Postup : 2018/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0052/2019

Předložené texty :

A8-0052/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0073

ZPRÁVA     ***I
PDF 864kWORD 348k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Nicola Danti

Zpravodajové (*):

Ralph Packet, Hospodářský a měnový výbor

Lukas Mandl, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Patrizia Toia, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Sofia Ribeiro, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8‑0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0441),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2, čl. 168 odst. 4 písm. b) a články 114, 173 a 338 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0254/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Rozpočtového výboru (A8-0052/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vnitřní trh je základním kamenem Unie. Od svého vzniku je významným prvkem přispívajícím k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Vytváří nové příležitosti a úspory z rozsahu pro evropské podniky, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, a posiluje konkurenceschopnost průmyslu. Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší ceny. Nadále je hnací silou pro budování silnějšího, vyváženějšího a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál globalizovanějším světě.

(1)  Vnitřní trh je základním kamenem Unie. Od svého vzniku je významným prvkem přispívajícím k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Vytváří nové příležitosti a úspory z rozsahu pro evropské podniky, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, a posiluje konkurenceschopnost průmyslu a měli by z něj mít i nadále prospěch všichni občané bez rozdílu. Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší ceny, přičemž zároveň zaručuje vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb. Nadále je hnací silou pro budování integrovanějšího trhu a silnějšího, vyváženějšího a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál globalizovanějším světě a klíčovým prvkem při dosahování v přechodu na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje a energii, a dokáže tak čelit zvyšujícímu se tlaku změny klimatu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce a globalizace. Nová éra digitálních inovací nadále poskytuje příležitosti podnikůmjednotlivcům, vytváří nové výrobky a obchodní modely, ale zároveň představuje výzvu pro regulaci a prosazování práva.

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce a globalizace. Nová éra digitálních inovací nadále poskytuje příležitosti a výhody pro hospodářství a náš každodenní život, zejména pro podnikyjednotlivce, vytváří nové výrobky a obchodní modely, ale zároveň představuje výzvu pro regulaci a prosazování práva a ochranu a bezpečnost spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, vzájemného uznávání, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné, ve prospěch spotřebitelů a podniků.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Na cestě k řádnému fungování vnitřního trhu však stále stojí překážky a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je pouze prvním krokem, ale zajistit, aby fungovala, je stejně tak důležité. Je to vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její schopnost dosahovat výsledků a vytvářet pracovní místa, přispívat k růstu a současně chránit veřejný zájem.

(4)  Řádnému fungování vnitřního trhu však stále stojí v cestě neopodstatněné, diskriminační a nepřiměřené překážky a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je pouze prvním krokem, ale zajistit, aby fungovala, je stejně tak důležité. Nepostačující prosazování stávajících pravidel, překážky bránící volnému pohybu zboží a služeb a nízká míra přeshraničního zadávání veřejných zakázek omezují možnosti podniků a občanů. Řešení těchto překážek je vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její schopnost dosahovat výsledků a vytvářet kvalitní pracovní místa, přispívat k růstu a současně chránit veřejný zájem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější, transparentnější, jednodušší a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného a udržitelného fungování vnitřního trhu. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek, který se bude inspirovat stávajícími programy. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu, ale neměl by se překrývat se souvisejícími programy a činnostmi Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347 V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie.

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje stávající evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro shromažďování údajů, jakož i pro vývoj, vypracovávání, správné používání, uplatňování a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou evropskou statistiku, mj. v oblastech trhu a migrace, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii.

__________________

__________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je proto vhodné zavést program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a evropskou statistiku (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je proto vhodné zavést program pro jednotný trh určený k posílení vnitřního trhu a zlepšení jeho fungování v oblastech, jako jsou konkurenceschopnost a udržitelnost podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, normalizace, dohled nad trhem, ochrana spotřebitele, potravinový řetězec evropská statistika (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů. Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů a pracovníků, občanské společnosti a veřejných orgánů. Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků, a zejména mikropodniků a malých a středních podniků, včetně podniků působících v odvětví cestovního ruchu, ale také o podporu prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a environmentálních a sociálních norem a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, příslušné informace a pomoc, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména prostřednictvím programů odborné přípravy, výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Moderní vnitřní trh podporuje hospodářskou soutěž a je přínosem pro spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům vytvářet pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci odstranit zbývající překážky a zajistit regulační rámec, který dokáže zohlednit nové inovativní obchodní modely.

(9)  Moderní vnitřní trh je založen na zásadách spravedlnosti, transparentnosti a vzájemné důvěry, podporuje hospodářskou soutěž a je přínosem pro spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům vytvářet pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci lépe monitorovat vývoj na vnitřním trhu, včetně dopadu nového technologického vývoje, identifikovat a odstranit zbývající neopodstatněné, diskriminační a nepřiměřené překážky a zajistit, aby regulační rámec dokázal zohlednit nové inovativní obchodní modely, včetně modelů ekonomiky sdílení a sociálního podnikání, přičemž je zároveň třeba zajistit vysokou úroveň sociální ochrany, a to i pro podnikatele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Regulační překážky na vnitřním trhu byly u řady průmyslových výrobků odstraněny pomocí preventivních mechanismů, přijetí společných pravidel, a pokud taková pravidla Unie neexistují, pomocí zásady vzájemného uznávání. V oblastech, kde neexistují žádné právní předpisy Unie, zásada vzájemného uznávání znamená, že zboží, které je v souladu s právními předpisy uváděno na trh v jednom členském státě, požívá práva na volný pohyb a může se prodávat v jiném členském státě. Nedostatečné uplatňování vzájemného uznávání však komplikuje situaci společností, které se snaží o vstup na trhy v jiných členských státech. Navzdory vysoké míře integrace trhu se zbožím má tato skutečnost za následek ztrátu příležitostí pro hospodářství jako celek. Program by měl tudíž zlepšit uplatňování vzájemného uznávání, pokud jde o zboží, a snížit množství nezákonného a nevyhovujícího zboží, které vstupuje na trh.

(10)  Regulační překážky na vnitřním trhu byly u řady průmyslových výrobků odstraněny pomocí preventivních mechanismů, přijetí společných pravidel a norem, a pokud taková pravidla Unie neexistují, pomocí zásady vzájemného uznávání. V oblastech, kde neexistují žádné právní předpisy Unie, zásada vzájemného uznávání znamená, že zboží, které je v souladu s právními předpisy uváděno na trh v jednom členském státě, požívá práva na volný pohyb a může se prodávat v jiném členském státě, ledaže by dotyčný členský stát oprávněně nesouhlasil s prodejem daného zboží, za předpokladu, že toto omezení je nediskriminační, ospravedlňují je legitimní cíle veřejného zájmu podle článku 36 Smlouvy nebo je uznáno judikaturou Soudního dvora a je úměrné sledovanému cíli. Nedostatečné uplatňování vzájemného uznávání, jako jsou neopodstatněná nebo neúměrná omezení, však komplikuje situaci společností, které se snaží o vstup na trhy v jiných členských státech. Navzdory vysoké míře integrace trhu se zbožím má tato skutečnost za následek ztrátu příležitostí pro hospodářství jako celek. Přezkum nařízení (EU) č. xxx/2018 o vzájemném uznávání pomůže zvýšit hospodářské výhody v této oblasti. Program by měl tudíž zlepšit uplatňování vzájemného uznávání, pokud jde o zboží, realizovat jeho plný potenciál a snížit množství nezákonného a nevyhovujícího zboží, které vstupuje na trh, a to prostřednictvím cíleného zvyšování povědomí a cílené odborné přípravy, podpory kontaktních míst pro výrobky a lepší spolupráce mezi příslušnými orgány pro vzájemné uznávání a posílením dohledu nad trhem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, internetu věcí nebo umělé inteligence. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby výhod uvedených pravidel využívali. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace.

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany údajů a soukromí, internetu věcí nebo umělé inteligence a souvisejících etických norem. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a vyjasnění odpovědnosti, stejně jako důsledné vymáhání stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby výhod uvedených pravidel využívali. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a lepšímu prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace a zajišťuje bezpečnost a ochranu uživatelů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie, na trh znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit spotřebitele. Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků poskytnutím správných stimulů podnikatelům, zintenzivněním kontroly souladu a prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem.

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie, na trh – bez ohledu na to, zda jsou tyto výrobky uváděny na trh tradičními nebo elektronickými prostředky a zda jsou vyráběny v Unii nebo vstupují do Unie ze třetích zemí – ohrožuje evropské občany a spotřebitele. Hospodářské subjekty, které prodávají vyhovující výrobky, čelí narušení hospodářské soutěže ze strany těch, jejichž výrobky nejsou v souladu s pravidly buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce nebo provádět hodnocení rizik nebo bezpečnostní testy, jelikož nemají fyzický přístup k výrobkům. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků zlepšením dohledu nad trhem tím, že hospodářským subjektům budou poskytnuta jasná, transparentní a komplexní pravidla, zvyšováním povědomí o platných pravidlech Unie týkajících se bezpečnosti výrobků, zintenzivněním kontroly souladu, včetně systematického používání kontrol vzorků výrobků představujících významné procento každého typu produktu umístěného na trh a fiktivního nákupu, které budou provádět orgány dozoru nad trhem, jakož i prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem, zejména zajištěním důsledného prosazování nových požadavků zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8581a, aby se zabránilo prodeji výrobků, které nejsou v souladu s předpisy, evropským občanům. Program by tak měl posílit kapacitu orgánů dozoru nad trhem v celé Unii a přispět k větší jednotnosti mezi členskými státy, které budou rovným způsobem těžit z výhod vnitřního trhu, pokud jde o hospodářskou prosperitu a udržitelný růst, přičemž zvláštní potřeby budou řešeny opatřeními uzpůsobenými jejich konkrétní situaci.

 

_____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Bezpečnost výrobků je společným zájmem nás všech. Subjekty posuzování shody ověřují, zda výrobky splňují požadavky na bezpečnost, předtím než jsou uvedeny na trh. Je proto nanejvýš důležité, aby subjekty posuzování shody byly spolehlivé a kompetentní. Unie zavedla systém akreditace subjektů posuzování shody, kterým se ověřuje jejich způsobilost, nestrannost a nezávislost. Nyní je hlavní výzvou udržení akreditačního systému v souladu s nejnovějším stavem techniky a zajištění, aby se používal stejně přísně v celé Unii. Program by měl tudíž prosazovat opatření, jimiž se zajistí, že subjekty posuzování shody budou nadále splňovat regulatorní požadavky a že se zdokonalí evropský akreditační systém, a to zejména v nových oblastech politiky, podporou Evropské spolupráce v akreditaci (EA) stanovené v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848.

(13)  Bezpečnost výrobků je společným zájmem nás všech. Subjekty posuzování shody ověřují, zda výrobky splňují požadavky na bezpečnost, předtím než jsou uvedeny na trh. Je proto nanejvýš důležité, aby subjekty posuzování shody byly spolehlivé a kompetentní. Unie zavedla systém akreditace subjektů posuzování shody, kterým se ověřuje jejich způsobilost, nestrannost a nezávislost. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200848 však bylo na vnitrostátní úrovni uplatňováno mnoha různými způsoby. Tyto rozdíly se týkají rozdělení pravomocí mezi orgány dozoru nad trhem a vnitřních koordinačních mechanismů na vnitrostátní úrovni, úrovně vynaložených finančních zdrojů určených pro dozor nad trhem, strategií dozoru nad trhem a přístupů k němu, pravomocí, pokud jde o nevyhovující výrobky, a úrovně sankcí v případě nesouladu výrobků, což vede k roztříštěnému vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie. V důsledku této roztříštěnosti je dozor nad trhem v některých členských státech méně důsledný než v jiných, což by mohlo mít za následek omezení odrazujícího účinku právních předpisů a nestejné podmínky pro podniky v některých členských státech a mohlo by to vést k nestejné úrovni bezpečnosti výrobků v Unii. Nyní je hlavní výzvou udržení akreditačního systému v souladu s nejnovějším stavem techniky a zajištění, aby se používal stejně přísně v celé Unii. Program by měl tudíž prosazovat opatření, jimiž se zajistí, že subjekty posuzování shody budou nadále splňovat regulatorní požadavky, zejména používáním hodnocení třetí strany s cílem posílit nestranné a nezávislé postupy, a že se zdokonalí evropský akreditační systém, a to zejména v nových oblastech politiky, podporou jednotnosti kontrol a sankcí, jakož i Evropské spolupráce v akreditaci (EA) stanovené v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

__________________

__________________

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož spotřebitelské trhy neznají vzhledem k rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto v případě potřeby umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

(14)  Rozvoj elektronického obchodu by mohl přinést určité problémy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti koncových uživatelů v případě nevyhovujících výrobků. Jelikož spotřebitelské trhy neznají vzhledem k rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto v případě potřeby umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie, pokud jde o výměnu informací o nevyhovujících výrobcích, o nejnovějším vědeckém vývoji a nových technologiích, o vznikajících rizicích a o dalších aspektech spojených s kontrolními činnostmi.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Veřejné orgány používají zadávání veřejných zakázek k tomu, aby zajistily účinné vynakládání veřejných prostředků a přispěly k inovativnějšímu, udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU49, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU50 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro integraci a účinné fungování trhů s veřejnými zakázkami, které představují 14 % hrubého domácího produktu (HDP) Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, podniků i občanů, včetně spotřebitelů. Program by měl tudíž podporovat opatření k zajištění širšího uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek, profesionalizace veřejných kupujících, lepšího přístupu malých a středních podniků na trhy s veřejnými zakázkami, větší transparentnosti, integrity a lepších údajů, intenzivnější digitální transformace zadávání zakázek a prosazování společného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím posílení partnerského přístupu s členskými státy, zlepšení shromažďování a analyzování údajů, mimo jiné prostřednictvím vývoje specializovaných nástrojů IT, podpory výměny zkušeností a osvědčených postupů, poskytování pokynů, uzavírání přínosných obchodních dohod, posilování spolupráce vnitrostátních orgánů a zahajování pilotních projektů.

(15)  Veřejné orgány používají zadávání veřejných zakázek k tomu, aby zajistily účinné vynakládání veřejných prostředků a přispěly k inovativnějšímu, udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování, včetně – je-li to v souladu s platnými právními předpisy Unie – uplatňování jiných kritérií, než je nejnižší cena nebo nákladová efektivnost, s přihlédnutím mimo jiné ke kvalitativním a environmentálním aspektům, aspektům spravedlivého obchodu a sociálním aspektům, a usnadňování rozdělení zakázek na části u rozsáhlé infrastruktury. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU49, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU50 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro integraci a účinné fungování trhů s veřejnými zakázkami, které představují 14 % hrubého domácího produktu (HDP) Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, podniků i občanů, včetně spotřebitelů. Správně uplatňované předpisy pro zadávání veřejných zakázek jsou klíčovým nástrojem pro posilování jednotného trhu a posilování růstu podniků Unie a jejích pracovních míst. Program by měl tudíž podporovat opatření k zajištění širšího uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek, profesionalizace veřejných kupujících, snadnějšího a lepšího přístupu malých a středních podniků a mikropodniků na trhy s veřejnými zakázkami především prostřednictvím poradenských služeb a odborné přípravy, větší transparentnosti, integrity a lepších údajů, intenzivnější digitální transformace zadávání zakázek a prosazování společného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím posílení partnerského přístupu s členskými státy, zlepšení shromažďování a analyzování údajů, mimo jiné prostřednictvím vývoje specializovaných nástrojů IT, podpory výměny zkušeností a osvědčených postupů, odkazů na evropské a mezinárodní normy, poskytování pokynů, uzavírání přínosných obchodních dohod, posilování spolupráce vnitrostátních orgánů a zahajování pilotních projektů.

__________________

__________________

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014, s. 1).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014, s. 1).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, odstranit izolaci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Program by proto měl podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu zlepšování každodenního života občanů a schopnosti podniků obchodovat přes hranice.

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele, které budou čím dát častěji digitalizovány a budou plně přístupné, a dále zintenzivnit úsilí v oblasti zavádění elektronické veřejné správy a e-governmentu a zároveň zajistit odpovídající ochranu údajů a soukromí. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým a inovativnějším způsobem, aby překonaly izolaci mezi různými částmi své administrativy, a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje dostupnost aktuálních, přesných a snadno pochopitelných informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti a jejich zjednodušení. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, podporovat veřejné orgány při dosahování těchto cílů, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Stávající nástroje pro správu vnitřního trhu již plní důležitou úlohu při napomáhání dosažení těchto cílů. Za tímto účelem a s cílem udržet krok s vývojem technologií a trhu, stejně jako s novými výzvami v oblasti regulace a prosazování právních předpisů by měl program podporovat zvyšování kvality, viditelnosti a transparentnosti a spolehlivosti nástrojů pro správu vnitřního trhu. Program by proto měl podporovat mimo jiné stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu zlepšování každodenního života občanů a schopnosti podniků obchodovat přes hranice.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Program by měl podporovat vývoj regulačního rámce Unie v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností i smluvního práva s cílem zajistit podnikům větší efektivitu a konkurenceschopnost a zároveň poskytnout ochranu zúčastněným stranám dotčeným operacemi společností a reagovat na nově se objevující politické výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité hodnocení, provádění a prosazování příslušného acquis, informovat zúčastněné strany, pomáhat jim a podporovat výměnu informací v dané oblasti. Program by měl dále podporovat iniciativy Komise ve prospěch jasného a uzpůsobeného právního rámce pro ekonomiku založenou na datech a inovace. Uvedené iniciativy jsou potřebné pro posílení právní jistoty s ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, zejména s ohledem na odpovědnost a etiku v souvislosti s nově vznikajícími technologiemi, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a 3D tisk. Program by se měl zaměřit na stimulaci rozvoje podnikání založeného na datech, neboť to bude rozhodující pro postavení hospodářství Unie v celosvětové hospodářské soutěži.

(17)  Program by měl podporovat vývoj regulačního rámce Unie v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností i smluvního práva s cílem zajistit podnikům, zejména pak malým a středním podnikům, větší efektivitu a konkurenceschopnost a zároveň poskytnout ochranu zúčastněným stranám dotčeným operacemi společností a reagovat na nově se objevující politické výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité hodnocení, provádění a prosazování příslušného acquis, informovat zúčastněné strany, pomáhat jim a podporovat výměnu informací v dané oblasti. Program by měl dále podporovat iniciativy Komise ve prospěch jasného a uzpůsobeného právního rámce pro ekonomiku založenou na datech a inovace. Uvedené iniciativy jsou potřebné pro posílení právní jistoty s ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, zejména s ohledem na odpovědnost a etiku v souvislosti s nově vznikajícími technologiemi, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a 3D tisk. Program by se měl zaměřit na stimulaci rozvoje podnikání založeného na datech, a to při zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí, neboť to bude rozhodující pro postavení hospodářství Unie v celosvětové hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh ve smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje systém zajišťující, aby nebyla narušována hospodářská soutěž, měl by program podporovat politiku Unie v oblasti hospodářské soutěže, sítě a spolupráci s vnitrostátními orgány a soudy i oslovení širší skupiny zúčastněných stran v rámci sdělování a vysvětlování práv, přínosů a povinností souvisejících s politikou hospodářské soutěže Unie.

(20)   Vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie zahrnuje systém pravidel zajišťujících, aby nebyla narušována hospodářská soutěž na vnitřním trhu, měl by program přispívat k podpoře politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže tím, že zlepší a posílí spolupráci s Evropskou sítí pro hospodářskou soutěž a s vnitrostátními orgány a soudy, mj. prostřednictvím posílení mezinárodní spolupráce a sdělování a vysvětlování práv, přínosů a povinností souvisejících s politikou hospodářské soutěže Unie. Program by měl zejména pomoci Komisi zlepšit její analýzu a hodnocení vývoje na trhu, a to i prostřednictvím širšího využívání odvětvových šetření a systematičtějšího sdílení výsledků a osvědčených postupů Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. To by mělo přispět k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a rovných podmínek, rovněž na mezinárodní úrovni, a k posílení postavení podniků, zejména malých a středních podniků, a spotřebitelů, a umožnit tak využívání výhod jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Program se musí zabývat především radikálními důsledky, jaké má pro hospodářskou soutěž a fungování vnitřního trhu probíhající transformace hospodářství a podnikatelského prostředí, k níž dochází zejména exponenciálním nárůstem množství údajů a jejich využívání, s přihlédnutím k rostoucímu využívání umělé inteligence a dalších nástrojů IT a odborných znalostí společnostmi a jejich poradci. Dále je nezbytné, aby program podporoval sítě a spolupráci s orgány a soudy členských států, jelikož nenarušená hospodářská soutěž a fungování vnitřního trhu rozhodujícím způsobem závisí na činnosti těchto subjektů. S ohledem na specifickou úlohu politiky hospodářské soutěže při předcházení poškozování vnitřního trhu v důsledku protisoutěžního chování za hranicemi Unie by program měl v případě potřeby podporovat také spolupráci s orgány třetích zemí. A konečně je nutné rozšiřovat informační činnosti, aby více občanů a podniků mohlo plně využívat výhod spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že řada iniciativ programu je nová a že část programu týkající se hospodářské soutěže je zvlášť ovlivněna dynamickým vývojem podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu – zejména pokud jde o umělou inteligenci, algoritmy, data velkého objemu, kybernetickou bezpečnost a forenzní technologie –, jehož tempo a rozsah se obtížně odhadují, předpokládá se, že řešení vyvíjejících se potřeb v této části programu bude vyžadovat flexibilní přístup.

(21)  Program se musí zabývat především radikálními důsledky, jaké má pro hospodářskou soutěž a fungování vnitřního trhu probíhající transformace hospodářství a podnikatelského prostředí, k níž dochází zejména exponenciálním nárůstem množství údajů a jejich využívání, s přihlédnutím k rostoucímu využívání umělé inteligence, dat velkého objemu a algoritmů a dalších nástrojů IT a odborných znalostí společnostmi a jejich poradci. Dále je nezbytné, aby program podporoval sítě a širší a hlubší spolupráci s orgány a soudy členských států, jelikož nenarušená hospodářská soutěž a fungování vnitřního trhu rozhodujícím způsobem závisí na činnosti těchto subjektů. S ohledem na specifickou úlohu politiky hospodářské soutěže při předcházení poškozování vnitřního trhu v důsledku protisoutěžního chování za hranicemi Unie by program měl v případě potřeby podporovat také spolupráci s orgány třetích zemí. A konečně je nutné rozšiřovat informační činnosti, aby více občanů a podniků mohlo plně využívat výhod spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Především je důležité ukázat evropským občanům hmatatelné výhody politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže prostřednictvím zapojení skupin občanské společnosti a příslušných přímo dotčených zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že řada iniciativ programu je nová a že část programu týkající se hospodářské soutěže je zvlášť ovlivněna dynamickým a rychlým vývojem podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu – zejména pokud jde o digitální vývoj, umělou inteligenci, algoritmy, data velkého objemu, kybernetickou bezpečnost a forenzní technologie –, jehož tempo a rozsah se obtížně odhadují, předpokládá se, že řešení vyvíjejících se potřeb v této části programu bude vyžadovat flexibilní přístup.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Posilování konkurenceschopnosti evropských podniků při současném zajištění skutečně rovných podmínek a otevřeného a konkurenceschopného vnitřního trhu má zásadní význam. Malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství a tvoří 99 % všech podniků v Evropě, poskytují dvě třetiny pracovních míst a významně přispívají k vytváření nových pracovních míst s regionálním a místním rozměrem.

(22)  Posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropských podniků při současném zajištění skutečně rovných podmínek a otevřeného a konkurenceschopného vnitřního trhu má zásadní význam. Malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství a tvoří 99 % všech podniků v Evropě, poskytují dvě třetiny pracovních míst a významně přispívají k vytváření nových kvalitních pracovních míst ve všech odvětvích s regionálním a místním rozměrem, a tudíž k sociální soudržnosti. Malé a střední podniky mají zásadní význam při transformaci energetiky a přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu vyplývajících z Pařížské dohody. Program by proto měl posílit jejich schopnost rozvíjet vysoce kvalitní produkty a služby šetrné k životnímu prostředí a podporovat jejich úsilí o zvýšení účinného využívání zdrojů v souladu se zásadou „energetická účinnost v první řadě“. Tím program rovněž přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Unii na světovém trhu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Malé a střední podniky se potýkají se stejnými problémy, které v takové míře neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání finančních prostředků, nábor kvalifikované pracovní síly, snížení administrativní zátěže, zavádění kreativních a inovativních řešení, přístup na trhy a podporu činností týkajících se internacionalizace. Program by se měl na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

(23)  Malé a střední podniky se potýkají se stejnými problémy, které v takové míře neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání finančních prostředků, nábor kvalifikované pracovní síly, snížení administrativní zátěže, zavádění kreativních a inovativních řešení, přístup na trhy a podporu činností týkajících se internacionalizace. Program by se měl na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Program by měl zejména vytvořit vhodné podmínky pro zavádění technologických a organizačních inovací ve výrobních procesech a věnovat pozornost specifickým formám malých a středních podniků, jako jsou mikropodniky, podniky zabývající se řemeslnou činností, osoby samostatně výdělečně činné, svobodná povolání a podniky sociální ekonomiky. Pozornost je třeba věnovat rovněž potenciálním, novým a mladým podnikatelům a podnikatelkám a také dalším specifickým cílovým skupinám, jako jsou starší lidé, migranti a podnikatelé, kteří jsou příslušníky sociálně znevýhodněných nebo zranitelných skupin, například zdravotně postiženým.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Program by měl podporovat a prosazovat kulturu inovací, rozvíjet ekosystém schopný napomáhat zrodu a růstu podniků, zejména mikropodniků a inovačních malých a středních podniků schopných zvládat výzvy stále konkurenčnějšího a zrychleného prostředí. Hluboká transformace inovačních procesů vyžaduje rozvoj modelu otevřené inovace s nárůstem výzkumu zaměřeného na spolupráci a sdílení znalostí a duševního vlastnictví mezi různými organizacemi. Cílem programu by tedy měla být podpora inovačního procesu, jehož součástí jsou nové obchodní modely zaměřené na spolupráci a na rozvoj sítí a integraci znalostí a zdrojů uvnitř interorganizačních komunit.

Odůvodnění

Je důležité rozvíjet ekosystém inovací, který by se mohl stát ekonomickým katalyzátorem. Rozvoj ekosystémů inovací, které působí jako ekonomické katalyzátory.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Program by se měl adekvátně zaměřit na takováto selhání trhu a věnovat zvláštní pozornost krokům, které jsou prospěšné přímo malým a středním podnikům a podnikovým sítím, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Program by měl ve všech svých činnostech zohledňovat malé a střední podniky a podnikové sítě.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mnohé z problémů Unie v oblasti konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že malé a střední podniky obtížně získávají přístup k financování, protože zápasí s prokazováním své úvěruschopnosti a nemají dostatečné zajištění. Další problémy spojené s financováním vyplývají z potřeby malých a středních podniků zachovat si konkurenceschopnost tím, že se zapojí například do činností týkajících se digitalizace, internacionalizace a inovací, jakož i do zvyšování kvalifikace své pracovní síly. Omezený přístup k financování má nepříznivý dopad na zakládání a růst podniků a míru jejich přežití, jakož i na ochotu nových podnikatelů převzít životaschopné podniky v rámci nástupnictví podniků.

(24)  Mnohé z problémů Unie v oblasti konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že malé a střední podniky obtížně získávají přístup k financování, protože postrádají informace, zápasí s prokazováním své úvěruschopnosti, nemají dostatečné zajištění nebo jednoduše v důsledku nízkého povědomí o stávajících mechanismech na podporu jejich činností na unijní, vnitrostátní či místní úrovni. Další problémy spojené s financováním vyplývají z menší velikosti mikropodniků a z potřeby malých a středních podniků zachovat si konkurenceschopnost tím, že se zapojí například do činností týkajících se digitalizace, internacionalizace a inovací, jakož i do zvyšování kvalifikace své pracovní síly. Omezený přístup k financování má nepříznivý dopad na zakládání a růst podniků a míru jejich přežití, jakož i na ochotu nových podnikatelů převzít životaschopné podniky v rámci nástupnictví podniků.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/201353 prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU.

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie a hybatele udržitelného hospodářství, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky v rámci bývalého programu COSME zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/201353 prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Více pozornosti by mělo být věnováno lepší komunikaci a veřejným kampaním za účelem zvýšení informovanosti potencionálních příjemců o dostupnosti programu pro malé a střední podniky. Aby se zvýšila informovanost o opatřeních Unie na podporu malých a středních podniků, měla by opatření, která jsou zcela nebo částečně financována z tohoto programu, včetně zprostředkovatelů, obsahovat evropský symbol (vlajku) spojený s větou, která uznává podporu získanou v rámci tohoto programu.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Politické cíle tohoto programu budou rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Opatření by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(26)  Politické cíle tohoto programu budou rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU by měl mít centrální zastřešující místo, které by poskytovalo informace o programu v každém členském státě, aby se zvýšila dostupnost finančních prostředků pro malé a střední podniky a informovanost o nich. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a měla by jednoznačně skýtat adicionalitu a zvyšovat součinnost s dalšími evropskými programy. Opatření by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Opatření podporovaná z fondu InvestEU prostřednictvím složky EU nebo složky členských států by neměla zdvojovat soukromé investice nebo je nahrazovat ani narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, ale s odkazem na stávající místní veřejné a soukromé systémy pro záruky podporovat jejich propojení s těmito systémy, a to s hlavním cílem posílit a rozšířit skutečný přínos pro konečné příjemce (kterými jsou malé a střední podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES) za účelem dosažení skutečné adicionality opatření.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Kromě přístupu k finančním prostředkům je také zásadní přístup k dovednostem, včetně manažerských dovedností a znalostí, které jsou pro malé a střední podniky klíčovými faktory pro přístup ke stávajícím finančním prostředkům, inovacím, konkurenceschopnosti a růstu. Poskytování finančních nástrojů, tak jak je koncipováno v rámci fondu EUInvest, by proto mělo být doprovázeno rozvojem vhodných systémů osobního vedení a poskytováním obchodních služeb založených na znalostech.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a průmyslová odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet z úspěšných zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Systém školení pro nové podnikatele by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl usilovat o další růst a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie.

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu, poskytovat jim pomoc počínaje přípravou projektů přes komercializaci a přístup na trh až po podněcování k vytváření podnikových sítí. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a hospodářská a podnikatelská odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet ze zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Měla by podporovat také větší zapojení organizací zastupujících malé a střední podniky do rozvoje iniciativ týkajících se politiky jednotného trhu, jako jsou veřejné zakázky, procesy normalizace a režimy ochrany duševního vlastnictví. Síť by měla také zvýšit počet opatření a poskytovat cílenější poradenství malým a středním podnikům při přípravě projektů a podpoře sítí a technologického a organizačního přechodu. Síť by měla také zlepšit spolupráci a úzký kontakt s dalšími poradenskými centry zřízenými v rámci digitálního programu a fondu InvestEU, pokud jde o přístup k financím. Opatření pro malé a střední podniky v síti by se měla soustředit také na poskytování kvalitních služeb po celé Evropě a věnovat zvláštní pozornost oblastem činností a zeměpisným částem Unie, v nichž se sítě a zprostředkující subjekty nesetkávají s očekávanými výsledky. Úspěšný systém školení pro nové podnikatele (Erasmus pro mladé podnikatele) by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské a manažerské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl rozšiřovat své zeměpisné pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie. Za účelem zvýšení přidané hodnoty na základě podpory podnikatelských iniciativ by měla být zvláštní pozornost věnována podnikatelům v mikropodnicích a těm, kteří využívají alespoň některý existující program, a tam, kde se podnikatelská kultura stále drží pouze na základní úrovni a potýká se s větším počtem překážek. Mělo by být vynaloženo veškeré úsilí o dosažení přiměřeně zeměpisně vyváženého rozdělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Mělo by vynaloženo větší úsilí ke snížení administrativní zátěže a zvýšení dostupnosti programů s cílem snížit náklady malých a středních podniků a mikropodniků v důsledku složitého procesu podávání žádostí a požadavků na účast. Členské státy by rovněž měly zvážit vytvoření jednotného informačního místa pro podniky, které mají zájem využívat fondy Unie, jež by fungovalo jako jednotné kontaktní místo. Postup hodnocení by měl být co nejjednodušší a nejrychlejší, aby bylo možné včas využívat výhody, které program nabízí.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Klastry jsou považovány za strategický nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a rozšiřování malých a středních podniků, neboť nabízejí příznivé podnikatelské prostředí. Společné klastrové iniciativy by měly dosáhnout kritického množství k urychlení růstu malých a středních podniků. Propojením specializovaných ekosystémů klastry vytvářejí nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky a lépe je integrují do evropských a globálních strategických hodnotových řetězců. Je třeba podporovat rozvoj nadnárodních strategií partnerství, jakož i provádění společných činností podporovaných Evropskou platformou spolupráce mezi klastry. Vytváření udržitelných partnerství by mělo být podporováno pomocí pokračujícího financování v případě, že se dosáhne milníků výkonnosti a účasti. Prostřednictvím klastrových organizací by ve prospěch malých a středních podniků měla být poskytována přímá podpora na zavádění moderních technologií, nových obchodních modelů, nízkouhlíkových řešení a řešení účinněji využívajících zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, rozšiřování dovedností, získávání talentovaných lidí, zrychlení podnikání a internacionalizaci. Ostatní specializované subjekty na podporu malých a středních podniků by měly být zapojeny do usnadnění průmyslové transformace a provádění strategií inteligentní specializace. Program by měl tudíž přispívat k růstu a vytvářet propojení s centry a investicemi Unie, jež podporují (digitální) inovace a jsou prováděny v rámci politiky soudržnosti a programu Horizont Evropa. Lze také prozkoumat součinnost s programem Erasmus.

(28)  Klastry jsou považovány za strategický nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a rozšiřování malých a středních podniků, neboť nabízejí příznivé podnikatelské prostředí, zvyšují udržitelný rozvoj průmyslu a služeb a posilují hospodářský rozvoj regionů tím, že vytvářejí kvalitní pracovní místa. Společné klastrové iniciativy by měly dosáhnout kritického množství k urychlení růstu malých a středních podniků. Propojením specializovaných ekosystémů klastry vytvářejí nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky a lépe je integrují do evropských a globálních strategických hodnotových řetězců. Je třeba podporovat rozvoj nadnárodních strategií partnerství, jakož i provádění společných činností podporovaných Evropskou platformou spolupráce mezi klastry. Vytváření udržitelných partnerství by mělo být podporováno pomocí pokračujícího financování v případě, že se dosáhne milníků výkonnosti a účasti. Prostřednictvím klastrových organizací by ve prospěch malých a středních podniků měla být poskytována přímá podpora na zavádění moderních technologií, nových obchodních modelů, řešení, zavádění kreativní činnosti, design, rozšiřování dovedností, získávání talentovaných lidí, zrychlení podnikání a internacionalizaci. Ostatní specializované subjekty na podporu malých a středních podniků by měly být zapojeny do usnadnění průmyslové transformace a provádění strategií inteligentní specializace. Program by měl tudíž přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a vytvářet propojení s centry a investicemi Unie, jež podporují (digitální) inovace a jsou prováděny v rámci politiky soudržnosti a programu Horizont Evropa. Lze také prozkoumat součinnost s programem Erasmus.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Tento program by mohl pomoci budovat a/nebo zlepšit vztah mezi mikropodniky, malými a středními podniky a středními podniky a vysokými školami, výzkumnými středisky a dalšími institucemi, které jsou zapojeny do vytváření a šíření znalostí. Tento vztah by mohl pomoci zlepšit schopnost podniků řešit strategický výzvy, které před ně staví nový mezinárodní kontext.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  Malé a střední podniky se kvůli své menší velikosti potýkají se specifickými překážkami růstu a mají značné potíže rozrůstat se a rozšiřovat některé své obchodní činnosti. Unie poskytovala podporu na rozšíření činností, které se zaměřují na inovace v oblasti výzkumu, zejména prostřednictvím nástroje pro malé a střední podniky a v poslední době i pilotního projektu Evropské rady pro inovace v rámci programu Horizont 2020. Na základě pracovních metod a zkušeností s nástrojem pro malé a střední podniky by měl program pro jednotný trh rovněž poskytovat podporu pro rozšíření činností malých a středních podniků, které doplňují novou Evropskou radu pro inovace, se zvláštním zaměřením na průlomové inovace v rámci programu Horizont Evropa. Rozšíření opatření pro malé a střední podniky v rámci tohoto programu by se mělo zaměřit například na pomoc malým a středním podnikům prostřednictvím komercializace, internacionalizace a tržních příležitostí.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Kreativita a inovace mají zásadní význam pro konkurenceschopnost průmyslových hodnotových řetězců Unie. Představují katalyzátor modernizace průmyslu a přispívají k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Nicméně jejich využívání ze strany malých a středních podniků stále zaostává. Program by měl proto podporovat cílené akce, sítě a partnerství zaměřené na inovace, které jsou založeny na kreativitě, v celém průmyslovém hodnotovém řetězci.

(29)  Kreativita a inovace, technologická a organizační transformace, větší udržitelnost, pokud jde o výrobní postupy, zejména větší účinnost z hlediska využívání zdrojů a energie, mají zásadní význam pro konkurenceschopnost průmyslových hodnotových řetězců Unie. Představují katalyzátor modernizace obchodního a průmyslového odvětví a přispívají k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Nicméně jejich využívání ze strany malých a středních podniků stále zaostává. Program by měl proto podporovat cílené akce, sítě a partnerství zaměřené na inovace, které jsou založeny na kreativitě, v celém průmyslovém hodnotovém řetězci.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Při vědomí toho, že nástroj programu Horizont 2020 pro malé a střední podniky byl pro podnikatele mimořádně úspěšný – a to pro granty fáze 1 i fáze 2 –, pokud jde o dosahování pokroku, jejich nové obchodní myšlenky i testování a vývoj prototypu. Ačkoli je proces výběru již velmi přísný, stále nemůže být mnoho velmi dobrých projektů financováno kvůli omezeným finančním zdrojům. Realizace v rámci Agentury pro malé a střední podniky (EASME) fungovala velmi efektivně. I když je tento program zaměřen na projekty zaměřené na projekty špičkové technologie, měl by rozšířit tuto metodiku na všechny typy rozšiřujících se malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29b)  Opatření pro malé a střední podniky by se měla zaměřit také na odvětví, pro něž je typický výrazný růst a sociální potenciál a mají vysoký podíl malých a středních podniků. Cestovní ruch je takovým specifickým odvětvím unijního hospodářství, které významně přispívá k HDP EU a v němž působí především malé a střední podniky. Unie by měla nadále zvyšovat opatření podporující specifické rysy tohoto odvětví.

Odůvodnění

Program by se měl soustředit na odvětví cestovního ruchu vzhledem k jeho důležitosti v evropském kontextu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Evropské normy hrají na vnitřním trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam pro konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků. Jsou též důležitým nástrojem pro podporu právních předpisů a politik Unie v řadě klíčových oblastí, jako je energetika, změna klimatu, informační a komunikační technologie, udržitelné využívání zdrojů, inovace, bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele, bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců a stárnoucí obyvatelstvo, a tím představují pozitivní přínos pro společnost jako celek.

(30)  Evropské normy hrají na vnitřním trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam pro konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků. Jsou též důležitým nástrojem pro podporu právních předpisů a politik Unie v řadě klíčových oblastí, jako je transformace energetiky, změna klimatu a ochrana životního prostředí, informační a komunikační technologie, udržitelné využívání a recyklace zdrojů, inovace, bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele, bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců a stárnoucí obyvatelstvo, a tím představují pozitivní přínos pro společnost jako celek. Zkušenosti však ukázaly, že je třeba vypracovávat normy rychleji a včasněji a je třeba vyvinout větší úsilí s cílem zapojit všechny relevantní zúčastněné strany, včetně těch, které zastupující spotřebitele.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Pro vnitřní trh, efektivní fungování kapitálových trhů, jakož i pro vytvoření integrovaného trhu finančních služeb v kontextu unie kapitálových trhů je nezbytný řádně fungující společný rámec účetního výkaznictví.

(32)  Pro vnitřní trh, efektivní fungování finančních trhů, jakož i pro vytvoření integrovaného trhu finančních služeb v kontextu bankovní unie a unie kapitálových trhů je nezbytný řádně fungující společný rámec účetního výkaznictví.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Unie přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování postavení spotřebitelů a k tomu, aby se spotřebitelé stali ústředním bodem vnitřního trhu, a to podporou a doplňováním politik členských států ve snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod vnitřního trhu a aby při tom byla prostřednictvím konkrétních opatření zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti a právních a hospodářských zájmů. Unie musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání právních předpisů o ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků v praxi a pro podniky rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Kromě toho je nutné posílit postavení spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se přispěje k udržitelnému oběhovému hospodářství účinně využívajícímu energii a zdroje.

(36)  Unie přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování postavení spotřebitelů a k tomu, aby se spotřebitelé stali ústředním bodem vnitřního trhu, a to podporou a doplňováním politik členských států ve snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod vnitřního trhu a aby při tom byla prostřednictvím konkrétních opatření zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti a právních a hospodářských zájmů. Unie musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání právních předpisů o ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků v praxi a pro podniky rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Kromě toho je nutné posílit postavení spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, aby činili udržitelná a informovaná rozhodnutí, čímž se přispěje k udržitelnému oběhovému hospodářství účinně využívajícímu energii a zdroje.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Program by měl mít za cíl zvyšovat informovanost spotřebitelů, podniků, občanské společnosti a orgánů o právních předpisech Unie o ochraně spotřebitele a bezpečnosti a posilovat postavení spotřebitelů a organizací, jež je zastupují, na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a to zejména podporou Evropské organizace spotřebitelů (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), která je uznávanou nevládní organizací s dlouholetou tradicí zastupující zájmy spotřebitelů v souvislosti se všemi příslušnými politikami Unie, a Evropské asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC), která zastupuje zájmy spotřebitelů v souvislosti s otázkami normalizace. Tím by měla být věnována zvláštní pozornost novým potřebám trhu, pokud jde o podporu udržitelné spotřeby a prevenci zranitelnosti i problémy, které přináší digitalizace hospodářství nebo vývoj nových vzorců spotřeby a obchodních modelů. Program by měl podporovat shromažďování příslušných informací o trzích, politických výzvách, nových problémech a chováních, jakož i zveřejňování spotřebitelských srovnávacích přehledů Unie.

(37)  Program by měl mít za cíl zvyšovat informovanost spotřebitelů, podniků, občanské společnosti a orgánů o právních předpisech Unie o ochraně spotřebitele a bezpečnosti a posilovat postavení spotřebitelů a organizací, jež je zastupují, na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a to zejména podporou Evropské organizace spotřebitelů (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), která je uznávanou nevládní organizací s dlouholetou tradicí zastupující zájmy spotřebitelů v souvislosti se všemi příslušnými politikami Unie, a Evropské asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC), která zastupuje zájmy spotřebitelů v souvislosti s otázkami normalizace. Tím by měla být věnována zvláštní pozornost novým potřebám trhu, pokud jde o podporu udržitelné spotřeby a zejména opatření k řešení problému plánovaného zastarávání výrobků, prevence zranitelnosti i problémy, které přináší digitalizace hospodářství, propojené výrobky, internet věcí, umělá inteligence a používání algoritmů nebo vývoj nových vzorců spotřeby a obchodních modelů, jako je ekonomika sdílení a sociální podnikání. Program by měl podporovat shromažďování příslušných informací o trzích, včetně opatření ke zlepšení sledovatelnosti výrobků v celém dodavatelském řetězci, normách kvality v celé Unii a řešení problému dvojí kvality výrobků, politických výzvách, nových problémech a chováních, jakož i zveřejňování spotřebitelských srovnávacích přehledů Unie.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Program by měl podporovat příslušné vnitrostátní orgány – včetně orgánů odpovědných za monitorování bezpečnosti výrobků –, které spolupracují zejména prostřednictvím systému Unie pro rychlé varování před nebezpečnými výrobky. Měl by rovněž podpořit prosazování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES58 a nařízení (ES) č. 765/2008, co se týče ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků, jakož i síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a mezinárodní spolupráci mezi příslušnými orgány ve třetích zemích a v Unii. Program by měl též zajistit všem spotřebitelům a obchodníkům přístup ke kvalitnímu mimosoudnímu řešení sporů, řešení sporů on-line a informacím o možnostech nápravy.

(38)  Program by měl podporovat příslušné vnitrostátní orgány – včetně orgánů odpovědných za monitorování bezpečnosti výrobků –, které spolupracují zejména prostřednictvím systému Unie pro rychlé varování před nebezpečnými výrobky. Měl by rovněž podpořit prosazování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES58 a nařízení (ES) č. 765/2008, co se týče ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků, jakož i síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a mezinárodní spolupráci mezi příslušnými orgány ve třetích zemích a v Unii. Program by měl též zajistit všem spotřebitelům a obchodníkům přístup ke kvalitnímu mimosoudnímu řešení sporů, řešení sporů on-line a informacím o postupu, jak se připojit k žalobám na odškodnění, za co nejnižších nákladů.

__________________

__________________

58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Síť evropských spotřebitelských center pomáhá spotřebitelům požívat práva spotřebitele v Unii při nákupu zboží a služeb přes hranice na vnitřním trhu a v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. Tato silná síť zahrnující třicet center, která je spolufinancována programy Unie v oblasti spotřebitele již déle než deset let, prokázala svoji přidanou hodnotu pro posilování důvěry spotřebitelů a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými informačními aktivitami v tisku a na internetu osloví miliony občanů. Patří k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro občany v Unii a většina z jejích center provozuje kontaktní místa pro právní předpisy upravující vnitřní trh, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES59; z hodnocení této sítě vyplynulo, že je důležité, aby zůstala nadále v provozu. Síť rovněž hodlá uzavřít dohody o vzájemnosti s podobnými subjekty v třetích zemích.

(39)  Program by měl rovněž podporovat síť evropských spotřebitelských center, která pomáhá spotřebitelům požívat práva spotřebitele v Unii při nákupu zboží a služeb přes hranice na vnitřním trhu a v EHP, a to jak on-line, tak při cestování. Tato silná síť zahrnující třicet center, která je spolufinancována programy Unie v oblasti spotřebitele již déle než deset let, prokázala svoji přidanou hodnotu pro posilování důvěry spotřebitelů a obchodníků ve vnitřní trh. Ročně vyřídí přes 100 000 žádostí spotřebitelů a svými informačními aktivitami v tisku a na internetu osloví miliony občanů. Patří k nejoceňovanějším asistenčním sítím pro občany v Unii a většina z jejích center provozuje kontaktní místa pro právní předpisy upravující vnitřní trh, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES59; z hodnocení této sítě vyplynulo, že je důležité, aby zůstala nadále v provozu. Síť evropských spotřebitelských center může být také důležitým zdrojem informací o výzvách a problémech, s nimiž se spotřebitelé potýkají na místní úrovni a které jsou významné z hlediska tvorby politik Unie a ochrany zájmů spotřebitelů. Program by proto měl umožňovat budování a posilování součinnosti mezi zastupováním spotřebitelů na místní úrovni a na úrovni Unie s cílem posílit prosazování zájmů spotřebitelů. Síť rovněž hodlá uzavřít dohody o vzájemnosti s podobnými subjekty v třetích zemích.

__________________

__________________

59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

59 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU, kterou provedla Komise v květnu 2017, ukázala, že je potřeba lépe prosazovat pravidla a usnadňovat nápravu v případech, kdy jsou spotřebitelé nedodržením spotřebitelského práva poškozeni. Na základě toho Komise v dubnu 2018 přijala „novou politiku pro spotřebitele“ s cílem zajistit mimo jiné rovné zacházení se spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit členských států pro prosazování právních předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, posílení mezinárodní spolupráce a nové možnosti nápravy, zejména prostřednictvím žalob podaných v zastoupení kvalifikovanými subjekty. Program by měl mít za cíl podporu spotřebitelské politiky pomocí zvyšování informovanosti a získávání znalostí, budování kapacit a výměny osvědčených postupů organizací spotřebitelů a orgánů odpovědných za ochranu spotřebitele, vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, posilování vědomostní základny obsahující informace o fungování vnitřního trhu mimo jiné pro spotřebitele, informační systémy a komunikační nástroje.

(40)  Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU, kterou provedla Komise v květnu 2017, ukázala, že je potřeba lépe prosazovat pravidla a usnadňovat nápravu v případech, kdy jsou spotřebitelé nedodržením spotřebitelského práva poškozeni. Na základě toho Komise v dubnu 2018 přijala „novou politiku pro spotřebitele“ s cílem zajistit mimo jiné rovné zacházení se spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud jde o přeshraniční případy, jako je prodej nevyhovujících výrobků v odvětví motorových vozidel, dvojí normy kvality výrobků nebo problémy cestujících, kteří uvízli na letišti v důsledku zrušení velkého počtu letů, posílení kapacit členských států pro prosazování právních předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, posílení mezinárodní spolupráce a nové možnosti nápravy, zejména prostřednictvím žalob podaných v zastoupení kvalifikovanými subjekty. Program by měl mít za cíl podporu spotřebitelské politiky pomocí zvyšování informovanosti a získávání znalostí, budování kapacit a výměny osvědčených postupů organizací spotřebitelů a orgánů odpovědných za ochranu spotřebitele, vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, posilování vědomostní základny obsahující informace o fungování vnitřního trhu mimo jiné pro spotřebitele, informační systémy a komunikační nástroje.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Občané jsou obzvlášť dotčeni fungováním trhů finančních služeb. Tyto trhy jsou klíčovou součástí vnitřního trhu a vyžadují pevný rámec pro regulaci a dozor, který zajišťuje nejen finanční stabilitu a udržitelné hospodářství, ale též poskytuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelům a ostatním koncovým uživatelům finančních služeb, včetně drobných investorů, střadatelů, pojistníků, členů a příjemců dávek z penzijních fondů, individuálních podílníků, dlužníků a malých a středních podniků. Je důležité zlepšit jejich schopnost podílet se na tvorbě politiky pro finanční sektor.

(41)  Občané jsou obzvlášť dotčeni fungováním finančních trhů, a měli by proto obdržet další informace o relevantních právech, rizicích a přínosech. Tyto trhy jsou klíčovou součástí vnitřního trhu a vyžadují pevný rámec pro regulaci a dozor, který zajišťuje nejen finanční stabilitu a udržitelné hospodářství, ale též poskytuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelům a ostatním koncovým uživatelům finančních služeb, včetně drobných investorů, střadatelů, pojistníků, členů a příjemců dávek z penzijních fondů, individuálních podílníků, dlužníků a malých a středních podniků. Program by měl přispět ke zlepšení jejich schopnosti podílet se na tvorbě politiky, mj. prostřednictvím vytváření a šíření jasných, úplných a uživatelsky vstřícných informací o produktech uváděných na finanční trhy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Program by měl proto nadále podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do oblasti působnosti programu budování kapacit na období 2017–2020 na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/82660; program navazoval na pilotní program a na přípravnou akci z let 2012–2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům politik poskytly názory jiných zúčastněných stran než odborníků finančního sektoru a zajistilo se lepší zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb. Výsledkem by měla být lepší politická opatření v oblasti finančních služeb, a to zejména díky tomu, že veřejnost lépe porozumí otázkám, které se v oblasti regulace finančního sektoru řeší, a že získá větší finanční gramotnost.

(42)  Program by měl proto nadále podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do oblasti působnosti programu budování kapacit na období 2017–2020 na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/82660; program navazoval na pilotní program a na přípravnou akci z let 2012–2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům politik poskytly názory jiných zúčastněných stran než odborníků finančního sektoru a zajistilo se lepší zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb. V zájmu vymezení problematických bodů relevantních pro tvorbu politik Unie a pro zajištění zájmů spotřebitelů v oblasti finančních služeb by měl program průběžně rozvíjet svou metodiku a osvědčené postupy ohledně toho, jak zvýšit zapojení spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb. To by mělo zlepšit politická opatření v oblasti finančních služeb, a to zejména díky tomu, že veřejnost lépe porozumí otázkám, které se v oblasti regulace finančního sektoru řeší, a že získá větší finanční gramotnost. Veřejné zdroje tohoto programu by se měly soustředit na to, co je zásadně důležité pro koncové uživatele, a vyvarovat se jakékoli formy přímé nebo nepřímé finanční podpory komerčních aktivit navržených soukromými finančními subjekty.

__________________

__________________

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (Úř. věst. L 129, 19.5.2017, s.17).

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (Úř. věst. L 129, 19.5.2017, s.17).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  V rámci pilotního projektu v letech 2012 až 2013 a přípravné akce v letech 2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma organizacím na základě roční otevřené výzvy k podávání návrhů. Jedná se o organizaci Finance Watch, která byla zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie jako mezinárodní neziskové sdružení založené podle belgického práva, a Better Finance, která vznikla tak, že někdejší evropské svazy investorů a podílníků byly od roku 2009 reorganizovány a přejmenovány. Program budování kapacit zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly v rámci programu nadále spolufinancovány. Toto financování by mělo nicméně podléhat přezkumu.

(43)  V rámci pilotního projektu v letech 2012 až 2013 a přípravné akce v letech 2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma organizacím na základě roční otevřené výzvy k podávání návrhů. Jedná se o organizaci Finance Watch, která byla zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie jako mezinárodní neziskové sdružení založené podle belgického práva, a Better Finance, která vznikla tak, že někdejší evropské svazy investorů a podílníků byly od roku 2009 reorganizovány a přejmenovány. Program budování kapacit zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly v rámci programu nadále spolufinancovány. Toto financování by mělo nicméně podléhat přezkumu. V této souvislosti je třeba připomenout, že pokud dojde k prodloužení programu budování kapacit a odpovídajícího financování i na období po roce 2020 a pokud se objeví další potenciální příjemci, měla by být výzva k účasti otevřena i jakýmkoli jiným organizacím, které splňují kritéria a přispívají k naplňování cílů programu v souladu s nařízením (EU) 2017/826.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby vnitřní trh mohl účinně fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví v rámci potravinového řetězce. Bezpečný a udržitelný potravinový řetězec je nutným předpokladem pro společnost i pro vnitřní trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály s potravinami narušují fungování vnitřního trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží a nepříznivě ovlivňují výrobu.

(44)  Aby bylo možné chránit spotřebitele a aby vnitřní trh mohl účinně a bezproblémově fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví v rámci celého dodavatelského řetězce potravin a krmiv. Bezpečný a udržitelný zemědělský a potravinový řetězec je nutným předpokladem pro společnost i pro vnitřní trh. Jak ukázaly nedávné incidenty, například nakažení vajec fipronilem v roce 2017 a skandál s koňským masem v roce 2013, přeshraniční zdravotní krize, například influenza ptáků nebo africký mor prasat, a skandály s potravinami narušují fungování vnitřního trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží a nepříznivě ovlivňují výrobu. Je nanejvýš důležité předcházet přeshraničním zdravotním krizím a skandálům s potravinami. Program by proto měl podporovat konkrétní opatření, například zavádění mimořádných opatření v případě krizových situací a nepředvídatelných událostí postihujících zdraví zvířat a rostlin, a to vytvořením mechanismu pro přímý přístup k rezervě na pomoc při mimořádných událostech, s cílem řešit tyto mimořádné situace rychleji, účinněji a účelněji.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Obecným cílem práva Unie v oblasti potravinového řetězce je přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci, podporovat zlepšování životních podmínek zvířat, přispívat k vysoké úrovni ochrany a informování spotřebitelů a vysoké úrovni ochrany životního prostředí, včetně zachování biologické rozmanitosti, a zároveň zlepšovat udržitelnost výroby potravin a krmiv v Evropě, zpřísňovat normy kvality v celé Unii, posilovat konkurenceschopnost potravinářského a krmivářského průmyslu Unie a podporovat tvorbu pracovních míst.

(45)  Obecným cílem práva Unie v oblasti potravinového řetězce je zaručit vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci, podporovat zlepšování životních podmínek zvířat, přispívat k vysoké úrovni ochrany a informování spotřebitelů a vysoké úrovni ochrany životního prostředí, včetně zachování biologické rozmanitosti, a zároveň zlepšovat udržitelnost výroby potravin a krmiv v Evropě, omezit plýtvání potravinami, zpřísňovat normy kvality produktů v celé Unii, posilovat konkurenceschopnost potravinářského a krmivářského průmyslu Unie a podporovat tvorbu pracovních míst.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  S ohledem na specifickou povahu opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria způsobilosti týkající se poskytování grantů a využívání zadávání veřejných zakázek. A sice, odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze zásady zákazu retroaktivity by měly být náklady na mimořádná opatření – vzhledem k jejich naléhavé a nepředvídatelné povaze – způsobilé a měly by zahrnovat rovněž náklady, které vznikly v důsledku podezření na výskyt nákazy nebo škodlivého organismu, pokud byl uvedený výskyt následně potvrzen a Komisi oznámen. Poté, co členské státy podepsaly právní závazky a co Komise posoudila žádosti o platbu, které jí členské státy předložily, by Komise měla přijmout odpovídající rozpočtové závazky a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by měly být rovněž náklady na ochranná opatření přijatá v případě přímé hrozby pro nákazový status v Unii v důsledku výskytu nebo vývoje – na území třetí země, členského státu nebo v zámořských zemích a územích – některé z nákaz zvířat a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či jiné příslušné činnosti prováděné na podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

(46)  S ohledem na specifickou povahu opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria způsobilosti týkající se poskytování grantů a využívání zadávání veřejných zakázek. A sice, odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)61 (dále jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze zásady zákazu retroaktivity by měly být náklady na mimořádná opatření – vzhledem k jejich naléhavé a nepředvídatelné povaze – způsobilé a měly by zahrnovat rovněž náklady, které vznikly v důsledku podezření na výskyt nákazy nebo škodlivého organismu, pokud byl uvedený výskyt následně potvrzen a Komisi oznámen. Poté, co členské státy podepsaly právní závazky a co Komise posoudila žádosti o platbu, které jí členské státy předložily, by Komise měla přijmout odpovídající rozpočtové závazky a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by měly být rovněž náklady na ochranná opatření přijatá v případě přímé hrozby pro nákazový status v Unii v důsledku výskytu nebo vývoje – na území třetí země, členského státu nebo v zámořských zemích a územích – některé z nákaz zvířat a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či jiné příslušné činnosti prováděné na podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

_________________

_________________

61 [bude doplněno]

61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Úřední kontroly prováděné členskými státy jsou nezbytným nástrojem k ověření a monitorování uplatňování, dodržování a prosazování příslušných požadavků Unie. Účelnost a účinnost systémů úředních kontrol je zásadní pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro člověka, zvířata a rostliny v potravinovém řetězci při současném zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Na tato kontrolní opatření by měla být poskytnuta finanční podpora Unie. Finanční příspěvek by měl být dostupný zejména pro referenční laboratoře Unie s cílem pomoci jim uhradit náklady vyplývající z provádění pracovních programů, které byly schváleny Komisí. Jelikož účinnost úředních kontrol závisí rovněž na tom, zda mají kontrolní orgány k dispozici náležitě vyškolené pracovníky s odpovídajícími znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět na jejich vyškolení, jakož i na relevantní výměnné programy organizované příslušnými orgány.

(47)  Vzhledem k tomu, že potravinový řetězec je stále více globalizovaný, jsou úřední kontroly prováděné členskými státy nezbytným nástrojem k ověření a monitorování uplatňování, dodržování a prosazování příslušných požadavků Unie, zvláště pokud jde o produkty dovážené z třetích zemí. Účelnost a účinnost systémů úředních kontrol je zásadní pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro člověka, zvířata a rostliny v potravinovém řetězci i pro důvěru spotřebitelů, při současném zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Na tato kontrolní opatření by měla být poskytnuta finanční podpora Unie. Finanční příspěvek by měl být dostupný zejména pro referenční laboratoře Unie s cílem pomoci jim uhradit náklady vyplývající z provádění pracovních programů, které byly schváleny Komisí. Jelikož účinnost úředních kontrol závisí rovněž na tom, zda mají kontrolní orgány k dispozici náležitě vyškolené pracovníky s odpovídajícími znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět na jejich vyškolení, jakož i na relevantní výměnné programy organizované příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Program byl v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro Evropský statistický systém k předběžnému přezkoumání.

(51)  Program byl v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro Evropský statistický systém k předběžnému přezkoumání a měl by být prováděn způsobem, který zajistí účinný parlamentní dohled.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Unie a členské státy jsou odhodlány provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Tím, že Unie a členské státy budou k realizaci agendy 2030 přispívat, podpoří silnější, udržitelnější, inkluzivnější, bezpečnější a více prosperující Evropu. K provádění agendy 2030 by měl program přispět mimo jiné tím, že dosáhne rovnováhy mezi hospodářským, sociálním a environmentálním rozměrem udržitelného rozvoje.

(52)  Unie a členské státy jsou odhodlány dosáhnout čelní pozice při provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Tím, že Unie a členské státy budou k realizaci agendy 2030 přispívat, podpoří silnější, udržitelnější, inkluzivnější, bezpečnější a více prosperující Evropu. K provádění agendy 2030 by měl program přispět mimo jiné tím, že vytvoří rovnováhu mezi hospodářským, sociálním a environmentálním rozměrem udržitelného rozvoje, že za tím účelem poskytne jasný a viditelný závazek v nařízení o víceletém finančním rámci a že do něj budou začleněny cíle udržitelného rozvoje, jak požadoval Evropský parlament v usneseních ze dne 14. března a 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Opatření prováděná v rámci předchozích programů a rozpočtových položek prokázala, že jsou vhodná, a měla by být zachována. Nová opatření zavedená v rámci tohoto programu mají za cíl posílit zejména dobré fungování vnitřního trhu. V zájmu zajištění většího zjednodušení a flexibility při provádění programu, a tím i lepšího plnění jeho cílů, by opatření měla být vymezena pouze z hlediska celkových, obecných kategorií. Do programu by rovněž měly být doplněny seznamy orientačních činností týkajících se specifických cílů v oblasti konkurenceschopnosti či specifických činností vyplývajících z regulačních požadavků, jako jsou činnosti v oblasti normalizace, regulace potravinového řetězce a evropské statistiky.

(58)  Opatření prováděná v rámci předchozích programů a rozpočtových položek prokázala, že jsou vhodná, a měla by být zachována. Nová opatření zavedená v rámci tohoto programu mají za cíl posílit zejména dobré fungování vnitřního trhu. V zájmu zajištění většího zjednodušení a flexibility při provádění programu, a tím i lepšího plnění jeho cílů, by opatření měla být vymezena pouze z hlediska celkových, obecných kategorií. Do programu by rovněž měly být doplněny seznamy orientačních činností týkajících se specifických cílů v oblasti konkurenceschopnosti, ochrany spotřebitelů či specifických činností vyplývajících z regulačních požadavků, jako jsou činnosti v oblasti normalizace, dohledu nad trhem, regulace potravinového řetězce a evropské statistiky.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60)  Vzhledem ke zvyšující se vzájemné propojenosti světového hospodářství by program měl nadále nabízet možnost zapojit do určitých činností externí odborníky, jako jsou například úředníci ze třetích zemí, zástupci mezinárodních organizací nebo hospodářské subjekty.

(60)  Vzhledem ke zvyšující se vzájemné propojenosti světového hospodářství, včetně digitální ekonomiky, by program měl nadále nabízet možnost zapojit do určitých činností externí odborníky, jako jsou například úředníci ze třetích zemí, zástupci mezinárodních organizací nebo hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64)  Program by měl podporovat součinnost se souvisejícími programy a činnostmi Unie, ale zároveň se s nimi nepřekrývat. Opatření v rámci tohoto programu by měla doplňovat opatření programů Clo a Fiscalis zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […]67 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […]68, která též usilují o podporu a zlepšení fungování vnitřního trhu.

(64)  Opatření v rámci tohoto programu by měla doplňovat opatření programů Clo a Fiscalis zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […]67 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […]68, která též usilují o podporu a zlepšení fungování vnitřního trhu.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final

68 COM(2018) 443 final

Odůvodnění

Vypuštěná část se přesouvá do bodu odůvodnění 5, kde se ukazuje jako vhodnější, neboť bod odůvodnění 64 se týká především dvou konkrétních programů, a odstranění dvojího financování totožných cílů by mělo být obecnou zásadou celého programu.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

(65)  Program by měl podporovat součinnostdoplňkovost a adicionalitu s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky a mikropodniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Odůvodnění

Přidán odkaz na adicionalitu a mikropodniky.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s programem Digitální Evropa zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, jehož cílem je podpora digitalizace hospodářství a veřejného sektoru Unie.

(67)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s programem Digitální Evropa zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, jehož cílem je podpora digitalizace hospodářství a veřejného sektoru Unie a zvýšení kybernetické bezpečnosti.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Opatření programu by měla být případně využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, aniž by zdvojovala či vytlačovala soukromé financování, a měla by mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(71)  Opatření programu by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu a úměrným způsobem řešit selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, aniž by zdvojovala či vytlačovala soukromé financování.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72)  Komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí pracovních programů pro provádění opatření, jež přispívají k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201179.

vypouští se

__________________

 

79 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(73)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontroly, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(73)  Typy financování a metody provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k evropské přidané hodnotě, k nákladům na kontroly, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74)  Aby bylo zajištěno pravidelné monitorování a podávání zpráv, měl by být již od samého počátku zaveden vhodný rámec pro monitorování opatření a výsledků programu. Monitorování a podávání zpráv by mělo být založeno na ukazatelích měřících účinky opatření v rámci programu ve vztahu k předem stanoveným základním hodnotám.

(74)  Aby bylo zajištěno pravidelné monitorování a podávání zpráv o dosaženém pokroku a o účinnosti a efektivnosti programu, měl by být již od samého počátku zaveden vhodný rámec pro monitorování opatření a výsledků programu. Monitorování a podávání zpráv by mělo být založeno na ukazatelích měřících účinky opatření v rámci programu ve vztahu k předem stanoveným základním hodnotám.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201680 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky by mohly případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.

(75)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201680 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky by mohly případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu. Komise by měla vypracovat průběžnou hodnotící zprávu o míře dosažení cílů opatření podporovaných v rámci tohoto programu, o výsledcích a dopadech, efektivitě využívání zdrojů a o unijní přidané hodnotě a závěrečnou hodnotící zprávu o dlouhodobějším dopadu programu, výsledcích a udržitelnosti opatření a součinnosti s jinými programy.

__________________

__________________

80 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

80 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(75a)  S cílem doplnit určité jiné než podstatné prvky tohoto nařízení by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání pracovního programu či programů.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76)  Seznam nákaz zvířat a zoonóz, které jsou způsobilé pro financování podle mimořádných opatření a pro financování podle programů na provádění eradikace, tlumení a sledování, by měl být stanoven na základě nákaz zvířat podle kapitoly 2 části I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/42981, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/200382 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/200183.

(76)  Otevřený seznam nákaz zvířat a zoonóz, které jsou způsobilé pro financování podle mimořádných opatření a pro financování podle programů na provádění eradikace, tlumení a sledování, by měl být stanoven na základě nákaz zvířat podle kapitoly 2 části I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/42981, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/200382 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/200183.

_________________

_________________

81 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

81 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst L 325, 12.12.2003, s. 1).

82 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst L 325, 12.12.2003, s. 1).

83 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

83 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(77)  S cílem zohlednit situace způsobené nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoj zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo nový vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož i nákazy zvířat, které by mohly představovat novou hrozbu pro Unii, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat a zoonóz. Aby se zajistilo účinné posouzení pokroku programu při dosahování jeho cílů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přezkum nebo doplnění ukazatelů k měření dosažení specifických cílů, považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde o doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zřízení rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada současně s odborníky z členských států veškeré dokumenty a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(77)  S cílem zohlednit situace způsobené nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoj zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo nový vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož i nákazy zvířat, které by mohly představovat novou hrozbu pro Unii, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat a zoonóz. Aby se zajistilo účinné posouzení pokroku programu při dosahování jeho cílů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přezkum nebo doplnění ukazatelů k měření dosažení specifických cílů, považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde o doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zřízení rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Konzultace by měly být vedeny i se zúčastněnými stranami a se sdruženími spotřebitelů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada současně s odborníky z členských států veškeré dokumenty a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80)  Na toto nařízení se vztahují horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se týkají také ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o dodržování zásad právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je nezbytným předpokladem pro řádné finanční řízení a účinné financování z prostředků Unie.

(80)  Na opatření v rámci tohoto programu, s výhradou specifických odchylek stanovených v tomto nařízení, by se měla vztahovat horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména finanční nařízení, které stanoví postup sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 SFEU se týkají také ochrany rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o dodržování zásad právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je nezbytným předpokladem pro řádné finanční řízení a účinné financování z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67990 upravuje zpracování osobních údajů v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200191 upravuje zpracování osobních údajů Komisí v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů. Výměna nebo předávání informací příslušnými orgány se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 a výměna nebo předávání informací ze strany Komise se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 45/2001.

(81)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67990 upravuje zpracování osobních údajů v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200191 upravuje zpracování osobních údajů Komisí v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů. Výměna nebo předávání informací příslušnými orgány se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 a v nařízení XXX [nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích] a výměna nebo předávání informací ze strany Komise se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

GDPR se zabývá pouze osobními údaji a nevztahuje se dostatečně na jiné typy údajů, jako jsou metadata, tok dat a údaje uložené aplikacemi, u nichž bude také třeba zohlednit soulad s nařízením o ochraně soukromí na internetu v souvislosti s návrhem Komise 2017/0003(COD), který se v současné době projednává.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(83)  Program by měl též zajistit větší zviditelnění a soudržnost vnitřního trhu Unie, konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, a činností v oblasti evropské statistiky mezi evropskými občany, podniky a správami.

(83)  Program by měl též zajistit větší zviditelnění a soudržnost vnitřního trhu Unie, konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, a činností v oblasti evropské statistiky mezi evropskými občany, podniky a správami.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(85)  Je vhodné zajistit hladký přechod bez jakéhokoli přerušení mezi programy v oblasti konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků, ochrany spotřebitele, spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik v oblasti finančních služeb, potravinového řetězce a evropské statistiky zavedenými nařízením (EU) č. 1287/2013, nařízením (EU) č. 254/2014, nařízením (EU) 2017/826, nařízením (EU) č. 258/2014, nařízením (EU) č. 652/2014, nařízením (EU) č. 99/2013 a tímto programem, a to zejména pokud jde o pokračování víceletých opatření, jakož i o hodnocení úspěchů předchozích programů,

(85)  Je vhodné zajistit hladký přechod bez jakéhokoli přerušení mezi programy v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, ochrany spotřebitele, spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik v oblasti finančních služeb, potravinového řetězce a evropské statistiky zavedenými nařízením (EU) č. 1287/2013, nařízením (EU) č. 254/2014, nařízením (EU) 2017/826, nařízením (EU) č. 258/2014, nařízením (EU) č. 652/2014, nařízením (EU) č. 99/2013 a tímto programem, a to zejména pokud jde o pokračování víceletých opatření, jakož i o hodnocení úspěchů předchozích programů,

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu a konkurenceschopnosti podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a rámce pro financování vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program pro jednotný trh určený k posílení vnitřního trhu a zlepšení jeho fungování v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, normalizace, ochrany spotřebitele, dohledu nad trhem, potravinového řetězce a rámce pro financování vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „evropskou statistikou“ se rozumí statistiky vyvinuté, vypracované a šířené v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009;

2)  „evropskou statistikou“ se rozumí statistiky vyvinuté, vypracované a šířené na úrovni Unie a v členských státech v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii a nařízením (ES) č. 223/2009;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „právním subjektem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba založená a uznaná jako taková podle vnitrostátního práva, práva Unie nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a která smí vlastním jménem vykonávat práva a mít povinnosti, nebo subjekt bez právní subjektivity v souladu s čl. 197 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) (dále jen „finanční nařízení“);

3)  „právním subjektem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba založená a uznaná jako taková podle vnitrostátního práva, práva Unie nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a která smí vlastním jménem vykonávat práva a mít povinnosti, nebo subjekt bez právní subjektivity v souladu s čl. 197 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen „finanční nařízení“);

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „podnikem sociální ekonomiky“ se rozumí podnik, jehož hlavním cílem je mít sociální dopad, nikoli vytvářet zisk pro své vlastníky nebo akcionáře, a který funguje tak, že poskytuje zboží a služby pro trh, a je řízen otevřeným a odpovědným způsobem, do něhož jsou zapojeni zaměstnanci, spotřebitelé a zúčastněné strany;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b)  „místním veřejným podnikem“ se rozumí malý místní podnik veřejných služeb, který splňuje kritéria pro malé a střední podniky a plní důležité úkoly pro místní komunity;

Odůvodnění

Místní veřejné podniky jsou určitým typem podnikatelské činnosti se zvláštními charakteristickými rysy, které je třeba řádně zvážit v rámci programu COSME.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c)  „podnikovými sítěmi“ se rozumí spojení podnikatelů s cílem provádět společný projekt, v němž dva či více malých a středních podniků společně vykonává jednu či více ekonomických aktivit s cílem zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Odůvodnění

Podnikové sítě jsou klíčovými aktéry na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie, usnadňováním přístupu na trh, stanovováním norem a podporou zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

a)  zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním právního, sociálního a environmentálního rámce Unie; usnadnit přístup na trh a přístup k financím, podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž mezi společnostmi a stanovování norem, zajistit jednotnou ochranu spotřebitele a její vysokou úroveň, posílit dohled nad trhem v celé Unii, zlepšit vzájemné uznávání a podporovat zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobré životní podmínky zvířat; jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistky o Evropě, o něž se může opřít tvorba, monitorování a hodnocení všech politik Unie a které pomáhají tvůrcům politik, podnikům, akademické obci, občanům a médiím činit informovaná rozhodnutí a aktivně se zapojit do demokratického procesu.

b)  vyvíjet, vypracovávat a šířit vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé evropské statistky, o něž se může opřít tvorba, monitorování a hodnocení všech politik Unie, a to i v oblastech obchodu a migrace, a které pomáhají občanům, tvůrcům politik a regulačním orgánům, orgánům dohledu, podnikům, akademické obci, občanské společnosti a médiím činit informovaná rozhodnutí a aktivně se zapojit do demokratického procesu.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu, usnadnit prevenci a odstraňování překážek, podporovat tvorbu, provádění a prosazování práva Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu prostřednictvím:

 

i) usnadňování prevence a odstraňování překážek a podpory tvorby, provádění a prosazování práva Unie, a to v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami a zadávání veřejných zakázek, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

 

ii) podpory účinného dozoru nad trhem a bezpečností výrobků v celé Unii a přispívání k boji proti padělání výrobků s cílem zajistit, aby na trh Unie byly dodávány pouze bezpečné a vyhovující výrobky, které nabízejí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, včetně těch, které jsou prodávány on-line, jakož i k větší homogenitě a kapacitě orgánů dohledu v celé Unii.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zlepšit konkurenceschopnost podniků se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a dosažení doplňkovosti prostřednictvím stanovení opatření, která poskytují různé formy podpory malým a středním podnikům, přístupu malých a středních podniků na trhy včetně jejich internacionalizace, obchodního prostředí příznivého pro malé a střední podniky, konkurenceschopnosti různých odvětví, modernizace průmyslu a podpory podnikání;

b)  posílit konkurenceschopnost i udržitelnost podniků se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a dosáhnout doplňkovosti stanovením opatření (cíle pro MSP), přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost jejich specifickým potřebám, a to prostřednictvím:

 

i) poskytování různých forem podpory malým a středním podnikům, podpory růstu, podporování a zakládání malých a středních podniků, včetně sítí podniků, rozvoje manažerských dovedností a podpory opatření na rozšíření, která jim umožní lepší přístup k trhům a procesu internacionalizace, jakož i uvádění jejich produktů a služeb na trh;

 

ii) podpory příznivého podnikatelského prostředí a rámce pro malé a střední podniky, snížení administrativní zátěže, zvýšení konkurenceschopnosti odvětví, zajištění modernizace průmyslu včetně jeho digitální transformace, která bude přispívat k odolnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a energii;

 

iii) podpory podnikání a přispívání ke kvalitní odborné přípravě pracovníků malých a středních podniků;

 

iv) podpory nových podnikatelských příležitostí pro malé a střední podniky s cílem překonat strukturální změny prostřednictvím cílených opatření a jiných inovativních forem opatření, jako jsou například odkupy podniků, které usnadňují tvorbu pracovních míst a kontinuitu podniků, na územích, která jsou těmito změnami dotčena.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  umožňují financování evropské normalizace a zapojení zúčastněných stran do tvorby evropských norem;

i)  umožňují financování evropských normalizačních orgánů a zapojení všech příslušných zúčastněných stran do tvorby evropských norem;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podporují tvorbu vysoce kvalitních mezinárodních norem účetního výkaznictví a auditů, usnadňují jejich začlenění do práva Unie a podporují inovace a rozvoj osvědčených postupů při zpřístupňování údajů podniky;

ii)  podporují tvorbu vysoce kvalitních mezinárodních norem účetního výkaznictví a auditů, usnadňují jejich začlenění do práva Unie a/nebo podporují inovace a rozvoj osvědčených postupů při zpřístupňování údajů malými i velkými podniky;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podporovat zájmy spotřebitelů a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a bezpečnost výrobků:

d)  podporovat zájmy spotřebitelů a zajistit jednotnou a vysokou úroveň ochrany spotřebitele:

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, podnikům a občanské společnosti, posilováním jejich postavení a jejich vzděláváním, zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce, zajištěním přístupu všech spotřebitelů k nápravě a poskytováním přiměřených informací o trzích a spotřebitelích;

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, podnikům a občanské společnosti, posilováním jejich postavení a jejich vzděláváním, zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, zejména pokud jde o nejzranitelnější spotřebitele, v zájmu větší spravedlnosti, transparentnosti a důvěry v jednotný trh; podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce, a to mj. řešením výzev objevujících se v souvislosti s existujícími i nově vznikajícími technologiemi, včetně opatření ke zlepšení sledovatelnosti výrobků v celém dodavatelském řetězci; norem kvality pro celou Unii a řešení dvojí kvality výrobků; zvyšováním informovanosti o právech spotřebitelů podle právních předpisů Unie a zajištěním přístupu všech spotřebitelů k účinným nápravným mechanismům a poskytováním přiměřených informací o trzích a spotřebitelích, jakož i podporováním udržitelné spotřeby prostřednictvím zvýšené informovanosti spotřebitelů o zvláštních vlastnostech a dopadu zboží a služeb na životní prostředí;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  posilováním účasti spotřebitelů, ostatních koncových uživatelů finančních služeb a občanské společnosti na tvorbě politik v oblasti finančních služeb a podporou lepšího porozumění finančnímu sektoru;

ii)  posilováním účasti spotřebitelů, ostatních koncových uživatelů finančních služeb a občanské společnosti na tvorbě politik v oblasti finančních služeb, podporou lepšího porozumění finančnímu sektoru a jednotlivým kategoriím finančních produktů uváděných na trh a zajištěním zájmů spotřebitelů v oblasti retailových finančních služeb;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci a souvisejících oblastech, a to i předcházením a eradikací nákaz a škodlivých organismů, a podporovat zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, jakož i udržitelné produkce a spotřeby potravin;

e)  přispět k vysoké úrovni zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin v celém dodavatelském řetězci potravin a krmiv a v souvisejících oblastech, a to i předcházením a eradikací nákaz a škodlivých organismů, a také prostřednictvím mimořádných opatření v případě rozsáhlých krizových situací a nepředvídatelných událostí, které mají dopad na zdraví zvířat nebo rostlin, a podporovat zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, jakož i udržitelné produkce a spotřeby potravin za dostupné ceny, a podporovat výzkum, inovace a výměnu osvědčených postupů v těchto oblastech mezi zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracovávat a šířit kvalitní statistiky o Evropě včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií.

f)  vyvíjet, vypracovávat a šířit kvalitní evropské statistiky a informovat o nich včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií a poskytovat rozčlenění podle států, případně regionů.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 4 088 580 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 6 563 000 000 EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  394 590 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a) bod i);

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  396 200 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a) bod ii);

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  1 000 000 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

a)  3 122 000 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  220 510 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. c);

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  188 000 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. d) bod i);

b)  198 000 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. d);

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí informačních technologií zaměřených na zpracování a výměnu informací, a využívání a vývoj nástrojů informačních technologií na úrovni organizace.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí informačních technologií zaměřených na zpracování a výměnu informací, a využívání a vývoj nástrojů informačních technologií na úrovni organizace. S cílem zajistit maximální dostupnost programu pro financování činností, které směřují k plnění cílů programu, nesmí celkové náklady na administrativní a technickou podporu překročit limit 5 % celkového rozpočtu uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Měl by být zaveden zvláštní mechanismus pro přímý přístup potravinového řetězce ke krizové rezervě Komise v případě rozsáhlých mimořádných situací, aby se zajistilo financování pro opatření podle čl. 3 odst. 2 písm. e).

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, občanů a výrobců, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních výměn a osvětových kampaní, zejména pokud jde o platné předpisy EU a práva spotřebitelů a podniků, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů a inovativních řešení, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení, která zvýší digitální gramotnost občanů a podniků;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, koncové uživatele, zástupce občanské společnosti a podniky z Unie, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, koncové uživatele a zástupce občanské společnosti, odborů a podniků z Unie, zejména malých a středních podniků, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  budování kapacit, usnadnění a koordinace společných opatření prováděných členskými státy a příslušnými orgány členských států i příslušnými orgány členských států a Komisí, decentralizovanými agenturami Unie a orgány třetích zemí;

c)  budování kapacit, usnadnění a koordinace společných opatření prováděných členskými státy a příslušnými orgány členských států i příslušnými orgány členských států a Komisí, decentralizovanými agenturami Unie a orgány třetích zemí, a konkrétně společná opatření zaměřená na posílení bezpečnosti výrobků, prosazování pravidel ochrany spotřebitelů v Unii a dohledatelnost výrobků;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podpora účinného prosazování a modernizace právního rámce Unie a jeho rychlého přizpůsobování neustále se měnícímu prostředí, a to včetně shromažďování údajů a analýz, studií, hodnocení a politických doporučení, pořádání ukázek činností a pilotních projektů, činností v oblasti komunikace a vývoje specializovaných nástrojů IT zajišťujících transparentní a účinné fungování vnitřního trhu.

d)  podpora účinného prosazování právního rámce Unie ze strany členských států, jeho modernizace a rychlého přizpůsobování neustále se měnícímu prostředí a dále podpora řešení otázek souvisejících s digitalizací, a to včetně shromažďování údajů a analýz, studií, hodnocení a politických doporučení, pořádání ukázek činností a pilotních projektů, činností v oblasti komunikace a vývoje specializovaných nástrojů IT zajišťujících transparentní, spravedlivé a účinné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro financování jsou způsobilá tato opatření určená k provádění specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii):

 

a) koordinace a spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a jinými příslušnými orgány členských států, zejména prostřednictvím sítě Unie pro shodu výrobků;

 

b) vývoj a správa nástrojů informačních technologií pro účely výměny informací o dozoru nad trhem a kontrol na vnějších hranicích;

 

c) podpora rozvoje společných opatření a testování v oblasti bezpečnosti výrobků a jejich souladu s předpisy, a to i pokud jde o propojené výrobky a výrobky prodávané on-line;

 

d) spolupráce, výměna osvědčených postupů a společné projekty mezi orgány dozoru nad trhem a příslušnými orgány ze třetích zemí;

 

e) podpora strategií dozoru nad trhem, shromažďování znalostí a informací, zkušební kapacity a zařízení, vzájemné hodnocení, vzdělávací programy, technická pomoc a budování kapacit orgánů dozoru nad trhem;

 

f) hodnocení postupů schvalování typu a ověřování shody motorových vozidel Komisí.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytování různých forem podpory malým a středním podnikům,

vypouští se

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy, podpora malých a středních podniků při řešení celosvětových a společenských problémů a internacionalizaci podnikání a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe Network);

b)  usnadnění přístupu mikropodniků, malých a středních podniků a podnikových sítí na trhy, včetně trhů mimo Unii, jejich podpora při řešení celosvětových, environmentálních, ekonomických a společenských problémů a internacionalizaci podnikání, usnadňování jejich podpory v průběhu celého jejich životního cyklu a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti podnikání a průmyslu v globálních hodnotových řetězcích;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  řešení překážek na trhu a administrativní zátěže a vytváření příznivého podnikatelského prostředí za účelem posílení postavení malýchstředních podniků, aby mohly využívat výhod vnitřního trhu;

c)  řešení překážek na trhu, snižování administrativní zátěže, včetně snižování překážek zakládání podniků a zahajování podnikání, a vytváření příznivého podnikatelského prostředí tak, aby mohly mikropodniky a maléstřední podniky využívat výhod vnitřního trhu včetně přístupu k financování, a poskytování vhodných pokynů, systémů osobního vedení a poskytování obchodních služeb založených na znalostech;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  usnadnění růstu podniků, včetně rozvoje dovedností, a průmyslové transformace odvětví výroby a služeb;

d)  usnadnění rozvoje a růstu udržitelných podniků, zvyšování povědomí mikropodniků a malých a středních podniků o právních předpisech Unie včetně těch týkajících se životního prostředí a energetiky, zlepšování jejich dovedností a zvyšování jejich kvalifikace a rozvíjení nových udržitelných obchodních modelů a hodnotových řetězců účinných z hlediska využívání zdrojů, jež podporují technologickou a organizační transformaci odvětví výroby a služeb;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora konkurenceschopnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání inovací malými a středními podniky a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

e)  posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání technologických, organizačních a sociálních inovací mikropodniky a malými středními podniky, posilování sociální odpovědnosti podniků a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  posilování podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury (včetně systému školení pro nové podnikatele) a podpora startupů, udržitelnosti a rozšiřování podniků.

f)  posilování podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury, rozšíření systému školení pro nové podnikatele a podpora startupů, udržitelnosti a rozšiřování podniků, se zvláštní pozorností věnovanou novým potenciálním podnikatelům (tj. mladým a ženám) a také dalším specifickým cílovým skupinám, jako jsou sociálně znevýhodněné nebo zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) Komise může kromě opatření uvedených v bodech a) až f) odstavce 3 tohoto článku podpořit tato konkrétní opatření:

 

a) urychlení, podpora a rozšiřování poradenských služeb prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network s cílem poskytovat integrovanou podnikatelskou podporu s jednotným kontaktním místem malým a středním podnikům v Unii, které se snaží využít příležitostí na vnitřním trhu a ve třetích zemích, a kontrolovat, zda poskytují ve všech členských státech služby srovnatelné kvality;

 

b) podpora vytváření podnikových sítí;

 

c) podpora a rozšiřování programů mobility pro nové podnikatele (Erasmus pro mladé podnikatele) s cílem zlepšovat jejich schopnost prohlubovat podnikatelské know-how, dovednosti a strategie a zdokonalovat jejich technologické kapacity a řízení podniků;

 

d) podpora rozvoje malých a středních podniků prostřednictvím významných projektů rozšiřování obchodu na základě příležitostí řízených trhem (nástroj pro rozvoj malých a středních podniků);

 

e) podpora opatření specifických pro jednotlivá odvětví v oblastech, pro něž je typický vysoký podíl mikropodniků a malých a středních podniků a velký přínos pro HDP EU, jako je například odvětví cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Opatření prováděná prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network uváděná v písm. a) odst. 3a tohoto článku mohou mimo jiné zahrnovat:

 

a) usnadnění internacionalizace malých a středních podniků a stanovení obchodních partnerů na vnitřním trhu, přeshraniční obchodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, technologie, znalostí a partnerství pro přenos inovací;

 

b) poskytování informací, pokynů a individualizovaného poradenství v oblasti práva Unie, příležitostí v oblasti financování EU a iniciativ EU, které mají dopad na obchod, včetně zdanění, vlastnických práv, povinností souvisejících se životním prostředím a energetikou a aspektů bezpečnosti práce a sociálního zabezpečení;

 

c) usnadnění přístupu malých a středních podniků k odborným znalostem v oblasti životního prostředí, klimatu a energetické účinnosti a výkonnosti;

 

d) posílení sítě prostřednictvím dalších informačních a poradenských sítí Unie a členských států, zejména EURES inovačního centra EU a poradenského centra InvestEu.

 

Služby, které síť poskytuje v rámci ostatních programů Unie, se financují z uvedených programů.

 

Komise stanoví prioritní opatření v síti Enterprise Europe Network s cílem zlepšit ty její části nebo prvky, které nesplňují minimální normy, s cílem poskytovat jednotnou podporu mikropodnikům a malým a středním podnikům v celé Unii.

 

Komise přijme prováděcí akty, jimiž se stanoví ukazatele a minimální normy pro účely měření dopadu sítě Enterprise Europe Network ve vztahu ke konkrétním cílům a účinnosti opatření pro malé a střední podniky.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

 

Komise je oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci podle článku 20 za účelem stanovení dalších forem podpory pro malé a střední podniky, které nejsou uvedeny v tomto odstavci.

 

 

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pro financování jsou způsobilá tato opatření určená k provádění specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. d) bodě i):

 

a) zvyšování informovanosti a vzdělání spotřebitelů v oblasti práv spotřebitelů prostřednictvím celoživotního vzdělávání zaměřeného na pravidla EU na ochranu spotřebitelů a posilování jejich postavení, aby byli schopni čelit novým výzvám spojeným s technologickým rozvojem a digitalizací, a to i pokud jde o specifické potřeby zranitelných spotřebitelů;

 

b) zajištění a usnadňování přístupu všech spotřebitelů a obchodníků ke kvalitnímu mimosoudnímu řešení sporů, řešení sporů on-line a informacím o možnostech nápravy;

 

c) podpora důslednějšího prosazování předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, se zvláštní pozorností věnovanou přeshraničním případům nebo případům, jichž se účastní třetí strany, účinná koordinace a spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány a spolupráce v oblasti prosazování práva se třetími zeměmi;

 

d) podpora udržitelné spotřeby zvýšením informovanosti spotřebitelů o trvanlivosti výrobku a jeho dopadu na životní prostředí, o prvcích ekodesignu, podpoře práv spotřebitelů v tomto směru a o možnosti nápravy v případě předčasného selhání výrobků;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právní subjekty usazené v třetí zemi, která není přidružená k programu, se mohou podílet na těchto činnostech:

Komise může umožnit, aby se právní subjekty usazené v třetí zemi, která není přidružená k programu, podílely na těchto činnostech:

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekty účastnící se činností uvedených v písmenech a) a b) nemají nárok na získávání finančních příspěvků Unie s výjimkou případů, kdy je to pro program zásadní, zejména z hlediska konkurenceschopnosti podniků v Unii a jejich přístupu na trhy nebo z hlediska ochrany spotřebitelů s bydlištěm v Unii. Uvedená výjimka se nevztahuje na ziskové subjekty.

Subjekty účastnící se činností uvedených v písmenech a) a b) nemají nárok na získávání finančních příspěvků Unie, zejména pokud existuje riziko přenosu inovačních technologií, s výjimkou případů, kdy je to pro program zásadní, zejména z hlediska konkurenceschopnosti podniků v Unii a jejich přístupu na trhy nebo z hlediska ochrany spotřebitelů s bydlištěm v Unii. Uvedená výjimka se nevztahuje na ziskové subjekty.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě opatření v oblasti dozoru nad trhem určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení orgány dozoru členských států nad trhem uvedené v článku 17 nařízení (ES) č. 765/2008 a článku 11 [návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků]97;

a)  v případě opatření v oblasti dozoru nad trhem určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii) tohoto nařízení orgány dozoru členských států nad trhem uvedené v článku 17 nařízení (ES) č. 765/2008 a článku 11 [návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků];97;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě opatření v oblasti akreditace a dozoru nad trhem určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení subjekt uznaný podle článku 14 nařízení (ES) č. 765/2008 k provádění činností uvedených v článku 32 nařízení (ES) č. 765/2008;

b)  v případě opatření v oblasti akreditace určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i) tohoto nařízení subjekt uznaný podle článku 14 nařízení (ES) č. 765/2008 k provádění činností uvedených v článku 32 nařízení (ES) č. 765/2008;

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. e) tohoto článku je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem úpravy seznamu subjektů, kterým může být udělen grant v rámci programu, a to pro účely opatření, jimiž se provádí konkrétní cíl podle čl. 3 odst. 2 písm. d) bodu i).

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnotící výbor či výbory pro opatření určená k provádění jednoho či více specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 mohou být zcela či částečně tvořeny externími odborníky.

Hodnotící výbor či výbory pro opatření určená k provádění jednoho či více specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 mohou být zcela či částečně tvořeny externími odborníky. Práce hodnotícího výboru/hodnotících výborů se zakládá na zásadách transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě opatření určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení, pokud jde o orgány dozoru nad trhem členských států a třetích zemí přidružených k programu a zkušební zařízení Unie uvedená v článku 20 [návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků], může program financovat až 100 % způsobilých nákladů, je-li dodržena zásada spolufinancování uvedená ve finančním nařízení.

1.  V případě opatření určených k provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodu ii) tohoto nařízení, pokud jde o orgány dozoru nad trhem členských států a třetích zemí přidružených k programu a zkušební zařízení Unie uvedená v článku 20 [návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků], může program financovat až 100 % způsobilých nákladů, je-li dodržena zásada spolufinancování uvedená ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu plus nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], pokud jsou tato opatření v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytuje.

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu plus nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], nebo nařízení (EU) XX [kterým se zřizuje program Digitální Evropa], zejména cíl týkající se moderních digitálních dovedností, pokud jsou tato opatření v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytuje.

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit koordinaci s programem Digitální Evropa a zajistit komplexní strategii EU pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí prostřednictvím jednoho či více pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

1.  Komise je oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci podle článku 20 a doplnit tak toto nařízení s cílem přijmout jeden či více pracovních programů v souladu s článkem 110 finančního nařízení. Pracovní programy jsou roční nebo víceleté a stanoví konkrétně cíle, jichž má být dosaženo, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou výši finančního plánu. Obsahují rovněž podrobný popis opatření, která mají být financována, údaj o částce přidělené na každé opatření a orientační harmonogram provádění. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní programy určené k provádění specifického cíle uvedenéhočl. 3 odst. 2 písm. e) stanovené v příloze I přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

2.  Komise je oprávněna přijmout aktypřenesené pravomoci podle článku 20 a doplnit tak toto nařízení přijetím pracovních programů v souladu se specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e) stanovených v příloze I.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v čl. 3 odst. 2 jsou uvedeny v příloze IV.

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku, pokud jde o účelnost a účinnost programu, dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v čl. 3 odst. 2 jsou uvedeny v příloze IV.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Nejpozději do [čtyři roky od začátku provádění programu] Komise vypracuje průběžnou hodnotící zprávu programu o míře dosažení cílů opatření podporovaných v rámci tohoto programu, výsledcích a dopadech, účinnosti využívání zdrojů a přidané hodnotě Unie.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.

5.  Nejpozději do [tři roky od ukončení provádění programu] Komise vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu o dlouhodobějším dopadu programu, výsledcích a udržitelnosti opatření a součinnosti mezi jednotlivými pracovními programy.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

6.  Komise předloží hodnotící zprávy uvedené v odstavcích 2 a 5 spolu se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a zveřejní je. V případě potřeby se ke zprávě přiloží návrhy na změny tohoto programu.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 9 a 17 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3 písm. b) a článcích 9, 10, 16 a 17 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 9 a 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. b) a článcích 9, 10, 16 a 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 9 a 17 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3 písm. b) a článků 9, 10, 16 a 17 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200299. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

__________________

__________________

99 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

99 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují transparentnost a viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise provede informační a komunikační kampaně uživatelsky vstřícným způsobem, a to za účelem zvýšení povědomí spotřebitelů, občanů, podniků – zejména malých a středních podniků – a orgánů veřejné správy o prostředcích poskytovaných prostřednictvím finančních nástrojů v rámci tohoto nařízení, jakož i o opatřeních a jejich výsledcích. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise (Eurostat) provádí informační a komunikační činnosti týkající se provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření a výsledků, týkají-li se vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky, a to v souladu se statistickými zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

3.  Komise (Eurostat) provádí informační a komunikační činnosti týkající se provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření a výsledků, týkají-li se shromažďování údajů, vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky, a to v souladu se statistickými zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření k eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031105 nebo opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

a)  preventivní opatření a opatření k omezení výskytu nebo eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031105 nebo opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

_________________

_________________

105 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  opatření k eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

b)  preventivní opatření a opatření k omezení výskytu nebo eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření k eradikaci uvedená v písmeni a) tohoto odstavce a opatření k omezení výskytu uvedená v písmeni b) tohoto odstavce, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu;

c)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření uvedená v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu, přičemž v případě nutnosti dojde k omezení volného pohybu přenašečů do sousedních členských států;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  opatření k eradikaci škodlivého organismu, který se objevil náhle, i když není považován za karanténní škodlivý organismus pro Unii, nýbrž za důsledek extrémních klimatických jevů nebo klimatických změn v určitém členském státě;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.4a.  pokud existuje podezření na propuknutí nákazy zvířat nebo výskyt škodlivých organismů, bude třeba v celé EU, na území Unie a na jejích vnějších hranicích, výrazně posílit kontroly a monitorování;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.4b.  opatření ke sledování výskytu známých i v současnosti neznámých škodlivých organismů a nákaz.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.  Roční a víceleté programy ve veterinární a rostlinolékařské oblasti zaměřené na eradikaci, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze III a škůdců rostlin musí být prováděny v souladu s ustanoveními příslušného práva Unie.

2.1.  Roční a víceleté programy ve veterinární a rostlinolékařské oblasti zaměřené na prevenci, eradikaci, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze III a škůdců rostlin musí být prováděny v souladu s ustanoveními příslušného práva Unie.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto programy by měly odrážet nové okolnosti způsobené změnou klimatu a jejich rozmanitost na evropské úrovni; měly by rovněž pomáhat předcházet zhoršování stavu evropské biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření k eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 2016/2031 nebo v souladu s opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

c)  preventivní opatření a opatření k omezení výskytu nebo eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 2016/2031 nebo v souladu s opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  opatření k eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

d)  preventivní opatření a opatření k omezení výskytu nebo eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod 2.3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření k eradikaci uvedená v písmeni c) tohoto bodu a opatření k omezení výskytu uvedená v písmeni d) tohoto bodu, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu;

e)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření uvedená v písmenech c) a d) tohoto bodu, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu;

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, jejímž účelem je sladit text s pozměňovacími návrhy, v nichž se požaduje, aby preventivní opatření a opatření k omezení výskytu byla způsobilá stejně jako opatření k eradikaci.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Činnosti na podporu zlepšování dobrých životních podmínek zvířat

3.  Činnosti na podporu zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, včetně opatření, která mají zaručit dodržování norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a sledovatelnost, a to i během přepravy zvířat.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Činnosti na podporu udržitelné výrobyspotřeby potravin.

7.  Činnosti na podporu agroekologické výroby, udržitelné spotřeby potravin, která nepoškozuje životní prostředí a biologickou rozmanitost, a prosazování přímého prodeje a krátkých dodavatelských řetězců.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Databáze a počítačové systémy pro správu informací, které jsou zapotřebí pro účelné a účinné provádění právních předpisů souvisejících se specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e) a které mají prokázanou přidanou hodnotu pro Unii jako celek.

8.  Databáze a počítačové systémy pro správu informací, které jsou zapotřebí pro účelné a účinné provádění právních předpisů souvisejících se specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e) a které mají prokázanou přidanou hodnotu pro Unii jako celek; uplatňování nových technologií za účelem zlepšení sledovatelnosti výrobků, například QR kódů na obalech výrobků.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Technická a vědecká práce, včetně studií a koordinačních činností, která je nezbytná k zajištění řádného uplatňování právních předpisů s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) a přizpůsobení těchto právních předpisů vědeckému, technologickému a společenskému vývoji.

11.  Technická a vědecká práce, včetně studií a koordinačních činností, která je nezbytná k zabezpečení předcházení výskytu nových a neznámých škodlivých organismů a nákaz a zajištění řádného uplatňování právních předpisů s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) a přizpůsobení těchto právních předpisů vědeckému, technologickému a společenskému vývoji.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14.  Podpora iniciativ Unie a členských států v oblasti informování a zvyšování povědomí, jež mají zajistit lepší, předpisům vyhovující a udržitelnou výrobu a spotřebu potravin, a to při současném uplatňování pravidel s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e), včetně činností v oblasti prevence plýtvání potravinami a boje proti podvodům v potravinářství.

14.  Podpora iniciativ Unie a členských států v oblasti informování a zvyšování povědomí, jež mají zajistit lepší, předpisům vyhovující a udržitelnou výrobu a spotřebu potravin, a to při současném uplatňování pravidel s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e), včetně prevence plýtvání potravinami přispívající k oběhovému hospodářství a činností v oblasti boje proti podvodům v potravinářství.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  lepší měření v oblasti obchodu se službami, přímých zahraničních investic, globálních hodnotových řetězců a dopadu globalizace na hospodářství Unie.

–  lepší měření v oblasti obchodu se zbožím a službami, přímých zahraničních investic, globálních hodnotových řetězců a dopadu globalizace na hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  poskytování kvalitních, včasných a spolehlivých statistik na podporu evropského pilíře sociálních práv a politiky Unie v oblasti dovedností, včetně statistik trhu práce, zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravy, příjmů, životních podmínek, chudoby, nerovnosti, sociální ochrany, nehlášené práce a satelitních účtů dovedností,

–  poskytování kvalitních, včasných a spolehlivých statistik na podporu evropského pilíře sociálních práv a politiky Unie v oblasti dovedností, mj. statistik trhu práce, zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravy, příjmů, životních podmínek, chudoby, nerovnosti, sociální ochrany, nehlášené práce a satelitních účtů dovedností,

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha III

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Seznam nákaz zvířat a zoonóz

Seznam nákaz zvířat a zoonóz

(1)  mor koní,

Seznam nákaz zvířat a zoonóz zahrnuje:

(2)  africký mor prasat,

a)   seznam nákaz vypracovaný podle části 1 kapitoly 2 nařízení 2016/429;

(3)  sněť slezinná,

b)   salmonelu, zoonózy a jejich původce, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2160/2003 a směrnice 2003/99/ES;

(4)  influenza ptáků (vysoce patogenní),

c)   přenosné spongiformní encefalopatie.

(5)  influenza ptáků (nízkopatogenní),

 

(6)  kampylobakteróza,

 

(7)  klasický mor prasat,

 

(8)  slintavka a kulhavka,

 

(9)  nakažlivá pleuropneumonie koz,

 

(10)  vozhřivka,

 

(11)  infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24),

 

(12)  infekce bakteriemi Brucella abortus, B. melitensis a B. suis,

 

(13)  infekce virem epizootického hemoragického onemocnění,

 

(14)  infekce virem nodulární dermatitidy,

 

(15)  infekce bakterií Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (plicní nákaza skotu),

 

(16)  infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis)

 

(17)  infekce virem newcastleské choroby,

 

(18)  infekce virem moru malých přežvýkavců,

 

(19)  infekce virem vztekliny,

 

(20)  infekce virem horečky Údolí Rift,

 

(21)  infekce virem moru skotu,

 

(22)  infekce zoonotickými sérovary salmonel,

 

(23)  infestace Echinococcus spp,

 

(24)  listerióza,

 

(25)  neštovice ovcí a koz,

 

(26)  přenosné spongiformní encefalopatie,

 

(27)  trichinelóza,

 

(28)  venezuelská encefalomyelitida koní,

 

(29)  verotoxigenní E. coli.

 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byl zohledněn přezkum seznamu nákaz provedený na základě nařízení 2016/429, který může Komise aktualizovat, a aby na tento seznam byla zařazena i salmonela, zoonózy a jejich původci.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha IV – Ukazatele – tabulka

Znění navržené Komisí

 

Cíl

Ukazatel

 

 

 

1 – Počet nových stížností a případů nedodržení požadavků v oblasti volného pohybu zboží a služeb i právních předpisů Unie o zadávání veřejných zakázek. 

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a)

2 – Index STRI (Services Trade Restrictiveness Index).

 

3 – Počet návštěv portálu Vaše Evropa.

 

4 – Počet společných kampaní dohledu nad trhem.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. b)

1 – Počet MSP využívajících podporu.

 

2 – Počet podporovaných společností, které uzavřely obchodní partnerství.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. c)

 

i)

1 – Podíl evropských norem prováděných členskými státy jako vnitrostátní normy na celkovém počtu platných evropských norem.

ii)

2 – Procento mezinárodních standardů účetního výkaznictví a auditů schválených Unií.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. d)

 

i)

1 – Index podmínek pro spotřebitele.

ii)

2 – Počet stanovisek a reakcí příjemců na veřejné konzultace v oblasti finančních služeb.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. e)

1 – Počet úspěšně provedených vnitrostátních programů ve veterinární a rostlinolékařské oblasti.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. f)

1 – Dopad statistik zveřejňovaných na internetu: počet zmínění webových stránek a pozitivních/negativních stanovisek.

 

 

Pozměňovací návrh

 

Cíl

Ukazatel

 

 

 

1 – Právní předpisy Unie o zadávání veřejných zakázek.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodu i)

2 – Index STRI (Services Trade Restrictiveness Index).

 

3 – Počet návštěv portálu Vaše Evropa.

 

 

 

1 – Počet nových stížností a případů nedodržení požadavků v oblasti volného pohybu zboží a služeb a prodeje zboží online.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii)

2 – Počet společných kampaní o dohledu nad trhem a bezpečnosti produktů.

 

 

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. b)

1 – Počet malých a středních podniků, jež dostávají podporu z programu a ze sítě.

 

2 – Počet podporovaných společností, které uzavřely obchodní partnerství.

 

2a – Počet podnikatelů, kteří využívají programy odborného poradenství a mobility

 

2b – Snížení času a nákladů na založení malého a středního podniku.

 

2c – Počet vytvořených podnikových sítí ve srovnání s výchozí úrovní

 

2d – Počet členských států, které používají test dopadů na malé a střední podniky.

 

2e – Podstatné zvýšení počtu členských států s jediným kontaktním místem pro začínající podniky.

 

2f – Zvýšení podílu vyvážejících malých a středních podniků a zvýšení podílu malých a středních podniků vyvážejících mimo Unii, ve srovnání s výchozí úrovní.

 

2g – Podstatné zvýšení počtu členských států uplatňujících řešení v oblasti podnikání zaměřená na potenciální, mladé a nové podnikatele a podnikatelky, jakož i specifické cílové skupiny ve srovnání s výchozí úrovní.

 

2h – Zvýšení podílu občanů Unie, kteří by chtěli být samostatně výdělečně činní, ve srovnání s výchozí úrovní.

 

2i – Výsledky malých a středních podniků, pokud jde o udržitelnost, měřené na základě zvýšení podílu malých a středních podniků Unie vyrábějících udržitelné produkty modrého hospodářství a zelené produkty1a a poskytujících takové služby a na základě zlepšení jejich účinného využívání zdrojů (jež mohou zahrnovat energii, materiály, vodu, recyklaci atd.) ve srovnání s výchozí hodnotou.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. c)

 

i)

1 – Podíl evropských norem prováděných členskými státy jako vnitrostátní normy na celkovém počtu platných evropských norem.

ii)

2 – Procento mezinárodních standardů účetního výkaznictví a auditů schválených Unií.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. d)

 

i)

1 – Index podmínek pro spotřebitele.

ii)

2 – Počet stanovisek a reakcí příjemců na veřejné konzultace v oblasti finančních služeb.

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. e)

1 – Počet úspěšně provedených vnitrostátních programů ve veterinární a rostlinolékařské oblasti.

 

2 – Počet mimořádných situací vyvolaných škodlivými organismy, které byly úspěšně vyřešeny;

 

3 – Počet mimořádných situací vyvolaných nákazami, které byly úspěšně vyřešeny;

Cíle stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. f)

1 – Dopad statistik zveřejňovaných na internetu: počet zmínění webových stránek a pozitivních/negativních stanovisek.

(1)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.].

(2)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednotný trh od počátku tvořil a stále tvoří základ a jednu z hlavních složek evropského projektu.

Za 25 let své existence přispěl jednotný trh k dosažení vysoké úrovně integrace mezi členskými státy a v mnoha ohledech přináší podnikům, občanům a spotřebitelům hmatatelné výhody, jako např. větší výběr a nižší ceny v rámci konkurenceschopnějšího trhu, příležitosti k cestování a práci v celé EU, přístup na obrovský trh pro podniky a lepší ochranu spotřebitelů. Navzdory přijetí a provedení více než 3 500 opatření není projekt jednotného trhu zdaleka dokončen. Dokončení jednotného trhu nadále brání řada překážek, jako jsou nedostatky v právních předpisech, administrativní zátěž, neúčinné provádění a nedostatečné prosazování práva EU, stejně jako měnící se okolnosti a nově se objevující výzvy a překážky.

Evropský parlament opakovaně vyzýval ke zlepšení řízení a účinnosti jednotného trhu a Komise označila integraci trhu za jednu ze svých hlavních priorit.

Pro příští programové období 2021–2027 Komise navrhuje nový program pro jednotný trh, který spojí šest dříve samostatných programů a množství opatření do jednoho soudržného rámce. Hlavním cílem je zavedení a prosazování různých činností na podporu dosažení jednotného trhu v širším slova smyslu, zlepšení součinnosti a pružnosti a odstranění překrývání stávajících programů EU.

Zpravodaj nový „program pro jednotný trh“ v obecné rovině vítá a sdílí názor Komise, že dosažení dobře fungujícího vnitřního trhu vyžaduje strategický a integrovaný přístup.

Zpravodaj však navrhuje několik zlepšení v následujících oblastech:

Finanční krytí

Komise navrhuje, aby finanční krytí bylo rozděleno mezi čtyři různé cíle: Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), spotřebitelé, potravinový řetězec a udržitelná spotřeba a statistiky. Zpravodaj se domnívá, že celkové finanční krytí nestačí na pokrytí všech výzev jednotného trhu a zejména na přizpůsobení se rychle se měnícímu prostředí ovlivňované digitální revolucí a globalizací.

Zpravodaj nicméně navrhuje upravit celkové finanční krytí a všechny rozpočtové položky, teprve až budou stanoveny přesné částky v návrhu průběžné zprávy Evropského parlamentu o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích na období 2021–2027.

Zpravodaj dále navrhuje novou rozpočtovou položku věnovanou dozoru nad trhem, bezpečnosti výrobků a schvalování typu v souladu s posouzením dopadů programu pro jednotný trh a posouzením dopadů podle nařízení o prosazování a souladu. Zpravodaj je rovněž přesvědčen, že je třeba výslovně uvést cíle, na něž bude určena zbývající částka, a stanovit finanční strop pro technickou a administrativní pomoc.

Zaměření na dozor nad trhem a bezpečnost výrobků

Pokud jde o cíle programu, zpravodaj je pevně přesvědčen, že zlepšení fungování jednotného trhu závisí na posílení činností dozoru nad trhem a zvýšení bezpečnosti výrobků se zvláštním zřetelem na výrobky prodávané on-line. Zpravodaj uznává, že účinný dozor nad trhem by mohl mít zásadní význam pro ochranu veřejných zájmů, jako např. zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu spotřebitelů, ochranu životního prostředí a veřejnou bezpečnost, stejně jako zajištění rovných podmínek pro všechny hospodářské subjekty. V nedávné době došlo k několika skandálům, jako byla například „dieselgate“, které ukázaly, že nevyhovující a nebezpečné výrobky nesplňující normy jsou na unijním trhu stále realitou. Je jasné, že dozor nad trhem v EU je třeba zefektivnit a lépe koordinovat. Nedávno schválené nařízení o schvalování typu a nařízení o prosazování a souladu, které se v současnosti projednává, stanoví rámec pro podporu lepší spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem, evropskými orgány a hospodářskými subjekty. Na základě toho zpravodaj zavádí nový specifický cíl týkající se dozoru nad trhem, bezpečnosti výrobků a schvalování typu a souvisejících opatření a stanoví pro ně zvláštní rozpočtovou položku.

Spotřebitelé

Zpravodaj je přesvědčen, že program pro jednotný trh přispívá k vytváření podmínek umožňujících občanům EU plně využívat jednotný trh. Proto navrhuje začlenit odkazy na konkrétní opatření zaměřená na posílení ochrany spotřebitele, posílení postavení spotřebitelů a podporu jejich zájmů se zvláštním zřetelem k novým příležitostem a výzvám, které přináší digitalizace, v souladu s programem pro spotřebitele na období 2014–2020.

Vývoj v oblasti digitálních technologií

V celém znění nařízení zpravodaj doplnil odkazy na vývoj v oblasti digitálních technologií ve všech oblastech, jichž se program týká. Sedmiletý program musí být pružný a dostatečně zohledňovat budoucí vývoj, aby se dokázal přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí, v němž mají nové technologie silný vliv na obchodní modely, jako jsou např. sociální ekonomika a ekonomika sdílení, spotřebitele i hospodářství EU jako celek.

Provádění, hodnocení a zveřejnění programu

Návrh Komise neuvádí dostatek informací o způsobu provádění nového programu. Přijímání ročních nebo víceletých pracovních programů je velmi důležité, protože pracovní programy stanoví mimo jiné opatření, která mají být financována, či příděly finančních prostředků.

Pokud jde o hodnocení, navrhuje zpravodaj povinné závěrečné hodnocení programu do roku 2030 se zvláštním důrazem na dlouhodobý dopad programu, udržitelnost opatření a součinnost mezi jednotlivými pracovními programy.

Pokud jde o transparentnost a zveřejnění, zpravodaj navrhuje, aby Komise přijala informační a komunikační opatření ke zvýšení informovanosti spotřebitelů, podniků, zejména malých a středních podniků, a orgánů veřejné správy o možnostech, jež program nabízí.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (13.12.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Zpravodaj (*): Ralph Packet

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné, s cílem přinášet prospěch všem občanům EU. Soulad s pravidly Unie v oblasti hospodářské soutěže není pouze právním požadavkem v členských státech, ale je nezbytný pro samotné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Aniž je dotčena stávající úroveň transparentnosti a demokratické kontroly ze strany spolunormotvůrců, je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu a jeho rozvoj.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie.

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje stávající evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro shromažďování údajů, jakož i pro vývoj, vypracovávání, správné používání, uplatňování a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou evropskou statistiku, mj. v oblastech trhu a migrace, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii.

__________________

__________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů. Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech stávajících a potenciálních subjektů na vnitřním trhu: podniků, včetně začínajících podniků, střadatelů a investorů, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů. Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož spotřebitelské trhy neznají vzhledem k rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto v případě potřeby umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

(14)  Jelikož vzhledem k rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb a rozvoji digitálního trhu neznají spotřebitelské trhy hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto v případě potřeby umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, odstranit izolaci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Program by proto měl podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu zlepšování každodenního života občanů a schopnosti podniků obchodovat přes hranice.

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, odstranit izolaci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech občanů a podniků, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Program by proto měl podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu zlepšování každodenního života občanů a schopnosti podniků obchodovat přes hranice.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh ve smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje systém zajišťující, aby nebyla narušována hospodářská soutěž, měl by program podporovat politiku Unie v oblasti hospodářské soutěže, sítě a spolupráci s vnitrostátními orgány a soudy i oslovení širší skupiny zúčastněných stran v rámci sdělování a vysvětlování práv, přínosů a povinností souvisejících s politikou hospodářské soutěže Unie.

(20) Vzhledem k tomu, že Smlouvafungování Evropské unie zahrnuje systém pravidel zajišťujících, aby nebyla narušována hospodářská soutěž na vnitřním trhu, měl by program přispívat k podpoře politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže tím, že zlepšíposílí spolupráci s Evropskou sítí pro hospodářskou soutěž a s vnitrostátními orgány a soudy, mj. prostřednictvím posílení mezinárodní spolupráce a sdělování a vysvětlování práv, přínosů a povinností souvisejících s politikou hospodářské soutěže Unie. Program by měl zejména pomoci Komisi zlepšit její analýzu a hodnocení vývoje na trhu, a to i prostřednictvím širšího využívání odvětvových šetření a systematičtějšího sdílení výsledků a osvědčených postupů Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. To by mělo přispět k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a rovných podmínek, rovněž na mezinárodní úrovni, a k posílení postavení podniků, zejména malých a středních podniků, a spotřebitelů a umožnit tak využívání výhod jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Program se musí zabývat především radikálními důsledky, jaké má pro hospodářskou soutěž a fungování vnitřního trhu probíhající transformace hospodářství a podnikatelského prostředí, k níž dochází zejména exponenciálním nárůstem množství údajů a jejich využívání, s přihlédnutím k rostoucímu využívání umělé inteligence a dalších nástrojů IT a odborných znalostí společnostmi a jejich poradci. Dále je nezbytné, aby program podporoval sítě a spolupráci s orgány a soudy členských států, jelikož nenarušená hospodářská soutěž a fungování vnitřního trhu rozhodujícím způsobem závisí na činnosti těchto subjektů. S ohledem na specifickou úlohu politiky hospodářské soutěže při předcházení poškozování vnitřního trhu v důsledku protisoutěžního chování za hranicemi Unie by program měl v případě potřeby podporovat také spolupráci s orgány třetích zemí. A konečně je nutné rozšiřovat informační činnosti, aby více občanů a podniků mohlo plně využívat výhod spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že řada iniciativ programu je nová a že část programu týkající se hospodářské soutěže je zvlášť ovlivněna dynamickým vývojem podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu – zejména pokud jde o umělou inteligenci, algoritmy, data velkého objemu, kybernetickou bezpečnost a forenzní technologie –, jehož tempo a rozsah se obtížně odhadují, předpokládá se, že řešení vyvíjejících se potřeb v této části programu bude vyžadovat flexibilní přístup.

(21)  Program se musí zabývat především důsledky, jaké má pro hospodářskou soutěž a fungování vnitřního trhu probíhající radikální transformace hospodářství a podnikatelského prostředí a digitální ekonomiky, k níž dochází zejména exponenciálním nárůstem množství údajů a jejich využívání, s přihlédnutím k rostoucímu využívání umělé inteligence a dalších nástrojů IT a odborných znalostí společnostmi a jejich poradci. Dále je nezbytné, aby program podporoval sítě a spolupráci s orgány a soudy členských států, jelikož nenarušená hospodářská soutěž a fungování vnitřního trhu rozhodujícím způsobem závisí na činnosti těchto subjektů. S ohledem na specifickou úlohu politiky hospodářské soutěže při předcházení poškozování vnitřního trhu v důsledku protisoutěžního chování za hranicemi Unie by program měl v případě potřeby podporovat také spolupráci s orgány třetích zemí. A konečně je nutné rozšiřovat informační činnosti, aby více občanů a podniků mohlo plně využívat výhod spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že řada iniciativ programu je nová a že prosazování hospodářské soutěže je zvlášť ovlivněno dynamickým vývojem a výzvami v oblasti podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu – mj. pokud jde o umělou inteligenci, algoritmy, data velkého objemu, digitální monopoly, zavádění širokopásmového připojení, zeměpisné blokování, využívání patentů jako prostředku k zabránění přístupu k technologiím, pozice strážců, kterou hrají poskytovatelé internetových služeb, dražby spektra, kybernetickou bezpečnost a forenzní technologie –, jejichž tempo a rozsah se obtížně odhadují, předpokládá se, že řešení vyvíjejících se potřeb v této části programu bude vyžadovat flexibilní přístup. Komise bude pravidelně informovat Parlament a Radu o opatřeních v oblasti hospodářské soutěže financovaných programem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 53prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU.

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu mj. prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 53prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a průmyslová odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet z úspěšných zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Systém školení pro nové podnikatele by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl usilovat o další růst a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie.

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a průmyslová odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet z úspěšných zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost a znalosti malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Systém školení pro nové podnikatele by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl usilovat o další růst a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Pro vnitřní trh, efektivní fungování kapitálových trhů, jakož i pro vytvoření integrovaného trhu finančních služeb v kontextu unie kapitálových trhů je nezbytný řádně fungující společný rámec účetního výkaznictví.

(32)  Pro vnitřní trh, efektivní fungování finančních trhů, jakož i pro vytvoření integrovaného trhu finančních služeb v kontextu bankovní unie a unie kapitálových trhů je nezbytný řádně fungující společný rámec účetního výkaznictví.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Unie přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování postavení spotřebitelů a k tomu, aby se spotřebitelé stali ústředním bodem vnitřního trhu, a to podporou a doplňováním politik členských států ve snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod vnitřního trhu a aby při tom byla prostřednictvím konkrétních opatření zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti a právních a hospodářských zájmů. Unie musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání právních předpisů o ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků v praxi a pro podniky rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Kromě toho je nutné posílit postavení spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se přispěje k udržitelnému oběhovému hospodářství účinně využívajícímu energii a zdroje.

(36)  Unie přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů, k posilování postavení spotřebitelů a k tomu, aby se spotřebitelé stali ústředním bodem vnitřního trhu, a to podporou a doplňováním politik členských států ve snaze zajistit, aby občané, pokud vystupují jako spotřebitelé, mohli plně požívat výhod vnitřního trhu a aby při tom byla prostřednictvím konkrétních opatření zajištěna řádná ochrana jejich bezpečnosti a právních a hospodářských zájmů. Unie musí též zajistit řádné a jednotné vymáhání právních předpisů o ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků v praxi a pro podniky rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Kromě toho je nutné posílit postavení spotřebitelů, podpořit je a pomáhat jim, aby činili udržitelná rozhodnutí, čímž se přispěje k udržitelnému oběhovému hospodářství účinně využívajícímu energii a zdroje, které sleduje cíle stanovené v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Občané jsou obzvlášť dotčeni fungováním trhů finančních služeb. Tyto trhy jsou klíčovou součástí vnitřního trhu a vyžadují pevný rámec pro regulaci a dozor, který zajišťuje nejen finanční stabilitu a udržitelné hospodářství, ale též poskytuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelům a ostatním koncovým uživatelům finančních služeb, včetně drobných investorů, střadatelů, pojistníků, členů a příjemců dávek z penzijních fondů, individuálních podílníků, dlužníků a malých a středních podniků. Je důležité zlepšit jejich schopnost podílet se na tvorbě politiky pro finanční sektor.

(41)  Občané jsou obzvlášť dotčeni fungováním finančních trhů,měli by proto obdržet další informace o relevantních právech, rizicích a přínosech. Tyto trhy jsou klíčovou součástí vnitřního trhu a vyžadují pevný rámec pro regulaci a dozor, který zajišťuje nejen finanční stabilitu a udržitelné hospodářství, ale též poskytuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelům a ostatním koncovým uživatelům finančních služeb, včetně drobných investorů, střadatelů, pojistníků, členů a příjemců dávek z penzijních fondů, individuálních podílníků, dlužníků a malých a středních podniků. Program by měl přispět ke zlepšení jejich schopnosti podílet se na tvorbě politiky, mj. prostřednictvím vytváření a šíření jasných, úplných a uživatelsky vstřícných informací o produktech uváděných na finanční trhy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Program by měl proto nadále podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do oblasti působnosti programu budování kapacit na období 2017–2020 na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/82660; program navazoval na pilotní program a na přípravnou akci z let 2012–2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům politik poskytly názory jiných zúčastněných stran než odborníků finančního sektoru a zajistilo se lepší zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb. Výsledkem by měla být lepší politická opatření v oblasti finančních služeb, a to zejména díky tomu, že veřejnost lépe porozumí otázkám, které se v oblasti regulace finančního sektoru řeší, a že získá větší finanční gramotnost.

(42)  Program by měl proto nadále podporovat zvláštní činnosti zahrnuté do oblasti působnosti programu budování kapacit na období 2017–2020 na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/82660; program navazoval na pilotní program a na přípravnou akci z let 2012–2017. Je to nutné proto, aby se tvůrcům politik poskytly názory jiných zúčastněných stran než odborníků finančního sektoru a zajistilo se lepší zastoupení zájmů spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb. V zájmu určení otázek souvisejících s tvorbou politik Unie a zajištění zájmů spotřebitelů v oblasti finančních služeb musí program průběžně rozvíjet svou metodiku a osvědčené postupy ohledně toho, jak zvýšit zapojení spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb. To by mělo zlepšit politická opatření v oblasti finančních služeb, a to zejména díky tomu, že veřejnost lépe porozumí otázkám, které se v oblasti regulace finančního sektoru řeší, a že získá větší finanční gramotnost. Veřejné zdroje tohoto programu by se měly soustředit na to, co je zásadně důležité pro koncové uživatele, a vyvarovat se jakékoli formy přímé nebo nepřímé finanční podpory komerčních aktivit navržených soukromými finančními provozovateli.

__________________

__________________

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (Úř. věst. L 129, 19.5.2017, s.17).

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826 ze dne 17. května 2017, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (Úř. věst. L 129, 19.5.2017, s.17).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  V rámci pilotního projektu v letech 2012 až 2013 a přípravné akce v letech 2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma organizacím na základě roční otevřené výzvy k podávání návrhů. Jedná se o organizaci Finance Watch, která byla zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie jako mezinárodní neziskové sdružení založené podle belgického práva, a Better Finance, která vznikla tak, že někdejší evropské svazy investorů a podílníků byly od roku 2009 reorganizovány a přejmenovány. Program budování kapacit zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly v rámci programu nadále spolufinancovány. Toto financování by mělo nicméně podléhat přezkumu.

(43)  V rámci pilotního projektu v letech 2012 až 2013 a přípravné akce v letech 2014 až 2016 Komise udělila granty dvěma organizacím na základě roční otevřené výzvy k podávání návrhů. Jedná se o organizaci Finance Watch, která byla zřízena v roce 2011 za použití grantů Unie jako mezinárodní neziskové sdružení založené podle belgického práva, a Better Finance, která vznikla tak, že někdejší evropské svazy investorů a podílníků byly od roku 2009 reorganizovány a přejmenovány. Program budování kapacit zavedený nařízením (EU) 2017/826 uvádí tytéž dvě organizace jako jediné příjemce. Je proto nezbytné, aby tyto organizace byly v rámci programu nadále spolufinancovány. Toto financování by mělo nicméně podléhat přezkumu. V této souvislosti je třeba připomenout, že pokud dojde k prodloužení programu budování kapacit a odpovídajícího financování i na období po roce 2020 a pokud se objeví další potenciální příjemci, měla by být výzva k účasti otevřena i jakýmkoli jiným organizacím, které splňují kritéria a přispívají k naplňování cílů programu v souladu s nařízením (EU) 2017/826.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Pro rozhodování na základě důkazů je zásadní disponovat vysoce kvalitní evropskou statistikou, která byla vyvíjena, vypracována a šířena v rámci evropského statistického programu. Evropská statistika by měla být včas k dispozici a měla by přispívat k provádění politik Unie, jak je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, zejména pokud jde o posílenou a integrovanou správu ekonomických záležitostí, sociální, ekonomickou a územní soudržnost, udržitelný rozvoj, zemědělskou politiku, sociální rozměr Evropy a globalizaci.

(48)  Vysoce kvalitní evropská statistika, která byla vypracována, sdílena, šířena a důsledně uplatňována na úrovni Unie a v členských státech, by měla být včas k dispozici a měla by přispívat k provádění politik Unie, jak je zakotveno v článku 3 Smlouvy o Evropské unii, jakož i ve Smlouvě o fungování Evropské unie, zejména pokud jde o posílenou a integrovanou správu ekonomických záležitostí, sociální, ekonomickou a územní soudržnost, udržitelný rozvoj, zemědělskou politiku, sociální rozměr Evropy a globalizaci.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Evropská statistika je nezbytná pro rozhodování Unie a pro měření výkonnosti a dopadu iniciativ Unie. Je tudíž třeba zajistit, aby byla evropská statistika nadále poskytovánavyvíjena – za použití celounijního přístupu přesahujícího hledisko vnitřního trhu –, a byly tak pokryty všechny činnosti a oblasti politiky Unie a podniky a občané mohli přijímat informovaná rozhodnutí.

(49)  Evropská statistika je nezbytná pro rozhodování Unie a pro měření výkonnosti a dopadu řady iniciativ Unie. Je třeba zajistit, aby byly nadále poskytoványvyvíjeny – za použití přístupu přesahujícího hledisko vnitřního trhu a s rozčleněním podle států, případně regionů –, a byly tak pokryty všechny stávající a potenciální činnosti a oblasti politiky Unie a evropští občané, podniky a správní orgány mohli přijímat informovaná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Program byl v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro Evropský statistický systém k předběžnému přezkoumání.

(51)  Program byl v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 předložen Výboru pro Evropský statistický systém k předběžnému přezkoumání a měl by být prováděn způsobem, který zajistí účinný parlamentní dohled.

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60)  Vzhledem ke zvyšující se vzájemné propojenosti světového hospodářství by program měl nadále nabízet možnost zapojit do určitých činností externí odborníky, jako jsou například úředníci ze třetích zemí, zástupci mezinárodních organizací nebo hospodářské subjekty.

(60)  Vzhledem ke zvyšující se vzájemné propojenosti světového hospodářství, včetně digitální ekonomiky, by program měl nadále nabízet možnost zapojit do určitých činností externí odborníky, jako jsou například úředníci ze třetích zemí, zástupci mezinárodních organizací nebo hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Opatření programu by měla být případně využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, aniž by zdvojovala či vytlačovala soukromé financování, a měla by mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(71)  Opatření programu by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu a úměrným způsobem řešit selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, aniž by zdvojovala či vytlačovala soukromé financování.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67990upravuje zpracování osobních údajů v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200191 upravuje zpracování osobních údajů Komisí v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů. Výměna nebo předávání informací příslušnými orgány se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 a výměna nebo předávání informací ze strany Komise se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 45/2001.

(81)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67990upravuje zpracování osobních údajů v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200191 upravuje zpracování osobních údajů Komisí v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů. Výměna nebo předávání informací příslušnými orgány, včetně procesu vytváření a šíření statistik v případech, kdy je zásada důvěrnosti statistických informací rovněž uznána nařízením (ES) č. 223/2009, se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 a výměna nebo předávání informací ze strany Komise se má uskutečňovat v souladu s pravidly o předávání osobních údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 45/2001.

_________________

_________________

90 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

90 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

91 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

91 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(83)  Program by měl též zajistit větší zviditelnění a soudržnost vnitřního trhu Unie, konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, a činností v oblasti evropské statistiky mezi evropskými občany, podniky a správami.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu a konkurenceschopnosti podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a rámce pro financování vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu, aby z něj měli prospěch všichni občané EU, a v tomto ohledu i pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, finančních služeb a rámce pro financování shromažďování údajů a vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky zahrnující všechny politiky Unie v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii a ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „evropskou statistikou“ se rozumí statistiky vyvinuté, vypracované a šířené v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009;

2)  „evropskou statistikou“ se rozumí statistiky vyvinuté, vypracované a šířené na úrovni Unie a v členských státech v souladu s článkem 1 Smlouvy o Evropské unii a nařízením (ES) č. 223/2009;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistky o Evropě, o něž se může opřít tvorba, monitorování a hodnocení všech politik Unie a které pomáhají tvůrcům politik, podnikům, akademické obci, občanům a médiím činit informovaná rozhodnutí a aktivně se zapojit do demokratického procesu.

b)  vyvíjet, vypracovávat a šířit vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé evropské statistky, o něž se může opřít tvorba, monitorování a hodnocení všech politik Unie, a to i v oblastech obchodu a migrace, a které pomáhají občanům, tvůrcům politik a regulačním orgánům, orgánům dohledu, podnikům, akademické obci, občanské společnosti a médiím činit informovaná rozhodnutí a aktivně se zapojit do demokratického procesu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podporují tvorbu vysoce kvalitních mezinárodních norem účetního výkaznictví a auditů, usnadňují jejich začlenění do práva Unie a podporují inovace a rozvoj osvědčených postupů při zpřístupňování údajů podniky;

ii)  podporují tvorbu vysoce kvalitních mezinárodních norem účetního výkaznictví a auditů, usnadňují jejich začlenění do práva Unie a/nebo podporují inovace a rozvoj osvědčených postupů při zpřístupňování údajů malými i velkými podniky;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, podnikům a občanské společnosti, posilováním jejich postavení a jejich vzděláváním, zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce, zajištěním přístupu všech spotřebitelů k nápravě a poskytováním přiměřených informací o trzích a spotřebitelích;

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, podnikům a občanské společnosti, zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, podporou udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce, zajištěním přístupu všech spotřebitelů k nápravě a poskytováním přiměřených jasných a uživatelsky přívětivých informací o trzích a jednotlivých kategoriích finančních produktů;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  posilováním účasti spotřebitelů, ostatních koncových uživatelů finančních služeb a občanské společnosti na tvorbě politik v oblasti finančních služebpodporou lepšího porozumění finančnímu sektoru;

ii)  posilováním účasti spotřebitelů, ostatních koncových uživatelů finančních služeb a občanské společnosti na tvorbě politik v oblasti finančních služeb, podporou lepšího porozumění finančnímu sektoru a jednotlivým kategoriím finančních produktů uváděných na trh a zajištěním zájmů spotřebitelů v oblasti retailových finančních služeb;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracovávat a šířit kvalitní statistiky o Evropě včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií.

f)  vyvíjet, vypracovávat a šířit kvalitní evropské statistiky a informovat o nich včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií a poskytovat rozčlenění podle států, případně regionů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně občanů a spotřebitelů, podniků, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podpora účinného prosazování a modernizace právního rámce Unie a jeho rychlého přizpůsobování neustále se měnícímu prostředí, a to včetně shromažďování údajů a analýz, studií, hodnocení a politických doporučení, pořádání ukázek činností a pilotních projektů, činností v oblasti komunikace a vývoje specializovaných nástrojů IT zajišťujících transparentní a účinné fungování vnitřního trhu.

d)  podpora účinného prosazování a modernizace právního rámce Unie a jeho rychlého přizpůsobování neustále se měnícímu prostředí, zejména v digitálním kontextu, a to včetně shromažďování údajů a analýz, studií, hodnocení a politických doporučení, pořádání ukázek činností a pilotních projektů, činností v oblasti komunikace a vývoje specializovaných nástrojů IT zajišťujících transparentní a účinné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy, podpora malých a středních podniků při řešení celosvětových a společenských problémů a internacionalizaci podnikání a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe Network);

b)  usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy EU a světové trhy, podpora malých a středních podniků při řešení celosvětových a společenských problémů a internacionalizaci podnikání a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe Network);

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  řešení překážek na trhu a administrativní zátěže a vytváření příznivého podnikatelského prostředí za účelem posílení postavení malých a středních podniků, aby mohly využívat výhod vnitřního trhu;

c)  řešení překážek na trhu, včetně zeměpisných překážek, a administrativní zátěže a vytváření příznivého podnikatelského prostředí za účelem posílení postavení malých a středních podniků ze všech regionů EU, aby mohly rovnocenně využívat výhod vnitřního trhu;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  usnadnění růstu podniků, včetně rozvoje dovedností, a průmyslové transformace odvětví výroby a služeb;

d)  usnadnění růstu podniků v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, včetně rozvoje dovedností, a digitální a průmyslové transformace odvětví výroby a služeb;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V souvislosti s výdaji na podporu politiky hospodářské soutěže, a zejména na činnosti, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, připraví Komise ve své výroční zprávě přehled provedených opatření v rámci tohoto programu, který předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise (Eurostat) provádí informační a komunikační činnosti týkající se provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření a výsledků, týkají-li se vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky, a to v souladu se statistickými zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

3.  Komise (Eurostat) provádí informační a komunikační činnosti týkající se provádění specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. f), svých opatření a výsledků, týkají-li se shromažďování údajů a vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky, a to v souladu se statistickými zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 223/2009.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  lepší měření v oblasti obchodu se službami, přímých zahraničních investic, globálních hodnotových řetězců a dopadu globalizace na hospodářství Unie.

–  lepší měření v oblasti obchodu se zbožím a službami, přímých zahraničních investic, globálních hodnotových řetězců a dopadu globalizace na hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  poskytování kvalitních, včasných a spolehlivých statistik na podporu evropského pilíře sociálních práv a politiky Unie v oblasti dovedností, včetně statistik trhu práce, zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravy, příjmů, životních podmínek, chudoby, nerovnosti, sociální ochrany, nehlášené práce a satelitních účtů dovedností,

–  poskytování kvalitních, včasných a spolehlivých statistik na podporu evropského pilíře sociálních práv a politiky Unie v oblasti dovedností, mj. statistik trhu práce, zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravy, příjmů, životních podmínek, chudoby, nerovnosti, sociální ochrany, nehlášené práce a satelitních účtů dovedností,

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

Referenční údaje

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ralph Packet

22.11.2018

Předchozí zpravodaj(ka)

Sander Loones

Projednání ve výboru

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (10.12.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Zpravodaj (*): Lukas Mandl

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti s programem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 Komise dne 7. června 2018 zveřejnila návrh programu pro jednotný trh. Navrhovaný program sdružuje činnosti financované v rámci pěti předchozích programů, včetně opatření v oblasti potravinového řetězce. Pro program pro jednotný trh Komise navrhuje rozpočet ve výši 4 miliard EUR (na období 2021–2027), z nichž 41 % bude určeno na opatření v oblasti potravinového řetězce s cílem „přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci a souvisejících oblastech, a to i předcházením a eradikací nákaz a škodlivých organismů, a podporovat zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, jakož i udržitelné produkce a spotřeby potravin“.

Naše stravovací návyky nejsou jen každodenní nezbytností našeho života, ale jsou také stejnou měrou součástí naší evropské identity, naší kultury, našeho chápání vztahu mezi lidmi, zvířaty a přírodou a jsou samozřejmě také nepostradatelné pro naše zdraví a celkové dobré životní podmínky.

Zpravodaj se domnívá, že je nanejvýš důležité posilovat konkurenceschopnost evropských podniků při současném zajištění skutečně rovných podmínek a otevřeného a konkurenceschopného vnitřního trhu. Malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství, neboť zajišťují dvě třetiny pracovních míst, představují 99 % všech podniků v Evropě a významně přispívají k vytváření nových pracovních míst s regionální a místní dimenzí.

Ve VFR na období 2021–2027 bylo celkově vyčleněno 1 680 000 000 EUR na výdaje na opatření v oblasti potravinového řetězce, přičemž na období od roku 2014 do roku 2020 byl v nařízení (EU) č. 652/2014 stanoven strop výdajů na program pro potravinový řetězec ve výši 1 891 936 000 EUR. Částka navrhovaná na období 2021–2027 představuje tudíž snížení rozpočtu o 11 %.

Program pro potravinový řetězec pokrývá jak veterinární (týkající se zvířat), tak fytosanitární (týkající se rostlin) opatření, a to prostřednictvím ročních nebo víceletých programů, které předem schválila Komise, a prostřednictvím mimořádných opatření prováděných v případě krizových situací a nepředvídatelných událostí ovlivňujících zdraví zvířat a rostlin.

Tento balíček opatření zajišťuje, aby EU měla důvěryhodný rámec právních předpisů a kontrol s cílem prosazovat vysokou úroveň bezpečnosti v celém potravinovém řetězci a aby naopak vytvářela podmínky pro stabilní vnitřní trh, s volným oběhem potravin, zvířat i rostlin.

Zpravodaj zdůrazňuje, že je nutné posílit postavení spotřebitelů, podporovat je a pomáhat jim, aby činili udržitelná rozhodnutí, což přispěje k udržitelnému oběhovému hospodářství účinně využívajícímu energii a zdroje.

Zpravodaj uznává úspěch současného finančního programu, který brání závažné krizi, ale rád by zdůraznil, že by to nemělo zastírat zranitelnost systému, vzhledem k tomu, že výskyt nákaz zvířat a škůdců rostlin má tendenci se na území EU cyklicky opakovat. Měla by se dále zvážit nezbytnost zavést přímý mechanismus s cílem reagovat na rozsáhlé mimořádné situace zasahující potraviny, zvířata a rostliny.

Obecně platí, že nedávno provedené hodnocení v polovině období prokázalo, že nařízení (EU) č. 652/2014 ve svém politickém kontextu dobře funguje. Veškerá opatření, která získávají finanční podporu EU v této oblasti, prokázala, že slouží cílům programu pro potravinový řetězec a současně také obecným prioritám Komise, včetně fungování účinného vnitřního trhu a podpory obchodu se zeměmi, které nejsou členy EU.

Zpravodaj je přesvědčen, že program poskytuje efektivní podporu pro malé a střední podniky během jejich životního cyklu a že přispívá k provádění Agendy Organizace spojených národů (OSN) pro udržitelný rozvoj 2030 mimo jiné tím, že zajišťuje rovnováhu mezi hospodářskou, sociální a environmentální dimenzí udržitelného rozvoje.

S ohledem na příští VFR se očekává, že opatření týkající se zdraví zvířat budou nadále představovat největší podíl rozpočtu na potravinový řetězec. Roste význam opatření týkajících se zdraví rostlin vzhledem ke zvyšující se globalizaci a obchodu, které s sebou přinášejí nové typy ohrožení pro zdraví rostlin. Činnosti související s oficiálními kontrolami by měly také nadále poskytovat podporu členským státům, neboť představují základní nástroj pro ověřování a monitorování toho, jak se provádějí, dodržují a vymáhají příslušné požadavky Unie, přičemž by financování těchto činností mělo být pro Unii prioritou.

Zpravodaj je přesvědčen, že klíčová výzva pro příští programové období zahrnuje zvyšující se komplexnost potravinových dodavatelských řetězců, přičemž globalizace obchodu znamená více příležitostí, ale také zvýšené riziko v souvislosti s globálními vektory a globálními nákazami. V této souvislosti je třeba zvláště zdůraznit prevenci, zejména pokud jde o přeshraniční exotická onemocnění pocházející ze sousedních třetích zemí.

Výkonnost programu pro potravinový řetězec po roce 2020 se bude monitorovat pomocí komplexního souboru ukazatelů zaměřených jak na činnosti (ukazatele výstupů), tak na výsledky (ukazatele výsledků), doplněného řadou ekonomických ukazatelů s cílem zhodnotit účinnost příslušných úsporných opatření (ukazatele efektivnosti) prováděných v rámci různých zahrnutých oblastí politiky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany dobrých životních podmínek zvířat, dozoru nad trhem, regulace potravinového řetězce a hospodářské udržitelnosti, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem, a současně chránit veřejný zájem bez poškození životního prostředí a bez snah o porušení předpisů Unie v otázkách plýtvání potravinami a podvodů v potravinářství, dobrých životních podmínek zvířat, úředních kontrol a boje proti onemocněním lidí a zvířat. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu a zvýšit úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat, důstojnosti zvířat jako vnímajících bytostí a životního prostředí.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie.

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. Rozvoj evropské statistiky je zásadní pro monitorovací proces víceletého finančního rámce (VFR). V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie. Je však zásadní, aby rozvoj evropské statistiky nevedl k nepřiměřenému zvýšení administrativní zátěže ani pro podniky ani pro veřejné subjekty.

__________________

__________________

47   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

47   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie, na trh znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit spotřebitele. Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků poskytnutím správných stimulů podnikatelům, zintenzivněním kontroly souladu a prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem.

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie, na trh znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit spotřebitele a poškozovat životní prostředí. Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků poskytnutím správných stimulů podnikatelům, zintenzivněním kontroly souladu a prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány v rámci Unie i se třetími zeměmi. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, odstranit izolaci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Program by proto měl podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního trhu: portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány, Vaše Evropa – Poradenství, SOLVIT, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu v zájmu zlepšování každodenního života občanů a schopnosti podniků obchodovat přes hranice.

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, zvýšit spolupráci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na mezinárodní úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. S cílem zlepšit každodenní život občanů a schopnost podniků obchodovat přes hranice by měl program podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního trhu:

 

* Portál Vaše Evropa, který by měl být páteří chystané jednotné digitální brány;

 

* Vaše Evropa – Poradenství;

 

* SOLVIT;

 

* Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu;

 

* Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Provádění a rozvoj vnitřního trhu v oblasti finančních služeb, finanční stability a unie kapitálových trhů včetně udržitelného financování do velké míry závisí na politických opatřeních Unie, která jsou založena na důkazech. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby Komise zastávala aktivní úlohu a neustále monitorovala finanční trhy a finanční stabilitu, posuzovala provádění právních předpisů Unie členskými státy, hodnotila, zda jsou stávající právní předpisy vhodné pro daný účel, a zjišťovala možné oblasti činnosti, objeví-li se nová rizika, přičemž během celého politického cyklu by měly být neustále zapojeny zúčastněné strany. Takové činnosti vyžadují vypracování analýz, studií, vzdělávacích materiálů, průzkumů, posuzování shody, hodnocení a statistik a opírají se o informační systémy a komunikační nástroje.

(19)  Provádění a rozvoj vnitřního trhu v oblasti finančních služeb, finanční stability a unie kapitálových trhů včetně udržitelného financování do velké míry závisí na politických opatřeních Unie, která jsou založena na důkazech. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby Komise zastávala aktivní úlohu a neustále monitorovala finanční trhy a finanční stabilitu, posuzovala provádění právních předpisů Unie členskými státy, hodnotila, zda jsou stávající právní předpisy vhodné pro daný účel, a zjišťovala možné oblasti činnosti, objeví-li se nová rizika, přičemž během celého politického cyklu by měly být neustále zapojeny zúčastněné strany, skupiny občanů, nevládní organizace a veřejnost obecně. Takové činnosti vyžadují vypracování analýz, studií, vzdělávacích materiálů, průzkumů, posuzování shody, hodnocení a statistik a opírají se o informační systémy a komunikační nástroje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 mají být mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené Radou pro mezinárodní účetní standardy, jakož i související výklady Výboru pro interpretace IFRS, začleněny do práva Unie, aby byly používány společnostmi s cennými papíry kotovanými na regulovaném trhu v Unii, pouze pokud IFRS splňují kritéria stanovená v uvedeném nařízení, včetně požadavku, aby účetní závěrka podávala „věrný a poctivý obraz“, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU56, a jsou v souladu s evropským veřejným zájmem. Takové mezinárodní účetní standardy musí být vytvářeny transparentním a demokraticky odpovědným způsobem. Standardy IFRS hrají tudíž pro fungování vnitřního trhu významnou úlohu, a Unie má tak přímý zájem na zajištění toho, aby výsledkem procesu vypracovávání a schvalování IFRS byly standardy, jež jsou v souladu s požadavky právního rámce pro vnitřní trh. Je tedy důležité vytvořit vhodné mechanismy financování nadace IFRS.

(33)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200255 mají být mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené Radou pro mezinárodní účetní standardy, jakož i související výklady Výboru pro interpretace IFRS, začleněny do práva Unie, aby byly používány společnostmi s cennými papíry kotovanými na regulovaném trhu v Unii, pouze pokud IFRS splňují kritéria stanovená v uvedeném nařízení, včetně požadavku, aby účetní závěrka podávala „věrný a poctivý obraz“, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU56, a jsou v souladu s evropským veřejným zájmem. V této souvislosti je důležité poznamenat, že kdykoliv nastane rozpor mezi „standardem“ a právním předpisem, přednostně se vždy uplatňuje právní předpis. Takové mezinárodní účetní standardy musí být vytvářeny transparentním a demokraticky odpovědným způsobem. Standardy IFRS hrají tudíž pro fungování vnitřního trhu významnou úlohu, a Unie má tak přímý zájem na zajištění toho, aby výsledkem procesu vypracovávání a schvalování IFRS byly standardy, jež jsou v souladu s požadavky právního rámce pro vnitřní trh. Je tedy důležité vytvořit vhodné mechanismy financování nadace IFRS.

_________________

_________________

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU, kterou provedla Komise v květnu 2017, ukázala, že je potřeba lépe prosazovat pravidla a usnadňovat nápravu v případech, kdy jsou spotřebitelé nedodržením spotřebitelského práva poškozeni. Na základě toho Komise v dubnu 2018 přijala „novou politiku pro spotřebitele“ s cílem zajistit mimo jiné rovné zacházení se spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud jde o dvojí normy kvality, posílení kapacit členských států pro prosazování právních předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, posílení mezinárodní spolupráce a nové možnosti nápravy, zejména prostřednictvím žalob podaných v zastoupení kvalifikovanými subjekty. Program by měl mít za cíl podporu spotřebitelské politiky pomocí zvyšování informovanosti a získávání znalostí, budování kapacit a výměny osvědčených postupů organizací spotřebitelů a orgánů odpovědných za ochranu spotřebitele, vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, posilování vědomostní základny obsahující informace o fungování vnitřního trhu mimo jiné pro spotřebitele, informační systémy a komunikační nástroje.

(40)  Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU, kterou provedla Komise v květnu 2017, ukázala, že je potřeba lépe prosazovat pravidla a usnadňovat nápravu v případech, kdy jsou spotřebitelé nedodržením spotřebitelského práva poškozeni. Komise přijala „novou politiku pro spotřebitele“ s cílem zajistit mimo jiné rovné zacházení se spotřebiteli na celém vnitřním trhu, pokud jde o dvojí normy kvality v závislosti na členských státech, posílení kapacit členských států pro prosazování právních předpisů, zvýšení bezpečnosti výrobků, posílení mezinárodní spolupráce a nové možnosti nápravy, zejména prostřednictvím žalob podaných v zastoupení kvalifikovanými subjekty. Program by měl mít za cíl podporu spotřebitelské politiky pomocí zvyšování informovanosti a získávání znalostí, budování kapacit a výměny osvědčených postupů organizací spotřebitelů a orgánů odpovědných za ochranu spotřebitele, vytváření sítí a rozvoje průzkumu trhu, posilování vědomostní základny obsahující informace o fungování vnitřního trhu mimo jiné pro spotřebitele, informační systémy a komunikační nástroje.

 

 

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby vnitřní trh mohl účinně fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví v rámci potravinového řetězce. Bezpečný a udržitelný potravinový řetězec je nutným předpokladem pro společnost i pro vnitřní trh. Přeshraniční zdravotní krize a skandály s potravinami narušují fungování vnitřního trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží a nepříznivě ovlivňují výrobu.

(44)  Aby bylo možné chránit spotřebitele a životní prostředí a aby vnitřní trh mohl účinně fungovat, je nezbytné dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví v rámci potravinového řetězce. Bezpečný a udržitelný potravinový řetězec je nutným předpokladem pro společnost i pro vnitřní trh. Jak ukázaly nedávné incidenty, například nakažení vajec fipronilem v roce 2017 a skandál s koňským masem v roce 2013, přeshraniční zdravotní krize, například influenza ptáků nebo africký mor prasat, a skandály s potravinami narušují fungování vnitřního trhu tím, že omezují pohyb osob a zboží a nepříznivě ovlivňují výrobu. Zajištění přísných hygienických norem, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany zdraví prostřednictvím potravinového řetězce a předcházení šíření nových a neznámých škodlivých organismů a nákaz by proto mělo být klíčovou prioritou.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  S ohledem na specifickou povahu opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria způsobilosti týkající se poskytování grantů a využívání zadávání veřejných zakázek. A sice, odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady61 (EU, Euratom) (dále jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze zásady zákazu retroaktivity by měly být náklady na mimořádná opatření – vzhledem k jejich naléhavé a nepředvídatelné povaze – způsobilé a měly by zahrnovat rovněž náklady, které vznikly v důsledku podezření na výskyt nákazy nebo škodlivého organismu, pokud byl uvedený výskyt následně potvrzen a Komisi oznámen. Poté, co členské státy podepsaly právní závazky a co Komise posoudila žádosti o platbu, které jí členské státy předložily, by Komise měla přijmout odpovídající rozpočtové závazky a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by měly být rovněž náklady na ochranná opatření přijatá v případě přímé hrozby pro nákazový status v Unii v důsledku výskytu nebo vývoje – na území třetí země, členského státu nebo v zámořských zemích a územích – některé z nákaz zvířat a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či jiné příslušné činnosti prováděné na podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

(46)  S ohledem na specifickou povahu opatření týkajících se vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci musí toto nařízení stanovit zvláštní kritéria způsobilosti týkající se poskytování grantů a využívání zadávání veřejných zakázek. A sice, odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady61 (EU, Euratom) (dále jen „finanční nařízení“) a jako výjimka ze zásady zákazu retroaktivity by měly být náklady na mimořádná opatření – vzhledem k jejich naléhavé a nepředvídatelné povaze – způsobilé a měly by zahrnovat rovněž náklady, které vznikly v důsledku podezření na výskyt nákazy nebo škodlivého organismu, pokud byl uvedený výskyt následně potvrzen a Komisi oznámen. Poté, co členské státy podepsaly právní závazky a co Komise posoudila žádosti o platbu, které jí členské státy předložily, by Komise měla přijmout odpovídající rozpočtové závazky a proplatit způsobilé výdaje. Způsobilé by měly být rovněž náklady na preventivní a ochranná opatření přijatá v případě přímé hrozby pro nákazový status v Unii v důsledku výskytu nebo vývoje – na území třetí země, členského státu nebo v zámořských zemích a územích – některé z nákaz zvířat a zoonóz, jakož i na ochranná opatření či jiné příslušné činnosti prováděné na podporu rostlinolékařského stavu v Unii.

_________________

_________________

61 [to add]

61 [to add]

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Úřední kontroly prováděné členskými státy jsou nezbytným nástrojem k ověření a monitorování uplatňování, dodržování a prosazování příslušných požadavků Unie. Účelnost a účinnost systémů úředních kontrol je zásadní pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro člověka, zvířata a rostliny v potravinovém řetězci při současném zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Na tato kontrolní opatření by měla být poskytnuta finanční podpora Unie. Finanční příspěvek by měl být dostupný zejména pro referenční laboratoře Unie s cílem pomoci jim uhradit náklady vyplývající z provádění pracovních programů, které byly schváleny Komisí. Jelikož účinnost úředních kontrol závisí rovněž na tom, zda mají kontrolní orgány k dispozici náležitě vyškolené pracovníky s odpovídajícími znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět na jejich vyškolení, jakož i na relevantní výměnné programy organizované příslušnými orgány.

(47)  S ohledem na stále globalizovanější potravinový řetězec jsou nyní více než kdy jindy úřední kontroly prováděné členskými státy nezbytným nástrojem k ověření a monitorování uplatňování, dodržování a prosazování příslušných požadavků Unie, zvláště pokud jde o dovážené potraviny. Účelnost a účinnost systémů úředních kontrol je zásadní pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti pro člověka, zvířata a rostliny v potravinovém řetězci i pro důvěru spotřebitelů, při současném zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Na tato kontrolní opatření by měla být poskytnuta finanční podpora Unie. Finanční příspěvek by měl být dostupný zejména pro referenční laboratoře Unie s cílem pomoci jim uhradit náklady vyplývající z provádění pracovních programů, které byly schváleny Komisí. Finanční příspěvek by měl být rovněž k dispozici ke zvýšení úrovně kontrol dovozů s cílem řešit takové jevy, jako je nepovolený dovoz masa volně žijících zvířat, které mohou ohrožovat zdraví člověka a vést ke ztrátě biologické rozmanitosti. Jelikož účinnost úředních kontrol závisí na tom, zda mají kontrolní orgány k dispozici náležitě vyškolené pracovníky s odpovídajícími znalostmi práva Unie, měla by Unie přispět na jejich vyškolení, jakož i na relevantní výměnné programy organizované příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru stanoví pro oblasti zahrnuté v programu spolupráci mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru, na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit možnost, aby se programu účastnily další země, včetně zemí sousedících s Unií a zemí, které žádají o členství v Evropské unii, kandidátů na členství nebo zemí, které k Unii přistupují. Navíc v oblasti evropské statistiky by program měl být otevřen Švýcarsku v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky64.

(55)  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru stanoví pro oblasti zahrnuté v programu spolupráci mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru, na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit možnost, aby se programu účastnily další země, včetně zemí sousedících s Unií a zemí, které žádají o členství v Evropské unii, kandidátů na členství nebo zemí, které k Unii přistupují, pod podmínkou, že tyto země budou respektovat všechna jeho pravidla a s ním související předpisy. Navíc v oblasti evropské statistiky by program měl být otevřen Švýcarsku v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky64.

_________________

_________________

64 Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2.

64 Úř. věst. L 90, 28.3.2006, s. 2.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

(56)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou, za předpokladu dodržení všech jeho pravidel a předpisů, účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady71 (EU) [...], pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

(65)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky a mikropodniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(77)  S cílem zohlednit situace způsobené nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoj zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo nový vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož i nákazy zvířat, které by mohly představovat novou hrozbu pro Unii, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat a zoonóz. Aby se zajistilo účinné posouzení pokroku programu při dosahování jeho cílů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přezkum nebo doplnění ukazatelů k měření dosažení specifických cílů, považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde o doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zřízení rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada současně s odborníky z členských států veškeré dokumenty a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(77)  S cílem zohlednit situace způsobené nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoj zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo nový vědecký nebo epizootologický vývoj, jakož i nákazy zvířat, které by mohly představovat novou hrozbu pro Unii, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu seznamu nákaz zvířat a zoonóz. Aby se zajistilo účinné posouzení pokroku programu při dosahování jeho cílů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přezkum nebo doplnění ukazatelů k měření dosažení specifických cílů, považuje-li se to za nezbytné, a pokud jde o doplnění tohoto nařízení o ustanovení týkající se zřízení rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Konzultace by měly být vedeny i se zúčastněnými stranami a se sdruženími spotřebitelů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada současně s odborníky z členských států veškeré dokumenty a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  chránit zdraví lidí, zvířat a rostlin a posílit postavení občanů, a to ať už zavedením opatření nezbytných ke zlepšení sledovatelnosti produktů a provádění kontrol procesu produkce či pěstování plodin a také zajištění dobrých životních podmínek zvířat;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie, usnadňováním přístupu na trh, stanovováním norem a podporou zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

a)  zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie, usnadňováním přístupu na trh a stanovováním norem, jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu, usnadnit prevenci a odstraňování překážek, podporovat tvorbu, provádění a prosazování práva Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu, podpořit místní hospodářský rozvoj, usnadnit prevenci a odstraňování překážek, podporovat tvorbu, provádění a prosazování práva Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, podnikům a občanské společnosti, zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce; zajištěním přístupu všech spotřebitelů k nápravě a poskytováním přiměřených informací o trzích a spotřebitelích;

i)  poskytováním pomoci spotřebitelům, výrobcům, podnikům a občanské společnosti, zejména směrem k osvojení udržitelných spotřebitelských návyků a zavedení udržitelných výrobních procesů; zvýšením informovanosti spotřebitelů o výrobcích; zajištěním vysoké úrovně ochrany spotřebitele, udržitelné spotřeby a bezpečnosti výrobků, zejména podporou činností příslušných orgánů v oblasti prosazování právních předpisů a organizací zastupujících spotřebitele a činností v oblasti spolupráce; zajištěním přístupu všech spotřebitelů k nápravě a poskytováním přiměřených informací o trzích a spotřebitelích;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  zajištěním zlepšení systému sledovatelnosti produktů, například prostřednictvím používání QR kódů, s cílem usnadnit odhalování nevyhovujících výrobků v potravinovém řetězci;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci a souvisejících oblastech, a to i předcházením a eradikací nákaz a škodlivých organismů, a podporovat zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, jakož i udržitelné produkce a spotřeby potravin;

e)  přispět k vysoké úrovni zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci a souvisejících oblastech, a to i předcházením a eradikací nákaz a škodlivých organismů v souladu s udržitelným rámcem pro používání antibiotik a pesticidů, a podporovat zlepšování dobrých životních podmínek zvířat, jakož i udržitelné produkce a spotřeby potravin; zaměřovat se tak na podněcování výzkumu, inovací a výměny osvědčených postupů mezi stranami zúčastněnými v těchto oblastech;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  pokud jde o specifické cíle v oblasti potravinového řetězce, mimo jiné:

 

  předcházení a eradikaci nákaz a škodlivých organismů;

 

  podporu udržitelné produkce potravin a spotřeby potravin omezením plýtvání s potravinami a zajištěním informovanosti spotřebitelů s cílem zaručit v Unii kvalitní normy;

 

  zlepšení účinnosti, účelnosti a spolehlivosti úředních kontrol v celém potravinovém řetězci s cílem zajistit řádné uplatňování a vymáhání pravidel Unie v této oblasti;

 

  podporu politiky zaměřené na zlepšení opatření proti antimikrobiální rezistenci;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracovávat a šířit kvalitní statistiky o Evropě včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií.

f)  vypracovávat a šířit kvalitní statistiky o Evropě včasným, nestranným a nákladově efektivním způsobem, který by nevedl k nepřiměřenému nárůstu administrativní zátěže, prostřednictvím posílených partnerství v rámci Evropského statistického systému uvedeného v článku 4 nařízení (ES) č. 223/2009 a se všemi příslušnými vnějšími zúčastněnými stranami za použití více různých zdrojů údajů, pokročilých analytických metod, inteligentních systémů a digitálních technologií.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  vypracovávání a šíření kvalitních statistik, jak je uvedeno v písmeni f), úměrně k nízké míře administrativních povinností pro podniky.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program je otevřen těmto třetím zemím:

Za předpokladu dodržení všech jeho pravidel a předpisů je program otevřen těmto třetím zemím:

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, zejména mikropodniků a malých a středních podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, koncové uživatele, zástupce občanské společnosti a podniky z Unie, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, spotřebitelská sdružení, koncové uživatele, zástupce občanské společnosti a podniky z Unie, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora konkurenceschopnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání inovací malými a středními podniky a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

e)  podpora konkurenceschopnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání inovací mikropodniky a malými a středními podniky a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, jimiž se mění příloha III za účelem zohlednění situací způsobených těmito nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoje zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo s ohledem na nový vědecký nebo epizootologický vývoj, a nákaz zvířat, které pravděpodobně představují pro Unii novou hrozbu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, jimiž se mění příloha III za účelem zohlednění situací způsobených těmito nákazami zvířat, které mají významný dopad na živočišnou výrobu nebo obchod, vývoje zoonóz, které představují hrozbu pro člověka, nebo s ohledem na nový vědecký nebo epizootologický vývoj, a nákaz zvířat, které pravděpodobně představují pro Unii novou hrozbu. Při změnách přílohy III bude rovněž zohledněn nezákonný dovoz potravin vzhledem k zdravotním rizikům, která z něj vyplývají.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Do ... [tři roky od začátku provádění programu] Komise vypracuje průběžnou zprávu hodnotící program z hlediska plnění cílů opatření podporovaných v rámci tohoto programu, výsledků a dopadů, účinnosti využívání zdrojů a přidané hodnoty programu pro Unii.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

6.  Komise předloží zprávy uvedené v odstavcích 2 a 5 spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a zveřejní je. K závěrům těchto hodnocení budou případně připojeny legislativními návrhy na revizi programu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě potřeby lze do rozpočtu na období po roce 2027 začlenit i prostředky na pokrytí výdajů stanovených v čl. 4 odst. 3, aby bylo možno řídit opatření, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2027.

3.  Ve výjimečných případech lze do rozpočtu na období po roce 2027 začlenit i prostředky na pokrytí výdajů stanovených v čl. 4 odst. 3, aby bylo možno řídit opatření, jež nebudou dokončena do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření k eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031105 nebo opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

a)  opatření k prevenci, omezení nebo eradikaci karanténního škodlivého organismu pro Unii přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031105 nebo opatřeními Unie přijatými podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení;

_________________

_________________

105 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

105 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  opatření k eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo v čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

b)  opatření k prevenci, omezení nebo eradikaci škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, přijatá příslušným orgánem členského státu v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 2016/2031, a který může být kvalifikován jako karanténní škodlivý organismus pro Unii na základě kritérií stanovených v uvedeném článku nebo čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření k eradikaci uvedená v písmeni a) tohoto odstavce a opatření k omezení výskytu uvedená v písmeni b) tohoto odstavce, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu;

c)  dodatečná ochranná opatření přijatá proti šíření škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 28 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jiná než opatření uvedená v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším šířením tohoto škodlivého organismu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.4a.  Opatření ke sledování výskytu známých i v současnosti neznámých škodlivých organismů a nákaz.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Činnosti na podporu zlepšování dobrých životních podmínek zvířat

3.  Činnosti a kontroly za účelem zajištění dobrých životních podmínek zvířat

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Činnosti na podporu udržitelné výroby a spotřeby potravin.

7.  Činnosti na podporu udržitelných nízkouhlíkových výrobních postupů a spotřeby potravin, které chrání životní prostředí a biologickou rozmanitost, snižují plýtvání potravinami na minimum a zajišťují přísné normy, pokud jde o životní podmínky zvířat, a činnosti zvyšující informovanost spotřebitelů o těchto postupech.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Databáze a počítačové systémy pro správu informací, které jsou zapotřebí pro účelné a účinné provádění právních předpisů souvisejících se specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e) a které mají prokázanou přidanou hodnotu pro Unii jako celek.

8.  Databáze a počítačové systémy pro správu informací, které jsou zapotřebí pro účelné a účinné provádění právních předpisů souvisejících se specifickým cílem uvedeným v čl. 3 odst. 2 písm. e) a které mají prokázanou přidanou hodnotu pro Unii jako celek; uplatňování nových technologií za účelem zlepšení sledovatelnosti výrobků, například QR kódů na obalech výrobků.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  Technická a vědecká práce, včetně studií a koordinačních činností, která je nezbytná k zajištění řádného uplatňování právních předpisů s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) a přizpůsobení těchto právních předpisů vědeckému, technologickému a společenskému vývoji.

11.  Technická a vědecká práce, včetně studií a koordinačních činností, která je nezbytná k pokračování v předcházení novým a neznámým škodlivým organismům a nákazám a k zajištění řádného uplatňování právních předpisů s ohledem na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) a přizpůsobení těchto právních předpisů vědeckému, technologickému a společenskému vývoji.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12.  Činnosti členských států nebo mezinárodních organizací sledujících specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. e) za účelem podpory vypracování a uplatňování pravidel souvisejících s daným cílem.

12.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15.  Opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat určená k uplatňování na zvířata, živočišné produkty, rostliny a rostlinné produkty přivážené ze třetích zemí na hranice Unie.

15.  Opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat určená k uplatňování na zvířata, živočišné produkty, rostliny a rostlinné produkty přivážené ze třetích zemí na hranice Unie, včetně opatření ke zvýšení informovanosti spotřebitelů o produktech řádným označováním týkajícím se nutričních hodnot a složení potravin, případně chovné metody a názvu a množství použitých pesticidů;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje,

–  monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje a při plnění Pařížské dohody o změně klimatu,

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Příloha II – odrážka 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  další rozvoj statistik na podporu energetické strategie, oběhového hospodářství a strategie pro plasty,

–  zlepšení statistik na podporu energetické strategie, oběhového hospodářství a strategie pro plasty,

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

Referenční údaje

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Lukas Mandl

4.9.2018

Projednání ve výboru

25.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

57

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (4.12.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Zpravodajka (*): Patrizia Toia

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Globalizace, finanční krize a digitalizace těžce zasáhly v posledních letech evropský průmysl a podniky, zejména malé a střední podniky. Výzvy a příležitosti mezi podniky jsou stále složitější a nutnost inovací exponenciálně roste. V této souvislosti se objevuje požadavek na vytvoření udržitelných opatření na úrovni Společenství, která podnítí podnikání, podpoří technologickou a organizační transformaci, přístup k úvěrům a k finanční podpoře. Jako nikdy dříve je nyní naléhavě nutné podporovat ekosystém, v němž se rodí inovační činnosti, jež mohou vytvořit nové ekonomiky a stát se konkurenty na stále globalizovanějším trhu. Vytvoření ekosystému je možné pouze v případě, že se řídí logikou sítě, do níž instituce systematicky vloží vlastní kompetence a vlastní možnosti, které pomohou vytvořit řetězec specializovaný na podporu samostatného podnikání.

Kromě toho je žádoucí vybrat vhodné podnikatelské nápady, vytvořit společně s budoucími podnikateli hlavní linii s cílem proniknout na nové trhy a podpořit územní ekosystém za účelem rozběhu podnikání na základě účelově strukturovaného vzdělávání a poradenství s vysoce výkonnou politikou technické pomoci.

Z tohoto důvodu zpravodajka vítá prodloužení stávajícího programu COSME do dalšího víceletého rámce. Evropský parlament a zejména Výbor ITRE plně podporuje opatření na podporu malých a středních podniků v EU a napomáhá k větší konkurenceschopnosti tím, že odstraňuje překážky přístupu na trh a dostupnosti financování. V tomto ohledu se ukázalo, že program COSME je zdařilou iniciativou EU, která se mezi malými a středními podniky těší velkému uznání (jak potvrdilo posouzení dopadu provedené Komisí). Proto je zpravodajka rozčarovaná rozhodnutím Komise sjednotit velmi rozdílné programy pod jednu střechu (přestože chápe důvody koncentrace programů), neboť toto rozhodnutí výrazně snižuje viditelnost programu COSME a druhy činností, které lze financovat, oproti stávajícím právním předpisům.

Proto jsou předloženy různé pozměňovací návrhy k nařízení, jejichž účelem je zaplnit stávající mezery mezi platným nařízením a navrhovaným nařízením a posílit „váhu“ a hodnotu nového návrhu programu COSME, například:

•  zvýraznit značku COSME jako takovou a vhodně na ni odkazovat, je-li to relevantní;

•  rozvíjet různé druhy činností týkajících se malých a středních podniků, které budou financovány;

•  pro malé a střední podniky opětovně zavést koncept udržitelnosti;

•  podpořit rozvoj podnikových sítí, mimo jiné proto, aby mikropodniky mohly soutěžit na trhu;

•  věnovat zvláštní pozornost určitým skupinám, jako jsou mladí podnikatelé a ženy, u nichž je zřejmé, že potřebují další podporu, aby mohly rozvíjet podnikatelskou kulturu;

•  poskytovat podporu určitým odvětvovým činnostem v oblastech, pro něž je typický vysoký podíl malých a středních podniků a velkou měrou přispívají k unijnímu HDP, jako je cestovní ruch;

•  navýšit rozpočet programu, jak je stanoveno v usnesení Parlamentu ze dne 30. května 2018 nazvaném „Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje“, a zavést určité rozpočtové limity na správní výdaje;

•  rozvíjet úlohu sítě Enterprise Europe jako podpůrné služby pro podniky jako jediné kontaktní místo a zavádět zároveň určité ukazatele a minimální standardy pro síť.

Zpravodajka chce využít novinku, kterou představuje pluralismus podnikatelského prostředí tvořeného dnes nejrůznějšími formami podniku, od těch, které jsou orientovány čistě tržně, až po neziskové organizace. Zpravodajka chce proto zahrnout mezi příjemce programu podniky v oblasti sociální ekonomiky, které mají jasně definovanou podobu a patří do kategorie malých a středních podniků, ale díky své povaze nejsou schopny obnovit ekonomické a obchodní modely v nových originálních podobách. Tyto podniky prokázaly vysokou odolnost oproti tradičním podnikům díky tomu, že jsou zakořeněny ve svém teritoriu a upřednostňují zaměstnanecký aspekt. Proto je důležité podporovat nové podnikatelské modely, například workers buyout (nákup společnosti ze strany zaměstnanců podniku samotného), a proto dnes podniky sociální ekonomiky přicházejí s novou vizí síťové ekonomiky.

Kromě toho je třeba zdůraznit nutnost zařadit mezi příjemce opatření malé místní podniky poskytující veřejné služby, které splňují kritéria, aby mohly být považovány za malé a střední podniky, a plní důležité úkoly pro místní komunity.

Zpravodajka je přesvědčena, že pokud jde o malé a střední podniky, je třeba zlepšit srozumitelnost a dostupnost právních předpisů, a proto jsou předkládány různé pozměňovací návrhy, jejichž cílem je vysvětlovat postup, který používá Evropská komise pro přidělování grantů v souladu s finančním nařízením.

Přestože návrh řeší podmínky, za nichž mohou malé a střední podniky z třetích zemí získat přístup k programu, zpravodajka si přeje, aby hlavním cílem byly podniky se sídlem v EU. Program by navíc měl brát v úvahu kroky na pomoc malým a středním podnikům se sídlem v EU, aby se dostaly na trhy třetích zemí.

Seznam ukazatelů navrhovaných pro měření účinnosti programu je příliš mlhavý a přinesl by jen málo informací o účinnosti programu COSME. Zpravodajka si přeje, aby byly zavedeny jiné ukazatele, které by měly význam, aniž by s sebou však nesly přílišnou byrokracii.

Zpravodajka chce nakonec zdůraznit nezbytnost doplňkovosti s jinými platnými opatřeními na podporu malých a středních podniků, zejména s programem InvestEU, který zahrnuje finanční nástroje dostupné malým a středním podnikům, které jsou v současné době zahrnuty do programu COSME, a s nástrojem pro malé a střední podniky (nástroj pro malé a střední podniky programu Horizont pro výzkum) v pilíři pro průmysl a inovace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vnitřní trh je základním kamenem Unie. Od svého vzniku je významným prvkem přispívajícím k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Vytváří nové příležitosti a úspory z rozsahu pro evropské podniky, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, a posiluje konkurenceschopnost průmyslu. Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší ceny. Nadále je hnací silou pro budování silnějšího, vyváženějšího a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál globalizovanějším světě.

(1)  Vnitřní trh je základním kamenem Unie. Od svého vzniku je významným prvkem přispívajícím k růstu, hospodářskému rozvoji, prosperitě, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Vytváří nové příležitosti a úspory z rozsahu pro evropské podniky, zejména mikropodniky a malé a střední podniky, klastry, podnikové sítě a konsorcia podniků, a posiluje konkurenceschopnost průmyslu, a jeho cílem je rovněž vytvářet a posilovat hodnotový řetězec, v němž jsou podniky zapojeny do všech aspektů procesu. Vnitřní trh přispěl k tvorbě pracovních míst a nabídl spotřebitelům větší výběr za nižší ceny. Nadále je hnací silou pro zajištění ekonomického růstu a pro budování udržitelného, silnějšího, vyváženějšího, transparentního, začleňujícího a spravedlivějšího hospodářství. Je jedním z velkých úspěchů EU a nejlepším přínosem Unie v čím dál globalizovanějším světě a klíčovým prvkem při pokračování v přechodu k hospodářství, které je udržitelné a účinně využívá zdroje a energie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce a globalizace. Nová éra digitálních inovací nadále poskytuje příležitosti podnikům a jednotlivcům, vytváří nové výrobky a obchodní modely, ale zároveň představuje výzvu pro regulaci a prosazování práva.

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce, zmírňování dopadu změny klimatu a globalizace. Nová éra digitálních inovací a nových modelů obchodní spolupráce nadále poskytuje příležitosti podnikům, zaměstnancům a jednotlivcům, vytváří nové produkty, služby a obchodní modely, které jsou udržitelné a účinnější z hlediska využití zdrojů a energie, ale zároveň představuje příležitost a výzvu pro pracovní sílu, konkurenceschopnost podniků a pro regulaci a prosazování práva.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Na cestě k řádnému fungování vnitřního trhu však stále stojí překážky a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je pouze prvním krokem, ale zajistit, aby fungovala, je stejně tak důležité. Je to vlastně otázka důvěry občanů v Unii, v její schopnost dosahovat výsledků a vytvářet pracovní místa, přispívat k růstu a současně chránit veřejný zájem.

(4)  Na cestě k řádnému fungování vnitřního trhu však stále stojí překážky a nové překážky vznikají. Přijetí pravidel je pouze prvním krokem, ale zajistit, aby fungovala, je stejně tak důležité. Toto zajištění vlastně znamená vytvoření dobrých podmínek pro dosažení důvěry občanů v Unii, v její schopnost dosahovat výsledků, vytvářet kvalitní pracovní místa a udržitelný růst a současně chránit veřejný zájem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost mezi různými opatřeními, využívat jich a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu nákladově nejefektivnějším způsobem. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

(5)  V současné době existuje několik programů pro akce Unie v oblasti konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních podniků, ochrany spotřebitelů a koncových uživatelů finančních služeb, tvorby politik týkajících se finančních služeb a potravinového řetězce. Některé další činnosti jsou financovány přímo v rámci rozpočtových položek pro vnitřní trh. Je nutné zjednodušit součinnost a doplňkovost mezi různými opatřeními, využívat jich, vytvářet přidanou hodnotu prostřednictvím zlepšování adicionality a stanovit flexibilnější a agilnější rámec pro financování činností, jejichž cílem je dosáhnout řádného fungování vnitřního trhu způsobem, který je účinný, vstřícný vůči spotřebitelům a jenž zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory. Je proto nezbytné zavést nový program, který by spojoval činnosti financované v rámci jiných uvedených programů a jiných příslušných rozpočtových položek. Program by měl zahrnovat také nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Program by také měl brát v úvahu unijní přidanou hodnotu různých zásahů, jejich účinnost a výsledky, a měly by být zachovány a zlepšeny osvědčené postupy. Měl by zahrnovat i nové iniciativy, jejichž cílem je zlepšit fungování celého trhu, posílit místní hospodářský rozvoj a zasahovat tam, kde je riziko selhání trhu velmi vysoké.

Odůvodnění

V souvislosti s tímto programem by měly být zváženy nové iniciativy v oblasti ekonomického rozvoje.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je proto vhodné zavést program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, včetně mikropodniků a malýchstředních podniků, a evropskou statistiku (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je proto vhodné zavést program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost a udržitelnost podniků, se zvláštní pozorností věnovanou mikropodnikům, malýmstředním podnikům, klastrům, podnikovým sítím, konsorciím podniků, a evropské statistice (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů. Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

(8)  Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů Unie, které jsou základem pro řádné fungování a zlepšení vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů v návaznosti na úspěch stávajícího Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME). Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat tvorbu pracovních míst, místní ekonomický rozvoj a prosazování pravidel týkajících se vysoké míry ochrany a bezpečnosti spotřebitele, jakož i environmentálních norem a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné informace, nástroje, odbornou přípravu, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik Unie. Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek a podpory center digitálních znalostí. Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů Unie a ke zvýšení ochrany investorů. Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Sloučení stávajících programů by nemělo vést k nižší jasnosti a transparentnosti. Evropská komise by se spolu s členskými státy měla snažit poskytovat přesné a včasné informace o programech a zvýšit informovanost mezi potenciálními příjemci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Moderní vnitřní trh podporuje hospodářskou soutěž a je přínosem pro spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům vytvářet pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci odstranit zbývající překážky a zajistit regulační rámec, který dokáže zohlednit nové inovativní obchodní modely.

(9)  Moderní vnitřní trh podporuje vysoce kvalitní služby ve prospěch spotřebitelů a podniků, jakož i pracovních podmínek zaměstanců. Vytváří příznivé prostředí pro tvorbu pracovních míst a zajišťuje lepší fungování vysoce kvalitních služeb obecného hospodářského zájmu. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům vytvářet kvalitní pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci odstranit zbývající překážky a zajistit regulační rámec, který dokáže zohlednit nové inovativní obchodní modely, které jsou v souladu s vysokou úrovní sociální ochrany, a to i pro podnikatele.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, internetu věcí nebo umělé inteligence. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby výhod uvedených pravidel využívali. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace.

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a osobních údajů, internetu věcí nebo umělé inteligence a souvisejících etických norem. Tato složitá výzva, která má technologický, kulturní, organizační a sociální rozměr, by se měla řešit s podporou všech dotčených odvětví a subjektů. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby měli prospěch z těchto pravidel a získali k nim přístup. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Veřejné orgány používají zadávání veřejných zakázek k tomu, aby zajistily účinné vynakládání veřejných prostředků a přispěly k inovativnějšímu, udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU49, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU50 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro integraci a účinné fungování trhů s veřejnými zakázkami, které představují 14 % hrubého domácího produktu (HDP) Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, podniků i občanů, včetně spotřebitelů. Program by měl tudíž podporovat opatření k zajištění širšího uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek, profesionalizace veřejných kupujících, lepšího přístupu malých a středních podniků na trhy s veřejnými zakázkami, větší transparentnosti, integrity a lepších údajů, intenzivnější digitální transformace zadávání zakázek a prosazování společného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím posílení partnerského přístupu s členskými státy, zlepšení shromažďování a analyzování údajů, mimo jiné prostřednictvím vývoje specializovaných nástrojů IT, podpory výměny zkušeností a osvědčených postupů, poskytování pokynů, uzavírání přínosných obchodních dohod, posilování spolupráce vnitrostátních orgánů a zahajování pilotních projektů.

(15)  Veřejné orgány používají zadávání veřejných zakázek k tomu, aby zajistily účinné vynakládání veřejných prostředků a přispěly k inovativnějšímu, udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu vnitřnímu trhu podporujícímu začleňování. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU49, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU50 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU51 poskytují právní rámec pro integraci a účinné fungování trhů s veřejnými zakázkami, které představují 14 % hrubého domácího produktu (HDP) Unie, což je v zájmu veřejných orgánů, podniků i občanů, včetně spotřebitelů. Veřejné orgány mohou prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Program by měl tudíž podporovat opatření k zajištění širšího uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek se systematickým využíváním environmentálních a sociálních kritérií a kritérií spravedlivého obchodu při zadávání zakázek, profesionalizace veřejných kupujících, lepšího přístupu malých a středních podniků, podniky sociální ekonomiky a sítě obchodních organizací na trhy s veřejnými zakázkami, větší transparentnosti, integrity a lepších údajů, intenzivnější digitální transformace zadávání zakázek a prosazování společného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím posílení partnerského přístupu s členskými státy, zlepšení shromažďování a analyzování údajů, mimo jiné prostřednictvím vývoje specializovaných nástrojů IT, podpory výměny zkušeností a osvědčených postupů, poskytování pokynů, uzavírání přínosných obchodních dohod, posilování spolupráce vnitrostátních orgánů a zahajování pilotních projektů.

__________________

__________________

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014, s. 1).

49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94 28.3.2014, s. 1).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Program by měl podporovat vývoj regulačního rámce Unie v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností i smluvního práva s cílem zajistit podnikům větší efektivitu a konkurenceschopnost a zároveň poskytnout ochranu zúčastněným stranám dotčeným operacemi společností a reagovat na nově se objevující politické výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité hodnocení, provádění a prosazování příslušného acquis, informovat zúčastněné strany, pomáhat jim a podporovat výměnu informací v dané oblasti. Program by měl dále podporovat iniciativy Komise ve prospěch jasného a uzpůsobeného právního rámce pro ekonomiku založenou na datech a inovace. Uvedené iniciativy jsou potřebné pro posílení právní jistoty s ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, zejména s ohledem na odpovědnost a etiku v souvislosti s nově vznikajícími technologiemi, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a 3D tisk. Program by se měl zaměřit na stimulaci rozvoje podnikání založeného na datech, neboť to bude rozhodující pro postavení hospodářství Unie v celosvětové hospodářské soutěži.

(17)  Program by měl podporovat vývoj regulačního rámce Unie v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení společností i smluvního práva s cílem zajistit podnikům větší efektivitu a konkurenceschopnost a zároveň poskytnout ochranu zúčastněným stranám dotčeným operacemi společností a reagovat na nově se objevující politické výzvy. Měl by rovněž zajistit náležité hodnocení, provádění a prosazování příslušného acquis, informovat zúčastněné strany, pomáhat jim a podporovat výměnu informací v dané oblasti. Program by měl dále podporovat iniciativy Komise ve prospěch jasného a uzpůsobeného právního rámce pro ekonomiku založenou na datech a inovace. Uvedené iniciativy jsou potřebné pro posílení právní jistoty s ohledem na smluvní a mimosmluvní právo, zejména s ohledem na odpovědnost a etiku v souvislosti s nově vznikajícími technologiemi, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a 3D tisk. Program by se měl zaměřit na stimulaci rozvoje podnikání založeného na datech, a to při zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí, neboť to bude rozhodující pro postavení hospodářství Unie v celosvětové hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Posilování konkurenceschopnosti evropských podniků při současném zajištění skutečně rovných podmínek a otevřeného a konkurenceschopného vnitřního trhu má zásadní význam. Malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství a tvoří 99 % všech podniků v Evropě, poskytují dvě třetiny pracovních míst a významně přispívají k vytváření nových pracovních míst s regionálním a místním rozměrem.

(22)  Posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropských podniků při současném zajištění skutečně rovných podmínek a otevřeného a konkurenceschopného vnitřního trhu má zásadní význam. Malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství a tvoří 99 % všech podniků v Evropě, poskytují dvě třetiny pracovních míst a významně přispívají k vytváření nových kvalitních pracovních míst ve všech odvětvích s regionálním a místním rozměrem, a tudíž k sociální soudržnosti.

 

Malé a střední podniky mají zásadní význam při transformaci energetiky a přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu vyplývajících z Pařížské dohody. Program by proto měl posílit jejich schopnost rozvíjet vysoce kvalitní produkty a služby šetrné k životnímu prostředí a podporovat jejich úsilí o zvýšení účinného využívání zdrojů v souladu se zásadou „energetická účinnost v první řadě“. Tím program rovněž přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Unii na světovém trhu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Malé a střední podniky se potýkají se stejnými problémy, které v takové míře neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání finančních prostředků, nábor kvalifikované pracovní síly, snížení administrativní zátěže, zavádění kreativních a inovativních řešení, přístup na trhy a podporu činností týkajících se internacionalizace. Program by se měl na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

(23)  Malé a střední podniky se potýkají se stejnými problémy, které v takové míře neovlivňují větší firmy, pokud jde o získání finančních prostředků, nábor kvalifikované pracovní síly, snížení administrativní zátěže, zavádění kreativních a inovativních řešení, přístup na trhy a podporu činností týkajících se internacionalizace. Program by se měl na taková selhání trhu adekvátně zaměřit, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Program by měl zejména vytvořit vhodné podmínky pro zavádění technologických a organizačních inovací ve výrobních procesech a věnovat pozornost specifickým formám malých a středních podniků, jako jsou mikropodniky, podniky zabývající se řemeslnou činností, osoby samostatně výdělečně činné, svobodná povolání a podniky sociální ekonomiky. Pozornost je třeba věnovat rovněž potenciálním, novým a mladým podnikatelům a podnikatelkám a také dalším specifickým cílovým skupinám, jako jsou starší lidé, migranti a podnikatelé, kteří jsou příslušníky sociálně znevýhodněných nebo zranitelných skupin, například zdravotně postiženým.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Program by měl podporovat a prosazovat kulturu inovací, rozvíjet ekosystém schopný napomáhat zrodu a růstu podniků, zejména mikropodniků a inovačních malých a středních podniků způsobilých zvládat výzvy stále konkurenčnějšího a zrychleného prostředí. Hluboká transformace inovačních procesů vyžaduje rozvoj modelu otevřené inovace s nárůstem výzkumu zaměřeného na spolupráci a sdílení znalostí a duševního vlastnictví mezi různými organizacemi. Cílem programu by tedy měla být podpora inovačního procesu, jehož součástí jsou nové obchodní modely zaměřené na spolupráci a na rozvoj sítí a integraci znalostí a zdrojů uvnitř interorganizačních komunit.

Odůvodnění

Je důležité rozvíjet ekosystém inovací, který by se mohl stát ekonomickým katalyzátorem. Rozvoj ekosystémů inovací, které působí jako ekonomické katalyzátory.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Program by se měl adekvátně zaměřit na taková selhání trhu a věnovat zvláštní pozornost krokům, které jsou prospěšné přímo malým a středním podnikům a podnikovým sítím, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Program by měl ve všech svých činnostech zohledňovat malé a střední podniky a podnikové sítě.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mnohé z problémů Unie v oblasti konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že malé a střední podniky obtížně získávají přístup k financování, protože zápasí s prokazováním své úvěruschopnosti a nemají dostatečné zajištění. Další problémy spojené s financováním vyplývají z potřeby malých a středních podniků zachovat si konkurenceschopnost tím, že se zapojí například do činností týkajících se digitalizace, internacionalizace a inovací, jakož i do zvyšování kvalifikace své pracovní síly. Omezený přístup k financování má nepříznivý dopad na zakládání a růst podniků a míru jejich přežití, jakož i na ochotu nových podnikatelů převzít životaschopné podniky v rámci nástupnictví podniků.

(24)  Mnohé z problémů Unie v oblasti konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že malé a střední podniky obtížně získávají přístup k financování, protože postrádají informace, zápasí s prokazováním své úvěruschopnosti, nemají dostatečné zajištění nebo jednoduše v důsledku nízkého povědomí o stávajících mechanismech na podporu jejich činností na unijní, vnitrostátní či místní úrovni. Další problémy spojené s financováním vyplývají z menší velikosti mikropodniků a z potřeby malých a středních podniků zachovat si konkurenceschopnost tím, že se zapojí například do činností týkajících se digitalizace, internacionalizace a inovací, jakož i do zvyšování kvalifikace své pracovní síly. Omezený přístup k financování má nepříznivý dopad na zakládání a růst podniků a míru jejich přežití, jakož i na ochotu nových podnikatelů převzít životaschopné podniky v rámci nástupnictví podniků.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/201352 prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU.

(25)  Aby bylo možné tato selhání trhu překonat a zajistit, že budou malé a střední podniky nadále hrát svou úlohu základů konkurenceschopnosti hospodářství Unie a hybatele udržitelného hospodářství, je nezbytné jim poskytovat zvláštní podporu prostřednictvím dluhových a kapitálových nástrojů, které mají být stanoveny v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady [...]52. Nástroj pro úvěrové záruky zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/201353 prokazatelně přináší přidanou hodnotu a očekává se, že bude přínosným minimálně pro 500 000 malých a středních podniků. Nástupnický nástroj bude zřízen v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Více pozornosti by mělo být věnováno lepší komunikaci a veřejným kampaním za účelem zvýšení informovanosti potencionálních příjemců o dostupnosti programu pro malé a střední podniky. Aby se zvýšilo povědomí o opatřeních Unie na podporu malých a středních podniků, měla by opatření, která jsou zcela nebo částečně financována z tohoto programu, včetně zprostředkovatelů, obsahovat evropský symbol (vlajku) spojený s větou, která uznává podporu získanou v rámci programu COSME.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Politické cíle tohoto programu budou rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Opatření by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(26)  Politické cíle tohoto programu budou rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU by měl mít centrální zastřešující místo, které by poskytovalo informace o programu v každém členském státě, aby se zvýšila dostupnost finančních prostředků pro malé a střední podniky a informovanost o nich. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a měla by nabízet jasnou adicionalitu a podporovat součinnost s dalšími evropskými programy. Opatření by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Opatření podporovaná z fondu Invest EU prostřednictvím složky EU nebo složky členských států by neměla zdvojovat soukromé investice nebo je nahrazovat ani narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, ale s odkazem na stávající místní veřejné a soukromé systémy pro záruky podporovat jejich propojení s těmito systémy, a to s hlavním cílem posílit a rozšířit skutečný přínos pro konečné příjemce (malé a střední podniky stanovené v definici v doporučení č. 2003/361/ES) za účelem dosažení skutečné adicionality opatření.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Kromě přístupu k finančním prostředkům je také zásadní přístup k dovednostem, včetně manažerských dovedností a znalostí, které jsou pro malé a střední podniky klíčovými faktory pro přístup ke stávajícím finančním prostředkům, inovacím, konkurenceschopnosti a růstu. Poskytování finančních nástrojů, tak jak je koncipováno v rámci fondu EUInvest, by proto mělo být doprovázeno rozvojem vhodných systémů osobního vedení a poskytování obchodních služeb založených na znalostech.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a průmyslová odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet z úspěšných zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Systém školení pro nové podnikatele by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl usilovat o další růst a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie.

(27)  Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu, podporovat pomoc počínaje přípravou projektů, přes komercionalizaci a přístup na trh, až po podporu podnikových sítí. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a hospodářskáa podnikatelská odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami. Tato podpora by měla vycházet ze zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů Unie, jmenovitě programu Horizont 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů. Podpoří také větší zapojení organizací zastupujících malé a střední podniky do rozvoje iniciativ týkajících se politiky jednotného trhu, jako jsou veřejné zakázky, normalizační procesy a režimy duševního vlastnictví. Síť by měla také zvýšit počet opatření a poskytovat cílenější poradenství malým a středním podnikům při přípravě projektů a podpoře sítí a technologického a organizačního přechodu. Síť by měla také zlepšit spolupráci a úzký kontakt s dalšími poradenskými centry zřízenými v rámci digitálního programu a InvestEU, pokud jde o přístup k financím. Opatření programu COSME v síti by se měla soustředit také na poskytování kvalitních služeb po celé Evropě a věnovat zvláštní pozornost oblastem činností a zeměpisným částem Unie, v nichž se sítě a zprostředkující subjekty nesetkávají s očekávanými výsledky. Úspěšný systém školení pro nové podnikatele (Erasmus pro mladé podnikatele) by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské a manažerské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl rozšiřovat své zeměpisné pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie. Za účelem zvýšení přidané hodnoty na základě podpory podnikatelských iniciativ by měla být zvláštní pozornost věnována podnikatelům v mikropodnicích a těm, kteří využívají alespoň některý existující program, a tam, kde se podnikatelská kultura stále drží pouze na základní úrovni a potýká se s větším počtem překážek. Mělo by být vynaloženo veškeré úsilí o dosažení přiměřeně zeměpisně vyváženého rozdělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Mělo by se vynaložit větší úsilí na snížení administrativní zátěže a zvýšení dostupnosti programů s cílem snížit náklady, s nimiž se potýkají malé a střední podniky a mikropodniky v důsledku složitého procesu podávání žádostí a požadavků na účast. Členské státy by rovněž měly zvážit vytvoření jednotného informačního místa pro podniky, které mají zájem využívat fondy Unie, jež by fungovalo jako jednotné kontaktní místo. Postup hodnocení by měl být co nejjednodušší a nejrychlejší, aby bylo možné včas využívat výhody, které program nabízí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Klastry jsou považovány za strategický nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a rozšiřování malých a středních podniků, neboť nabízejí příznivé podnikatelské prostředí. Společné klastrové iniciativy by měly dosáhnout kritického množství k urychlení růstu malých a středních podniků. Propojením specializovaných ekosystémů klastry vytvářejí nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky a lépe je integrují do evropských a globálních strategických hodnotových řetězců. Je třeba podporovat rozvoj nadnárodních strategií partnerství, jakož i provádění společných činností podporovaných Evropskou platformou spolupráce mezi klastry. Vytváření udržitelných partnerství by mělo být podporováno pomocí pokračujícího financování v případě, že se dosáhne milníků výkonnosti a účasti. Prostřednictvím klastrových organizací by ve prospěch malých a středních podniků měla být poskytována přímá podpora na zavádění moderních technologií, nových obchodních modelů, nízkouhlíkových řešení a řešení účinněji využívajících zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, rozšiřování dovedností, získávání talentovaných lidí, zrychlení podnikání a internacionalizaci. Ostatní specializované subjekty na podporu malých a středních podniků by měly být zapojeny do usnadnění průmyslové transformace a provádění strategií inteligentní specializace. Program by měl tudíž přispívat k růstu a vytvářet propojení s centry a investicemi Unie, jež podporují (digitální) inovace a jsou prováděny v rámci politiky soudržnosti a programu Horizont Evropa. Lze také prozkoumat součinnost s programem Erasmus.

(28)  Klastry jsou považovány za strategický nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a rozšiřování malých a středních podniků, neboť nabízejí příznivé podnikatelské prostředí, zvyšují udržitelný rozvoj průmyslu a služeb a posilují hospodářský rozvoj regionů tím, že vytvářejí pracovní místa. Společné klastrové iniciativy by měly dosáhnout kritického množství k urychlení růstu malých a středních podniků. Propojením specializovaných ekosystémů klastry vytvářejí nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky a lépe je integrují do evropských a globálních strategických hodnotových řetězců. Je třeba podporovat rozvoj nadnárodních strategií partnerství, jakož i provádění společných činností podporovaných Evropskou platformou spolupráce mezi klastry. Vytváření udržitelných partnerství by mělo být podporováno pomocí pokračujícího financování v případě, že se dosáhne milníků výkonnosti a účasti. Prostřednictvím klastrových organizací by ve prospěch malých a středních podniků měla směřovat přímá podpora do: zavádění moderních technologií, nových obchodních modelů, řešení, zavádění kreativní činnosti, design, rozšiřování dovedností, získávání talentovaných lidí, zrychlení podnikání a internacionalizaci. Ostatní specializované subjekty na podporu malých a středních podniků by měly být zapojeny do usnadnění průmyslové transformace a provádění strategií inteligentní specializace. Program by měl tudíž přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a vytvářet propojení s centry a investicemi Unie, jež podporují (digitální) inovace a jsou prováděny v rámci politiky soudržnosti a programu Horizont Evropa. Lze také prozkoumat součinnost s programem Erasmus.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Tento program může přispět k rozšíření anebo zlepšení vztahů mezi mikropodniky, malými a středními podniky a středními podniky a univerzitami, výzkumnými středisky a dalšími institucemi, které jsou zapojeny do vytváření a šíření znalostí. Toto propojení může pomoci zlepšit kapacity podniků pro řešení strategických výzev, které nové mezinárodní prostředí představuje.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  Malé a střední podniky čelí kvůli své menší velikosti specifickým překážkám růstu a potýkají se s obtížemi při růstu a rozšiřování některých svých obchodních činností. Unie poskytuje podporu na rozšíření činností, které se zaměřují na inovace v oblasti výzkumu, zejména prostřednictvím nástroje pro malé a střední podniky a nedávno vytvořeného pilotního projektu Evropské rady pro inovace v rámci programu Horizont 2020. Na základě pracovních metod a zkušeností s nástrojem pro malé a střední podniky by měl program jednotného trhu rovněž poskytovat podporu pro rozšíření činností malých a středních podniků, které doplňují novou Evropskou radu pro inovace, se zvláštním zaměřením na průlomové inovace v rámci programu Horizont Evropa. Rozšíření akcí pro malé a střední podniky v rámci tohoto programu by se mělo zaměřit například na pomoc malým a středním podnikům prostřednictvím rozšiřování komercializace, internacionalizace a tržních příležitostí.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Kreativitainovace mají zásadní význam pro konkurenceschopnost průmyslových hodnotových řetězců Unie. Představují katalyzátor modernizace průmyslu a přispívají k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Nicméně jejich využívání ze strany malých a středních podniků stále zaostává. Program by měl proto podporovat cílené akce, sítě a partnerství zaměřené na inovace, které jsou založeny na kreativitě, v celém průmyslovém hodnotovém řetězci.

(29)  Kreativitainovace, technologická a organizační transformace posílená udržitelnost, pokud jde o výrobní postupy – zejména zvýšená účinnost z hlediska využívání zdrojů a energie – mají zásadní význam pro konkurenceschopnost průmyslových hodnotových řetězců Unie. Představují katalyzátor modernizace hospodářského a průmyslového odvětví a přispívají k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Nicméně jejich využívání ze strany malých a středních podniků stále zaostává. Program by měl proto podporovat cílené akce, sítě a partnerství zaměřené na inovace, které jsou založeny na kreativitě, v celém průmyslovém hodnotovém řetězci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Při vědomí, že nástroj programu Horizont 2020 pro malé a střední podniky byl pro podnikatele mimořádně úspěšný – a to pro granty fáze 1 i fáze 2 –, pokud jde o dosahování pokroku, jejich nové obchodní myšlenky i testování a vývoj prototypu. Ačkoli je proces výběru již velmi přísný, stále nemůže být mnoho velmi dobrých projektů financováno kvůli omezeným finančním zdrojům. Realizace v rámci agentury pro malé a střední podniky EASME funguje velmi efektivně. I když je tento program zaměřen na projekty zaměřené na špičkové technologie, měl by rozšířit tuto metodiku na všechny typy malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29b)  Opatření programu COSME by se měla zaměřit také na odvětví, pro něž je typický výrazný růst a sociální potenciál a mají vysoký podíl malých a středních podniků. Cestovní ruch je jediným odvětvím unijního hospodářství, které významně přispívá k HDP EU a kde zároveň mají hlavní podíl malé a střední podniky. Unie by měla nadále posilovat opatření podporující specifické rysy tohoto odvětví.

Odůvodnění

Program by se měl soustředit na odvětví cestovního ruchu vzhledem k jeho významu v evropském kontextu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Evropské normy hrají na vnitřním trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam pro konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků. Jsou též důležitým nástrojem pro podporu právních předpisů a politik Unie v řadě klíčových oblastí, jako je energetika, změna klimatu, informační a komunikační technologie, udržitelné využívání zdrojů, inovace, bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele, bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců a stárnoucí obyvatelstvo, a tím představují pozitivní přínos pro společnost jako celek.

(30)  Evropské normy hrají na vnitřním trhu důležitou úlohu. Mají zásadní význam pro konkurenceschopnost podniků, a zejména malých a středních podniků. Jsou též důležitým nástrojem pro podporu právních předpisů a politických cílů Unie v řadě klíčových oblastí, jako je urychlení přechodu k čisté energii, boj proti změně klimatu, ochrana životního prostředí, zlepšování kvality ovzduší, informační a komunikační technologie, udržitelné využívání a recyklace zdrojů, technologické a sociální inovace, bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele, bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců a stárnoucí obyvatelstvo, a tím představují pozitivní přínos pro společnost jako celek.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Ve všech příslušných iniciativách a opatřeních, které jsou součástí tohoto programu, by měly být brány v úvahu zásady transparentnosti a rovných příležitostí pro ženy a muže. Při těchto iniciativách a akcích je třeba také dbát na dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny občany.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

(65)  Program by měl podporovat součinnost, doplňkovostadicionalitu s ohledem na podporu malých a středních podniků a podnikání v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]69. Specializovaný nástroj pro malé a střední podniky fondu InvestEU, jenž je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]70, navíc zajistí dluhovou a kapitálovou podporu ke zlepšení přístupu a dostupnosti financování pro malé a střední podniky a mikropodniky. Program by měl rovněž usilovat o součinnost s Kosmickým programem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]71, pokud jde o podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Odůvodnění

Přidán odkaz na adicionalitu a mikropodniky.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s programem Digitální Evropa zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, jehož cílem je podpora digitalizace hospodářství a veřejného sektoru Unie.

(67)  Program by měl podporovat součinnost a doplňkovost s programem Digitální Evropa zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]73, jehož cílem je podpora digitalizace hospodářství a veřejného sektoru Unie a zvýšení kybernetické bezpečnosti.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu a konkurenceschopnosti podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a rámce pro financování vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, podniků sociální ekonomiky a podnikových sítí a rámce pro financování vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  „podnikem sociální ekonomiky“ se rozumí podnik, jehož hlavním cílem je mít sociální dopad, nikoli vytvářet zisk pro své vlastníky nebo akcionáře, a který funguje tak, že poskytuje zboží a služby pro trh a je řízen otevřeným a odpovědným způsobem, do něhož jsou zapojeni zejména zaměstnanci, spotřebitelé a zúčastněné strany, jichž se jeho obchodní činnosti týkají;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  „místním veřejným podnikem“ se rozumí malý místní podnik veřejných služeb, který splňuje kritéria pro malé a střední podniky a plní důležité úkoly pro místní komunity;

Odůvodnění

Místní veřejné podniky jsou určitým typem podnikatelské činnosti se zvláštními charakteristickými rysy, které je třeba zvážit v rámci programu COSME.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  „podnikovými sítěmi“ se rozumí spojení podnikatelů s cílem provádět společný projekt, v němž dva či více malých a středních podniků společně vykonává jednu či více ekonomických aktivit s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Odůvodnění

Podnikové sítě jsou klíčovými aktéry na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie, usnadňováním přístupu na trh, stanovováním norem a podporou zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

a)  zlepšit fungování a konkurenceschopnost vnitřního trhu, vylepšit jej pomocí místních ekonomik, řešit neefektivnosti trhu a usnadnit prosazování právního rámce Unie,  chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, které přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu a udržitelného průmyslového růstu, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie a vytvořit podmínky pro stabilní a kvalitní zaměstnání, usnadňováním přístupu na trh, stanovováním norem a podporou zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat jakož i posílit spolupráci a sdílení osvědčených postupů mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami Unie;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu, usnadnit prevenci a odstraňování překážek, podporovat tvorbu, provádění a prosazování práva Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

a)  zvýšit účinnost vnitřního trhu, podpořit místní hospodářský rozvoj, usnadnit prevenci a odstraňování překážek, podporovat tvorbu, provádění a prosazování práva Unie v oblastech vnitřního trhu se zbožím a službami, sociální ekonomiky a sociálního podnikání, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, jakož i v oblastech práva obchodních společností a smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže, včetně vývoje nástrojů správy;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zlepšit konkurenceschopnost podniků se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a dosažení doplňkovosti prostřednictvím stanovení opatření, která poskytují různé formy podpory malým a středním podnikům, přístupu malých a středních podniků na trhy včetně jejich internacionalizace, obchodního prostředí příznivého pro malé a střední podniky, konkurenceschopnosti různých odvětví, modernizace průmyslu a podpory podnikání;

b)  posílit konkurenceschopnost i udržitelnost podniků se zvláštním důrazem na malé a střední podniky dosažení doplňkovosti prostřednictvím stanovení opatření (ccíle COSME), se zvláštním ohledem na jejich zvláštní potřeby prostřednictvím

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  poskytování různých forem podpory malým a středním podnikům, podpora růstu, podporování a zakládání malých a středních podniků, včetně sítí podniků, rozvoj manažerských dovedností a podpora opatření na rozšíření, která jim umožní lepší přístup k trhům a proces internacionalizace, jakož i uvádění jejich produktů a služeb na trh;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii)  podpora příznivého podnikatelského prostředí a rámce pro malé a střední podniky, snížení administrativní zátěže, zvýšení konkurenceschopnosti odvětví k zajištění modernizace průmyslu včetně jeho digitální transformace, která bude přispívat k odolnému hospodářství účinně využívajícímu zdrojea energii;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii)   podpora podnikání a přispívání ke kvalitní odborné přípravě pracovníků MSP;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iv)  podpora nových podnikatelských příležitostí pro malé a střední podniky s cílem překonat strukturální změny prostřednictvím cílených opatření a jiných inovativních forem opatření, jako jsou například odkupy podniků, které usnadňují tvorbu pracovních míst a kontinuitu podniků, na územích, která jsou těmito změnami dotčena.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 4 088 580 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 5 514 000 000 EUR v cenách roku 2018 (6 211 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  1 000 000 000 EUR na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

a)  2 772 000 000 EUR v cenách roku 2018 (3 122 000 000 EUR v běžných cenách) na cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí informačních technologií zaměřených na zpracování a výměnu informací, a využívání a vývoj nástrojů informačních technologií na úrovni organizace.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, jakož i využívání sítí informačních technologií zaměřených na zpracování a výměnu informací, a využívání a vývoj nástrojů informačních technologií na úrovni organizace. Celkové náklady na administrativní a technickou podporu budou omezeny s cílem umožnit co největší dostupnost programu na financování akcí týkajících se cílů programu a v žádném případě nepřekročí limit 5 % celkového rozpočtu uvedeného v čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

6.  Do programu mohou být na dobrovolnou žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení. Komise zveřejní pracovní programy přijaté pro každý z konkrétních cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a stanoví objem grantů, které budou přiděleny.

Odůvodnění

Toto je ustálená praxe v řízení programů EU.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

a)  vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech aktérů na vnitřním trhu, včetně podniků, zejména mikropodniků, malých a středních podniků, občanů a spotřebitelů, občanské společnosti a orgánů veřejné správy, prostřednictvím transparentních informačních a osvětových kampaní, výměny osvědčených postupů, prosazování osvědčených postupů, výměny a šíření odborných znalostí a vědomostí a pořádání školení;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, koncové uživatele, zástupce občanské společnosti a podniky z Unie, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

b)  poskytování mechanismů pro občany, spotřebitele, koncové uživatele a zástupce podniků, občanské společnosti a zaměstnanců z Unie, aby mohli přispívat k politickým diskusím, tvorbě politik a rozhodovacímu procesu, a to zejména prostřednictvím podpory fungování zastupujících organizací na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytování různých forem podpory malým a středním podnikům,

vypouští se

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy, podpora malých a středních podniků při řešení celosvětových a společenských problémů a internacionalizaci podnikání a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe Network);

b)  usnadnění přístupu mikropodniků, malých a středních podniků a podnikových sítí na trhy, včetně trhů mimo Unii, jejich podpora při řešení celosvětových, environmentálních, ekonomických a společenských problémů a internacionalizaci podnikání, usnadňování jejich podpory v průběhu celého jejich životního cyklu a posilování vedoucího postavení Unie v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  řešení překážek na trhu a administrativní zátěže a vytváření příznivého podnikatelského prostředí za účelem posílení postavení malýchstředních podniků, aby mohly využívat výhod vnitřního trhu;

c)  řešení překážek na trhu, snižování administrativní zátěže, včetně snižování překážek zakládání podniků a zahajování podnikání, a vytváření příznivého podnikatelského prostředí tak, aby mohly mikropodniky a maléstřední podniky využívat výhod vnitřního trhu včetně přístupu k financování; a poskytování vhodných pokynů, systémů osobního vedení a poskytování obchodních služeb založených na znalostech;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  usnadnění růstu podniků, včetně rozvoje dovedností, a průmyslové transformace odvětví výroby a služeb;

d)  usnadnění rozvoje a růstu udržitelných podniků, zvyšování povědomí mikropodniků a malých a středních podniků o právních předpisech Unie včetně těch týkajících se životního prostředí a energetiky, zlepšování jejich dovedností a rozvoje kvalifikace, a rozvíjení nových udržitelných obchodních modelů a hodnotových řetězců účinných z hlediska využívání zdrojů, jež podporují technologickou a organizační transformaci odvětví výroby a služeb;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora konkurenceschopnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání inovací malými a středními podniky a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

e)  posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání technologických, organizačních a sociálních inovací mikropodniky a malými a středními podniky, posilování sociální odpovědnosti podniků a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  posilování podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury (včetně systému školení pro nové podnikatele) a podpora startupů, udržitelnosti a rozšiřování podniků.

f)  posilování podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury, rozšíření systému školení pro nové podnikatele a podpora startupů, udržitelnosti a rozšiřování podniků, se zvláštní pozorností věnovanou novým potenciálním podnikatelům (tj. mladým a ženám) a také dalším specifickým cílovým skupinám, jako jsou sociálně znevýhodněné nebo zranitelné skupiny.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise může podpořit následující zvláštní opatření na podporu odstavců a) až f) s cílem

 

i. urychlení, podpory a rozšiřování poradenských služeb (sítě Enterprise Europe Network) s cílem poskytovat integrovanou podnikatelskou podporu s jednotným kontaktním místem malým a středním podnikům v Unii, které se snaží využít příležitostí na vnitřním trhu a ve třetích zemích, a kontroly, zda poskytují ve všech členských státech služby srovnatelné kvality;

 

ii. podpory vytváření podnikových sítí;

 

iii. podpory a rozšiřování programů mobility pro nové podnikatele (Erasmus pro mladé podnikatele) s cílem zlepšovat jejich schopnost prohlubovat podnikatelské know-how, dovednosti a strategie a zdokonalovat jejich technologické kapacity a řízení podniků;

 

iv. podpory posilování malých a středních podniků prostřednictvím významných projektů rozšiřování obchodů na základě příležitostí řízených trhem (nástroj pro posílení malých a středních podniků).

 

v. podpory opatření specifických pro jednotlivá odvětví v oblastech, pro něž je typický vysoký podíl mikropodniků a malých a středních podniků a vysoký příspěvek do HDP EU, jako je například odvětví cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Opatření prováděná prostřednictvím Enterprise Europe Network uvedená v bodě 3 b mohou mimo jiné zahrnovat:

 

i) usnadnění internacionalizace malých a středních podniků a stanovení obchodních partnerů na vnitřním trhu, přeshraniční obchodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, technologie, znalostí a partnerství pro přenos inovací;

 

ii) poskytování informací, pokynů a individualizovaného poradenství v oblasti práva EU, příležitosti v oblasti financování EU a iniciativ EU, které mají dopad na obchod, včetně zdanění, vlastnických práv, povinností souvisejících se životním prostředím a energetikou a aspektů bezpečnosti práce a sociálního zabezpečení;

 

iii) usnadnění přístupu malých a středních podniků k odborným znalostem v oblasti životního prostředí, klimatu a energetické účinnosti a výkonnosti;

 

iv) posílení sítě s dalšími informačními a poradenskými sítěmi EU a členských států, zejména EURES inovační centra EU a poradenské centrum InvestEu.

 

Služby, které síť poskytuje v rámci ostatních programů Unie, se financují z uvedených programů.

 

Komise stanoví prioritní opatření v Network s cílem zlepšit ty jeho části nebo prvky, které nesplňují minimální normy, s cílem poskytovat stejnorodou podporu mikropodnikům a malým a středním podnikům prostřednictvím EU.

 

Komise přijme prováděcí akty, jimiž se stanoví ukazatele a minimální normy pro účely měření dopadu Network v souvislosti s konkrétními cíli a účinností opatření programu COSME.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

 

Komise je oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci podle článku 20 a doplnit tak další formy podpory pro malé a střední podniky, které nejsou stanoveny v tomto odstavci.

 

Tyto akty v přenesené pravomoci se řídí cíli stanovenými v tomto nařízení, zejména cíli programu COSME stanovenými v čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právní subjekty usazené v třetí zemi, která není přidružená k programu, se mohou podílet na těchto činnostech:

Komise může umožnit, aby se právní subjekty usazené v třetí zemi, která není přidružená k programu, podílely na těchto činnostech:

Odůvodnění

Tento nástroj by se měl soustředit především na poskytování pomoci evropským příjemcům. Mohou být povoleny určité výjimky pro subjekty se sídlem v třetích zemích s cílem přinést prospěch evropským malým a středním podnikům a spotřebitelským organizacím, ale o tom by se mělo rozhodovat případ od případu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kritéria pro hodnocení a udělení grantu

Hodnocení

Odůvodnění

Článek se v současné době týká pouze hodnocení.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu plus nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], pokud jsou tato opatření v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytuje.

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu plus nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], nebo nařízení (EU) XX [kterým se zřizuje program Digitální Evropa], zejména cíl týkající se moderních digitálních dovedností, pokud jsou tato opatření v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytuje.

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit koordinaci s programem Digitální Evropa a zajistit komplexní strategii EU pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pracovní programy pokrývající opatření programu COSME a odrážející konkrétní cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2. Kromě prvků uvedených v odstavci 1 je součástí pracovního programu:

 

i) označení objemu přiděleného na každé opatření, které má být financováno;

 

ii) orientační harmonogram provádění;

 

iii) odkazy na další opatření na úrovni EU, která jsou uplatňována a která by se mohla týkat malých a středních podniků a sítě v rámci jiných programů nebo opatření EU.

 

Pracovní program a opatření se rovněž zveřejní na internetových stránkách každého kontaktního místa sítě, pokud jsou internetové stránky k dispozici. Je to důležité zejména pro opatření určená malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Komise vypracuje do konce ledna 2021 rámec provádění akce COSME, který bude obsahovat časový harmonogram pracovních programů a výzev, jejich témata, příděl finančních prostředků a další nezbytné údaje, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost ve všech fázích programu a aby byla posílena kvalita projektů.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Hodnocení se provádí včas, nejméně však každé dva roky, aby se mohlo promítnout do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění na základě monitorování prováděného podle článku 20, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Toto hodnocení zahrnuje také komplexní hodnocení postupů, cílů a kritérií způsobilosti pro priority probíhajícího období financování. Na základě výsledků tohoto průběžného hodnocení budou navržena doporučení pro přezkum programu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie postupují transparentně, uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti na místní úrovni.

Odůvodnění

V místních komunitách musí být zajištěna viditelnost výsledků programu s cílem zlepšit informovanost o příspěvku EU k blahobytu evropské společnosti.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha IV – sloupec 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1 – Počet MSP využívajících podporu.

1 – Počet malých a středních podníků, jež dostávají podporu z programu a ze sítě.

2 – Počet podporovaných společností, které uzavřely obchodní partnerství.

2 – Počet podporovaných společností, které uzavřely obchodní partnerství.

 

2a – Počet podnikatelů, kteří využívají programy odborného poradenství a mobility

 

2b – Snížení času a nákladů na založení malého a středního podniku.

 

2c – Počet vytvořených podnikových sítí ve srovnání s výchozí úrovní

 

2d – Počet členských států, které používají test dopadů na malé a střední podniky:

 

2e – Podstatné zvýšení počtu členských států s jediným kontaktním místem pro začínající podniky

 

2f – Zvýšení podílu vyvážejících malých a středních podniků a zvýšení podílu malých a středních podniků vyvážejících mimo Unii, ve srovnání s výchozí úrovní

 

2g – Podstatné zvýšení počtu členských států uplatňujících řešení v oblasti podnikání zaměřená na potenciální, mladé a nové podnikatele a podnikatelky, jakož i specifické cílové skupiny ve srovnání s výchozí úrovní

 

2h – Zvýšení podílu občanů Unie, kteří by chtěli být samostatně výdělečně činní, ve srovnání s výchozí úrovní

 

2i – Výsledky malých a středních podniků, pokud jde o udržitelnost, měřené na základě zvýšení podílu malých a středních podniků Unie vyrábějících udržitelné produkty modrého hospodářství a zelené produkty1a a poskytujících takové služby a na základě zlepšení jejich účinného využívání zdrojů (jež mohou zahrnovat energii, materiály, vodu, recyklaci atd.) ve srovnání s výchozí hodnotou

 

*veškeré ukazatele je třeba srovnávat se stávající situací v roce 2018.

 

__________________

 

1a Zelené produkty a služby jsou ty, jejichž hlavní funkcí je snižovat riziko pro životní prostředí a minimalizovat znečištění a zdroje. Zahrnuty jsou i produkty s ekologickými vlastnostmi (produkty s ekodesignem a ekoznačkou, produkty vyrobené z organických materiálů nebo s vysokým obsahem recyklovaného materiálu). Zdroj: Bleskový průzkum Eurobarometru 342 na téma „Malé a střední podniky, účinné využívání zdrojů a zelené trhy“.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

Referenční údaje

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Patrizia Toia

13.6.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renate Sommer

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (15.1.2019)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Navrhovatelka(*): Sofia Ribeiro

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce a globalizace. Nová éra digitálních inovací nadále poskytuje příležitosti podnikům a jednotlivcům, vytváří nové výrobky a obchodní modely, ale zároveň představuje výzvu pro regulaci a prosazování práva.

(2)  Vnitřní trh se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí digitální revoluce a globalizace. Nová éra digitálních inovací nadále poskytuje příležitosti podnikům a jednotlivcům a díky zajištění přístupu k financování pro nejnovější generaci technologií vytváří nové výrobky a obchodní modely, ale zároveň představuje výzvu pro regulaci a prosazování práva. Všichni účastníci trhu však zároveň požadují větší transparentnost v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky, které jsou pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

(3)  Fungování vnitřního trhu se opírá o rozsáhlý soubor právních předpisů Unie. To se týká zejména konkurenceschopnosti, normalizace, ochrany spotřebitele, dozoru nad trhem a regulace potravinového řetězce, ale také pravidel upravujících hospodářskou činnost, obchodní a finanční transakce a prosazování spravedlivé hospodářské soutěže zajišťující rovné podmínky potíráním nekalých praktik, což je pro fungování vnitřního trhu nezbytné.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie.

(6)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky je předmětem samostatného evropského statistického programu zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201347. V zájmu zajištění kontinuity vypracovávání a šíření evropské statistiky by měl nový program rovněž zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje evropský statistický program, tím, že poskytne rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Nový program by měl stanovit finanční rámec pro evropskou statistiku s cílem poskytovat nejnovější vysoce kvalitní, srovnatelnou a spolehlivou statistiku o Evropě ve formátu snadno přístupném pro uživatele, o kterou by se opírala tvorba, provádění, monitorování a hodnocení všech politik Unie.

_________________

_________________

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

47 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je proto vhodné zavést program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a evropskou statistiku (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027.

(7)  Je proto vhodné zavést program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, a evropskou statistiku (dále jen „program“). Program by měl být zaveden na dobu trvání sedmi let od roku 2021 do roku 2027 a časově se shodovat s trváním VFR.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Moderní vnitřní trh podporuje hospodářskou soutěž a je přínosem pro spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům vytvářet pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci odstranit zbývající překážky a zajistit regulační rámec, který dokáže zohlednit nové inovativní obchodní modely.

(9)  Moderní vnitřní trh podporuje hospodářskou soutěž a je přínosem pro spotřebitele, podniky i zaměstnance. Lepší využití neustále se vyvíjejícího vnitřního trhu služeb by mělo pomoci evropským podnikům, bez ohledu na jejich velikost, vytvářet nová pracovní místa a přispívat k růstu přes hranice, poskytnout širší výběr služeb za lepší ceny a zachovat vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Za tímto účelem by měl program pomoci odstranit zbývající překážky a zajistit regulační rámec, který dokáže zohlednit nové inovativní obchodní modely a iniciativy typu start-up.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Regulační překážky na vnitřním trhu byly u řady průmyslových výrobků odstraněny pomocí preventivních mechanismů, přijetí společných pravidel, a pokud taková pravidla Unie neexistují, pomocí zásady vzájemného uznávání. V oblastech, kde neexistují žádné právní předpisy Unie, zásada vzájemného uznávání znamená, že zboží, které je v souladu s právními předpisy uváděno na trh v jednom členském státě, požívá práva na volný pohyb a může se prodávat v jiném členském státě. Nedostatečné uplatňování vzájemného uznávání však komplikuje situaci společností, které se snaží o vstup na trhy v jiných členských státech. Navzdory vysoké míře integrace trhu se zbožím má tato skutečnost za následek ztrátu příležitostí pro hospodářství jako celek. Program by měl tudíž zlepšit uplatňování vzájemného uznávání, pokud jde o zboží, a snížit množství nezákonného a nevyhovujícího zboží, které vstupuje na trh.

(10)  Regulační překážky na vnitřním trhu byly u řady průmyslových výrobků odstraněny pomocí preventivních mechanismů, přijetí společných pravidel, a pokud taková pravidla Unie neexistují, pomocí zásady vzájemného uznávání. V oblastech, kde neexistují žádné právní předpisy Unie, zásada vzájemného uznávání znamená, že zboží, které je v souladu s právními předpisy uváděno na trh v jednom členském státě, požívá práva na volný pohyb a může se prodávat v jiném členském státě. Nedostatečné uplatňování vzájemného uznávání však komplikuje situaci společností, které se snaží o vstup na trhy v jiných členských státech, zejména v případě společností působících přes hranice. Navzdory vysoké míře integrace trhu se zbožím má tato skutečnost za následek ztrátu příležitostí pro hospodářství jako celek. Program by měl tudíž zlepšit uplatňování vzájemného uznávání, pokud jde o zboží, a snížit množství nezákonného a nevyhovujícího zboží, které vstupuje na trh nebo zboží, které může mít dopad na zdraví spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, internetu věcí nebo umělé inteligence. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby výhod uvedených pravidel využívali. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace.

(11)  Nové výzvy v oblasti regulace a prosazování právních předpisů souvisejí s rychle se měnícím prostředím digitální revoluce, pokud jde například o otázky kybernetické bezpečnosti, internetu věcí nebo umělé inteligence. V případě škody mají přísná pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a odpovědnosti, která jsou jasně a srozumitelně formulovaná, stěžejní úlohu, neboť zajistí následná politická opatření, která evropským občanům – včetně spotřebitelů a podniků – umožní, aby výhod uvedených pravidel využívali. Program by měl tudíž přispět k rychlému přizpůsobení a prosazování režimu Unie upravujícímu odpovědnost za výrobky, který podporuje inovace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie, na trh znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit spotřebitele. Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků poskytnutím správných stimulů podnikatelům, zintenzivněním kontroly souladu a prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem.

(12)  Uvádění výrobků, jež nejsou v souladu s právem Unie nebo typově schválené, na trh znevýhodňuje ty, jejichž výrobky v souladu s předpisy jsou, a může ohrozit spotřebitele. Mnoho podnikatelů nedodržuje pravidla buď proto, že o nich nevědí, anebo úmyslně, aby získali konkurenční výhodu. Orgány dozoru nad trhem často nemají dostatek finančních prostředků a jejich působnost sahá jen po hranice vlastního státu, zatímco podnikatelé obchodují na úrovni Unie, na přeshraniční úrovni či dokonce na celosvětové úrovni. Zejména v případě elektronického obchodu mají orgány dozoru nad trhem velké potíže vysledovat výrobky dovezené ze třetích zemí, které nejsou v souladu s právními předpisy, a označit odpovědný subjekt v rámci své jurisdikce. Program by se měl proto snažit posílit soulad výrobků poskytnutím správných stimulů podnikatelům, zintenzivněním kontroly souladu a prosazováním užší přeshraniční spolupráce mezi donucovacími orgány. Program by měl rovněž přispět ke konsolidaci stávajícího rámce činností dozoru nad trhem, podporovat společná opatření orgánů dozoru nad trhem z různých členských států, zlepšit výměnu informací a podporovat sbližování a užší integraci činností v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož spotřebitelské trhy neznají vzhledem k rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto v případě potřeby umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

(14)  Jelikož spotřebitelské trhy neznají vzhledem k neustálému a rychlému rozvoji elektronického obchodu a cestovních služeb hranic, je důležité zajistit, aby spotřebitelé s bydlištěm v Unii mohli požívat odpovídající ochrany při dovozu zboží a služeb od hospodářských subjektů usazených ve třetích zemích. Program by měl proto umožnit podporu spolupráce s příslušnými orgány nacházejícími se ve třetích zemích, které jsou klíčovými obchodními partnery Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné splnit cíle programu a usnadnit občanům a podnikům život, je zapotřebí zavést vysoce kvalitní veřejné služby zaměřené na uživatele. To znamená, že orgány veřejné správy budou muset začít pracovat novým způsobem, odstranit izolaci mezi různými částmi své administrativy a zapojit do společného vytváření těchto veřejných služeb občany a podniky. Soustavný a stabilní nárůst přeshraničních činností na vnitřním trhu navíc vyžaduje poskytování aktuálních informací o právech podniků a občanů, ale také informací vysvětlujících správní náležitosti. Zásadního významu nabývá rovněž poskytování právního poradenství a pomoc při řešení problémů, k nimž dochází na přeshraniční úrovni. Mimoto je nezbytné zajistit jednoduché a účinné propojení vnitrostátních správ, jakož i vyhodnotit fungování vnitřního trhu v praxi. Program by proto měl podporovat stávající nástroje pro správu vnitřního