Postup : 2018/2080(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0050/2019

Predkladané texty :

A8-0050/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0080

SPRÁVA     
PDF 295kWORD 95k
29.1.2019
PE 631.819v03-00 A8-0050/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Paulo Rangel

(Iniciatíva – článok 45 rokovacieho poriadku)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre petície
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 228 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na články 41 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 45 a 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0050/2019),

1.  prijíma pripojený návrh nariadenia;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil pripojený návrh nariadenia Rade a Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 228 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby hneď po vydaní stanoviska Komisie a po udelení súhlasu Rady s pripojeným návrhom nariadenia zabezpečil uverejnenie tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovuje úprava a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 228 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Rady,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom

keďže:

(1)  Treba stanoviť pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä s článkom 20 ods. 2 písm. d) a článkom 228, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Charty základných práv Európskej únie.

(2)  Článok 41 Charty základných práv Európskej únie uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo európskych občanov. Článok 43 charty uznáva právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Na to, aby tieto práva boli účinné a aby posilnili schopnosť ombudsmana viesť dôkladné a nestranné vyšetrovanie, by sa ombudsmanovi mali poskytnúť všetky nástroje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie jeho funkcie stanovenej v zmluvách a v tomto nariadení.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom(1) bolo naposledy zmenené v roku 2008. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa pre Úniu zriadil nový právny rámec. Článok 228 ods. 4 ZFEÚ umožňuje Európskemu parlamentu, aby na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijal prostredníctvom nariadení pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcií ombudsmana. Je preto žiaduce zrušiť rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom a nahradiť ho nariadením v súlade s platným právnym základom.

(4)  Stanovenie podmienok, za ktorých môže byť sťažnosť postúpená ombudsmanovi, by malo byť v súlade so zásadou úplného, bezplatného a ľahkého prístupu, a to bez ohľadu na konkrétne obmedzenia súvisiace so súbežnosťou nových alebo prebiehajúcich právnych a správnych konaní.

(5)  Je potrebné stanoviť postupy pre prípad, keď ombudsman svojím vyšetrovaním odhalí prípady nesprávneho úradného postupu. Treba tiež prijať ustanovenia o predkladaní podrobnej správy ombudsmana Európskemu parlamentu na konci každoročného zasadacieho obdobia.

(6)  S cieľom posilniť úlohu ombudsmana je žiaduce umožniť mu, aby bez toho, aby bola dotknutá jeho hlavná povinnosť, ktorou je vybavovať sťažnosti, viedol vyšetrovania z vlastného podnetu s cieľom identifikovať opakované prípady nesprávneho úradného postupu a podporovať najlepšie administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

(7)   S cieľom zvýšiť účinnosť činnosti ombudsmana by ombudsman mal mať právo z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti viesť vyšetrovania v nadväznosti na predchádzajúce vyšetrovania s cieľom zistiť, či a v akom rozsahu dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra splnila vydané odporúčania. Ombudsman by mal mať tiež právo zahrnúť do svojej výročnej správy pre Európsky parlament posúdenie miery splnenia vydaných odporúčaní a posúdenie primeranosti zdrojov poskytnutých na plnenie funkcie stanovenej v zmluvách a v tomto nariadení.

(8)  Ombudsman by mal mať prístup ku všetkým náležitostiam potrebným na výkon jeho funkcie. V tomto zmysle sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a to bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1049/2001(2). Prístup k utajovaným informáciám alebo dokumentom by mal byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa spracúvania dôverných informácií dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty o tomto utajení ombudsmana informujú. S ohľadom na vykonávanie pravidiel spracúvania dôverných informácií príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie sa ombudsman s touto inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi a inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Pokiaľ sa ombudsman domnieva, že sa mu nedostáva požadovanej pomoci, informuje o tom Európsky parlament, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(9)  Ombudsman a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa oboznámili pri plnení svojich úloh. Ombudsman by však mal informovať príslušné orgány o skutočnostiach, o ktorých sa domnieva, že môžu mať trestnoprávnu povahu, a o ktorých sa dozvedel v rámci vyšetrovania. Ombudsman by mal mať možnosť informovať príslušnú inštitúciu, orgán, úrad či agentúru Únie o skutočnostiach spochybňujúcich správanie niektorého zo zamestnancov.

(10)  Treba zohľadniť nedávne zmeny týkajúce sa ochrany finančných záujmov Únie pred trestnými činmi, a najmä zriadenie Európskej prokuratúry nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(3), aby jej ombudsman mohol oznamovať všetky informácie, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Podobne, s cieľom v plnej miere rešpektovať prezumpciu neviny a práva na obhajobu zakotvené v článku 48 Charty základných práv Európskej únie, je žiaduce, aby ombudsman v prípadoch, keď Európskej prokuratúre oznámi informácie patriace do jeho pôsobnosti, dotknutú osobu a sťažovateľa o tomto oznámení informoval.

(11)   Je potrebné prijať ustanovenia, ktoré umožnia spoluprácu ombudsmana s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v členských štátoch v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi. Je tiež žiaduce podniknúť kroky s cieľom umožniť ombudsmanovi spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre základné práva, keďže takáto spolupráca môže viesť k väčšej účinnosti výkonu funkcie ombudsmana.

(12) Ombudsmana do funkcie vymenúva Európsky parlament na začiatku volebného obdobia na celé toto obdobie spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Únie a ktoré sú zárukou nezávislosti a spôsobilosti. Zároveň treba stanoviť podmienky ukončenia výkonu funkcie ombudsmana, ako aj podmienky jeho nahradenia.

(13)  Funkcia ombudsmana by sa mala vykonávať úplne nezávisle. Ombudsman by mal pri nástupe do funkcie zložiť slávnostný sľub pred Súdnym dvorom. Treba stanoviť nezlučiteľnosť, odmenu, výsady a imunity ombudsmana.

(14)  Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa sídla ombudsmana, ktorým by malo byť sídlo Európskeho parlamentu. Takisto treba prijať ustanovenia vzťahujúce sa nielen na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana, ktorí budú ombudsmanovi pomáhať, ale aj na jeho rozpočet.

(15)  Prijatie vykonávacích ustanovení k tomuto nariadeniu je úlohou ombudsmana. S cieľom zaručiť právnu istotu a najvyššie normy pri plnení funkcie ombudsmana by sa mal v tomto nariadení stanoviť minimálny obsah vykonávacích ustanovení, ktoré sa majú prijať,

PRIJAL TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (ďalej aj „štatút európskeho ombudsmana“).

2.   Ombudsman koná nezávisle od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené zmluvami a s náležitým zreteľom na článok 20 ods. 2 písm. d) a článok 228 ZFEÚ a článok 41 Charty základných práv Európskej únie o práve na dobrú správu vecí verejných.

3.   Ombudsman nesmie pri výkone svojej funkcie uvedenej v zmluvách a v tomto nariadení zasahovať do konaní pred súdmi, ani nesmie spochybniť rozhodnutie súdu ani právomoc súdu vydať rozhodnutie.

Článok 2

1.  Ombudsman pomáha odhaľovať prípady nesprávneho úradného postupu v činnosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí a v prípade potreby vydáva odporúčania na ich nápravu. Ombudsmanovi sa nemôžu predkladať sťažnosti týkajúce sa činnosti iných inštitúcií alebo osôb.

2.  Každý občan Európskej únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte únie môže priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu predložiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v rámci výkonu jeho súdnych právomocí. Ombudsman o prijatí sťažnosti bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.

3.  V prípade sťažnosti sa jasne uvedie predmet sťažnosti a totožnosť sťažovateľa. Sťažovateľ môže požiadať, aby sťažnosť alebo jej časti zostali dôverné.

4.  Sťažnosť sa musí predložiť do troch rokov odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti, a musia jej predchádzať náležité administratívne úkony uplatnené pred dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.

5.  Ombudsman určí, či sťažnosť patrí do jeho pôsobnosti, a pokiaľ áno, či je sťažnosť prípustná. Ak sťažnosť nepatrí do jeho pôsobnosti alebo je neprípustná, ombudsman môže pred uzavretím spisu sťažovateľovi odporučiť, aby sa obrátil na iný orgán.

6.  Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa neprerušuje plynutie lehôt na podanie odvolania v správnych alebo súdnych konaniach.

7.  Ak musí ombudsman vyhlásiť sťažnosť za neprípustnú alebo ukončiť jej preskúmavanie z dôvodu prebiehajúceho alebo skončeného súdneho konania týkajúceho sa predložených faktov, výsledky prípadných vyšetrovaní, ktoré ombudsman dovtedy uskutočnil, sa založia do spisu s definitívnou platnosťou.

8.  Sťažnosť, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov medzi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami, možno predložiť ombudsmanovi len v prípade, že dotknutá osoba vyčerpala všetky možnosti na podanie vnútorných administratívnych žiadostí a sťažností, najmä postupy uvedené v článku 90 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(4) (ďalej aj „služobný poriadok“), a lehoty na odpoveď zo strany príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry už uplynuli.

9.  Ombudsman sťažovateľa bezodkladne informuje o krokoch, ktoré urobil vo veci jeho sťažnosti.

Článok 3

1.  Ombudsman z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti vedie všetky vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné na objasnenie každého podozrenia z nesprávneho úradného postupu v činnosti inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, vrátane vyšetrovaní nadväzujúcich na predchádzajúce vyšetrovania. Ombudsman koná bez žiadosti o predchádzajúci súhlas a včas o takomto kroku informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru. Príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže ombudsmanovi predložiť akékoľvek užitočné pripomienky alebo dôkazy. Ombudsman môže takisto požiadať príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o predloženie takýchto pripomienok alebo dôkazov.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť ombudsmana, ktorou je riešenie sťažností, môže viesť vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ktoré bude mať strategickejší charakter, s cieľom identifikovať opakované alebo obzvlášť závažné prípady nesprávneho úradného postupu, podporovať najlepšie administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a proaktívne riešiť štrukturálne otázky verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti ombudsmana.

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie poskytnú ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a poskytnú mu prístup k predmetným spisom. Prístup k utajovaným informáciám alebo dokumentom musí byť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa spracúvania dôverných informácií inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie.

Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty v súlade s prvým pododsekom, ombudsmana o tomto utajení vopred informujú.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku sa ombudsman s príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi.

Dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry poskytnú prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú zákonom klasifikované ako utajené, až po tom, ako ombudsman v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1049/2001 a v súlade s pravidlami bezpečnosti príslušnej inštitúcie, orgánu, úrady alebo agentúry Únie zavedie vhodné opatrenia a záruky v súvislosti so zaobchádzaním s dokumentmi, ktoré zabezpečia rovnocennú úroveň dôvernosti.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na žiadosť ombudsmana dosvedčia skutočnosti, ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania ombudsmana. Vyjadria sa v mene svojej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Podliehajú naďalej povinnostiam vyplývajúcim z predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú.

4.  Príslušné orgány členských štátov v rozsahu, v akom to ich vnútroštátne právne predpisy umožňujú, ombudsmanovi na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu urýchlene zašlú všetky informácie alebo dokumenty, ktoré môžu pomôcť objasniť prípady nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie. Ak sa na takéto informácie či dokument vzťahujú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa spracovania dôverných informácií alebo ustanovenia, ktoré bránia sprostredkovaniu týchto informácií či dokumentov, dotknutý členský štát môže ombudsmanovi povoliť prístup k týmto informáciám alebo dokumentom za predpokladu, že sa ombudsman zaviaže riešiť danú vec po dohode s príslušným poskytujúcim orgánom. V každom prípade sa poskytne popis dokumentu.

5.  Ak ombudsman nedostane požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme náležité opatrenia.

6.  Ak boli v nadväznosti na vyšetrovanie zistené prípady nesprávneho úradného postupu, ombudsman informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru a v prípade potreby vydá odporúčania. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra sú povinné zaslať ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko. Ombudsman môže na žiadosť dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry povoliť predĺženie lehoty, ktorá nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra nedoručia žiadne stanovisko v trojmesačnej lehote alebo predĺženej lehote, ombudsman môže ukončiť vyšetrovanie bez takéhoto stanoviska.

7.  Ombudsman potom zašle správu dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre a – najmä v prípade, že si to vyžaduje povaha alebo rozsah odhaleného nesprávneho úradného postupu – Európskemu parlamentu. V správe môže uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledkoch vyšetrovania, stanovisku dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry a o všetkých odporúčaniach, ktoré ombudsman v správe navrhuje.

8.  Pokiaľ je to vhodné v súvislosti s vyšetrovaním činností inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie, ombudsman môže vystúpiť pred Európskym parlamentom z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, a to na najvhodnejšej úrovni.

9.  V rámci možností sa ombudsman snaží spolu s príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou nájsť riešenie na odstránenie nesprávneho úradného postupu a vybavenie sťažnosti. Ombudsman informuje sťažovateľa o plánovanom riešení navrhnutom spolu s prípadnými pripomienkami dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Sťažovateľ je oprávnený predložiť ombudsmanovi pripomienky, pokiaľ si to sťažovateľ želá.

10.  Na konci každého ročného zasadania ombudsman Európskemu parlamentu predloží správu o výsledkoch vyšetrovaní, ktoré uskutočnil. Správa obsahuje posúdenie miery splnenia odporúčaní ombudsmana a posúdenie primeranosti zdrojov poskytnutých na plnenie jeho funkcie. Tieto posúdenia môžu byť tiež predmetom samostatných správ.

Článok 4

1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 339 ZFEÚ a článok 194 Zmluvy o Euratome, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sú ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých utajovaných informáciách alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, alebo o dokumentoch, na ktoré sa vzťahuje právo Únie v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj o všetkých informáciách, ktoré by mohli sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu poškodiť.

2.  Ak sa ombudsman usúdi, že informácie, ktoré sa dozvedel počas vyšetrovania by mohli súvisieť s oblasťou trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány a prípadne aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a Európsku prokuratúru, pokiaľ prípad patrí do ich právomoci. Ombudsman v prípade potreby informuje aj inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie, ktorej/ktorému dotknutý úradník alebo zamestnanec podlieha, a táto inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže použiť článok 17 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

Ombudsman môže tiež informovať príslušnú inštitúciu, orgán, úrad či agentúru Únie o skutočnostiach spochybňujúcich správanie niektorého zo zamestnancov, ako aj o každej trvalej činnosti, ktorá bráni prebiehajúcemu vyšetrovaniu.

Ombudsman o týchto oznámeniach informuje sťažovateľa a ďalšie dotknuté osoby, ktorých totožnosť je známa.

Článok 5

Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k iným dokumentom ako k tým, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 1, v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Článok 6

1.  Ombudsman môže spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v členských štátoch za predpokladu, že ombudsman dodržiava platné vnútroštátne právo.

2.  V rozsahu pôsobnosti funkcie ombudsman spolupracuje s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a s ďalšími inštitúciami a orgánmi, pričom zabraňuje prekrývaniu svojich a ich činností.

Článok 7

1.  Ombudsman je volený a môže byť znova menovaný v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ.

2.  Ombudsman je volený spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Európskej únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú úplnú záruku nezávislosti, neboli za posledné tri roky členmi vlád členských štátov ani inštitúcií Únie a spĺňajú podmienky nestrannosti rovnocenné podmienkam požadovaným na výkon vysokých súdnych funkcií v ich krajine a majú uznanú skúsenosť a spôsobilosť na vykonávanie funkcie ombudsmana.

Článok 8

1.  Ombudsman prestane vykonávať svoje povinnosti uvedené v zmluvách a v tomto nariadení buď na konci funkčného obdobia, alebo na základe odstúpenia alebo odvolania.

2.  S výnimkou odvolania ombudsman zotrvá vo funkcii, kým nebude zvolený nový ombudsman.

3.  V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie je nový ombudsman menovaný do funkcie do troch mesiacov od uvoľnenia miesta na zvyšok volebného obdobia Európskeho parlamentu. Kým nebude zvolený nový ombudsman, je za naliehavé záležitosti, ktoré patria do pôsobnosti ombudsmana, zodpovedný vedúci sekretariátu uvedený v článku 12 ods. 2.

Článok 9

Ak má Európsky parlament v úmysle požiadať o odvolanie ombudsmana z funkcie v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ, vypočuje ombudsmana pred podaním žiadosti.

Článok 10

1.  Pri výkone svojej funkcie podľa zmlúv a tohto nariadenia ombudsman koná v súlade s článkom 228 ods. 3 ZFEÚ. Ombudsman sa zdrží všetkých činností, ktoré sú nezlučiteľné s povahou príslušnej funkcie.

2.  Pri nástupe do funkcie sa ombudsman slávnostne zaviaže pred Súdnym dvorom zasadajúcim v pléne, že povinnosti uvedené v zmluvách a v tomto nariadení bude vykonávať úplne nezávisle a nestranne a že si bude v plnej miere plniť povinnosti, ktoré vzniknú počas funkčného obdobia a po jeho skončení. Slávnostný záväzok zahŕňa najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia.

Článok 11

1.  Počas svojho funkčného obdobia ombudsman nesmie vykonávať žiadnu inú politickú alebo administratívnu funkciu, ani inú platenú alebo neplatenú profesionálnu činnosť.

2.  Ombudsman má nárok na rovnakú výšku odmeny, príspevkov a dôchodku ako sudca Súdneho dvora.

3.  Na ombudsmana, úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú články 11 až 14 a článok 17 Protokolu č. 7.

Článok 12

1.  Ombudsman bude mať k dispozícii primeraný rozpočet, ktorý bude dostatočný na zabezpečenie jeho nezávislosti a umožnenie výkonu jeho povinností uvedených v zmluvách a v tomto nariadení.

2.  Ombudsmanovi pomáha v plnení jeho úloh sekretariát, pričom ombudsman sám menuje vedúceho sekretariátu.

3.  Na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú predpisy a nariadenia platné pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie. Ich počet sa stanovuje každý rok v rámci rozpočtového postupu a je primeraný pre riadne plnenie povinností ombudsmana a zvládanie jeho pracovnej záťaže.

4.  Úradníci a zamestnanci Únie a členských štátov vymenovaní do sekretariátu ombudsmana sú na pracovisko ombudsmana v úradnom záujme preložení dočasne, so zárukou opätovného plnoprávneho prijatia do pôvodnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

5.  Ombudsman má v záležitostiach týkajúcich sa jeho zamestnancov rovnaké postavenie ako inštitúcie v zmysle článku 1a služobného poriadku.

Článok 13

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu.

Článok 14:

Každé oznámenie určené vnútroštátnym orgánom členských štátov sa na účely uplatňovania tohto nariadenia vykonáva prostredníctvom ich stálych zastúpení pri Únii.

Článok 15

Ombudsman prijíma vykonávacie ustanovenia k tomuto nariadeniu. Tieto vykonávacie ustanovenia musia byť v súlade s týmto nariadením a musia zahŕňať prinajmenšom ustanovenia týkajúce sa:

a)   procesných práv sťažovateľa a príslušnej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry a zabezpečenia ochrany úradníkov oznamujúcich prípady porušenia práva Únie („oznamovanie protispoločenskej činnosti“) v rámci inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie v súlade s článkom 22a služobného poriadku;

b)  prijatia, spracovania a uzavretia sťažnosti;

c)  vyšetrovaní z vlastného podnetu;

d)  nadväzujúcich vyšetrovaní;

e)  systémov zhromažďovania informácií;

Článok 16

Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom sa zrušuje.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

    Za Európsky parlament

predseda

(1)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).

(2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(4)

Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Ratio essendi

Prvý európsky ombudsman nastúpil do funkcie v roku 1995 po tom, ako sa v roku 1992 Maastrichtskou zmluvou zriadil úrad európskeho ombudsmana. Po viac ako 20 rokoch činnosti si ombudsman vybudoval dobré meno a zaviedol pracovné metódy, ktoré prispeli k jeho rastúcej prestíži, ako aj k morálnemu a sociálnemu uznaniu významu tohto orgánu.

Štatút európskeho ombudsmana nebol za posledných desať rokov ani raz aktualizovaný. Rozhodnutie, ktoré sa teraz ruší, vlastne pochádza ešte z časov pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Je teda mimoriadne dôležité, aby sa jeho ustanovenia prispôsobili platným zmluvám a aby sa zároveň zaručilo, že orgán európskeho ombudsmana bude aj naďalej zohrávať osobitnú a rozhodujúcu úlohu v ústavnom rámci Európskej únie.

II. Nezávislosť a mäkká moc: dva piliere ústavného postavenia európskeho ombudsmana

Škandinávsky model inštitútu ombudsmana z 19. storočia schválili vnútroštátne a regionálne právne poriadky takmer všetkých členských štátov. V tomto smere dnes nie je výnimkou ani právo Únie. Napriek všetkým rozdielom siahajúcim od berlínskeho výboru Petitionsausschuss k španielskemu úradu Defensor del Pueblo majú jednotlivé orgány niekoľko spoločných prvkov. Tieto prvky vyplývajú z ústavných funkcií ombudsmana.

Ombudsman je médiateur, defensor či provedor. Výkon funkcií tohto orgánu by nemal z politického ani finančného hľadiska závisieť od iných inštitúcií, orgánov, úradov či agentúr. Nový štatút sa preto zameriava na posilnenie nezávislosti a nestrannosti tohto orgánu.

Ombudsman totiž nemá skutočnú právomoc na presadzovanie práva a jeho inštitucionálna sila spočíva v uplatňovaní mäkkej moci. Mäkká moc má kľúčový význam pre výkon funkcie ombudsmana, a to nielen preto, že podporuje vybavenie žiadostí podaných tomuto orgánu a otvorenosť voči náprave nedostatkov prostredníctvom správnych orgánov EÚ, ale najmä preto, že udržuje tento orgán súčasne v rámci systému aj mimo neho, dáva mu pôsobnosť v rámci sťažností aj nad ich rámec, a pritom napravuje bez toho, aby odsudzovala, a zlepšuje bez toho, aby zväzovala.

Preto plný rozvoj úlohy ombudsmana v ústavnej štruktúre Únie spočíva v jeho nezávislosti a v uplatňovaní mäkkej moci.

III. Zmeny a úpravy podľa nového štatútu

a) Právny základ

Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana bolo naposledy zmenené v roku 2008. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa pre Európsku úniu zriadil úplne nový právny rámec. Článok 228 ods. 4 ZFEÚ umožňuje Európskemu parlamentu, aby na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijal prostredníctvom nariadení pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcií ombudsmana.

Je preto žiaduce zrušiť rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom a nahradiť ho nariadením v súlade s platným právnym základom. Tento akt o zrušení a nový štatút závisia od práva legislatívnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorá priamo súvisí s demokratickou legitimitou tejto inštitúcie, a teda aj legitimitou ombudsmana. Z inštitucionálneho hľadiska teda ide o osobitný postup, ktorého stredobodom je Parlament.

Takisto treba vziať do úvahy, že článok 41 Charty základných práv Európskej únie uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo európskych občanov. Článok 43 charty uznáva právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Na to, aby tieto práva boli účinné a aby posilnili schopnosť ombudsmana viesť dôkladné a nestranné vyšetrovanie, by sa ombudsmanovi mali poskytnúť všetky nástroje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie jeho funkcie ustanovenej v zmluvách.

b) Prístup k informáciám a dôvernosť

Ombudsman musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon funkcie úradu ombudsmana. V tomto zmysle by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali ombudsmanovi poskytnúť všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a to bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti vzhľadom na takéto informácie. Prístup k utajovaným informáciám alebo dokumentom by mal byť v súlade s pravidlami bezpečnosti dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty o tomto utajení ombudsmana informujú. Ombudsman by sa mal s príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou vopred dohodnúť na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi. Pokiaľ sa ombudsman domnieva, že sa mu nedostáva požadovanej pomoci, informuje o tom Európsky parlament, ktorý môže prijať vhodné opatrenia. Ombudsman a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa oboznámili pri plnení svojich úloh.

c) Vyšetrovania z vlastného podnetu a nadväzujúce vyšetrovania

S cieľom posilniť úlohu tohto úradu je žiaduce ombudsmanovi umožniť, aby bez toho, aby bola dotknutá jeho hlavná povinnosť vybavovať sťažnosti, viedol vyšetrovania z vlastného podnetu s cieľom identifikovať opakované alebo mimoriadne závažné prípady nesprávneho úradného postupu a podporovať osvedčené administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Je tiež žiaduce, aby bol ombudsman oprávnený – či už na základe sťažnosti alebo bez nej, preskúmať predchádzajúce vyšetrovania s cieľom zistiť, či a v akom rozsahu dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra konala/konal v súlade s odporúčaniami ombudsmana.

d) Svedecké výpovede zamestnancov Únie

Činnosť európskeho ombudsmana väčšinou prebieha neformálne a so súhlasom všetkých zúčastnených strán, najmä úradníkov a ostatných zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Títo úradníci a ostatní zamestnanci by mali na žiadosť ombudsmana dosvedčiť skutočnosti, ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania vedeného ombudsmanom. Dotknutí úradníci a zamestnanci hovoria v mene svojej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Musia naďalej podliehať povinnostiam vyplývajúcim z predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú. Ak dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra svojim úradníkom alebo iným zamestnancom neudelí povolenie vypovedať v osobitných záležitostiach, musí ombudsmanovi uviesť dôvody a prípadne navrhnúť alternatívne spôsoby výmeny informácií.

e) Európsky ombudsman a skutočnosti potenciálne predstavujúce trestné činy

Treba zohľadniť nedávne zmeny týkajúce sa ochrany finančných záujmov Únie pred trestnými činmi, a najmä zriadenie Európskej prokuratúry, aby jej ombudsman mohol oznamovať všetky informácie, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Podobne, s cieľom v plnej miere rešpektovať prezumpciu neviny a práva na obhajobu zakotvené v článku 48 charty, je žiaduce, aby ombudsman v prípadoch, keď Európskej prokuratúre oznámi informácie, ktoré patria do jeho pôsobnosti, informoval dotknutú osobu. Osoba podávajúca sťažnosť by mala byť tiež informovaná.

f) Vystúpenie pred Európskym parlamentom a výročné správy

Pokiaľ je to vhodné v súvislosti s vyšetrovaním činností inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie, ombudsman ju/ho môže vyzvať, aby jej, resp. jeho zástupca vystúpil pred Európskym parlamentom na najvhodnejšej úrovni.

Na konci každého ročného zasadania by mal ombudsman Európskemu parlamentu predložiť správu o výsledkoch vyšetrovaní, ktoré viedol počas referenčného obdobia. Správa musí obsahovať posúdenie miery splnenia návrhov ombudsmana a posúdenie primeranosti zdrojov poskytnutých na plnenie jeho funkcie. Tieto posúdenia môžu byť tiež predmetom samostatných správ.

g) Spolupráca s inými orgánmi

Je žiaduce, aby sa podnikli kroky, ktoré ombudsmanovi umožnia spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a s ďalšími inštitúciami a orgánmi členských štátov poverenými presadzovaním a ochranou základných práv. Vďaka takejto spolupráci môže byť výkon funkcie ombudsmana ešte účinnejší. Takisto je potrebné prijať ustanovenia, ktoré umožnia spoluprácu ombudsmana s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v členských štátoch v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

h) Minimálny obsah vykonávacích ustanovení

Prijatie vykonávacích ustanovení k tomuto nariadeniu je úlohou ombudsmana. S cieľom zaručiť právnu istotu a najvyššie normy efektívnosti pri plnení funkcie ombudsmana by sa mal objasniť minimálny obsah vykonávacích ustanovení. Tento minimálny obsah musí zahŕňať prinajmenšom ustanovenia týkajúce sa: i) procesných práv osoby podávajúcej sťažnosť a dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry; ii) prijatia, spracovania a uzavretia sťažnosti; iii) vyšetrovaní z vlastného podnetu; iv) nadväzujúcich vyšetrovaní a v) systémov zhromažďovania informácií.


STANOVISKO Výboru pre petície (27.11.2018)

pre Výbor pre ústavné veci

k návrhu na zmenu rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

(2018/2080(INL))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Margrete Auken

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament opakovane žiadal, aby sa štatút ombudsmana aktualizoval ešte pred koncom tohto volebného obdobia, aby sa zabezpečilo, že nový mandát, ktorý sa začne bezprostredne po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, bude už od začiatku zahŕňať nové alebo upravené úlohy.

Od poslednej revízie štatútu (v roku 2008) uplynulo už desať rokov a medzičasom nadobudla platnosť Lisabonská zmluva. V uplynulých desiatich rokoch sa úloha ombudsmana upevnila a posilnila, a to najmä vďaka neúnavnej práci ľudí, ktorí túto funkciu zastávali. V súčasnosti čelíme novým skutočnostiam a výzvam, ako aj novým očakávaniam občanov a Parlamentu vo viacerých kľúčových oblastiach, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Pokiaľ ide o vykonávanie základného práva na prístup k dokumentom, Parlament poznamenal, že občania síce majú právo odvolať sa proti zamietnutiu alebo čiastočnému zamietnutiu na Európskom súdnom dvore, ale tento postup je nákladný a časovo náročný a je naň potrebné formálne právne zastúpenie. Európsky parlament preto vo viacerých uzneseniach odporučil, aby ombudsman mohol prijímať záväzné rozhodnutia v prípadoch týkajúcich sa prístupu k dokumentom, čím by sa v maximálnej miere umožnilo uplatňovanie práva verejnosti na prístup k dokumentom Európskej únie.

Treba aj objasniť a zdôrazniť, že úrad ombudsmana je viazaný nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 4. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ, čím sa odstránia dodatočné predpoklady týkajúce sa utajenia určitých kategórií informácií.

Navrhujú sa zmeny, ktorými sa zabezpečí, aby informácie, ktoré sú klasifikované ako citlivé v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, boli ombudsmanovi sprístupnené v súlade s príslušnými bezpečnostnými pravidlami. Účinnosť vyšetrovaní, ktoré vedie ombudsman, by sa mala zlepšiť tým, že svedectvá zamestnancov EÚ by sa získavali v atmosfére zbavenej povinnosti zachovávať služobné tajomstvo.

Navrhuje sa tiež objasniť, že nevykonanie rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie inštitúciami Únie alebo zbytočné prieťahy pri ich vykonávaní tiež môžu byť považované za nesprávny úradný postup(1). Sprehľadňuje sa aj rozdelenie právomocí a zlučiteľnosť postupov medzi ombudsmanom a súdnictvom a do štatútu sa zavádzajú zmeny, ktorými sa zabezpečí, aby ombudsman mal možnosť rovnako ako ostatné inštitúcie EÚ zasahovať v právnych prípadoch pred Európskym súdnym dvorom.

Navrhujú sa aj zmeny, ktoré majú zabezpečiť, aby ombudsman mal v prípade potreby právo vystupovať pred Európskym parlamentom, a to aj spolu s inými inštitúciami, ktoré by mohli byť predmetom osobitných alebo strategických vyšetrovaní.

A napokon v citlivých oblastiach, ako sú ochrana oznamovateľov alebo obťažovanie na pracovisku, v ktorých môže pri nevhodnom riešení zo strany inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ dôjsť k nesprávnemu úradnému postupu, sa navrhuje, aby mal ombudsman v týchto prípadoch poradnú úlohu, s čím súvisí aj zodpovedajúce zvýšenie zdrojov, ktoré budú na to potrebné.

Pokiaľ ide o obťažovanie na pracovisku, navrhuje sa, aby ombudsman mohol skúmať, ako sa opatrenia proti obťažovaniu uplatňujú v praxi, a v prípade potreby vydávať odporúčania. Rovnako by sa mohlo poskytovať poradenstvo zamestnancom EÚ, ktorí sa domnievajú, že sú vystavení obťažovaniu. Mohol by sa tiež zaviesť urýchlený postup v prípadoch sexuálneho obťažovania, čo by bolo opäť podmienené dostupnosťou adekvátnych zdrojov.

Čo sa týka ochrany oznamovateľov, ombudsman už uskutočnil prieskum politiky ochrany oznamovateľov v deviatich hlavných inštitúciách EÚ. Je dôležité zabezpečiť, aby ombudsman mohol v tejto práci pokračovať, ale tiež aby mohol potenciálnym oznamovateľom poradiť, ako a do akej miery môžu byť chránení v súvislosti so zverejnením informácií vo verejnom záujme. Ak nadobudne účinnosť nariadenie EÚ o ochrane oznamovateľov, od ombudsmana sa bude očakávať, že bude schopný poskytovať poradenstvo občanom EÚ, ktorí si nie sú istí, či sa na nich nariadenie EÚ o ochrane oznamovateľov vzťahuje alebo nie.

Samostatne sa uvádza potreba aktívneho monitorovania možných konfliktov záujmov. Je potrebné zabezpečiť nestrannosť a táto úloha patrí do pôsobnosti ombudsmana.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Štatút ombudsmana

Názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (1)

Odôvodnenie

Podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy ide o nový záväzný právny akt v podobe nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Štatút ombudsmana

Citácia 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, najmä na čl. 195 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a čl. 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na zmluvy o založení Európskej únie, a najmä na článok 228 ods. 4 Zmluvy o založení Európskej únie a článok 106a ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

Odôvodnenie

Zmena „spoločenstiev“ na „úniu“ v celom texte. Ide o prispôsobenie znenia súčasnej nomenklatúre zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    3

Štatút ombudsmana

Odôvodnenie 1 a (nové)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is derogative.

Pozmeňujúci návrh    4

Štatút ombudsmana

Odôvodnenie 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú inštitúcie a orgány Spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti ohľadne takýchto informácií; keďže prístup k tajným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001(2) , by mal podliehať pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti; keďže inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, by mali informovať ombudsmana o tomto utajení; keďže v súvislosti s vykonávaním pravidiel uvedených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, sa mal ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodnúť na podmienkach prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú inštitúcie a orgány Únie povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiadal, a bez toho, aby tým boli dotknuté ombudsmanove povinnosti podľa nariadenia č. 1049/2001; keďže prístup k tajným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001(2), by mal podliehať pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Únie o bezpečnosti; keďže inštitúcie alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, by mali informovať ombudsmana o tomto utajení; keďže v súvislosti s vykonávaním pravidiel uvedených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, sa mal ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodnúť na podmienkach prístupu k utajovaným informáciám; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

Odôvodnenie

Jazykovými zmenami sa má dosiahnuť rodová neutrálnosť textu, čo by sa malo uplatniť v celom texte. (Netýka sa slovenskej verzie.) Zmeny potrebné na objasnenie toho, že ombudsman je viazaný nariadením č. 1049/2001, a na zabránenie tomu, aby sa služobné tajomstvo považovalo za osobitnú kategóriu informácií, o ktorých sa predpokladá, že budú zadržiavané.

Pozmeňujúci návrh    5

Štatút ombudsmana

Odôvodnenie 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

keďže Európsky parlament vymenúva ombudsmana do funkcie na začiatku svojho volebného obdobia na celé toto obdobie z osôb, ktoré sú občanmi únie a ktoré sú zárukou nezávislosti a spôsobilosti;

keďže Európsky parlament vymenúva ombudsmana do funkcie na začiatku svojho volebného obdobia na celé toto obdobie z osôb, ktoré sú občanmi Únie a sú zárukou nezávislosti a spôsobilosti a ktoré nezastávali politickú funkciu na vnútroštátnej ministerskej úrovni alebo v rámci európskych inštitúcií;

Pozmeňujúci návrh    6

Štatút ombudsmana

Odôvodnenie 10

Platný text

Pozmeňujúci návrh

keďže je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa úradníkov a ostatných zamestnancov ombudsmanovho sekretariátu, ako aj pravidlá týkajúce sa jeho rozpočtu; keďže sídlom ombudsmana by malo byť sídlo Európskeho parlamentu;

(Netýka sa slovenskej verzie.) whereas the seat of the Ombudsman should be that of the seat of the European Parliament;

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    7

Štatút ombudsmana

Odôvodnenie 11

Platný text

Pozmeňujúci návrh

keďže ombudsman má prijať vykonávacie ustanovenia k tomuto rozhodnutiu; keďže je potrebné prijať prechodné ustanovenia pre prvého ombudsmana, ktorý bude menovaný do funkcie po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o Európskej únii,

keďže ombudsman má prijať vykonávacie ustanovenia k tomuto rozhodnutiu;

Odôvodnenie

Lisabonská zmluva už nadobudla platnosť a prechodné ustanovenie preto nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh    8

Štatút ombudsmana

Článok 1 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Ombudsman vykonáva svoju funkciu v súlade s právomocami, ktoré sú orgánom a inštitúciám Spoločenstva zverené zmluvami.

2.  Ombudsman vykonáva svoju funkciu v súlade s právomocami, ktoré sú orgánom a inštitúciám Únie zverené zmluvami, najmä v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. d), článkom 24 a článkom 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkami 41 a 43 Charty základných práv Európskej únie. Ombudsman vykonáva svoju funkciu s cieľom zaručiť úplné dodržiavanie práva na dobrú správu vecí verejných a transparentnosť a demokratický charakter rozhodovacích procesov v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie;

Pozmeňujúci návrh    9

Štatút ombudsmana

Článok 1 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Ombudsman nesmie zasahovať do súdneho konania ani spochybňovať prijaté súdne rozhodnutie.

3.  Ombudsman nesmie zasahovať do vnútroštátneho súdneho konania ani spochybňovať prijaté súdne rozhodnutie. Ombudsman môže zasahovať do konania pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s článkom 40 štatútu Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý občan Európskej únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte únie, môže priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu predložiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu orgánov a inštitúcií Spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí. Ombudsman o prijatí sťažnosti bezodkladne informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu.

2.  Každý občan Európskej únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte únie môže priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu predložiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho úradného postupu orgánov a inštitúcií Únie s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí. Ombudsman o prijatí sťažnosti bezodkladne informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu v súlade s normami EÚ v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Sťažnosť sa musí predložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti a musia jej predchádzať náležité administratívne úkony pred dotknutým orgánom alebo inštitúciou.

4.  Sťažnosť sa musí predložiť do troch rokov odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom sťažnosti, a musia jej predchádzať náležité administratívne úkony pred dotknutým orgánom alebo inštitúciou.

Odôvodnenie

Umožniť sťažovateľom, aby mali viac času na podanie sťažnosti, berúc do úvahy súčasný súhrnný časový rozsah interakcie s inštitúciami.

Pozmeňujúci návrh  12

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak musí ombudsman vyhlásiť sťažnosť za neprípustnú alebo ukončiť jej preskúmavanie z dôvodu prebiehajúceho alebo skončeného súdneho konania týkajúceho sa predložených faktov, výsledky prípadných dovtedy uskutočnených vyšetrovaní sa založia do spisu s definitívnou platnosťou.

7.  Ombudsman pozastaví posudzovanie sťažnosti, pokým sú uvádzané skutočnosti predmetom súdneho konania. Ombudsman môže vydať odporúčania, ak zo zistení vyplýva, že nesprávne vykonávanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo strany inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie môže predstavovať nesprávny úradný postup.

Pozmeňujúci návrh  13

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

8.  Sťažnosť, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov medzi úradníkmi a ostatnými zamestnancami a orgánmi a inštitúciami Spoločenstva, možno podať ombudsmanovi, len ak dotknutá osoba vyčerpala všetky možnosti pre podanie vnútorných administratívnych žiadostí a sťažností, najmä postupy uvedené v čl. 90 ods. 1 a 2 služobného poriadku a lehoty na odpoveď zo strany príslušného orgánu už uplynuli.

8.  Sťažnosť, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov medzi úradníkmi a ostatnými zamestnancami a orgánmi a inštitúciami Únie, možno podať ombudsmanovi, len ak dotknutá osoba vyčerpala všetky možnosti pre podanie vnútorných administratívnych žiadostí a sťažností, v príslušných prípadoch najmä postupy uvedené v čl. 90 ods. 1 a 2 služobného poriadku, alebo lehoty na odpoveď zo strany príslušného orgánu už uplynuli, alebo ak akákoľvek osoba pracujúca pre európske inštitúcie nemôže využívať tieto postupy vzhľadom na svoje postavenie. V prípadoch obťažovania, najmä prípadoch sexuálneho obťažovania, sa môžu stanoviť aj osobitné výnimky.

Pozmeňujúci návrh    14

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 9

Platný text

Pozmeňujúci návrh

9.  Ombudsman bezodkladne informuje sťažovateľa o krokoch, ktoré urobil vo veci jeho sťažnosti.

9.  Ombudsman bezodkladne a najneskôr do dvoch mesiacov informuje sťažovateľa o krokoch, ktoré urobil vo veci jeho sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Štatút ombudsmana

Článok 2 – odsek 9 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Na ombudsmana možno podať žalobu pre nečinnosť v súlade s článkom 265 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Pozmeňujúci návrh    16

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.   Ombudsman na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu vedie vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné na objasnenie podozrení z nesprávneho úradného postupu v činnosti orgánov a inštitúcií Spoločenstva. O vyšetrovaniach informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu, ktorý mu môže poskytnúť potrebné stanoviská.

1.   Ombudsman je oprávnený na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu viesť vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné na objasnenie podozrení z nesprávneho úradného postupu v činnosti orgánov a inštitúcií Únie, a to bez predchádzajúceho povolenia. Každá dotknutá inštitúcia alebo orgán môžu byť včas informovaní a požiadaní o predloženie akýchkoľvek užitočných pripomienok alebo dôkazných materiálov.

Pozmeňujúci návrh  17

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ombudsman môže bez toho, aby boli dotknuté jeho bežné povinnosti týkajúce sa vybavovania sťažností, viesť z vlastnej iniciatívy vyšetrovanie strategickejšej povahy s cieľom identifikovať systematický nesprávny úradný postup a bojovať proti nemu, podporovať najlepšie administratívne postupy v inštitúciách, úradoch, orgánoch a agentúrach Únie a proaktívne riešiť štrukturálne otázky verejného záujmu, ktoré môžu mať vplyv na dobrú správu vecí verejných, transparentnosť a demokratický rozhodovací proces.

 

Ombudsman sa môže zapájať do štruktúrovaného a pravidelného dialógu s inštitúciami a pred poskytnutím odporúčaní alebo kedykoľvek neskôr zorganizovať verejné konzultácie s cieľom zhromaždiť informácie a dôkazy, ako aj systematicky analyzovať a hodnotiť pokrok dotknutej inštitúcie.

Pozmeňujúci návrh  18

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Prístup k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001, podlieha pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti.

2.  Inštitúcie a orgány Únie sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Prístup k utajovaným informáciám či dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, podlieha pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Únie v oblasti bezpečnosti.

Inštitúcie alebo orgány, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v predchádzajúcich pododsekoch, informujú ombudsmana o tomto utajení.

Inštitúcie alebo orgány, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v predchádzajúcich pododsekoch, vopred informujú ombudsmana o tomto utajení.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku, sa ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi a s inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku sa ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodne na podmienkach nakladania s utajovanými informáciami alebo dokumentmi.

Dotknuté inštitúcie alebo orgány Spoločenstva umožnia prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom iba po predchádzajúcom súhlase predmetného členského štátu.

Dotknuté inštitúcie alebo orgány Spoločenstva umožnia prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov a sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, iba po tom, ako ombudsman v súlade s článkom 9 nariadenia č. 1049/2001 a v súlade s pravidlami bezpečnosti príslušnej inštitúcie alebo orgánu Únie zavedie vhodné opatrenia a záruky v súvislosti so zaobchádzaním s dokumentmi, ktoré zabezpečia rovnocennú úroveň dôvernosti.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva umožnia prístup k iným dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov po tom, ako o tejto skutočnosti informovali dotknutý členský štát.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva umožnia prístup k iným dokumentom, ktoré pochádzajú z členských štátov, po tom, ako o tejto skutočnosti informovali dotknutý členský štát.

V súlade s článkom 4 ombudsman nesmie ani v jednom z uvedených prípadov prezradiť obsah týchto dokumentov.

V súlade s článkom 4 ombudsman musí dodržiavať nariadenie č. 1049/2001.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií a orgánov Spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana vypovedať; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, najmä mlčanlivosťou.“;

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií, úradov, orgánov a agentúr Únie musia na žiadosť ombudsmana vypovedať.

Pozmeňujúci návrh  19

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Orgány členských štátov sú povinné poskytnúť ombudsmanovi kedykoľvek na jeho žiadosť a prostredníctvom stáleho zastúpenia členských štátov pri Európskych spoločenstvách všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu zo strany orgánov alebo inštitúcií Spoločenstva, pokiaľ tieto informácie nepodliehajú zákonom alebo správnym predpisom o tajných informáciách alebo ustanoveniam zabraňujúcim ich ďalšiemu šíreniu. Napriek tomu v druhom uvedenom prípade môže dotknutý členský štát povoliť ombudsmanovi prístup k uvedeným informáciám, za predpokladu, že sa zaviaže ich ďalej nešíriť.

3.  Orgány členských štátov sú povinné poskytnúť ombudsmanovi kedykoľvek na jeho žiadosť a prostredníctvom stáleho zastúpenia členských štátov pri Európskej únii všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu zo strany orgánov alebo inštitúcií Únie. Dotknutý členský štát môže povoliť ombudsmanovi prístup k informáciám, na ktoré sa vzťahujú zákony alebo iné právne predpisy o tajných informáciách, a to na základe dohody o primeranom zaobchádzaní s citlivými informáciami. V každom prípade sa poskytne podrobný opis dokumentu.

Pozmeňujúci návrh    20

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak ombudsman nedostane požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme náležité opatrenia.

4.  Ak ombudsman nedostane požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme náležité opatrenia vrátane zabezpečenia prítomnosti ombudsmana počas schôdzí výborov a ďalších schôdzí alebo vypočutí.

Odôvodnenie

Umožní sa tým častejšia prítomnosť ombudsmana v Parlamente, ako sa stanovuje už v článku 220 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu(2).

Pozmeňujúci návrh  21

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   V prípade potreby môže ombudsman požiadať o vystúpenie pred príslušným výborom Parlamentu v súvislosti s povinnosťami ombudsmana alebo o to môže byť požiadaný. Ak sa táto žiadosť týka prebiehajúceho vyšetrovania, dotknutá inštitúcia môže požiadať o vystúpenie spoločne s ombudsmanom, prípadne o to môže byť požiadaná.

Pozmeňujúci návrh    22

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.   Ak ombudsman zistí prípad nesprávneho úradného postupu, informuje o tom dotknutý orgán alebo inštitúciu a ak je to potrebné, predloží návrhy odporúčaní. Orgán alebo inštitúcia je povinný zaslať ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko.

6.   Ak ombudsman zistí prípad nesprávneho úradného postupu, informuje o tom dotknutý orgán alebo inštitúciu a predloží návrhy odporúčaní. Orgán alebo inštitúcia je povinný zaslať ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    23

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Ombudsman potom podá správu Európskemu parlamentu a dotknutému orgánu alebo inštitúcii. V správe môže uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledkoch vyšetrovania, stanovisku dotknutého orgánu alebo inštitúcie a prípadných navrhovaných odporúčaniach.

7.  Ombudsman potom môže podať správu Európskemu parlamentu a dotknutému orgánu alebo inštitúcii. V správe môže uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledkoch vyšetrovania, stanovisku dotknutého orgánu alebo inštitúcie a prípadných navrhovaných odporúčaniach. V prípade potreby môže ombudsman požiadať o vystúpenie na plenárnej schôdzi Parlamentu alebo o to môže byť požiadaný.

Pozmeňujúci návrh    24

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

8.  Na konci každého ročného zasadania ombudsman predloží Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojich vyšetrovaní.

8.  Na konci každého ročného zasadania ombudsman predloží Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojich vyšetrovaní spolu s posúdením primeranosti zdrojov, ktoré má ombudsman k dispozícii na vykonávanie svojich úloh.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň zdrojov v súvislosti s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 súčasného štatútu o počte zamestnancov pracujúcich pre ombudsmana.

Pozmeňujúci návrh    25

Štatút ombudsmana

Článok 3 – odsek 8 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Ombudsman má možnosť oznámiť doplňujúce audítorské dôkazy o nesprávnom použití rozpočtových prostriedkov EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na účely ďalšieho vyšetrovania, ako aj Európskej prokuratúre a rozvíjať strategické partnerstvá.

Pozmeňujúci návrh    26

Štatút ombudsmana

Článok 4 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby tým bol dotknutý druhý odsek, sú ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o utajovaných informáciách alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, najmä citlivých dokumentov v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 alebo dokumentov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj o informáciách, ktoré by mohli poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ombudsman je podobne ako všetky ostatné inštitúcie viazaný nariadením č. 1049/2001, a preto by sa tento text mal primerane upraviť namiesto toho, aby sa vytvárala samostatná výnimka špecificky platná pre ombudsmanove vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    27

Štatút ombudsmana

Článok 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

1.  Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001. Pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa práva na prístup verejnosti k úradným dokumentom, ombudsman vydá po náležitej analýze a všetkých potrebných úvahách odporúčanie týkajúce sa sprístupnenia uvedených dokumentov, na ktoré dotknutá inštitúcia, agentúra alebo orgán odpovie v časových rámcoch stanovených v nariadení (ES) č. 1049/2001.

 

2.  Ak dotknutá inštitúcia nedodrží odporúčanie na zverejnenie uvedených dokumentov, musí svoje odmietnutie riadne odôvodniť. Ombudsman môže postúpiť prípadné zamietnutie Súdnemu dvoru Európskej únie a požiadať ho, aby uplatnil zrýchlené konanie stanovené v jeho rokovacom poriadku.

Pozmeňujúci návrh    28

Štatút ombudsmana

Článok 5 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.    Ak to pomôže zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšiť ochranu práv a záujmov sťažovateľov, môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.

1.   Ak to pomôže zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšiť ochranu práv a záujmov sťažovateľov, môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu existujúcimi v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom. Ombudsman môže výnimočne požiadať o prístup k dokumentom, ktoré inak nie sú prístupné podľa článku 3.

Pozmeňujúci návrh    29

Štatút ombudsmana

Článok 5 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

1.  Ombudsman vykonáva pravidelné hodnotenie politík a preskúmanie postupov zavedených v príslušných inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ v súlade s článkom 22 služobného poriadku a v prípade potreby vydáva konkrétne odporúčania na zlepšenie s cieľom zabezpečiť úplnú ochranu oznamovateľov.

 

2.  Na ombudsmana sa možno obrátiť, aby potenciálnym oznamovateľom dôverne poskytol informácie, nestranné poradenstvo a odborné usmernenia v súvislosti s rozsahom uplatňovania príslušných ustanovení v právnych predpisoch Únie. Ombudsman môže tiež na základe poskytnutých informácií otvoriť nové vyšetrovanie, ak by opísané postupy mohli predstavovať nesprávny úradný postup v Únii. Na tento účel možno upustiť od ustanovení platného služobného poriadku týkajúcich sa utajenia.

Pozmeňujúci návrh    30

Štatút ombudsmana

Článok 5 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

1.  Ombudsman pravidelne preveruje postupy týkajúce sa administratívnych opatrení inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a overuje, či sú schopné účinne predchádzať konfliktom záujmov, zaručiť nestrannosť a zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na dobrú správu vecí verejných.

 

2.  Ombudsman môže identifikovať a posúdiť možné prípady konfliktu záujmov na všetkých úrovniach, ktoré by mohli viesť k nesprávnemu úradnému postupu, a v takom prípade sa vypracujú konkrétne závery a o zisteniach v tejto veci sa informuje Parlament.

Pozmeňujúci návrh    31

Štatút ombudsmana

Článok 6 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Ombudsman je volený spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Európskej únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú úplnú záruku nezávislosti a spĺňajú podmienky požadované na výkon najvyšších súdnych funkcií v ich krajine, alebo majú preukázateľnú skúsenosť a spôsobilosť na vykonávanie funkcie ombudsmana.

2.  Ombudsman je volený spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Európskej únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú úplnú záruku nezávislosti, neboli za posledné tri roky členmi vlád členských štátov ani orgánov Únie a spĺňajú podmienky nestrannosti, požadované na výkon vysokých súdnych funkcií v ich krajine, alebo majú preukázateľnú skúsenosť a spôsobilosť na vykonávanie funkcie ombudsmana.

Pozmeňujúci návrh    32

Štatút ombudsmana

Článok 8

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Ombudsman, ktorý už nespĺňa podmienky na výkon svojej funkcie, alebo sa dopustil závažného porušenia svojich povinností, môže byť na základe žiadosti Európskeho parlamentu odvolaný z funkcie rozhodnutím Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Ombudsman, ktorý už nespĺňa podmienky na výkon svojej funkcie alebo sa dopustil závažného porušenia svojich povinností, môže byť na základe žiadosti Európskeho parlamentu po vypočutí pred príslušnými výbormi odvolaný z funkcie rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie.

Odôvodnenie

Do postupu sa pridáva ešte jeden krok. Zabezpečí sa tým, aby diskusia prebehla pod verejnou kontrolou, čo je dôležité vzhľadom na povahu tejto inštitúcie a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva voči občanom EÚ. Vypočutia by sa mali konať v inštitúcii, ktorá je primárne zodpovedná za vymenovanie ombudsmana, teda v Parlamente.

Pozmeňujúci návrh    33

Štatút ombudsmana

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ombudsman by sa mal usilovať o dosiahnutie rovnakého zastúpenia žien a mužov v zložení sekretariátu a zamestnancov.

Odôvodnenie

Kodifikácia na zaistenie rodovej neutrality úradu ombudsmana, ktorá sa už v praxi uplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    34

Štatút ombudsmana

Článok 12 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

1.  Ombudsman včas preskúma, či inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie primerane vybavujú prípady obťažovania akéhokoľvek druhu a charakteru, a to správnym uplatnením postupov stanovených v súvislosti so sťažnosťami. Ombudsman v tejto veci vypracuje príslušné závery.

 

2.  Ombudsman vymenuje v rámci sekretariátu osobu alebo štruktúru s odbornými znalosťami v oblasti obťažovania, ktorá môže v prípade potreby poskytovať poradenstvo zamestnancom EÚ a ostatným pracovníkom. Ombudsman pravidelne posudzuje zavedené postupy na predchádzanie obťažovaniu akéhokoľvek druhu v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, ako aj mechanizmy na sankcionovanie zodpovedných osôb a vypracúva patričné závery o tom, či sú tieto postupy v súlade so zásadami proporcionality, primeranosti a dôrazných opatrení a či poskytujú obetiam účinnú ochranu a podporu.

Pozmeňujúci návrh    35

Štatút ombudsmana

Článok 13

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    36

Štatút ombudsmana

Článok 15

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

vypúšťa sa

Prvý ombudsman vymenovaný do funkcie po vstupe do platnosti Zmluvy o Európskej únii je menovaný do konca volebného obdobia Parlamentu.

 

Odôvodnenie

Zastarané ustanovenie.

Pozmeňujúci návrh    37

Štatút ombudsmana

Článok 17

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Toto nariadenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy 1 a 2. Ide o nový záväzný právny akt v podobe nariadenia v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, kde sa nomenklatúra „Spoločenstvo“ a jej zákonnosť nahrádza „Úniou“.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

8

0

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Prvý európsky ombudsman Jocob Söderman definoval nesprávny úradný postup takto: „K nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná.“

(2)

Článok 220: Činnosť ombudsmana

2.   Ombudsman tiež môže informovať príslušný výbor na základe žiadosti tohto výboru, alebo ním môže byť vypočutý na základe vlastného podnetu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin

S&D

José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia