Postupak : 2018/0231(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0052/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0052/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0073

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 789kWORD 329k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Nicola Danti

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Ralph Packet, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Lukas Mandl, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Patrizia Toia, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Sofia Ribeiro, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0441),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2. i članak 168. stavak 4. točku (b) i članke 114., 173. i 338. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0254/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energiju, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za proračune (A8-0052/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište jedan je od temelja EU-a. Od svojega začetka ono je važan doprinos rastu, konkurentnosti i zapošljavanju. Stvorilo je nove prilike i ekonomije razmjera za europska poduzeća, osobito mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP), te ojačalo njihovu industrijsku konkurentnost. Unutarnje tržište pridonijelo je otvaranju radnih mjesta i ponudilo veći izbor po nižim cijenama za potrošače. Ono je i dalje pokretač stvaranja jačeg, uravnoteženijeg i pravednijeg gospodarstva. Jedno je od glavnih postignuća Unije i njezina najveća snaga u sve globaliziranijem svijetu.

(1)  Unutarnje tržište jedan je od temelja EU-a. Od svojega začetka ono je važan doprinos rastu, konkurentnosti i zapošljavanju. Stvorilo je nove prilike i ekonomije razmjera za europska poduzeća, osobito mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP), ojačalo njihovu industrijsku konkurentnost te bi svi građani trebali i dalje jednako uživati njegove pogodnosti. Unutarnje tržište pridonijelo je otvaranju radnih mjesta i ponudilo veću raznolikost po nižim cijenama za potrošače uz jamstvo visoke kvalitete ponuđenih proizvoda i usluga. Ono je i dalje pokretač stvaranja integriranijeg tržišta i jačeg, uravnoteženijeg i pravednijeg gospodarstva. Jedno je od glavnih postignuća Unije i njezina najveća snaga u sve globaliziranijem svijetu te osnovni element za postizanje pretvorbe u resursno i energetski učinkovito održivo gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika kako bi se odgovorilo na sve veći pritisak zbog klimatskih promjena.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija i dalje pruža prilike za poduzeća i pojedince, stvara nove proizvode i poslovne modele, ali predstavlja i izazov za donošenje propisa i osiguravanje provedbe.

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija i dalje pruža prilike i pogodnosti za gospodarstvo i svakodnevni život, osobito za poduzeća i pojedince, stvara nove proizvode i poslovne modele, ali predstavlja i izazov za donošenje i provedbu propisa te zaštitu i sigurnost potrošača.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca, te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, uzajamno priznavanje, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta od kojih potrošači i poduzeća imaju koristi.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  I dalje su prisutne prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te se pojavljuju nove prepreke. Donošenje pravila samo je prvi korak, no njihovo je provođenje jednako važno. To je u konačnici pitanje povjerenja građana u Uniju, u njezinu sposobnost za postizanje rezultata i sposobnost stvaranja radnih mjesta i rasta uz zaštitu javnog interesa.

(4)  I dalje su prisutne neopravdane, diskriminirajuće i nerazmjerne prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te se pojavljuju nove prepreke. Donošenje pravila samo je prvi korak, no njihovo je provođenje jednako važno. Neodgovarajuća provedba postojećih pravila, prepreke slobodnom kretanju robe i usluga te niske razine prekogranične javne nabave ograničavaju mogućnosti poduzećima i potrošačima. Uklanjanje takvih prepreka je u konačnici pitanje povjerenja građana u Uniju, u njezinu sposobnost za postizanje rezultata i njezinu sposobnost stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i rasta uz zaštitu javnog interesa.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, osobito konkurentnosti mikropoduzeća i MSP-ova, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji, transparentniji, jednostavniji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se nastoji postići održivo funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija te izvući pouke iz postojećih programa. U program bi se trebale uključiti i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a njime bi se trebalo izbjeći ponavljanje povezanih programa i djelovanja Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47 . Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije.

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene postojećim europskim statističkim programom pružanjem okvira za prikupljanje podataka, kao i za razvoj, izradu, pravilnu uporabu, primjenu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih europskih statističkih podataka, također o područjima kao što su trgovina i migracije, kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

__________________

__________________

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027.

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za jedinstveno tržište radi jačanja unutarnjeg tržišta i poboljšanja njegova funkcioniranja u područjima konkurentnosti i održivosti poduzeća, osobito mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, normizacije, nadzora tržišta, zaštite potrošača, lanca opskrbe hranom te europske statistike („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Programom bi se trebali podržati oblikovanje, provedba i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi se podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela. U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, ali i pružanje potpore u osiguravanju provedbe pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti podizanjem svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih alata, znanja i stručnosti kako bi donijeli utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave. Program bi trebao težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Program bi trebao podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

(8)  Programom bi se trebali podržati oblikovanje, provedba i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi se podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, građana, uključujući potrošače i zaposlenike, civilnog društva i javnih tijela. U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti i održivosti poduzeća, posebno MSP-ova, uključujući onih u turizmu, pružanje potpore u osiguravanju provedbe pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti, kao i okolišnih i socijalnih normi, te podizanjem svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih alata, potrebnih informacija i pomoći, znanja i stručnosti kako bi donijeli utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno programima obuke, razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave. Programom bi se trebalo težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Programom bi se trebalo podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Modernim unutarnjim tržištem promiče se tržišno natjecanje te od njega imaju koristi potrošači, poduzeća i zaposlenici. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima u stvaranju radnih mjesta i rastu preko granica, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Program bi trebao doprinijeti uklanjanju preostalih prepreka i osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele.

(9)  Moderno unutarnje tržište temelji se na načelima pravednosti, transparentnosti i uzajamnog povjerenja, njime se promiče tržišno natjecanje te od njega imaju koristi potrošači, poduzeća i zaposlenici. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima u stvaranju radnih mjesta i rastu preko granica, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Programom bi se trebalo doprinijeti boljem praćenju promjena na unutarnjem tržištu, uključujući učinak novih tehnologija i inovativnih poslovnih modela, utvrđivanju i uklanjanju preostalih neopravdanih, diskriminirajućih i nerazmjernih prepreka te osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele, uključujući modele ekonomije suradnje i socijalno poduzetništvo, uz osiguravanje visoke razine socijalne zaštite, uključujući i za poduzetnike.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Regulatorne prepreke na unutarnjem tržištu uklonjene su za mnoge industrijske proizvode s pomoću mehanizama za sprečavanje i donošenja zajedničkih pravila te, ako takva pravila Unije ne postoje, s pomoću načela uzajamnog priznavanja. U područjima za koje ne postoji zakonodavstvo Unije načelo uzajamnog priznavanja znači da za robu koja se zakonito stavlja na tržište u jednoj državi članici postoji pravo slobode kretanja i može se prodavati u drugoj državi članici. Međutim, zbog nedovoljne primjene uzajamnog priznavanja trgovačkim je društvima teško ući na tržišta u drugim državama članicama. Tako gospodarstvo u cjelini propušta prilike, unatoč tome što je tržišna integracija u području trgovine robom dosegnula zavidnu razinu. Program bi stoga trebao biti usmjeren na poboljšanje primjene uzajamnog priznavanja u području robe i smanjenje količine nezakonite i nesukladne robe koja ulazi na tržište.

(10)  Regulatorne prepreke na unutarnjem tržištu uklonjene su za mnoge industrijske proizvode s pomoću mehanizama za sprečavanje i donošenja zajedničkih pravila i normi te, ako takva pravila Unije ne postoje, s pomoću načela uzajamnog priznavanja. U područjima za koje ne postoji zakonodavstvo Unije načelo uzajamnog priznavanja znači da za robu koja se zakonito stavlja na tržište u jednoj državi članici postoji pravo slobode kretanja i može se prodavati u drugoj državi članici, osim ako se druga država članica opravdano protivi stavljanju na tržište te robe., pod uvjetom da takvo ograničenje nije diskriminirajuće, da je opravdano ciljevima od javnog interesa, kako je utvrđeno u članku 36. Ugovora o Europskoj uniji ili definirano sudskom praksom Suda Europske unije, i da je razmjerno cilju koji se želi ostvariti. Međutim, zbog nedovoljne primjene načela uzajamnog priznavanja, poput neopravdanih i nerazmjernih ograničenja, poduzećima je teže pristupiti tržištima u državama članicama. Unatoč visokoj razini integriranosti tržišta u području robe, to dovodi do gubitka prilika za gospodarstvo u cjelini. Revizija Uredbe (EU) br. xxx/2018 o uzajamnom priznavanju pomoći će u jačanju gospodarskih koristi u tom području. Program bi stoga trebao biti usmjeren na poboljšanje primjene uzajamnog priznavanja u području robe, ostvarivanje njezinog punog potencijala i smanjenje količine nezakonite i nesukladne robe koja ulazi na tržište, s pomoću ciljanog podizanja razine osviještenosti i osposobljavanja, potpore kontaktnim točkama za proizvode i bolje suradnje među nadležnim tijelima za uzajamno priznavanje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Novi regulatorni izazovi te izazovi u pogledu izvršavanja zakonodavstva odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije u vezi s pitanjima kao što su kibersigurnost, internet stvari ili umjetna inteligencija. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i odgovornosti u pogledu njih kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje ostvarivanje koristi od tih pravila. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i osiguravanju provedbe Unijina sustava odgovornosti za proizvode kojim se potiču inovacije.

(11)  Novi regulatorni izazovi te izazovi u pogledu izvršavanja zakonodavstva odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije u vezi s pitanjima kao što su kibersigurnost, pravila o privatnosti i zaštiti podataka, internet stvari ili umjetna inteligencija i povezani etički standardi. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i jasnoće za odgovornost u pogledu njih te stroga provedba pravila kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje ostvarivanje koristi od tih pravila. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i boljoj provedbi Unijina sustava odgovornosti za proizvode kojim se potiču inovacije te istodobno zajamčiti sigurnost i zaštitu korisnika.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije dovodi one koji ispunjavaju obveze u nepovoljniji položaj te može ugroziti potrošače. Mnogi poduzetnici ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije ili čak na globalnoj razini. Konkretno, u slučaju e-trgovine tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda pružanjem pravih poticaja za poduzetnike, jačanjem provjera usklađenosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Program bi trebao doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i bližu integraciju aktivnosti nadzora tržišta.

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije, bez obzira na to jesu li proizvodi stavljeni na tržište tradicionalnim ili elektroničkim sredstvima i bez obzira na to jesu li proizvedeni u Uniji ili ulaze u nju iz trećih zemalja, ugrožava europske građane i potrošače. Gospodarski subjekti koji prodaju usklađene proizvode suočavaju se s narušenim tržišnim natjecanjem zbog onih koji ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije ili čak na globalnoj razini. Konkretno, u slučaju e-trgovine tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti ili provedbi procjene rizika ili ispitivanja sigurnosti zbog nemogućnosti fizičkog pristupa proizvodima. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda jačanjem nadzora tržišta, postavljanjem jasnih, transparentnih i sveobuhvatnih pravila gospodarskim subjektima, podizanjem razine osviještenosti o mjerodavnim pravilima Unije o sigurnosti proizvoda, jačanjem provjera usklađenosti, uključujući sustavnom primjenom provjera uzoraka proizvoda koji predstavljaju znatan postotak svake vrste proizvoda stavljenog na tržište, kupovinom koju anonimno obavljaju predstavnici tijela za nadzor tržišta i promicanjem tješnje prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Program bi trebao doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i bližu integraciju aktivnosti nadzora tržišta, osobito osiguravanjem da se novi zahtjevi uvedeni Uredbom (EU) br. 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća1a strogo provode kako bi se izbjegla prodaja nesukladnih proizvoda europskim građanima. Programom bi se stoga trebao ojačati kapacitet tijela za nadzor tržišta diljem Unije i doprinijeti većoj homogenosti među državama članica, jednakom uživanju u koristima unutarnjeg tržišta u pogledu gospodarskog blagostanja i održivog rasta, uz zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na posebno prilagođene načine.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Sigurnost proizvoda od zajedničkog je interesa. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti provjeravaju ispunjavaju li proizvodi zahtjeve sigurnosti prije stavljanja na tržište. Stoga je od najveće važnosti da tijela za ocjenjivanje sukladnosti budu pouzdana i kompetentna. Unija je uspostavila sustav akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kojim se provjerava njihova stručnost, nepristranost i neovisnost. Trenutačno je najveći izazov kako osigurati da cijeli sustav akreditacije ide u korak s najnovijim dostignućima i da se primjenjuje jednako strogo u cijeloj Uniji. Program bi stoga trebao podupirati mjere kojima se osigurava da tijela za ocjenjivanje sukladnosti i dalje ispunjavaju regulatorne zahtjeve i da se poboljša Europski sustav akreditacije, posebno u novim područjima politike, podupiranjem europske suradnje za akreditaciju (EA) iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća48.

(13)  Sigurnost proizvoda od zajedničkog je interesa. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti provjeravaju ispunjavaju li proizvodi zahtjeve sigurnosti prije stavljanja na tržište. Stoga je od najveće važnosti da tijela za ocjenjivanje sukladnosti budu pouzdana i kompetentna. Unija je uspostavila sustav akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kojim se provjerava njihova stručnost, nepristranost i neovisnost. Međutim, Uredba (EZ) br. 765/200848 Europskog parlamenta i Vijeća provedena je na mnogo različitih načina na nacionalnoj razini. Razlike se odnose na raspodjelu nadležnosti između tijela za nadzor tržišta i unutarnjih mehanizama za koordinaciju na nacionalnoj razini, razinu financijskih sredstava namijenjenih za nadzor tržišta, strategije i pristupe u pogledu nadzora tržišta, kao i ovlasti u pogledu nesukladnih proizvoda i iznose kazni za kršenja, što dovodi do fragmentirane provedbe zakonodavstva Unije o usklađivanju. Ta fragmentiranost dovodi do rigoroznijeg nadzora tržišta u nekim državama članicama te bi za posljedicu mogla imati manje djelotvornu moć odvraćanja, stvaranje nejednakih uvjeta za poduzeća u nekim državama članicama te stvaranje neravnoteže u pogledu razine sigurnosti proizvoda u cijeloj Uniji. Trenutačno je najveći izazov kako osigurati da cijeli sustav akreditacije ide u korak s najnovijim dostignućima i da se primjenjuje jednako strogo u cijeloj Uniji. Programom bi stoga trebalo podupirati mjere kojima se osigurava da tijela za ocjenjivanje sukladnosti i dalje ispunjavaju regulatorne zahtjeve, osobito primjenom procjene treće strane kako bi se poboljšali nepristrani i neovisni postupci, te kojima se poboljšava Europski sustav akreditacije, posebno u novim područjima politike, podupiranjem ujednačavanja provjera i kazni, kao i europske suradnje za akreditaciju (EA) iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

__________________

48 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

48 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  S obzirom na to da potrošačka tržišta ne poznaju granice s razvojem internetskih usluga u području trgovine i usluga putovanja, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati odgovarajuću zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga, prema potrebi, trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s relevantnim tijelima koja se nalaze u ključnim partnerskim trećim zemljama koje trguju s Unijom.

(14)  Razvojem e-trgovine mogli bi se pojaviti određeni izazovi u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti krajnjih korisnika od nesukladnih proizvoda. S obzirom na to da potrošačka tržišta ne poznaju granice s razvojem internetskih usluga u području trgovine i usluga putovanja, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati jednaku zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga, prema potrebi, trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s relevantnim tijelima koja se nalaze u ključnim partnerskim trećim zemljama koje trguju s Unijom u pogledu razmjene informacija o nesukladnim proizvodima, najnovijim znanstvenim dostignućima i novim tehnologijama, novim rizicima i drugim aspektima u vezi s aktivnostima kontrole.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Javna tijela upotrebljavaju javnu nabavu kako bi osigurala vrijednost za utrošeni javni novac i pridonijela inovativnijem, održivijem, uključivijem i konkurentnijem unutarnjem tržištu. Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća49 , Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća50 i Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 osigurava se pravni okvir za integraciju i djelotvorno funkcioniranje tržišta javne nabave koja predstavljaju 14 % bruto domaćeg proizvoda Unije, u korist javnih tijela, poduzeća i građana, uključujući potrošače. Program bi stoga trebao podupirati mjere za osiguravanje šire primjene strateške javne nabave, profesionalizaciju javnih kupaca, bolji pristup tržištima javne nabave za MSP-ove, povećanje transparentnosti, cjelovitosti i boljih podataka, jačanje digitalne transformacije javne nabave i promicanje zajedničke javne nabave, jačanjem partnerskog pristupa s državama članicama, poboljšanjem prikupljanja podataka i analize podataka, među ostalim, razvojem namjenskih informatičkih alata, podupiranjem razmjene iskustava i dobrih praksi, pružanjem smjernica, provedbom korisnih trgovinskih sporazuma, jačanjem suradnje među nacionalnim tijelima i pokretanjem pilot-projekata.

(15)  Javna tijela upotrebljavaju javnu nabavu kako bi osigurala vrijednost za utrošeni javni novac i pridonijela inovativnijem, održivijem, uključivijem i konkurentnijem unutarnjem tržištu, uključujući, ondje gdje je to u skladu s mjerodavnim pravom Unije, primjenom i drugih kriterija osim samo najniže cijene ili troškovne učinkovitosti, uzimajući u obzir, među ostalim, aspekte povezane s kvalitetom, okolišem, poštenom trgovinom i društvom te olakšavanjem podjele na parcele u pogledu velikih infrastrukturnih radova. Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća50 i Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 osigurava se pravni okvir za integraciju i djelotvorno funkcioniranje tržišta javne nabave koja predstavljaju 14 % bruto domaćeg proizvoda Unije, u korist javnih tijela, poduzeća i građana, uključujući potrošače. Pravilno provedeni propisi o javnoj nabavi ključan su alat za snažnije jedinstveno tržište te za rast poduzeća EU-a i radnih mjesta u Uniji Programom bi se stoga trebale podupirati mjere za osiguravanje šire primjene strateške javne nabave, profesionalizaciju javnih kupaca, kako bi se olakšao i poboljšao pristup tržištima javne nabave za MSP-ove i mikropoduzeća, osobito putem savjetodavnih usluga i obuke, povećanja transparentnosti, cjelovitosti i boljih podataka, jačanja digitalne transformacije javne nabave i promicanja zajedničke javne nabave, jačanja partnerskog pristupa s državama članicama, poboljšanja prikupljanja podataka i analize podataka, među ostalim, razvojem namjenskih informatičkih alata, podupiranjem razmjene iskustava i dobrih praksi, upućivanjem na europske i međunarodne norme, pružanjem smjernica, provedbom korisnih trgovinskih sporazuma, jačanjem suradnje među nacionalnim tijelima i pokretanjem pilot-projekata.

__________________

__________________

49 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

49 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

50 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

50 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

51 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

51 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika sa sve većom usredotočenošću na digitalizaciju i cjelovitim pristupom te dodatno poticati e-upravu i e-vladu uz osiguravanje odgovarajuće zaštite podataka i privatnosti. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove, inovativnije načine kako bi se smanjila izolacija različitih dijelova uprave te se uključiti u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva dostupnost ažuriranih, točnih i lako razumljivih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima, kao i njihovo pojednostavnjenje. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, pružanje podrške javnim tijelima u ostvarivanju tih ciljeva, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Postojeći alati za upravljanje unutarnjim tržištem već imaju važnu ulogu u olakšavanju postizanja tih ciljeva. Stoga, kako bi se držao korak s tehnološkim i tržišnim promjenama te s novim regulatornim i provedbenim izazovima, Programom bi se trebalo podupirati poboljšanje kvalitete, vidljivosti i transparentnosti te sigurnosti alata za upravljanje unutarnjim tržištem. Programom bi se stoga trebalo podupirati, među ostalim, sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Programom bi se trebao podupirati razvoj regulatornog okvira Unije u području prava trgovačkih društava i korporativnog upravljanja te ugovornog prava kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost poduzeća, uz istodobno pružanje zaštite dionicima na koje utječe poslovanje poduzeća, te kako bi se odgovorilo na nove izazove politika. Njime bi se trebala osigurati i odgovarajuća evaluacija, provedba i osiguravanje provedbe relevantne pravne stečevine, informiranje i pomoć dionicima te promicanje razmjene informacija u tom području. Programom bi se trebale dodatno podupirati inicijative Komisije u korist jasnog i prilagođenog pravnog okvira za gospodarstvo temeljeno na podacima i inovacije. Te su inicijative nužne kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu ugovornog i izvanugovornog prava, posebno u pogledu odgovornosti i etike u kontekstu tehnologija u nastajanju, kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, robotika i 3D tiskanje. Cilj Programa trebao bi biti poticanje razvoja poslovanja temeljenog na podacima jer će ono biti odlučujući faktor za položaj gospodarstva Unije u globalnom tržišnom natjecanju.

(17)  Programom bi se trebao podupirati razvoj regulatornog okvira Unije u području prava trgovačkih društava i korporativnog upravljanja te ugovornog prava kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost poduzeća, osobito MSP-ova, uz istodobno pružanje zaštite dionicima na koje utječe poslovanje poduzeća, te kako bi se odgovorilo na nove izazove politika. Njime bi se trebala osigurati i odgovarajuća evaluacija, provedba i osiguravanje provedbe relevantne pravne stečevine, informiranje i pomoć dionicima te promicanje razmjene informacija u tom području. Programom bi se trebale dodatno podupirati inicijative Komisije u korist jasnog i prilagođenog pravnog okvira za gospodarstvo temeljeno na podacima i inovacije. Te su inicijative nužne kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu ugovornog i izvanugovornog prava, posebno u pogledu odgovornosti i etike u kontekstu tehnologija u nastajanju, kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, robotika i 3D tiskanje. Cilj Programa trebao bi biti poticanje razvoja poslovanja temeljenog na podacima istodobno osiguravajući visoku razinu zaštite podataka jer će ono biti odlučujući faktor za položaj gospodarstva Unije u globalnom tržišnom natjecanju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  S obzirom na to da unutarnje tržište, kako je utvrđeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji, uključuje sustav kojim se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja, program bi trebao podupirati politiku Unije o tržišnom natjecanju, mreže i suradnju s nacionalnim tijelima i sudovima, kao i doprijeti do šire skupine dionika u priopćavanju i objašnjavanju prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju.

(20)   S obzirom na to da Ugovor o funkcioniranju Europske unije uključuje sustav pravila kojima se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, programom bi se trebalo doprinijeti podupiranju politike Unije o tržišnom natjecanju poboljšavanjem i jačanjem suradnje s Europskom mrežom za tržišno natjecanje te nacionalnim tijelima i sudovima, među ostalim, jačanjem međunarodne suradnje, kao i priopćavanjem i objašnjavanjem prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju. Programom bi se osobito trebalo pomoći Komisiji da poboljša svoju analizu i procjenu razvoja tržišta, među ostalim, širokom primjenom sektorskih istraga i sustavnom razmjenom rezultata i najboljih praksi unutar Europske mreže za tržišno natjecanje. Time bi se trebalo doprinijeti osiguravanju poštenog natjecanja i jednakih uvjeta za sve, pa i na međunarodnoj razini, te osnaživanju poduzeća, osobito MSP-ova, i potrošača kako bi iskoristili prednosti jedinstvenog tržišta.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Program je posebno potreban za borbu protiv radikalnih implikacija za tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje su rezultat trenutačne transformacije gospodarstva i poslovnog okruženja, osobito eksponencijalnog rasta i upotrebe podataka, uzimajući u obzir sve veći pristup umjetnoj inteligenciji i drugim informatičkim alatima te stručno znanje društava i njihovih savjetnika. Osim toga, od ključne je važnosti da se programom podupiru mreže i suradnja s tijelima država članica i sudovima, s obzirom na to da nenarušeno tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta uvelike ovise o djelovanju tih subjekata. S obzirom na posebnu ulogu politike tržišnog natjecanja u sprečavanju šteta na unutarnjem tržištu koje su rezultat protutržišnog ponašanja izvan granica Unije, Programom bi se, prema potrebi, trebala podupirati i suradnja s tijelima trećih zemalja. Konačno, potrebno je proširiti aktivnosti informiranja kako bi se građanima i poduzećima omogućilo da iskoriste sve prednosti poštenog tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. S obzirom na to da je niz inicijativa u Programu nov i da na dio Programa posebno utječu dinamične promjene uvjeta tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, posebno u pogledu umjetne inteligencije, algoritama, velikih podataka, kibersigurnosti i forenzične tehnologije, čiji je ritam i opseg teško procijeniti, očekuje se da će biti potrebna fleksibilnost za suočavanje s potrebama koje se razvijaju u okviru tog dijela Programa.

(21)  Program je posebno potreban za borbu protiv radikalnih implikacija za tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje su rezultat trenutačne transformacije gospodarstva i poslovnog okruženja, osobito eksponencijalnog rasta i upotrebe podataka, uzimajući u obzir sve veći pristup umjetnoj inteligenciji, velikim podacima, algoritmima i drugim informatičkim alatima te stručno znanje društava i njihovih savjetnika. Osim toga, od ključne je važnosti da se programom podupiru mreže i šira i dublja suradnja s tijelima država članica i sudovima, s obzirom na to da nenarušeno tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta uvelike ovise o djelovanju tih subjekata. S obzirom na posebnu ulogu politike tržišnog natjecanja u sprečavanju šteta na unutarnjem tržištu koje su rezultat protutržišnog ponašanja izvan granica Unije, Programom bi se, prema potrebi, trebala podupirati i suradnja s tijelima trećih zemalja. Konačno, potrebno je proširiti aktivnosti informiranja kako bi se građanima i poduzećima omogućilo da iskoriste sve prednosti poštenog tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. Osobito je potrebno građanima Europe pokazati opipljive koristi politike Unije u području tržišnog natjecanja suradnjom sa skupinama civilnog društva i relevantnim izravno pogođenim dionicima. S obzirom na to da je niz inicijativa u Programu nov i da na dio Programa posebno utječu dinamične i brze promjene uvjeta tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, posebno u pogledu digitalnog razvoja, umjetne inteligencije, algoritama, velikih podataka, kibersigurnosti i forenzične tehnologije, čiji je ritam i opseg teško procijeniti, očekuje se da će biti potrebna fleksibilnost za suočavanje s potrebama koje se razvijaju u okviru tog dijela Programa.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Jačanje konkurentnosti europskih poduzeća uz istovremeno osiguravanje djelotvornih ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja te otvorenog i konkurentnog unutarnjeg tržišta od najveće je važnosti. MSP-ovi su pokretači europskog gospodarstva koji čine 99 % svih poduzeća u Europi, osiguravaju dvije trećine radnih mjesta i znatno pridonose stvaranju novih radnih mjesta s regionalnom i lokalnom dimenzijom.

(22)  Jačanje konkurentnosti i održivosti europskih poduzeća uz istovremeno osiguravanje djelotvornih ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja te otvorenog i konkurentnog unutarnjeg tržišta od najveće je važnosti. MSP-ovi su pokretači europskog gospodarstva koji čine 99 % svih poduzeća u Europi, osiguravaju dvije trećine radnih mjesta i znatno pridonose stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta u svim sektorima s regionalnom i lokalnom dimenzijom, a time i socijalnoj koheziji. Oni su ključni za energetsku tranziciju i pružaju doprinos ostvarivanju klimatskih ciljeva Unije koji proizlaze iz Pariškog sporazuma. Stoga bi Program trebao povećati njihov kapacitet za razvoj visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji nisu štetni za okoliš i poduprijeti njihove napore za povećanje učinkovitosti resursa u skladu s načelom „energetska učinkovitost na prvom mjestu”. Program na taj način pridonosi i povećanju konkurentnosti MSP-ova Unije na globalnom tržištu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  MSP-ovi dijele zajedničke izazove koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

(23)  MSP-ovi su suočeni sa zajedničkim izazovima koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Njime bi se posebno trebali stvoriti odgovarajući uvjeti za uvođenje tehnoloških i organizacijskih inovacija u proizvodne postupke, vodeći računa o posebnim oblicima MSP-ova, kao što su mikropoduzeća, poduzeća koja se bave obrtničkim djelatnostima, samozaposlene osobe, slobodna zanimanja te poduzeća socijalne ekonomije. Također bi trebalo bi posvetiti pozornost potencijalnim, novim i mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama te drugim posebnim ciljnim skupinama, kao što su starije osobe, migranti i poduzetnici koji pripadaju socijalno ugroženim ili ranjivim skupinama, kao što su osobe s invaliditetom.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Programom bi se trebala podržati i promicati inovacijska kultura razvijanjem ekosustava kojim se potiče stvaranje i rast poduzeća, posebno mikropoduzeća i inovativnih MSP-ova koji se mogu nositi s izazovima u sve konkurentnijem i ubrzanijem okruženju. Temeljita preobrazba inovacijskih procesa zahtijeva razvoj modela za inovacije otvorenog tipa s povećanim zajedničkim istraživanjem i dijeljenjem znanja i intelektualnog vlasništva među različitim organizacijama. Program bi stoga trebao biti usmjeren na potporu inovacijama uključivanjem novih kolaborativnih poslovnih modela usmjerenih na umrežavanje i dijeljenje znanja i resursa u organizacijskim zajednicama.

Obrazloženje

Važno je razviti inovacijski ekosustav koji bi mogao biti pokretač gospodarstva. Razvoj inovacijskog ekosustava kao pokretača gospodarstva.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na djelovanja koja su izravno korisna za MSP-ove i mreže poduzeća, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Obrazloženje

U svim aktivnostima Programa trebalo bi uzeti u obzir mala i srednja poduzeća i mreže poduzeća.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer im je teško dokazati kreditnu sposobnost te nemaju dovoljno kolaterala. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. da sudjeluju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacija te da unaprijede svoju radnu snagu. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stope stvaranja, rasta i preživljavanja poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća u kontekstu poslovnog nasljeđivanja.

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer nemaju dovoljno informacija, teško im je dokazati kreditnu sposobnost, nemaju dovoljno kolaterala ili jednostavno zbog niske razine osviještenosti o postojećem mehanizmu za potporu njihovim aktivnostima na razini EU-a, nacionalnoj ili lokalnoj razini. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su veličinom mikropoduzeća i potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. da sudjeluju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacija te da unaprijede svoju radnu snagu. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stope stvaranja, rasta i preživljavanja poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća u kontekstu poslovnog nasljeđivanja.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda „InvestEU”, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52. Instrument kreditnog jamstva za zajmove uspostavljen Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU.

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije i pokretača održivog gospodarstva, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda „InvestEU”, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52. Instrument kreditnog jamstva za zajmove u okviru prijašnjeg Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća53 ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU”. Potrebno je posvetiti više pozornosti boljoj komunikaciji i javnim kampanjama kako bi se povećala osviještenost potencijalnih korisnika o dostupnom Programu za MSP-ove. Kako bi se podigla osviještenost o djelovanju Unije kojim se podupiru MSP-ovi, aktivnosti koje se u cijelosti ili djelomično financiraju u okviru ovog programa, uključujući posrednike, trebale bi biti obilježene europskim simbolom (zastavom) te bi trebalo navesti da aktivnost prima potporu u okviru programa COSME.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ciljevi politike iz ovog Programa obuhvatit će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način, a djelovanjima se ne bi smjelo udvostručiti ili istisnuti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(26)  Ciljevi politike iz ovog Programa obuhvatit će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda „InvestEU”. Okvir sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda „InvestEU”trebao bi zauzimati središnje i glavno mjesto te pružati informacije o programu u svim državama članicama kako bi se povećala pristupačnost fondova za MSP-ove i svijest o njima. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način, a djelovanjima se ne bi smjelo udvostručiti ili istisnuti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, te bi trebalo jasno ponuditi dodatnost i poboljšati sinergije s drugim europskim programima. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Djelovanjima koja se podupiru iz fonda „InvestEU” putem odjeljka „EU” ili odjeljka „države članice” ne bi se smjelo udvostručiti ni zamijeniti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu već bi, u pogledu postojećih javnih i privatnih sustava jamstva, trebalo potaknuti njihovu integraciju u te sustave, pri čemu je prioritetni cilj poboljšanje i povećanje stvarne koristi za krajnje korisnike (MSP-ove utvrđene definicijom u Preporuci 2003/361/EZ) kako bi se ostvarila stvarna dodatnost mjera.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Uz pristup financijskim sredstvima ključan je i pristup vještinama, kao i uključivanje upravljačkih vještina i znanja kao najvažnijih čimbenika koji MSP-ovima omogućavaju da pristupe postojećim fondovima, uvode inovacije, natječu se i rastu. Prijenos financijskih instrumenata, kako je predviđen u okviru fonda „EUInvest”, trebao bi biti popraćen razvojem odgovarajućih programa mentorstva i obuke te pružanjem poslovnih usluga temeljenih na znanju.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i industrijske sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Programom bi se trebalo dodatno težiti njegovu rastu i proširiti njegov geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije.

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa tako što će im se pružati pomoć od pripreme projekta sve do komercijalizacije i pristupa tržištu, kao i poticanjem stvaranja mreža poduzeća. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i gospodarske i poduzetničke sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program „Obzor 2020.”, uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Također bi se trebala poduprijeti povećana razina sudjelovanja organizacija koje predstavljaju MSP-ove u razvoju inicijative za politiku jedinstvenog tržišta, kao što su javna nabava, procesi normizacije i sustavi intelektualnog vlasništva. Mrežom bi se također trebao povećati broj mjera i omogućiti pružanje usmjerenijih savjeta MPS-ovima u izradi projekata i podupiranju umrežavanja te tehnološke i organizacijske tranzicije. Njome bi se također trebala poboljšati suradnja i veze s drugim savjetodavnim centrima uspostavljenim u okviru digitalnog programa i fonda „InvestEU“ u području pristupa financiranju. Aktivnosti za MSP-ove u okviru Mreže trebale bi također težiti pružanju visokokvalitetnih usluga diljem Europe, pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti područjima aktivnosti i geografskim dijelovima Unije u kojima mreže i posrednički akteri ne postižu očekivane rezultate. Uspješan program mentorstva za nove poduzetnike „Erasmus za mlade poduzetnike” trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju i upravljanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Program bi trebao rasti i proširiti geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije. Kako bi se povećala dodana vrijednost promicanja inicijativa za poduzetništvo, treba posvetiti posebnu pozornost mikropoduzećima, kao i onima koji su imali najmanje koristi od postojećeg programa, te područjima u kojima je kultura poduzetništva i dalje na niskoj razini te se suočava s više prepreka. Potrebno je uložiti sve napore za postizanje razumne zemljopisno uravnotežene raspodjele fondova.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Potrebno je uložiti više napora u smanjivanje administrativnog opterećenja i povećanje pristupačnosti programa kako bi se smanjili troškovi MSP-ova i mikropoduzeća koji nastaju zbog složenog procesa prijave i uvjeta za sudjelovanje. Države članice također bi trebale uspostaviti jedinstvenu kontaktnu točku za poduzeća koja zanima upotreba fondova Unije koja će funkcionirati kao sustav „sve na jednom mjestu”. Postupak evaluacije trebao bi biti jednostavan i brz kako bi se omogućilo pravodobno iskorištavanje pogodnosti koje se nude programom.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i proširivanja MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja. Zajedničke klasterske inicijative trebale bi postići kritičnu masu kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava, klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati s nastavkom financiranja ako se ostvare uspješnost i ključne etape sudjelovanja. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti preko klasterskih organizacija za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, niskougljična i resursno učinkovita rješenja, kreativnost i dizajn, unapređenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti rastu i izgraditi veze s Unijinim (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i proširivanje MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja, povećavaju održivi razvoj industrije i usluga te potiču gospodarski razvoj regija stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta. Zajedničke klasterske inicijative trebale bi postići kritičnu masu kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava, klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati s nastavkom financiranja ako se ostvare uspješnost i ključne etape sudjelovanja. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti preko klasterskih organizacija za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, rješenja, kreativnost i dizajn, unapređenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti održivom gospodarskom razvoju i izgraditi veze s Unijinim (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Programom se može pridonijeti povećanju i/ili poboljšanju odnosa mikropoduzeća i MSP-ova sa sveučilištima, istraživačkim centrima i drugim institucijama povezanima sa stvaranjem i širenjem znanja. Ta veza može pomoći u poboljšanju sposobnosti poduzeća da se suoče sa strateškim izazovima koji nastaju u novom međunarodnom okruženju.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  MSP-ovi su zbog svoje manje veličine suočeni s posebnim preprekama rastu te imaju znatne poteškoće u pogledu rasta i povećanja opsega svojih poslovnih aktivnosti. Unija pruža potporu za jačanje aktivnosti usmjerenih na inovacije u području istraživanja, uglavnom putem Instrumenta za MSP-ove i novog pilot-projekta Europskog vijeća za inovacije u okviru programa „Obzor 2020ˮ. Na temelju radnih metoda i iskustava Instrumenta za MSP-ove, programom jedinstvenog tržišta trebalo bi podupirati i aktivnosti proširivanja MSP-ova komplementarne s novim Europskim vijećem za inovacije, s posebnim naglaskom na revolucionarnim inovacijama u okviru programa „Obzor Europaˮ. Mjere proširivanja MSP-ova u okviru tog programa trebale bi biti usmjerene, primjerice, na pružanje pomoći MSP-ovima u razvoju u okviru komercijalizacije i internacionalizacije te u okviru tržišnih prilika.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kreativnost i inovacije ključni su za konkurentnost industrijskih lanaca vrijednosti Unije. Oni predstavljaju katalizatore za industrijsku modernizaciju i doprinose pametnom, uključivom održivom rastu. Međutim, MSP-ovi još uvijek zaostaju u njihovu prihvaćanju. Programom bi se stoga trebale podupirati ciljane mjere, mreže i partnerstva za inovacije usmjerene na kreativnost u cijelom industrijskom lancu vrijednosti.

(29)  Kreativnost i inovacije, tehnološka i organizacijska transformacija, poboljšana održivost u pogledu procesa proizvodnje, osobito resursna i energetska učinkovitost, ključni su za konkurentnost industrijskih lanaca vrijednosti Unije. Oni predstavljaju katalizatore za modernizaciju poslovnog i industrijskog sektora i doprinose pametnom, uključivom održivom rastu. Međutim, MSP-ovi još uvijek zaostaju u njihovu prihvaćanju. Programom bi se stoga trebale podupirati ciljane mjere, mreže i partnerstva za inovacije usmjerene na kreativnost u cijelom industrijskom lancu vrijednosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Imajući na umu činjenicu da je financijski instrument za MSP-ove u okviru programa „Obzor 2020.ˮ bio iznimno uspješan za poduzetnike koji su iskoristili bespovratna sredstava i iz prve i iz druge faze za unapređivanje novih poslovnih ideja i testiranje prototipa. Postupak odabira već je veoma strog, ali i dalje se mnogo dobrih projekata ne financira zbog ograničenih financijskih sredstava. Provedba u okviru Europske agencije za mala i srednja poduzeća vrlo je učinkovita. Iako je taj program usmjeren na visokotehnološke projekte, u ovom bi se programu metodologija trebala proširiti na sve vrste rastućih MSP-ova.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29b)  Aktivnosti za MSP-ove bi se također trebale usmjeriti na sektore koji obilježavaju znatan rast i socijalni potencijal te u kojima je visok postotak MSP-ova. Turizam je jedinstveni sektor gospodarstva Unije koji znatno doprinosi BDP-u Unije, a pokreću ga uglavnom MSP-ovi. Unija bi trebala nastaviti s mjerama za potporu posebnim aspektima tog sektora i ojačati ih.

Obrazloženje

Program bi se trebao usredotočiti na turistički sektor s obzirom na njegovu važnost u europskom kontekstu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Europske norme imaju važnu ulogu na unutarnjem tržištu. Od ključnog su interesa za konkurentnost poduzeća, a posebno MSP-ova. One su i ključni alat za potporu zakonodavstvu i politikama Unije u nizu ključnih područja kao što su energija, klimatske promjene, informacijska i komunikacijska tehnologija, održiva upotreba resursa, inovacije, sigurnost proizvoda, zaštita potrošača, sigurnost radnika i radni uvjeti te starenje stanovništva, a time i pozitivan doprinos društvu u cjelini.

(30)  Europske norme imaju važnu ulogu na unutarnjem tržištu. Od ključnog su interesa za konkurentnost poduzeća, a posebno MSP-ova. One su i ključni alat za potporu zakonodavstvu i politikama Unije u nizu ključnih područja kao što su energija, klimatske promjene i zaštita okoliša, informacijska i komunikacijska tehnologija, održiva upotreba i recikliranje resursa, inovacije, sigurnost proizvoda, zaštita potrošača, sigurnost radnika i radni uvjeti te starenje stanovništva, a time daju pozitivan doprinos društvu u cjelini. Međutim, iskustvo je pokazalo da je potrebno poboljšanje u pogledu brzine i pravodobnosti razrade normi te da su potrebni veći napori kako bi se bolje uključilo sve relevantne dionike, uključujući zastupnike potrošača.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Zajednički okvir financijskog izvještavanja koji dobro funkcionira ključan je za unutarnje tržište, za djelotvorno funkcioniranje tržišta kapitala te realizaciju integriranog tržišta za financijske usluge u kontekstu unije tržišta kapitala.

(32)  Zajednički okvir financijskog izvještavanja koji dobro funkcionira ključan je za unutarnje tržište, za djelotvorno funkcioniranje financijskih tržišta te realizaciju integriranog tržišta za financijske usluge u kontekstu bankovne unije i unije tržišta kapitala.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Unija doprinosi osiguravanju visoke razine zaštite potrošača, uz osnaživanje potrošača i njihovo stavljanje u središte unutarnjeg tržišta podupirući i upotpunjujući politike država članica u težnji da se građanima, kada su u ulozi potrošača, omogući potpuno korištenje prednosti unutarnjeg tržišta i da se pritom konkretnim djelovanjima primjereno zaštiti njihova sigurnost te njihovi pravni i ekonomski interesi. Unija mora osigurati i da zakoni o sigurnosti potrošača i proizvoda budu ispravno i jednako provedeni na terenu te da poduzeća uživaju ravnopravne uvjete uz pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Osim toga, potrebno je osnažiti i poticati potrošače te im pomagati da donesu održive odluke te na taj način doprinose održivom, energetskom i resursno učinkovitom gospodarstvu te kružnom gospodarstvu.

(36)  Unija doprinosi osiguravanju visoke razine zaštite potrošača, uz osnaživanje potrošača i njihovo stavljanje u središte unutarnjeg tržišta podupirući i upotpunjujući politike država članica u težnji da se građanima, kada su u ulozi potrošača, omogući potpuno korištenje prednosti unutarnjeg tržišta i da se pritom konkretnim djelovanjima primjereno zaštiti njihova sigurnost te njihovi pravni i ekonomski interesi. Unija mora osigurati i da zakoni o sigurnosti potrošača i proizvoda budu ispravno i jednako provedeni na terenu te da poduzeća uživaju ravnopravne uvjete uz pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Osim toga, potrebno je osnažiti i poticati potrošače te im pomagati da donesu održive odluke na temelju informacija te da na taj način doprinesu održivom, energetskom i resursno učinkovitom gospodarstvu te kružnom gospodarstvu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Program bi trebao biti usmjeren na podizanje svijesti potrošača, poduzeća, civilnog društva i tijela o propisima Unije o potrošačima i sigurnosti te na osnaživanje potrošača i njihovih predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije, posebno podupiranjem Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), koji je odavno uspostavljena i priznata nevladina organizacija koja predstavlja interese potrošača u odnosu na sve relevantne politike Unije, i Europske udruge za koordinaciju predstavništva potrošača u normizaciji (ANEC), koja zastupa interes potrošača u pogledu pitanja normizacije. Pritom bi posebnu pozornost trebalo posvetiti novim potrebama tržišta u pogledu promicanja održive potrošnje i sprečavanja slabih točaka, kao i izazova nastalih zbog digitalizacije gospodarstva ili razvoja novih obrazaca potrošnje i poslovnih modela. Programom bi se trebali podupirati razvoj relevantnih informacija o tržištima, izazovima u području politika, novim pitanjima i ponašanjima te pregled pokazatelja Unije za potrošače.

(37)  Program bi trebao biti usmjeren na podizanje svijesti potrošača, poduzeća, civilnog društva i tijela o propisima Unije o potrošačima i sigurnosti te na osnaživanje potrošača i njihovih predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije, posebno podupiranjem Europske agencije za zaštitu potrošača (BEUC), koja je odavno uspostavljena i priznata nevladina organizacija koja predstavlja interese potrošača u odnosu na sve relevantne politike Unije, i Europske udruge za koordinaciju predstavništva potrošača u normizaciji (ANEC), koja zastupa interes potrošača u pogledu pitanja normizacije. Pritom bi posebnu pozornost trebalo posvetiti novim potrebama tržišta u pogledu promicanja održive potrošnje i sprečavanja te posebno mjera za rješavanje problema planiranog zastarijevanja proizvoda i sprječavanja pojave slabih točaka, kao i izazova nastalih zbog digitalizacije gospodarstva, povezanih proizvoda, interneta stvari, umjetne inteligencije, uporabe algoritama ili razvoja novih obrazaca potrošnje i poslovnih modela, osobito socijalnog poduzetništva i ekonomije suradnje. Programom bi se trebali podupirati razvoj relevantnih informacija o tržištima, uključujući mjere za poboljšanje sljedivosti proizvoda unutar u lancu opskrbe, standarde kvalitete diljem Unije, rješavanja problema dvojne kvalitete proizvoda, izazova u području politika, novih pitanja i ponašanja te objavljivanje pregleda pokazatelja Unije za potrošače.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Programom bi se trebala podupirati nacionalna nadležna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za praćenje sigurnosti proizvoda, koja surađuju, posebno putem sustava brzog uzbunjivanja Unije za opasne proizvode. Trebalo bi se podupirati i osiguravanje provedbe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 u pogledu zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, te mreža za suradnju u zaštiti potrošača i međunarodna suradnja između relevantnih tijela u trećim zemljama i u Uniji. Programom bi se trebalo težiti i osiguravanju pristupa kvalitetnom izvansudskom rješavanju sporova i internetskom rješavanju sporova te informacijama o mogućnostima pravne zaštite za sve potrošače i trgovce.

(38)  Programom bi se trebala podupirati nacionalna nadležna tijela, uključujući ona koja su odgovorna za praćenje sigurnosti proizvoda, posebno ona koja surađuju putem sustava brzog uzbunjivanja Unije za opasne proizvode. Trebalo bi se podupirati i osiguravanje provedbe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 u pogledu zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, te mreže za suradnju u zaštiti potrošača i međunarodne suradnje između relevantnih tijela u trećim zemljama i u Uniji. Programom bi se trebalo težiti i osiguravanju pristupa kvalitetnom izvansudskom rješavanju sporova i internetskom rješavanju sporova te informacijama o sudjelovanju u postupcima pravne zaštite uz najniže troškove.

__________________

__________________

58 Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).

58 Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Europska mreža centara za zaštitu potrošača pomaže potrošačima u ostvarivanju koristi od svojih prava potrošača u Uniji pri kupnji robe i usluga na unutarnjem tržištu i u EGP-u, na internetu ili tijekom putovanja. Ta mreža s 30 centara, koju zajednički financiraju programi Unije za potrošače, već više od 10 godina pokazuje svoju dodanu vrijednost za jačanje povjerenja potrošača i trgovaca na unutarnjem tržištu. Obrađuje više od 100 000 zahtjeva korisnika godišnje i dopire do milijuna građana putem svojih tiskovnih i internetskih informacijskih aktivnosti. Jedna je od najcjenjenijih mreža za pomoć građanima Unije i većina njezinih centara uključuje kontaktne točke za pravo unutarnjeg tržišta, npr. Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća59, te se njezinom evaluacijom ističe važnost nastavka rada. Mreža namjerava razviti i dogovore o uzajamnosti sa sličnim tijelima u trećim zemljama.

(39)  Programom bi se trebala podupirati i Europska mreža centara za zaštitu potrošača kojom se pomaže potrošačima u ostvarivanju koristi od svojih prava potrošača u Uniji pri kupnji robe i usluga na unutarnjem tržištu i u EGP-u, na internetu ili tijekom putovanja. Ta mreža s 30 centara, koju zajednički financiraju programi Unije za potrošače, već više od 10 godina pokazuje svoju dodanu vrijednost za jačanje povjerenja potrošača i trgovaca na unutarnjem tržištu. Obrađuje više od 100 000 zahtjeva korisnika godišnje i dopire do milijuna građana putem svojih tiskovnih i internetskih informacijskih aktivnosti. Jedna je od najcjenjenijih mreža za pomoć građanima Unije i većina njezinih centara uključuje kontaktne točke za pravo unutarnjeg tržišta, npr. Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća59, te se njezinom evaluacijom ističe važnost nastavka rada. Europska mreža centara za zaštitu potrošača može biti važan izvor informacija o izazovima i problemima s kojima se potrošači susreću na lokalnoj razini koje su relevantne za oblikovanje politika Unije i za zaštitu interesa potrošača. Stoga bi se Programom trebali omogućiti izgradnja i poboljšanje sinergije između zastupnika potrošača na lokalnoj razini i razini EU-a kako bi se jačalo zagovaranje prava potrošača. Mreža namjerava razviti i dogovore o uzajamnosti sa sličnim tijelima u trećim zemljama.

__________________

__________________

59 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

59 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Provjerom prikladnosti potrošačkog i tržišnog prava Unije koju je Komisija provela u svibnju 2017. ukazano je na potrebu za boljim osiguravanjem provedbe pravila i olakšavanjem pravnih lijekova u slučaju da potrošači trpe štetu zbog kršenja prava o zaštiti potrošača. Kao rezultat toga Komisija je u travnju 2018. donijela „Nove pogodnosti za potrošače” kako bi osigurala, među ostalim, jednako postupanje prema potrošačima na cijelom unutarnjem tržištu u odnosu na dvojne standarde kvalitete, veće kapacitete za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama, poboljšanu sigurnost proizvoda, veću međunarodnu suradnju i nove mogućnosti za pravnu zaštitu posebno putem zajedničkih tužbi kvalificiranih subjekata. Cilj Programa trebao bi biti podupiranje politike zaštite potrošača s pomoću jačanja svijesti i izgradnje znanja, izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksa organizacija potrošača i tijela za zaštitu potrošača, umrežavanja i razvoja prikupljanja informacija o tržištu, jačanja baze dokaza o funkcioniranju unutarnjeg tržišta za potrošače, jačanja informacijskih sustava i komunikacijskih alata, među ostalim.

(40)  Provjerom prikladnosti potrošačkog i tržišnog prava Unije koju je Komisija provela u svibnju 2017. ukazano je na potrebu za boljim osiguravanjem provedbe pravila i olakšavanjem pravnih lijekova u slučaju da potrošači trpe štetu zbog kršenja prava o zaštiti potrošača. Kao rezultat toga Komisija je u travnju 2018. donijela „Nove pogodnosti za potrošače” kako bi osigurala, među ostalim, jednako postupanje prema potrošačima na cijelom unutarnjem tržištu u odnosu na prekogranične slučajeve, kao što su prodaja nesukladnih proizvoda u sektoru motornih vozila, dvojni standardi kvalitete proizvoda ili problemi putnika koji čekaju zbog otkazivanja velikog broja letova, veće kapacitete za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama, poboljšanu sigurnost proizvoda, veću međunarodnu suradnju i nove mogućnosti za pravnu zaštitu, posebno putem zajedničkih tužbi kvalificiranih subjekata. Cilj Programa trebao bi biti podupiranje politike zaštite potrošača s pomoću jačanja svijesti i izgradnje znanja, izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksa organizacija potrošača i tijela za zaštitu potrošača, umrežavanja i razvoja prikupljanja informacija o tržištu, jačanja baze dokaza o funkcioniranju unutarnjeg tržišta za potrošače, jačanja informacijskih sustava i komunikacijskih alata, među ostalim.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Na građane posebno utječe funkcioniranje tržišta financijskih usluga. Ta su tržišta ključna sastavnica unutarnjeg tržišta i zahtijevaju čvrst okvir za regulaciju i nadzor koji osigurava ne samo financijsku stabilnost i održivo gospodarstvo, nego pruža i visoku razinu zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagatelje, štediše, ugovaratelje osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, pojedinačne dioničare, zajmoprimce i MSP-ove. Važno je povećati njihov kapacitet za sudjelovanje u donošenju politika u financijskom sektoru.

(41)  Na građane posebno utječe funkcioniranje financijskih tržišta te ih stoga treba dodatno informirati o bitnim pravima, rizicima i koristima. Ta su tržišta ključna sastavnica unutarnjeg tržišta i zahtijevaju čvrst okvir za regulaciju i nadzor koji ne samo što osigurava financijsku stabilnost i održivo gospodarstvo, nego pruža i visoku razinu zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagače, štediše, ugovaratelje osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, pojedinačne dioničare, zajmoprimce i MSP-ove. Program bi trebao doprinijeti povećanju njihovih kapaciteta za sudjelovanje u donošenju politika, među ostalim, proizvodnjom i diseminacijom jasnih i cjelovitih informacija prilagođenih korisnicima o proizvodima koji se stavljaju na financijska tržišta.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Programom bi se stoga trebale nastaviti podupirati posebne aktivnosti obuhvaćene programom za izgradnju kapaciteta za razdoblje 2017.–2020. kojim se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća, kojom je nastavljen pilot-projekt te pripremno djelovanje za razdoblje 2012.–2017. To je potrebno kako bi tvorci politika čuli mišljenja dionika koji nisu stručnjaci u financijskom sektoru te kako bi se osiguralo bolje zastupanje interesa potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga. Trebalo bi rezultirati boljim politikama financijskih usluga, posebno zahvaljujući boljem javnom razumijevanju pitanja o kojima je riječ u Financijskoj uredbi i boljoj financijskoj pismenosti.

(42)  Programom bi se stoga trebale nastaviti podupirati posebne aktivnosti obuhvaćene programom za izgradnju kapaciteta za razdoblje 2017.–2020. kojim se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća60, kojom je nastavljen pilot-projekt te pripremno djelovanje za razdoblje 2012.–2017. To je potrebno kako bi tvorci politika čuli mišljenja dionika koji nisu stručnjaci u financijskom sektoru te kako bi se osiguralo bolje zastupanje interesa potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga. Trebala bi se stalno razvijati metodologiju i dobra praksa programa u pogledu povećanja angažmana potrošača i krajnjih korisnika financijskih usluga kako bi se utvrdila pitanja važna za donošenje politika Unije i osiguranje interesa potrošača u području financijskih usluga. Time bi se trebale poboljšati politike financijskih usluga, posebno zahvaljujući boljem javnom razumijevanju pitanja o kojima je riječ u Financijskoj uredbi i boljoj financijskoj pismenosti. Javna sredstva u okviru ovog Programa trebalo bi usmjeriti na ono što je ključno za krajnje korisnike i izbjegavati bilo kakav oblik izravne ili neizravne financijske potpore komercijalnim aktivnostima koje predlažu privatni financijski operatori.

__________________

__________________

60 Uredba (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. (SL L 129, 19.5.2017., str. 17.).

60 Uredba (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. (SL L 129, 19.5.2017., str. 17.).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  U okviru pilot-projekta, između 2012. i 2013., kao i pripremnog djelovanja, između 2014. i 2016., Komisija je dodijelila bespovratna sredstva dvjema organizacijama nakon godišnjeg otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Te su dvije organizacije Finance Watch, osnovana 2011. uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, i Better Finance, koja je rezultat uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagatelja i dioničara od 2009. Programom izgradnje kapaciteta uspostavljenim u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 te su dvije organizacije utvrđene kao jedini korisnici. Stoga je potrebno nastaviti sa sufinanciranjem tih organizacija u okviru Programa. Međutim, to bi financiranje trebalo podlijegati preispitivanju.

(43)  U okviru pilot-projekta, između 2012. i 2013., kao i pripremnog djelovanja, između 2014. i 2016., Komisija je dodijelila bespovratna sredstva dvjema organizacijama nakon godišnjeg otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Te su dvije organizacije „Nadzor financija” („Finance Watch”), osnovana 2011. uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, i „Bolje financiranje” („Better Finance”), koja je rezultat uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagača i dioničara od 2009. Programom izgradnje kapaciteta uspostavljenim u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 te su dvije organizacije utvrđene kao jedini korisnici. Stoga je potrebno nastaviti sa sufinanciranjem tih organizacija u okviru Programa. Međutim, to bi financiranje trebalo podlijegati preispitivanju. U tom bi pogledu trebalo podsjetiti na to da bi, ako se Program izgradnje kapaciteta i odgovarajuće financiranje produlje i nakon 2020. i ako se pojave drugi potencijalni korisnici, poziv na podnošenje prijedloga trebao biti otvoren za sve druge organizacije koje ispunjavaju kriterije i doprinose ciljevima Programa u skladu s Uredbom (EU) 2017/826.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe hranom nužna je kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe hranom preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje.

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe hranom i hranom za životinje nužna je za zaštitu potrošača te kako bi se omogućilo učinkovito i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Kao što se pokazalo u nedavnim događajima, poput zagađenja jaja fipronilom 2017. i skandala s konjskim mesom 2013., prekogranične zdravstvene krize, npr. ptičja gripa ili afrička svinjska kuga, i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje. Sprječavanje prekograničnih zdravstvenih kriza i paničnih reakcija na incidente povezane sa sigurnošću hranu izuzetno je važno. Kako bi se spriječile prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane, programom bi se trebali podupirati konkretni koraci, poput uvođenja hitnih mjera u slučaju kriznih situacija i nepredviđenih događaja koji utječu na zdravlje životinja i bilja, uz stvaranje mehanizma za izravni pristup kriznim pričuvama Unije u svrhu hitrog, djelotvornog i uspješnog rješavanja takvih izvanrednih stanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Opći je cilj prava Unije u području prehrambenog lanca pridonijeti visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu, pridonijeti poboljšanju dobrobiti životinja, doprinijeti visokoj razini zaštite i informiranja potrošača te visokoj razini zaštite okoliša, uključujući očuvanje biološke raznolikosti, uz istodobno poboljšanje održivosti europske proizvodnje hrane i hrane za životinje, povećanje standarda kvalitete u cijeloj Uniji, povećanje konkurentnosti Unijine industrije hrane i hrane za životinje te davanje prednosti stvaranju radnih mjesta.

(45)  Opći je cilj prava Unije u području prehrambenog lanca jamčiti visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu, pridonijeti poboljšanju dobrobiti životinja, doprinijeti visokoj razini zaštite i informiranja potrošača te visokoj razini zaštite okoliša, uključujući očuvanje biološke raznolikosti, uz istodobno poboljšanje održivosti europske proizvodnje hrane i hrane za životinje, smanjenje rasipanja hrane, povećanje standarda kvalitete proizvoda u cijeloj Uniji, povećanje konkurentnosti Unijine industrije hrane i hrane za životinje te davanje prednosti stvaranju radnih mjesta.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

_________________

_________________

61 [dodati]

61 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Službene kontrole koje provode države članice ključan su instrument za provjeru i praćenje toga provode li se, poštuju i izvršavaju odgovarajući zahtjevi Unije. Djelotvornost i učinkovitost sustava službene kontrole ključne su za održavanje visoke razine sigurnosti za ljude, životinje i bilje u cijelom prehrambenom lancu uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Potrebno je omogućiti financijsku potporu Unije za takve mjere kontrole. Osobito bi trebalo omogućiti financijski doprinos za referentne laboratorije Unije kako bi mogli snositi troškove koji proizlaze iz provedbe programa rada koje je odobrila Komisija. Povrh toga, s obzirom na to da i djelotvornost službenih kontrola ovisi o tome je li nadzornim tijelima dostupno dobro osposobljeno osoblje s odgovarajućim poznavanjem prava Unije, Unija bi trebala doprinijeti njihovu osposobljavanju i relevantnim programima razmjene u organizaciji nadležnih tijela.

(47)  U pogledu lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji se sve više globalizira, službene kontrole koje provode države članice ključan su instrument za provjeru i praćenje toga provode li se, poštuju i izvršavaju odgovarajući zahtjevi Unije, posebno u pogledu uvezenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Djelotvornost i učinkovitost sustava službene kontrole ključne su za održavanje visoke razine sigurnosti za ljude, životinje i bilje u cijelom prehrambenom lancu, kao i povjerenja potrošača, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Potrebno je omogućiti financijsku potporu Unije za takve mjere kontrole. Osobito bi trebalo omogućiti financijski doprinos za referentne laboratorije Unije kako bi mogli snositi troškove koji proizlaze iz provedbe programa rada koje je odobrila Komisija. Povrh toga, s obzirom na to da i djelotvornost službenih kontrola ovisi o tome je li nadzornim tijelima dostupno dobro osposobljeno osoblje s odgovarajućim poznavanjem prava Unije, Unija bi trebala doprinijeti njihovu osposobljavanju i relevantnim programima razmjene u organizaciji nadležnih tijela.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Program je dostavljen Odboru za Europski statistički sustav na prethodno ispitivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

(51)  Program je dostavljen Odboru za europski statistički sustav na prethodno ispitivanje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 te bi trebao biti proveden uz jamčenje učinkovitog parlamentarnog nadzora.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Unija i države članice obvezale su se na provedbu UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. Doprinošenjem ostvarenju Programa održivog razvoja do 2030. Unija i njezine države članice poticat će snažniju, održiviju, uključiviju, sigurniju i prosperitetniju Europu. Program bi trebao doprinijeti provedbi Programa do 2030., uključujući uravnoteženjem gospodarske, socijalne i okolišne dimenzije održivog razvoja.

(52)  Unija i države članice obvezale su se da će prednjačiti u provedbi UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. Doprinošenjem ostvarenju Programa održivog razvoja do 2030. Unija i njezine države članice poticat će snažniju, održiviju, uključiviju, sigurniju i prosperitetniju Europu. Program bi trebao doprinijeti provedbi Programa do 2030., uključujući uravnoteženjem gospodarske, socijalne i okolišne dimenzije održivog razvoja, osiguravajući u tu svrhu jasnu i vidljivu obvezu u okviru Uredbe o VFO-u i uključivanje ciljeva održivog razvoja, na temelju rezolucija Europskog parlamenta od 14. ožujka i 30. svibnja 2018. o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  Djelovanja koje se provode u okviru prethodnih programa i proračunskih linija pokazala su se primjerenima te bi ih trebalo zadržati. Novim djelovanjima uvedenima u okviru Programa posebno se nastoji ojačati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Kako bi se osiguralo više jednostavnosti i fleksibilnosti u izvršenju Programa i time bolje ostvarilo ciljeve, djelovanja bi trebala definirana kao općenite, generičke kategorije. U Program bi trebalo uključiti i popise okvirnih aktivnosti koje se odnose na posebne ciljeve u području konkurentnosti ili posebnih aktivnosti koje proizlaze iz regulatornih zahtjeva, primjerice u području normizacije, donošenja propisa o prehrambenom lancu i europske statistike.

(58)  Djelovanja koje se provode u okviru prethodnih programa i proračunskih linija pokazala su se primjerenima te bi ih trebalo zadržati. Novim djelovanjima uvedenima u okviru Programa posebno se nastoji ojačati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Kako bi se osiguralo više jednostavnosti i fleksibilnosti u izvršenju Programa i time bolje ostvarilo ciljeve, djelovanja bi trebala definirana kao općenite, generičke kategorije. U Program bi trebalo uključiti i popise okvirnih aktivnosti koje se odnose na posebne ciljeve u području konkurentnosti, zaštite potrošača, nadzora tržišta ili posebnih aktivnosti koje proizlaze iz regulatornih zahtjeva, primjerice u području normizacije, donošenja propisa o prehrambenom lancu i europske statistike.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  S obzirom na sve veću međusobnu povezanost svjetskog gospodarstva, Program bi i dalje trebao osiguravati mogućnost uključivanja vanjskih stručnjaka, poput službenika iz trećih zemalja, predstavnika međunarodnih organizacija ili gospodarskih subjekata u određene aktivnosti.

(60)  S obzirom na sve veću međusobnu povezanost svjetskog gospodarstva, među ostalim digitalnog gospodarstva, Program bi i dalje trebao osiguravati mogućnost uključivanja vanjskih stručnjaka, poput službenika iz trećih zemalja, predstavnika međunarodnih organizacija ili gospodarskih subjekata u određene aktivnosti.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Programom bi se trebale promicati sinergije uz izbjegavanje udvostručavanja s povezanim programima i djelovanjima Unije. Djelovanja u okviru ovog Programa trebala bi biti komplementarna s onima iz programa Carina i Fiscalis koji su uspostavljeni Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća67 i Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća68, kojima je također cilj poduprijeti i poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(64)  Djelovanja u okviru ovog Programa trebala bi biti komplementarna s onima iz programa Carina i Fiscalis koji su uspostavljeni Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća67 i Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća68, kojima je također cilj poduprijeti i poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final

67 COM(2018) 442 final

68 COM(2018) 443 final.

68 COM(2018) 443 final.

Obrazloženje

Prikladnije je prebaciti izbrisani dio teksta u uvodnu izjavu 5. jer se uvodna izjava 64. ponajprije odnosi na dva posebna programa, a uklanjanje dvostrukog financiranja istih ciljeva trebalo bi biti opće načelo cijelog programa.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije i komplementarnosti u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69 . Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije, komplementarnosti i dodatnost u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69. Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda „InvestEU” uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima i mikropoduzećima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Obrazloženje

Dodano je upućivanje na dodatnost i na mikropoduzeća.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  Program bi trebao promicati sinergije i komplementarnosti s programom Digitalna Europa uspostavljenim Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća73 čiji je cilj promicanje digitalizacije gospodarstva i javnog sektora Unije.

(67)  Programom bi se trebalo promicati sinergije i komplementarnosti s programom „Digitalna Europa” uspostavljenim Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća73, čiji je cilj promicanje digitalizacije gospodarstva i javnog sektora Unije te povećanje kibersigurnosti.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Djelovanja u okviru Programa trebala bi se prema potrebi upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili pronalaženje rješenja za neoptimalna ulaganja, razmjerno i izbjegavajući udvostručavanje ili istiskivanje privatnih ulaganja te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(71)  Djelovanja u okviru Programa trebala bi imati jasnu europsku dodanu vrijednost te bi njima trebalo uklanjati tržišne nedostatke ili pronalaziti rješenja za neoptimalna ulaganja, razmjerno i izbjegavajući udvostručavanje ili istiskivanje privatnih ulaganja.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72)  Provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u vezi s donošenjem programa rada kojima se provode djelovanja koja doprinose visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća79.

Briše se.

__________________

 

79 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebalo bi odabrati na temelju njihova kapaciteta da se s pomoću njih ostvare posebni ciljevi djelovanja i rezultati, posebno uzimajući u obzir troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(73)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebalo bi odabrati na temelju njihova kapaciteta da se s pomoću njih ostvare posebni ciljevi djelovanja i rezultati, posebno uzimajući u obzir dodanu vrijednost Unije, troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 74.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(74)  Kako bi se osiguralo redovito praćenje i izvješćivanje, od samog bi početka trebalo uspostaviti ispravan okvir za praćenje djelovanja i rezultata Programa. Takvo bi se praćenje i izvješćivanje trebalo bi se temeljiti na pokazateljima kojima se mjere učinci djelovanja u okviru Programa u odnosu na unaprijed utvrđene osnovne vrijednosti.

(74)  Kako bi se osiguralo redovito praćenje i izvješćivanje o ostvarenom napretku i učinkovitosti i djelotvornosti Programa, od samog bi početka trebalo uspostaviti ispravan okvir za praćenje djelovanja i rezultata Programa. Takvo bi se praćenje i izvješćivanje trebalo bi se temeljiti na pokazateljima kojima se mjere učinci djelovanja u okviru Programa u odnosu na unaprijed utvrđene osnovne vrijednosti.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva80 postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih posebnim zahtjevima za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti bi zahtjevi, prema potrebi, trebali uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

(75)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva80 postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih posebnim zahtjevima za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti bi zahtjevi, prema potrebi, trebali uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu. Komisija bi trebala pripremiti privremeno izvješće o evaluaciji postignutih ciljeva za mjere podržane u okviru Programa, o rezultatima i učincima, o učinkovitosti uporabe resursa i dodanoj vrijednosti Unije, kao i o završnom izvješću o evaluaciji dugoročnog utjecaja, rezultatima i održivosti mjera i sinergijama s drugim programima.

__________________

__________________

80 SL L 123, 12.5.2016, str. 1.

80 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(75a)  Radi dopune određenih elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s donošenjem programa rada.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  Popis bolesti životinja i zoonoza koje ispunjavaju uvjete za financiranje u okviru hitnih mjera te za financiranje u okviru programa iskorjenjivanja, kontrole i nadzora trebalo bi utvrditi na temelju bolesti životinja iz dijela I. poglavlja 2. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća81, Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća82 i Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća83.

(76)  Otvoreni popis bolesti životinja i zoonoza koje ispunjavaju uvjete za financiranje u okviru hitnih mjera te za financiranje u okviru programa iskorjenjivanja, kontrole i nadzora trebalo bi utvrditi na temelju bolesti životinja iz dijela I. poglavlja 2. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća81, Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća82 i Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća83.

_________________

_________________

81 Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

81 Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

82 Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.).

82 Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.).

83 Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

83 Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(77)  Kako bi se u obzir uzele situacije izazvane bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi trendovi u području znanosti ili epidemiologije, kao i bolesti životinja, koje bi mogle predstavljati novu prijetnju za Uniju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa bolesti životinja i zoonoza. Kako bi se osigurala djelotvorna ocjena napretka Programa u postizanju njegovih ciljeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s preispitivanjem ili dopunjavanjem pokazatelja za mjerenje ostvarenja posebnih ciljeva ako se to smatra potrebnim i za dopunu ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(77)  Kako bi se u obzir uzele situacije izazvane bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi trendovi u području znanosti ili epidemiologije, kao i bolesti životinja, koje bi mogle predstavljati novu prijetnju za Uniju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa bolesti životinja i zoonoza. Kako bi se osigurala djelotvorna ocjena napretka Programa u postizanju njegovih ciljeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s preispitivanjem ili dopunjavanjem pokazatelja za mjerenje ostvarenja posebnih ciljeva ako se to smatra potrebnim i za dopunu ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Trebalo bi se savjetovati i s dionicima i udrugama potrošača. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 80.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(80)  Horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije primjenjuju se na ovu Uredbu. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se prije svega određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada, neizravne provedbe te predviđaju provjere odgovornosti financijskih aktera. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje Unije.

(80)  Horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i osobito Financijska uredba kojom se određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada, neizravne provedbe te predviđaju provjere odgovornosti financijskih aktera trebale bi se primijeniti na mjere u okviru ovog Programa, uz specifična odstupanja navedena u ovoj Uredbi. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje Unije.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 81.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(81)  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća90 uređuje se obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u kontekstu ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica. Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća91 uređuje se obrada osobnih podataka koju provodi Komisija u okviru ove Uredbe i pod nadzorom Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaka razmjena ili prijenos informacija od strane nadležnih tijela mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679, a svaka razmjena ili prijenos informacija od strane Komisije mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

(81)  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća90 uređuje se obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u kontekstu ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica. Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća91 uređuje se obrada osobnih podataka koju provodi Komisija u okviru ove Uredbe i pod nadzorom Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaka razmjena ili prijenos informacija od strane nadležnih tijela mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679 i Uredbi XXX [Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama], a svaka razmjena ili prijenos informacija od strane Komisije mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Općom uredbom o zaštiti podataka obrađuju se samo osobni podaci i nisu na odgovarajući način obuhvaćene druge vrste podataka kao što su metapodaci, podaci u protoku i podaci pohranjeni u aplikacijama, zbog čega je potrebno uzeti u obzir i usklađenost s Uredbom o e-privatnosti u pogledu prijedloga Komisije 2017/0003(COD) o kojem se trenutačno raspravlja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 83.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(83)  Program bi trebao osigurati i veću vidljivost i usklađenost unutarnjeg tržišta Unije, konkurentnost poduzeća, uključujući MSP-ove, i djelovanja povezana s europskom statistikom prema europskim građanima, poduzećima i upravama.

(83)  Program bi trebao osigurati i veću vidljivost i usklađenost unutarnjeg tržišta Unije, konkurentnost i održivost poduzeća, osobito mikropoduzeća i MSP-ova, i djelovanja povezana s europskom statistikom prema europskim građanima, poduzećima i upravama.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 85.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(85)  Primjereno je osigurati neometan prijelaz između programa u područjima konkurentnosti poduzeća i MSP-ova, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u području financijskih usluga, prehrambenog lanca i europske statistike, uspostavljenih Uredbom (EU) br. 1287/2013, Uredbom (EU) br. 254/2014, Uredbom (EU) 2017/826, Uredbom (EU) br. 258/2014, Uredbom (EU) br. 652/2014, Uredbom (EU) br. 99/2013 i ovog Programa, posebno u vezi s nastavkom višegodišnjih mjera i evaluacijom dosadašnjih programa,

(85)  Primjereno je osigurati neometan prijelaz između programa u područjima konkurentnosti i održivosti poduzeća, osobito mikropoduzeća i MSP-ova, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u području financijskih usluga, prehrambenog lanca i europske statistike, uspostavljenih Uredbom (EU) br. 1287/2013, Uredbom (EU) br. 254/2014, Uredbom (EU) 2017/826, Uredbom (EU) br. 258/2014, Uredbom (EU) br. 652/2014, Uredbom (EU) br. 99/2013 i ovog Programa, posebno u vezi s nastavkom višegodišnjih mjera i evaluacijom dosadašnjih programa.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja program za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta i konkurentnosti poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te okvir za financiranje razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program” ).

Ovom se Uredbom uspostavlja program za jedinstveno tržište radi jačanja unutarnjeg tržišta i poboljšanje njegova funkcioniranja u područjima konkurentnosti poduzeća, osobito mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća, normizacije, zaštite potrošača, nadzora tržišta, lanca opskrbe hranom, te okvir za financiranje razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program”).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „europska statistika” znači statistika koja je razvijena, proizvedena i diseminirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009;

(2)  „europska statistika” znači statistika koja je razvijena, proizvedena i diseminirana na razini Unije i u državama članicama u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji i Uredbom (EZ) br. 223/2009;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „pravni subjekt” znači bilo koja fizička osoba ili pravna osoba osnovana i priznata kao takva u skladu s nacionalnim pravom, pravom Unije ili međunarodnim pravom, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, izvršavati prava i preuzimati obveze, ili subjekt bez pravne osobnosti u skladu s člankom 197. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”);

3.  „pravni subjekt” znači bilo koja fizička osoba ili pravna osoba osnovana i priznata kao takva u skladu s nacionalnim pravom, pravom Unije ili međunarodnim pravom, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, izvršavati prava i preuzimati obveze, ili subjekt bez pravne osobnosti u skladu s člankom 197. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”);

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  „Poduzeće socijalne ekonomije” znači poduzeće čiji je glavni cilj ostvariti socijalni učinak, a ne ostvariti dobit za svoje vlasnike ili dioničare, koje posluje pružanjem robe i usluga na tržištu te kojim se upravlja na otvoren i odgovoran način koji uključuje zaposlenike, potrošače i dionike.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  „Lokalno javno poduzeće” znači malo poduzeće za lokalne javne usluge koje zadovoljava kriterije za mala i srednja poduzeća i ispunjava važne zadatke za lokalne zajednice.

Obrazloženje

Lokalna javna poduzeća vrsta su poduzetničke aktivnosti s posebnim značajkama koje treba uzeti u obzir u okviru programa COSME.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c)  „Mreže poduzeća” znači okupljanje poduzetnika radi provedbe zajedničkog projekta u kojem dva ili više MSP-a zajednički obavljaju jednu gospodarsku djelatnost ili više njih kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu.

Obrazloženje

Mreže poduzeća ključni su akteri na unutarnjem tržištu.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a posebno radi zaštite i osnaživanja građana, potrošača i poduzeća, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP), osiguravanjem provedbe prava Unije, olakšavanjem pristupa tržištu, utvrđivanjem normi i promicanjem zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja; kao i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

(a)  poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a posebno radi zaštite i osnaživanja građana, potrošača i poduzeća, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP), osiguravanjem provedbe pravnog, društvenog i ekološkog okvira Unije; olakšati pristup tržištu i financijama, promicati pošteno tržišno natjecanje između poduzeća i utvrđivanje standarda, osigurati standardiziranu i visoku razinu zaštite potrošača, jačati nadzor tržišta u Uniji, poboljšati uzajamno priznavanje i promicati zdravlje i dobrobit ljudi, biljaka i životinja; kao i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružiti visokokvalitetnu, usporedivu i pouzdanu statistiku o Europi, koja podupire osmišljavanje, praćenje i evaluaciju svih politika Unije i pomaže tvorcima politika, poduzećima, akademskoj zajednici, građanima i medijima donijeti utemeljene odluke i aktivno sudjelovati u demokratskom procesu.

(b)  razviti, proizvesti i diseminirati visokokvalitetnu, usporedivu i pouzdanu europsku statistiku, koja podupire osmišljavanje, praćenje i evaluaciju svih politika Unije, pa i onih u području trgovine i migracija, i pomaže građanima, tvorcima politika i regulatornim tijelima, nadzornim tijelima, poduzećima, akademskoj zajednici, civilnom društvu i medijima donijeti utemeljene odluke i aktivno sudjelovati u demokratskom procesu.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta, olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga, javne nabave, nadzora tržišta, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta tako što će se:

 

i. olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga te javne nabave, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

 

ii. podupirati učinkovit nadzor tržišta i sigurnost proizvoda u cijeloj Uniji i doprinosti borbi protiv krivotvorenja proizvoda kako bi se zajamčilo da se na tržište Unije stavljaju samo sigurni i usklađeni proizvodi koji pružaju visoku razinu zaštite potrošača, uključujući proizvode koji se prodaju na internetu, te zajamčila veća homogenost i kapacitet tijela za nadzor tržišta u Uniji.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poboljšati konkurentnost poduzeća s posebnim naglaskom na MSP-ove i postizanje dodatnosti s pomoću mjera koje pružaju različite oblike potpore MSP-ovima, pristup tržištima, uključujući internacionalizaciju MSP-ova, povoljnije poslovno okruženje za MSP-ove, konkurentnost sektora, modernizaciju industrije i promicanje poduzetništva;

(b)  ojačati i konkurentnost i održivost poduzeća s posebnim naglaskom na MSP-ove i postizanje dodatnosti s pomoću mjera (ciljevi za MSP-ove), obraćajući posebnu pozornost na njihove posebne potrebe:

 

i. pružanjem različitih oblika potpore MSP-ovima potičući rast, promicanje i stvaranje MSP-ova, uključujući mreže poduzeća, razvoj upravljačkih vještina i poticanje mjera proširivanja koje će im omogućiti bolji pristup tržištima i procesima internacionalizacije, kao i oglašavanje proizvoda i usluga;

 

ii. poticanjem povoljnog poslovnog okruženja i okvira za MSP-ove, smanjenjem administrativnog opterećenja, jačanjem konkurentnosti sektora, osiguranjem modernizacije industrije, uključujući njihovu digitalnu transformaciju koja doprinosi otpornom i energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu;

 

iii. promicanjem poduzetničke kulture i pružanjem doprinosa visokokvalitetnom osposobljavanju osoblja MSP-ova;

 

iv. promicanjem novih poslovnih prilika za MSP-ove kojima se prevladavaju strukturne promjene s pomoću ciljanih mjera i drugih inovativnih oblika djelovanja, kao što je otkup poduzeća od strane radnika kojim se olakšava stvaranje radnih mjesta i kontinuitet poslovanja na područjima pogođenim tim promjenama.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  omogućuje financiranje europske normizacije i sudjelovanja dionika u uspostavi europskih normi;

i.  omogućuje financiranje europskih tijela za normizaciju i sudjelovanja svih relevantnih dionika u uspostavi europskih normi;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  podupire razvoj visokokvalitetnih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije, olakšava njihova integracija u pravo Unije i promiču inovacije i razvoj najboljih praksi u korporativnom izvješćivanju;

ii.  podupire razvoj visokokvalitetnih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije, olakšava njihovu integraciju u pravo Unije i/ili promiču inovacije i razvoj najboljih praksi u korporativnom izvješćivanju i za mala i za velika poduzeća;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicati interese potrošača i osigurati visoku razinu zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda putem:

(d)  promicanje interesa potrošača i osiguravanje jedinstvene i visoke razine zaštite potrošača uz pomoć:

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pružanja pomoći potrošačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, održive potrošnje i sigurnosti proizvoda, posebno podupiranjem nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje; osiguravanja da svi potrošači imaju pristup pravnoj zaštiti; pružanja odgovarajućih informacija o tržištima i potrošačima;

i.  pružanja pomoći potrošačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, osobito za najranjivije skupine potrošača, u cilju povećanja pravednosti, transparentnosti i povjerenja u jedinstveno tržište; podupiranjа nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje, osobito u rješavanju izazova u vezi s postojećim i novim tehnologijama, uključujući mjere za poboljšanje sljedivosti proizvoda u lancu opskrbe; standarde kvalitete diljem Unije i rješavanje problema dvojne kvalitete proizvoda; podizanje svijesti o pravima potrošača u okviru prava Unije i osiguravanje da svi potrošači imaju pristup učinkovitim mehanizmima pravne zaštite te pružanje odgovarajućih informacija o tržištima i potrošačima , kao i promicanje održive potrošnje pružanjem poboljšanih informacija za potrošače o posebnim značajkama i utjecaju robe i usluga na okoliš;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  jačanja sudjelovanja potrošača, drugih krajnjih korisnika financijskih usluga i civilnog društva pri donošenju politika u području financijskih usluga; promicanja boljeg razumijevanja financijskog sektora;

ii.  jačanja sudjelovanja potrošača, drugih krajnjih korisnika financijskih usluga i civilnog društva pri donošenju politika u području financijskih usluga; promicanja boljeg razumijevanja financijskog sektora i različitih kategorija financijskih proizvoda stavljenih na tržište te osiguravanja interesa potrošača u području maloprodajnih financijskih usluga;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  doprinositi visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim područjima, uključujući sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama, podupirati poboljšanje dobrobiti životinja kao i održivu proizvodnju i potrošnju hrane;

(e)  doprinositi visokoj razini zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i bilja u cijelom lancu opskrbe hranom i hranom za životinje u povezanim područjima, među ostalim sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama, također i hitnim mjerama u slučaju kriznih situacija i nepredviđenih događaja velikih razmjera koji utječu na zdravlje životinja ili bilja te podupirati poboljšanje dobrobiti životinja i razvijati održivu proizvodnju i potrošnju hrane s niskim cijenama, kao i poticanjem istraživanja, inovacija i razmjene najboljih praksi među dionicima u tim područjima;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  proizvoditi i priopćavati visokokvalitetnu statistiku o Europi pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija.

(f)  razvijati, proizvoditi, diseminirati i priopćavati visokokvalitetnu europsku statistiku pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija, raščlanjeno na nacionalnoj razini, a kad je to moguće i regionalnoj razini.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 4 088 580 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6 563 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  394 590 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i.;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka -aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  396 200 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i.;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  1 000 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(a)  3 122 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  220 510 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (c);

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  188 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (d) podtočke i.;

(b)  198 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (d);

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznos iz stavka 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, posebno s obzirom na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, kao i upotrebe mreža informacijske tehnologije usmjerenih na obradu i razmjenu informacija te upotrebu i razvoj korporativnih alata informacijske tehnologije.

3.  Iznos iz stavka 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, posebno s obzirom na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, kao i upotrebe mreža informacijske tehnologije usmjerenih na obradu i razmjenu informacija te upotrebu i razvoj korporativnih alata informacijske tehnologije. Kako bi se osigurala najveća moguća dostupnost Programa za financiranje aktivnosti obuhvaćenih ciljevima Programa, ukupni troškovi administrativne i tehničke potpore ne prelaze 5 % vrijednosti financijske omotnice iz stavka 1.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Trebalo bi uspostaviti poseban mehanizam s pomoću kojeg bi prehrambeni lanac mogao u slučajevima velike hitnosti izravno pristupiti kriznoj pričuvi Europske komisije kako bi se osigurala dostatna financijska sredstva za mjere iz članka 3. točke 2. podtočke e.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela razmjenom transparentnih informacija i kampanjama za podizanje osviještenosti, osobito u pogledu mjerodavnih propisa EU-a i prava potrošača i poduzeća, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi i inovativnih rješenja, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja za promicanje digitalne pismenosti građana i poduzeća;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, krajnje korisnike, civilno društvo i poduzeća koji su predstavnici Unije da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, krajnje korisnike, civilno društvo, sindikate i predstavnike poduzeća iz Unije, osobito predstavnika MSP-ova, da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje kapaciteta, olakšavanje i koordinacija zajedničkih djelovanja među državama članicama i među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije, decentraliziranih agencija Unije i tijela trećih zemalja;

(c)  jačanje kapaciteta, olakšavanje i koordinacija zajedničkih djelovanja među državama članicama i među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije, decentraliziranih agencija Unije i tijela trećih zemalja, a osobito zajednička djelovanja usmjerena na povećanje sigurnosti proizvoda i provedbu pravila o zaštiti potrošača u EU-u;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potpora djelotvornom osiguravanju provedbe i modernizaciji pravnog okvira Unije i njegovoj brzoj prilagodbi okruženju koje se stalno mijenja, među ostalim prikupljanjem podataka i analizama; studije, evaluacije i preporuke o politikama; organizacija demonstracijskih aktivnosti i pilot-projekata; komunikacijske aktivnosti; razvoj namjenskih informatičkih alata kojima se osigurava transparentno i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(d)  potpora djelotvornom osiguravanju provedbe u državama članicama i modernizaciji pravnog okvira Unije i njegovoj brzoj prilagodbi okruženju koje se stalno mijenja, kao i potpora rješavanju problema uzrokovanih digitalizacijom, među ostalim prikupljanjem podataka i analizama; studije, evaluacije i preporuke o politikama; organizacija demonstracijskih aktivnosti i pilot-projekata; komunikacijske aktivnosti; razvoj namjenskih informatičkih alata kojima se osigurava transparentno, pravedno i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Sljedeća djelovanja kojima se provode posebni ciljevi navedeni u članku 3. stavku 2. točki (a) podtočki ii. prihvatljiva su za financiranje:

 

(a) koordinacija i suradnja između tijela za nadzor tržišta i drugih relevantnih tijela država članica, osobito s pomoću Mreže Unije za sukladnost proizvoda;

 

(b) razvoj i održavanje informatičkih alata za razmjenu informacija o nadzoru tržišta i kontrola na vanjskim granicama;

 

(c) potpora razvoju zajedničkih djelovanja i ispitivanjima u području sigurnosti i usklađenosti proizvoda, uključujući ispitivanja opasnih proizvoda, povezanih proizvoda i proizvoda koji se prodaju na internetu;

 

(d) suradnja, razmjena najboljih praksi i zajednički projekti između tijela za nadzor tržišta i relevantnih tijela iz trećih zemalja;

 

(e) potpora strategijama nadzora tržišta, prikupljanju znanja i informacija, sposobnostima ispitivanja i objektima za ispitivanje, istorazinskim ocjenama, programima osposobljavanja, tehničkoj pomoći i izgradnji kapaciteta tijela za nadzor tržišta;

 

(f) procjene postupaka homologacije tipa i provjere sukladnosti motornih vozila koje provodi Komisija.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje različitih oblika potpore MSP-ovima;

Briše se.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšavanje pristupa MSP-ova tržištima, pružanje potpore pri njihovu suočavanju s globalnim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom te jačanje vodećeg položaja industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti, uključujući Europsku poduzetničku mrežu;

(b)  olakšavanje mikropoduzećima, MSP-ovima i mrežama poduzeća da pristupe tržištima, među ostalim tržištima izvan Unije, pružanje potpore u suočavanju s globalnim, ekološkim, gospodarskim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom, olakšavanje potpore za njih tijekom njihova životnog ciklusa te jačanje vodećeg položaja poduzetništva i industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, administrativnog opterećenja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se MSP-ove osnažilo da ostvare koristi od unutarnjeg tržišta;

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, smanjivanje administrativnog opterećenja, uključujući smanjivanje prepreka za osnivanje poduzeća i pokretanje poslovanja te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se mikropoduzećima i MSP-ovima omogućilo da ostvare koristi od unutarnjeg tržišta, među ostalim pristup financiranju, pružanje poslovnih usluga temeljenih na znanju kroz odgovarajuće programe za vodstvo, mentorstvo i obuku;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšavanje rasta poduzeća, uključujući razvoj vještina i industrijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

(d)  olakšavanje razvoja i rasta održivih poduzeća, podizanje osviještenosti mikropoduzeća i MSP-ova o zakonodavstvu Unije, među ostalim i o pravu EU-a u području okoliša i energije, unaprjeđenje njihovih vještina i razvoj kvalifikacija, olakšavanje novih poslovnih modela i resursno učinkovitih lanaca vrijednosti koji podupiru održivu industrijsku, tehnološku i organizacijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje konkurentnosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije MSP-ova u suradnju u području inovacija i lanca vrijednosti kroz strateško povezivanje ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

(e)  jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije mikropoduzeća i MSP-ova u području tehnoloških, organizacijskih i društvenih inovacija, unaprjeđenje korporativne društvene odgovornosti i suradnje u lancu vrijednosti strateškim povezivanjem ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  poticanje poduzetničkog poslovnog okruženja i poduzetničke kulture, uključujući program mentorstva za nove poduzetnike te podupiranje novoosnovanih poduzeća, poslovne održivosti i rastućih poduzeća.

(f)  poticanje poduzetničkog poslovnog okruženja i poduzetničke kulture, širenje programa mentorstva za nove poduzetnike te podupiranje novoosnovanih poduzeća, poslovne održivosti i rastućih poduzeća, uz posvećivanje posebne pažnje novim potencijalnim poduzetnicima (tj. mladima i ženama), kao i drugim posebnim ciljnim skupinama, primjerice onima koje su socijalno ugrožene ili ranjive.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Kod ostvarivanja posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke b, Komisija može, uz mjere iz stavka 3. točaka (a) i (f) ovog članka, podržati sljedeće posebne mjere:

 

(a) ubrzanje, podupiranje i proširenje savjetodavnih usluga u okviru Europske poduzetničke mreže radi pružanja integrirane usluge poslovne podrške na jednom mjestu za MSP-ove iz Unije koji žele istražiti mogućnosti na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te praćenje da se u svim državama članicama pruža usporediva razina kvalitete usluge;

 

(b) pružanje podrške stvaranju mreža poduzeća;

 

(c) podupiranjem i proširenjem programa mobilnosti za nove poduzetnike („Erasmus za mlade poduzetnike”) kako bi se poboljšale njihove sposobnosti razvoja vlastitog poduzetničkog znanja, vještina i stavova te kako bi se poboljšao njihov tehnološki kapacitet i upravljanje poduzećem;

 

(d) podupiranjem rasta MSP-ova projektima znatnog poslovnog proširenja temeljenog na prilikama ovisnima o kretanjima na tržištu (instrument za rast MSP-ova);

 

(e) podupiranje specifičnih mjera za pojedine sektore u područjima obilježenim velikim postotkom mikropoduzeća i MSP-ova i visokim doprinosom BDP-u Unije, kao što je turizam.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Mjere koje se poduzimaju u okviru Europske poduzetničke mreže iz stavka 3. točke a ovog članka mogu, među ostalim, uključivati sljedeće:

 

(a) olakšavanje internacionalizacije MSP-ova i identifikacije poslovnih partnera na unutarnjem tržištu, prekogranične poslovne suradnje u području istraživanja i razvoja te partnerstva za prijenos tehnologije, znanja i inovacija;

 

(b) pružanje informacija, smjernica i personaliziranih savjeta o pravu EU-a, prilikama Unije za financiranje i dodjelu sredstava te inicijativama Unije koje utječu na poslovni sektor, među ostalim u pogledu oporezivanja, prava vlasništva, obaveza u pogledu okoliša i energije i prava povezanih s radom i socijalnim osiguranjem;

 

(c) olakšavanje pristupa MSP-ova stručnom znanju o okolišu, klimi, energetskoj učinkovitosti i uspješnosti;

 

(d) unaprjeđenje Mreže drugim informacijskim i savjetodavnim mrežama Unije i država članica, posebno EURES-om, inovacijskim centrima EU-a i savjetodavnim centrom „InvestEU“.

 

Usluge koje se pružaju u okviru Mreže u ime drugih programa Unije financiraju se iz tih programa.

 

Komisija daje prednost mjerama u okviru Mreže za poboljšanje dijelova ili elemenata koji nisu u skladu s minimalnim standardima kako bi se osigurala ujednačena potpora mikropoduzećima i MSP-ovima u cijelom EU-u.

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pokazatelji i minimalni standardi za potrebe mjerenja učinka Mreže u odnosu na posebne ciljeve i učinkovitost aktivnosti za MSP-ove.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2.

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20., kojima se dopunjuju dodatni oblici potpore MSP-ovima koji nisu predviđeni u ovom stavku.

 

 

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Sljedeća djelovanja kojima se provodi posebni cilj naveden u članku 3. stavku 2. točki (d) podtočki i. prihvatljiva su za financiranje:

 

(a) poboljšanje razine osviještenosti potrošača i obrazovanje potrošača o pravima potrošača te osnaživanje potrošača u suočavanju s novim izazovima prouzročenima tehnološkim razvojem i digitalizacijom, osobito ranjivih potrošača;

 

(b) osiguranje i olakšanje pristupa kvalitetnom izvansudskom rješavanju sporova i internetskom rješavanju sporova te informacijama o mogućnostima pravne zaštite za sve potrošače i trgovce;

 

(c) podržavanje snažnije provedbe zakona o zaštiti potrošača, s posebnim naglaskom na prekogranične slučajeve ili slučajeve u kojima sudjeluju treće strane, učinkovita koordinacija i suradnja nacionalnim tijelima za provedbu te suradnju u području provedbe s trećim zemljama.

 

(d) podupiranje održive potrošnje podizanjem razine osviještenosti potrošača o trajnosti proizvoda i njegovom utjecaju na okoliš, značajkama ekološkog dizajna te, s tim u vezi, promicanjem prava potrošača i mogućnosti pravne zaštite u slučajevima ranog propadanja proizvoda;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu mogu sudjelovati u sljedećim djelovanjima:

Komisija može pravnim subjektima osnovanim u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu dozvoliti sudjelovanje u sljedećim djelovanjima:

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Subjekti koji sudjeluju u djelovanjima iz točaka (a) i (b) nemaju pravo primati financijske doprinose Unije, osim ako je to bitno za Program, posebno u smislu konkurentnosti i pristupa tržištima za poduzeća Unije ili u smislu zaštite potrošača koji borave u Uniji. Ta se iznimka ne primjenjuje na subjekte koji ostvaruju dobit.

Subjekti koji sudjeluju u djelovanjima iz točaka (a) i (b) nemaju pravo primati financijske doprinose Unije, osobito kad postoji rizik od prijenosa inovativnih tehnologija, osim ako je to bitno za Program, posebno u smislu konkurentnosti i pristupa tržištima za poduzeća Unije ili u smislu zaštite potrošača koji borave u Uniji. Ta se iznimka ne primjenjuje na subjekte koji ostvaruju dobit.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za djelovanja u području nadzora tržišta kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) ove Uredbe, tijelima za nadzor tržišta država članica kako su navedena u članku 17. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i članku 11. [Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda]97 ;

(a)  za djelovanja u području nadzora tržišta kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke ii. ove Uredbe, tijelima za nadzor tržišta država članica kako su navedena u članku 17. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i članku 11. [Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda];97;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final

97 COM(2017) 795 final

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za djelovanja u području akreditacije i nadzora tržišta kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) ove Uredbe, tijelu priznatom u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 za obavljanje aktivnosti iz članka 32. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

(b)  za djelovanja u području akreditacije i nadzora tržišta kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i. ove Uredbe, tijelu priznatom u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 765/2008 za obavljanje aktivnosti iz članka 32. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzimajući u obzir točku (e) prvog stavka ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20. radi prilagodbe popisa subjekata koji su prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa, za djelovanja kojima se provodi posebni cilj naveden u članku 3. stavku 2. točki (d) podtočki i.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Jedna ili više komisija za evaluaciju djelovanja kojima se provodi posebni cilj ili ciljevi iz članka 3. stavka 2. mogu se sastojati u cijelosti ili djelomično od vanjskih stručnjaka.

Jedna ili više komisija za evaluaciju djelovanja kojima se provodi posebni cilj ili ciljevi iz članka 3. stavka 2. mogu se sastojati u cijelosti ili djelomično od vanjskih stručnjaka. Rad komisije(a) za evaluaciju temelji se na načelima transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za djelovanja kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) ove Uredbe u odnosu na tijela za nadzor tržišta država članica i trećih zemalja pridruženih Programu te s obzirom na objekte Unije za ispitivanje iz članka 20. [Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda], Programom se može financirati do 100 % prihvatljivih troškova djelovanja, pod uvjetom da se ne krši načelo sufinanciranja kako je definirano Financijskom uredbom.

1.  Za djelovanja kojima se provodi posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke ii. ove Uredbe u odnosu na tijela za nadzor tržišta država članica i trećih zemalja pridruženih Programu te s obzirom na objekte Unije za ispitivanje iz članka 20. [Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda], Programom se može financirati do 100 % prihvatljivih troškova djelovanja, pod uvjetom da se ne krši načelo sufinanciranja kako je definirano Financijskom uredbom.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

mogu primati potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] Uredbe (EU) XX [Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se pruža potpora.

mogu primati potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] Uredbe (EU) XX [Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike] ili Uredbom (EU) XX [o uspostavi programa Digitalna Europa], posebno u pogledu cilja naprednih digitalnih vještina, pod uvjetom da su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se pruža potpora.

Obrazloženje

Potrebno je zajamčiti usklađenost s programom „Digitalna Europa” kako bi se pružila sveobuhvatna strategija EU-a za MSP-ove.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe. U programima rada navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. radi dopunjavanja ove Uredbe kako bi se donijeli programi rada iz članka 110. Financijske uredbe. Programi rada su godišnji ili višegodišnji, a njima se pobliže određuju ciljevi koji se žele postići, očekivani rezultati, način provedbe i ukupan iznos plana financiranja. U njima je utvrđen i detaljan opis djelovanja koja treba financirati, iznosi dodijeljeni za svako djelovanje i okvirni raspored provedbe. U programima rada navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktima donosi programe rada za provedbu posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (e) kako je navedeno u Prilogu I. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. radi dopunjavanja ove Uredbe donošenjem programa rada sukladno posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (e) kako je navedeno u Prilogu.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. navedeni su u Prilogu IV.

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku učinkovitosti i djelotvornosti Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. navedeni su u Prilogu IV.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Do ... Najkasnije do [četiri godine nakon početka provedbe Programa] Komisija donosi izvješće o privremenoj evaluaciji Programa o postizanju ciljeva svih djelovanja koja se njime podupiru u pogledu rezultata i učinaka, učinkovitosti uporabe sredstava i njegovoj europskoj dodanoj vrijednosti.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja iz članka 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

6.  Komisija izvješća o evaluaciji iz stavaka 2. i 5. i svoje primjedbe dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija te ih javno objavljuje. Prema potrebi tim se izvješćima prilažu zakonodavni prijedlozi za izmjenama ove Uredbe.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. i 17. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3. točke b te članaka 9., 10., 16. i 17. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 9. i 17. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 3. točke (b) te članaka 9., 10., 16. i 17. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 9. i 17. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 3. točke (b) te članaka 9., 10., 16. i 17. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja uspostavljen člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća99. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1.  Komisiji pomaže Odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

__________________

__________________

99 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 031, 1.2.2002., str. 1.).

99 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 031, 1.2.2002., str. 1.).

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče transparentnost i vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja na način prilagođen korisniku radi podizanja razine osviještenosti među potrošačima, građanima, poduzećima, osobito malim i srednjim poduzećima, i javnim upravama o sredstvima dodijeljenima u okviru financijskih instrumenata ove Uredbe te o njezinim djelovanjima i rezultatima. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija (EUROSTAT) provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja koje se odnose na provedbu posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (f), njegova djelovanja i rezultate ako se to odnosi na pripremu, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u skladu sa statističkim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009.

3.  Komisija (EUROSTAT) provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja koje se odnose na provedbu posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (f), njegova djelovanja i rezultate ako se to odnosi na prikupljanje podataka, razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u skladu sa statističkim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere za iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća105ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te Uredbe;

(a)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća105 ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te Uredbe;

_________________

_________________

105 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016, str. 4.).

105 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016., str. 4.).

Obrazloženje

Ključno je osigurati prihvatljivost mjera prevencije i sprječavanja širenja u jednakoj mjeri kao i mjera iskorjenjivanja.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

(b)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

Obrazloženje

Ključno je osigurati prihvatljivost mjera prevencije i sprječavanja širenja u jednakoj mjeri kao i mjera iskorjenjivanja.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iskorjenjivanja iz točke (a) ove točke i mjera obuzdavanja iz točke (b) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizma.

(c)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iz točaka (a) i (b) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizmaograničavajući prema potrebi slobodno kretanje nositelja štetnog organizma u okolnim državama članicama.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  mjere za iskorjenjivanje štetnog organizama koji se iznenada pojavio, čak i ako ga se ne smatra karantenskim štetnim organizmom Unije, već je rezultat ekstremnih klimatskih događaja ili klimatskih promjena u državi članici;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.4a.  U slučaju rizika od pojave bolesti životinja i/ili štetnih organizama potrebno je znatno pojačati kontrole i praćenje na cijelom teritoriju EU-a, unutar EU-a i na vanjskim granicama EU-a;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.4b.  mjere za praćenje pojave poznatih i trenutačno nepoznatih štetnih organizama i bolesti.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka 2.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.  Godišnji i višegodišnji veterinarski i fitosanitarni programi za iskorjenjivanje, kontrolu i nadziranje bolesti životinja i zoonoza navedenih u Prilogu III. i organizama štetnih za bilje moraju se provesti u skladu s odredbama relevantnog prava Unije.

2.1.  Godišnji i višegodišnji veterinarski i fitosanitarni programi za iskorjenjivanje, kontrolu i nadziranje bolesti životinja i zoonoza navedenih u Prilogu III. i organizama štetnih za bilje moraju se provesti u skladu s odredbama relevantnog prava Unije.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka 2.1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ti programi trebali bi odražavati nove okolnosti prouzročene klimatskim promjenama, ali i raznolikost na europskoj razini. Njima bi se trebalo doprinijeti sprečavanju smanjenja europske biološke raznolikosti.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka 2.3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere za iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te uredbe;

(c)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2016/2031 ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te Uredbe;

Obrazloženje

Ključno je osigurati prihvatljivost mjera prevencije i sprječavanja širenja u jednakoj mjeri kao i mjera iskorjenjivanja.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka 2.3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

(d)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

Obrazloženje

Ključno je osigurati prihvatljivost mjera prevencije i sprječavanja širenja u jednakoj mjeri kao i mjera iskorjenjivanja.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka 2.3. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iskorjenjivanja iz točke (c) ove točke i mjera obuzdavanja iz točke (d) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizma;

(e)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iz točaka (c) i (d) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizma.

Obrazloženje

Riječ je o tehničkoj izmjeni kojim se nastoji postići usklađenost teksta u odnosu na izmjene kojima je cilj osigurati prihvatljivost mjera prevencije i sprječavanja širenja u jednakoj mjeri kao i mjera iskorjenjivanja.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Aktivnosti za potporu poboljšanju dobrobiti životinja

3.  Aktivnosti za potporu poboljšanju dobrobiti životinja, uključujući mjere za osiguravanje sukladnosti s normama za dobrobit životinja i praćenja životinja tijekom prijevoza.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Aktivnosti za potporu održivoj proizvodnji i potrošnji hrane

7.  Aktivnosti za potporu agroekološkoj proizvodnji, održivoj potrošnji hrane kojom se ne nanosi šteta okolišu i biološkoj raznolikosti te izravnoj prodaji i stavljanju na tržište u kratkom roku.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Baze podataka i računalni sustavi za upravljanje informacijama potrebni za djelotvornu i učinkovitu provedbu zakonodavstva koje se odnosi na posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) te ima dokazanu dodatnu vrijednost za cijelu Uniju

8.  Baze podataka i računalni sustavi za upravljanje informacijama potrebni za djelotvornu i učinkovitu provedbu zakonodavstva koje se odnosi na posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) te ima dokazanu dodatnu vrijednost za cijelu Uniju; primjena novih tehnologija kako bi se poboljšala sljedivost proizvoda kao što su kodovi QR na ambalaži proizvoda.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Tehnički i znanstveni rad, uključujući studije i aktivnosti koordinacije, koji su potrebni kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva u području povezanom s posebnim ciljem iz članka 3. stavka 2. točke (e) i prilagodba tog zakonodavstva znanstvenom, tehnološkom i društvenom razvoju

11.  Tehnički i znanstveni rad, uključujući studije i aktivnosti koordinacije, koji su potrebni kako bi se zajamčilo sprečavanje pojave novih i nepoznatih štetnih organizama i bolesti te kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva u području povezanom s posebnim ciljem iz članka 3. stavka 2. točke (e) i prilagodba tog zakonodavstva znanstvenom, tehnološkom i društvenom razvoju.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Potpora inicijativama Unije i država članica za informiranje i podizanje razine svijesti u cilju osiguranja poboljšanja, usklađenosti i održive proizvodnje i potrošnje hrane, uključujući aktivnosti u svrhu prevencije rasipanja hrane i prevencije prijevara povezanih s hranom, u okviru provedbe pravila u području posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (e)

14.  Potpora inicijativama Unije i država članica za informiranje i podizanje razine svijesti u cilju osiguranja poboljšanja, usklađenosti i održive proizvodnje i potrošnje hrane, uključujući aktivnosti u svrhu prevencije rasipanja hrane kojima se doprinosi kružnom gospodarstvu, i prevencije prijevara povezanih s hranom, u okviru provedbe pravila u području posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (e).

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  bolje mjerenje trgovine uslugama, izravnih stranih ulaganja, globalnih lanaca vrijednosti i utjecaja globalizacije na gospodarstva Unije.

–  bolje mjerenje trgovine dobrima i uslugama, izravnih stranih ulaganja, globalnih lanaca vrijednosti i utjecaja globalizacije na gospodarstva Unije.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  pružanje visokokvalitetne, pravodobne i pouzdane statistike za potporu europskom stupu socijalnih prava i politici u području vještina Unije, uključujući statistiku o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i osposobljavanju, dohotku, životnim uvjetima, siromaštvu, nejednakosti, socijalnoj zaštiti, neprijavljenom radu i satelitskim računima za vještine;

–  pružanje visokokvalitetne, pravodobne i pouzdane statistike za potporu europskom stupu socijalnih prava i politici Unije u području vještina, uključujući, ali ne ograničavajući se na statistiku o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i osposobljavanju, dohotku, životnim uvjetima, siromaštvu, nejednakosti, socijalnoj zaštiti, neprijavljenom radu i satelitskim računima za vještine;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog III.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

Popis bolesti životinja i zoonoza

Popis bolesti životinja i zoonoza

(1)  konjska kuga

Popis bolesti životinja i zoonoza obuhvaća:

(2)  afrička svinjska kuga

(a)   popis utvrđen u skladu s poglavljem 2. dijela 1. Uredbe 2016/429;

(3)  bedrenica

(b)   salmonelu, zoonoze i uzročnike zoonoza obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 2160/2003 i Direktivom 2003/99/EZ;

(4)  influenca ptica (visokopatogena);

(c)   transmisivne spongiformne encefalopatije.

(5)  influenca ptica (niskopatogena)

 

(6)  kampilobakterioza

 

(7)  klasična svinjska kuga

 

(8)  slinavka i šap

 

(9)  zarazna pleuropneumonija koza

 

(10)  maleus

 

(11)  infekcija virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

 

(12)  infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis

 

(13)  infekcija virusom epizootske hemoragijske bolesti

 

(14)  infekcija virusom bolesti kvrgave kože

 

(15)  infekcija bakterijama Mycoplasma mycoides podvrstom mycoides SC (zarazna pleuropneumonija goveda)

 

(16)  infekcija bakterijama Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis)

 

(17)  infekcija virusom newcastleske bolesti

 

(18)  infekcija virusom kuge malih preživača

 

(19)  infekcija virusom bjesnoće

 

(20)  infekcija virusom groznice riftske doline

 

(21)  infekcija virusom goveđe kuge

 

(22)  infekcija serovarima zoonotske bolesti Salmonella

 

(23)  zaraza parazitom Echinococcus spp

 

(24)  listerioza

 

(25)  ovčje boginje i kozje boginje

 

(26)  transmisivne spongiformne encefalopatije

 

(27)  trihineloza

 

(28)  venezuelski encefalomijelitis konja

 

(29)  verotoksična Escherichia coli

 

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji uzeti u obzir reviziju popisa bolesti provedenu u okviru Uredbe 2016/429 koju može ažurirati Europska komisija i na taj način obuhvatiti salmonelu, zoonozu i uzročnike zoonoze.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Pokazatelji – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

 

Cilj

Pokazatelj

 

 

 

1 – Broj novih pritužbi i slučajeva neusklađenosti u području slobodnog kretanja robe i usluga te zakonodavstva Unije o javnoj nabavi 

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (a)

2 – Indeks restriktivnosti za trgovinu uslugama

 

3 – Broj posjeta portalu „Vaša Europa“

 

4 – Broj zajedničkih kampanja za nadzor tržišta

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (b)

1 – Broj MSP-ova koji primaju potporu

 

2 – Broj društava koja primaju potporu sa zaključenim poslovnim partnerstvima

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (c)

 

(i)

1 – Udio provedbe europskih normi kao nacionalnih standarda u državama članicama u ukupnoj količini aktivnih europskih normi

(ii)

2 – Postotak međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije koje je odobrila Unija

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (d)

 

(i)

1 – Indeks uvjeta potrošača

(ii)

2 – Broj dokumenata o stajalištu i odgovora na javna savjetovanja u području financijskih usluga primljenih od korisnika

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (e)

1 – Broj uspješno provedenih nacionalnih veterinarskih i fitosanitarnih programa

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (f)

1 – Učinak statistike objavljene na internetu: broj spominjanja na mreži i pozitivnih/negativnih mišljenja

 

 

Izmjena

 

Cilj

Pokazatelj

 

 

 

1 – Zakonodavstvo Unije o javnoj nabavi

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (a) podtočki i.

2 – Indeks restriktivnosti za trgovinu uslugama

 

3 – Broj posjeta portalu „Vaša Europa”

 

 

 

1 – Broj novih pritužbi i slučajeva neusklađenosti u području slobodnog kretanja robe i usluga te internetske prodaje.

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (a) podtočki ii.

2 – Broj zajedničkih kampanja za nadzor tržišta i sigurnost proizvoda

 

 

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (b)

1 – Broj MSP-ova koji primaju potporu Programa i Mreže

 

2 – Broj društava koja primaju potporu sa zaključenim poslovnim partnerstvima

 

2a – Broj poduzetnika koji se koriste sustavima mentorstva i mobilnosti

 

2b – Skraćenje postupka i smanjenje troškova za osnivanje MSP-a

 

2c – Broj osnovanih mreža poduzeća u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2d – Broj država članica koje koriste test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove

 

2e – Značajan porast broja država članica s jedinstvenim mjestom za pokretanje poduzeća

 

2f – Povećanje udjela MSP-ova koji izvoze te povećanje udjela MSP-ova koji izvoze u zemlje izvan Unije, u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2g – Značajan porast broja država članica koje provode poduzetnička rješenja namijenjena potencijalnim, mladim i novim poduzetnicima te ženama poduzetnicama, kao i drugim posebnim ciljanim skupinama, u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2h – Povećanje udjela građana Unije koji žele biti samozaposleni u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2i – Uspješnost MSP-ova u pogledu održivosti, mjerena među ostalim na temelju povećanja udjela MSP-ova iz Unije koji razvijaju održivo plavo gospodarstvo i zelene proizvode 1a i usluge te na temelju poboljšanja njihove učinkovitosti resursa (koja može uključivati energiju, materijale ili vodu, reciklažu itd.), u usporedbi s polaznim vrijednostima.

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (c)

 

(i)

1 – Udio provedbe europskih normi kao nacionalnih standarda u državama članicama u ukupnoj količini aktivnih europskih normi

(ii)

2 – Postotak međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije koje je odobrila Unija

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (d)

 

(i)

1 – Indeks uvjeta potrošača

(ii)

2 – Broj dokumenata o stajalištu i odgovora na javna savjetovanja u području financijskih usluga primljenih od korisnika

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (e)

1 – Broj uspješno provedenih nacionalnih veterinarskih i fitosanitarnih programa

 

2 – Broj uspješno riješenih hitnih situacija prouzročenih štetnim organizmima

 

3 – Broj uspješno riješenih hitnih situacija prouzročenih bolestima

Ciljevi utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (f)

1 – Učinak statistike objavljene na internetu: broj spominjanja na mreži i pozitivnih/negativnih mišljenja

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Jedinstveno tržište i dalje je kamen temeljac koji se nalazi u središtu europskog projekta.

U 25 godina postojanja jedinstveno tržište pridonijelo je postizanju visoke razine integracije među državama članicama, a to je donijelo konkretne koristi poduzećima, građanima i potrošačima u raznim pogledima, primjerice veću mogućnost izbora, niže cijene na konkurentnijem tržištu, mogućnosti putovanja i rada diljem EU-a, pristup ogromnom tržištu za poduzeća i bolju zaštitu potrošača. Unatoč tomu što je doneseno i provedeno više od 3 500 mjera, projekt jedinstvenog tržišta daleko je od završetka. Mnoge prepreke, primjerice nedostatci u zakonodavstvu, administrativna opterećenja, neučinkovita provedba i nedovoljno izvršavanje prava EU-a te promjenjive okolnosti, novi izazovi i prepreke, i dalje otežavaju ostvarivanje jedinstvenog tržišta.

Europski parlament više je puta pozivao na poboljšanje upravljanja i učinkovitosti jedinstvenog tržišta, a Komisija je utvrdila tržišnu integraciju kao jedan od svojih glavnih prioriteta.

Za sljedeće razdoblje od 2021. do 2027. Komisija predlaže novi Program jedinstvenog tržišta kojim će se šest programa i razna djelovanja koji su dosad bili odvojeni objediniti unutar jednog usklađenog okvira. Glavni je cilj provoditi i izvršavati razna djelovanja kojima se podupire postizanje jedinstvenog tržišta u širem smislu te se poboljšavaju sinergije i fleksibilnost te uklanjaju preklapanja u postojećim programima EU-a.

Općenito, izvjestitelj pozdravlja novi „Program jedinstvenog tržišta” i slaže se s mišljenjem Komisije o potrebi za strateškim i integriranim pristupom postizanju funkcionalnog unutarnjeg tržišta.

Međutim, izvjestitelj predlaže nekoliko poboljšanja u sljedećim područjima:

Financijska omotnica

Komisija predlaže da se financijska omotnica dodijeli četirima različitim ciljevima: programu COSME, potrošačima, prehrambenom lancu te održivoj potrošnji i statistici. Izvjestitelj smatra da ukupna financijska omotnica nije dovoljna da se njome odgovori na sve izazove jedinstvenog tržišta, a osobito da se prilagodi okruženju digitalne revolucije i globalizacije koje se brzo mijenja.

Međutim, izvjestitelj predlaže prilagodbu opće financijske omotnice i svih različitih proračunskih linija nakon što se utvrde točni iznosi u nacrtu privremenog izvješća Europskog parlamenta o „višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima”.

Nadalje, izvjestitelj predlaže dodavanje nove posebne proračunske linije za nadzor tržišta, sigurnost proizvoda i homologaciju tipa u skladu s procjenom učinka Programa jedinstvenog tržišta i procjenom učinka Uredbe o provedbi i usklađenosti. Osim toga, izvjestitelj smatra da je važno izričito navesti ciljeve kojima će se dodijeliti preostali iznos te postaviti gornja granica za tehničku i administrativnu pomoć.

Usmjerenje na nadzor tržišta i sigurnost proizvoda

U pogledu ciljeva programa, izvjestitelj čvrsto vjeruje da poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta ovisi o jačanju aktivnosti nadzora tržišta i sigurnosti proizvoda, pri čemu posebnu pozornost treba pridati proizvodima koji se prodaju na internetu. Izvjestitelj prepoznaje da učinkovit nadzor tržišta može biti ključan za zaštitu javnih interesa kao što su zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i javne sigurnosti te osiguranje jednakih uvjeta među gospodarskim subjektima. Mnogi nedavni skandali, primjerice „Dieselgate”, pokazuju da i dalje postoje nesigurni i nesukladni proizvodi na tržištu EU-a, što ukazuje na potrebu za učinkovitijim i koordiniranijim nadzorom tržišta u EU-u. Nedavno odobrena Uredba o „homologaciji tipa” i Uredba o „provedbi i usklađenosti” o kojoj se trenutačno pregovara pružaju okvir za poticanje bolje suradnje između tijela za nadzor tržišta, europskih institucija i gospodarskih subjekata. Na temelju toga, izvjestitelj uvodi novi posebni cilj koji se odnosi na nadzor tržišta, sigurnost proizvoda i homologaciju tipa te povezana djelovanja te im dodjeljuje posebnu proračunsku liniju.

Potrošači

Izvjestitelj smatra da se Programom jedinstvenog tržišta pridonosi stvaranju uvjeta u kojima građani EU-a mogu u cijelosti iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta. Stoga izvjestitelj predlaže da se uvrste upućivanja na konkretna djelovanja usmjerena na jačanje zaštite potrošača, osnaživanje potrošača i promicanje njihovih interesa te da se pritom osobito usmjeri na nove prilike i izazove koje donosi digitalizacija u skladu s programom za potrošače za razdoblje od 2014. do 2020.

Digitalni razvoj

U cijelom tekstu Uredbe izvjestitelj dodaje upućivanja na digitalni razvoj u svim područjima koja su obuhvaćena Programom. Sedmogodišnji program treba biti fleksibilan i dovoljno usmjeren na budućnost kako bi se prilagodio promjenjivom okruženju u kojem nove tehnologije imaju snažan utjecaj na poslovne modele, kao što su socijalna ekonomija i ekonomija suradnje, potrošače i gospodarstvo EU-a u cjelini.

Provedba, evaluacija i promidžba Programa

Prijedlogom Komisije ne pruža se dovoljno informacija o tome kako će se provesti novi Program. Donošenje godišnjih ili višegodišnjih programa rada izuzetno je važno, s obzirom na to da se programima rada, među ostalim, utvrđuju djelovanja koja treba financirati i dodjela financijskih sredstava.

U pogledu evaluacije, izvjestitelj predlaže obveznu završnu evaluaciju Programa do 2030., pri čemu se treba osobito usmjeriti na dugoročni učinak Programa, održivost djelovanja i sinergije ostvarene među različitim programima rada.

Kad je riječ o transparentnosti i promidžbi, izvjestitelj predlaže da Komisija provede aktivnosti obavješćivanja i priopćavanja kako bi se podigla razina osviještenosti potrošača i poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća, te javnih uprava o mogućnostima koje se pružaju u okviru Programa.


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (13.12.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Ralph Packet

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca, te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca, te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, s ciljem stvaranja koristi za sve građane EU-a. Usklađenost s pravilima Unije o tržišnom natjecanju nije samo pravna obveza u državama članicama nego je neophodna i za samo funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Ne dovodeći u pitanje postojeću razinu transparentnosti i demokratski nadzor koji provode suzakonodavci, nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i njegov razvoj.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47. Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije.

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47. Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene postojećim europskim statističkim programom pružanjem okvira za prikupljanje podataka, kao i za razvoj, izradu, pravilnu uporabu, primjenu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih europskih statističkih podataka, također o područjima kao što su trgovina i migracije, kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

__________________

__________________

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Programom bi se trebali podržati oblikovanje, provedba i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi se podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela. U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, ali i pružanje potpore u osiguravanju provedbe pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti podizanjem svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih alata, znanja i stručnosti kako bi donijeli utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave. Program bi trebao težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Program bi trebao podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

(8)  Programom bi se trebali podržati oblikovanje, provedba i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi se podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih postojećih i potencijalnih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, uključujući novoosnovana poduzeća, štediša i ulagatelja, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela. U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, ali i pružanje potpore u osiguravanju provedbe pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti podizanjem svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih alata, znanja i stručnosti kako bi donijeli utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave. Program bi trebao težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Program bi trebao podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  S obzirom na to da potrošačka tržišta ne poznaju granice s razvojem internetskih usluga u području trgovine i usluga putovanja, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati odgovarajuću zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga, prema potrebi, trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s relevantnim tijelima koja se nalaze u ključnim partnerskim trećim zemljama koje trguju s Unijom.

(14)  S obzirom na to da potrošačka tržišta ne poznaju granice s obzirom na razvoj internetskih usluga u području trgovine i usluga putovanja te razvoj digitalnog tržišta, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati odgovarajuću zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga, prema potrebi, trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s relevantnim tijelima koja se nalaze u ključnim partnerskim trećim zemljama koje trguju s Unijom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima građana i poduzeća, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  S obzirom na to da unutarnje tržište, kako je utvrđeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji, uključuje sustav kojim se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja, program bi trebao podupirati politiku Unije o tržišnom natjecanju, mreže i suradnju s nacionalnim tijelima i sudovima, kao i doprijeti do šire skupine dionika u priopćavanju i objašnjavanju prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju.

(20) S obzirom na to da Ugovor o funkcioniranju Europske unije uključuje sustav pravila kojima se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, program bi trebao doprinijeti podupiranju politike Unije o tržišnom natjecanju poboljšavanjem i jačanjem suradnje s Europskom mrežom za tržišno natjecanje te nacionalnim tijelima i sudovima, među ostalim, jačanjem međunarodne suradnje, kao i priopćavanjem i objašnjavanjem prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju. Program bi osobito trebao pomoći Komisiji da poboljša svoju analizu i procjenu razvoja tržišta, među ostalim, širokom primjenom sektorskih istraga i sustavnom razmjenom rezultata i najboljih praksi unutar Europske mreže za tržišno natjecanje. Time bi se trebalo doprinijeti osiguravanju poštenog natjecanja i jednakih uvjeta za sve, pa i na međunarodnoj razini, te osnaživanju poduzeća, osobito MSP-ova, i potrošača kako bi iskoristili prednosti jedinstvenog tržišta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Program je posebno potreban za borbu protiv radikalnih implikacija za tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje su rezultat trenutačne transformacije gospodarstva i poslovnog okruženja, osobito eksponencijalnog rasta i upotrebe podataka, uzimajući u obzir sve veći pristup umjetnoj inteligenciji i drugim informatičkim alatima te stručno znanje društava i njihovih savjetnika. Osim toga, od ključne je važnosti da se programom podupiru mreže i suradnja s tijelima država članica i sudovima, s obzirom na to da nenarušeno tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta uvelike ovise o djelovanju tih subjekata. S obzirom na posebnu ulogu politike tržišnog natjecanja u sprečavanju šteta na unutarnjem tržištu koje su rezultat protutržišnog ponašanja izvan granica Unije, Programom bi se, prema potrebi, trebala podupirati i suradnja s tijelima trećih zemalja. Konačno, potrebno je proširiti aktivnosti informiranja kako bi se građanima i poduzećima omogućilo da iskoriste sve prednosti poštenog tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. S obzirom na to da je niz inicijativa u Programu nov i da na dio Programa posebno utječu dinamične promjene uvjeta tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, posebno u pogledu umjetne inteligencije, algoritama, velikih podataka, kibersigurnosti i forenzične tehnologije, čiji je ritam i opseg teško procijeniti, očekuje se da će biti potrebna fleksibilnost za suočavanje s potrebama koje se razvijaju u okviru tog dijela Programa.

(21)  Program je posebno potreban za borbu protiv implikacija za tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje su rezultat trenutačne radikalne transformacije gospodarstva i poslovnog okruženja te digitalnog gospodarstva, osobito eksponencijalnog rasta i upotrebe podataka, uzimajući u obzir sve veći pristup umjetnoj inteligenciji i drugim informatičkim alatima te stručno znanje društava i njihovih savjetnika. Osim toga, od ključne je važnosti da se programom podupiru mreže i suradnja s tijelima država članica i sudovima, s obzirom na to da nenarušeno tržišno natjecanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta uvelike ovise o djelovanju tih subjekata. S obzirom na posebnu ulogu politike tržišnog natjecanja u sprečavanju šteta na unutarnjem tržištu koje su rezultat protutržišnog ponašanja izvan granica Unije, Programom bi se, prema potrebi, trebala podupirati i suradnja s tijelima trećih zemalja. Konačno, potrebno je proširiti aktivnosti informiranja kako bi se građanima i poduzećima omogućilo da iskoriste sve prednosti poštenog tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. S obzirom na to da je niz inicijativa u Programu nov i da na osnaživanje tržišnog natjecanja posebno utječu dinamične promjene i izazovi u pogledu uvjeta tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, među ostalim, u pogledu umjetne inteligencije, algoritama, velikih podataka, digitalnih monopola, dostupnosti širokopojasne veze, geografskog blokiranja, uporabe patenata kao sredstva za sprečavanje pristupa tehnologiji, nadzornih položaja pružatelja internetskih usluga, aukcija spektra, kibersigurnosti i forenzične tehnologije, čiji je ritam i opseg teško procijeniti, očekuje se da će biti potrebna fleksibilnost za suočavanje s potrebama koje se razvijaju u okviru tog dijela Programa. Komisija će redovito obavješćivati Parlament i Vijeće o mjerama koje se financiraju iz Programa u području politike tržišnog natjecanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52. Instrument kreditnog jamstva za zajmove uspostavljen Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća53 ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU.

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora također u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52 . Instrument kreditnog jamstva za zajmove uspostavljen Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća53 ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU.

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i industrijske sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Programom bi se trebalo dodatno težiti njegovu rastu i proširiti njegov geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije.

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i industrijske sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti i znanja MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Programom bi se trebalo dodatno težiti njegovu rastu i proširiti njegov geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Zajednički okvir financijskog izvještavanja koji dobro funkcionira ključan je za unutarnje tržište, za djelotvorno funkcioniranje tržišta kapitala te realizaciju integriranog tržišta za financijske usluge u kontekstu unije tržišta kapitala.

(32)  Zajednički okvir financijskog izvještavanja koji dobro funkcionira ključan je za unutarnje tržište, za djelotvorno funkcioniranje financijskih tržišta te realizaciju integriranog tržišta za financijske usluge u kontekstu bankovne unije i unije tržišta kapitala.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Unija doprinosi osiguravanju visoke razine zaštite potrošača, uz osnaživanje potrošača i njihovo stavljanje u središte unutarnjeg tržišta podupirući i upotpunjujući politike država članica u težnji da se građanima, kada su u ulozi potrošača, omogući potpuno korištenje prednosti unutarnjeg tržišta i da se pritom konkretnim djelovanjima primjereno zaštiti njihova sigurnost te njihovi pravni i ekonomski interesi. Unija mora osigurati i da zakoni o sigurnosti potrošača i proizvoda budu ispravno i jednako provedeni na terenu te da poduzeća uživaju ravnopravne uvjete uz pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Osim toga, potrebno je osnažiti i poticati potrošače te im pomagati da donesu održive odluke te na taj način doprinose održivom, energetskom i resursno učinkovitom gospodarstvu te kružnom gospodarstvu.

(36)  Unija doprinosi osiguravanju visoke razine zaštite potrošača, uz osnaživanje potrošača i njihovo stavljanje u središte unutarnjeg tržišta podupirući i upotpunjujući politike država članica u težnji da se građanima, kada su u ulozi potrošača, omogući potpuno korištenje prednosti unutarnjeg tržišta i da se pritom konkretnim djelovanjima primjereno zaštiti njihova sigurnost te njihovi pravni i ekonomski interesi. Unija mora osigurati i da zakoni o sigurnosti potrošača i proizvoda budu ispravno i jednako provedeni na terenu te da poduzeća uživaju ravnopravne uvjete uz pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Osim toga, potrebno je osnažiti i poticati potrošače te im pomagati da donesu održive odluke te na taj način doprinose održivom, energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu te kružnom gospodarstvu koje slijedi ciljeve utvrđene u Programu UN-a za održivi razvoj do 2030.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Na građane posebno utječe funkcioniranje tržišta financijskih usluga. Ta su tržišta ključna sastavnica unutarnjeg tržišta i zahtijevaju čvrst okvir za regulaciju i nadzor koji osigurava ne samo financijsku stabilnost i održivo gospodarstvo, nego pruža i visoku razinu zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagatelje, štediše, ugovaratelje osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, pojedinačne dioničare, zajmoprimce i MSP-ove. Važno je povećati njihov kapacitet za sudjelovanje u donošenju politika u financijskom sektoru.

(41)  Na građane posebno utječe funkcioniranje financijskih tržišta te ih stoga treba dodatno informirati o bitnim pravima, rizicima i koristima. Ta su tržišta ključna sastavnica unutarnjeg tržišta i zahtijevaju čvrst okvir za regulaciju i nadzor koji osigurava ne samo financijsku stabilnost i održivo gospodarstvo, nego pruža i visoku razinu zaštite potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga, uključujući male ulagatelje, štediše, ugovaratelje osiguranja, članove i korisnike mirovinskih fondova, pojedinačne dioničare, zajmoprimce i MSP-ove. Program bi trebao doprinijeti povećanju njihovih kapaciteta za sudjelovanje u donošenju politika, među ostalim, proizvodnjom i diseminacijom jasnih i cjelovitih informacija prilagođenih korisnicima o proizvodima koji se stavljaju na financijska tržišta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Programom bi se stoga trebale nastaviti podupirati posebne aktivnosti obuhvaćene programom za izgradnju kapaciteta za razdoblje 2017.–2020. kojim se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća60, kojom je nastavljen pilot-projekt te pripremno djelovanje za razdoblje 2012.–2017. To je potrebno kako bi tvorci politika čuli mišljenja dionika koji nisu stručnjaci u financijskom sektoru te kako bi se osiguralo bolje zastupanje interesa potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga. Trebalo bi rezultirati boljim politikama financijskih usluga, posebno zahvaljujući boljem javnom razumijevanju pitanja o kojima je riječ u Financijskoj uredbi i boljoj financijskoj pismenosti.

(42)  Programom bi se stoga trebale nastaviti podupirati posebne aktivnosti obuhvaćene programom za izgradnju kapaciteta za razdoblje 2017.–2020. kojim se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća60, kojom je nastavljen pilot-projekt te pripremno djelovanje za razdoblje 2012.–2017. To je potrebno kako bi tvorci politika čuli mišljenja dionika koji nisu stručnjaci u financijskom sektoru te kako bi se osiguralo bolje zastupanje interesa potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga. Program će trajno razvijati svoju metodologiju i najbolje prakse o tome kako povećati angažman potrošača i krajnjih korisnika financijskih usluga kako bi se utvrdila pitanja važna za donošenje politika Unije i osiguranje interesa potrošača u području financijskih usluga. Time bi se trebale poboljšati politike financijskih usluga, posebno zahvaljujući boljem javnom razumijevanju pitanja o kojima je riječ u Financijskoj uredbi i boljoj financijskoj pismenosti. Javna sredstva u okviru ovog Programa trebalo bi usmjeriti na ono što je ključno za krajnje korisnike i izbjegavati bilo kakav oblik izravne ili neizravne financijske potpore komercijalnim aktivnostima koje predlažu privatni financijski operatori.

__________________

__________________

60 Uredba (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. (SL L 129, 19.5.2017., str. 17.).

60 Uredba (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. (SL L 129, 19.5.2017., str. 17.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  U okviru pilot-projekta, između 2012. i 2013., kao i pripremnog djelovanja, između 2014. i 2016., Komisija je dodijelila bespovratna sredstva dvjema organizacijama nakon godišnjeg otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Te su dvije organizacije Finance Watch, osnovana 2011. uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, i Better Finance, koja je rezultat uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagatelja i dioničara od 2009. Programom izgradnje kapaciteta uspostavljenim u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 te su dvije organizacije utvrđene kao jedini korisnici. Stoga je potrebno nastaviti sa sufinanciranjem tih organizacija u okviru Programa. Međutim, to bi financiranje trebalo podlijegati preispitivanju.

(43)  U okviru pilot-projekta, između 2012. i 2013., kao i pripremnog djelovanja, između 2014. i 2016., Komisija je dodijelila bespovratna sredstva dvjema organizacijama nakon godišnjeg otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Te su dvije organizacije Finance Watch, osnovana 2011. uz dodjelu bespovratnih sredstava Unije u skladu s belgijskim pravom kao međunarodno neprofitno udruženje, i Better Finance, koja je rezultat uzastopnih reorganizacija i izmjena naziva postojećih europskih udruženja ulagatelja i dioničara od 2009. Programom izgradnje kapaciteta uspostavljenim u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 te su dvije organizacije utvrđene kao jedini korisnici. Stoga je potrebno nastaviti sa sufinanciranjem tih organizacija u okviru Programa. Međutim, to bi financiranje trebalo podlijegati preispitivanju. U tom bi pogledu trebalo podsjetiti na to da bi, ako se Program izgradnje kapaciteta i odgovarajuće financiranje produlje i nakon 2020. i ako se pojave drugi potencijalni korisnici, poziv na podnošenje prijedloga trebao biti otvoren za sve druge organizacije koje ispunjavaju kriterije i doprinose ciljevima Programa u skladu s Uredbom (EU) 2017/826.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Visokokvalitetna europska statistika koja se razvija, proizvodi i diseminira u okviru europskog statističkog programa ključna je za odlučivanje na temelju dokaza. Trebala bi biti pravodobno dostupna i doprinijeti provedbi politika Unije u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, posebno uzimajući u obzir jačanje i integraciju gospodarskog upravljanja, socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju, održivi razvoj, poljoprivrednu politiku, socijalnu dimenziju Europe i globalizaciju.

(48)  Visokokvalitetna europska statistika koja se proizvodi, razmjenjuje, diseminira te sustavno primjenjuje na razini Unije i u državama članicama trebala bi biti pravodobno dostupna i doprinijeti provedbi politika Unije u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji te Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, posebno uzimajući u obzir jačanje i integraciju gospodarskog upravljanja, socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju, održivi razvoj, poljoprivrednu politiku, socijalnu dimenziju Europe i globalizaciju.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Europska statistika neophodna je za donošenje odluka Unije i za mjerenje uspješnosti i učinka inicijativa Unije. Stoga bi trebalo osigurati daljnje pružanje i razvoj europske statistike s pristupom na razini Unije i s perspektivom izvan okvira unutarnjeg tržišta kako bi se obuhvatile sve aktivnosti i područja politike Unije, uključujući osnaživanje poduzeća i građana za donošenje utemeljenih odluka.

(49)  Europska statistika neophodna je za donošenje odluka Unije i za mjerenje uspješnosti i učinka brojnih inicijativa Unije. Trebalo bi osigurati njihovo daljnje pružanje i razvoj izvan okvira unutarnjeg tržišta, raščlanjeno na nacionalnoj razini, a kad je to moguće i regionalnoj razini, kako bi se obuhvatile sve postojeće i potencijalne aktivnosti i područja politike, uključujući osnaživanje europskih građana. poduzeća i uprava za donošenje utemeljenih odluka.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Program je dostavljen Odboru za Europski statistički sustav na prethodno ispitivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

(51)  Program je dostavljen Odboru za Europski statistički sustav na prethodno ispitivanje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 te bi trebao biti proveden uz jamčenje stvarnog parlamentarnog nadzora.

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  S obzirom na sve veću međusobnu povezanost svjetskog gospodarstva, Program bi i dalje trebao osiguravati mogućnost uključivanja vanjskih stručnjaka, poput službenika iz trećih zemalja, predstavnika međunarodnih organizacija ili gospodarskih subjekata u određene aktivnosti.

(60)  S obzirom na sve veću međusobnu povezanost svjetskog gospodarstva, uključujući digitalno gospodarstvo, Program bi i dalje trebao osiguravati mogućnost uključivanja vanjskih stručnjaka, poput službenika iz trećih zemalja, predstavnika međunarodnih organizacija ili gospodarskih subjekata u određene aktivnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Djelovanja u okviru Programa trebala bi se prema potrebi upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili pronalaženje rješenja za neoptimalna ulaganja, razmjerno i izbjegavajući udvostručavanje ili istiskivanje privatnih ulaganja te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(71)  Djelovanja u okviru Programa trebala bi imati jasnu europsku dodanu vrijednost te bi njima trebalo uklanjati tržišne nedostatke ili pronalaziti rješenja za neoptimalna ulaganja, razmjerno i izbjegavajući udvostručavanje ili istiskivanje privatnih ulaganja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 81.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(81)  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća90 uređuje se obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u kontekstu ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica. Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća91 uređuje se obrada osobnih podataka koju provodi Komisija u okviru ove Uredbe i pod nadzorom Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaka razmjena ili prijenos informacija od strane nadležnih tijela mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679, a svaka razmjena ili prijenos informacija od strane Komisije mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

(81)  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća90 uređuje se obrada osobnih podataka koja se provodi u državama članicama u kontekstu ove Uredbe i pod nadzorom nadležnih tijela država članica. Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća91 uređuje se obrada osobnih podataka koju provodi Komisija u okviru ove Uredbe i pod nadzorom Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaka razmjena ili prijenos informacija od strane nadležnih tijela, među ostalim u procesu razvoja i diseminacije statističkih podataka pri kojem je načelo statističke povjerljivosti također priznato Uredbom (EZ) br. 223/2009, mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679, a svaka razmjena ili prijenos informacija od strane Komisije mora biti u skladu s pravilima o prijenosu osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001.

_________________

_________________

90 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

90 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

91 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

91 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 83.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(83)  Program bi trebao osigurati i veću vidljivost i usklađenost unutarnjeg tržišta Unije, konkurentnost poduzeća, uključujući MSP-ove, i djelovanja povezana s europskom statistikom prema europskim građanima, poduzećima i upravama.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja program za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta i konkurentnosti poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te okvir za financiranje razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program” ).

Ovom se Uredbom uspostavlja program za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta na dobrobit svih građana EU-a te, u tom pogledu, konkurentnosti poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, financijske usluge te okvir za financiranje prikupljanja podataka, razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike kojom su obuhvaćene sve politike Unije u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji i u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program” ).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „europska statistika” znači statistika koja je razvijena, proizvedena i diseminirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009;

(2)  „europska statistika” znači statistika koja je razvijena, proizvedena i diseminirana na razini Unije i u državama članicama u skladu s člankom 1. Ugovora o Europskoj uniji i Uredbom (EZ) br. 223/2009;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružiti visokokvalitetnu, usporedivu i pouzdanu statistiku o Europi, koja podupire osmišljavanje, praćenje i evaluaciju svih politika Unije i pomaže tvorcima politika, poduzećima, akademskoj zajednici, građanima i medijima donijeti utemeljene odluke i aktivno sudjelovati u demokratskom procesu.

(b)  razviti, proizvesti i diseminirati visokokvalitetnu, usporedivu i pouzdanu europsku statistiku, koja podupire osmišljavanje, praćenje i evaluaciju svih politika Unije, pa i onih u području trgovine i migracija, i pomaže građanima, tvorcima politika i regulatornim tijelima, nadzornim tijelima, poduzećima, akademskoj zajednici, civilnom društvu i medijima donijeti utemeljene odluke i aktivno sudjelovati u demokratskom procesu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  podupire razvoj visokokvalitetnih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije, olakšava njihova integracija u pravo Unije i promiču inovacije i razvoj najboljih praksi u korporativnom izvješćivanju;

ii.  podupire razvoj visokokvalitetnih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i revizije, olakšava njihova integracija u pravo Unije i/ili promiču inovacije i razvoj najboljih praksi u korporativnom izvješćivanju i za mala i za velika poduzeća;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pružanja pomoći potrošačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, održive potrošnje i sigurnosti proizvoda, posebno podupiranjem nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje; osiguravanja da svi potrošači imaju pristup pravnoj zaštiti; pružanja odgovarajućih informacija o tržištima i potrošačima;

i.  pružanja pomoći potrošačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, promicanjem održive potrošnje i sigurnosti proizvoda, posebno podupiranjem nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje; osiguravanja da svi potrošači imaju pristup pravnoj zaštiti; pružanja odgovarajućih, jasnih i korisnicima prilagođenih informacija o tržištima i različitim kategorijama financijskih proizvoda;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  jačanja sudjelovanja potrošača, drugih krajnjih korisnika financijskih usluga i civilnog društva pri donošenju politika u području financijskih usluga; promicanja boljeg razumijevanja financijskog sektora;

ii.  jačanja sudjelovanja potrošača, drugih krajnjih korisnika financijskih usluga i civilnog društva pri donošenju politika u području financijskih usluga; promicanja boljeg razumijevanja financijskog sektora i različitih kategorija financijskih proizvoda stavljenih na tržište te osiguravanja interesa potrošača u području maloprodajnih financijskih usluga.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  proizvoditi i priopćavati visokokvalitetnu statistiku o Europi pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija.

(f)  razvijati, proizvoditi, diseminirati i priopćavati visokokvalitetnu europsku statistiku pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija, raščlanjeno na nacionalnoj razini, a kad je to moguće i regionalnoj razini.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući građane i potrošače, poduzeća, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potpora djelotvornom osiguravanju provedbe i modernizaciji pravnog okvira Unije i njegovoj brzoj prilagodbi okruženju koje se stalno mijenja, među ostalim prikupljanjem podataka i analizama; studije, evaluacije i preporuke o politikama; organizacija demonstracijskih aktivnosti i pilot-projekata; komunikacijske aktivnosti; razvoj namjenskih informatičkih alata kojima se osigurava transparentno i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(d)  potpora djelotvornom osiguravanju provedbe i modernizaciji pravnog okvira Unije i njegovoj brzoj prilagodbi okruženju koje se stalno mijenja, posebno u digitalnom kontekstu, među ostalim prikupljanjem podataka i analizama; studije, evaluacije i preporuke o politikama; organizacija demonstracijskih aktivnosti i pilot-projekata; komunikacijske aktivnosti; razvoj namjenskih informatičkih alata kojima se osigurava transparentno i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšavanje pristupa MSP-ova tržištima, pružanje potpore pri njihovu suočavanju s globalnim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom te jačanje vodećeg položaja industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti, uključujući Europsku poduzetničku mrežu;

(b)  olakšavanje pristupa MSP-ova tržištima EU-a i svjetskim tržištima, pružanje potpore pri njihovu suočavanju s globalnim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom te jačanje vodećeg položaja industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti, uključujući Europsku poduzetničku mrežu;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, administrativnog opterećenja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se MSP-ove osnažilo da ostvare koristi od unutarnjeg tržišta;

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, uključujući geografske prepreke, administrativnog opterećenja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se MSP-ove iz svih regija EU-a osnažilo da mogu jednako ostvariti koristi od unutarnjeg tržišta;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšavanje rasta poduzeća, uključujući razvoj vještina i industrijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

(d)  olakšavanje rasta poduzeća u skladu s Programom održivog razvoja do 2030., uključujući razvoj vještina te digitalnu i industrijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U pogledu izdataka kojima se podupire politika tržišnog natjecanja, a osobito aktivnosti obuhvaćene Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća radi osnaživanja tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje kako bi bila učinkovitiji izvršitelji i kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, Komisija svojim godišnjim izvješćem obuhvaća pregled aktivnosti provedenih u okviru ovog Programa koje se šalje Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija (EUROSTAT) provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja koje se odnose na provedbu posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (f), njegova djelovanja i rezultate ako se to odnosi na pripremu, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u skladu sa statističkim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009.

3.  Komisija (EUROSTAT) provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja koje se odnose na provedbu posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (f), njegova djelovanja i rezultate ako se to odnosi na prikupljanje podataka, razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u skladu sa statističkim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  bolje mjerenje trgovine uslugama, izravnih stranih ulaganja, globalnih lanaca vrijednosti i utjecaja globalizacije na gospodarstva Unije.

–  bolje mjerenje trgovine robom i uslugama, izravnih stranih ulaganja, globalnih lanaca vrijednosti i utjecaja globalizacije na gospodarstva Unije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  pružanje visokokvalitetne, pravodobne i pouzdane statistike za potporu europskom stupu socijalnih prava i politici u području vještina Unije, uključujući statistiku o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i osposobljavanju, dohotku, životnim uvjetima, siromaštvu, nejednakosti, socijalnoj zaštiti, neprijavljenom radu i satelitskim računima za vještine;

–  pružanje visokokvalitetne, pravodobne i pouzdane statistike za potporu europskom stupu socijalnih prava i politici Unije u području vještina, uključujući, ali ne isključivo statistiku o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i osposobljavanju, dohotku, životnim uvjetima, siromaštvu, nejednakosti, socijalnoj zaštiti, neprijavljenom radu i satelitskim računima za vještine;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

Referentni dokumenti

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ralph Packet

22.11.2018

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

Sander Loones

Razmatranje u odboru

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (10.12.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Lukas Mandl

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Komisija je 7. lipnja 2018. objavila prijedlog Programa jedinstvenog tržišta. U predloženom se Programu okupljaju aktivnosti financirane u okviru pet prethodnih programa, uključujući djelovanja u pogledu prehrambenog lanca. Komisija za Program jedinstvenog tržišta predlaže proračun od 4 milijarde eura (za razdoblje 2021. – 2027.), od čega bi 41 % bilo namijenjeno za djelovanja u pogledu prehrambenog lanca kojima je cilj „doprinositi visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim područjima, uključujući sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama, podupirati poboljšanje dobrobiti životinja kao i održivu proizvodnju i potrošnju hrane”.

Naše prehrambene navike nisu samo svakodnevna životna potreba, nego su uvelike i dio našeg europskog identiteta, naše kulture, razumijevanja odnosa među ljudima, životinjama i prirodom te su, naravno, ključne za naše zdravlje i opću dobrobit.

Izvjestitelj smatra da je od najveće važnosti jačanje konkurentnosti europskih poduzeća uz istovremeno osiguravanje djelotvornih ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja te otvorenog i konkurentnog unutarnjeg tržišta. MSP-ovi su pokretači europskog gospodarstva koji osiguravaju dvije trećine radnih mjesta, čine 99 % svih poduzeća u Europi i znatno doprinose otvaranju novih radnih mjesta na regionalnoj i lokalnoj razini.

U okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ukupno 1 680 000 000 EUR namijenjeno je za rashode za djelovanja u pogledu prehrambenog lanca, dok je za razdoblje 2014. – 2020. gornja granica za te rashode za Program prehrambenog lanca u Uredbi (EU) br. 652/2014 iznosila 1 891 936 000 EUR. Predloženi iznos za razdoblje 2021. – 2027. stoga predstavlja smanjenje proračuna za 11 %.

Program prehrambenog lanca obuhvaća veterinarske (za životinje) i fitosanitarne mjere (za bilje), u okviru godišnjih ili višegodišnjih programa koje je Komisija unaprijed odobrila te u okviru kriznih mjera koje se provode u slučaju kriznih situacija i nepredviđenih događaja koji utječu na zdravlje životinja ili bilja.

Tim se paketom mjera osigurava da EU raspolaže vjerodostojnim zakonodavnim okvirom i kontrolama za promicanje visoke razine sigurnosti duž cijelog lanca opskrbe hranom, stvarajući pritom uvjete za stabilno unutarnje tržište na kojem se hrana, životinje i bilje mogu slobodno kretati.

Izvjestitelj naglašava da je potrebno osnažiti i poticati potrošače te im pomagati da donose održive odluke te na taj način doprinose održivom, energetskom i resursno učinkovitom kružnom gospodarstvu.

Izvjestitelj potvrđuje uspjeh trenutačnog programa financiranja kad je riječ o izbjegavanju veće krize, ali također želi naglasiti da ne bi trebao prikrivati ranjivost sustava s obzirom na to da se pojave bolesti životinja i organizama štetnih za bilje uglavnom ciklički pojavljuju i ponavljaju na području EU-a. Dodatno bi trebalo razmotriti potrebu za uspostavom izravnog mehanizma za odgovor na hitne situacije velikih razmjera koje se odnose na hranu, životinje i bilje.

Općenito, u nedavno provedenoj evaluaciji u sredini razdoblja utvrđeno je da Uredba (EU) br. 652/2014 dobro funkcionira unutar svog područja djelovanja. Pokazalo se da sve aktivnosti koje dobivaju financijsku potporu EU-a u tom području služe ciljevima Programa prehrambenog lanca te općim prioritetima Komisije, uključujući učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta i potporu trgovini sa zemljama izvan EU-a.

Izvjestitelj smatra da program pruža učinkovitu potporu MSP-ovima tijekom njihova životnog ciklusa i doprinosi provedbi UN-ova Programa održivog razvoja do 2030., među ostalim postizanjem ravnoteže između gospodarske, socijalne i okolišne dimenzije održivog razvoja.

U pogledu sljedećeg VFO-a očekuje se da u proračunu prehrambenog lanca i dalje budu najzastupljenije mjere za zaštitu zdravlja životinja. Mjere za zaštitu zdravlja bilja postaju sve važnije zbog povećane globalizacije i trgovine popraćene novim zdravstvenim prijetnjama za bilje. Potrebno je nastaviti pružati potporu državama članicama i djelovanjima povezanima sa službenim kontrolama jer su one ključni instrument za provjeru i praćenje toga provode li se i izvršavaju odgovarajući zahtjevi Unije te postoji li usklađenost s njima, zbog čega bi te aktivnosti trebale biti prioritet za Uniju.

Izvjestitelj smatra da ključni izazov za sljedeće programsko razdoblje uključuje sve veću složenost lanaca opskrbe hranom, pri čemu globalizacija trgovine znači dodatne mogućnosti, ali i povećan rizik zbog globalnih prijenosnika i globalnih bolesti. U tom kontekstu, veći naglasak treba staviti na prevenciju, posebno kad je riječ o prekograničnim egzotičnim bolestima iz susjednih trećih zemalja.

Uspješnost Programa prehrambenog lanca nakon 2020. pratit će se s pomoću iscrpnog skupa pokazatelja, usmjerenih kako na aktivnosti (pokazatelji ostvarenja) tako i na rezultate (pokazatelji ishodâ), koji će se dopuniti nizom gospodarskih pokazatelja za procjenu učinkovitosti relevantnih mjera potrošnje (pokazatelji troškovne učinkovitosti) koje se provode u okviru različitih obuhvaćenih područja politike.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca, te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, zaštitu okoliša, zaštitu dobrobiti životinja, nadzor tržišta, regulaciju prehrambenog lanca i gospodarsku održivost te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta uz očuvanje javnog interesa, bez štete za okoliš i bez pokušaja da se postupa u suprotnosti s propisima EU-a u području rasipanja hrane i prijevara povezanih s hranom, dobrobiti životinja, službenih kontrola i borbe protiv bolesti ljudi i životinja. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja, dostojanstva životinja kao čuvstvenih bića te okoliša.

 

 

 

 

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47. Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije.

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47. Razvoj europske statistike ključan je za postupak praćenja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije. Međutim, ključno je da razvoj europske statistike ne dovede do nerazmjernog povećanja administrativnog opterećenja ni za poduzeća ni za javna tijela.

__________________

__________________

47   Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

47   Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije dovodi one koji ispunjavaju obveze u nepovoljniji položaj te može ugroziti potrošače. Mnogi poduzetnici ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije ili čak na globalnoj razini. Konkretno, u slučaju e-trgovine tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda pružanjem pravih poticaja za poduzetnike, jačanjem provjera usklađenosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Program bi trebao doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i bližu integraciju aktivnosti nadzora tržišta.

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije dovodi one koji ispunjavaju obveze u nepovoljniji položaj te može ugroziti potrošače i okoliš. Mnogi poduzetnici ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije ili čak na globalnoj razini. Konkretno, u slučaju e-trgovine tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda pružanjem pravih poticaja za poduzetnike, jačanjem provjera usklađenosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva unutar Unije i s trećim zemljama. Program bi trebao doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i bližu integraciju aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, povećati suradnju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i poboljšala sposobnost poduzeća da trguju preko granica, Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem:

 

* portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika;

 

* službu Vaša Europa – Savjeti;

 

* SOLVIT;

 

* Informacijski sustav unutarnjeg tržišta;

 

* pregled rezultata jedinstvenog tržišta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Provedba i razvoj unutarnjeg tržišta u području financijskih usluga, financijske stabilnosti i unije tržišta kapitala, uključujući održivo financiranje, uvelike ovise o mjerama politike koje Unija poduzima i koje se temelje na dokazima. Kako bi se postigao taj cilj, Komisija bi trebala imati aktivnu ulogu u stalnom praćenju financijskih tržišta i financijske stabilnosti, u okviru kojeg se ocjenjuje provedba zakonodavstva Unije u državama članicama i svrsishodnost postojećeg zakonodavstva te se utvrđuju moguća područja djelovanja u kojima se pojavljuju novi rizici, uz stalno sudjelovanje dionika tijekom cijelog ciklusa politike. Takve se aktivnosti oslanjaju na izradu analiza, studija, materijala za osposobljavanje, istraživanja, ocjenjivanja sukladnosti, evaluacija i statistika te ih podupiru IT sustavi i komunikacijski alati.

(19)  Provedba i razvoj unutarnjeg tržišta u području financijskih usluga, financijske stabilnosti i unije tržišta kapitala, uključujući održivo financiranje, uvelike ovise o mjerama politike koje Unija poduzima i koje se temelje na dokazima. Kako bi se postigao taj cilj, Komisija bi trebala imati aktivnu ulogu u stalnom praćenju financijskih tržišta i financijske stabilnosti, u okviru kojeg se ocjenjuje provedba zakonodavstva Unije u državama članicama i svrsishodnost postojećeg zakonodavstva te se utvrđuju moguća područja djelovanja u kojima se pojavljuju novi rizici, uz stalno sudjelovanje dionika, skupina građana, nevladinih organizacija i javnosti općenito tijekom cijelog ciklusa politike. Takve se aktivnosti oslanjaju na izradu analiza, studija, materijala za osposobljavanje, istraživanja, ocjenjivanja sukladnosti, evaluacija i statistika te ih podupiru IT sustavi i komunikacijski alati.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća55, međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) koje je donio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, kao i povezana tumačenja Odbora za tumačenje MSFI-ja trebaju se uključiti u pravo Unije kako bi ih primjenjivala trgovačka društva s vrijednosnim papirima prijavljenima na uređenom tržištu u Uniji, samo ako MSFI-ji ispunjavaju kriterije iz te uredbe, uključujući zahtjev da računi daju

„istinit i točan prikaz” kako je utvrđeno u članku 4. stavku 3. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća56 te da oni doprinose europskom javnom dobru. Takvi međunarodni računovodstveni standardi trebaju se razviti u okviru transparentnog i demokratski odgovornog postupka. Stoga MSFI ima veliku ulogu u funkcioniranju unutarnjeg tržišta te je u izravnom interesu Unije osigurati da se postupkom razvoja i odobravanja MSFI-ja oblikuju standardi usklađeni sa zahtjevima pravnog okvira unutarnjeg tržišta. Stoga je važno uspostaviti odgovarajuće uvjete financiranja Zaklade za MSFI-je.

(33)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća55, međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) koje je donio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, kao i povezana tumačenja Odbora za tumačenje MSFI-ja trebaju se uključiti u pravo Unije kako bi ih primjenjivala trgovačka društva s vrijednosnim papirima prijavljenima na uređenom tržištu u Uniji, samo ako MSFI-ji ispunjavaju kriterije iz te uredbe, uključujući zahtjev da računi daju

„istinit i točan prikaz” kako je utvrđeno u članku 4. stavku 3. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća56 te da oni doprinose europskom javnom dobru. U tom je kontekstu bitno istaknuti da u slučaju sukoba između računovodstvenog standarda i prava, pravo uvijek ima prednost. Takvi međunarodni računovodstveni standardi trebaju se razviti u okviru transparentnog i demokratski odgovornog postupka. Stoga MSFI ima veliku ulogu u funkcioniranju unutarnjeg tržišta te je u izravnom interesu Unije osigurati da se postupkom razvoja i odobravanja MSFI-ja oblikuju standardi usklađeni sa zahtjevima pravnog okvira unutarnjeg tržišta. Stoga je važno uspostaviti odgovarajuće uvjete financiranja Zaklade za MSFI-je.

_________________

_________________

55 Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)

55 Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)

56 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

56 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Provjerom prikladnosti potrošačkog i tržišnog prava Unije koju je Komisija provela u svibnju 2017. ukazano je na potrebu za boljim osiguravanjem provedbe pravila i olakšavanjem pravnih lijekova u slučaju da potrošači trpe štetu zbog kršenja prava o zaštiti potrošača. Kao rezultat toga Komisija je u travnju 2018. donijela „Nove pogodnosti za potrošače” kako bi osigurala, među ostalim, jednako postupanje prema potrošačima na cijelom unutarnjem tržištu u odnosu na dvojne standarde kvalitete, veće kapacitete za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama, poboljšanu sigurnost proizvoda, veću međunarodnu suradnju i nove mogućnosti za pravnu zaštitu posebno putem zajedničkih tužbi kvalificiranih subjekata. Cilj Programa trebao bi biti podupiranje politike zaštite potrošača s pomoću jačanja svijesti i izgradnje znanja, izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksa organizacija potrošača i tijela za zaštitu potrošača, umrežavanja i razvoja prikupljanja informacija o tržištu, jačanja baze dokaza o funkcioniranju unutarnjeg tržišta za potrošače, jačanja informacijskih sustava i komunikacijskih alata, među ostalim.

(40)  Provjerom prikladnosti potrošačkog i tržišnog prava Unije koju je Komisija provela u svibnju 2017. ukazano je na potrebu za boljim osiguravanjem provedbe pravila i olakšavanjem pravnih lijekova u slučaju da potrošači trpe štetu zbog kršenja prava o zaštiti potrošača. Komisija je donijela „Nove pogodnosti za potrošače” kako bi osigurala, među ostalim, jednako postupanje prema potrošačima na cijelom unutarnjem tržištu u odnosu na dvojne standarde kvalitete među državama članicama, veće kapacitete za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama, poboljšanu sigurnost proizvoda, veću međunarodnu suradnju i nove mogućnosti za pravnu zaštitu posebno putem zajedničkih tužbi kvalificiranih subjekata. Cilj Programa trebao bi biti podupiranje politike zaštite potrošača s pomoću jačanja svijesti i izgradnje znanja, izgradnje kapaciteta i razmjene najboljih praksa organizacija potrošača i tijela za zaštitu potrošača, umrežavanja i razvoja prikupljanja informacija o tržištu, jačanja baze dokaza o funkcioniranju unutarnjeg tržišta za potrošače, jačanja informacijskih sustava i komunikacijskih alata, među ostalim.

 

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe hranom nužna je kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe hranom preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje.

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe hranom nužna je za zaštitu potrošača i okoliša te kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe hranom preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Kao što se pokazalo u nedavnim događajima, poput zagađenja jaja fipronilom 2017. i skandala s konjskim mesom 2013., prekogranične zdravstvene krize, npr. influenca ptica ili afrička svinjska kuga, i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje. Stoga bi glavni prioritet trebao biti osiguravanje visokih sanitarnih standarda, dobrobiti životinja i zaštite zdravlja u lancu opskrbe hranom te sprečavanje pojave novih i nepoznatih štetnih organizama i bolesti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere prevencije i zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

_________________

_________________

61 [dodati]

61 [dodati]

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Službene kontrole koje provode države članice ključan su instrument za provjeru i praćenje toga provode li se, poštuju i izvršavaju odgovarajući zahtjevi Unije. Djelotvornost i učinkovitost sustava službene kontrole ključne su za održavanje visoke razine sigurnosti za ljude, životinje i bilje u cijelom prehrambenom lancu uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Potrebno je omogućiti financijsku potporu Unije za takve mjere kontrole. Osobito bi trebalo omogućiti financijski doprinos za referentne laboratorije Unije kako bi mogli snositi troškove koji proizlaze iz provedbe programa rada koje je odobrila Komisija. Povrh toga, s obzirom na to da i djelotvornost službenih kontrola ovisi o tome je li nadzornim tijelima dostupno dobro osposobljeno osoblje s odgovarajućim poznavanjem prava Unije, Unija bi trebala doprinijeti njihovu osposobljavanju i relevantnim programima razmjene u organizaciji nadležnih tijela.

(47)  U pogledu prehrambenog lanca koji se sve više globalizira, službene kontrole koje provode države članice više su nego ikad ključan instrument za provjeru i praćenje toga provode li se, poštuju i izvršavaju odgovarajući zahtjevi Unije, posebno kad je riječ o uvozu prehrambenih proizvoda. Djelotvornost i učinkovitost sustava službene kontrole ključne su za održavanje visoke razine sigurnosti za ljude, životinje i bilje u cijelom prehrambenom lancu, kao i povjerenja potrošača, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Potrebno je omogućiti financijsku potporu Unije za takve mjere kontrole. Osobito bi trebalo omogućiti financijski doprinos za referentne laboratorije Unije kako bi mogli snositi troškove koji proizlaze iz provedbe programa rada koje je odobrila Komisija. Financijski doprinos trebalo bi osigurati i da bi se povećala razina kontrola uvoza kako bi se uhvatilo u koštac s pojavama kao što je nezakoniti uvoz mesa divljih životinja kojim se može ugroziti zdravlje ljudi i dovesti do smanjenja biološke raznolikosti. S obzirom na to da i djelotvornost službenih kontrola ovisi o tome je li nadzornim tijelima dostupno dobro osposobljeno osoblje s odgovarajućim poznavanjem prava Unije, Unija bi trebala doprinijeti njihovu osposobljavanju i relevantnim programima razmjene u organizaciji nadležnih tijela.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru predviđa se suradnja u područjima koja podliježu Programu između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, te zemalja Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje sudjeluju u Europskom gospodarskom prostoru, s druge strane. Sudjelovanje u Programu trebalo bi omogućiti i drugim zemljama, uključujući susjedne zemlje Unije i zemlje koje su podnijele zahtjev za članstvo u Uniji, zemlje kandidatkinje ili zemlje pristupnice Uniji. Uz to, u području europske statistike Program bi trebao biti otvoren Švicarskoj u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o suradnji u području statistike64.

(55)  Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru predviđa se suradnja u područjima koja podliježu Programu između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, te zemalja Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje sudjeluju u Europskom gospodarskom prostoru, s druge strane. Sudjelovanje u Programu trebalo bi omogućiti i drugim zemljama, uključujući susjedne zemlje Unije i zemlje koje su podnijele zahtjev za članstvo u Uniji, zemlje kandidatkinje ili zemlje pristupnice Uniji pod uvjetom da se pridržavaju svih njegovih pravila i odredbi. Uz to, u području europske statistike Program bi trebao biti otvoren Švicarskoj u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o suradnji u području statistike64.

_________________

_________________

64 SL L 90, 28.3.2006., str. 2.

64 SL L 90, 28.3.2006., str. 2.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  Treće zemlje koje su članice Europskoga gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu bi Uredbu trebalo bi uvesti posebnu odredbu kako bi se dala potrebna prava pristupa odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti.

(56)  Pod uvjetom da se pridržavaju svih pravila i odredbi, treće zemlje koje su članice Europskoga gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke u skladu s tim sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu bi Uredbu trebalo bi uvesti posebnu odredbu kako bi se dala potrebna prava pristupa odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije i komplementarnosti u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69. Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije i komplementarnosti u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69. Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima i mikropoduzećima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(77)  Kako bi se u obzir uzele situacije izazvane bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi trendovi u području znanosti ili epidemiologije, kao i bolesti životinja, koje bi mogle predstavljati novu prijetnju za Uniju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa bolesti životinja i zoonoza. Kako bi se osigurala djelotvorna ocjena napretka Programa u postizanju njegovih ciljeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s preispitivanjem ili dopunjavanjem pokazatelja za mjerenje ostvarenja posebnih ciljeva ako se to smatra potrebnim i za dopunu ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(77)  Kako bi se u obzir uzele situacije izazvane bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi trendovi u području znanosti ili epidemiologije, kao i bolesti životinja, koje bi mogle predstavljati novu prijetnju za Uniju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa bolesti životinja i zoonoza. Kako bi se osigurala djelotvorna ocjena napretka Programa u postizanju njegovih ciljeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s preispitivanjem ili dopunjavanjem pokazatelja za mjerenje ostvarenja posebnih ciljeva ako se to smatra potrebnim i za dopunu ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Trebalo bi se savjetovati i s dionicima i udrugama potrošača. S ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  zaštititi zdravlje ljudi, životinja i bilja i osnažiti građane poduzimanjem potrebnih mjera za poboljšanje sljedivosti proizvoda i provedbu kontrola u vezi s proizvodnjom ili postupkom uzgoja proizvoda te jamčenjem dobrobiti životinja;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a posebno radi zaštite i osnaživanja građana, potrošača i poduzeća, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP), osiguravanjem provedbe prava Unije, olakšavanjem pristupa tržištu, utvrđivanjem normi i promicanjem zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja; kao i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

(a)  poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a posebno radi zaštite i osnaživanja građana, potrošača i poduzeća, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP), osiguravanjem provedbe prava Unije, olakšavanjem pristupa tržištu, utvrđivanjem normi kao i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta, olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga, javne nabave, nadzora tržišta, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta, promicati lokalni gospodarski razvoj, olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga, javne nabave, nadzora tržišta, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pružanja pomoći potrošačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, održive potrošnje i sigurnosti proizvoda, posebno podupiranjem nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje; osiguravanja da svi potrošači imaju pristup pravnoj zaštiti; pružanja odgovarajućih informacija o tržištima i potrošačima;

i.  pružanja pomoći potrošačima, proizvođačima, poduzećima i civilnom društvu te njihova osnaživanja i obrazovanja, posebno u pogledu održivih potrošačkih navika i održivih postupaka proizvodnje; boljeg informiranja potrošača o proizvodima; osiguravanja visoke razine zaštite potrošača, održive potrošnje i sigurnosti proizvoda, posebno podupiranjem nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva i organizacija predstavnika potrošača te aktivnosti suradnje; osiguravanja da svi potrošači imaju pristup pravnoj zaštiti; pružanja odgovarajućih informacija o tržištima i potrošačima;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii.a  osiguravanja boljeg sustava sljedivosti proizvoda, na primjer upotrebom kodova QR, radi lakšeg otkrivanja nesukladnih proizvoda u prehrambenom lancu;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  doprinositi visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim područjima, uključujući sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama, podupirati poboljšanje dobrobiti životinja kao i održivu proizvodnju i potrošnju hrane;

(e)  doprinositi visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim područjima, uključujući sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama u skladu s održivim okvirom za upotrebu antibiotika i pesticida, podupirati poboljšanje dobrobiti životinja kao i održivu proizvodnju i potrošnju hrane; usredotočiti se na poticanje istraživanja, inovativnosti i razmjene najboljih praksi među dionicima u tim područjima;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

i.a  u pogledu posebnih ciljeva u području prehrambenog lanca, između ostalog:

 

  sprečavanjem i iskorjenjivanjem bolesti i štetnih organizama;

 

  pružanjem potpore održivoj proizvodnji i potrošnji hrane smanjenjem rasipanja hrane i informiranjem potrošača radi osiguravanja visokih standarda kvalitete u cijeloj Uniji;

 

  poboljšanjem djelotvornosti, učinkovitosti i pouzdanosti službenih kontrola u cijelom prehrambenom lancu kako bi se zajamčila pravilna provedba i izvršenje propisa EU-a u tom području;

 

  pružanjem potpore politikama u cilju poboljšanja mjera protiv antimikrobne otpornosti;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  proizvoditi i priopćavati visokokvalitetnu statistiku o Europi pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija.

(f)  proizvoditi i priopćavati visokokvalitetnu statistiku o Europi pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito, što ne smije dovesti do nerazmjernog povećanja administrativnog opterećenja, s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i sa svim relevantnim vanjskim stranama, upotrebom višestrukih izvora podataka, metoda napredne analize podataka, pametnih sustava i digitalnih tehnologija.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  izrađivati i objavljivati visokokvalitetne statističke podatke, kao što je navedeno u točki (f), razmjerne skromnoj razini administrativnih obveza za poduzeća.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program je otvoren za sljedeće treće zemlje:

Program je otvoren za sljedeće treće zemlje pod uvjetom da se pridržavaju svih njegovih pravila i obveza:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, a posebno mikropoduzeća i MSP-ove, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, krajnje korisnike, civilno društvo i poduzeća koji su predstavnici Unije da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, udruge potrošača, krajnje korisnike, civilno društvo i poduzeća koji su predstavnici Unije da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje konkurentnosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije MSP-ova u suradnju u području inovacija i lanca vrijednosti kroz strateško povezivanje ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

(e)  podupiranje konkurentnosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije mikropoduzeća i MSP-ova u suradnju u području inovacija i lanca vrijednosti kroz strateško povezivanje ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20. radi izmjene Priloga III. ako je potrebno uzeti u obzir situacije izazvane tim bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi znanstveni ili epidemiološki razvoj i bolesti životinja za koje je vjerojatno da predstavljaju novu prijetnju Uniji.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20. radi izmjene Priloga III. ako je potrebno uzeti u obzir situacije izazvane tim bolestima životinja koje imaju znatan utjecaj na uzgoj stoke ili trgovinu stokom, razvoj zoonoza koje predstavljaju prijetnju ljudima ili novi znanstveni ili epidemiološki razvoj i bolesti životinja za koje je vjerojatno da predstavljaju novu prijetnju Uniji. Pri izmjeni Priloga III. uzima se u obzir i nezakoniti uvoz hrane s obzirom na zdravstveni rizik koji može predstavljati.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Do ... [tri godine nakon početka provedbe Programa] Komisija donosi izvješće o privremenoj evaluaciji Programa o postizanju ciljeva svih djelovanja koja se njime podupiru u pogledu rezultata i učinaka, učinkovitosti uporabe sredstava i njegovoj dodanoj vrijednosti za Uniju.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

6.  Komisija izvješća iz stavaka 2. i 5. i svoje primjedbe dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija te ih objavljuje. Rezultate tih evaluacija, gdje je to primjereno, prate zakonodavni prijedlozi za izmjenu Programa.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odobrena sredstva mogu se prema potrebi unijeti u proračun nakon 2027. za pokrivanje troškova predviđenih u članku 4. stavku 3. kako bi se omogućilo upravljanje djelovanjima koja nisu dovršena do 31. prosinca 2027.

3.  U iznimnim slučajevima odobrena sredstva mogu se unijeti u proračun nakon 2027. za pokrivanje troškova predviđenih u članku 4. stavku 3. kako bi se omogućilo upravljanje djelovanjima koja nisu dovršena do 31. prosinca 2027.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere za iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća105 ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te Uredbe;

(a)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje karantenskog štetnog organizma Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća105 ili u skladu s mjerama Unije donesenima u skladu s člankom 28. stavkom 1. te Uredbe;

_________________

_________________

105 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016, str. 4.).

105 Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016, str. 4.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

(b)  mjere za prevenciju, sprječavanje širenja i/ili iskorjenjivanje štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije koje poduzima nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/2031 i koji se može smatrati karantenskim štetnim organizmom u skladu s kriterijima iz tog članka ili članka 30. stavka 1. te uredbe;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iskorjenjivanja iz točke (a) ove točke i mjera obuzdavanja iz točke (b) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizma.

(c)  dodatne zaštitne mjere poduzete protiv širenja štetnog organizma, protiv kojeg su donesene mjere Unije u skladu s člankom 28. stavkom 1. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, osim mjera iz točaka (a) i (b) ove točke, ako su te mjere nužne kako bi se Unija zaštitila od daljnjeg širenja tog organizma.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka 1.3. – podtočka 1.3.4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.4.a  Mjere za praćenje pojave poznatih i trenutačno nepoznatih štetnih organizama i bolesti

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Aktivnosti za potporu poboljšanju dobrobiti životinja

3.  Aktivnosti za kontrolu kojom se jamči dobrobit životinja

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Aktivnosti za potporu održivoj proizvodnji i potrošnji hrane

7.  Aktivnosti za potporu održivim praksama proizvodnje hrane i potrošnji s niskim udjelom ugljika kojima se štiti okoliš i biološka raznolikost, smanjuje rasipanje hrane i jamče visoki standardi dobrobiti životinja te aktivnosti kojima se podiže razina osviještenosti potrošača o tim praksama

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Baze podataka i računalni sustavi za upravljanje informacijama potrebni za djelotvornu i učinkovitu provedbu zakonodavstva koje se odnosi na posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) te ima dokazanu dodatnu vrijednost za cijelu Uniju

8.  Baze podataka i računalni sustavi za upravljanje informacijama potrebni za djelotvornu i učinkovitu provedbu zakonodavstva koje se odnosi na posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) te ima dokazanu dodatnu vrijednost za cijelu Uniju; primjena novih tehnologija kako bi se poboljšala sljedivost proizvoda kao što su kodovi QR na ambalaži proizvoda

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Tehnički i znanstveni rad, uključujući studije i aktivnosti koordinacije, koji su potrebni kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva u području povezanom s posebnim ciljem iz članka 3. stavka 2. točke (e) i prilagodba tog zakonodavstva znanstvenom, tehnološkom i društvenom razvoju

11.  Tehnički i znanstveni rad, uključujući studije i aktivnosti koordinacije, koji su potrebni kako bi se zajamčilo sprečavanje pojave novih i nepoznatih štetnih organizama i bolesti te kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva u području povezanom s posebnim ciljem iz članka 3. stavka 2. točke (e) i prilagodba tog zakonodavstva znanstvenom, tehnološkom i društvenom razvoju

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Aktivnosti koje provode države članice ili međunarodne organizacije koje nastoje postići posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) za potporu razvoju i provedbi pravila povezanih s tim ciljem

12.  Aktivnosti koje provode države članice ili međunarodne organizacije koje teže postići posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (e) za potporu razvoju i provedbi pravila povezanih s tim ciljem

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Mjere koje se poduzimaju radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, koje se provode za životinje, proizvode životinjskog podrijetla, bilje i biljne proizvode koji dolaze iz trećih zemalja na granicu Unije.

15.  Mjere koje se poduzimaju radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, koje se provode za životinje, proizvode životinjskog podrijetla, bilje i biljne proizvode koji dolaze iz trećih zemalja na granicu Unije, uključujući mjere za povećanje informiranosti potrošača o proizvodima pravilnim označivanjem hranjive vrijednosti i sastojaka te, prema potrebi, metodi uzgoja, nazivu i količini korištenih pesticida

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  praćenje napretka u pogledu ciljeva održivog razvoja;

  praćenje napretka u pogledu ciljeva održivog razvoja i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog II. – alineja 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  daljnji razvoj statistike za potporu energetskoj strategiji, kružnom gospodarstvu i strategiji za plastiku;

  poboljšanje statistike za potporu energetskoj strategiji, kružnom gospodarstvu i strategiji za plastiku;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

Referentni dokumenti

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Lukas Mandl

4.9.2018

Razmatranje u odboru

25.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (4.12.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Patrizia Toia

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Tijekom posljednjih godina, globalizacija, financijska kriza i digitalizacija teško su pogodile europsku industriju i poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća. Izazovi i mogućnosti za poduzeća postali su sve složeniji, a potreba za inovacijama eksponencijalno raste. Iz tog konteksta proizlazi da je na razini Unije potrebno uspostaviti mjere potpore za promicanje poduzetništva te za tehnološku i organizacijsku tranziciju, kao i osigurati pristup kreditiranju i financijsku pomoć. Sve je potrebnije stvoriti okruženje koje pogoduje stvaranju inovativnih inicijativa prilagođenih novoj gospodarskoj stvarnosti, koje mogu biti konkurentne na sve globalnijem tržištu. Stvaranje takvog okruženja moguće je samo ako institucije usvoje logiku suradnje, odnosno ako udruže svoje vještine i resurse kako bi pomogle u stvaranju specijalizirane mreže potpore za neovisne poduzetnike.

Važno je također odabrati pouzdane poslovne ideje i zajedno s budućim poduzetnicima izraditi smjernice za ulazak na nova tržišta. Također bi trebalo na regionalnoj razini stvoriti mrežu potpore za novoosnovana poduzeća u obliku posebno strukturiranog osposobljavanja i savjetodavnih usluga, uz primjenu iznimno djelotvorne politike tehničke pomoći.

Izvjestitelj stoga pozdravlja nastavak aktualnog programa COSME u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Europski parlament, a posebno njegov odbor ITRE, u potpunosti podupire mjere za potporu MSP-ovima u EU-u, kojima je cilj povećati konkurentnost uklanjanjem prepreka pristupu tržištu i olakšavanjem pristupa financiranju. U tom se pogledu program COSME pokazao uspješnom inicijativom Europske unije koja je vrlo cijenjena među MSP-ovima (što je potvrđeno procjenom učinka Komisije). Stoga je izvjestitelj, iako razumije potrebu za spajanjem programa, razočaran odlukom Komisije da se vrlo različiti programi objedine pod jednim naslovom jer se time znatno smanjuje vidljivost programa COSME i odvraća od sadržaja mjera koje će se financirati u skladu s postojećim zakonodavstvom.

Zato se predlaže niz izmjena Uredbe kako bi se popunile postojeće praznine između aktualnih i predloženih odredbi te kako bi se povećala i poboljšala težina i vrijednost novog prijedloga programa COSME. Te izmjene obuhvaćaju mjere za:

• isticanje profila programa COSME kada je to prikladno;

• razvoj inicijativa povezanih s MSP-ovima koje se mogu financirati;

• ponovno uvođenje koncepta održivosti za MSP-ove;

• poticanje razvoja poslovnih mreža, među ostalim kako bi se mikropoduzećima omogućila konkurentnost na tržištu;

• usmjeravanje posebne pozornosti na određene skupine kojima je potrebna dodatna potpora za razvoj poduzetničke kulture, kao što su mladi poduzetnici i žene;

• pružanje potpore određenim inicijativama u sektorima s visokim udjelom MSP-ova i visokim doprinosom BDP-u Unije, kao što je turistički sektor;

• povećanje proračuna programa kako je navedeno u Rezoluciji Parlamenta od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.–2027. i vlastitim sredstvima te uvođenje određenih proračunskih ograničenja za administrativne rashode;

• razvoj uloge Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za usluge potpore, uz istovremeno uvođenje određenih minimalnih pokazatelja i standarda mreže.

Izvjestitelj želi istaknuti neviđeni pluralizam u poslovnom svijetu, u kojem danas postoje različiti oblici poduzeća, od onih koja su u potpunosti usmjerena na tržište do neprofitnih organizacija. Izvjestitelj stoga želi da se među korisnike programa uključe poduzeća socijalne ekonomije koja zbog svoje prirode pripadaju kategoriji MSP-ova, ali istovremeno mogu modernizirati gospodarske i poslovne modele i dati im novi, originalni oblik. Ta su poduzeća pokazala veću otpornost od onih tradicionalnih zahvaljujući njihovim lokalnim korijenima i prioritetu koji daju zapošljavanju. Stoga je ključno podržati nove poslovne modele poput otkupa od strane zaposlenika (zaposlenici kupuju trgovačko društvo koje ih zapošljava), imajući na umu da poduzeća socijalne ekonomije stvaraju novu viziju umreženog gospodarstva.

Važno je naglasiti i potrebu da se među korisnike mjera uvrste mala lokalna poduzeća u području javnih usluga koja ispunjavaju kriterije da se uvrste u mala i srednja poduzeća, a koja na važan način doprinose lokalnim zajednicama.

Izvjestitelj smatra da treba poboljšati jasnoću i razumljivost zakonodavstva o MSP-ovima. U tu je svrhu uvedeno nekoliko izmjena kako bi se objasnio postupak Europske komisije za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s Financijskom uredbom.

Iako se prijedlogom rješava pitanje uvjeta za pristup MSP-ova iz trećih zemalja programu, izvjestitelj želi naglasiti da bi glavni fokus programa trebao biti na poduzećima sa sjedištem u EU-u. Trebale bi se razmotriti mjere za pomoć MPS-ovima sa sjedištem u EU-u u pristupanju tržištima trećih zemalja.

Popis predloženih pokazatelja za mjerenje učinkovitosti programa nejasan je i pruža vrlo malo informacija o učinkovitosti programa COSME. Izvjestitelj traži da se uvedu novi značajni pokazatelji koji ne stvaraju preveliko administrativno opterećenje.

Na kraju, izvjestitelj želi naglasiti nužnost usklađenosti s drugim postojećim mjerama potpore MSP-ovima koje su dio industrijskog i inovacijskog stupa, posebno s programom InvestEU, koji sadrži financijske instrumente dostupne MSP-ovima i trenutačno uključene u program COSME, i Instrumentom za mala i srednja poduzeća istraživačkog programa Obzor.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište jedan je od temelja EU-a. Od svojega začetka ono je važan doprinos rastu, konkurentnosti i zapošljavanju. Stvorilo je nove prilike i ekonomije razmjera za europska poduzeća, osobito mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP), te ojačalo njihovu industrijsku konkurentnost. Unutarnje tržište pridonijelo je otvaranju radnih mjesta i ponudilo veći izbor po nižim cijenama za potrošače. Ono je i dalje pokretač stvaranja jačeg, uravnoteženijeg i pravednijeg gospodarstva. Jedno je od glavnih postignuća Unije i njezina najveća snaga u sve globaliziranijem svijetu.

(1)  Unutarnje tržište jedan je od temelja EU-a. Od svojega začetka ono predstavlja važan doprinos rastu, gospodarskom razvoju, prosperitetu, konkurentnosti i zapošljavanju. Stvorilo je nove prilike i ekonomije razmjera za europska poduzeća, osobito mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP), klastere, mreže i konzorcije poduzeća, te ojačalo njihovu industrijsku konkurentnost, s ciljem stvaranja i jačanja lanca vrijednosti kada poduzeća sudjeluju u svim aspektima procesa. Unutarnje tržište pridonijelo je otvaranju radnih mjesta i ponudilo veći izbor po nižim cijenama za potrošače. Ono je i dalje pokretač jamčenja gospodarskog rasta i stvaranja održivog, jačeg, uravnoteženijeg, transparentnijeg, uključivog i pravednijeg gospodarstva. Jedno je od glavnih postignuća Unije i njezina najveća snaga u sve globaliziranijem svijetu te osnovni element u pretvorbi u resursno i energetski učinkovito održivo gospodarstvo.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija i dalje pruža prilike za poduzeća i pojedince, stvara nove proizvode i poslovne modele, ali predstavlja i izazov za donošenje propisa i osiguravanje provedbe.

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije, ublažavanja klimatskih promjena i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija te novih kolaborativnih poslovnih modela i dalje pruža prilike za poduzeća, zaposlenike i pojedince, stvara nove održive, resursno i energetski učinkovitije proizvode, usluge i poslovne modele, ali predstavlja i priliku i izazov za radnu snagu, konkurentnost poduzeća, donošenje propisa i osiguravanje provedbe.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  I dalje su prisutne prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te se pojavljuju nove prepreke. Donošenje pravila samo je prvi korak, no njihovo je provođenje jednako važno. To je u konačnici pitanje povjerenja građana u Uniju, u njezinu sposobnost za postizanje rezultata i sposobnost stvaranja radnih mjesta i rasta uz zaštitu javnog interesa.

(4)  I dalje su prisutne prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te se pojavljuju nove prepreke. Donošenje pravila samo je prvi korak, no njihovo je provođenje jednako važno. To u konačnici znači stvaranje korisnih uvjeta za postizanje povjerenja građana u Uniju, u njezinu sposobnost za postizanje rezultata i sposobnost stvaranja kvalitetnih radnih mjesta i održivog rasta, uz istovremenu zaštitu javnog interesa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije između različitih djelovanja i osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se na troškovno najučinkovitiji način nastoji postići funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(5)  Trenutačno postoji nekoliko programa za djelovanje Unije u području konkurentnosti poduzeća, uključujući MSP-ove, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika u području financijskih usluga, donošenja politika u financijskim uslugama i prehrambenog lanca. Neke dodatne aktivnosti financiraju se izravno u okviru proračunskih linija za unutarnje tržište. Nužno je pojednostavniti i iskoristiti sinergije i komplementarnosti među različitim djelovanjima, stvarajući tako dodanu vrijednost poboljšanjem dodatnosti, te osigurati prilagodljiviji i brže izmjenjiv okvir za financiranje aktivnosti kojima se način nastoji postići dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta te njegova učinkovitost, prilagođenost potrošačima i uzimanje okolišnih i socijalnih aspekata u obzir. Stoga je potrebno uspostaviti novi program kojim će se povezati aktivnosti koje su se prije financirale u okviru tih drugih programa i ostalih relevantnih proračunskih linija. Program bi trebao uključivati i nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Programom bi trebalo uzeti u obzir dodanu vrijednost različitih intervencija za Uniju te njihovu učinkovitost i rezultate, a dobre bi se prakse trebale očuvati i poboljšati. Također, u njega bi trebalo uključiti nove inicijative čiji je cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, kojima se unapređuje lokalni gospodarski razvoj i intervenira u slučaju vrlo visokog rizika od tržišnih nedostataka.

Obrazloženje

U kontekstu Programa trebalo bi razmotriti nove inicijative u području gospodarskog razvoja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027.

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za unutarnje tržište, konkurentnost i održivost poduzeća, s posebnim naglaskom na mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, klastere, mreže i konzorcije poduzeća te europsku statistiku („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Programom bi se trebali podržati oblikovanje, provedba i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi se podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela. U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, ali i pružanje potpore u osiguravanju provedbe pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti podizanjem svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih alata, znanja i stručnosti kako bi donijeli utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave. Program bi trebao težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Program bi trebao podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

(8)  Programom bi trebalo podržati oblikovanje, provedbu i osiguravanje provedbe zakonodavstva Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje i poboljšanje unutarnjeg tržišta. Trebalo bi podržati i stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta: poduzeća, zaposlenika, građana, uključujući potrošače, civilnog društva i javnih tijela na temelju uspjeha postojećeg programa za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME). U tu bi svrhu Program trebao biti usmjeren na osiguravanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, ali i pružanje potpore za uvjete za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, lokalni gospodarski razvoj, osiguravanje provedbe pravila o zaštiti potrošača na visokoj razini, pravila o sigurnosti i okolišnih standarda, kao i podizanje svijesti poduzeća i pojedinaca uz pružanje odgovarajućih informacija, alata, osposobljavanja, znanja i stručnosti kako bi donosili utemeljene odluke te kako bi se ojačalo njihovo sudjelovanje u donošenju politika Unije. Nadalje, Program bi trebao biti usmjeren na jačanje regulatorne i administrativne suradnje, posebno razmjenom najboljih praksi, izgradnjom baza znanja i kompetencija, uključujući primjenu strateške javne nabave i potporu za digitalne centre znanja. Program bi trebao težiti i potpori razvoju visokokvalitetnih međunarodnih normi na kojima se temelji provedba zakonodavstva Unije. To uključuje i utvrđivanje standarda u području financijskog izvještavanja i revizije, čime se doprinosi transparentnosti i dobrom funkcioniranju tržišta kapitala Unije te jačanju zaštite ulagatelja. Program bi trebao podržati donošenje pravila i utvrđivanje normi tako što će se osigurati najšira moguća uključenost dionika. Cilj Programa trebao bi biti i podupiranje provedbe i izvršavanja zakonodavstva Unije kojim se osigurava visoka razina zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu te poboljšanje dobrobiti životinja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Spajanje postojećih programa ne bi trebalo dovesti do smanjene jasnoće i transparentnosti. Europska komisija i države članice trebale bi nastojati pravodobno pružiti točne informacije o programima i podići razinu osviještenosti među potencijalnim korisnicima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Modernim unutarnjim tržištem promiče se tržišno natjecanje te od njega imaju koristi potrošači, poduzeća i zaposlenici. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima u stvaranju radnih mjesta i rastu preko granica, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Program bi trebao doprinijeti uklanjanju preostalih prepreka i osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele.

(9)  Modernim unutarnjim tržištem promiču se tržišno natjecanje, visokokvalitetne usluge od kojih imaju koristi potrošači i poduzeća i radni uvjeti zaposlenika. Njime se stvara povoljno okruženje za stvaranje radnih mjesta i osigurava bolje funkcioniranje visokokvalitetnih usluga od općeg gospodarskog interesa. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima u stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i prekograničnog rasta, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Program bi trebao doprinijeti uklanjanju preostalih prepreka i osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele u skladu s visokom razinom socijalne zaštite, među ostalim i za poduzetnike.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Novi regulatorni izazovi te izazovi u pogledu izvršavanja zakonodavstva odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije u vezi s pitanjima kao što su kibersigurnost, internet stvari ili umjetna inteligencija. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i odgovornosti u pogledu njih kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje ostvarivanje koristi od tih pravila. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i osiguravanju provedbe Unijina sustava odgovornosti za proizvode kojim se potiču inovacije.

(11)  Novi regulatorni izazovi te izazovi u pogledu izvršavanja zakonodavstva odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije u vezi s pitanjima kao što su kibersigurnost, pravila o privatnosti i zaštiti podataka, internet stvari ili umjetna inteligencija i povezani etički standardi. Tom složenom tehničkom, kulturnom, organizacijskom i socijalnom izazovu treba pristupiti uz potporu svih uključenih sektora i dionika. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i odgovornosti kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje pristup tim pravilima i ostvarivanje koristi od njih. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i osiguravanju provedbe Unijina sustava odgovornosti za proizvode kojim se potiču inovacije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Javna tijela upotrebljavaju javnu nabavu kako bi osigurala vrijednost za utrošeni javni novac i pridonijela inovativnijem, održivijem, uključivijem i konkurentnijem unutarnjem tržištu. Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća50 i Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 osigurava se pravni okvir za integraciju i djelotvorno funkcioniranje tržišta javne nabave koja predstavljaju 14 % bruto domaćeg proizvoda Unije, u korist javnih tijela, poduzeća i građana, uključujući potrošače. Program bi stoga trebao podupirati mjere za osiguravanje šire primjene strateške javne nabave, profesionalizaciju javnih kupaca, bolji pristup tržištima javne nabave za MSP-ove, povećanje transparentnosti, cjelovitosti i boljih podataka, jačanje digitalne transformacije javne nabave i promicanje zajedničke javne nabave, jačanjem partnerskog pristupa s državama članicama, poboljšanjem prikupljanja podataka i analize podataka, među ostalim, razvojem namjenskih informatičkih alata, podupiranjem razmjene iskustava i dobrih praksi, pružanjem smjernica, provedbom korisnih trgovinskih sporazuma, jačanjem suradnje među nacionalnim tijelima i pokretanjem pilot-projekata.

(15)  Javna tijela upotrebljavaju javnu nabavu kako bi osigurala vrijednost za utrošeni javni novac i pridonijela inovativnijem, održivijem, uključivijem i konkurentnijem unutarnjem tržištu. Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća49, Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća50 i Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 osigurava se pravni okvir za integraciju i djelotvorno funkcioniranje tržišta javne nabave koja predstavljaju 14 % bruto domaćeg proizvoda Unije, u korist javnih tijela, poduzeća i građana, uključujući potrošače. Javna tijela mogu s pomoću svoje politike javne nabave uspostaviti i podupirati tržišta inovativne robe i usluga. Program bi stoga trebao podupirati mjere za osiguravanje šire primjene strateške javne nabave, sustavniju upotrebu kriterija koji se odnose na okoliš, društvo i pravednu trgovinu prilikom dodjele ugovora, profesionalizaciju javnih kupaca, bolji pristup tržištima javne nabave za MSP-ove, poduzeća socijalne ekonomije i mreže poslovnih organizacija, povećanje transparentnosti, cjelovitosti i boljih podataka, jačanje digitalne transformacije javne nabave i promicanje zajedničke javne nabave, jačanjem partnerskog pristupa s državama članicama, poboljšanjem prikupljanja podataka i analize podataka, među ostalim, razvojem namjenskih informatičkih alata, podupiranjem razmjene iskustava i dobrih praksi, pružanjem smjernica, provedbom korisnih trgovinskih sporazuma, jačanjem suradnje među nacionalnim tijelima i pokretanjem pilot-projekata.

__________________

__________________

49 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

49 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

50 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

50 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

51 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

51 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Programom bi se trebao podupirati razvoj regulatornog okvira Unije u području prava trgovačkih društava i korporativnog upravljanja te ugovornog prava kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost poduzeća, uz istodobno pružanje zaštite dionicima na koje utječe poslovanje poduzeća, te kako bi se odgovorilo na nove izazove politika. Njime bi se trebala osigurati i odgovarajuća evaluacija, provedba i osiguravanje provedbe relevantne pravne stečevine, informiranje i pomoć dionicima te promicanje razmjene informacija u tom području. Programom bi se trebale dodatno podupirati inicijative Komisije u korist jasnog i prilagođenog pravnog okvira za gospodarstvo temeljeno na podacima i inovacije. Te su inicijative nužne kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu ugovornog i izvanugovornog prava, posebno u pogledu odgovornosti i etike u kontekstu tehnologija u nastajanju, kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, robotika i 3D tiskanje. Cilj Programa trebao bi biti poticanje razvoja poslovanja temeljenog na podacima jer će ono biti odlučujući faktor za položaj gospodarstva Unije u globalnom tržišnom natjecanju.

(17)  Programom bi se trebao podupirati razvoj regulatornog okvira Unije u području prava trgovačkih društava i korporativnog upravljanja te ugovornog prava kako bi se povećala učinkovitost i konkurentnost poduzeća, uz istodobno pružanje zaštite dionicima na koje utječe poslovanje poduzeća, te kako bi se odgovorilo na nove izazove politika. Njime bi se trebala osigurati i odgovarajuća evaluacija, provedba i osiguravanje provedbe relevantne pravne stečevine, informiranje i pomoć dionicima te promicanje razmjene informacija u tom području. Programom bi se trebale dodatno podupirati inicijative Komisije u korist jasnog i prilagođenog pravnog okvira za gospodarstvo temeljeno na podacima i inovacije. Te su inicijative nužne kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu ugovornog i izvanugovornog prava, posebno u pogledu odgovornosti i etike u kontekstu tehnologija u nastajanju, kao što su internet stvari, umjetna inteligencija, robotika i 3D tiskanje. Cilj Programa trebao bi biti poticanje razvoja poslovanja temeljenog na podacima, istodobno osiguravajući visoku razinu zaštite podataka, jer će ono biti odlučujući faktor za položaj gospodarstva Unije u globalnom tržišnom natjecanju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Jačanje konkurentnosti europskih poduzeća uz istovremeno osiguravanje djelotvornih ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja te otvorenog i konkurentnog unutarnjeg tržišta od najveće je važnosti. MSP-ovi su pokretači europskog gospodarstva koji čine 99 % svih poduzeća u Europi, osiguravaju dvije trećine radnih mjesta i znatno pridonose stvaranju novih radnih mjesta s regionalnom i lokalnom dimenzijom.

(22)  Jačanje konkurentnosti i održivosti europskih poduzeća uz istovremeno osiguravanje djelotvornih ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja te otvorenog i konkurentnog unutarnjeg tržišta od najveće je važnosti. MSP-ovi su pokretači europskog gospodarstva koji čine 99 % svih poduzeća u Europi, osiguravaju dvije trećine radnih mjesta i znatno pridonose stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta u svim sektorima s regionalnom i lokalnom dimenzijom, a time i socijalnoj koheziji.

 

Oni su ključni za energetsku tranziciju i pružaju doprinos ostvarivanju klimatskih ciljeva Unije koji proizlaze iz Pariškog sporazuma. Stoga bi Program trebao povećati njihov kapacitet za razvoj visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji nisu štetni za okoliš i poduprijeti njihove napore za povećanje učinkovitosti resursa u skladu s načelom „energetska učinkovitost na prvom mjestu”. Program na taj način pridonosi i povećanju konkurentnosti MSP-ova Unije na globalnom tržištu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  MSP-ovi dijele zajedničke izazove koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

(23)  MSP-ovi dijele zajedničke izazove koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Njime bi se posebno trebali stvoriti odgovarajući uvjeti za uvođenje tehnoloških i organizacijskih inovacija u proizvodne postupke, vodeći računa o posebnim oblicima MSP-ova, kao što su mikropoduzeća, poduzeća koja se bave obrtničkim djelatnostima, samozaposlene osobe, slobodna zanimanja te poduzeća socijalne ekonomije. Također bi trebalo posvetiti pozornost potencijalnim, novim i mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama te drugim posebnim ciljnim skupinama, kao što su starije osobe, migranti i poduzetnici koji pripadaju socijalno ugroženim ili ranjivim skupinama, primjerice osobe s invaliditetom.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Programom bi se trebala podržati i promicati inovacijska kultura razvijanjem ekosustava kojim se potiče stvaranje i rast poduzeća, posebno mikropoduzeća i inovativnih MSP-ova koji se mogu nositi s izazovima u sve konkurentnijem i ubrzanijem okruženju. Temeljita preobrazba inovacijskih procesa zahtijeva razvoj modela za inovacije otvorenog tipa s povećanim zajedničkim istraživanjem i dijeljenjem znanja i intelektualnog vlasništva među različitim organizacijama. Program bi stoga trebao biti usmjeren na potporu inovacijama uključivanjem novih kolaborativnih poslovnih modela usmjerenih na umrežavanje i dijeljenje znanja i resursa u organizacijskim zajednicama.

Obrazloženje

Važno je razviti inovacijski ekosustav koji bi mogao biti ekonomski katalizator.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.b)  Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na djelovanja koja su izravno korisna za MSP-ove i mreže poduzeća, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Obrazloženje

U svim aktivnostima Programa trebalo bi uzeti u obzir mala i srednja poduzeća i mreže poduzeća.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer im je teško dokazati kreditnu sposobnost te nemaju dovoljno kolaterala. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. da sudjeluju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacija te da unaprijede svoju radnu snagu. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stope stvaranja, rasta i preživljavanja poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća u kontekstu poslovnog nasljeđivanja.

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer nemaju dovoljno informacija, teško im je dokazati kreditnu sposobnost, nemaju dovoljno kolaterala ili jednostavno zbog niske razine osviještenosti o postojećem mehanizmu za potporu njihovim aktivnostima na razini EU-a, nacionalnoj ili lokalnoj razini. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su manjom veličinom mikropoduzeća i potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. da sudjeluju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacija te da unaprijede svoju radnu snagu. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stope stvaranja, rasta i preživljavanja poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća u kontekstu poslovnog nasljeđivanja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52. Instrument kreditnog jamstva za zajmove uspostavljen Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća53 ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU.

(25)  Kako bi se prevladali ti tržišni neuspjesi i osiguralo da MSP-ovi zadrže svoju ulogu temelja za konkurentnost gospodarstva Unije i pokretača održivog gospodarstva, malim i srednjim poduzećima potrebna je dodatna potpora u obliku dužničkih i vlasničkih instrumenata u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU, uspostavljenog Uredbom [...] Europskog parlamenta i Vijeća52. Instrument kreditnog jamstva za zajmove uspostavljen Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća53 ima dokazanu dodanu vrijednost i očekuje se da će dati pozitivan doprinos za najmanje 500 000 MSP-ova; pravni sljednik uspostavit će se u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU. Potrebno je posvetiti više pozornosti boljoj komunikaciji i javnim kampanjama kako bi se povećala osviještenost potencijalnih korisnika o dostupnim programima za MSP-ove. Kako bi se podigla osviještenost o djelovanju Unije kojim se podupiru MSP-ovi, aktivnosti koje se u cijelosti ili djelomično financiraju u okviru ovog programa, uključujući posrednike, trebale bi biti obilježene europskim simbolom (zastavom) te bi trebalo navesti da aktivnost prima potporu u okviru programa COSME.

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

53 Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ciljevi politike iz ovog Programa obuhvatit će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način, a djelovanjima se ne bi smjelo udvostručiti ili istisnuti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(26)  Ciljevi politike iz ovog Programa obuhvatit će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU. Sastavnica politike koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU trebala bi zauzimati središnje i glavno mjesto te pružati informacije o Programu u svim državama članicama kako bi se povećala pristupačnost fondova za MSP-ove i svijest o njima. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način, a djelovanjima se ne bi smjelo udvostručiti ili istisnuti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, te bi trebalo jasno ponuditi dodatnost i poboljšati sinergije s drugim europskim programima. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Djelovanjima koja se podupiru iz fonda InvestEU putem odjeljka „EU” ili odjeljka „države članice” ne bi se smjelo udvostručiti ni zamijeniti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu već bi, u pogledu postojećih javnih i privatnih sustava jamstva, trebalo potaknuti njihovu integraciju u te sustave, pri čemu je prioritetni cilj poboljšanje i povećanje stvarne koristi za krajnje korisnike (MSP-ove utvrđene definicijom u Preporuci 2003/361/EZ) kako bi se ostvarila stvarna dodatnost mjera.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.b)  Uz pristup financijskim sredstvima ključan je i pristup vještinama, kao i uključivanje upravljačkih vještina i znanja kao najvažnijih čimbenika koji MSP-ovima omogućavaju da pristupe postojećim fondovima, uvode inovacije, natječu se i rastu. Prijenos financijskih instrumenata, kako je predviđen u okviru fonda EUInvest, trebao bi biti popraćen razvojem odgovarajućih programa mentorstva i obuke te pružanjem poslovnih usluga temeljenih na znanju.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i industrijske sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Programom bi se trebalo dodatno težiti njegovu rastu i proširiti njegov geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije.

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa tako što će im se pružati pomoć od pripreme projekta sve do komercijalizacije i pristupa tržištu, kao i poticanjem stvaranja mreža poduzeća. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u pogledu MSP-ova te gospodarskih i poduzetničkih sektora, kao i na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Također bi se trebala poduprijeti povećana razina sudjelovanja organizacija koje predstavljaju MSP-ove u razvoju inicijative za politiku jedinstvenog tržišta, kao što su javna nabava, procesi normizacije i sustavi intelektualnog vlasništva. Mreža bi također trebala povećati broj mjera i omogućiti pružanje usmjerenijih savjeta MPS-ovima u izradi projekata i podupiranju umrežavanja te tehnološke i organizacijske tranzicije. Njome bi se također trebala poboljšati suradnja i veze s drugim savjetodavnim centrima uspostavljenim u okviru digitalnog programa i InvestEU-a u području pristupa financiranju. Aktivnosti programa COSME u okviru Mreže trebale bi također težiti pružanju visokokvalitetnih usluga diljem Europe, pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti područjima aktivnosti i geografskim dijelovima Unije u kojima mreže i posrednički akteri ne postižu očekivane rezultate. Uspješan program mentorstva za nove poduzetnike, Erasmus za mlade poduzetnike, trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju i upravljanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Program bi trebao rasti i proširiti geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije. Kako bi se povećala dodana vrijednost promicanja inicijativa za poduzetništvo, treba posvetiti posebnu pozornost mikropoduzećima, kao i onima koji su imali najmanje koristi od postojećeg programa, te područjima u kojima je kultura poduzetništva i dalje na niskoj razini te se suočava s više prepreka. Potrebno je uložiti sve napore za postizanje razumne zemljopisno uravnotežene raspodjele fondova.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Potrebno je uložiti više napora u smanjivanje administrativnog opterećenja i povećanje pristupačnosti programa kako bi se smanjili troškovi MSP-ova i mikropoduzeća koji nastaju zbog složenog procesa prijave i uvjeta za sudjelovanje. Države članice također bi trebale razmotriti uspostavu jedinstvene kontaktne točke za poduzeća koja zanima upotreba fondova Unije, koja će funkcionirati kao sustav „sve na jednom mjestu”. Postupak evaluacije trebao bi biti što jednostavniji i brži kako bi se omogućilo pravodobno iskorištavanje pogodnosti Programa.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i proširivanja MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja. Zajedničke klasterske inicijative trebale bi postići kritičnu masu kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava, klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati s nastavkom financiranja ako se ostvare uspješnost i ključne etape sudjelovanja. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti preko klasterskih organizacija za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, niskougljična i resursno učinkovita rješenja, kreativnost i dizajn, unapređenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti rastu i izgraditi veze s Unijinim (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i proširivanje MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja, povećavaju održivi razvoj industrije i usluga te potiču gospodarski razvoj regija stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta. Zajedničke klasterske inicijative trebale bi postići kritičnu masu kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava, klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati s nastavkom financiranja ako se ostvare uspješnost i ključne etape sudjelovanja. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti preko klasterskih organizacija za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, rješenja, kreativnost i dizajn, unapređenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti održivom gospodarskom razvoju i izgraditi veze s Unijinim (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Program može pridonijeti povećanju i/ili poboljšanju odnosa mikropoduzeća i MSP-ova sa sveučilištima, istraživačkim centrima i drugim institucijama povezanima sa stvaranjem i širenjem znanja. Ta veza može pomoći u poboljšanju sposobnosti poduzeća da se suoče sa strateškim izazovima koji nastaju u novom međunarodnom okruženju.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.b)  MSP-ovi su zbog svoje manje veličine suočeni s posebnim preprekama rastu te imaju znatne poteškoće u pogledu rasta i povećanja opsega svojih poslovnih aktivnosti. Unija pruža potporu za jačanje aktivnosti usmjerenih na inovacije u području istraživanja, uglavnom putem Instrumenta za MSP-ove i novog pilot-projekta Europskog vijeća za inovacije u okviru programa Obzor 2020. Na temelju radnih metoda i iskustava Instrumenta za MSP-ove, programom jedinstvenog tržišta trebalo bi podupirati i aktivnosti proširivanja MSP-ova komplementarne s novim Europskim vijećem za inovacije, s posebnim naglaskom na revolucionarnim inovacijama u okviru programa Obzor Europa. Mjere proširivanja MSP-ova u okviru tog programa trebale bi biti usmjerene, primjerice, na pružanje pomoći MSP-ovima u razvoju putem komercijalizacije i internacionalizacije te na temelju tržišnih prilika.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kreativnost i inovacije ključni su za konkurentnost industrijskih lanaca vrijednosti Unije. Oni predstavljaju katalizatore za industrijsku modernizaciju i doprinose pametnom, uključivom održivom rastu. Međutim, MSP-ovi još uvijek zaostaju u njihovu prihvaćanju. Programom bi se stoga trebale podupirati ciljane mjere, mreže i partnerstva za inovacije usmjerene na kreativnost u cijelom industrijskom lancu vrijednosti.

(29)  Kreativnost i inovacije, tehnološka i organizacijska transformacija, poboljšana održivost u pogledu procesa proizvodnje, osobito resursna i energetska učinkovitost, ključni su za konkurentnost industrijskih lanaca vrijednosti Unije. Oni predstavljaju katalizatore za modernizaciju poslovnog i industrijskog sektora i doprinose pametnom, uključivom održivom rastu. Međutim, MSP-ovi još uvijek zaostaju u njihovu prihvaćanju. Programom bi se stoga trebale podupirati ciljane mjere, mreže i partnerstva za inovacije usmjerene na kreativnost u cijelom industrijskom lancu vrijednosti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Treba imati na umu činjenicu da je financijski instrument za MSP-ove u okviru programa Obzor 2020. bio iznimno uspješan za poduzetnike koji su iskoristili bespovratna sredstava i iz prve i iz druge faze za unapređivanje novih poslovnih ideja te razvoj i testiranje prototipa. Postupak odabira već je veoma strog, a mnogo dobrih projekata i dalje se ne može financirati zbog ograničenih financijskih sredstava. Provedba u okviru Europske agencije za mala i srednja poduzeća vrlo je učinkovita. Iako je taj program usmjeren na visokotehnološke projekte, u ovom bi se programu metodologija trebala proširiti na sve vrste rastućih MSP-ova.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.b)  Aktivnosti programa COSME također bi se trebale usmjeriti na sektore koje obilježavaju znatan rast i socijalni potencijal te u kojima je visok postotak MSP-ova. Turizam je jedinstveni sektor gospodarstva Unije koji znatno doprinosi BDP-u Unije, a vode ga uglavnom MSP-ovi. Unija bi trebala nastaviti s mjerama za potporu posebnim aspektima tog sektora i ojačati ih.

Obrazloženje

Program bi se trebao usredotočiti na turistički sektor s obzirom na njegovu važnost u europskom kontekstu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Europske norme imaju važnu ulogu na unutarnjem tržištu. Od ključnog su interesa za konkurentnost poduzeća, a posebno MSP-ova. One su i ključni alat za potporu zakonodavstvu i politikama Unije u nizu ključnih područja kao što su energija, klimatske promjene, informacijska i komunikacijska tehnologija, održiva upotreba resursa, inovacije, sigurnost proizvoda, zaštita potrošača, sigurnost radnika i radni uvjeti te starenje stanovništva, a time i pozitivan doprinos društvu u cjelini.

(30)  Europske norme imaju važnu ulogu na unutarnjem tržištu. Od ključnog su interesa za konkurentnost poduzeća, a posebno MSP-ova. One su i ključni alat za potporu zakonodavstvu i ciljevima politike Unije u nizu ključnih područja kao što su ubrzavanje energetske tranzicije, borba protiv klimatskih promjena, zaštita okoliša, poboljšana kvaliteta zraka i vode, informacijska i komunikacijska tehnologija, održiva upotreba i recikliranje resursa, tehnološke i socijalne inovacije, sigurnost proizvoda, zaštita potrošača, sigurnost radnika i radni uvjeti te starenje stanovništva, a time i pozitivan doprinos društvu u cjelini.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a)  Trebalo bi uzeti u obzir načela transparentnosti i jednakih mogućnosti za oba spola u svim relevantnim inicijativama i aktivnostima obuhvaćenima Programom. Tim bi inicijativama i mjerama također trebalo voditi računa o poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve građane.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije i komplementarnosti u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69. Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

(65)  Programom bi se trebale promicati sinergije, komplementarnosti i dodatnost u pogledu MSP-ova i potpore poduzetništvu u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća69. Osim toga, sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove fonda InvestEU uspostavljenog Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća70 osigurat će potporu pri zaduživanju i potporu vlasničkim ulaganjima kako bi se MSP-ovima i mikropoduzećima olakšao pristup sredstvima i njihova dostupnost. Programom bi se trebale tražiti i sinergije sa svemirskim programom koji je uspostavljen Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća71 u odnosu na poticanje MSP-ova da ostvaruju koristi od revolucionarnih inovacija i drugih rješenja razvijenih u okviru tih programa.

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Obrazloženje

Dodano je upućivanje na dodatnost i na mikropoduzeća.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  Program bi trebao promicati sinergije i komplementarnosti s programom Digitalna Europa uspostavljenim Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća73 čiji je cilj promicanje digitalizacije gospodarstva i javnog sektora Unije.

(67)  Program bi trebao promicati sinergije i komplementarnosti s programom Digitalna Europa uspostavljenim Uredbom (EU) [...] Europskog parlamenta i Vijeća73, čiji je cilj promicanje digitalizacije gospodarstva i javnog sektora Unije te povećanje kibersigurnosti.

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final

73 COM(2018) 434 final

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja program za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta i konkurentnosti poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te okvir za financiranje razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program” ).

Ovom se Uredbom uspostavlja program za poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta te konkurentnosti i održivosti poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, poduzeća socijalne ekonomije i mreže poduzeća, te okvir za financiranje razvoja, proizvodnje i diseminacije europske statistike u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009 („Program”).

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak . – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  „Poduzeće socijalne ekonomije” znači poduzeće čiji je glavni cilj ostvariti socijalni učinak, a ne ostvariti dobit za svoje vlasnike ili dioničare, koje posluje pružanjem robe i usluga na tržištu te kojim se upravlja na otvoren i odgovoran način koji uključuje zaposlenike, potrošače i dionike.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  „Lokalno javno poduzeće” znači malo poduzeće za lokalne javne usluge koje zadovoljava kriterije za mala i srednja poduzeća i ispunjava važne zadatke za lokalne zajednice.

Obrazloženje

Lokalna javna poduzeća vrsta su poduzetničke aktivnosti s posebnim značajkama koje treba uzeti u obzir u okviru programa COSME.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  „Mreže poduzeća” znači okupljanje poduzetnika radi provedbe zajedničkog projekta u kojem dva ili više MSP-a zajednički obavljaju jednu gospodarsku djelatnost ili više njih kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu.

Obrazloženje

Mreže poduzeća ključni su akteri na unutarnjem tržištu.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a posebno radi zaštite i osnaživanja građana, potrošača i poduzeća, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP), osiguravanjem provedbe prava Unije, olakšavanjem pristupa tržištu, utvrđivanjem normi i promicanjem zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja; kao i unaprijediti suradnju među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

(a)  poboljšati konkurentnost i funkcioniranje unutarnjeg tržišta zahvaljujući lokalnom gospodarstvu, ukloniti neučinkovitosti tržišta i olakšati provedbu pravnog okvira Unije, zaštititi i osnažiti građane, potrošače i poduzeća, uključujući i njihovu radnu snagu, posebno mikropoduzeća te MSP-ove koji doprinose ostvarivanju klimatskih ciljeva i održivom industrijskom rastu, kao i stvaranju uvjeta za stabilno i kvalitetno zapošljavanje, olakšati pristup tržištu, utvrditi norme i promicati zdravlje ljudi, životinja i biljaka te dobrobit životinja, kao i unaprijediti suradnju i dijeljenje najboljih praksi među nadležnim tijelima država članica i između nadležnih tijela država članica i Komisije te decentraliziranih agencija Unije;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta, olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga, javne nabave, nadzora tržišta, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

(a)  povećati djelotvornost unutarnjeg tržišta, promicati lokalni gospodarski razvoj, olakšati sprečavanje i uklanjanje prepreka, podupirati razvoj, provedbu i izvršavanje zakonodavstva Unije u područjima unutarnjeg tržišta robe i usluga, socijalnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva, javne nabave, nadzora tržišta, kao i u područjima prava trgovačkih društava, ugovornog i izvanugovornog prava, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala, financijskih usluga i tržišnog natjecanja, uključujući razvoj alata za upravljanje;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poboljšati konkurentnost poduzeća s posebnim naglaskom na MSP-ove i postizanje dodatnosti s pomoću mjera koje pružaju različite oblike potpore MSP-ovima, pristup tržištima, uključujući internacionalizaciju MSP-ova, povoljnije poslovno okruženje za MSP-ove, konkurentnost sektora, modernizaciju industrije i promicanje poduzetništva;

(b)  ojačati i konkurentnost i održivost poduzeća s posebnim naglaskom na MSP-ove i postizanje dodatnosti s pomoću mjera (ciljevi programa COSME), obraćajući posebnu pozornost na njihove posebne potrebe:

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

i)  pružanjem različitih oblika potpore MSP-ovima potičući rast, promicanje i stvaranje MSP-ova, uključujući mreže poduzeća, razvoj upravljačkih vještina i poticanje mjera proširivanja koje će im omogućiti bolji pristup tržištima i procesima internacionalizacije, kao i oglašavanje proizvoda i usluga;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka ii (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii)  poticanjem povoljnog poslovnog okruženja i okvira za MSP-ove, smanjenjem administrativnog opterećenja, jačanjem konkurentnosti sektora, jamčenjem modernizacije industrije, uključujući njihovu digitalnu transformaciju koja doprinosi otpornom i energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka iii (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii)  promicanjem poduzetničke kulture i pružanjem doprinosa visokokvalitetnom osposobljavanju osoblja MSP-ova;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b – podtočka iv (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iv)  promicanjem novih poslovnih prilika za MSP-ove kojima se prevladavaju strukturne promjene s pomoću ciljanih mjera i drugih inovativnih oblika djelovanja, kao što je otkup poduzeća od strane radnika, kojima se olakšavaju stvaranje radnih mjesta i kontinuitet poslovanja na područjima pogođenim tim promjenama.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 4 088 580 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.  2027. iznosi 5 514 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (6 211 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  1 000 000 000 EUR za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(a)  2 772 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 122 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznos iz stavka 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, posebno s obzirom na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, kao i upotrebe mreža informacijske tehnologije usmjerenih na obradu i razmjenu informacija te upotrebu i razvoj alata informacijske tehnologije.

3.  Iznos iz stavka 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, posebno s obzirom na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, kao i upotrebe mreža informacijske tehnologije usmjerenih na obradu i razmjenu informacija te upotrebu i razvoj alata informacijske tehnologije. Ukupni troškovi za administrativnu i tehničku potporu ograničeni su kako bi se omogućila maksimalna dostupnost Programa za financiranje aktivnosti obuhvaćenih ciljevima Programa te oni ni u kojem slučaju ne prelaze ograničenje od 5 % ukupnog proračuna iz članka 4. stavka 1.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta se sredstva upotrebljavaju u korist predmetne države članice.

6.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov dobrovoljan zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta se sredstva upotrebljavaju u korist predmetne države članice.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe. Komisija objavljuje programe rada donesene za svaki od posebnih ciljeva iz članka 2. stavka 2. te navodi iznose bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti.

Obrazloženje

To je uvriježena praksa u upravljanju programima EU-a.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

(a)  stvaranje odgovarajućih uvjeta za osnaživanje svih sudionika unutarnjeg tržišta, uključujući poduzeća, a posebno mikropoduzeća i MSP-ove, građane i potrošače, civilno društvo i javna tijela transparentnim informacijama i kampanjama za podizanje osviještenosti, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrih praksi, razmjenom i širenjem stručnog znanja te znanja i organizacije u pogledu osposobljavanja;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, krajnje korisnike, civilno društvo i poduzeća koji su predstavnici Unije da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

(b)  osiguravanje mehanizama za građane, potrošače, krajnje korisnike, civilno društvo, poduzeća i zaposlenike koji su predstavnici Unije da doprinose političkim raspravama, politikama i procesu donošenja odluka, posebno podupiranjem funkcioniranja predstavničkih organizacija na nacionalnoj razini i na razini Unije;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje različitih oblika potpore MSP-ovima;

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  olakšavanje pristupa MSP-ova tržištima, pružanje potpore pri njihovu suočavanju s globalnim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom te jačanje vodećeg položaja industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti, uključujući Europsku poduzetničku mrežu;

(b)  olakšavanje pristupa mikropoduzeća, MSP-ova i mreža poduzeća tržištima, uključujući tržišta izvan Unije, pružanje potpore pri njihovu suočavanju s globalnim, ekološkim, gospodarskim i društvenim izazovima i poslovnom internacionalizacijom, olakšavanje potpore za njih tijekom njihova životnog ciklusa te jačanje vodećeg položaja poduzetništva i industrije Unije u globalnim lancima vrijednosti;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, administrativnog opterećenja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se MSP-ove osnažilo da ostvare koristi od unutarnjeg tržišta;

(c)  uklanjanje tržišnih prepreka, smanjivanje administrativnog opterećenja, uključujući smanjivanje prepreka za osnivanje poduzeća i pokretanje poslovanja te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se mikropoduzećima i MSP-ovima omogućilo da ostvare koristi od unutarnjeg tržišta, među ostalim i zahvaljujući pristupu financiranju; pružanje odgovarajućih smjernica, programa mentorstva i obuke, pružanje poslovnih usluga temeljnih na znanju;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšavanje rasta poduzeća, uključujući razvoj vještina i industrijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

(d)  olakšavanje razvoja i rasta održivih poduzeća, podizanje osviještenosti mikropoduzeća i MSP-ova o zakonodavstvu Unije, među ostalim i o pravu EU-a u području okoliša i energije, unapređenje njihovih vještina i razvoj kvalifikacija, olakšavanje novih poslovnih modela i resursno učinkovitih lanaca vrijednosti koji podupiru održivu industrijsku, tehnološku i organizacijsku transformaciju u proizvodnim i uslužnim sektorima;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje konkurentnosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije MSP-ova u suradnju u području inovacija i lanca vrijednosti kroz strateško povezivanje ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

(e)  jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća i cijelih sektora gospodarstva te podupiranje integracije mikropoduzeća i MSP-ova u području tehnoloških, organizacijskih i socijalnih inovacija, unapređenje korporativne društvene odgovornosti i suradnje u lancu vrijednosti kroz strateško povezivanje ekosustava i klastera, uključujući zajedničku klastersku inicijativu;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  poticanje poduzetničkog poslovnog okruženja i poduzetničke kulture, uključujući program mentorstva za nove poduzetnike te podupiranje novoosnovanih poduzeća, poslovne održivosti i rastućih poduzeća.

(f)  poticanje poduzetničkog poslovnog okruženja i poduzetničke kulture, širenje programa mentorstva za nove poduzetnike te podupiranje novoosnovanih poduzeća, poslovne održivosti i rastućih poduzeća, uz posvećivanje posebne pažnje potencijalnim novim poduzetnicima (npr. mladima i ženama), kao i drugim posebnim ciljnim skupinama, primjerice onima koje su socijalno ugrožene ili ranjive.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija može poduprijeti sljedeće posebne mjere radi podupiranja onog što je navedeno u stavcima od (a) do (f):

 

i. ubrzanje, podupiranje i proširenje savjetodavnih usluga putem Europske poduzetničke mreže radi pružanja integrirane i jedinstvene usluge poslovne podrške MSP-ovima iz Unije koji žele istražiti mogućnosti na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te praćenje da se u svim državama članicama pruža usporediva razina kvalitete usluge;

 

ii. pružanje podrške stvaranju mreža poduzeća;

 

iii. podupiranje i proširenje programâ mobilnosti za nove poduzetnike („Erasmus za mlade poduzetnike”) kako bi se poboljšale njihove sposobnosti razvoja vlastitog poduzetničkog znanja, vještina i stavova te kako bi se poboljšao njihov tehnološki kapacitet i upravljanje poduzećem;

 

iv. podupiranje rasta MSP-ova projektima znatnog poslovnog proširenja temeljenog na prilikama ovisnima o kretanjima na tržištu (instrument za rast MSP-ova);

 

v. podupiranje specifičnih mjera za pojedine sektore u područjima obilježenim velikim postotkom mikropoduzeća i MSP-ova i visokim doprinosom BDP-u Unije, kao što je turizam.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Mjere koje se poduzimaju putem Europske poduzetničke mreže iz točke 3.a mogu, među ostalim, uključivati sljedeće:

 

(i) olakšavanje internacionalizacije MSP-ova i identifikacije poslovnih partnera na unutarnjem tržištu, prekogranične poslovne suradnje u području istraživanja i razvoja te partnerstva za prijenos tehnologije, znanja i inovacija;

 

(ii) pružanje informacija, smjernica i personaliziranih savjeta o pravu EU-a, prilikama Unije za financiranje te inicijativama Unije koje utječu na poslovni sektor, među ostalim u pogledu oporezivanja, prava vlasništva, obaveza u pogledu okoliša i energije i prava povezanih s radom i socijalnim osiguranjem;

 

(iii) olakšavanje pristupa MSP-ova stručnom znanju o okolišu, klimi, energetskoj učinkovitosti i uspješnosti;

 

(iv) unaprjeđenje Mreže drugim informacijskim i savjetodavnim mrežama Unije i država članica, posebno EURES-om, inovacijskim centrima EU-a i savjetodavnim centrom InvestEU.

 

Usluge koje se pružaju u okviru Mreže u ime drugih programa Unije financiraju se iz tih programa.

 

Komisija daje prednost mjerama u okviru Mreže za poboljšanje dijelova ili elemenata koji nisu u skladu s minimalnim standardima kako bi se osigurala ujednačena potpora mikropoduzećima i MSP-ovima u cijelom EU-u.

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pokazatelji i minimalni standardi za potrebe mjerenja učinka Mreže u odnosu na posebne ciljeve i učinkovitost aktivnosti programa COSME.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2.

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20., kojima se dopunjuju dodatni oblici potpore MSP-ovima koji nisu predviđeni u ovom stavku.

 

Tim se delegiranim aktima moraju poštovati ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi, posebno ciljevi programa COSME utvrđeni u članku 3. stavku 2.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu mogu sudjelovati u sljedećim djelovanjima:

Komisija može pravnim subjektima osnovanim u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu dozvoliti sudjelovanje u sljedećim djelovanjima:

Obrazloženje

Ovaj bi instrument trebao biti usmjeren prije svega na pružanje potpore europskim korisnicima. Međutim, mogu se dopustiti određena izuzeća za subjekte s poslovnim nastanom u trećim zemljama radi koristi za europske MSP-ove i udruge potrošača, no o tome treba donijeti odluku za svaki slučaj posebno.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kriteriji za evaluaciju i dodjelu

Evaluacija

Obrazloženje

Ovaj se članak u stvarnosti odnosi samo na evaluaciju.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

mogu primati potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] Uredbe (EU) XX [Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se pruža potpora.

mogu primati potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] Uredbe (EU) XX [Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike] ili Uredbom (EU) XX [o uspostavi programa Digitalna Europa], posebno u pogledu cilja naprednih digitalnih vještina, pod uvjetom da su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se pruža potpora.

Obrazloženje

Potrebno je zajamčiti usklađenost s programom Digitalna Europa kako bi se pružila sveobuhvatna strategija EU-a za MSP-ove.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija donosi provedbene akte kojima se uspostavljaju programi rada koji obuhvaćaju aktivnosti programa COSME i kojima se ostvaruje posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b). Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21. stavka 2. Uz elemente iz stavka 1. program rada obuhvaća:

 

(i) iznos namijenjen za svaku aktivnost koja će se financirati;

 

(ii) okvirni raspored provedbe;

 

(iii) upućivanje na druge mjere koje se provode na razini Unije i koje bi mogle biti korisne za MSP-ove i Mrežu u okviru drugih programa i aktivnosti Unije.

 

Program rada i mjere također se objavljuju na internetskim stranicama svih kontaktnih točaka Mreže, kada su one dostupne. To je posebno važno za mjere usmjerene na MSP-ove.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Komisija do kraja siječnja 2021. priprema okvir za provedbu mjera programa COSME koji će uključivati raspored programa rada i poziva, njihove teme i dodijeljena financijska sredstva te druge pojedinosti koje su potrebne radi jamstva transparentnosti i predvidivosti za cijelo razdoblje trajanja Programa te radi poboljšanja kvalitete projekata.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Evaluacije se provode pravodobno, ali najmanje jednom u dvije godine, kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, na temelju praćenja provedenog u skladu s člankom 20., a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Ona uključuje i sveobuhvatnu evaluaciju postupaka, ciljeva i kriterija prihvatljivosti za prioritete sadašnjeg razdoblja financiranja. Na temelju rezultata te privremene evaluacije donose se preporuke za reviziju Programa.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije rade transparentno te priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost na lokalnoj razini.

Obrazloženje

Rezultati programa moraju biti vidljivi u lokalnim zajednicama kako bi se poboljšala informiranost o doprinosu EU-a dobrobiti europskoga društva.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – stupac 2. – redak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1 – Broj MSP-ova koji primaju potporu

1 – Broj MSP-ova koji primaju potporu Programa i Mreže

2 – Broj društava koja primaju potporu sa zaključenim poslovnim partnerstvima

2 – Broj društava koja primaju potporu sa zaključenim poslovnim partnerstvima

 

2.a – Broj poduzetnika koji se koriste sustavima mentorstva i mobilnosti

 

2.a – Skraćenje postupka i smanjenje troškova za osnivanje MSP-a

 

2.c – Broj osnovanih mreža poduzeća u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2.d – Broj država članica koje koriste test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove

 

2.e – Znatan porast broja država članica s jedinstvenim mjestom za pokretanje poduzeća

 

2.f – Povećanje udjela MSP-ova koji izvoze te povećanje udjela MSP-ova koji izvoze u zemlje izvan Unije u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2.g – Znatan porast broja država članica koje provode poduzetnička rješenja namijenjena potencijalnim, mladim i novim poduzetnicima te ženama poduzetnicama, kao i drugim posebnim ciljanim skupinama, u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2.h – Povećanje udjela građana Unije koji žele biti samozaposleni u usporedbi s polaznim vrijednostima

 

2.i – Uspješnost MSP-ova u pogledu održivosti, mjerena među ostalim na temelju povećanja udjela MSP-ova iz Unije koji razvijaju održivo plavo gospodarstvo i zelene proizvode1a i usluge te na temelju poboljšanja njihove učinkovitosti resursa (koja može uključivati energiju, materijale ili vodu, reciklažu itd.), u usporedbi s polaznim vrijednostima.

 

* svi pokazatelji trebaju se usporediti s trenutačnom situacijom u 2018.

 

__________________

 

1a „Zeleni” proizvodi i usluge jesu proizvodi i usluge čija je prevladavajuća namjena smanjenje rizika za okoliš te minimiziranje onečišćenja i korištenja resursa. Proizvodi s ekološkim značajkama (koji imaju ekološki dizajn, ekološke oznake, koji su organski proizvedeni te koji su u velikoj mjeri proizvedeni od recikliranih materijala) također su obuhvaćeni. Izvor: Flash Eurobarometer 342, „MSP-ovi, učinkovito korištenje resursa i zelena tržišta”.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

Referentni dokumenti

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Patrizia Toia

13.6.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renate Sommer

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (15.1.2019)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Sofia Ribeiro

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija i dalje pruža prilike za poduzeća i pojedince, stvara nove proizvode i poslovne modele, ali predstavlja i izazov za donošenje propisa i osiguravanje provedbe.

(2)  Unutarnje tržište mora se stalno prilagođavati brzo promjenjivom okruženju digitalne revolucije i globalizacije. Novo doba digitalnih inovacija i dalje pruža prilike za poduzeća i pojedince, osiguravanjem pristupa financijskim sredstvima za najnoviju generaciju tehnologije stvara nove proizvode i poslovne modele, ali predstavlja i izazov za donošenje propisa i osiguravanje provedbe. S druge strane, svi tržišni igrači zahtijevaju više transparentnosti u lancu opskrbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca, te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja kojim se osiguravaju ravnopravni uvjeti nužni za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)  Znatan dio zakonodavstva Unije temelj je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se posebno odnosi na konkurentnost, normizaciju, zaštitu potrošača, nadzor tržišta i regulaciju prehrambenog lanca te pravila koja se odnose na poslovne, trgovačke i financijske transakcije te promicanje poštenog tržišnog natjecanja s ravnopravnim uvjetima borbom protiv nelojalne konkurencije, što je nužno za funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47. Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi kako bi se poduprla izrada, provedba, praćenje i evaluacija svih politika Unije.

(6)  Razvoj, proizvodnja i diseminacija europske statistike podliježu posebnom europskom statističkom programu utvrđenom Uredbom (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća47 . Kako bi se osigurao kontinuitet izrade i diseminacije europske statistike, novi bi program trebao uključivati i aktivnosti obuhvaćene europskim statističkim programom pružanjem okvira za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike. Novim programom trebao bi se uspostaviti financijski okvir za europsku statistiku za pružanje najnovijih, visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih statističkih podataka o Europi u formatu lako dostupnom korisnicima, u svrhu podrške izradi, provedbi, praćenju i evaluaciji svih politika Unije.

_________________

_________________

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

47 Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027.

(7)  Stoga je primjereno uspostaviti Program za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku („Program”). Program bi se trebao uspostaviti za razdoblje od sedam godina od 2021. do 2027., istovjetno trajanju VFO-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Modernim unutarnjim tržištem promiče se tržišno natjecanje te od njega imaju koristi potrošači, poduzeća i zaposlenici. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima u stvaranju radnih mjesta i rastu preko granica, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Program bi trebao doprinijeti uklanjanju preostalih prepreka i osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele.

(9)  Modernim unutarnjim tržištem promiče se tržišno natjecanje te od njega imaju koristi potrošači, poduzeća i zaposlenici. Bolja upotreba stalno rastućeg unutarnjeg tržišta usluga trebala bi pomoći europskim poduzećima, neovisno o njihovoj veličini, u stvaranju novih radnih mjesta i rastu preko granica, ponudi većeg izbora usluga po boljim cijenama i održavanju visokih standarda za potrošače i radnike. Kako bi se to postiglo, Program bi trebao doprinijeti uklanjanju preostalih prepreka i osiguravanju regulatornog okvira koji može prihvatiti nove inovativne poslovne modele i inicijative kao što su novoosnovana poduzeća.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Regulatorne prepreke na unutarnjem tržištu uklonjene su za mnoge industrijske proizvode s pomoću mehanizama za sprečavanje i donošenja zajedničkih pravila te, ako takva pravila Unije ne postoje, s pomoću načela uzajamnog priznavanja. U područjima za koje ne postoji zakonodavstvo Unije načelo uzajamnog priznavanja znači da za robu koja se zakonito stavlja na tržište u jednoj državi članici postoji pravo slobode kretanja i može se prodavati u drugoj državi članici. Međutim, zbog nedovoljne primjene uzajamnog priznavanja trgovačkim je društvima teško ući na tržišta u drugim državama članicama. Tako gospodarstvo u cjelini propušta prilike, unatoč tome što je tržišna integracija u području trgovine robom dosegnula zavidnu razinu. Program bi stoga trebao biti usmjeren na poboljšanje primjene uzajamnog priznavanja u području robe i smanjenje količine nezakonite i nesukladne robe koja ulazi na tržište.

(10)  Regulatorne prepreke na unutarnjem tržištu za mnoge industrijske proizvode uklonjene su mehanizmima sprječavanja i donošenjem zajedničkih pravila te, u slučajevima gdje takva pravila Unije ne postoje, načelima uzajamnog priznavanja. U područjima gdje ne postoji zakonodavstvo Unije načelo uzajamnog priznavanja znači da za robu koja se zakonito stavlja na tržište u jednoj državi članici postoji pravo slobode kretanja i može se prodavati u drugoj državi članici. Međutim, zbog nedovoljne primjene uzajamnog priznavanja trgovačkim je društvima teško ući na tržišta u drugim državama članicama, posebno onima koja posluju u prekograničnom kontekstu. Tako gospodarstvo u cjelini propušta prilike, unatoč tome što je tržišna integracija u području robe dosegnula visoku razinu. Program bi stoga trebao biti usmjeren na poboljšanje primjene uzajamnog priznavanja u području robe i na smanjenje količine nezakonite i nesukladne robe koja ulazi na tržište te robe koja bi mogla ugroziti zdravlje potrošača.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Novi regulatorni izazovi te izazovi u pogledu izvršavanja zakonodavstva odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije u vezi s pitanjima kao što su kibersigurnost, internet stvari ili umjetna inteligencija. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i odgovornosti u pogledu njih kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje ostvarivanje koristi od tih pravila. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i osiguravanju provedbe Unijina sustava odgovornosti za proizvode kojim se potiču inovacije.

(11)  Novi izazovi povezani sa zakonodavstvom i njegovom provedbom odnose se na brzo promjenjivo okruženje digitalne revolucije te se dotiču pitanja kao što su kibersigurnost, internet stvari ili umjetna inteligencija. U slučaju nastanka štete ključna su stroga pravila u pogledu sigurnosti proizvoda i odgovornosti u pogledu njih, napisana na jasan i razumljiv način, kako bi se osigurao odgovor politike kojim se europskim građanima, uključujući potrošače i poduzeća, omogućuje ostvarivanje koristi od tih pravila. Program bi stoga trebao pridonijeti brzoj prilagodbi i osiguravanju provedbe sustava odgovornosti Unije za proizvode kojim se potiču inovacije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije dovodi one koji ispunjavaju obveze u nepovoljniji položaj te može ugroziti potrošače. Mnogi poduzetnici ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije ili čak na globalnoj razini. Konkretno, u slučaju e-trgovine tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda pružanjem pravih poticaja za poduzetnike, jačanjem provjera usklađenosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Program bi trebao doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i bližu integraciju aktivnosti nadzora tržišta.

(12)  Stavljanje na tržište proizvoda koji nisu usklađeni s pravom Unije ili nehomologiranih proizvoda dovodi one koji ispunjavaju obveze u nepovoljniji položaj te može ugroziti potrošače. Mnogi poduzetnici ne poštuju pravila bilo zbog nedostatka znanja ili namjerno kako bi ostvarili konkurentsku prednost. Tijela za nadzor tržišta često nemaju dovoljno sredstava i ograničena su nacionalnim granicama, a poduzetnici trguju na razini Unije, u prekograničnom kontekstu ili čak na globalnoj razini. Tijela za nadzor tržišta imaju velike poteškoće pri praćenju neusklađenih proizvoda uvezenih iz trećih zemalja i utvrđivanju odgovornog subjekta unutar njihove nadležnosti, što se posebno odnosi na područje elektroničke trgovine. Programom bi se stoga trebalo nastojati ojačati usklađenost proizvoda pružanjem pravih poticaja za poduzetnike, jačanjem provjera usklađenosti i promicanjem tješnje prekogranične suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Programom mi se trebalo doprinijeti konsolidaciji postojećeg okvira za aktivnosti nadzora tržišta, poticati zajednička djelovanja tijela za nadzor tržišta iz različitih država članica, poboljšati razmjenu informacija te promicati konvergenciju i jaču integraciju aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  S obzirom na to da potrošačka tržišta ne poznaju granice s razvojem internetskih usluga u području trgovine i usluga putovanja, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati odgovarajuću zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga, prema potrebi, trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s relevantnim tijelima koja se nalaze u ključnim partnerskim trećim zemljama koje trguju s Unijom.

(14)  Kako zbog stalnog i brzog razvoja internetskih usluga u području trgovine potrošačka tržišta ne poznaju granice, važno je osigurati da potrošači koji borave u Uniji mogu imati odgovarajuću zaštitu pri uvozu robe i usluga gospodarskih subjekata sa sjedištem u trećim zemljama. Programom bi se stoga trebalo omogućiti pružanje potpore suradnji s nadležnim tijelima u ključnim trećim zemljama koje su trgovinski partneri Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To znači da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave te uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima. Osim toga, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva pružanje ažuriranih informacija o pravima poduzeća i građana, ali i informacijama o administrativnim formalnostima. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, potrebno je povezivanje nacionalnih uprava na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta i pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se građanima olakšao svakodnevni život i sposobnost poduzeća da trguju preko granica.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi Programa i kako bi se građanima i poduzećima olakšao život, potrebno je u svim područjima uspostaviti visokokvalitetne javne službe usmjerene na korisnika. To podrazumijeva da će javne uprave morati početi raditi na nove načine, smanjiti izolaciju različitih dijelova uprave i uključiti se u zajedničko stvaranje tih javnih usluga s građanima i poduzećima na lokalnoj, regionalnoj, prekograničnoj i nacionalnoj razini, uz osiguravanje lakše dostupnosti internetskim stranicama državnih tijela na kojima se lakše mogu pronaći ključne informacije (AM61, ECR). Nadalje, stalno i postojano povećanje prekograničnih aktivnosti na unutarnjem tržištu zahtijeva redovito pružanje ažuriranih informacija o pravima i obvezama poduzeća i građana, ali i informacija o administrativnim formalnostima i pripadajućim pristojbama. Uz to, pružanje pravnih savjeta i pomoć pri rješavanju problema koji se pojavljuju na nadnacionalnoj razini postaju ključni. Nadalje, nužno je, po potrebi, povezivanje regionalnih i nacionalnih uprava, na jednostavan i učinkovit način, kao i evaluacija funkcioniranja unutarnjeg tržišta na terenu. Programom bi se stoga trebalo podupirati sljedeće postojeće alate za upravljanje unutarnjim tržištem: portal „Vaša Europa”, koji bi trebao biti okosnica nadolazećeg jedinstvenog digitalnog pristupnika, službu Vaša Europa – Savjeti, mrežu SOLVIT, informacijski sustav unutarnjeg tržišta te pregled rezultata jedinstvenog tržišta kako bi se poboljšao svakodnevni život građana i mogućnost poduzeća da obavljaju prekograničnu trgovinu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Programom bi se trebala promicati i ispravna i potpuna provedba i primjena pravnog okvira Unije za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma u državama članicama te razvoj budućih politika za rješavanje novih izazova u tom području. Njime bi se trebale podupirati i relevantne aktivnosti međunarodnih organizacija od europskog interesa, kao što su Odbor stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma u Vijeću Europe.

(18)  Programom bi se trebala promicati i ispravna i potpuna provedba i primjena pravnog okvira Unije unutar kojeg države članice sprječavaju pranje novca i financiranje terorizma te razvoj budućih politika za rješavanje novih izazova u tom području radi pronalaženja i primjene rješenja za sprječavanje i suzbijanje tih pojava. Njime bi se trebale podupirati i relevantne aktivnosti međunarodnih organizacija od europskog interesa, kao što su Odbor stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma u Vijeću Europe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  S obzirom na to da unutarnje tržište, kako je utvrđeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji, uključuje sustav kojim se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja, program bi trebao podupirati politiku Unije o tržišnom natjecanju, mreže i suradnju s nacionalnim tijelima i sudovima, kao i doprijeti do šire skupine dionika u priopćavanju i objašnjavanju prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju.

(20)  S obzirom na to da unutarnje tržište, kako je utvrđeno u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji, uključuje sustav kojim se osigurava nenarušavanje tržišnog natjecanja, programom bi se trebala podupirati politika Unije o tržišnom natjecanju, mreže i suradnja s nacionalnim i međunarodnim tijelima i sudovima, kao i doprijeti do šire skupine dionika u priopćavanju i objašnjavanju prava, koristi i obveza politike Unije o tržišnom natjecanju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  MSP-ovi dijele zajedničke izazove koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

(23)  MSP-ovi dijele zajedničke izazove koji ne utječu na veća poduzeća u jednakoj mjeri u pogledu dobivanja financijskih sredstava, pronalaska kvalificirane radne snage, smanjenja administrativnog opterećenja, prihvaćanja kreativnosti i inovacije, pristupa tržištima i poticanja aktivnosti internacionalizacije. Treba obratiti posebnu pozornost na MSP-ove u regijama s posebnim ograničenjima, poput planinskih područja i najudaljenijih regija, gdje su MSP-ovi jedini izvor gospodarske aktivnosti i zaposlenosti. Programom bi se trebali razmjerno rješavati takvi tržišni nedostaci, ali ne bi se trebalo neopravdano narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer im je teško dokazati kreditnu sposobnost te nemaju dovoljno kolaterala. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. da sudjeluju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacija te da unaprijede svoju radnu snagu. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stope stvaranja, rasta i preživljavanja poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća u kontekstu poslovnog nasljeđivanja.

(24)  Mnogi problemi konkurentnosti Unije uključuju poteškoće koje MSP-ovi imaju u dobivanju financijskih sredstava jer im je teško dokazati kreditnu sposobnost te nemaju dovoljno kolaterala. Dodatni izazovi u području financiranja uzrokovani su potrebom MSP-ova da ostanu konkurentni, npr. sudjelovanjem u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inovacije te unaprjeđenjem radne snage. Ograničeni pristup financiranju negativno utječe na stvaranje, rast, lokalno gospodarstvo i stope opstanka poduzeća te na spremnost novih poduzetnika da preuzmu održiva poduzeća kod nasljeđivanja poduzeća.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihova životnog ciklusa. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju razvijenom u odnosu na MSP-ove i industrijske sektore te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Programom bi se trebalo dodatno težiti njegovu rastu i proširiti njegov geografski opseg te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u komplementarnosti s drugim inicijativama Unije.

(27)  Programom bi se MSP-ovima trebala omogućiti djelotvorna potpora tijekom njihovog životnog ciklusa uz sprječavanje rodne diskriminacije i fokusiranje na poticanje mladih ljudi iz ruralnih područja da se bave poduzetničkim aktivnostima i tako spriječe raseljavanje ruralnih područja. On bi se trebao temeljiti na jedinstvenom znanju i stručnom znanju o MSP-ovima i industrijskim sektorima te na dugogodišnjem iskustvu u radu s europskim, nacionalnim i regionalnim dionicima. Ta bi se potpora trebala temeljiti na uspješnom iskustvu Europske poduzetničke mreže kao jedinstvene kontaktne točke za poboljšanje konkurentnosti MSP-ova i razvoja njihova poslovanja na jedinstvenom tržištu i izvan njega. U okviru Mreže planira se nastaviti pružati usluge u ime drugih programa Unije, posebno za program Obzor 2020., uz upotrebu financijskih sredstava iz tih programa. Program mentorstva za nove poduzetnike trebao bi i dalje biti sredstvo kojim se novim ili potencijalnim poduzetnicima omogućuje stjecanje iskustva u poslovanju povezivanjem s iskusnim poduzetnikom iz druge zemlje i time omogućuje jačanje poduzetničkih talenata. Trebalo bi se i dalje težiti rastu programa i proširivanju njegovog geografskog opsega te tako ponuditi širi raspon mogućnosti povezivanja za poduzetnike, prema potrebi u nadopuni s drugim inicijativama Unije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i proširivanja MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja. Zajedničke klasterske inicijative trebale bi postići kritičnu masu kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava, klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati s nastavkom financiranja ako se ostvare uspješnost i ključne etape sudjelovanja. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti preko klasterskih organizacija za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, niskougljična i resursno učinkovita rješenja, kreativnost i dizajn, unapređenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti rastu i izgraditi veze s Unijinim (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

(28)  Klasteri su strateški alat za podupiranje konkurentnosti i povećavanja broja MSP-ova jer nude povoljna poslovna okruženja. Zajedničkim klasterskim inicijativima trebala bi se postići kritična masa kako bi se ubrzao rast MSP-ova. Povezivanjem specijaliziranih ekosustava klasteri stvaraju nove poslovne mogućnosti za MSP-ove te ih se bolje integrira u europske i globalne strateške lance vrijednosti. Potpora bi se trebala pružiti za razvoj transnacionalnih partnerskih strategija i provedbu zajedničkih aktivnosti, uz potporu europske platforme za suradnju klastera. Održiva partnerstva trebala bi se poticati nastavkom financiranja ako se postignu ključni ciljevi sudjelovanja i uspješnosti. Izravna potpora MSP-ovima trebala bi se usmjeriti kroz klasterske organizacije za sljedeće: prihvaćanje naprednih tehnologija, nove poslovne modele, rješenja s niskom razinom ugljika i učinkovitim korištenjem resursa, kreativnost i dizajn, unaprjeđenje vještina, privlačenje talenata, ubrzavanje poduzetništva i internacionalizaciju. Ostali specijalizirani subjekti koji pružaju potporu MSP-ovima trebali bi biti povezani kako bi se olakšala industrijska transformacija i provedba strategija pametne specijalizacije. Programom bi se stoga trebalo pridonijeti rastu i izgraditi veze s (digitalnim) inovacijskim centrima i ulaganjima Unije u okviru kohezijske politike i programa Obzor Europa. Mogu se razmotriti i sinergije s programom Erasmus.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe hranom nužna je kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe hranom preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje.

(44)  Visoka razina zdravstvene zaštite u cijelom lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima nužna je kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Siguran i održiv lanac opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima preduvjet je za društvo i unutarnje tržište. Prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane narušavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta ograničavanjem kretanja osoba i robe te otežavanjem proizvodnje. Kako bi se spriječile prekogranične zdravstvene krize i panične reakcije na incidente povezane sa sigurnošću hrane, programom bi se trebali podupirati konkretni koraci, poput uvođenja hitnih mjera u slučaju kriznih situacija i nepredviđenih događaja koji utječu na zdravlje životinja i bilja, uz stvaranje mehanizma za izravni pristup kriznim pričuvama Unije u svrhu hitrog, djelotvornog i uspješnog rješavanja takvih izvanrednih stanja. Stoga bi sprječavanje pojave novih i nepoznatih štetnih organizama i bolesti trebao biti jedan od ključnih prioriteta.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Opći je cilj prava Unije u području prehrambenog lanca pridonijeti visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu, pridonijeti poboljšanju dobrobiti životinja, doprinijeti visokoj razini zaštite i informiranja potrošača te visokoj razini zaštite okoliša, uključujući očuvanje biološke raznolikosti, uz istodobno poboljšanje održivosti europske proizvodnje hrane i hrane za životinje, povećanje standarda kvalitete u cijeloj Uniji, povećanje konkurentnosti Unijine industrije hrane i hrane za životinje te davanje prednosti stvaranju radnih mjesta.

(45)  Opći cilj prava Unije u području prehrambenog lanca je pridonijeti visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu, zajamčiti prehrambene proizvode po razumnim cijenama, pridonijeti poboljšanju dobrobiti životinja, osigurati pošten ishod za poljoprivrednike, stabilizirati tržišta i doprinijeti visokoj razini zaštite i informiranja potrošača te visokoj razini zaštite okoliša, uključujući očuvanje biološke raznolikosti, uz istodobno poboljšanje održivosti europske proizvodnje hrane i hrane za životinje, smanjenje rasipanja hrane, povećanje standarda kvalitete u cijeloj Uniji, povećanje konkurentnosti industrije hrane i hrane za životinje u Uniji te davanje prednosti stvaranju radnih mjesta.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

(46)  S obzirom na posebnu prirodu djelovanja koja se odnose na visoku razinu zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, u ovoj je Uredbi potrebno predvidjeti posebne kriterije prihvatljivosti za dodjelu bespovratnih sredstava i upotrebu javne nabave. Posebno, odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) Europskog parlamenta i Vijeća61 („Financijska uredba”), kao iznimka u odnosu na načelo zabrane retroaktivnosti, troškovi hitnih mjera, zbog njihove hitne i nepredvidive prirode, trebali bi biti prihvatljivi i uključivati i troškove nastale kao rezultat sumnje na pojavu bolesti ili štetnog organizma, pod uvjetom da je ta pojava potvrđena i da je Komisija o njoj obaviještena. Komisija bi trebala preuzeti odgovarajuće proračunske obveze i plaćanje prihvatljivih rashoda nakon potpisivanja pravnih obveza i procjene zahtjeva za plaćanje država članica. Kada je moguće dokazati da su određene prakse Unije uzrokovale hitne slučajeve u području zdravlja ljudi, životinja i bilja u prehrambenom lancu, potrebno je poduzeti mjere za izmjenu tih praksi. Troškovi bi trebali biti prihvatljivi i za mjere prevencije i zaštite koje su poduzete u slučaju izravne prijetnje stanju zdravlja u Uniji kao posljedica pojave ili razvoja, na području treće zemlje, države članice ili prekomorskih zemalja i područja, određenih bolesti životinja i zoonoza, kao i u odnosu na mjere zaštite ili druge relevantne aktivnosti poduzete kao potpora zdravstvenom stanju bilja u Uniji.

_________________

_________________

61 [dodati]

61 [dodati]

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)