipsnyje, pageidautina, kad Ombudsmenas, perduodamas Europos prokuratūrai į jos kompetencijos sritį patenkančią informaciją, praneštų apie tai atitinkamam asmeniui. Skundą pateikęs asmuo taip pat turėtų būti informuojamas.

f) Dalyvavimas Europos Parlamento posėdžiuose ir metiniai pranešimai

Atlikdamas Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros veiklos tyrimą, kai tinkama, Ombudsmenas gali prašyti tinkamiausiu lygmeniu dalyvauti Europos Parlamento posėdyje.

Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje Ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui pranešimą apie savo atitinkamu laikotarpiu atliktų tyrimų rezultatus. Į pranešimą turi būti įtrauktas Ombudsmeno pasiūlymų laikymosi lygio vertinimas ir išteklių, kuriais jis galėjo naudotis vykdydamas savo pareigas, tinkamumo vertinimą. Šie vertinimai gali būti pateikti ir kaip atskiri pranešimai.

g) Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Pageidautina imtis veiksmų, kad Ombudsmenas galėtų bendradarbiauti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir kitomis valstybių narių institucijomis ir organais, atsakingais už pagrindinių teisių propagavimą ir apsaugą. Bendradarbiaudamas su ja Ombudsmenas galės veiksmingiau vykdyti savo pareigas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė Ombudsmenui bendradarbiauti su tokio paties tipo institucijoms valstybėse narėse, atsižvelgiant į taikomus nacionalinės teisės aktus.

h) Būtiniausias įgyvendinimo nuostatų turinys

Ombudsmenas priima šio reglamento įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aukščiausius Ombudsmeno pareigų vykdymo standartus, turėtų būti nustatytas būtiniausias įgyvendinimo nuostatų turinys. Į tokį minimalų turinį turėtų būti įtrauktos bent jau nuostatos dėl: i) skundą pateikusio asmens ir atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros procedūrinių teisių, ii) skundo gavimo, tvarkymo ir baigimo nagrinėti, iii) tyrimų savo iniciatyva, iv) paskesnių tyrimų ir v) informacijos rinkimo veiksmų.


Peticijų komiteto NUOMONĖ (27.11.2018)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų

(2018/2080(INL))

Nuomonės referentė: Margrete Auken

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas ne kartą ragino iki Parlamento kadencijos pabaigos atnaujinti Europos ombudsmeno statutą, siekiant užtikrinti, kad į naujuosius įgaliojimus, kurie bus pradėti taikyti iš karto po 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą, nuo pat pradžių būtų įtrauktos visos naujos arba pakeistos pareigos.

Jau praėjo dešimt metų nuo pastarosios statuto peržiūros (2008 m.), ir per tą laiką įsigaliojo Lisabonos sutartis. Per pastaruosius dešimt metų ombudsmeno vaidmuo buvo sutvirtintas ir išplėstas, o tam itin didelės įtakos turėjo šias pareigas ėjusių asmenų atliktas nenuilstamas darbas. Šiuo metu susiduriame su naujomis realijomis ir iššūkiais, o piliečiai ir Parlamentas turi naujų lūkesčių daugelyje itin svarbių sričių, kuriose būtina gerinti padėtį.

Kalbant apie pagrindinės teisės susipažinti su dokumentais įgyvendinimą, Parlamentas yra pažymėjęs, kad nors piliečiai turi teisę Europos Sąjungos Teisingumo Teismui skųsti visapusišką ar dalinį atsisakymą leisti susipažinti su dokumentais, ši procedūra yra brangi ir trunka ilgą laiką, be to, keliamas reikalavimas, kad ją vykdant asmeniui būtų formaliai teisiškai atstovaujama. Todėl Europos Parlamentas daugelyje rezoliucijų rekomendavo, kad ombudsmenas galėtų priimti įpareigojančius sprendimus teisės susipažinti su dokumentais bylose, siekiant kuo visapusiškiau įgyvendinti visuomenės teisę susipažinti su Europos Sąjungos dokumentais.

Taip pat reikia parengti paaiškinimus, siekiant pabrėžti, kad Ombudsmeno tarnyba privalo vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ES institucijų dokumentais, todėl išbrauktos papildomos tam tikrų informacijos kategorijų slaptumo prezumpcijos.

Pakeitimai siūlomi siekiant užtikrinti, kad su ombudsmenu būtų keičiamasi informacija, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnį priskiriama slapto pobūdžio informacijai, laikantis taikytinų saugumo taisyklių. Siekiant didinti ombudsmeno tyrimų veiksmingumą, tais atvejais, kai liudija ES darbuotojai, apklausa turi būti atliekama aplinkybėmis, kai asmeniui netaikomi įpareigojimai išlaikyti profesinę paslaptį.

Siūlomais paaiškinimais siekiama užtikrinti, kad netinkamo administravimo priežastimis būtų galima laikyti ir tuos atvejus, kai Sąjungos institucijos nevykdo Teisingumo Teismo sprendimų arba labai uždelsia jų vykdymą(1). Taip pat aiškiau apibrėžiamas kompetencijos ir procedūrų suderinamumo pasidalijimas tarp ombudsmeno ir teisminių institucijų, ir daromi statutų pakeitimai siekiant užtikrinti, kad ombudsmenas galėtų stoti į bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamose teisinėse bylose taip, kaip ir kitos ES institucijos.

Taip pat padaryti pakeitimai siekiant užtikrinti, kad ombudsmenas turėtų teisę atitinkamais atvejais atvykti į Europos Parlamento posėdžius, be kita ko, kartu su kitomis institucijomis, kurių atžvilgiu galėtų būti vykdomi konkretūs arba strateginiai tyrimai.

Galiausiai pateikiami pasiūlymai dėl tokių opių sričių kaip pranešėjų apsauga arba priekabiavimas darbo vietoje, nes ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms tinkamai nesprendžiant šių sričių problemų, jos gali tapti netinkamo administravimo priežastimis, todėl teikiamais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad tokiais atvejais ombudsmenas atliktų patariamąjį vaidmenį ir kad tam būtų skiriama atitinkamai daugiau išteklių, kurių gali prireikti.

Kalbant apie priekabiavimą darbo vietoje, siūlomi pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad ombudsmenas galėtų pradėti tyrimus siekdamas išsiaiškinti, kaip praktikoje taikoma kovos su priekabiavimu politika, ir parengti tinkamas rekomendacijas. Taip pat būtų galima teikti konsultacijas ES darbuotojams, manantiems, kad jie patiria priekabiavimą. Be to, būtų galima numatyti taikyti spartesnę procedūrą konkrečiai seksualinio priekabiavimo atvejais, o šios paslaugos teikimas taip pat priklausytų nuo to, ar būtų turima tinkamų išteklių.

Kalbant apie pranešėjų apsaugą, ombudsmenas jau yra atlikęs tyrimus dėl devynių svarbiausių ES institucijų pranešėjų apsaugos politikos. Svarbu užtikrinti, kad ombudsmenė galėtų ne tik ir toliau tęsti šią veiklą, bet ir tai, kad ji galėtų konsultuoti galimus pranešėjus apie tai, kaip ir kokiu mastu jie būtų saugomi, jeigu atskleistų informaciją viešojo intereso tikslais. Jeigu įsigaliotų ES reglamentas dėl informavimo apie pažeidimą, būtų tikimasi, kad ir ombudsmenas galėtų teikti konsultavimo paslaugas ES piliečiams, kurie nėra tikri dėl to, ar jiems būtų taikomas ES pranešėjų apsaugos reglamentas.

Konkrečiai nurodoma, kad reikia iniciatyviai vykdyti galimų interesų konfliktų stebėseną. Būtina užtikrinti nešališkumą – ši užduotis yra ombudsmeno įgaliojimų dalis.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Ombudsmeno statutas

Antraštė

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamento sprendimas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų(1)

Europos Parlamento reglamentas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų(1)

Pagrindimas

Tai yra naujas privalomas teisės aktas, pateikiamas kaip reglamentas, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų.

Pakeitimas    2

Ombudsmeno statutas

1 nurodomoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Bendrijų steigimo sutartis, ypač į Europos bendrijos steigimo sutarties 195 straipsnio 4 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 107d straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos steigimo sutartis, ypač į Europos Sąjungos steigimo sutarties 228 straipsnio 4 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnio 1 dalį,

Pagrindimas

Visame tekste žodis „Bendrija“ keičiamas žodžiu „Sąjunga“, pritaikant terminą prie šiuo metu vartojamos Sutarčių nomenklatūros.

Pakeitimas    3

Ombudsmeno statutas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

kadangi konstitucinėse sutartyse numatyta, kad ombudsmeno institucija turi užtikrinti lyčių požiūriu neutralią kalbą visose institucijose, todėl mano, kad tinkamesnis institucijos pavadinimas anglų kalba yra „Ombudsperson“;

Pagrindimas

Europos lyčių lygybės institutas lyčių požiūriu neutralią kalbą apibrėžė kaip kalbą, kurioje neišskiriama tam tikra lytis ir kurioje į asmenis atsižvelgiama apskritai, nenurodant į vyrus ar moteris. Lyčių požiūriu neutrali kalba – tai bendras terminas, apimantis neseksistinės, įtraukios ir lyčių požiūriu teisingos kalbos vartojimą. Lyčių požiūriu neutralios kalbos tikslas – vengti vartoti tokius žodžius, kurie gali būti suprasti kaip šališki, diskriminuojantys ar žeminantys, leidžiant suprasti, kad viena biologinė ar socialinė lytis yra viršesnė už kitą. Vartojant lyčių požiūriu teisingą ir įtraukią kalbą prisidedama prie lyčių stereotipų mažinimo, skatinami socialiniai pokyčiai ir padedama siekti lyčių lygybės. Šiuo metu šias pareigas eina moteris, todėl vartoti pavadinimą „Ombudsman“ yra užgaulu.

Pakeitimas    4

Ombudsmeno statutas

3 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

kadangi ombudsmenas, kuris taip pat gali veikti savo paties iniciatyva, privalo turėti priėjimą prie bet kokios informacijos, kuri reikalinga jo pareigoms atlikti; kadangi dėl to Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją, nepažeidžiant ombudsmeno pareigos neatskleisti tokios informacijos; kadangi galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio dokumentais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, turėtų būti suteikiama laikantis atitinkamos Bendrijos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių; kadangi, kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos ar įstaigos turėtų informuoti ombudsmeną apie jų slaptumą; kadangi, siekdamas įgyvendinti pirmoje pastraipoje numatytas taisykles, ombudsmenas su atitinkama institucija ar įstaiga turėtų iš anksto susitarti dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais ir kita informacija, kuriai taikoma tarnybinės paslapties pareiga, sąlygų; kadangi tais atvejais, jei ombudsmenas nustato, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus;

kadangi ombudsmenas, kuris taip pat gali veikti savo paties iniciatyva, privalo turėti priėjimą prie bet kokios informacijos, kuri reikalinga jo pareigoms atlikti; kadangi dėl to Sąjungos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją, nepažeidžiant ombudsmeno pareigų pagal Reglamentą 1049/2001; kadangi galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio dokumentais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, turėtų būti suteikiama laikantis atitinkamos Sąjungos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių; kadangi, kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos ar įstaigos turėtų informuoti ombudsmeną apie jų slaptumą; kadangi, siekdamas įgyvendinti pirmoje pastraipoje numatytas taisykles, ombudsmenas su atitinkama institucija ar įstaiga turėtų iš anksto susitarti dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais sąlygų; kadangi tais atvejais, jei ombudsmenas nustato, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus;

Pagrindimas

Atlikti kalbiniai pakeitimai siekiant, kad tekstas būtų neutralesnis lyties atžvilgiu, ir tai turėtų būti taikoma visame tekste. Antra, pakeitimai yra būtini siekiant paaiškinti, kad ombudsmenas privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 ir vengti atvejų, kai profesinė paslaptis suprantama kaip konkreti informacijos, kuri laikoma neatskleistina, kategorija.

Pakeitimas    5

Ombudsmeno statutas

7 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

kadangi Europos Parlamentas skiria ombudsmeną visai Parlamento kadencijai nuo jos pradžios, parinkdamas jį iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai ir turi būtinas nepriklausomumo ir kompetencijos garantijas,

kadangi Europos Parlamentas skiria ombudsmeną visai Parlamento kadencijai nuo jos pradžios, parinkdamas jį iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi būtinas nepriklausomumo ir kompetencijos garantijas ir nėra ėję politinių pareigų nacionaliniu ministerijų lygmeniu ar Europos Sąjungos institucijose;

Pakeitimas    6

Ombudsmeno statutas

10 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

kadangi turėtų būti patvirtintos nuostatos dėl ombudsmeno sekretoriato pareigūnų ir tarnautojų, kurie padeda ombudsmenui, taip pat sekretoriato biudžetas; kadangi ombudsmeno būstinė turi būti Europos Parlamente;

kadangi turėtų būti patvirtintos nuostatos dėl ombudsmeno sekretoriato pareigūnų ir tarnautojų, kurie padeda ombudsmenui, taip pat sekretoriato biudžetas; kadangi ombudsmeno būstinė turėtų būti Europos Parlamento būstinėje;

Pagrindimas

Dabartinė būstinė Europos ombudsmenui suteikė galimybę vykdyti savo pareigas veiksmingai ir nepriklausomai.

Pakeitimas    7

Ombudsmeno statutas

11 konstatuojamoji dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

kadangi ombudsmenas turės priimti šio sprendimo įgyvendinimo priemones; kadangi turėtų būti priimtos kai kurios pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai būtų galima paskirti pirmąjį ombudsmeną;

kadangi ombudsmenas turės priimti šio sprendimo įgyvendinimo priemones;

Pagrindimas

Šios pereinamojo laikotarpio nuostatos taikyti nebereikia, nes Lisabonos sutartis jau yra įsigaliojusi.

Pakeitimas    8

Ombudsmeno statutas

1 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Ombudsmenas atlieka savo pareigas atsižvelgdamas į Bendrijos institucijoms ir įstaigoms sutartimis suteiktus įgaliojimus.

2.  Ombudsmenas atlieka savo pareigas atsižvelgdamas į Sąjungos institucijoms ir įstaigoms Sutartimis, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalies d punktu, 24 ir 228 straipsniais bei Europos Sąjungos pagrindinių laisvių chartijos 41 ir 43 straipsniais, suteiktus įgaliojimus. Ombudsmenas vykdo savo pareigas, siekdamas užtikrinti, kad Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sprendimų priėmimo procesuose būtų visapusiškai paisoma teisės į gerą administravimą ir skaidrumą bei demokratiją.

Pakeitimas    9

Ombudsmeno statutas

1 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3.  Ombudsmenas negali kištis į teismų bylas ar ginčyti teismo sprendimo teisingumą.

3.  Ombudsmenas negali kištis į nacionalinių teismų bylas ir negali ginčyti teismo sprendimo teisingumo. Ombudsmenas gali įstoti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) nagrinėjamas bylas vadovaudamasis ESTT statuto 40 straipsniu.

Pakeitimas    10

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienas Sąjungos pilietis arba kiekvienas bet kurioje Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą būstinę turintis fizinis arba juri dinis asmuo gali tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateikti ombudsmenui skundą dėl netinkamo Bendrijos institucijų ar įstaigų veiklos administravimo atvejų, išskyrus Teisingumo Teismą ir Pirmosios instancijos teismą, kai šie vykdo savo teismines funkcijas. Gavęs skundą, ombudsmenas iš karto apie tai praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai.

2.  Kiekvienas Sąjungos pilietis arba kiekvienas bet kurioje Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą būstinę turintis fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateikti ombudsmenui skundą dėl netinkamo Sąjungos institucijų ar įstaigų veiklos administravimo atvejų, išskyrus Teisingumo Teismą ir Pirmosios instancijos teismą, kai šie vykdo savo teismines funkcijas. Gavęs skundą, ombudsmenas iš karto apie tai praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai, laikydamasis ES duomenų apsaugos standartų.

Pakeitimas    11

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Skundas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžia savo skundą, o skundas gali būti pateikiamas tik po to, kai dėl to buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas ir įstaigas.

4.  Skundas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per trejus metus nuo tos dienos, kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžia savo skundą, o skundas gali būti pateikiamas tik po to, kai dėl to buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas ir įstaigas.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu esamą bendrą sąveikos su institucijomis laikotarpį, siekiama, kad skundo pateikėjai galėtų pateikti skundą per ilgesnį laiką.

Pakeitimas  12

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7.  Jei ombudsmenas turi pripažinti skundą nepriimtinu arba nutraukti jo nagrinėjimą dėl to, kad skunde pateikiami faktai nagrinėjami ar buvo išnagrinėti teismo keliu, visų jo iki to momento atliktų tyrimų rezultatai turi būti sutvarkyti nesiimant jokių tolimesnių veiksmų.

7.  Ombudsmenas sustabdo skundo nagrinėjimą, kol nurodyti faktai yra nagrinėjami teismine tvarka. Ombudsmenas gali pateikti rekomendacijų, jei išvados rodo, kad Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nesugebėjimas tinkamai vykdyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo gali būti netinkamas administravimas.

Pakeitimas  13

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

8.  Ombudsmenui negalima pateikti skundų dėl Bendrijų institucijų ir įstaigų bei jų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo santykių, kol atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis vidaus administracinėmis galimybėmis pateikti reikalavimus ir skundus, ypač procesu, nustatytu Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kol nepasibaigė terminai institucijai atsakyti į pateiktus skundus.

8.  Ombudsmenui negalima pateikti skundų dėl Sąjungos institucijų ir įstaigų bei jų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo santykių, kol atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis vidaus administracinėmis galimybėmis pateikti reikalavimus ir skundus, ypač tam tikrais atvejais procesu, nustatytu Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba kol nepasibaigė terminai institucijai atsakyti į pateiktus skundus, arba jeigu bet koks kitas Sąjungos institucijose dirbantis asmuo negali pasinaudoti šiomis procedūromis dėl savo statuso. Priekabiavimo, visų pirma seksualinio priekabiavimo, atvejais gali būti numatytos konkrečios išimtys.

Pakeitimas    14

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 9 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

9.  Ombudsmenas kuo anksčiau praneša skundą pateikusiam asmeniui apie veiksmus, kurių jis ėmėsi tirdamas šį skundą.

9.  Ombudsmenas kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius, praneša skundą pateikusiam asmeniui apie veiksmus, kurių buvo imtasi tiriant šį skundą.

Pakeitimas    15

Ombudsmeno statutas

2 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Ombudsmenui gali būti iškelta byla dėl neveikimo pagal Sutarties dėl ES veikimo 265 straipsnį.

Pakeitimas    16

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.   Savo iniciatyva arba remdamasis skundu ombudsmenas atlieka visus tyrimus, kurie, jo manymu, yra reikalingi išaiškinti kiekvieną įtariamą netinkamo administravimo atvejį Bendrijos institucijų ir įstaigų veikloje. Apie tokius veiksmus jis praneša atitinkamai institucijai ar įstaigai, kurios gali jam pateikti naudingų paaiškinimų.

1.   Ombudsmenui suteikiami įgaliojimai savo iniciatyva arba remiantis skundu atlikti visus tyrimus, kurie, jo manymu, yra reikalingi išaiškinti kiekvieną įtariamą netinkamo administravimo atvejį Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje neprašant išankstinio leidimo. Bet kuri institucija ar įstaiga gali būti laiku informuojama ir prašoma pateikti naudingų pastabų ar įrodymų.

Pakeitimas  17

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ombudsmenas, nedarydamas poveikio savo įprastoms pareigoms nagrinėti skundus, savo iniciatyva gali vykdyti labiau strateginio arba struktūrinio pobūdžio tyrimus siekdamas nustatyti netinkamą administravimą ir su juo kovoti Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose ir aktyviai spręsti visuomenės intereso struktūrinius klausimus, kurie gali daryti poveikį geram administravimui, skaidrumui ir demokratiniam sprendimų priėmimo procesui.

 

Ombudsmenas, prieš teikdamas rekomendacijas ar bet kuriuo vėlesniu etapu, gali palaikyti struktūrinį ir nuolatinį dialogą su institucijomis ir rengti viešas konsultacijas, siekdamas surinkti duomenis ir įrodymus, taip pat sistemingai analizuoti ir vertinti atitinkamos įstaigos pažangą.

Pakeitimas  18

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją ir suteikti jam galimybę susipažinti su atitinkamomis bylomis. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio dokumentais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Bendrijos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių.

2.  Sąjungos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą prašomą informaciją ir suteikti galimybę susipažinti su atitinkamomis bylomis. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio dokumentais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių.

Kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos ar įstaigos informuoja ombudsmeną apie jų slaptumą.

Kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos ar įstaigos iš anksto informuoja ombudsmeną apie jų slaptumą.

Kad būtų įgyvendintos pirmoje pastraipoje numatytos taisyklės, ombudsmenas su atitinkama institucija ar įstaiga iš anksto susitaria dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais ir kita informacija, kuriai taikoma tarnybinės paslapties pareiga, sąlygų.

Kad būtų įgyvendintos pirmoje pastraipoje numatytos taisyklės, ombudsmenas su atitinkama institucija ar įstaiga iš anksto susitaria dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais sąlygų.

Susijusios institucijos ir įstaigos leidžia susipažinti su tokiais dokumentais, kurie kilę iš valstybės narės ir vadovaujantis įstatymu ar kitu teisės aktu laikomi paslaptimi tik tuomet, jei valstybė narė iš anksto davė sutikimą.

Susijusios institucijos ir įstaigos leidžia susipažinti su tokiais dokumentais, kurie kilę iš valstybės narės ir vadovaujantis įstatymu ar kitu teisės aktu laikomi paslaptimi tik kai Ombudsmeno tarnybos nustatė atitinkamas dokumentų tvarkymo priemones ir apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas lygiavertis konfidencialumo lygis pagal Reglamento 1049/2001 9 straipsnį ir laikantis atitinkamos Sąjungos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių.

Jos leidžia susipažinti su kitais iš valstybės narės kilusiais dokumentais, pranešusios apie tai atitinkamai valstybei narei.

Jos leidžia susipažinti su kitais iš valstybės narės kilusiais dokumentais, pranešusios apie tai atitinkamai valstybei narei.

Abiem atvejais vadovaujantis 4 straipsniu ombudsmenas negali atskleisti tokių dokumentų turinio.

Abiem atvejais vadovaujantis 4 straipsniu ombudsmenas turi laikytis Reglamento 1049/2001.

Ombudsmenui paprašius, Bendrijos institucijų ir įstaigų pareigūnai bei kiti tarnautojai privalo liudyti; juos riboja atitinkamos Pareigūnų tarnybos nuostatų taisyklės, ypač pareiga saugoti tarnybinę paslaptį.

Ombudsmenui paprašius, Sąjungos institucijų ir įstaigų pareigūnai bei kiti tarnautojai privalo liudyti.

Pakeitimas  19

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3.  Ombudsmenui paprašius, valstybių narių valdžios institucijos privalo per valstybių narių nuolatines atstovybes prie Europos Bendrijų jam pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti išaiškinti netinkamo administravimo atvejus Bendrijos institucijų ar įstaigų veikloje, išskyrus atvejus, kai tokiai informacijai taikomi slaptumo įstatymai ar kiti teisės aktai arba nuostatos, draudžiančios ją atskleisti. Tačiau tokiu atveju atitinkama valstybė narė gali leisti ombudsmenui susipažinti su šia informacija, jei jis įsipareigoja jos neatskleisti.

3.  Ombudsmenui paprašius, valstybių narių valdžios institucijos privalo per valstybių narių nuolatines atstovybes prie Europos Sąjungos jam pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti išaiškinti netinkamo administravimo atvejus Sąjungos institucijų ar įstaigų veikloje. Pasirašius susitarimą dėl tinkamo neskelbtinos informacijos tvarkymo atitinkama valstybė narė gali leisti ombudsmenui susipažinti su informacija, kuriai taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai dėl slaptumo. Bet kuriuo atveju pateikiamas išsamus dokumento aprašymas.

Pakeitimas    20

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Jei prašoma pagalba nebuvo suteikta, ombudsmenas praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus.

4.  Jei prašoma pagalba nebuvo suteikta, ombudsmenas praneša apie tai Europos Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus, be kita ko, užtikrindamas, kad ombudsmenas dalyvautų komitetų posėdžiuose ir kituose posėdžiuose arba klausymuose.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos ombudsmenui dažniau atvykti į Parlamento posėdžius – šis siekis jau numatytas Parlamento darbo tvarkos taisyklių 220 straipsnyje(2).

Pakeitimas  21

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Atitinkamais atvejais ombudsmenas gali prašyti dalyvauti su ombudsmeno pareigomis susijusiame atsakingo Parlamento komiteto posėdyje. Jeigu šis prašymas susijęs su vykstančiu tyrimu, atitinkama institucija gali paprašyti arba jos gali būti paprašyta posėdyje dalyvauti kartu su ombudsmenu.

Pakeitimas    22

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6.   Ombudsmenas, nustatęs netinkamo administravimo atvejų, praneša apie tai atitinkamai institucijai ar įstaigai, o prireikus pateikia rekomendacijų projektus. Taip informuota institucija ar įstaiga per tris mėnesius pateikia ombudsmenui išsamią nuomonę.

6.   Ombudsmenas, nustatęs netinkamo administravimo atvejų, praneša apie tai atitinkamai institucijai ar įstaigai ir pateikia rekomendacijų projektus. Taip informuota institucija ar įstaiga per tris mėnesius pateikia ombudsmenui išsamią nuomonę.

Pakeitimas    23

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7.  Tuomet ombudsmenas siunčia Europos Parlamentui ir atitinkamai institucijai ar įstaigai ataskaitą. Savo ataskaitoje jis gali pateikti rekomendacijų. Ombudsmenas praneša skundą pateikusiam asmeniui apie tyrimų rezultatus, atitinkamos institucijos ar įstaigos pareikštą nuomonę bei ombudsmeno parengtas rekomendacijas.

7.  Tuomet ombudsmenas gali siųsti Europos Parlamentui ir atitinkamai institucijai ar įstaigai ataskaitą. Savo ataskaitoje ombudsmenas gali pateikti rekomendacijų. Ombudsmenas praneša skundą pateikusiam asmeniui apie tyrimų rezultatus, atitinkamos institucijos ar įstaigos pareikštą nuomonę bei ombudsmeno parengtas rekomendacijas. Atitinkamais atvejais ombudsmenas gali prašyti dalyvauti arba jo gali būti paprašyta dalyvauti Parlamento plenariniame posėdyje.

Pakeitimas    24

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

8.  Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie savo tyrimų rezultatus.

8.  Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie savo tyrimų rezultatus, įskaitant vertinimą, ar esamų išteklių pakanka tam, kad ombudsmenas galėtų vykdyti savo pareigas.

Pagrindimas

Bandoma užtikrinti tinkamą išteklių lygį atsižvelgiant į dabartinio statuto 11 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl Ombudsmeno tarnyboje dirbančių darbuotojų skaičiaus.

Pakeitimas    25

Ombudsmeno statutas

3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Ombudsmenas turi gebėti perduoti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) pagrįstus įrodymus dėl netinkamo ES biudžeto tvarkymo, kad ji atliktų tolesnį tyrimą, taip pat perduoti šiuos įrodymus Europos prokuratūrai ir plėtoti strategines partnerystes su šiomis institucijomis;

Pakeitimas    26

Ombudsmeno statutas

4 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Ombudsmenas ir jo personalas, kuriam taikomas Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnis, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 194 straipsnis, privalo neatskleisti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie gavo atlikdami tyrimus. Jie visų pirma privalo neatskleisti jokios ombudsmenui suteiktos įslaptintos informacijos arba dokumentų, visų pirma slapto pobūdžio dokumentų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, arba dokumentus, kuriems taikomi Bendrijos teisės aktai dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat informacijos, kuri galėtų pakenkti skundą pateikusiam asmeniui ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui, bet nepažeidžia 2 dalies nuostatų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ombudsmenas, kaip ir visos kitos institucijos, privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatų, todėl reikia padaryti atitinkamą pakeitimą, užuot sukūrus atskirą išimtį konkrečiai ombudsmeno tyrimams.

Pakeitimas    27

Ombudsmeno statutas

4 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

1.  Ombudsmenas ir jo tarnybos darbuotojai nagrinėja prašymus dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais laikydamiesi Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų sąlygų ir apribojimų. Kalbant apie skundus dėl galimybės visuomenei susipažinti su oficialiais dokumentais, ombudsmenas, tinkamai atlikęs analizę ir atsižvelgęs į visus būtinus aspektus, paskelbia rekomendaciją dėl tokių dokumentų viešinimo, o šią rekomendaciją atitinkama institucija, agentūra arba įstaiga įgyvendina per Reglamente 1049/2001 numatytą laikotarpį.

 

2.  Jeigu atitinkama institucija nesilaiko rekomendacijos atskleisti minėtus dokumentus, ji turi tinkamai pagrįsti savo atsisakymą. Ombudsmenas gali perduoti pateiktą atsisakymą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir pareikalauti taikyti jo darbo tvarkos taisyklėse numatytą pagreitintą procedūrą.

Pakeitimas    28

Ombudsmeno statutas

5 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.    Jei tai padėtų veiksmingiau atlikti tyrimus ir geriau apsaugoti skundą pateikusių asmenų teises ir interesus, ombudsmenas gali bendradarbiauti su tokio paties tipo valdžios institucijomis bet kurioje valstybėje narėje, jei jis vadovaujasi taikomais nacionalinės teisės aktais. Bet ombudsmenas negali prašyti leisti peržiūrėti dokumentų, su kuriais jis negali susipažinti pagal 3 straipsnį.

1.   Jei tai padėtų veiksmingiau atlikti tyrimus ir geriau apsaugoti skundą pateikusių asmenų teises ir interesus, ombudsmenas gali bendradarbiauti su tokio paties tipo valdžios institucijomis bet kurioje valstybėje narėje, jei jis vadovaujasi taikomais nacionalinės teisės aktais. Išimtiniais atvejais ombudsmenas gali prašyti leisti susipažinti su dokumentais, kurie nėra prieinami pagal 3 straipsnį.

Pakeitimas    29

Ombudsmeno statutas

5 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

1.  Ombudsmenas atlieka reguliarius atitinkamų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų politikos priemonių vertinimus ir nustatytų procedūrų peržiūras pagal Tarnybos nuostatų 22 straipsnį ir, jei reikia, parengia konkrečias tobulinimo rekomendacijas, kad užtikrintų visišką informatorių apsaugą.

 

2.  Su ombudsmenu gali būti susisiekta, kad jis konfidencialiai galimiems informatoriams teiktų informaciją, nešališkas rekomendacijas ir ekspertines gaires dėl atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymo srities. Ombudsmenas taip pat gali pradėti tyrimus remdamasis suteikta informacija, kai nurodyta praktika gali būti netinkamo administravimo Sąjungoje dalis. Siekiant sudaryti sąlygas šiam tikslui pasiekti, galima atsisakyti su slaptumu susijusių taikomų tarnybos nuostatų.

Pakeitimas    30

Ombudsmeno statutas

5 b straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

1.  Ombudsmenas periodiškai nagrinėja procedūras, susijusias su Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų administraciniais veiksmais, ir vertina, ar jie gali veiksmingai užkirsti kelią interesų konfliktams, užtikrinti nešališkumą ir visišką teisės į gerą administravimą laikymąsi.

 

2.  Ombudsmenas gali nustatyti ir įvertinti galimus visų lygmenų interesų konfliktų atvejus, kurie galėtų būti laikomi netinkamo administravimo priežastimis. Tokiu atveju parengiamos specialios išvados ir Parlamentas informuojamas apie išvadas šiuo klausimu.

Pakeitimas    31

Ombudsmeno statutas

6 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Ombudsmenas parenkamas iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi visas pilietines ir politines teises, užtikrina savo nepriklausomumą ir atitinka reikalavimus, keliamus asmenims, norintiems užimti pareigas aukščiausioje teisminėje institucijoje jo šalyje, arba turi pripažintą kompetenciją ir patirtį atlikti ombudsmeno pareigas.

2.  Ombudsmenas parenkamas iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi visas pilietines ir politines teises, užtikrina savo nepriklausomumą, nebuvo nacionalinių vyriausybių nariai ar Sąjungos institucijų darbuotojai per pastaruosius trejus metus ir atitinka nešališkumo reikalavimus, keliamus asmenims, norintiems užimti aukštas pareigas teisminėje institucijoje jo šalyje, arba turi pripažintą kompetenciją ir patirtį atlikti ombudsmeno pareigas.

Pakeitimas    32

Ombudsmeno statutas

8 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Europos Parlamento prašymu Europos Bendrijų Teisingumo Teismas gali ombudsmeną atleisti, jei jis nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba prasikalsta padaręs rimtą nusižengimą.

Europos Parlamento prašymu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali ombudsmeną atleisti, jei jis nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba prasikalsta padaręs rimtą nusižengimą, po to, kai jį išklauso kompetentingi komitetai.

Pagrindimas

Procedūra papildoma dar vienu etapu. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į šios institucijos pobūdį ir jos itin svarbų vaidmenį ES piliečiams, visuomenė būtų informuota apie svarstymus. Svarstymus vykdyti reikėtų institucijoje, kuriai tenka didžiausia atsakomybė už ombudsmeno skyrimą, t. y. Europos Parlamente.

Pakeitimas    33

Ombudsmeno statutas

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ombudsmenas turėtų siekti, kad sekretoriato ir personalo sudėties klausimu būtų užtikrinta lyčių lygybė.

Pagrindimas

Kodifikuojama siekiant, kad Ombudsmeno tarnyboje būtų užtikrintas neutralumas lyčių požiūriu, nors tokia politika įprastai jau vykdoma.

Pakeitimas    34

Ombudsmeno statutas

12 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

1.  Ombudsmenas laiku išnagrinėja, ar Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros tinkamai nagrinėja bet kokios rūšies ir pobūdžio priekabiavimo atvejus ir teisingai taiko numatytas su skundais susijusias procedūras. Ombudsmenas parengia atitinkamas išvadas šiuo klausimu.

 

2.  Ombudsmenas sekretoriate paskiria asmenį ar struktūrą, turinčią žinių priekabiavimo srityje ir kuri prireikus galėtų patarti ES darbuotojams ir kito statuso darbuotojams. Ombudsmenas įvertina procedūras, taikomas siekiant užkirsti kelią bet kokios rūšies priekabiavimui Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose ir mechanizmus, skirtus nubausti atsakingus asmenis, ir parengia atitinkamas išvadas dėl to, ar šios procedūros atitinka proporcingumo, tinkamumo ir aktyvių veiksmų principus ir ar jos suteikia nukentėjusiesiems veiksmingą apsaugą ir paramą.

Pakeitimas    35

Ombudsmeno statutas

13 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Ombudsmeno būstinė yra Europos Parlamente.

Ombudsmeno būstinė yra Europos Parlamento būstinėje.

Pagrindimas

Dabartinė būstinė Europos ombudsmenui suteikė galimybę vykdyti savo pareigas veiksmingai ir nepriklausomai.

Pakeitimas    36

Ombudsmeno statutas

15 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

Išbraukta.

Pirmasis ombudsmenas, kuris turi būti paskirtas įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai, paskiriamas likusiam Parlamento kadencijos laikui.

 

Pagrindimas

Pasenusi nuostata.

Pakeitimas    37

Ombudsmeno statutas

17 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Šis reglamentas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Pagrindimas

Žr. 1 ir 2 pakeitimus. Šis naujas teisės aktas pateikiamas kaip reglamentas, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų, pagal kurias nomenklatūrinis terminas „Bendrija“ ir jos teisėtumas pakeičiamas terminu „Sąjunga“.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

Pirmojo Europos ombudsmeno Jacobo Södermano pateikta netinkamo administravimo apibrėžtis: Netinkamas administravimas apima atvejus, kai viešoji įstaiga nesilaiko taisyklės ar principo, kurie jai privalomi.

(2)

220 straipsnis. Ombudsmeno veikla

2. Ombudsmenas taip pat gali teikti informaciją atsakingam komitetui šiam paprašius, arba būti komiteto išklausytam savo paties iniciatyva.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika