RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom

29.1.2019 - (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: Paulo Rangel
(Inițiativă – articolul 45 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2018/2080(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0050/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom (2018/2080(INL)) – 2019/0900(APP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 228 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere articolele 41 și 43 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 45 și 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru petiții (A8-0050/2019),

1.  adoptă proiectul de regulament anexat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite proiectul de regulament anexat Consiliului și Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 228 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a asigura publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după ce Comisia și-a dat avizul, iar Consiliul și-a dat acordul cu privire la proiectul de regulament anexat.

ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE

Propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 228 alineatul (4),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Consiliului,

având în vedere avizul Comisiei,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)  Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului ar trebui stabilite în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 20 alineatul (2) litera (d) și articolul 228, ale Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(2)  Îndeosebi, articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunoaște dreptul la bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor europeni. La rândul său, articolul 43 din Cartă recunoaște dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Pentru ca aceste drepturi să fie eficace și pentru a întări capacitatea Ombudsmanului de a efectua anchete aprofundate și imparțiale, ar trebui să se pună la dispoziția sa toate instrumentele prevăzute în tratate și în prezentul regulament, necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe durata exercitării funcțiilor.

(3)  Decizia 94/262/ECSC, CE, Euratom a Parlamentului European[1] a fost modificată ultima dată în 2008. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, s-a instituit un cadru juridic complet nou pentru Uniunea Europeană. În special, articolul 228 alineatul (4) din TFUE permite Parlamentului European, după avizul Comisiei și cu acordul Consiliului, să adopte regulamente de stabilire a statutului și a condițiilor generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului. Prin urmare, este de dorit să se abroge Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom și să fie înlocuită cu un regulament în conformitate cu temeiul juridic aplicabil în prezent.

(4)  Stabilirea condițiilor în care poate fi înaintată o plângere către Ombudsman ar trebui să respecte principiul unui acces deplin, liber și ușor, fără a aduce atingere restricțiilor specifice luate în considerare în cadrul procedurilor judiciare și administrative noi sau în curs.

(5)  Este necesar să se stabilească procedurile care trebuie urmate în cazul în care anchetele Ombudsmanului dezvăluie cazuri de administrare defectuoasă. De asemenea, ar trebui să se prevadă prezentarea de către Ombudsman a unui raport cuprinzător Parlamentului European la sfârșitul fiecărei sesiuni anuale.

(6)  Pentru a consolida rolul Ombudsmanului, este de dorit să i se permită să desfășoare anchete din proprie inițiativă, fără a aduce atingere obligației sale principale, aceea de a trata plângerile, în vederea identificării cazurilor repetate de administrare defectuoasă și a promovării celor mai bune practici administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

(7)   De asemenea, pentru a spori eficacitatea acțiunilor acestei instituții, Ombudsmanul ar trebui să aibă dreptul, din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri, de a efectua anchete de monitorizare a anchetelor anterioare pentru a stabili dacă și în ce măsură instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză a respectat recomandările prezentate. De asemenea, Ombudsmanul ar trebui să aibă dreptul de a include în raportul său anual către Parlamentul European o evaluare a ratei de respectare a recomandărilor făcute și o evaluare a gradului de adecvare a resurselor ce-i sunt puse la dispoziție pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în tratate și în prezentul regulament.

(8)  Ombudsmanul ar trebui să aibă acces la toate elementele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, toate informațiile solicitate, fără a aduce atingere obligațiilor Ombudsmanului stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 ale Parlamentului European și al Consiliului[2]. Accesul la informații sau documente clasificate ar trebui să fie condiționat de respectarea normelor privind prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză. Instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile care furnizează informații sau documente clasificate ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare. Pentru aplicarea normelor referitoare la prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, Ombudsmanul ar trebui ca, în prealabil, să ajungă la un acord cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor sau documentelor clasificate și a oricăror altor informații vizate de obligația de a păstra secretul profesional. Dacă nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la aceasta, căruia îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate.

(9)  Ombudsmanul și personalul său sunt obligați să trateze în mod confidențial toate informațiile pe care le-au obținut în cursul exercitării atribuțiilor lor. Cu toate acestea, Ombudsmanul ar trebui să informeze autoritățile competente cu privire la faptele pe care Ombudsmanul le consideră că ar putea avea implicații penale și care i-au fost aduse la cunoștință în cursul unei anchete. Ombudsmanul ar trebui să fie în măsură, de asemenea, să informeze instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză cu privire la faptele care pun în discuție conduita unui membru al personalului său.

(10)  Ar trebui să se țină seama de recentele schimbări privind protecția intereselor financiare ale Uniunii împotriva infracțiunilor, în special de instituirea Parchetului prin Regulamentul Consiliului European (UE) 2017/1939[3], pentru a permite Ombudsmanului să îi comunice orice informații care țin de competența acestuia din urmă. De asemenea, pentru a respecta pe deplin prezumția de nevinovăție și drepturile la apărare prevăzute la articolul 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, este de dorit ca, atunci când Ombudsmanul informează Parchetul European cu privire la informațiile care țin de competența acestuia, el informează despre această notificare persoana interesată și reclamantul.

(11)   Este necesar să se prevadă și posibilitatea unei cooperări între Ombudsman și autoritățile similare din statele membre, cu respectarea legislațiilor naționale aplicabile. Este totodată de dorit să se ia măsuri pentru a permite cooperarea Ombudsmanului cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, deoarece o astfel de cooperare poate spori eficacitatea activității Ombudsmanului.

(12) Este de datoria Parlamentului European să numească Ombudsmanul la începutul legislaturii și pe durata acesteia dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii și prezintă toate garanțiile necesare de independență și competență. De asemenea, ar trebui stabilite condiții pentru încetarea funcțiilor Ombudsmanului, precum și pentru înlocuirea sa.

(13)  Sarcinile Ombudsmanului ar trebui îndeplinite în condiții de maximă independență. Ombudsmanul ar trebui să pronunțe un angajament solemn în fața Curții de Justiție în momentul învestiturii. Ar trebui stabilite incompatibilitățile, remunerarea, privilegiile și imunitățile Ombudsmanului.

(14)  Ar trebui adoptate dispoziții referitoare la sediul Ombudsmanului, și anume sediul Parlamentului European. Ar trebui să se prevadă dispoziții privind nu numai funcționarii și alți agenți ai secretariatului care asistă Ombudsmanul, dar și bugetul acestuia.

(15)  Ombudsmanului îi revine sarcina să adopte dispoziții de punere în aplicare a prezentului regulament. Pentru a garanta securitatea juridică și cele mai înalte standarde de eficiență în îndeplinirea sarcinilor Ombudsmanului, conținutul minim al dispozițiilor de punere în aplicare ar trebui stabilit în prezentul regulament.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Regulamentul stabilește statutul și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului („Statutul Ombudsmanului European”).

2.   Ombudsmanul acționează în mod independent de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, în conformitate cu competențele care îi sunt conferite prin tratate și cu respectarea articolului 20 alineatul (2) litera (d) și a articolului 228 din TFUE și a articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la bună administrare.

3.   În exercitarea funcțiilor sale prevăzute în tratate și în prezentul regulament, Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe naționale și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare sau competența unei instanțe de a pronunța o hotărâre.

Articolul 2

1.  Ombudsmanul contribuie la descoperirea cazurilor de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale judiciare, și, dacă este cazul, face recomandări pentru a pune capăt acestor situații. Acțiunea oricărei alte autorități sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului.

2.  Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea competențelor sale jurisdicționale. De îndată ce i se adresează o plângere, Ombudsmanul informează instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză.

3.  Plângerea face referire în mod clar la obiectul său și la identitatea reclamantului. Reclamantul poate solicita ca plângerea, sau părți ale acesteia, să rămână confidențiale.

4.  Plângerea trebuie să fie depusă în termen de trei ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința reclamantului și este precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile, organele, oficiile și agențiile în cauză.

5.  Ombudsmanul stabilește dacă o plângere se încadrează în mandatul său și, în caz afirmativ, dacă aceasta este admisibilă. În cazul în care o plângere este în afara mandatului sau este inadmisibilă, Ombudsmanul poate recomanda reclamantului să o adreseze unei alte autorități, înainte de închiderea dosarului.

6.  Plângerile prezentate Ombudsmanului nu întrerup termenele căilor de atac în procedurile administrative sau jurisdicționale.

7.  În cazul în care Ombudsmanul, în conformitate cu o procedură jurisdicțională în curs sau încheiată cu privire la faptele reclamate, trebuie să declare inadmisibilă o plângere sau să pună capăt examinării acesteia, rezultatele eventualelor anchete pe care le-a efectuat Ombudsmanul până la punctul respectiv se clasează în mod definitiv.

8.  Ombudsmanul poate fi sesizat printr-o plângere cu privire la raporturile de muncă între instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii acestora sau alți agenți, numai în cazul în care posibilitățile privind depunerea de cereri sau plângeri administrative interne, în special procedurile prevăzute la articolul 90 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului[4] („Statutul funcționarilor”), au fost epuizate de persoana interesată, iar termenele de răspuns din partea instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză au expirat.

9.  Ombudsmanul informează în cel mai scurt timp reclamantul cu privire la acțiunea întreprinsă cu privire la plângerea înaintată.

Articolul 3

1.  Ombudsmanul procedează, din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri, la efectuarea tuturor anchetelor, inclusiv a celor aflate în continuarea celor anterioare, pe care le consideră justificate, pentru a clarifica orice caz de presupusă administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Ombudsmanul acționează fără a necesita o autorizare prealabilă și informează în timp util instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză. Instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză pot prezenta observații utile sau dovezi Ombudsmanului. Ombudsmanul poate solicita instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză să prezinte astfel de observații sau de dovezi.

2.  Fără a aduce atingere sarcinii de bază a Ombudsmanului, aceea de a gestiona plângerile, Ombudsmanul poate desfășura anchete din proprie inițiativă de natură mai strategică pentru a identifica cazurile de administrare defectuoasă repetate sau deosebit de grave, pentru a promova cele mai bune practici administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și pentru a aborda în mod proactiv chestiunile structurale de interes public care intră în sfera sa de competență.

3.  Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii furnizează Ombudsmanului orice informații pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate este condiționat de respectarea normelor privind prelucrarea informațiilor confidențiale de către instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză.

Instituțiile, organele, oficiile sau agențiile care furnizează informații sau documente clasificate, în concordanță cu primul paragraf, informează Ombudsmanul în prealabil cu privire la o astfel de clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor sau documentelor clasificate.

Instituțiile, organele, oficiile sau agențiile în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate ca secrete în temeiul unui act cu putere de lege, numai după ce serviciile Ombudsmanului au instituit măsuri și garanții adecvate pentru tratarea documentelor care asigură un nivel echivalent de confidențialitate, în concordanță cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 și în conformitate cu normele privind securitatea instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză.

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii depun mărturie cu privire la faptele care se referă la o anchetă aflată în curs de desfășurare de către Ombudsman. Aceștia se exprimă în numele instituției, organismului, oficiului sau agenției. Aceștia trebuie să respecte, în continuare, obligațiile care decurg din statutul lor.

4.  În măsura în care dreptul lor intern permite acest lucru, la cererea Ombudsmanului sau din proprie inițiativă, autoritățile competente ale statelor membre transmit Ombudsmanului orice informație sau document care ar putea contribui la clarificarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. În cazul în care aceste informații sau documente sunt reglementate de legislația națională privind prelucrarea informațiilor confidențiale sau de dispoziții care împiedică comunicarea acestora, statul membru în cauză poate permite Ombudsmanului să aibă acces la aceste informații sau documente, cu condiția ca Ombudsmanul să se angajeze să le trateze în acord autoritatea competente de proveniență. În orice caz, se furnizează o descriere a documentului.

5.  În cazul în care Ombudsmanului nu i se acordă asistența solicitată, acesta informează Parlamentul European, care întreprinde demersurile adecvate.

6.  În cazul în care s-au descoperit prin anchetă cauze de administrare defectuoasă, Ombudsmanul informează instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză și, dacă este necesar, prezintă proiecte de recomandări. Instituția, organul, oficiul sau agenția astfel informată îi transmite Ombudsmanului un aviz detaliat în termen de trei luni. La cererea instituției, a organismului, a oficiului sau a agenției în cauză, Ombudsmanul poate să acorde o prelungire de cel mult două luni. În cazul în care instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză nu a emis niciun aviz în termen de trei luni sau în termenul prelungit, Ombudsmanul poate închide ancheta fără aviz.

7.  Ombudsmanul trimite apoi un raport instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză și, în special, în cazul în care natura sau amploarea cazurilor de administrare defectuoasă descoperite impun acest lucru, Parlamentului European. Ombudsmanul poate include în respectivul raport o serie de recomandări. Reclamantul este informat de către Ombudsman cu privire la rezultatul anchetei, la avizul emis de instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, și la eventualele recomandări prezentate în raport de Ombudsman.

8.  Dacă este cazul, în legătură cu o anchetă privind activitățile unei instituții, organism, oficiu sau agenție a Uniunii, Ombudsmanul poate să se prezinte în fața Parlamentului European, din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European, la nivelul cel mai adecvat.

9.  În măsura posibilului, Ombudsmanul încearcă să găsească, împreună cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, o soluție care să elimine cazul de administrare defectuoasă și să soluționeze în mod satisfăcător plângerea. Ombudsmanul informează reclamantul cu privire la soluția propusă, împreună cu eventualele observații ale instituției, organului, oficiului sau agenției în cauză. În cazul în care reclamantul dorește acest lucru, acesta are dreptul să prezinte observații Ombudsmanului.

10.  La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor pe care le-a desfășurat. Raportul include o evaluare a respectării recomandărilor Ombudsmanului și o evaluare a caracterului adecvat al resurselor disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia. Aceste evaluări pot face, de asemenea, obiectul unor rapoarte separate.

Articolul 4

1.  Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 339 din TFUE și ale articolului 194 din Tratatul Euratom – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. Fără a aduce atingere alineatului (2), ei au în special, obligația de a nu divulga nicio informație sau document clasificat furnizat Ombudsmanului sau documente care intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și orice informații care ar putea aduce prejudicii reclamantului sau oricărei alte persoane implicate.

2.  În cazul în care Ombudsmanul consideră că anumite fapte de care a luat cunoștință în cursul unei anchete ar putea avea implicații penale, acesta informează autoritățile naționale competente și, în măsura în care cazul intră în sfera lor de competență, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Parchetul European. Dacă este necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii cu autoritate asupra funcționarului sau agentului în cauză, acestea putând pune în aplicare articolul 17 al doilea paragraf din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Ombudsmanul poate, de asemenea, să notifice instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză cu privire la faptele care pun în discuție conduita unui membru al personalului său, precum și cu privire la orice activitate care persistă și obstrucționează ancheta în curs.

Ombudsmanul raportează astfel de notificări reclamantului și altor persoane vizate a căror identitate este cunoscută.

Articolul 5

Ombudsmanul și personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, altele decât cele menționate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Articolul 6

1.  Ombudsmanul poate coopera cu autorități omoloage din statele membre, cu condiția ca Ombudsmanul să respecte dreptul național aplicabil.

2.  În cadrul atribuțiilor sale, Ombudsmanul cooperează cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu alte instituții și organisme, evitând totodată orice suprapunere cu activitățile acestora.

Articolul 7

1.  Ombudsmanul este ales și eligibil pentru reînnoirea mandatului, în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din TFUE.

2.  Ombudsmanul este ales dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile și politice, prezintă toate garanțiile de independență, nu au fost membri ai guvernelor naționale sau ai instituțiilor Uniunii în ultimii trei ani, îndeplinesc condiții de imparțialitate echivalente cu cele necesare în țara de origine pentru exercitarea unor posturi de magistrați și posedă o experiență și o competență recunoscute pentru îndeplinirea funcțiilor de Ombudsman.

Articolul 8

1.  Exercitarea funcțiilor Ombudsmanului stipulate în tratate și în prezentul regulament încetează fie la încheierea mandatului, fie în urma demisiei sau a destituirii.

2.  Cu excepția cazului destituirii, Ombudsmanul rămâne în funcție până la alegerea unui nou Ombudsman.

3.  În cazul încetării anticipate a funcțiilor, un nou Ombudsman este numit în termen de trei luni de la data la care locul devine vacant pentru perioada rămasă din mandatul Parlamentului European. Până la alegerea unui nou Ombudsman, funcționarul principal menționat la articolul 12 alineatul (2) este responsabil de chestiunile urgente care țin de competența Ombudsmanului.

Articolul 9

În cazul în care Parlamentul European intenționează să solicite destituirea Ombudsmanului în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din TFUE, acesta audiază Ombudsmanul înainte de a depune o astfel de cerere.

Articolul 10

1.  În exercitarea atribuțiilor stipulate în tratate și în prezentul regulament, Ombudsmanul acționează în conformitate cu articolul 228 alineatul (3) din TFUE. Ombudsmanul se abține de la orice acte incompatibile cu natura îndatoririlor pe durata exercitării funcției.

2.  În momentul învestiturii, Ombudsmanul pronunță un angajament solemn în fața Curții de Justiție în sesiune plenară, potrivit căruia atribuțiile prevăzute de tratate și de prezentul regulament vor fi exercitate în deplină independență și imparțialitate, iar obligațiile care decurg din exercitarea mandatului și după încheierea acestuia vor fi pe deplin respectate. Acest angajament solemn include, în special, obligația de a avea un comportament integru și discret în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii după încheierea mandatului.

Articolul 11

1.  Pe durata exercitării funcțiilor, Ombudsmanul nu poate exercita nicio altă funcție politică sau administrativă sau o activitate profesională, indiferent dacă este remunerată sau nu.

2.  Ombudsmanul are același rang în ceea ce privește remunerația, indemnizațiile și pensia ca un judecător la Curtea de Justiție.

3.  Articolele 11-14 și articolul 17 din Protocolul nr. 7 se aplică Ombudsmanului și funcționarilor și celorlalți agenți ai secretariatului Ombudsmanului.

Articolul 12

1.  Ombudsmanul beneficiază de un buget adecvat, suficient pentru a-i asigura independența și îndeplinirea sarcinilor prevăzute în tratate și în prezentul regulament.

2.  Ombudsmanul este asistat de un secretariat, al cărui responsabil principal este numit de Ombudsman.

3.  Funcționarii și agenții din secretariatul Ombudsmanului se supun regulamentelor și normelor care se aplică în cazul funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Numărul acestora se stabilește anual în cadrul procedurii bugetare și este adecvat pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și a volumului de muncă al Ombudsmanului.

4.  Funcționarii și agenții Uniunii Europene și ai statelor membre care sunt numiți agenți în cadrul secretariatului Ombudsmanului sunt detașați în interes de serviciu, cu garanția reintegrării cu drepturi depline în instituția, organismul, oficiul sau agenția de origine.

5.  În ceea ce privește personalul său, Ombudsmanul beneficiază de același statut ca și instituțiile în sensul articolului 1a din Statutul funcționarilor.

Articolul 13

Sediul Ombudsmanului este sediul Parlamentului European.

Articolul 14

Comunicarea cu autoritățile naționale ale statelor membre în scopul aplicării prezentului regulament se realizează prin intermediul reprezentanțelor permanente ale acestora pe lângă Uniune.

Articolul 15

Ombudsmanul adoptă dispozițiile de punere în aplicare a prezentului regulament. Acestea sunt conforme cu prezentul regulament și includ cel puțin dispoziții privind:

(a)   drepturile procedurale ale reclamantului și ale instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză și în ceea ce privește asigurarea protecției funcționarilor care raportează cazurile de încălcare a dreptului Uniunii sau care denunță fapte din cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, în conformitate cu articolul 22a din Statutul funcționarilor;

(b)  primirea, prelucrarea și închiderea unei plângeri;

(c)  anchetele din proprie inițiativă;

(d)  anchetele de monitorizare;

(e)  acțiunile de colectare de informații.

Articolul 16

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom se abrogă.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...

    Pentru Parlamentul European

Președintele

  • [1]    Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (JO L 113, 4.5.1994, p. 15).
  • [2]  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
  • [3]  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
  • [4]  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Rațiunea de a fi

Primul Ombudsman European și-a preluat mandatul în 1995, după ce Tratatul de la Maastricht a instituit acest organism în 1992. După mai mult de 20 de ani de activitate, Ombudsmanul și-a creat o reputație și metode de lucru care au contribuit la creșterea prestigiului, precum și la recunoașterea morală și socială a rolului său.

Statutul nu a fost actualizat în ultimul deceniu. De fapt, decizia a fost abrogată înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Prin urmare, este extrem de important ca dispozițiile acesteia să fie adaptate la tratatele aplicabile, garantându-se în același timp că acest organism continuă să joace un rol specific și decisiv în cadrul constituțional al Uniunii Europene.

II. Independența și puterea necoercitivă: cei doi piloni ai statutului constituțional al Ombudsmanului European

Instituția scandinavă a Ombudsmanului din secolul al XIX-lea a fost recunoscută de ordinea juridică națională și regională din aproape fiecare stat membru. În acest sens, în prezent, dreptul Uniunii nu face excepție. În ciuda tuturor diferențelor dintre aceste autorități, de la Petitionsausschuss din Berlin până la Defensor del Pueblo din Spania, ele au în comun unele caracteristici. Aceste caracteristici corespund funcțiilor constituționale ale Ombudsmanului.

Ombudsmanul este médiateur, un defensor, un provedor. Îndeplinirea sarcinilor acestui organism nu ar trebui să depindă de alte instituții, organisme, oficii sau agenții nici din perspectivă politică, nici din perspectivă bugetară. Prin urmare, noul statut vizează consolidarea independenței și imparțialității acestei autorități.

De fapt, fără a avea o putere executorie reală, forța instituțională a Ombudsmanului constă în exercitarea competențelor necoercitive. Acestea sunt esențiale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, nu numai pentru că favorizează respectarea solicitărilor formulate de această instituție și disponibilitatea în a le aplica de către administrația UE, ci mai ales pentru că mențin această autoritate simultan în cadrul sistemului și deasupra lui, în cadrul plângerilor și dincolo de acestea, corectând fără a condamna, îmbunătățind fără a impune restricții.

Prin urmare, dezvoltarea deplină a rolului Ombudsmanului în arhitectura constituțională a Uniunii rezidă în independența sa și în exercitarea competențelor necoercitive.

III. Modificări și ajustări preconizate de noul statut

a) Temei juridic

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului a fost modificată ultima oară în 2008. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, s-a instituit un cadru juridic complet nou pentru Uniunea Europeană. În special, articolul 228 alineatul (4) din TFUE permite Parlamentului European, după avizul Comisiei și cu acordul Consiliului, să adopte regulamente de stabilire a statutului și a condițiilor generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului.

Prin urmare, este de dorit să se abroge Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom și să fie înlocuită cu un regulament în conformitate cu temeiul juridic aplicabil în prezent. Actul de abrogare și noul statut depind de dreptul de inițiativă legislativă al Parlamentului European, legat direct de legitimitatea democratică a acestei instituții și, prin urmare, a Ombudsmanului. Aceasta este, prin urmare, o procedură specială, și anume din punct de vedere instituțional, în centrul căreia se află Parlamentul.

De asemenea, trebuie să se țină seama de faptul că articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunoaște dreptul la bună administrare ca drept fundamental al cetățenilor europeni. La rândul său, articolul 43 din Cartă recunoaște dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. Pentru ca aceste drepturi să fie eficace și pentru a consolida capacitatea organismului de a efectua anchete aprofundate și imparțiale, Ombudsmanul ar trebui să dispună de toate instrumentele necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor prevăzute în tratate.

b) Accesul la informații și confidențialitatea

Ombudsmanul trebuie să aibă acces la toate elementele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită, la rândul său Ombudsmanul având obligația de a nu le divulga. Accesul la informații sau documente clasificate ar trebui să fie condiționat de respectarea normelor privind securitatea instituției, organismului, oficiului sau agenției Uniunii în cauză. Instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile care furnizează informații sau documente clasificate ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare. Ombudsmanul ar fi trebuit să convină în prealabil cu instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză cu privire la condițiile de tratare a informațiilor sau a documentelor clasificate. Dacă nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la aceasta, căruia îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate. Ombudsmanul și personalul acestuia sunt obligați să trateze în mod confidențial toate informațiile pe care le-au obținut în cursul exercitării atribuțiilor lor.

c) Anchete din proprie inițiativă și anchete de monitorizare

Pentru a consolida rolul acestui organism, este de dorit să se permită Ombudsmanului să desfășoare anchete din proprie inițiativă, fără a aduce atingere obligației sale principale de a trata plângerile, în vederea identificării cazurilor repetate sau deosebit de grave de administrare defectuoasă și a promovării bunelor practici administrative în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. De asemenea, este de dorit să i se ofere Ombudsmanului dreptul, în urma unei plângeri sau nu, de a efectua anchete de monitorizare a anchetelor anterioare pentru a stabili dacă și în ce măsură instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză a respectat recomandările Ombudsmanului.

d) Depoziția membrilor personalului Uniunii Europene

Activitatea Ombudsmanului European se desfășoară, în cea mai mare parte, în mod informal și cu acordul tuturor părților implicate, în special al funcționarilor și al celorlalți agenți ai instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. La cererea Ombudsmanului, aceștia ar trebui să depună mărturie cu privire la faptele care se referă la o anchetă aflată în curs de desfășurare de către Ombudsman. Funcționarii sau agenții în cauză trebuie să se exprime în numele instituției, organismului, oficiului sau agenției care i-a desemnat. Aceștia trebuie să respecte, în continuare, obligațiile care decurg din statutul lor. În cazul în care instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză nu acordă permisiunea de a depune mărturie cu privire la aspecte specifice, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză trebuie să prezinte Ombudsmanului motivele și, dacă este posibil, să propună modalități alternative de schimb de informații.

e) Ombudsmanul European și fapte care pot echivala cu infracțiuni

Ar trebui să se țină seama de recentele schimbări privind protecția intereselor financiare ale Uniunii împotriva infracțiunilor, în special de instituirea Parchetului European, pentru a permite Ombudsmanului să îi comunice orice informații care țin de competența acestuia din urmă. De asemenea, pentru a respecta pe deplin prezumția de nevinovăție și drepturile la apărare prevăzute la articolul 48 din Cartă, este de dorit ca, atunci când Ombudsmanul informează Parchetul European cu privire la informațiile care țin de competența acestuia, Ombudsmanul să informeze și persoana interesată. Reclamantul ar trebui, de asemenea, să fie informat.

f) Prezentarea în fața Parlamentului European și rapoartele anuale

Dacă este cazul, în legătură cu o anchetă privind activitățile unei instituții, organism, oficiu sau agenție a Uniunii, Ombudsmanul poate solicita să se prezinte în fața Parlamentului European la nivelul cel mai adecvat.

La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul ar trebui să prezinte Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor întreprinse. Raportul trebuie să includă o evaluare a respectării propunerilor Ombudsmanului și o evaluare a caracterului adecvat al resurselor disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor Ombudsmanului. Aceste evaluări pot face, de asemenea, obiectul unor rapoarte separate.

g) Cooperarea cu alte autorități

Este de dorit să se ia măsuri pentru a permite Ombudsmanului să coopereze cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu alte instituții și organisme ale statelor membre însărcinate cu promovarea și protecția drepturilor fundamentale. O astfel de cooperare poate spori eficacitatea activității Ombudsmanului. Este necesar să se prevadă și posibilitatea unei cooperări între Ombudsman și autoritățile similare din statele membre, cu respectarea legislațiilor naționale aplicabile;

h) Conținutul minim al dispozițiilor de punere în aplicare

Ombudsmanului îi revine sarcina să adopte dispoziții de punere în aplicare a prezentului regulament. Pentru a garanta securitatea juridică și cele mai înalte standarde de eficiență în îndeplinirea sarcinilor Ombudsmanului, ar trebui clarificat conținutul minim al dispozițiilor de punere în aplicare. Acest conținut minim ar trebui să includă cel puțin dispoziții privind: i) drepturile procedurale ale persoanei care depune o plângere și ale instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză; ii) primirea, prelucrarea și închiderea unei plângeri; iii) anchetele din proprie inițiativă; iv) anchetele de monitorizare; și v) acțiunile de colectare de informații.

AVIZ al Comisiei pentru petiții (27.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de modificare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului

(2018/2080(INL))

Raportoare pentru aviz: Margrete Auken

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a solicitat în mod repetat ca statutul Ombudsmanului să fie actualizat înainte de sfârșitul mandatului legislativ, pentru a se asigura că noul mandat, care urmează să înceapă imediat după alegerile pentru Parlamentul European în 2019, include încă de la început toate sarcinile noi sau modificate.

Ultima revizuire a statutului a avut loc acum 10 ani (în 2008), iar între timp a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona. În ultimii 10 de ani, rolul Ombudsmanului a fost dezvoltat și consolidat, în special datorită activității intense depuse de respectivii titulari. În prezent, suntem confruntați cu noi realități și provocări, precum și cu noi așteptări din partea cetățenilor și a Parlamentului într-o serie de domenii-cheie care necesită îmbunătățiri.

În ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului fundamental de acces la documente, Parlamentul a constatat că, deși cetățenii au dreptul de a contesta refuzurile sau refuzurile parțiale ale Curții Europene de Justiție, această procedură este costisitoare și cronofagă și necesită o reprezentare juridică formală. Prin urmare, Parlamentul European a recomandat, în cadrul mai multor rezoluții, ca Ombudsmanul să fie în măsură să ia decizii cu caracter obligatoriu privind accesul la documente pentru a asigura un efect cât mai mare dreptului la acces public la documentele Uniunii Europene .

De asemenea, sunt necesare clarificări pentru a sublinia faptul că biroul Ombudsmanului este obligat să respecte Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele instituției UE și, prin urmare, prezumțiile suplimentare de confidențialitate pentru anumite categorii de informații sunt eliminate.

Se propun modificări pentru a se asigura că informațiile care sunt clasificate ca sensibile, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, trebuie comunicate Ombudsmanului în conformitate cu normele de securitate aplicabile. Pentru a promova eficiența anchetelor Ombudsmanului, atunci când sunt furnizate mărturii de către personalul UE, acest lucru ar trebui realizat într-un climat fără obligații privind secretul profesional.

Sunt propuse clarificări pentru a se asigura că pot fi considerate, de asemenea, o sursă de administrare defectuoasă[1] cazurile în care instituțiile Uniunii nu respectă hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene sau o fac cu întârzieri excesive. De asemenea, se clarifică repartizarea competențelor și compatibilitatea procedurilor între Ombudsman și sistemul judiciar și se fac modificări ale statutului, pentru a garanta Ombudsmanului posibilitatea de a interveni în cauzele juridice ale Curții Europene de Justiție, în același mod ca și alte instituții ale UE.

De asemenea, se fac modificări pentru a se asigura că Ombudsmanul are dreptul să se prezinte în fața Parlamentului European, după caz, inclusiv alături de alte instituții care ar putea face obiectul unor anchete specifice sau strategice.

În cele din urmă, în domenii sensibile precum protecția persoanelor care denunță nereguli sau hărțuirea la locul de muncă, care pot deveni o sursă de administrare defectuoasă în cazul în care nu sunt gestionate în mod adecvat de instituțiile, agențiile și organismele UE, se prezintă propuneri pentru a se asigura că Ombudsmanul are un rol consultativ în aceste cazuri, ceea ce ar putea necesita, prin urmare, o creștere corespunzătoare a resurselor care ar putea fi necesare.

În cazul hărțuirii la locul de muncă, sunt propuse modificări pentru a se asigura că Ombudsmanul poate întreprinde anchete pentru a examina modul în care sunt aplicate în practică politicile de combatere a hărțuirii și pentru a formula recomandări, după caz. Ar putea fi, de asemenea, furnizate recomandări personalului UE care consideră că se confruntă cu cazuri de hărțuire. O procedură accelerată pentru cazurile de hărțuire sexuală ar putea fi, de asemenea, avută în vedere, acest serviciu fiind condiționat de existența resurselor necesare.

În ceea ce privește protecția persoanelor care denunță nereguli, Ombudsmanul a întreprins deja anchete asupra politicilor privind protecția acestora din nouă instituții-cheie din Uniune. Este important să se asigure că Ombudsmanul poate continua să facă acest lucru, dar și că este în măsură să ofere consiliere potențialilor avertizori de integritate cu privire la modul și măsura în care aceștia pot fi protejați în ceea ce privește dezvăluirea de informații de interes public. În cazul în care ar intra în vigoare un regulament al UE privind denunțarea neregulilor, este de așteptat ca Ombudsmanul să poată oferi, de asemenea, un serviciu de consiliere cetățenilor UE care nu sunt siguri dacă regulamentul UE privind protecția avertizorilor li se aplică sau nu.

Se menționează în mod specific necesitatea de a se monitoriza în mod proactiv posibilele conflicte de interese. Imparțialitatea trebuie să fie asigurată, iar aceasta este o sarcină care intră în sfera de competență a Ombudsmanului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Statutul Ombudsmanului

Titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Decizia Parlamentului European privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(1)

Regulamentul Parlamentului European privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(1).

Justificare

Este vorba de un nou act legislativ obligatoriu sub forma unui regulament, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul    2

Statutul Ombudsmanului

Referirea 1

Textul în vigoare

Amendamentul

având în vedere Tratatele de instituire a Comunităților Europene, în special articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Tratatele de instituire a Uniunii Europene, în special articolul 228 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Uniunii Europene și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

Justificare

Înlocuire a termenului „Comunitate” cu „Uniune” în întregul text, pentru a-l adapta la actuala nomenclatură a tratatelor.

Amendamentul    3

Statutul Ombudsmanului

Considerentul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

întrucât tratatele constituționale prevăd instituția Ombudsmanului, este imperativ să se asigure un limbaj neutru din punctul de vedere al genului în toate instituțiile și, prin urmare, consideră că „Mediator” este un titlu mai potrivit pentru instituție;

Justificare

Institutul European pentru Egalitatea de Gen a definit limbajul neutru din punct de vedere al genului ca limbaj care nu conține elemente specifice de gen care se referă la persoane în general, fără o referință specifică la femei și bărbați. Limbajul neutru din punctul de vedere al genului este un termen generic care cuprinde folosirea limbajului non-sexist, limbajului care promovează includerea sau limbajului echitabil. Scopul limbajului neutru din punctul de vedere al genului este de a evita termenii care pot fi interpretați ca părtinitori, discriminatorii sau degradanți, care sugerează implicit unul dintre sexe sau genuri sociale reprezintă norma. Folosirea unui limbajul echitabil și incluziv contribuie, de asemenea, la reducerea stereotipurilor de gen, promovează schimbarea socială și contribuie la realizarea egalității de gen. Având în funcție acum prima femeie pe acest post, titlul de Ombudsman este derogatoriu.

Amendamentul    4

Statutul Ombudsmanului

Considerentul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele comunitare sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită și fără a aduce atingere obligației Ombudsmanului de a nu le divulga; întrucât accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(2) , ar trebui să respecte normele de securitate ale instituțiilor sau organelor comunitare în cauză; întrucât instituțiile și organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare; întrucât pentru aplicarea normelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, Ombudsmanul ar trebui să ajungă în prealabil la un acord cu instituția sau organul vizat asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de secret profesional; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;

întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele Uniunii sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cerere, informațiile pe care le solicită și fără a aduce atingere obligațiilor Ombudsmanului în temeiul Regulamentului 1049/2001; întrucât accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(2) , ar trebui să respecte normele de securitate ale instituțiilor sau organelor Uniunii în cauză; întrucât instituțiile și organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare; întrucât pentru aplicarea normelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, Ombudsmanul ar trebui să ajungă în prealabil la un acord cu instituția sau organul vizat asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;

Justificare

Se fac modificări lingvistice pentru a oferi un text mai neutru din punct de vedere al genului, care ar trebui să se aplice în întregul text. În al doilea rând, sunt necesare modificări pentru a clarifica faptul că Ombudsmanul are obligații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și pentru a evita ca secretul profesional să fie considerat drept o categorie specifică de informații care se presupune că nu sunt făcute publice.

Amendamentul    5

Statutul Ombudsmanului

Considerentul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

întrucât revine Parlamentului European să numească Ombudsmanul la începutul și pe durata fiecărei legislaturi dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii și prezintă toate garanțiile de independență și de competență necesare;

întrucât revine Parlamentului European să numească Ombudsmanul la începutul și pe durata fiecărei legislaturi dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii și prezintă toate garanțiile de independență și de competență necesare și nu au ocupat o funcție politică la nivel ministerial, pe plan național sau în cadrul instituțiilor europene;

Amendamentul    6

Statutul Ombudsmanului

Considerentul 10

Textul în vigoare

Amendamentul

întrucât ar trebui să se prevadă dispoziții privind funcționarii și agenții secretariatului care asistă Ombudsmanul și bugetul acestuia; întrucât sediul Ombudsmanului trebuie să fie același cu sediul Parlamentului European;

întrucât ar trebui să se prevadă dispoziții privind funcționarii și agenții secretariatului care asistă Ombudsmanul și bugetul acestuia; (Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Sediul actual a permis Ombudsmanului European să își desfășoare activitatea în mod eficient și independent.

Amendamentul    7

Statutul Ombudsmanului

Considerentul 11

Textul în vigoare

Amendamentul

întrucât revine Ombudsmanului să adopte dispozițiile de punere în aplicare a prezentei decizii; întrucât este, de asemenea, necesar să se stabilească anumite dispoziții tranzitorii care se aplică primului Ombudsman numit după intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană,

întrucât revine Ombudsmanului să adopte dispozițiile de punere în aplicare a prezentei decizii;

Justificare

Această dispoziție tranzitorie nu mai este necesară, întrucât Tratatul de la Lisabona este deja în vigoare.

Amendamentul    8

Statutul Ombudsmanului

Articolul 1 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Ombudsmanul își îndeplinește funcțiile cu respectarea competențelor conferite de tratate instituțiilor și organelor comunitare.

2.  Ombudsmanul își îndeplinește funcțiile în concordanță cu competențele conferite de tratate instituțiilor și organelor Uniunii, în special articolele 20.2 litera (d), 24 și 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 41 și 43 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Ombudsmanul își desfășoară activitatea cu scopul de a asigura respectarea deplină a dreptului la o bună administrare, transparență și democrație în procesele decizionale ale instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Amendamentul    9

Statutul Ombudsmanului

Articolul 1 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare.

3.  Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanțe naționale și nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare. Ombudsmanul poate interveni într-o procedură pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în conformitate cu articolul 40 din statutul acesteia.

Amendamentul    10

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor sau organelor comunitare, cu excepția Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță în exercitarea competențelor jurisdicționale ale acestora. Ombudsmanul informează instituția sau organul în cauză de îndată ce a fost sesizat printr-o plângere.

2.  Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor sau organelor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță în exercitarea competențelor jurisdicționale ale acestora. Ombudsmanul informează instituția sau organul în cauză de îndată ce a fost sesizat printr-o plângere, respectând standardele UE în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    11

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  Plângerea trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința autorului acesteia și să fi fost precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organele în cauză.

4.  Plângerea trebuie să fie introdusă în termen de trei ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința autorului acesteia și să fi fost precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organele în cauză.

Justificare

Pentru a permite reclamanților să aibă mai mult timp pentru a depune o plângere, având în vedere actualul interval de timp cumulativ în interacțiunea cu instituțiile.

Amendamentul  12

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

7.  În cazul în care Ombudsmanul, în conformitate cu o procedură jurisdicțională în curs sau încheiată cu privire la faptele reclamate, trebuie să declare inadmisibilă o plângere sau să pună capăt examinării acesteia, rezultatele eventualelor anchete pe care le-a întreprins înainte se clasează.

7.  Ombudsmanul suspendă examinarea unei plângeri, în timp ce faptele reclamate fac obiectul unor proceduri judiciare. Ombudsmanul poate formula recomandări în cazul în care constatările sugerează că faptul că o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii nu a executat în mod corect o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene poate constitui administrare defectuoasă.

Amendamentul  13

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

8.  Ombudsmanul poate fi sesizat printr-o plângere cu privire la raporturile de muncă între instituțiile și organele comunitare și funcționarii acestora sau alți agenți numai în cazul în care posibilitățile privind cererile sau plângerile administrative interne, în special procedurile prevăzute la articolul 90 alineatele (1) și (2) din Statutul funcționarilor au fost epuizate de persoana interesată și după expirarea termenelor de răspuns din partea autorității sesizate în acest mod.

8.  Ombudsmanul poate fi sesizat printr-o plângere cu privire la raporturile de muncă între instituțiile și organele Uniunii și funcționarii acestora sau alți agenți, numai în cazul în care posibilitățile privind cererile sau plângerile administrative interne, în special, după caz, procedurile prevăzute la articolul 90 alineatele (1) și (2) din Statutul funcționarilor, au fost epuizate de persoana interesată sau după expirarea termenelor de răspuns din partea autorității sesizate în acest mod sau dacă orice altă persoană care lucrează pentru instituțiile Uniunii nu are recurs la aceste proceduri din cauza statutului său. Pot fi prevăzute excepții specifice și în cazurile de hărțuire, în special în cazurile de hărțuire sexuală.

Amendamentul    14

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 9

Textul în vigoare

Amendamentul

9.  Ombudsmanul informează autorul plângerii în cel mai scurt timp cu privire la cursul dat plângerii.

9.  Ombudsmanul informează autorul plângerii în cel mai scurt timp, într-un termen de cel mult două luni, cu privire la cursul dat plângerii.

Amendamentul    15

Statutul Ombudsmanului

Articolul 2 – alineatul 9 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

9a.  Ombudsmanul poate fi supus unei acțiuni în constatarea abținerii de a acționa în conformitate cu articolul 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    16

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.   Ombudsmanul efectuează, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei plângeri, toate anchetele pe care le consideră justificate pentru a clarifica orice posibil caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor și organelor comunitare. Ombudsmanul informează, cu privire la aceasta, instituția sau organul în cauză, care poate să-i transmită orice observație utilă.

1.   Ombudsmanul este împuternicit să efectueze, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei plângeri, toate anchetele pe care le consideră justificate pentru a clarifica orice posibil caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor și organelor Uniunii, fără a necesita o autorizație prealabilă. Orice instituție sau organism în cauză poate fi informată în timp util și i se poate solicita să prezinte documente justificative utile.

Amendamentul  17

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a. Fără a aduce atingere sarcinilor sale obișnuite de gestionare a plângerilor, Ombudsmanul poate efectua anchete din proprie inițiativă cu caracter mai strategic pentru a identifica și a combate administrarea defectuoasă sistemică și pentru a promova cele mai bune practici administrative în instituțiile, oficiile, organele și agențiile Uniunii și pentru a aborda în mod proactiv aspectele structurale de interes public care ar putea afecta buna administrare, transparența și un proces decizional democratic.

 

Ombudsmanul este abilitat să poarte un dialog structurat și periodic cu instituțiile și să organizeze consultări publice reunind contribuții și dovezi înainte de a emite recomandări sau în orice etapă ulterioară, și poate totodată analiza și evalua în mod sistematic progresele instituției în cauză.

Amendamentul  18

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, respectă normele de securitate ale instituției sau organului comunitar în cauză.

2.  Instituțiile și organele Uniunii sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile solicitate și asigură accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, respectă normele de securitate ale instituției sau organului Uniunii în cauză.

Instituțiile sau organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la paragraful anterior, informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare.

Instituțiile sau organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la paragraful anterior, informează în prealabil Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția sau organul în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția sau organul în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate.

Instituțiile și organele în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate secrete în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, numai după obținerea acordului prealabil al statului membru respectiv.

Instituțiile sau organele în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate ca secrete în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative numai după ce serviciile Ombudsmanului au instituit măsuri și garanții adecvate pentru tratarea documentelor care asigură un nivel echivalent de confidențialitate, în concordanță cu articolul 9 din Regulamentul 1049/2001 și în conformitate cu normele privind securitatea instituției sau organului în cauză al Uniunii.

Acestea acordă accesul la alte documente care emană de la un stat membru după informarea statului membru în cauză.

Acestea acordă accesul la alte documente care emană de la un stat membru după informarea statului membru în cauză.

În ambele cazuri, în conformitate cu articolul 4, Ombudsmanul nu poate divulga conținutul documentelor.

În ambele cazuri, în conformitate cu articolul 4, Ombudsmanul trebuie să respecte aplicarea Regulamentului 1049/2001.

Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor comunitare sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului; aceștia sunt obligați să respecte dispozițiile pertinente din Statutul funcționarilor, în special obligația de a păstra secretul profesional.

Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor Uniunii sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului.

Amendamentul  19

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3.  La cererea Ombudsmanului, autoritățile statelor membre sunt obligate să-i furnizeze, prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunitățile Europene, toate informațiile care ar putea contribui la clarificarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor sau organelor comunitare, cu excepția cazului în care aceste informații sunt reglementate fie de acte cu putere de lege sau norme administrative privind secretul, fie de acte care împiedică transmiterea acestora. Cu toate acestea, în ultimul caz menționat, statul membru interesat poate permite Ombudsmanului consultarea informațiilor, cu condiția ca acesta să-și ia angajamentul de a nu le divulga conținutul.

3.  La cererea Ombudsmanului, autoritățile statelor membre sunt obligate să-i furnizeze, ori de câte ori li se solicită, prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană, toate informațiile care ar putea contribui la clarificarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor sau organelor Uniunii. Statul membru în cauză poate permite Ombudsmanului consultarea informațiilor care intră sub incidența actelor cu putere de lege sau a normelor administrative privind secretul, în urma unui acord privind tratarea adecvată a informațiilor sensibile. În orice caz, se furnizează o descriere detaliată a documentului.

Amendamentul    20

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

4.  În cazul în care Ombudsmanului nu i se acordă asistența pe care o solicită, acesta informează Parlamentul European care întreprinde demersurile adecvate.

4.  În cazul în care Ombudsmanului nu i se acordă asistența solicitată, acesta informează Parlamentul European care întreprinde demersurile adecvate, inclusiv acela de a asigura prezența acestuia la reuniunile comisiilor și la alte reuniuni sau audieri.

Justificare

Permite o mai mare prezență a Ombudsmanului în Parlament, care este deja prevăzută la articolul 220 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European[2].

Amendamentul  21

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

4a.   După caz, Ombudsmanul poate solicita sau poate fi invitat să se prezinte în fața comisiei competente a Parlamentului, în legătură cu atribuțiile sale. Atunci când audierea vizează o anchetă în curs, instituția respectivă poate solicita sau poate fi invitată să se prezinte alături de Ombudsman.

Amendamentul    22

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

6.   În cazul în care Ombudsmanul descoperă un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituția sau organul în cauză și, dacă este necesar, îi prezintă mai multe proiecte de recomandări. Instituția sau organul sesizat îi transmite un aviz detaliat în termen de trei luni.

6.   În cazul în care Ombudsmanul descoperă un caz de administrare defectuoasă, sesizează instituția sau organul în cauză și îi prezintă mai multe proiecte de recomandări. Instituția sau organul sesizat îi transmite un aviz detaliat în termen de trei luni.

Amendamentul    23

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

7.  Ombudsmanul transmite apoi un raport Parlamentului European și instituției sau organului în cauză. De asemenea, acesta poate include în respectivul raport o serie de recomandări. Autorul plângerii este informat, prin grija Ombudsmanului, cu privire la rezultatul anchetei, la avizul emis de instituția sau organul în cauză și la eventualele recomandări prezentate de Ombudsman.

7.  Ombudsmanul poate transmite apoi un raport Parlamentului European și instituției sau organului în cauză. Ombudsmanul poate include în respectivul raport o serie de recomandări. Autorul plângerii este informat, prin grija Ombudsmanului, cu privire la rezultatul anchetei, la avizul emis de instituția sau organul în cauză și la eventualele recomandări prezentate de Ombudsman. După caz, Ombudsmanul poate solicita sau poate fi invitat să se prezinte în fața plenului Parlamentului.

Amendamentul    24

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

8.  La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor întreprinse.

8.  La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor întreprinse, inclusiv o evaluare a caracterului adecvat al resurselor de care dispune pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Justificare

Se încearcă să se asigure un nivel adecvat de resurse în ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din statutul actual privind numărul membrilor personalului care lucrează pentru Ombudsman.

Amendamentul    25

Statutul Ombudsmanului

Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

8a.  Ombudsmanul este în măsură să prezinte Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetului European dovezi coroborante cu privire la utilizarea necorespunzătoare a bugetului UE în vederea efectuării de investigații suplimentare și să dezvolte parteneriate strategice cu aceste instituții;

Amendamentul    26

Statutul Ombudsmanului

Articolul 4 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.  Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și ale articolului 194 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. În special, Ombudsmanul și personalul acestuia au obligația de a nu divulga nicio informație clasificată și niciun document furnizat Ombudsmanului, în special documente sensibile în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau documente care intră în domeniul de aplicare al legislației comunitare privind protecția datelor cu caracter personal, și nicio informație care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în cauză, fără a aduce atingere alineatului (2).

eliminat

Justificare

Ombudsmanul are obligații în conformitate cu Regulamentul 1049/2001, la fel ca toate celelalte instituții și, prin urmare, acesta ar trebui să fie modificat în consecință, în loc să se prevadă o excepție distinctă, în special pentru investigațiile Ombudsmanului.

Amendamentul    27

Statutul Ombudsmanului

Articolul 4 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

1.  Ombudsmanul și personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În ceea ce privește plângerile referitoare la dreptul de acces public la documentele oficiale, în urma unei analize corespunzătoare și a tuturor considerațiilor necesare, Ombudsmanul emite o recomandare cu privire la eliberarea sau nu a documentelor respective, la care instituția, agenția sau organul răspund în termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

 

2.  În cazul în care instituția în cauză nu respectă recomandarea de a divulga documentele respective, aceasta își motivează în mod corespunzător refuzul. Ombudsmanul poate transmite un eventual refuz Curții de Justiție a Uniunii Europene și poate, de asemenea, solicita aplicarea procedurii accelerate prevăzute în regulamentul său de procedură.

Amendamentul    28

Statutul Ombudsmanului

Articolul 5 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

1.    În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislației naționale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispozițiile articolului 3.

1.   În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislației naționale aplicabile. Ombudsmanul poate solicita, în mod excepțional, să consulte documente care în mod normal nu sunt accesibile în temeiul articolului 3.

Amendamentul    29

Statutul Ombudsmanului

Articolul 5 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

1.  Ombudsmanul efectuează periodic evaluări ale politicilor și analize ale procedurilor în vigoare în cadrul instituțiilor, organelor și agențiilor UE, în conformitate cu articolul 22 din Statutul funcționarilor și, dacă este cazul, formulează recomandări concrete de îmbunătățire, în vederea asigurării unei protecții depline a avertizorilor de integritate.

 

2.  Ombudsmanul poate fi contactat pentru a furniza în mod confidențial informații, consultanță și orientări de specialitate imparțiale unor potențiali avertizori de integritate cu privire la domeniul de aplicare al dispozițiilor pertinente din legislația Uniunii. Ombudsmanul poate de asemenea lansa anchete pe baza informațiilor primite, în cazurile în care practicile vizate ar putea fi definitorii pentru administrare defectuoasă în Uniune. În acest scop, se poate deroga de la clauzele aplicabile din Statutul funcționarilor privind caracterul secret.

Amendamentul    30

Statutul Ombudsmanului

Articolul 5 b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

1.  Ombudsmanul examinează periodic procedurile legate de acțiunile administrative ale instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și verifică dacă acestea sunt în măsură să prevină în mod eficient conflictele de interese, să garanteze imparțialitatea și să asigure respectarea deplină a dreptului la bună administrare.

 

2.  Ombudsmanul poate identifica și evalua posibilele situații de conflict de interese la toate nivelurile care ar putea constitui o sursă de administrare defectuoasă, caz în care se elaborează concluzii specifice, iar Parlamentul este informat cu privire la constatările pe această temă.

Amendamentul    31

Statutul Ombudsmanului

Articolul 6 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

2.  Ombudsmanul este ales dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile și politice, prezintă toate garanțiile de independență și îndeplinesc condițiile necesare în țara de origine pentru exercitarea celor mai înalte funcții jurisdicționale sau posedă o experiență și o competență recunoscute pentru îndeplinirea funcțiilor de Ombudsman.

2.  Ombudsmanul este ales dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile și politice, prezintă toate garanțiile de independență, nu au fost membri ai guvernelor naționale sau ai instituțiilor Uniunii în ultimii trei ani și îndeplinesc condițiile de imparțialitate necesare în țara de origine pentru exercitarea unor posturi jurisdicționale de rang înalt sau posedă o experiență și o competență recunoscute pentru îndeplinirea funcțiilor de Ombudsman.

Amendamentul    32

Statutul Ombudsmanului

Articolul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

La cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Comunităților Europene îl poate destitui pe acel Ombudsman care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sau care a comis o abatere gravă.

La cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Comunităților Europene îl poate destitui pe acel Ombudsman care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sau care a comis o abatere gravă, după ce a fost audiat de comisiile competente.

Justificare

Adăugarea unei etape suplimentare la procedură. Pentru a garanta o dezbatere la nivelul publicului larg, având în vedere natura instituției și rolul crucial pe care aceasta îl joacă în raport cu cetățenii UE. Aceasta ar trebui să se facă în fața principalei instituții responsabile de numirea Ombudsmanului, și anume Parlamentul.

Amendamentul    33

Statutul Ombudsmanului

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a.  Ombudsmanul ar trebui să urmărească atingerea parității de gen în cadrul componenței secretariatului și a personalului.

Justificare

Codificare pentru a asigura neutralitatea de gen a biroului Ombudsmanului, care, în mod normal, este deja o politică în vigoare.

Amendamentul    34

Statutul Ombudsmanului

Articolul 12 a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

1.  Ombudsmanul examinează în timp util dacă instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii tratează în mod corespunzător cazurile de hărțuire de orice fel și natură prin aplicarea corectă a procedurilor prevăzute în legătură cu plângerile. Ombudsmanul trage concluzii specifice în această privință.

 

2.  Ombudsmanul numește în cadrul secretariatului o persoană sau o structură cu cunoștințe specializate în domeniul hărțuirii, care este în măsură, dacă este cazul, să ofere consiliere personalului UE și altor lucrători. Ombudsmanul examinează procedurile prevăzute pentru a preveni hărțuirea de orice fel în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, precum și mecanismele pentru sancționarea celor responsabili și formulează concluzii corespunzătoare în care stabilește dacă aceste proceduri sunt conforme cu principiile proporționalității, caracterului adecvat și acțiunii energice și dacă oferă protecție și sprijin eficace victimelor.

Amendamentul    35

Statutul Ombudsmanului

Articolul 13

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Sediul Ombudsmanului este sediul Parlamentului European.

Sediul Ombudsmanului se află în sediul Parlamentului European.

Justificare

Sediul actual a permis Ombudsmanului European să își desfășoare activitatea în mod eficient și independent.

Amendamentul    36

Statutul Ombudsmanului

Articolul 15

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Primul Ombudsman numit după intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană este numit pentru perioada care rămâne până la încheierea legislaturii.

 

Justificare

Dispoziție caducă.

Amendamentul    37

Statutul Ombudsmanului

Articolul 17

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene . Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

Justificare

A se vedea amendamentele 1 și 2. Acesta reprezintă un nou act legislativ obligatoriu sub forma unui regulament, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, unde nomenclatura „comunitară” și legalitatea acesteia se înlocuiesc cu cea a „Uniunii”.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

8

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]  Definiția administrației defectuoase dată de Jocob Söderman, primul Ombudsman European: „Administrarea defectuoasă survine atunci când un organism public nu acționează în conformitate cu o normă sau principiu pe care este obligat să le respecte”.
  • [2]  Articolul 220: Activitățile Ombudsmanului
    2.   Ombudsmanul poate, de asemenea, să furnizeze informații comisiei competente, la cererea acesteia, sau să fie audiat de către aceasta, din proprie inițiativă.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate