Procedūra : 2018/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0052/2019

Pateikti tekstai :

A8-0052/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0073

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 862kWORD 259k
30.1.2019
PE 628.465v02-00 A8-0052/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Nicola Danti

Nuomonės referentai (*):

Ralph Packet, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Lukas Mandl, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Patrizia Toia, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Sofia Ribeiro, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0441),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 2 dalį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 114, 173 ir 338 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0254/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Žemes ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0052/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – Sąjungos pamatas. Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo svarbiausias augimo, konkurencijos ir užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos verslo subjektams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių bei masto ekonomija bei padidėjo jų pramoninis konkurencingumas. Vidaus rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1)  vidaus rinka – Sąjungos pamatas. Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo svarbiausias augimo, konkurencijos ir užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos verslo subjektams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių bei masto ekonomija bei padidėjo jų pramoninis konkurencingumas ir ji turėti toliau vienodai teikti naudos visiems piliečiams. Vidaus rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą mažesnėmis kainomis, užtikrinant aukštą siūlomų produktų ir paslaugų kokybę. Vidaus rinka toliau išlieka labiau integruotos rinkos ir stipresnės, labiau subalansuotos ir teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis labiau globalėjančiame pasaulyje, taip pat ji yra pagrindinis veiksnys siekiant pereiti prie tausiu išteklių naudojimu ir efektyviu energijos vartojimu pagrįstos tvarios ekonomikos, reaguojant į augantį spaudimą dėl klimato kaitos;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis nuolat atveria galimybių verslo subjektams ir asmenims, skatina kurti naujus produktus ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždavinius;

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis nuolat atveria galimybių ir suteikia naudos ekonomikai ir kasdieniam gyvenimui, visų pirma verslo subjektams ir asmenims, skatina kurti naujus produktus ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo bei vartotojų apsaugos ir saugumo užtikrinimo uždavinius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma vartotojų ir verslo subjektų naudai reglamentuoja konkurencingumą, standartizaciją, tarpusavio pripažinimą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję ir su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4)  nepagrįstos, diskriminacinės ir neproporcingos tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtys vis dar nėra pašalintos ir vis iškyla naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. Netinkamas galiojančių taisyklių įgyvendinimas, laisvo prekių ir paslaugų judėjimo kliūtys ir žemas tarpvalstybinių viešųjų pirkimų lygis riboja verslo subjektų ir vartotojų galimybes. Pagaliau, tokioms kliūtims įveikti reikia piliečių pasitikėjimo Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti augimą apsaugant viešąjį interesą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių, visų pirma labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę, skaidrią, supaprastintą ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai veikiančią ir tvarią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes, kurioje būtų atsižvelgta į esamų programų patirtį. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą, vengiant dubliavimosi su susijusiomis Sąjungos programomis ir veiksmais;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima dabartinė Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos duomenų rinkimo, taip pat plėtojimo, rengimo, tinkamo naudojimo, taikymo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika, taip pat tokių sričių kaip prekyba ir migracija, siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą laikantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio;

__________________

__________________

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  todėl tikslinga parengti vidaus rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir Europos statistikos programą (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

(7)  todėl tikslinga parengti bendrosios rinkos programą, kuri stiprintų vidaus rinką ir gerintų jos veikimą įmonių, ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo ir tvarumo, standartizavimo, rinkos priežiūros, vartotojų apsaugos, maisto tiekimo grandinės ir Europos statistikos srityse (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, piliečiams, įskaitant vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma MVĮ, konkurencingumą, tačiau taip pat remti vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei verslo subjektų ir asmenų informuotumo didinimą suteikiant jiems tinkamas priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, piliečiams, įskaitant vartotojus ir darbuotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumą ir tvarumą, tačiau taip pat aukšto lygio vartotojų apsaugą remiant vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių, taip pat aplinkos ir socialinių standartų taikymą bei verslo subjektų ir asmenų informuotumo didinimą suteikiant jiems tinkamas priemones, tinkamus duomenis ir pagalbą, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma per mokymo programas, keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  moderni vidaus rinka skatina konkurenciją, teikia naudą vartotojams, verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais;

(9)  moderni vidaus rinka, kuri yra pagrįsta nešališkumo, skaidrumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais, skatina konkurenciją, teikia naudą vartotojams, verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti geriau stebėti vidaus rinkos pokyčius, įskaitant naujų technologinių pokyčių poveikį, nustatyti ir šalinti likusias nepagrįstas, diskriminacine ir neproporcingas kliūtis ir užtikrinti, kad reglamentavimo sistema būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais, įskaitant bendradarbiaujamosios ekonomikos modelius ir socialinį verslumą, užtikrinant aukšto lygio socialinę apsaugą, be kita ko, ir verslininkų socialinę apsaugą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  su daugeliu pramonės gaminių susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos mechanizmus, priimant bendras taisykles ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės aktų, abipusio pripažinimo principas reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje teisėtai parduodamoms prekėms galioja laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti parduodamos kitoje valstybėje narėje. Tačiau dėl nepakankamo abipusio pripažinimo principo taikymo bendrovėms būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga didelė integracija, tai lemia prarastas galimybes visai ekonomikai. Todėl programa turėtų būti siekiama prekių srityje gerinti abipusio pripažinimo taikymą ir sumažinti neteisėtai ir reikalavimų neatitinkančių į rinką patenkančių prekių kiekį;

(10)  su daugeliu pramonės gaminių susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos mechanizmus, priimant bendras taisykles ir standartus ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės aktų, tarpusavio pripažinimo principas reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje teisėtai parduodamoms prekėms galioja laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti parduodamos kitoje valstybėje narėje, nebent atitinkama valstybė narė turėtų priežasčių prieštarauti prekių pardavimui, su sąlyga, kad toks apribojimas būtų nediskriminacinis, pagrįstas teisėtais viešojo intereso tikslais, nustatytais Sutarties 36 straipsnyje arba pripažintais Teisingumo Teismo praktikoje, ir proporcingas siekiamam tikslui. Tačiau dėl nepakankamo tarpusavio pripažinimo principo taikymo, pvz., nepagrįstų ar neproporcingų apribojimų, bendrovėms būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga didelė integracija, tai lemia prarastas galimybes visai ekonomikai. Reglamento (ES) Nr. xxx/2018 dėl tarpusavio pripažinimo peržiūra padės padidinti ekonominę naudą šioje srityje. Todėl programa turėtų būti siekiama prekių srityje gerinti tarpusavio pripažinimo taikymą ir sumažinti neteisėtai ir reikalavimų neatitinkančių į rinką patenkančių prekių kiekį rengiant tikslines informuotumo didinimo kampanijas, teikiant mokymus, remiant gaminių kontaktinius centrus, kompetentingoms institucijoms geriau bendradarbiaujant tarpusavio pripažinimo tikslais ir stiprinant rinkos priežiūrą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais atvejais, kai padaroma žala, griežtomis produkto saugos ir atsakomybės taisyklėmis užtikrinama politikos priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas;

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, duomenų apsauga ir privatumu, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu ir susijusiais etikos standartais. Tais atvejais, kai padaroma žala, labai reikia griežtų produktų saugos ir aiškios atsakomybės taisyklių ir griežtai užtikrinti jų vykdymą, kad politikos priemonė leistų visiems Sąjungos piliečiams, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti geresnį jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas, užtikrinant naudotojų saugą ir saugumą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pateikiant į rinką Sąjungos teisės neatitinkančius produktus, šią teisę atitinkantys produktai patenka į nepalankią padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, dažniau atliekant atitikties patikras ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. Programa taip pat turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

(12)  į rinką pateikiami Sąjungos teisės neatitinkantys produktai kelia grėsmę Sąjungos piliečiams ir vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar tokie produktai pateikiami rinkai įprastu būdu, ar elektroninėms priemonėmis, ir nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti Sąjungoje, ar patenka į ją iš trečiųjų valstybių. Reikalavimus atitinkančius produktus parduodantiems ekonominės veiklos vykdytojams tenka nevienodomis sąlygomis konkuruoti su subjektais, kurie nesilaiko taisyklių dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą ar atlikti rizikos vertinimų arba saugos bandymų, nes jos fiziškai negali pasiekti produktų. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį gerinant rinkos priežiūrą, nustatant aiškias, skaidrias ir išsamias taisykles ekonominės veiklos vykdytojams, gerinant informuotumą apie taikomas Sąjungos produktų saugos taisykles, dažniau atliekant atitikties patikras, be kita ko, sistemingai tikrinant produktų mėginius, atitinkančius reikšmingą kiekvieno rinkai pateikiamo produkto tipo procentinę dalį, rinkos priežiūros institucijoms vykdant kontrolinius pirkimus ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. Programa taip pat turėtų būti padedama konsoliduoti esamą rinkos priežiūros veiklos sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją, visų pirma užtikrinant, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/8581a nustatyti nauji reikalavimai būtų griežtai vykdomi siekiant išvengti reikalavimų neatitinkančių produktų pardavimo Europos piliečiams. Taigi programa turėtų būti sustiprinti rinkos priežiūros institucijų pajėgumai visoje Sąjungoje ir prisidedama prie didesnio valstybių narių tarpusavio homogeniškumo, valstybėms narėms iš vidaus rinkos gaunant vienodą naudą ekonominės gerovės ir tvaraus augimo aspektu, kartu kiekvienam atvejui pritaikytu būdu sprendžiant jų konkrečių poreikių klausimus;

 

_____________________

 

1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  produktų sauga yra svarbi visiems. Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar produktas atitinka saugos reikalavimus dar prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga sukūrė atitikties vertinimo institucijų akreditavimo sistemą, kurią taikant tikrinama šių institucijų kompetencija, nešališkumas ir nepriklausomumas. Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji būtų vienodai griežtai taikoma visoje Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, užtikrinančios, kad atitikties vertinimo institucijos toliau atitiktų reglamentavimo reikalavimus ir stiprintų Europos akreditavimo sistemą, visų pirma naujų rūšių politiką remiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/200848 14 straipsnyje nurodytą Europos akreditavimo organizaciją (EA);

(13)  produktų sauga yra svarbi visiems. Atitikties vertinimo institucijos tikrina, ar produktas atitinka saugos reikalavimus dar prieš jį pateikiant rinkai. Todėl ypatingai svarbu, kad atitikties vertinimo institucijos būtų patikimos ir kompetentingos. Sąjunga sukūrė atitikties vertinimo institucijų akreditavimo sistemą, kurią taikant tikrinama šių institucijų kompetencija, nešališkumas ir nepriklausomumas. Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/200848 nacionaliniu lygmeniu buvo įgyvendinamas daugeliu įvairių būdų. Ši įvairovė susijusi su rinkos priežiūros institucijų pasidalijimu kompetencija, vidaus koordinavimo mechanizmais nacionaliniu lygmeniu, rinkos priežiūrai skirtų ir naudojamų finansinių išteklių mastu, rinkos priežiūros strategijomis ir metodais, taip pat galiomis produktų neatitikties reikalavimams atveju ir sankcijų už pažeidimus lygiu, todėl ji lemia nevienodą derinamųjų Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Dėl šio nevienodo įgyvendinimo rinkos priežiūra vienose valstybėse narėse tapo griežtesnė nei kitose, todėl atgrasomasis priemonių poveikis gali būti mažesnis ir dėl to įmonių veiklos sąlygos gali tapti nevienodos kai kuriose valstybėse narėse ir galiausiai visoje Sąjungoje gali imti skirtis produktų saugos lygis. Pagrindinis uždavinys – išlaikyti visos akreditavimo sistemos atitiktį naujausiems technikos laimėjimams ir užtikrinti, kad ji būtų vienodai griežtai taikoma visoje Sąjungoje. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, užtikrinančios, kad atitikties vertinimo institucijos toliau atitiktų reglamentavimo reikalavimus, visų pirma naudojantis trečiųjų šalių vertinimu, siekiant sustiprinti nešališkas ir nepriklausomas procedūras, ir stiprinančios Europos akreditavimo sistemą, visų pirma naujų rūšių politiką remiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 14 straipsnyje nurodytą Europos akreditavimo organizaciją (EA);

__________________

__________________

48 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

48 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  vartotojų rinkoms plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis atitinkama apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė prireikus remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

(14)  elektroninės prekybos plėtra gali kelti tam tikrų problemų, susijusių su galutinių naudotojų sveikatos ir saugos apsauga nuo reikalavimų neatitinkančių gaminių. vartotojų rinkoms plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis lygiaverte apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė prireikus remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės, kad būtų keičiamasi informacija apie reikalavimų neatitinkančius produktus, naujausią mokslo raidą ir naujas technologijas, naują riziką ir kitus su kontrolės veikla susijusius aspektus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir konkurencingą vidaus rinką valdžios institucijos naudoja viešuosius pirkimus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES49, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir Europos Parlamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51 numatyta valdžios institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams, įskaitant vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos bendrojo vidaus produkto, integravimo ir veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, didinamas skaidrumas, skatinamas integralumas ir geresni duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems viešiesiems pirkimams šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų įgyvendinimą;

(15)  siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir konkurencingą vidaus rinką valdžios institucijos naudoja viešuosius pirkimus, be kita ko, kai tai atitinka taikytinus Sąjungos teisės aktus, taikydamos kitus kriterijus, nei vien tik mažiausios kainos ar ekonominio efektyvumo, ir atsižvelgdamos, be kita ko, į kokybinius, aplinkos, sąžiningos prekybos ir socialinius aspektus bei sudarydamos palankesnes sąlygas didelės apimties infrastruktūros darbų viešuosius pirkimus suskirstyti dalimis. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES49, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir Europos Parlamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51 numatyta valdžios institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams, įskaitant vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos bendrojo vidaus produkto, integravimo ir veiksmingo veikimo teisinė sistema. Teisingai įgyvendinamos viešųjų pirkimų taisyklės yra itin svarbi bendrosios rinkos stiprinimo, Sąjungos įmonių augimo skatinimo ir darbo vietų Sąjungoje kūrimo priemonė. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų pirkėjų profesionalumas, kad būtų palengvintos ir pagerintos MVĮ ir labai mažų įmonių galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, visų pirma teikiant konsultavimo paslaugas ir mokymus, didinamas skaidrumas, skatinamas integralumas ir geresni duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems viešiesiems pirkimams šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, remiantis Europos ir tarptautiniais standartais, teikiant gaires, stiprinant nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų įgyvendinimą;

__________________

__________________

49 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

49 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos, kurios būtų vis labiau orientuotos į skaitmenines technologijas ir visiškai prieinamos, ir toliau stiprinamos e. administracijos ir e. valdžios priemonės, užtikrinant tinkamą duomenų saugumą ir privatumą. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą į inovatyvesnę, tam, kad panaikintų įvairių jų administracinių padalinių atskirumą irkurtų šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia, kad būtų galima gauti naujausią, tikslią ir lengvai suprantamą informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją, ir šiuos formalumus supaprastinti. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas, padėti valdžios institucijoms siekti tų tikslų ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Esamos vidaus rinkos valdymo priemonės jau labai padeda siekti tų tikslų. Dėl šios priežasties ir siekiant neatsilikti nuo technologinių ir rinkos pokyčių ir spręsti naujus reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždavinius programa turėtų padėti didinti vidaus rinkos valdymo priemonių kokybę, matomumą, skaidrumą ir patikimumą. Todėl programa turėtų būti remiamos, be kita ko, šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  programa turėtų būti remiamas bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei sutarčių teisę apimančios Sąjungos reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant didinti verslo efektyvumą ir konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant bendrovių veiklos poveikį patiriančių suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius uždavinius. Programa taip pat turėtų būti užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių informavimas ir pagalba joms bei atitinkamos srities informacijos mainų skatinimas. Programa turėtų toliau būti remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant didinti su sutarčių teise ir deliktine teise susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į atsirandančias technologijas, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D spausdinimą. Programa turėtų būti siekiama skatinti duomenimis pagrįstą ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos ekonomika;

(17)  programa turėtų būti remiamas bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei sutarčių teisę apimančios Sąjungos reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant didinti verslo, visų pirma MVĮ, efektyvumą ir konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant bendrovių veiklos poveikį patiriančių suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius uždavinius. Programa taip pat turėtų būti užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių informavimas ir pagalba joms bei atitinkamos srities informacijos mainų skatinimas. Programa turėtų toliau būti remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant didinti su sutarčių teise ir deliktine teise susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į atsirandančias technologijas, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D spausdinimą. Programa turėtų būti siekiama skatinti duomenimis pagrįstą ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos ekonomika, kartu užtikrinant aukštą privatumo apsaugos lygį;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti remiama Sąjungos konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei teismais ir platesnė suinteresuotųjų šalių grupės aprėptis informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus;

(20)   atsižvelgiant į tai, kad Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo apima taisyklių sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti padedama remti Sąjungos konkurencijos politiką gerinant ir stiprinant bendradarbiavimą su Europos konkurencijos tinklu ir su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei teismais, be kita ko, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, ir platesnę suinteresuotųjų šalių grupės aprėptį informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus. Programa visų pirma turėtų padėti Komisijai pagerinti rinkos pokyčių analizę ir vertinimą, be kita ko, plačiai naudojant sektorių tyrimus ir sistemingai dalijantis rezultatais ir geriausia praktika Europos konkurencijos tinkle. Tai turėtų padėti užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu, ir suteikti galių įmonėms, visų pirma MVĮ, ir vartotojams, kad būtų galima pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  įgyvendinant programą visų pirma turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su esminiais neigiamais padariniais konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be paliovos didėjantis duomenų naudojimas atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą dirbtiniam intelektui ir kitoms IT priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad programa būtų remiami tinklai ir bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis ir teismais, atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš esmės priklauso nuo minėtų subjektų veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą konkurencijos politikos svarbą apsaugant vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė veikla, programa taip pat turėtų būti remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, su trečiosios valstybės valdžios institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios į programą įtrauktos iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos programai didelę įtaką visų pirma daro spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir skaitmeninės ekspertizės technologija, kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, numatoma, kad įgyvendinant šią programos dalį bus privaloma imtis lanksčių priemonių siekiant patenkinti kintančius poreikius;

(21)  įgyvendinant programą visų pirma turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su esminiais neigiamais padariniais konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be paliovos didėjantis duomenų naudojimas atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą dirbtiniam intelektui, dideliems duomenų rinkiniams, algoritmams ir kitoms IT priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad programa būtų remiami tinklai ir platesnis ir glaudesnis bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis ir teismais, atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš esmės priklauso nuo minėtų subjektų veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą konkurencijos politikos svarbą apsaugant vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė veikla, programa taip pat turėtų būti remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, su trečiosios valstybės valdžios institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje teikiamomis galimybėmis. Visų pirma būtina parodyti realią Sąjungos konkurencijos politikos naudą Europos piliečiams, įtraukiant pilietinės visuomenės grupes ir tiesiogiai paveiktus suinteresuotuosius subjektus. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios į programą įtrauktos iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos programai didelę įtaką visų pirma daro dinamiški ir spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su skaitmeninių technologijų raida, dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais duomenų rinkiniais, kibernetiniu saugumu ir skaitmeninės ekspertizės technologija, kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, numatoma, kad įgyvendinant šią programos dalį bus privaloma imtis lanksčių priemonių siekiant patenkinti kintančius poreikius;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  svarbiausias tikslas – stiprinti Europos įmonių konkurencingumą, tačiau tuo pat metu veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei konkurencingą vidaus rinką. MVĮ – pagrindinis Europos ekonomikos variklis, sudarantis 99 proc. visų Europos verslo subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo vietų ir aktyviai padedantis regionų ir vietos lygiu kurti naujas darbo vietas;

(22)  svarbiausias tikslas – stiprinti Europos įmonių konkurencingumą ir tvarumą, tačiau tuo pat metu veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei konkurencingą vidaus rinką. MVĮ – pagrindinis Europos ekonomikos variklis, sudarantis 99 proc. visų Europos verslo subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo vietų ir aktyviai padedantis regionų ir vietos lygiu kurti naujas kokybiškas darbo vietas visuose sektoriuose, taigi ir socialinę sanglaudą. MVĮ tenka itin svarbus vaidmuo pereinant prie naujos energetikos sistemos ir padedant siekti Sąjungos klimato tikslų pagal Paryžiaus susitarimą. Todėl pagal programą turėtų būti stiprinami jų gebėjimai kurti aplinkai nekenkiančius aukštos kokybės produktus ir paslaugas ir remiamos jų pastangos didinti išteklių naudojimo efektyvumą, laikantis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Tokiu būdu programa taip pat prisidedama prie Sąjungos MVĮ konkurencingumo didinimo pasaulinėje rinkoje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje. Pagal programą turėtų būti sudaromos sąlygos gamybos procesuose įdiegti technologines ir organizacines naujoves, skiriant dėmesį konkrečių formų MVĮ, pvz., labai mažoms įmonėms, su amatais susijusioms įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims, laisvųjų profesijų atstovams ir socialinės ekonomikos įmonėms. Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas potencialiems, naujiems ir jauniesiems verslininkams ir moterims verslininkėms, taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., vyresnio amžiaus žmonėms, migrantams ir verslininkams, priklausantiems socialiai remtinoms ar pažeidžiamoms grupėms, pvz., neįgaliesiems;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  programa turėtų būti remiama ir skatinama inovacijų kultūra, plėtojant ekosistemą, kuri gali paskatinti steigti įmones ir jas plėsti, visų pirma labai mažas ir novatoriškas MVĮ, gebančias įveikti uždavinius, kylančius vis konkurencingesnėmis ir sparčiai besikeičiančiomis sąlygomis. Dėl svarbių pokyčių, susijusių su inovacijų diegimo procesu, reikia sukurti atvirą inovacijų modelį, kuriuo būtų plečiami bendri moksliniai tyrimai ir dalijamasi žiniomis ir intelektine nuosavybe tarp įvairių organizacijų. Todėl programa turėtų būti siekiama remti inovacijų procesą, kuris apima naujus įmonių bendradarbiavimo modelius, orientuotus į tinklų kūrimą ir dalijimąsi žiniomis bei ištekliais organizacinėse bendruomenėse;

Pagrindimas

Svarbu plėtoti inovacijų ekosistemą, kuri galėtų paskatinti ekonomikos augimą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  programoje taip pat turėtų būti proporcingai sprendžiamos tokios rinkos nepakankamumo problemos, ypatingą dėmesį skiriant veiksmams, kurie tiesiogiai būtų naudingi MVĮ ir įmonių tinklams, tačiau nederamai nesutrikdytų konkurencijos vidaus rinkoje;

Pagrindimas

Visose programos veiklose turėtų būti atsižvelgta į MVĮ ir įmonių tinklus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos neturi pakankamo užstato. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms trūksta informacijos, sunku įrodyti kreditingumą, jos neturi pakankamo užstato arba tiesiog nežino apie esamus mechanizmus, kuriais remiama jų veikla Sąjungos, nacionaliniu ar vietos lygmenimis. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su mažesniu labai mažų įmonių dydžiu ir MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją;

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu ir tvarios ekonomikos veiksniu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal buvusią programą COSME, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/201353, sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją; Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama geresnei komunikacijai ir viešosioms kampanijoms, siekiant padidinti potencialių paramos gavėjų informuotumą apie MVĮ skirtų programų prieinamumą. Siekiant didinti informuotumą apie Sąjungos veiksmus, kuriais remiamos MVĮ, vykdant veiksmus, kurie yra visiškai arba iš dalies finansuojami pagal šią programą (įskaitant tarpininkus), turėtų būti naudojama Europos emblema (vėliava) ir sakinys, kuriuo pripažįstama pagal šią programą gauta parama;

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šioje programoje iškeltų politikos tikslų bus siekiama naudojant pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas finansines priemones ir biudžeto garantiją. Finansinė parama turėtų būti naudojama proporcingai šalinant rinkos nepakankamumus arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas ir veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas arba sutrikdoma konkurencija vidaus rinkoje. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

(26)  šioje programoje iškeltų politikos tikslų bus siekiama naudojant pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas finansines priemones ir biudžeto garantiją. „InvestEU“ fondo MVĮ linija turėtų būti pagrindinis atskaitos taškas, kuriuo remiantis teikiama informacija apie programą kiekvienoje valstybėje narėje, siekiant padidinti MVĮ galimybes gauti lėšų ir informuotumą apie šias lėšas. Finansinė parama turėtų būti naudojama proporcingai šalinant rinkos nepakankamumus arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas ir veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas arba sutrikdoma konkurencija vidaus rinkoje, ir ji turėtų aiškiai papildyti kitas Europos programas ir stiprinti sąveiką su jomis. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  „InvestEU“ fondo lėšomis per ES arba valstybių narių skyrius remiami veiksmai neturėtų dubliuotis su privačiu finansavimu ar jo pakeisti, taip pat neturėtų iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje, bet, kiek tai susiję su jau veikiančiomis vietos valstybinėmis ir privačiomis garantijų sistemomis, turėtų paskatinti jų integravimą į tokias sistemas pirmiausia siekiant padidinti ir išplėsti realią galutinių paramos gavėjų, kurie yra MVĮ, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, gaunamą naudą, kad būtų užtikrintas tikras priemonių papildomumas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  be galimybės gauti finansavimą, taip pat svarbu turėti galimybę naudotis įgūdžiais, įskaitant valdymo įgūdžius ir žinias, nes tai yra esminiai veiksniai, dėl kurių MVĮ gali naudotis esamais fondais, diegti inovacijas, konkuruoti ir plėstis. Todėl įgyvendinant finansines priemones, kaip numatyta pagal „EU Invest“, turėtų būti taikoma tinkamos mentorystės politika, ugdomojo vadovavimo schemos ir teikiamos žiniomis pagrįstos verslo paslaugos;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą, teikiant paramą nuo projekto rengimo iki komercializacijos ir patekimo į rinką bei skatinant verslo įmonių tinklų kūrimą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir ekonomikos bei verslo sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; Ji taip pat turėtų remti aktyvesnį MVĮ atstovaujančios organizacijos dalyvavimą rengiant bendrosios rinkos politikos iniciatyvą, pvz., viešųjų pirkimų, standartizavimo procesų ir intelektinės nuosavybės sistemų srityse. Tinklas taip pat turėtų padidinti veiksmų skaičių, teikdamas MVĮ tikslingesnes konsultacijas, rengdamas projektus ir padėdamas kurti tinklus bei vykdyti technologines ir organizacines permainas. Tinklas taip pat turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitais konsultacijų centrais, įsteigtais pagal Skaitmeninę programą ir „InvestEU“, dėl galimybės gauti finansavimą. MVĮ skirtais veiksmais tinkle taip pat turėtų būti siekiama teikti aukštos kokybės paslaugas visoje Europoje, visų pirma atkreipiant dėmesį į tas veiklos sritis ir geografines Sąjungos dalis, kuriose tinklai ir tarpininkaujantys suinteresuotieji subjektai nesuteikia tikėtinų rezultatų. Taip pat toliau turėtų būti taikoma sėkminga naujų verslininkų mentorystės sistema –„Erasmus“ jauniems verslininkams, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo ir vadovavimo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti plečiama toliau ir didinama jos geografinė aprėptis, kad verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas. Siekiant padidinti pridėtinę vertę remiant verslininkystės iniciatyvas, ypatingą dėmesį reikėtų skirti labai mažoms įmonėms ir tiems, kas mažiausiai pasinaudojo esama programa, taip pat tose srityse, kuriose verslininkystės kultūra yra labai bazinio lygmens ir kur yra daugiau kliūčių. Reikėtų dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas pakankamai geografiškai subalansuotas lėšų paskirstymas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti administracinę naštą ir padidinti programų prieinamumą, kad būtų galima sumažinti MVĮ ir labai mažų įmonių išlaidas, atsirandančias dėl sudėtingo paraiškų teikimo proceso ir dalyvavimo reikalavimų. Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti galimybę sukurti bendrą informacinį punktą įmonėms, suinteresuotoms naudoti Sąjungos lėšas, veikiantį vieno langelio principu. Vertinimo procedūra turėtų būti kuo paprastesnė ir greitesnė, kad būtų galima laiku pasinaudoti programos teikiama nauda;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama pažangiųjų technologijų, naujų verslo modelių, mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti prisidedama siekiant augimo ir plėtojant ryšius su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir teikiant investicijas pagal sanglaudos politiką ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką, didina tvarią pramonės bei paslaugų plėtrą bei stiprina regionų ekonominę plėtrą kuriant kokybiškas darbo vietas. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama per klasterių organizacijas: pažangiųjų technologijų naudojimui, naujiems verslo modeliams, sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti padedama siekti tvarios ekonominės plėtros ir kurti sąsajas su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir investicijomis pagal sanglaudos politiką ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  įgyvendinant šią programą galėtų būti padedama labai mažoms įmonėms ir MVĮ užmegzti daugiau ryšių su universitetais, mokslinių tyrimų centrais ir kitomis su žinių kūrimu ir sklaida susijusiomis institucijomis ir (arba) šiuos ryšius sustiprinti. Ši sąsaja galėtų padėti pagerinti įmonių gebėjimus spręsti strateginius uždavinius, kurių kyla naujoje tarptautinėje aplinkoje;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  MVĮ dėl savo mažesnio dydžio susiduria su specifinėmis augimo kliūtimis ir nemažais sunkumais didindamos ir plėsdamos savo verslo veiklą. Sąjunga teikia paramą veiklos plėtimui, daugiausia dėmesio skirdama inovacijoms, susijusioms su moksliniais tyrimais, visų pirma pasitelkiant MVĮ priemonę ir neseniai pagal programą „Horizontas 2020“ pradėtą Europos inovacijų tarybos bandomąjį projektą. Remiantis MVĮ priemonės darbo metodais ir patirtimi, pagal Bendrosios rinkos programą taip pat turėtų būti teikiama parama MVĮ veiklos plėtimui, papildanti naująją Europos inovacijų tarybos iniciatyvą pagal programą „Europos horizontas“, ypatingą dėmesį skiriančią proveržio inovacijoms. Vykdant MVĮ veiklos plėtimo veiksmus pagal šią programą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama, pvz., siekiui padėti MVĮ plėsti veiklą pasitelkiant komercializaciją, tarptautinimą ir į rinką orientuotas galimybes;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kūrybiškumas ir inovacijos – labai svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos pramonės vertės grandinės konkurencingumą. Jie iš esmės skatina pramonės modernizavimą ir prisideda prie pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. Todėl programa turėtų būti remiami tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į pramonės vertės grandinę;

(29)  kūrybiškumas ir inovacijos, technologinis bei organizacinis pertvarkymas, didesnis gamybos procesų tvarumas, visų pirma didesnis išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumas – labai svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos pramonės vertės grandinės konkurencingumą. Jie iš esmės skatina verslo ir pramonės sektorių modernizavimą ir prisideda prie pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo. Tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. Todėl programa turėtų būti remiami tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į pramonės vertės grandinę;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  pripažįsta, kad MVĮ skirta priemonė „Horizontas 2020“ iki šiol buvo labai sėkmingai taikoma verslininkams, teikiant tiek I-ojo, tiek II-ojo etapo dotacijas ir padedant jiems plėtoti naują verslo idėją ir išbandyti bei sukurti prototipą. Nors atrankos procesas jau dabar yra labai griežtas, daugelio labai gerų projektų nepavyksta finansuoti dėl ribotų finansinių išteklių. Įgyvendinimas pasitelkiant Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąją įstaigą (EASME) buvo labai veiksmingas. Nors toje programoje daugiausia dėmesio skiriama aukštųjų technologijų projektams, šios programos metodika turėtų būti taikoma visoms besiplečiančioms MVĮ;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29b)  MVĮ skirti veiksmai taip pat turėtų būti orientuoti į sektorius, kurie pasižymi dideliu augimu ir socialiniu potencialu, taip pat didele MVĮ dalimi. Turizmas yra ypatingas Sąjungos ekonomikos sektorius, reikšmingai prisidedantis prie Sąjungos BVP ir daugiausia vykdomas MVĮ. Sąjunga turėtų tęsti ir stiprinti šio sektoriaus specifiką remiančius veiksmus;

Pagrindimas

Programa turėtų būti orientuota į turizmo sektorių, atsižvelgiant į jo svarbą Europos kontekste.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Europos standartai –svarbūs vidaus rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumą Europos standartai taip pat yra esminė priemonė, kuria remiami Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių sričių politika, pvz., energetikos, klimato pokyčių, informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, produktų saugos, vartotojų apsaugos, darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir senstančios gyventojų populiacijos, taigi, šie standartai yra naudingi apskritai visai visuomenei;

(30)  Europos standartai –svarbūs vidaus rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumą. Europos standartai taip pat yra esminė priemonė, kuria remiami Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių sričių politika, pvz., energetikos pertvarkos, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos, informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus išteklių naudojimo ir antrinio perdirbimo, produktų saugos, vartotojų apsaugos, darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir senstančios gyventojų populiacijos, taigi, šie standartai yra naudingi apskritai visai visuomenei. Vis dėlto, patirtis parodė, kad būtina patobulinti standartų rengimo spartą ir savalaikiškumą ir dėti daugiau pastangų, kad būtų įtraukti visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant tuos, kurie atstovauja vartotojams;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  tinkamai veikianti bendra finansinės atskaitomybės sistema yra labai svarbi vidaus rinkai, veiksmingam kapitalo rinkų veikimui ir integruotos finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant kapitalo rinkų sąjungą;

(32)  tinkamai veikianti bendra finansinės atskaitomybės sistema yra labai svarbi vidaus rinkai, veiksmingam finansų rinkų veikimui ir integruotos finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  Sąjunga prisideda prie aukšto lygio vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia dėmesio, šiuo tikslu remdama ir papildydama valstybių narių politiką, kuria siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais ir kad piliečiams naudojantis šiais privalumais konkrečiomis priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų saugumas ir teisinių bei ekonominių interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi vietoje ir kad verslo subjektai galėtų naudotis vienodomis sąlygomis ir sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be to, būtina suteikti galią vartotojams, juos skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius efektyviai naudojančios žiedinės ekonomikos;

(36)  Sąjunga prisideda prie aukšto lygio vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia dėmesio, šiuo tikslu remdama ir papildydama valstybių narių politiką, kuria siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais ir kad piliečiams naudojantis šiais privalumais konkrečiomis priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų saugumas ir teisinių bei ekonominių interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi vietoje ir kad verslo subjektai galėtų naudotis vienodomis sąlygomis ir sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be to, būtina suteikti galią vartotojams, juos skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius ir informacija pagrįstus sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius efektyviai naudojančios žiedinės ekonomikos;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  programa turėtų padėti didinti vartotojų, verslo subjektų, pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir saugos įstatymus bei vartotojams ir nacionalinėms arba visos Sąjungos vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant galias, visų pirma remiant Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC – Europos vartotojų organizacijų asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su visomis atitinkamomis Sąjungos politikos sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir su standartizavimo klausimais susijusius vartotojų interesams atstovaujančią Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su tvaraus vartojimo skatinimu ir pažeidžiamumo prevencija bei ekonomikos skaitmeninimo keliamais uždaviniais arba naujų vartojimo įpročių formavimu ir verslo modelių kūrimu. Programa turėtų remti atitinkamos informacijos apie rinkas, politikos uždavinius, iškylančius klausimus ir elgsenas rinkimą bei Sąjungos vartotojų suvestinių skelbimą;

(37)  programa turėtų padėti didinti vartotojų, verslo subjektų, pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų informuotumą apie Sąjungos vartotojų ir saugos įstatymus bei vartotojams ir nacionalinėms arba visos Sąjungos vartotojų atstovų organizacijoms suteikiant galias, visų pirma remiant Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC – Europos vartotojų organizacijų asociaciją), kuri įsteigta jau senokai, ir laikoma pripažinta NVO, atstovaujančia su visomis atitinkamomis Sąjungos politikos sritimis susijusiems vartotojų interesams, ir su standartizavimo klausimais susijusius vartotojų interesams atstovaujančią Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociaciją (ANEC). Vykdant minėtą veiklą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas naujiems rinkos poreikiams, susijusiems su tvaraus vartojimo skatinimu, visų pirma veiksmams, kuriais sprendžiama suplanuoto produktų nusidėvėjimo problema ir siekiama užkirsti kelią pažeidžiamumui, taip pat iššūkiams, kuriuos kelia ekonomikos skaitmeninimas, susietieji produktai, daiktų internetas, dirbtinis intelektas ir algoritmų naudojimas arba naujų vartojimo įpročių formavimas ir naujų verslo modelių, ypač socialinio verslumo ir bendradarbiaujamosios ekonomikos, kūrimas. Programa turėtų remti atitinkamos informacijos apie rinkas, be kita ko, apie veiksmus, kuriais siekiama didinti produkto atsekamumą tiekimo grandinėje, kokybės standartus visoje Sąjungoje ir dvejopos produktų kokybės klausimo sprendimo būdus, politikos uždavinius, naujai iškylančius klausimus ir elgsenas, rinkimą bei Sąjungos vartotojų suvestinių skelbimą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  programa turėtų būti remiamos nacionalinės kompetentingos institucijos, įskaitant atsakingas už produktų saugos stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien su pavojingų produktų Sąjungos ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa taip pat turėtų būti remiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir produktų saugos įgyvendinimo užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. Programa taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti visų vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galimybes naudotis kokybišku neteisminiu ginčų sprendimu, elektroniniu ginčų sprendimu ir informacija apie teisių gynimo priemones;

(38)  programa turėtų būti remiamos nacionalinės kompetentingos institucijos, įskaitant atsakingas už produktų saugos stebėseną, kurios visų pirma veikia išvien su pavojingų produktų Sąjungos ankstyvojo perspėjimo sistema. Programa taip pat turėtų būti remiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB58 ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 dėl vartotojų apsaugos ir produktų saugos įgyvendinimo užtikrinimas bei Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklas ir tarptautinis bendradarbiavimas tarp trečiųjų valstybių atitinkamų valdžios institucijų ir Sąjungos. Programa taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti visų vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galimybes naudotis kokybišku neteisminiu ginčų sprendimu, elektroniniu ginčų sprendimu ir gauti informacijos apie dalyvavimo teisių gynimo bylose mažiausiomis sąnaudomis procesą;

__________________

__________________

58 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

58 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  Europos vartotojų centrų tinklas padeda vartotojams naudotis Sąjungos vartotojų teisėmis, kai prekes ir paslaugas jie perka kitos valstybės vidaus rinkoje ir EEE, pvz., internetu arba keliaudami. 30 centrų jungiantis tinklas, bendrai finansuojamas pagal Sąjungos vartotojų programas, jau ilgiau kaip 10 metų sugeba užtikrinti pridėtinę vertę ir taip stiprinti vartotojų ir komercinės veiklos subjekto pasitikėjimą vidaus rinka. Šis tinklas per metus išnagrinėja daugiau kaip 100 000 vartotojų užklausų ir palaiko ryšį su piliečiais per spaudą ir vykdydamas internetinę informavimo veiklą. Jis laikomas vienu iš labiausiai vertinamų Sąjungos piliečiams pagalbą teikiančių tinklų ir dauguma iš jo centrų turi vidaus rinkos teisės klausimais kompetentingus kontaktinius centrus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/123/EB59, o iš šio tinklo vertinimo matyti poreikis tęsti jo veiklą. Tinklas taip pat numato su panašiomis trečiųjų valstybių institucijomis sudaryti abipusius susitarimus;

(39)  programa taip pat turėtų būti remiamas Europos vartotojų centrų tinklas, kuris padeda vartotojams naudotis Sąjungos vartotojų teisėmis, kai prekes ir paslaugas jie perka kitos valstybės vidaus rinkoje ir EEE, pvz., internetu arba keliaudami. 30 centrų jungiantis tinklas, bendrai finansuojamas pagal Sąjungos vartotojų programas, jau ilgiau kaip 10 metų sugeba užtikrinti pridėtinę vertę ir taip stiprinti vartotojų ir komercinės veiklos subjekto pasitikėjimą vidaus rinka. Šis tinklas per metus išnagrinėja daugiau kaip 100 000 vartotojų užklausų ir palaiko ryšį su piliečiais per spaudą ir vykdydamas internetinę informavimo veiklą. Jis laikomas vienu iš labiausiai vertinamų Sąjungos piliečiams pagalbą teikiančių tinklų ir dauguma iš jo centrų turi vidaus rinkos teisės klausimais kompetentingus kontaktinius centrus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/123/EB59, o iš šio tinklo vertinimo matyti poreikis tęsti jo veiklą. Europos vartotojų centrų tinklas taip pat gali būti svarbus informacijos apie iššūkius ir problemas, su kuriais vartotojai susiduria vietos lygmeniu ir kurie yra svarbūs formuojant Sąjungos politiką ir ginant vartotojų interesus, šaltinis. Todėl programa turėtų sudaryti sąlygas kurti ir stiprinti vietos ir Sąjungos lygmeniu vartotojams atstovaujančių subjektų sinergiją ir taip stiprinti vartotojų gynimo galimybes. Tinklas taip pat numato su panašiomis trečiųjų valstybių institucijomis sudaryti abipusius susitarimus;

__________________

__________________

59 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

59 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  2017 m. gegužės mėnesį Komisijai patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir rinkodaros teisės tinkamumą buvo nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, jeigu pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus rinkoje kalbant apie dvigubos kokybės standartus, stipresnius valstybių narių vykdymo užtikrinimo pajėgumus, didesnę produktų saugą, sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą ir naujas galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma atstovų veiksmais, kurių imasi kvalifikuotieji subjektai, Komisija 2018 m. balandžio mėn. priėmė „Naujų galimybių vartotojams dokumentą“. Programa turėtų būti siekiama, be visa ko, remti vartotojų politiką ir šiuo tikslu didinti informuotumą, gausinti žinias, stiprinti pajėgumus ir keistis vartotojų organizacijų bei vartotojų apsaugos institucijų geriausia patirtimi, vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos tyrimus, plėsti įrodymų apie vartotojų vidaus rinkos veikimą bazę, IT sistemas ir ryšių priemones;

(40)  2017 m. gegužės mėnesį Komisijai patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir rinkodaros teisės tinkamumą buvo nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, jeigu pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus rinkoje tokiais tarpvalstybiniais atvejais, kaip reikalavimų neatitinkančių produktų pardavimas variklinių transporto priemonių sektoriuje, dvejopi produktų kokybės standartai arba dėl daugelio skrydžių atšaukimo įstrigusių keleivių problemos, ir sustiprinti valstybių narių vykdymo užtikrinimo pajėgumus, užtikrinti didesnę produktų saugą, sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atverti naujas galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma kvalifikuotųjų subjektų atstovaujamaisiais veiksmais, Komisija 2018 m. balandžio mėn. priėmė „Naujų galimybių vartotojams dokumentą“. Programa turėtų būti siekiama, be visa ko, remti vartotojų politiką ir šiuo tikslu didinti informuotumą, gausinti žinias, stiprinti pajėgumus ir keistis vartotojų organizacijų bei vartotojų apsaugos institucijų geriausia patirtimi, vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos tyrimus, plėsti įrodymų apie vartotojų vidaus rinkos veikimą bazę, IT sistemas ir ryšių priemones;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  piliečiams visų pirma įtaką daro finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos komponentas ir joms būtina stabili reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir tvari ekonomika, tačiau taip pat užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kitos finansinės paslaugos galutiniams vartotojams, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, draudėjus, santaupų turinčius asmenis, pensijų fondų narius ir gavėjus, individualius akcininkus, paskolos gavėjus ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes dalyvauti formuojant finansų sektoriaus politiką;

(41)  piliečiams finansų rinkų veikimas daro ypač didelę įtaką, todėl jie turėtų būti išsamiau informuojami apie susijusias teises, riziką ir naudą. Šios paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos komponentas ir joms būtina stabili reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir tvari ekonomika, tačiau taip pat užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kitos finansinės paslaugos galutiniams vartotojams, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, draudėjus, santaupų turinčius asmenis, pensijų fondų narius ir gavėjus, individualius akcininkus, paskolos gavėjus ir MVĮ. Programa turėtų būti padedama išplėsti jų galimybes dalyvauti formuojant politiką, be kita ko, rengiant ir skleidžiant aiškią, išsamią ir naudotojui pritaikytą informaciją apie finansų rinkose parduodamus produktus;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  todėl programa toliau turėtų remti konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. pajėgumų stiprinimo programą, siekiant labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines paslaugas gaunančius galutinius vartotojus formuojant Sąjungos politiką, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/826 ir tęsiant bandomąją programą bei 2012–2017 m. parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai būtini siekiant politikos formuotojus supažindinti ne tik su finansų sektoriaus profesionalų, bet taip pat kitų suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. Taip būtų formuojama geresnė finansinių paslaugų politika, nes visuomenė išsamiau išmanytų finansinio reguliavimo klausimus ir išsiugdytų nuoseklesnį finansinį raštingumą;

(42)  todėl programa toliau turėtų remti konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. pajėgumų stiprinimo programą, siekiant labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines paslaugas gaunančius galutinius vartotojus formuojant Sąjungos politiką, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/826 ir tęsiant bandomąją programą bei 2012–2017 m. parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai būtini siekiant politikos formuotojus supažindinti ne tik su finansų sektoriaus profesionalų, bet taip pat kitų suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. Turėtų būti nuolat plėtojama programos metodika ir geriausia praktika, susijusi su būdais, kaip padidinti vartotojų ir finansinių paslaugų galutinių naudotojų dalyvavimą siekiant nustatyti problemas, aktualias Sąjungos politikos formavimui ir vartotojų interesų apsaugai finansinių paslaugų srityje. Tai turėtų pagerinti finansinių paslaugų politiką, nes visuomenė išsamiau išmanytų finansinio reguliavimo klausimus ir išsiugdytų nuoseklesnį finansinį raštingumą. Šios programos viešieji ištekliai turėtų būti sutelkti į tai, kas svarbiausia galutiniams naudotojams, ir turėtų būti vengiama jais teikti bet kokios formos tiesioginę ar netiesioginę finansinę paramą privačių finansinės veiklos vykdytojų komercinei veiklai;

__________________

__________________

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  2012–2013 m. įgyvendinant bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. vykdant parengiamuosius veiksmus Komisija skyrė dotacijas dviem organizacijoms po paskelbto metinio kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir pervadinus anksčiau egzistavusias Europos investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi organizacijos nurodytos esančios vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant programą reikia toliau bendrai finansuoti šias organizacijas. Visgi jų finansavimui turėtų būti taikoma peržiūros nuostata;

(43)  2012–2013 m. įgyvendinant bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. vykdant parengiamuosius veiksmus Komisija skyrė dotacijas dviem organizacijoms po paskelbto metinio kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir pervadinus anksčiau egzistavusias Europos investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi organizacijos nurodytos esančios vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant programą reikia toliau bendrai finansuoti šias organizacijas. Visgi jų finansavimui turėtų būti taikoma peržiūros nuostata; Todėl reikėtų priminti, kad jei pajėgumų stiprinimo programa ir atitinkamas finansavimas būtų tęsiami po 2020 m. ir atsirastų kitų galimų paramos gavėjų, kvietimas teikti paraiškas turėtų būti atviras bet kokioms kitoms kriterijus tenkinančioms organizacijoms, kurios prisideda įgyvendinant programos tikslus, laikantis Reglamento (ES) 2017/826;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, visoje maisto grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba;

(44)  kad būtų apsaugoti vartotojai ir vidaus rinka veiktų efektyviai ir sklandžiai, visoje maisto ir pašarų tiekimo grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Kaip parodė pastarojo meto incidentai, pvz., kiaušinių užteršimas fipronilu 2017 m. ir arklienos skandalas 2013 m., tarpvalstybinės sveikatos krizės, t. y. paukščių gripas ar afrikinis kiaulių maras, ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba. Labai svarbu užkirsti kelią sveikatos krizėms ir panikai dėl maisto produktų. Todėl pagal šią programą turėtų būti remiami konkretūs veiksmai, pvz., neatidėliotinų priemonių, taikomų kilus krizei arba atsitikus nenumatytam įvykiui, darančiam poveikį gyvūnų ar augalų sveikatai, rengimas, sukuriant tiesioginės prieigos prie neatidėliotinos pagalbos rezervo mechanizmą, kad būtų galima greičiau, veiksmingiau ir efektyviau reaguoti į šias kritines situacijas;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  Sąjungos teisės bendrasis tikslas maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų informavimą bei veiksmingą aplinkos apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos maisto ir pašarų gamybos tvarumas, patobulinta standartų kokybė visoje Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir pašarų pramonės konkurencingumas bei sudarytos palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

(45)  Sąjungos teisės bendrasis tikslas maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų informavimą bei veiksmingą aplinkos apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos maisto ir pašarų gamybos tvarumas, patobulinta produktų standartų kokybė visoje Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir pašarų pramonės konkurencingumas, sumažintos maisto atliekos bei sudarytos palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

_________________

_________________

61 [to add]

61 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  valstybių narių vykdoma oficialioji kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų laikomasi ir būtų užtikrinamas jų vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų veiksmingumas ir efektyvumas yra labai svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. Sąjungos finansinė parama turėtų būti teikiama tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti skiriamas Sąjungos etaloninėms laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti joms padengti išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų darbo programų įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų mainų programų, kurias rengia kompetentingos institucijos;

(47)  atsižvelgiant į tai, kad maisto grandinė vis labiau globalėja, valstybių narių vykdoma oficialioji kontrolė – svarbiausia priemonė siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami atitinkami Sąjungos reikalavimai, visų pirma susiję su produktais, importuojamais iš trečiųjų šalių. Oficialiosios kontrolės sistemų veiksmingumas ir efektyvumas yra labai svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto grandinėje bei vartotojų pasitikėjimą ir kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. Sąjungos finansinė parama turėtų būti teikiama tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti skiriamas Sąjungos etaloninėms laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti joms padengti išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų darbo programų įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų mainų programų, kurias rengia kompetentingos institucijos;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei patikrai Europos statistinių programų komitetui;

(51)  programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei patikrai Europos statistinių programų komitetui ir turėtų būti įgyvendinama užtikrinant veiksmingą parlamentinę kontrolę;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  Sąjunga ir valstybės narės yra įpareigotos įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Prisidėdamos siekiant „Darbotvarkės 2030“ tikslų Sąjunga ir valstybės narės skatins stipresnės, tvaresnės, įtraukiosios, saugios ir klestinčios Europos kūrimą. Programa turėtų būti prisidedama įgyvendinant „Darbotvarkę 2030“, įskaitant ekonomikos balansavimą, tvaraus vystymosi socialinius ir aplinkos aspektus;

(52)  Sąjunga ir valstybės narės yra įsipareigojusios pavyzdingai įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Prisidėdamos siekiant „Darbotvarkės 2030“ tikslų Sąjunga ir valstybės narės skatins stipresnės, tvaresnės, įtraukiosios, saugios ir klestinčios Europos kūrimą. Programa turėtų būti prisidedama įgyvendinant „Darbotvarkę 2030“, įskaitant ekonomikos, tvaraus vystymosi socialinius ir aplinkos aspektų pusiausvyrą, šiuo tikslu numatant aiškų ir akivaizdų įsipareigojimą DFP reglamente, ir integruojant darnaus vystymosi tikslus, kaip prašoma 2018 m. kovo 14 d. ir gegužės 30 d. Parlamento rezoliucijose dėl 2021–2027 m. DFP;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  įsitikinta, veiksmai, kurių buvo imtasi pagal ankstesnes programas ir biudžeto eilutes, yra tinkami, todėl jie turėtų būti tęsiami. Pagal šią programą siūlomais naujais veiksmais siekiama stiprinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. Siekiant supaprastinti programos įgyvendinimą ir jį vykdyti lanksčiau, taigi, veiksmingiau siekti jos tikslų, veiksmai turėtų būti apibrėžiami naudojant tik bendrąsias kategorijas. Į programą taip pat turėtų būti įtraukti su tam tikrais konkurencijos srities tikslais susijusių orientacinių veiklos rūšių sąrašai arba reglamentavimo reikalavimais pagrįstų specialių veiklos rūšių sąrašai, pvz., standartizavimo srities, maisto grandinės reglamentavimo ir Europos statistikos;

(58)  įsitikinta, veiksmai, kurių buvo imtasi pagal ankstesnes programas ir biudžeto eilutes, yra tinkami, todėl jie turėtų būti tęsiami. Pagal šią programą siūlomais naujais veiksmais siekiama stiprinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. Siekiant supaprastinti programos įgyvendinimą ir jį vykdyti lanksčiau, taigi, veiksmingiau siekti jos tikslų, veiksmai turėtų būti apibrėžiami naudojant tik bendrąsias kategorijas. Į programą taip pat turėtų būti įtraukti su tam tikrais konkurencingumo, vartotojų apsaugos srities tikslais susijusių orientacinių veiklos rūšių sąrašai arba reglamentavimo reikalavimais pagrįstų specialių veiklos rūšių sąrašai, pvz., standartizavimo srities, rinkos priežiūros, maisto grandinės reglamentavimo ir Europos statistikos;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio ekonomikos tarpusavio ryšius, programoje turėtų būti toliau numatoma galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių pareigūnus, tarptautinių organizacijų atstovus arba ekonominės veiklos vykdytojus;

(60)  atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio ekonomikos, įskaitant skaitmeninę ekonomiką, tarpusavio ryšius, programoje turėtų būti toliau numatoma galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių pareigūnus, tarptautinių organizacijų atstovus arba ekonominės veiklos vykdytojus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64)  vykdant programą turėtų būti skatinama sąveika, tačiau kartu vengiant susijusių Sąjungos programų ir veiklos rūšių dubliavimo. Pagal šią programą vykdomi veiksmai turėtų papildyti programų „Muitinė“ ir „Fiscalis“, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) […]67 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) […]68, veiksmus, kuriais taip siekiama remti ir gerinti vidaus rinkos veikimą;

(64)  pagal šią programą vykdomi veiksmai turėtų papildyti programų „Muitinė“ ir „Fiscalis“, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) […]67 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) […]68, veiksmus, kuriais taip siekiama remti ir gerinti vidaus rinkos veikimą;

_________________

_________________

67 COM(2018) 442 final.

67 COM(2018) 442 final.

68 COM(2018) 443 final.

68 COM(2018) 443 final.

Pagrindimas

Išbraukiama dalis perkeliama į 5 konstatuojamąją dalį, kur ji atrodo tinkamesnė, nes 64 konstatuojamoji dalis susijusi su dviem specifinėmis programomis, o vienodų tikslų finansavimo dubliavimo vengimas turėtų būti bendru visos programos principu.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai paramai, teikiamai iš Europos Parlamento ir Tarybos69 reglamentu (ES) Nr. [...] įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ galimybes gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą su MVĮ ir verslumui skirta parama, teikiama iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...]69 įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ ir labai mažų įmonių galimybes gauti finansavimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

__________________

__________________

69 COM(2018) 372 final.

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final.

70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final.

71 COM(2018) 447 final.

Pagrindimas

Pridedama nuoroda į papildomumą ir labai mažas įmones.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(67)  įgyvendinant programą taip pat turėtų būti skatinama sąveika ir papildomumas su Europos Parlamento ir Tarybos73 reglamentu (ES) [...] įsteigta „Skaitmeninės Europos“ programa, kuria siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmeninimą;

(67)  įgyvendinant programą taip pat turėtų būti skatinama sąveika ir papildomumas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]73 įsteigta „Skaitmeninės Europos“ programa, kuria siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmeninimą ir didesnį kibernetinį saugumą;

__________________

__________________

73 COM(2018) 434 final.

73 COM(2018) 434 final.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  prireikus programos veiksmais turėtų būti siekiama proporcingai spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas; veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas;

(71)  programos veiksmai turėtų teikti akivaizdžią Europos pridėtinę vertę ir jais turėtų būti siekiama proporcingai spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas; veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(72)  ir ji turėtų teikti akivaizdžią Europos pridėtinę vertę; Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų priimti darbų programas, įgyvendinančias veiksmus, kuriais siekiama padėti užtikrinti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį visoje maisto grandinėje. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201179;

Išbraukta.

__________________

 

79 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(73)  pagal šį reglamentą finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Renkantis minėtus metodus turėtų būti atsižvelgiama į vienkartinių išmokų, fiksuotųjų sumų ir vieneto išlaidų naudojimą bei į su Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje nurodytu su finansavimu nesusijusias išlaidas;

(73)  finansavimo rūšys ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į Sąjungos pridėtinę vertę, kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Renkantis minėtus metodus turėtų būti atsižvelgiama į vienkartinių išmokų, fiksuotųjų sumų ir vieneto išlaidų naudojimą bei į su Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje nurodytu su finansavimu nesusijusias išlaidas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74)  siekiant užtikrinti reguliarią stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų stebėsenos sistema. Stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų būti grindžiami rodikliais, kuriais programos rezultatai įvertinami pagal iš anksto nustatytus bazinius lygius;

(74)  siekiant užtikrinti reguliarią pasiektos pažangos ir programos veiksmingumo ir efektyvumo stebėseną ir ataskaitų teikimą nuo pat pradžių turėtų būti sukurta tinkama pagal programą vykdomos veiklos ir jos rezultatų stebėsenos sistema. Stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų būti grindžiami rodikliais, kuriais programos rezultatai įvertinami pagal iš anksto nustatytus bazinius lygius;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(75)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros80 22 ir 23 dalis būtina šią programą vertinti remiantis informacija, surinkta pagal specialius stebėsenos rezultatus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybių narių atžvilgiu. Į šiuos reikalavimus prireikus turėtų būti įtraukti išmatuojamieji rodikliai, kuriuos taikant būtų vertinamas programos poveikis vietoje;

(75)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros80 22 ir 23 dalis būtina šią programą vertinti remiantis informacija, surinkta pagal specialius stebėsenos rezultatus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybių narių atžvilgiu. Į šiuos reikalavimus prireikus turėtų būti įtraukti išmatuojamieji rodikliai, kuriuos taikant būtų vertinamas programos poveikis vietoje. Komisija turėtų parengti tarpinę vertinimo ataskaitą dėl visų pagal programą remiamų veiksmų tikslų įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio, išteklių naudojimo efektyvumo ir jos europinės pridėtinės vertės, taip pat galutinę vertinimo ataskaitą dėl programos poveikio ilgesniuoju laikotarpiu, veiksmų rezultatų ir tvarumo ir sąveikos su kitomis programomis;

__________________

__________________

80 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

80 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(75a)  siekiant papildyti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl darbo programos (-ų) priėmimo;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76)  gyvūnų ligų ir zoonozių, kurioms galima skirti lėšas, jeigu taikomos neatidėliotinos priemonės, ir finansuojamų naikinimo, kontrolės ir priežiūros programų sąrašas turėtų būti parengtas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 I dalies 2 skyriuje,81 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/200382 ir Europos Parlamento ir Tarybos83 reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytu gyvūnų ligų sąrašu;

(76)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 I dalies 2 skyriuje,81, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/200382 ir Europos Parlamento ir Tarybos83 reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytu gyvūnų ligų sąrašu turėtų būti sudarytas atviras gyvūnų ligų ir zoonozių, kurios atitinka finansavimo reikalavimus, kai taikomos neatidėliotinos priemonės, arba atitinka finansavimo reikalavimus pagal ligų likvidavimo, kontrolės ir priežiūros programas, sąrašas;

_________________

_________________

81 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

81 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

82 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).

82 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).

83 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

83 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(77)  siekiant atsižvelgti į tų gyvūnų ligų, kurios daro didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai ja, sukeliamas situacijas, grėsmę žmonėms keliančių zoonozių vystymąsi arba naujus mokslinius ar epidemiologinius pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl tų gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašo papildymo; Kad būtų užtikrintas veiksmingas programos pažangos siekiant tikslų vertinimas, Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad prireikus būtų peržiūrėti arba papildyti rodikliai, kuriais vertinama, kaip pasiekti konkretūs tikslai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(77)  siekiant atsižvelgti į tų gyvūnų ligų, kurios daro didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai ja, sukeliamas situacijas, grėsmę žmonėms keliančių zoonozių vystymąsi arba naujus mokslinius ar epidemiologinius pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl tų gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašo papildymo; Kad būtų užtikrintas veiksmingas programos pažangos siekiant tikslų vertinimas, Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad prireikus būtų peržiūrėti arba papildyti rodikliai, kuriais vertinama, kaip pasiekti konkretūs tikslai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Taip pat reikėtų konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais ir vartotojų asociacijomis. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(80)  šiam reglamentui taikomos horizontaliosios finansinės taisyklės, kurias Europos Parlamentas ir Taryba priėmė remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente ir visų pirma apibrėžia biudžeto rengimo naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį įgyvendinimą procedūrą ir numato finansų pareigūnų atsakomybės patikras. Remiantis SESV 322 straipsniu priimtos taisyklės taip pat taikomos saugant Sąjungos biudžetą, jeigu nustatomi visuotiniai trūkumai, susiję su teisės norma valstybėse narėse, nes teisės norma – esminė išankstinė patikimo finansų valdymo ir efektyvaus Sąjungos finansavimo sąlyga;

(80)  šiam reglamentui taikomos horizontaliosios finansinės taisyklės, kurias Europos Parlamentas ir Taryba priėmė remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsniu ir visų pirma Finansiniu reglamentu, kuriame nustatyta biudžeto sudarymo ir vykdymo procedūra naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį įgyvendinimą ir numatyta, kad pagal šią programą vykdomiems veiksmams turėtų būti taikomos finansų pareigūnų atsakomybės patikros, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytas specialias nukrypti leidžiančias nuostatas. Remiantis SESV 322 straipsniu priimtos taisyklės taip pat taikomos saugant Sąjungos biudžetą, jeigu nustatomi visuotiniai trūkumai, susiję su teisės norma valstybėse narėse, nes teisės norma – esminė išankstinė patikimo finansų valdymo ir efektyvaus Sąjungos finansavimo sąlyga;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(81)  Europos Parlamento ir Tarybos90 reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės narės atlieka atsižvelgdamos į šį reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių kompetentingų institucijų. Europos Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Komisija atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima Europos duomenų apsaugos pareigūno. Kompetentingos valdžios institucijos visa informacija keistis arba ją perduoti turėtų laikydamosi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, o Komisija visa informacija turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

(81)  Europos Parlamento ir Tarybos90 reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės narės atlieka atsižvelgdamos į šį reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių kompetentingų institucijų. Europos Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Komisija atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima Europos duomenų apsaugos pareigūno. Kompetentingos valdžios institucijos visa informacija keistis arba ją perduoti turėtų laikydamosi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679 ir Reglamente XXX [Privatumo ir elektroninių ryšių reglamentas], o Komisija visa informacija turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

Pagrindimas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas apima tik asmens duomenis, tačiau į jį nėra tinkamai įtraukti kitų rūšių duomenys ir metaduomenys, srauto duomenys ir mobiliosiose programėlėse saugomi duomenys. Todėl taip pat turės būti atsižvelgta į atitiktį E. privatumo reglamentui, susijusiam su šiuo metu nagrinėjamu Komisijos pasiūlymu 2017/0003(COD).

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83)  programa taip pat turėtų užtikrinti didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą ir nuoseklumą, įmonių, įskaitant MVĮ, konkurencingumą ir Europos statistikos veiksmus, skirtus Europos piliečiams, įmonėms ir administracijoms;

(83)  programa taip pat turėtų užtikrinti didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą ir nuoseklumą, įmonių, ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą bei tvarumą ir Europos statistikos veiksmus, skirtus Europos piliečiams, įmonėms ir administracijoms;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(85)  tikslinga užtikrinti sklandų nepertraukiamą perėjimą tarp įmonių ir MVĮ konkurencingumo, vartotojų apsaugos, finansinių paslaugų klientų ir galutinių naudotojų, finansinių paslaugų politikos formavimo, maisto grandinės ir Europos statistikos programų, nustatytų Reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, Reglamentu (ES) Nr. 254/2014, Reglamentu (ES) 2017/826, Reglamentu (ES) Nr. 258/2014, Reglamentu (ES) Nr. 652/2014, Reglamentu (ES) Nr. 99/2013 ir šia programa, ypač dėl daugiamečių priemonių pratęsimo ir ankstesnių programų sėkmės įvertinimo,

(85)  tikslinga užtikrinti sklandų nepertraukiamą perėjimą tarp programų tokiose srityse, kaip įmonių, ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumas ir tvarumas, vartotojų apsauga, finansinių paslaugų klientai ir galutiniai naudotojai, finansinių paslaugų politikos formavimas, maisto grandinė ir Europos statistika, nustatytų Reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, Reglamentu (ES) Nr. 254/2014, Reglamentu (ES) 2017/826, Reglamentu (ES) Nr. 258/2014, Reglamentu (ES) Nr. 652/2014, Reglamentu (ES) Nr. 99/2013, ir šios programos, ypač kiek tai susiję su daugiamečių priemonių pratęsimu ir ankstesnių programų sėkmės įvertinimu,

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo didinimo programa ir Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma bendrosios rinkos programa, kurios tikslas – stiprinti vidaus rinką ir gerinti jos veikimą tokiose srityse, kaip įmonių, ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumas ir tvarumas, standartizavimas, vartotojų apsauga, rinkos priežiūra, maisto tiekimo grandinė ir Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Europos statistika – tai pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 plėtojama, rengiama ir skleidžiama statistika;

2)  Europos statistika – tai pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ir Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 Sąjungos lygmeniu ir valstybėse narėse plėtojama, rengiama ir skleidžiama statistika;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  teisės subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę, turintis juridinio asmens statusą ir galintis veikdamas savo vardu naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba juridinio asmens statuso neturintis subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 197 straipsnio 2 dalies c punktą (toliau – Finansinis reglamentas);

3.  teisės subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas ir tokiu pripažįstamas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę, turintis juridinio asmens statusą ir galintis veikdamas savo vardu naudotis teisėmis ir turėti pareigų, arba juridinio asmens statuso neturintis subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 197 straipsnio 2 dalies c punktą (toliau – Finansinis reglamentas);

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  socialinės ekonomikos įmonė – įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra socialinis poveikis, o ne pelnas jos savininkams ar akcininkams, kuri veikia teikdama rinkai prekes ir paslaugas ir kuri valdoma atvirai ir atsakingai, įtraukiant darbuotojus, vartotojus ir suinteresuotuosius subjektus;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  vietos viešoji įmonė – maža vietos viešojo administravimo įmonė, atitinkanti MVĮ kriterijus ir vykdanti svarbias užduotis vietos bendruomenių labui;

Pagrindimas

Vietos viešosios įmonės vykdo tam tikrą verslo veiklą, į kurios specifines savybes būtina deramai atsižvelgti programoje COSME.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c)  įmonių tinklai – verslininkų susibūrimas siekiant vykdyti bendrą projektą ir dviem ar daugiau MVĮ kartu vykdant vieną ar daugiau ekonominių veiklų, siekiant padidinti savo konkurencingumą rinkoje;

Pagrindimas

Įmonių tinklai yra labai svarbūs vidaus rinkoje.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems galių užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, nustatant standartus ir skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą;

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) užtikrinant Sąjungos teisinių, socialinių ir aplinkosauginių nuostatų vykdymą; sudaryti palankesnes sąlygas patekti į rinkas ir gauti finansavimą, skatinti sąžiningą įmonių konkurenciją ir standartų nustatymą, užtikrinti vienodą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį, stiprinti rinkos priežiūrą visoje Sąjungoje, gerinti tarpusavio pripažinimą ir skatinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti kokybiškus, palyginamus ir patikimus Europos statistinius duomenis, kuriais grindžiamas visos Sąjungos politikos formavimas, stebėsena ir vertinimas, ir padėti politikos formuotojams, įmonėms, akademinei bendruomenei, piliečiams ir žiniasklaidai priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai dalyvauti demokratiniame procese.

b)  plėtoti, rengti ir skleisti kokybiškus, palyginamus ir patikimus Europos statistinius duomenis, kuriais grindžiamas visos Sąjungos politikos, įskaitant prekybos ir migracijos politiką, formavimas, stebėsena ir vertinimas, ir padėti piliečiams, politikos formuotojams ir reglamentuotojams, priežiūros institucijoms, įmonėms, akademinei bendruomenei, pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai dalyvauti demokratiniame procese.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą, palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą:

 

i) palengvinant kliūčių prevenciją ir šalinimą ir remiant Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos ir viešųjų pirkimų srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

 

ii) remiant veiksmingą rinkos priežiūrą ir produktų saugą visoje Sąjungoje ir prisidedant prie kovos su produktų padirbinėjimu, siekiant užtikrinti, kad į Sąjungos rinką būtų teikiami tik saugūs ir reikalavimus atitinkantys produktai, įskaitant internetu parduodamus produktus, o jų vartotojams užtikrinama aukšto lygio apsauga, taip pat užtikrinti didesnį rinkos priežiūros institucijų homogeniškumą ir pajėgumus visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti įmonių konkurencingumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti papildomumo numatant įvairių paramos formų teikimo priemones skirtas MVĮ, gerinti patekimo į rinkas galimybes, įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią MVĮ verslo aplinką, sektorių konkurencingumą, pramonės modernizavimą ir verslumo skatinimą;

b)  stiprinti įmonių konkurencingumą ir tvarumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekiui užtikrinti papildomumą numatant priemones (COSME tikslai), ypač atsižvelgiant į konkrečius MVĮ poreikius, šiuo tikslu:

 

i) teikiant įvairių formų paramą MVĮ, skatinant MVĮ augimą, veiklą ir kūrimą, be kita ko, kuriant įmonių tinklus, stiprinant valdymo įgūdžius ir veiklos plėtimo priemones, padedančias joms gerinti savo galimybes pateikti į rinkas ir dalyvauti tarptautinimo procese ir pateikti rinkai savo produktus ir paslaugas;

 

ii) skatinant MVĮ palankią verslo aplinką ir veiklos sąlygas, sumažinant administracinę naštą, stiprinant sektorių konkurencingumą, užtikrinant pramonės modernizavimą, įskaitant perėjimą prie skaitmeninių technologijų, prisidedant prie atsparios, efektyviu energijos vartojimu ir tausiu išteklių naudojimu pagrįstos ekonomikos kūrimo;

 

iii) skatinant verslumą ir prisidedant prie kokybiško MVĮ darbuotojų mokymo;

 

iv) skatinant naujas MVĮ verslo galimybes, kurios padėtų prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių taikant tikslines priemones, ir kitus novatoriškus veiksmus, pvz., darbuotojų vykdomą įmonių išpirkimą siekiant palengvinti darbo vietų kūrimą ir įmonių veiklos tęstinumą tose teritorijose, kuriose jaučiamas minėtų pokyčių poveikis.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  sudaro sąlygas finansuoti Europos standartizaciją ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant Europos standartus;

i)  sudaro sąlygas finansuoti Europos standartizacijos įstaigas ir visų atitinkamų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant Europos standartus;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  remia aukštos kokybės tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą, palengvina jų integraciją į Sąjungos teisę ir skatina bendrovių ataskaitų rengimo geriausios praktikos naujoves ir plėtrą;

ii)  remia aukštos kokybės tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą, palengvina jų integraciją į Sąjungos teisę ir (arba) skatina tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms skirtas bendrovių ataskaitų rengimo geriausios praktikos naujoves ir plėtrą;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  puoselėja vartotojų interesus ir užtikrina aukštą vartotojų apsaugos ir produktų saugos lygį:

d)  puoselėja vartotojų interesus ir užtikrina vienodą ir aukštą vartotojų apsaugos ir produktų saugos lygį:

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  suteikia galios vartotojams, įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir produktų saugą, visų pirma remiant kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir vartotojus;

i)  suteikia galios vartotojams, įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto lygio vartotojų, visų pirma pažeidžiamiausių vartotojų, apsaugą, kad padidintų sąžiningumą, skaidrumą ir pasitikėjimą bendrojoje rinkoje; remia kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus, be kita ko, sprendžiant problemas, atsirandančias dėl esamų ir naujų technologijų, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama didinti produkto atsekamumą tiekimo grandinėje, kokybės standartus visoje Sąjungoje ir dvejopos produktų kokybės klausimo sprendimo būdus; didina informuotumą apie vartotojų teises pagal Sąjungos teisę ir užtikrina, kad visi vartotojai galėtų naudotis veiksmingais žalos atlyginimo mechanizmais, ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir vartotojus, taip pat skatina tvarų vartojimą geriau informuodama vartotojus apie prekių ir paslaugų specifines ypatybes ir poveikį aplinkai;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  didina vartotojų, kitų finansinių paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant finansinių paslaugų politiką; skatina geresnį finansų sektoriaus supratimą;

ii)  didina vartotojų, kitų finansinių paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant finansinių paslaugų politiką; skatina geresnį finansų sektoriaus ir skirtingų parduodamų finansinių produktų kategorijų supratimą ir užtikrina vartotojų interesų paisymą mažmeninių finansinių paslaugų srityje;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prisideda prie žmonių, gyvūnų ir augalų aukšto lygio sveikatos maisto grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės didinimą bei tvarią maisto gamybą ir vartojimą;

e)  prisideda prie žmonių, gyvūnų ir augalų aukšto lygio sveikatos ir saugos maisto ir pašarų tiekimo grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos likviduojant, be kita ko, taikant neatidėliotinas priemones kilus didelėms krizėms ir įvykus nenumatytiems įvykiams, kurie daro poveikį gyvūnų ar augalų sveikatai, taip pat remia gyvūnų gerovės didinimą bei tvarios maisto gamybos ir vartojimo prieinama kaina plėtojimą ir skatina mokslinius tyrimus, inovacijas ir suinteresuotųjų šalių keitimąsi geriausia patirtimi tose srityse;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  rengia ir perduoda aukštos kokybės statistinius duomenis apie Europą laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas.

f)  plėtoja, rengia, skleidžia ir perduoda aukštos kokybės Europos statistinius duomenis laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas ir teikiant pagal valstybes nares ir, kai įmanoma, regionus suskirstytus duomenis.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2021–2027 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 4 088 580 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  2021–2027 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 6 563 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  394 590 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodytam tikslui;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies -a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  396 200 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytam tikslui;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 000 000 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui;

a)  3 122 000 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  220 510 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  188 000 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje nurodytam tikslui;

b)  198 000 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytam tikslui;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyta suma gali būti naudojama techninei ir administracinei paramai įgyvendinant programą, visų pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip pat informacinių technologijų tinklų naudojimui, kurie skirti informacijos apdorojimui ir mainams, bei įmonių informacinių technologijų priemonių naudojimui ir kūrimui.

3.  1 dalyje nurodyta suma gali būti naudojama techninei ir administracinei paramai įgyvendinant programą, visų pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip pat informacinių technologijų tinklų naudojimui, kurie skirti informacijos apdorojimui ir mainams, bei įmonių informacinių technologijų priemonių naudojimui ir kūrimui. Siekiant užtikrinti maksimalias galimybes pagal programą finansuoti jos tikslus atitinkančius veiksmus, visos administracinės ir techninės paramos išlaidos neviršija 5 proc. 1 dalyje nurodyto finansinio paketo vertės.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Turėtų būti pradėtas taikyti specialus mechanizmas, skirtas tiesioginei maisto grandinės prieigai prie Komisijos krizių rezervo susidarius didelio masto ekstremaliosioms situacijoms, kad būtų užtikrintas 3 straipsnio 2 dalies e punkte numatytų priemonių finansavimas.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, piliečius, vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidrius informacijos mainus ir informuotumo didinimo kampanijas, visų pirma dėl galiojančių Sąjungos taisyklių ir vartotojų bei įmonių teisių, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį ir novatoriškus sprendimus, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus, kuriais skatinamas piliečių ir įmonių skaitmeninis raštingumas;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, galutiniams naudotojams, pilietinei visuomenei ir verslo atstovams mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, galutiniams naudotojams, pilietinei visuomenei, profesinėms sąjungoms ir verslo atstovams, visų pirma atstovaujantiems MVĮ, mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  stiprinti pajėgumus, palengvinti ir koordinuoti valstybių narių ir valstybių narių kompetentingų institucijų bei valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos, Sąjungos decentralizuotų agentūrų ir trečiųjų valstybių valdžios institucijų bendrus veiksmus;

c)  stiprinti pajėgumus, palengvinti ir koordinuoti valstybių narių ir valstybių narių kompetentingų institucijų bei valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos, Sąjungos decentralizuotų agentūrų ir trečiųjų valstybių valdžios institucijų bendrus veiksmus, konkrečiau bendrus veiksmus, kuriais siekiama stiprinti produktų saugą, vartotojų apsaugos taisyklių Sąjungoje vykdymo užtikrinimą ir produktų atsekamumą;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  remti veiksmingą Sąjungos teisinės sistemos vykdymą ir modernizavimą bei jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos rekomendacijas; demonstracinės veiklos organizavimą ir bandomuosius projektus; komunikacijos veiklą; specialių IT priemonių, užtikrinančių skaidrų ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d)  remti veiksmingą valstybių narių įgyvendinamą Sąjungos teisinės sistemos vykdymą ir modernizavimą bei jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, taip pat remti skaitmeninimo keliamų problemų sprendimą, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos rekomendacijas; demonstracinės veiklos organizavimą ir bandomuosius projektus; komunikacijos veiklą; specialių IT priemonių, užtikrinančių skaidrų, sąžiningą ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka toliau nurodyti veiksmai, kuriais siekiama 3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų konkrečių tikslų:

 

a) valstybių narių rinkos priežiūros institucijų ir kitų atitinkamų valdžios institucijų koordinavimas ir bendradarbiavimas, visų pirma pasitelkiant Sąjungos gaminių atitikties tinklą;

 

b) IT priemonių, skirtų informacijos apie rinkos priežiūrą ir patikras prie išorės sienų mainams, kūrimas ir priežiūra;

 

c) parama rengiant bendrus veiksmus ir atliekant bandymus produktų saugos ir atitikties srityje, be kita ko, susijusius su susietųjų produktų ir internetu parduodamų produktų bandymu;

 

d) rinkos priežiūros institucijų ir atitinkamų trečiųjų valstybių valdžios institucijų bendradarbiavimas, keitimasis geriausios patirties pavyzdžiais ir bendri projektai;

 

e) rinkos priežiūros institucijoms skirtų rinkos priežiūros strategijų, žinių ir žvalgybinės informacijos rinkimo, bandymo įrenginių ir priemonių, tarpusavio vertinimo, mokymo programų, techninės paramos ir gebėjimų stiprinimo rėmimas;

 

f) tipo patvirtinimo procedūrų vertinimas ir variklinių transporto priemonių atitikties patikra, kuriuos atlieka Komisija.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti įvairių formų paramą MVĮ;

Išbraukta.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvinti MVĮ patekimą į rinkas, padėti joms spręsti pasaulines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo ir stiprinti Sąjungos pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, įskaitant Europos įmonių tinklą;

b)  palengvinti labai mažų įmonių, MVĮ ir įmonių tinklų patekimą į rinkas, taip pat į rinkas už Sąjungos ribų, padėti spręsti pasaulines, aplinkosaugos, ekonomines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo, sudaryti palankesnes sąlygas paramai per visą jų gyvavimo ciklą ir stiprinti Sąjungos verslo ir pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  spręsti rinkos kliūtis, mažinti administracinę naštą ir kurti palankią verslo aplinką, kad MVĮ galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

c)  spręsti rinkos kliūtis, mažinti administracinę naštą, įskaitant kliūčių steigti įmones ir pradėti verslą šalinimą, ir kurti palankią verslo aplinką, kad labai mažos įmonės ir MVĮ galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, įskaitant galimybes gauti finansavimą, taip pat kurti tinkamas konsultavimo, mentorystės ir ugdomojo vadovavimo schemas, teikiant žiniomis pagrįstas verslo paslaugas;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palengvinti verslo augimą, įskaitant įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d)  palengvinti tvaraus verslo plėtrą ir augimą, didinti labai mažų įmonių ir MVĮ informuotumą apie Sąjungos teisės aktus, įskaitant su aplinkosauga ir energetika susijusią Sąjungos teisę, stiprinti įgūdžių ugdymą ir kvalifikacijos kėlimą, taip pat sudaryti palankias sąlygas kurti naujus verslo modelius ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstas vertės grandines, skatinančias tvarų pramonės, technologinį ir organizacinį pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ inovacijų ir vertės grandinės bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir tvarumą, remti labai mažų įmonių ir MVĮ technologinių, organizacinių ir socialinių inovacijų įsisavinimą, stiprinti įmonių socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą vertės grandinėje, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  puoselėti verslumo aplinką ir verslumo kultūrą, įskaitant naujų verslininkų mentorystės programą ir remti startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą.

f)  puoselėti verslumo aplinką ir verslumo kultūrą, išplėsti naujų verslininkų mentorystės programą ir remti startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant naujiems potencialiems verslininkams (pvz., jaunuoliams, moterims), taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., nepalankioje socialinėje padėtyje esančių ar pažeidžiamų asmenų grupėms.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą konkretų tikslą, Komisija gali, atskirai nuo šio straipsnio 3 dalies a–f punktuose nurodytų veiksmų, remti šiuos konkrečius veiksmus:

 

a) konsultavimo paslaugų Europos įmonių tinkle spartinimas, rėmimas ir plėtra siekiant pagal vieno langelio principą teikti integruotas paramos verslui paslaugas Sąjungos MVĮ, kurios siekia išnaudoti galimybes vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, ir stebėti siekiant užtikrinti, kad minėtas tinklas visose valstybėse narėse teiktų panašios kokybės paslaugas;

 

b) parama įmonių tinklų kūrimui;

 

c) judumo programų naujiems verslininkams („Erasmus“ jauniems verslininkams) rėmimas ir plėtra siekiant gerinti jų gebėjimą plėtoti verslumo praktinę patirtį, įgūdžius bei požiūrį ir gerinti jų technologinius pajėgumus bei įmonių valdymą;

 

d) parama MVĮ plėtrai įgyvendinant svarbius verslo plėtros projektus, grindžiamus į rinką orientuotomis galimybėmis (MVĮ plėtros priemonė);

 

e) parama konkretiems sektoriaus veiksmams tose srityse, kurios pasižymi didele labai mažų įmonių ir MVĮ dalimi ir dideliu indėliu į Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektoriuje.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Veiksmai, kurių imamasi per Europos įmonių tinklą, kaip nurodyta šio straipsnio 3a dalies a punkte, gali, be kita ko, apimti:

 

a) MVĮ tarptautinimo palengvinimą ir verslo partnerių radimą vidaus rinkoje, tarpvalstybinį verslo bendradarbiavimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, technologijų, žinių ir inovacijų perdavimo partnerysčių;

 

b) informacijos, gairių ir asmeninių konsultacijų teikimą dėl Sąjungos teisės, Sąjungos finansavimo ir lėšų gavimo galimybių, taip pat dėl Sąjungos iniciatyvų, kurios turi įtakos verslui, įskaitant mokesčių, nuosavybės teisių, su aplinka ir energetika susijusių įpareigojimų, darbo ir socialinės apsaugos aspektus;

 

c) MVĮ galimybių gauti ekspertinių žinių aplinkos, klimato, energijos vartojimo efektyvumo ir energetinio naudingumo klausimais palengvinimą;

 

d) tinklo ryšių su kitais Sąjungos ir valstybių narių informacijos ir konsultacijų tinklais, visų pirma EURES, Sąjungos inovacijų centrais ir „InvestEU“ konsultacijų centru, stiprinimą.

 

Pagal kitas Sąjungos programas tinklo teikiamos paslaugos finansuojamos tų programų lėšomis.

 

Komisija teikia pirmenybę tinkle vykdomiems veiksmams, kad pagerintų jo dalis ar elementus, kurie neatitinka minimaliųjų standartų, siekdama teikti vienodą paramą labai mažoms įmonėms ir MVĮ visoje Sąjungoje.

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi rodikliai ir minimalieji standartai, kad būtų galima įvertinti tinklo poveikį siekiant konkrečių tikslų ir MVĮ skirtų veiksmų efektyvumo.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti papildomas paramos MVĮ formas, kurios nėra nurodytos šioje dalyje.

 

 

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka toliau nurodyti veiksmai, kuriais siekiama 3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje nurodytų konkrečių tikslų:

 

a) vartotojų informuotumo gerinimas ir švietimas vartotojų teisių klausimais vykdant nuolatinį švietimą apie ES vartotojų apsaugos taisykles ir galių įveikti naujas technologijų plėtros ir skaitmeninimo keliamas problemas suteikimas vartotojams, be kita ko, atsižvelgiant į pažeidžiamų vartotojų poreikius;

 

b) visų vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galimybių kokybiškai išspręsti ginčus be teismo ir elektroniniu būdu ir gauti informacijos apie teisių gynimo priemones užtikrinimas ir palengvinimas;

 

c) parama griežtesniam vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymui, ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybiniams arba su trečiosiomis šalimis susijusiems atvejams, veiksmingam nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų veiklos koordinavimui ir bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui vykdymo užtikrinimo srityje su trečiosiomis valstybėmis;

 

d) tvaraus vartojimo skatinimas, didinant vartotojų informuotumą apie produktų patvarumą ir poveikį aplinkai, ekologinio projektavimo ypatybes, remiant vartotojų teises šiuo atžvilgiu ir galimybes ginti teises, jei produktas sugenda anksčiau laiko.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai gali dalyvauti šiuose veiksmuose:

Komisija gali leisti trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigusiems teisės subjektams dalyvauti šiuose veiksmuose:

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmuose dalyvaujantys subjektai, kurie nurodyti a ir b punktuose, negali gauti Sąjungos finansinės paramos, išskyrus atvejus, kai tai svarbu programai įgyvendinti, visų pirma Sąjungos įmonių konkurencingumo ir patekimo į rinką požiūriu arba siekiant apsaugoti Sąjungoje gyvenančius vartotojus. Ta išimtis netaikoma pelno siekiantiems subjektams.

Veiksmuose dalyvaujantys subjektai, kurie nurodyti a ir b punktuose, negali gauti Sąjungos finansinės paramos, ypač jei kyla novatoriškos technologijos perdavimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai svarbu programai įgyvendinti, visų pirma Sąjungos įmonių konkurencingumo ir patekimo į rinką požiūriu arba siekiant apsaugoti Sąjungoje gyvenančius vartotojus. Ta išimtis netaikoma pelno siekiantiems subjektams.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  dėl veiksmų rinkos priežiūros srityje, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas konkretus tikslas, valstybių narių rinkos priežiūros institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 765/2008 17 straipsnyje ir [Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros]97 11 straipsnyje;

a)  dėl veiksmų rinkos priežiūros srityje, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas konkretus tikslas, valstybių narių rinkos priežiūros institucijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 765/2008 17 straipsnyje ir [Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros]97 11 straipsnyje;

__________________

__________________

97 COM(2017) 795 final.

97 COM(2017) 795 final.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dėl veiksmų akreditacijos ir rinkos priežiūros srityje, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas konkretus tikslas, įstaiga, pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 14 straipsnį vykdanti veiklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 765/2008 32 straipsnyje;

b)  dėl veiksmų akreditacijos srityje, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodytas konkretus tikslas, įstaiga, pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 14 straipsnį vykdanti veiklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 765/2008 32 straipsnyje;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Dėl šio straipsnio pirmos pastraipos e punkto Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų patikslintas sąrašas subjektų, kuriems pagal programą gali būti skirta dotacija veiksmams, kuriais siekiama 3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktyje nurodyto konkretaus tikslo.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimo komitetas (-ai) veiksmams, kuriais įgyvendinamas (-i) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas (-i) konkretus (-ūs) tikslas (-ai), gali būti visiškai arba iš dalies sudarytas iš išorės ekspertų.

Vertinimo komitetas (-ai) veiksmams, kuriais įgyvendinamas (-i) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas (-i) konkretus (-ūs) tikslas (-ai), gali būti visiškai arba iš dalies sudarytas iš išorės ekspertų. Vertinimo komiteto (-ų) darbas grindžiamas skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principais.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dėl veiksmų, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas konkretus tikslas, atsižvelgiant į valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kurios yra asocijuotosios programos valstybės, rinkos priežiūros institucijas ir atsižvelgiant į Sąjungos bandymų įrenginius, kaip nurodyta [Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros] 20 straipsnyje, programa gali finansuoti iki 100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su veiksmu, su sąlyga, kad laikomasi Finansiniame reglamente apibrėžto bendro finansavimo principo.

1.  Dėl veiksmų, kuriais įgyvendinamas šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas konkretus tikslas, atsižvelgiant į valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kurios yra asocijuotosios programos valstybės, rinkos priežiūros institucijas ir atsižvelgiant į Sąjungos bandymų įrenginius, kaip nurodyta [Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros] 20 straipsnyje, programa gali finansuoti iki 100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su veiksmu, su sąlyga, kad laikomasi Finansiniame reglamente apibrėžto bendro finansavimo principo.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jiems gali būti skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos] [8] straipsnį, jei tokie veiksmai atitinka atitinkamos programos tikslus. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

Jiems gali būti skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos] [8] straipsnį arba Reglamentą (ES) XX [dėl Skaitmeninės Europos programos sudarymo], visų pirma siekiant aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių tikslo, jei tokie veiksmai atitinka atitinkamos programos tikslus. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti suderinimą su Skaitmeninės Europos programa, kad MVĮ būtų parengta visapusiška ES strategija.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytą (-as) darbo programą (-as). Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant priimti darbo programą (-as) pagal Finansinio reglamento 110 straipsnį. Darbo programos yra metinės arba daugiametės ir jose visų pirma nustatomi siektini tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo būdas ir bendra finansavimo plano suma. Jose taip pat išsamiai aprašomi finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbo programas, kuriomis įgyvendinamas 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas konkretus tikslas, kaip nurodyta I priede, Komisija priima įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, priimant darbo programas, laikantis 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodyto konkretaus tikslo, kaip nurodyta I priede.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti IV priede.

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama programos efektyvumo ir veiksmingumo pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti IV priede.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Ne vėliau kaip ... [ketveri metai nuo programos įgyvendinimo pradžios] Komisija parengia tarpinę programos vertinimo ataskaitą, kaip įgyvendinami pagal programą remiami veiksmai, kokie rezultatai ir poveikis, kaip efektyviai panaudoti ištekliai ir kokia programos pridėtinė vertė Sąjungai.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Baigiant įgyvendinti programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį programos vertinimą.

5.  Ne vėliau kaip ... [treji metai nuo programos įgyvendinimo pabaigos] Komisija parengia galutinę programos vertinimo ataskaitą dėl ilgalaikio programos poveikio, rezultatų ir veiksmų tvarumo bei skirtingų darbo programų sinergijos.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

6.  2 ir 5 dalyse nurodytas vertinimo ataskaitas ir savo išvadas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir paskelbia jas viešai. Kai tinkama, prie ataskaitų pridedami pasiūlymai dėl programos pakeitimų.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 ir 17 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  8 straipsnio 3b dalyje, 9, 10, 16 ir 17 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 ir 17 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 3b dalyje, 9, 10, 16 ir 17 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 9 ir 17 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 8 straipsnio 3b dalį, 9, 10, 16 ir 17 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.99. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1.  Komisijai padeda komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

__________________

__________________

99 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 031, 2002 2 1, p. 1).

99 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 031, 2002 2 1, p. 1).

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų skaidrumą ir matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija vykdo įtaigius informavimo ir komunikacijos veiksmus, kad pagerintų vartotojų, piliečių, įmonių, visų pirma MVĮ, ir viešojo administravimo įstaigų supratimą apie išteklius, teikiamus šio reglamento finansinėmis priemonėmis, ir apie jų veiksmus bei rezultatus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija (EUROSTAT) vykdo informavimo ir komunikavimo veiklą, susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai pagal Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytus statistinius principus.

3.  Komisija (EUROSTAT) vykdo informavimo ir komunikavimo veiklą, susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma Europos statistikos duomenų rinkimui, plėtojimui, rengimui ir sklaidai pagal Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytus statistinius principus.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.2 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos karantininių kenkėjų naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031105 16 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

a)  Sąjungos karantininių kenkėjų prevencijos, izoliavimo ir (arba) naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031105 16 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

_________________

_________________

105 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

105 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

Pagrindimas

Svarbiausia užtikrinti, kad prevencijos ir izoliavimo priemonės, taip pat kaip ir naikinimo priemonės, atitiktų reikalavimus.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.2 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

b)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų prevencijos, izoliavimo ir (arba) naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

Pagrindimas

Svarbiausia užtikrinti, kad prevencijos ir izoliavimo priemonės, taip pat kaip ir naikinimo priemonės, atitiktų reikalavimus.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.2 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies a punkte nurodytas naikinimo ir šios dalies b punkte nurodytas sulaikymo priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo.

c)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies a ir b punktuose nurodytas priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo, prireikus apribojant laisvą vežėjų judėjimą aplinkinėse valstybėse narėse.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.2 papunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  netikėtai užpuolusio kenkėjo naikinimo priemonių, net jei jis nelaikomas Sąjungos karantininiu kenkėju, o yra ekstremalių meteorologinių reiškinių arba klimato kaitos valstybėje narėje padarinys;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.3.4a.  įtarus gyvūnų ligos protrūkį ir (arba) kenksmingų organizmų atsiradimą, visoje Sąjungoje ir prie jos išorės sienų turi būti gerokai sustiprintos patikros ir stebėsena;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.3.4b.  žinomų ir šiuo metu nežinomų kenkėjų ir ligų atsiradimo stebėjimo priemonėms.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.  Metinės ir daugiametės veterinarinės ir fitosanitarijos III priede išvardytų gyvūnų ligų bei zoonozių ir augalų kenkėjų naikinimo, kontrolės ir stebėsenos programos turi būti įgyvendinamos laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytų nuostatų.

2.1.  Metinės ir daugiametės veterinarinės ir fitosanitarijos III priede išvardytų gyvūnų ligų bei zoonozių ir augalų kenkėjų prevencijos, naikinimo, kontrolės ir stebėsenos programos turi būti įgyvendinamos laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytų nuostatų.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios programos turėtų atspindėti naujas klimato kaitos nulemtas realijas ir jų įvairovę Europos lygmeniu; jos taip pat turėtų padėti užkirsti kelią Europos biologinės įvairovės nykimui.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Sąjungos karantininių kenkėjų naikinimo priemonėms, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 17 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

c)  Sąjungos karantininių kenkėjų prevencijos, izoliavimo arba naikinimo priemonėms, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 17 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

Pagrindimas

Svarbiausia užtikrinti, kad prevencijos ir izoliavimo priemonės, taip pat kaip ir naikinimo priemonės, atitiktų reikalavimus.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

d)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų prevencijos, izoliavimo arba naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

Pagrindimas

Svarbiausia užtikrinti, kad prevencijos ir izoliavimo priemonės, taip pat kaip ir naikinimo priemonės, atitiktų reikalavimus.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 punkto 2.3 papunkčio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies c punkte nurodytas naikinimo ir šios dalies d punkte nurodytas sulaikymo priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo.

e)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies c ir d punktuose nurodytas priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo.

Pagrindimas

Tai techninio pobūdžio pakeitimas, kuriuo siekiama suderinti tekstą su pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, kad prevencijos ir izoliavimo priemonės, taip pat kaip ir naikinimo priemonės, atitiktų reikalavimus.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gyvūnų gerovės rėmimo veikla.

3.  Gyvūnų gerovės rėmimo veikla, įskaitant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti gyvūnų gerovės standartų laikymąsi ir atsekamumą, be kita ko, gyvūnų vežimo metu.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tvarios maisto gamybos ir tvaraus maisto vartojimo rėmimo veikla.

7.  Ekologiškos žemės ūkio produkcijos ir tvaraus maisto vartojimo, nedarant žalos aplinkai ir biologinei įvairovei, rėmimo veikla ir tiesioginės prekybos bei trumpų tiekimo grandinių skatinimas.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Duomenų bazės ir kompiuterinės informacijos valdymo sistemos, būtinos siekiant veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti šios srities teisės aktus, susijusios su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu ir turinčios įrodytą papildomą naudą visai Sąjungai.

8.  Duomenų bazės ir kompiuterinės informacijos valdymo sistemos, būtinos siekiant veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti šios srities teisės aktus, susijusios su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu ir turinčios įrodytą papildomą naudą visai Sąjungai; naujų technologijų, skirtų produktų atsekamumui didinti, tokių kaip greitojo atsako (QR) kodai ant produktų pakuočių, diegimas.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Techninė ir mokslinė veikla, įskaitant tyrimus ir koordinavimo veiklą, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusioje srityje ir tų teisės aktų pritaikymą prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos.

11.  Techninė ir mokslinė veikla, įskaitant tyrimus ir koordinavimo veiklą, būtinus siekiant užkirsti kelią naujų ir nežinomų kenkėjų bei ligų atsiradimui ir užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusioje srityje ir tų teisės aktų pritaikymą prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14.  Parama Sąjungos ir valstybių narių įgyvendinamoms informavimo ir informuotumo didinimo iniciatyvoms, kuriomis siekiama užtikrinti geresnę, reikalavimus atitinkančią ir tvarią maisto gamybą ir vartojimą, įskaitant maisto švaistymo ir sukčiavimo maisto produktų srityje prevencijos veiklą, įgyvendinant su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusias taisykles.

14.  Parama Sąjungos ir valstybių narių įgyvendinamoms informavimo ir informuotumo didinimo iniciatyvoms, kuriomis siekiama užtikrinti geresnę, reikalavimus atitinkančią ir tvarią maisto gamybą ir vartojimą, įskaitant maisto švaistymo prevenciją, prisidedančią prie žiedinės ekonomikos, ir sukčiavimo maisto produktų srityje prevencijos veiklą, įgyvendinant su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusias taisykles.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  geriau vertinama prekyba paslaugomis, tiesioginės užsienio investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir globalizacijos poveikis Sąjungos ekonomikai;

–  geriau vertinama prekyba prekėmis ir paslaugomis, tiesioginės užsienio investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir globalizacijos poveikis Sąjungos ekonomikai;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  teikiama kokybiška, aktuali ir patikima statistinė informacija, kuria padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, įskaitant statistinę informaciją apie darbo rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, nelygybę, socialinę apsaugą, nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų palydovines sąskaitas;

–  teikiama kokybiška, aktuali ir patikima statistinė informacija, kuria padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, įskaitant statistinę informaciją apie darbo rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, nelygybę, socialinę apsaugą, nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų palydovines sąskaitas, bet ne vien tik ją;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

Gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašas

Gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašas

1)  Afrikinė arklių liga

Gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašas apima:

2)  Afrikinis kiaulių maras

a)   pagal Reglamento 2016/429 2 skyriaus 1 dalį nustatytą ligų sąrašą,

3)  Juodligė

b)   salmoneles, zoonozes ir zoonozių sukėlėjus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir Direktyva 2003/99/EB,

4)  Paukščių gripas (labai patogeniškas)

c)   užkrečiamąsias spongiformines encefalopatijas.

5)  Paukščių gripas (mažai patogeniškas)

 

6)  Kampilobakteriozė

 

7)  Klasikinis kiaulių maras

 

8)  Snukio ir nagų liga

 

9)  Kontaginė ožkų pleuropneumonija

 

10)  Įnosės

 

11)  Mėlynojo liežuvio viruso infekcija (1–24 serologiniai tipai)

 

12)  Galvijų bruceliozės, B. melitensis ir B. suis infekcija

 

13)  Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

 

14)  Žvynelinės viruso infekcija

 

15)  Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

 

16)  Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcija

 

17)  Niukaslo ligos viruso infekcija

 

18)  Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

 

19)  Pasiutligės viruso infekcija

 

20)  Rifo slėnio karštligės infekcija

 

21)  Galvijų maro viruso infekcija

 

22)  Zoonozinės salmonelės serotipų infekcija

 

23)  Užkrėtimas Echinococcus spp

 

24)  Listeriozė

 

25)  Avių ir ožkų raupai

 

26)  Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos

 

27)  Trichineliozė

 

28)  Venesuelos arklių encefalomielitas

 

29)  Verocitotoksigeninė Escherichia coli

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į pagal Reglamentą 2016/429 parengto ligų sąrašo peržiūrą. Šį reglamentą Komisija gali atnaujinti ir jį galima išplėsti įtraukiant salmoneles, zoonozes ir zoonozių sukėlėjus.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo rodiklių lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

 

Tikslas

Rodiklis

 

 

 

1. Naujų skundų ir reikalavimų nesilaikymo atvejų laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, Sąjungos teisės aktų ir viešųjų pirkimų srityse skaičius

3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyti tikslai

2. Prekybos paslaugomis ribojimo indeksas.

 

3. Apsilankymų portale „Jūsų Europa“ skaičius.

 

4. Bendrų rinkos priežiūros kampanijų skaičius.

3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyti tikslai

1. Paramą gaunančių MVĮ skaičius.

 

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių įmonių skaičius.

3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyti tikslai

 

i)

1. Europos standartų, kurie įgyvendinami kaip nacionaliniai valstybių narių standartai, dalis, palyginti su visais taikomais Europos standartais.

ii)

2. Procentinė Sąjungos patvirtintų tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų dalis.

3 straipsnio 2 dalies d punkte nustatyti tikslai

 

i)

1. Vartotojų sąlygų indeksas.

ii)

2. Naudos gavėjų pozicijų dokumentų ir atsakymų į viešas konsultacijas finansinių paslaugų srityje skaičius.

3 straipsnio 2 dalies e punkte nustatyti tikslai

1. Sėkmingai įgyvendintų nacionalinių veterinarinių ir fitosanitarijos programų skaičius.

3 straipsnio 2 dalies f punkte nustatyti tikslai

1- Internete paskelbtos statistinės informacijos poveikis: paminėjimų saityne, teigiamų ir (arba) neigiamų nuomonių skaičius.

 

 

Pakeitimas

 

Tikslas

Rodiklis

 

 

 

1. Sąjungos viešųjų pirkimų teisės aktai.

3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nustatyti tikslai

2. Prekybos paslaugomis ribojimo indeksas.

 

3. Apsilankymų portale „Jūsų Europa“ skaičius.

 

 

 

1. Naujų skundų ir reikalavimų nesilaikymo atvejų laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bei pardavimo internete srityse skaičius.

3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nustatyti tikslai

2. Bendrų rinkos priežiūros ir produktų saugos kampanijų skaičius.

 

 

3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyti tikslai

1. Paramą pagal programą ir iš tinklo gaunančių MVĮ skaičius.

 

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių įmonių skaičius.

 

2a. Verslininkų, kurie naudojasi mentorystės ir judumo programomis, skaičius.

 

2b. MVĮ steigimo laiko sutrumpinimas ir kainos sumažinimas.

 

2c. Sukurtų įmonių tinklų skaičius palyginti su baziniu lygiu.

 

2d. MVĮ testą atliekančių valstybių narių skaičius.

 

2e. Aiškiai didesnis valstybių narių, taikančių vieno langelio principą naujai steigiamoms įmonėms, skaičius.

 

2f. Didesnė eksportuojančių MVĮ dalis ir didesnė MVĮ, eksportuojančių už Sąjungos ribų, dalis palyginti su baziniu lygiu.

 

2g. Aiškiai didesnis valstybių narių, įgyvendinančių sprendimus verslumo klausimais, skirtus potencialiems, jauniesiems, naujiems verslininkams ir moterims verslininkėms, taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, skaičius palyginti su baziniu lygiu.

 

2h. Didesnė Sąjungos piliečių, kurie norėtų dirbti savarankiškai, dalis palyginti su baziniu lygiu.

 

2i. MVĮ veiklos rezultatai tvarumo požiūriu, kurie, be kita ko, vertinami pagal didesnę Sąjungos MVĮ, plėtojančių tvarius mėlynosios ekonomikos ir žaliuosius produktus1a ir paslaugas, dalį ir didesnį išteklių naudojimo efektyvumą (tai gali apimti, pvz., energijos, žaliavų, vandens naudojimą, perdirbimą ir kt.) palyginti su baziniu lygiu.

3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyti tikslai

 

i)

1. Europos standartų, kurie įgyvendinami kaip nacionaliniai valstybių narių standartai, dalis, palyginti su visais taikomais Europos standartais.

ii)

2. Procentinė Sąjungos patvirtintų tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų dalis.

3 straipsnio 2 dalies d punkte nustatyti tikslai

 

i)

1. Vartotojų sąlygų indeksas.

ii)

2. Naudos gavėjų pozicijų dokumentų ir atsakymų į viešas konsultacijas finansinių paslaugų srityje skaičius.

3 straipsnio 2 dalies e punkte nustatyti tikslai

Sėkmingai įgyvendintų nacionalinių veterinarinių ir fitosanitarijos programų skaičius.

 

2. Sėkmingai įveiktų ekstremaliųjų situacijų, kilusių dėl kenkėjų, skaičius.

 

3. Sėkmingai įveiktų ekstremaliųjų situacijų, kilusių dėl ligų, skaičius.

3 straipsnio 2 dalies f punkte nustatyti tikslai

1. Internete paskelbtos statistinės informacijos poveikis: paminėjimų saityne, teigiamų ir (arba) neigiamų nuomonių skaičius.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji rinka buvo ir lieka pamatinis Europos projekto elementas.

Per 25 veikimo metus bendroji rinka prisidėjo prie to, kad valstybės narės nepaprastai integruotųsi tarpusavyje, o įmonės, piliečiai ir vartotojai įvairiais būdais gautų naudos, pavyzdžiui, turėtų didesnį pasirinkimą ir mokėtų mažesnes kainas konkurencingesnėje rinkoje, galėtų keliauti ir dirbti visoje ES, o įmonėms atsivertų didžiulė rinka ir būtų geriau saugomi vartotojai. Nors priimta ir įgyvendinta daugiau kaip 3 500 priemonių, bendrosios rinkos projektas toli gražu dar nebaigtas. Sukurti bendrąją rinką tebetrukdo daug kliūčių, tokių kaip teisės aktų spragos, administracinė našta, neveiksmingas įgyvendinimas ir silpnas ES teisės aktų vykdymo užtikrinimas, taip pat aplinkybių kaita ir nauji iššūkiai bei kliūtys.

Europos Parlamentas daugeliu progų ragino gerinti bendrosios rinkos valdymą ir veiksmingumą, o Komisija rinkos integraciją laiko vienu pagrindinių prioritetų.

Artėjančiam 2021–2027 m. laikotarpiui Komisija siūlo naują Bendrosios rinkos programą, kurioje į vieną nuoseklią sistemą bus sujungtos šešios programos ir daugelis veiksmų, kurie anksčiau buvo atsieti. Pagrindinis tikslas – įgyvendinti ir užtikrinti įvairią veiklą, kuri padeda sukurti bendrąją rinką plačiąja prasme, gerinant sinergiją ir lankstumą, taip pat šalinant esamų ES programų sutapimus.

Apskritai pranešėjas palankiai vertina naują Bendrosios rinkos programą ir pritaria Komisijai, kad reikia strateginio integruojančio požiūrio į sklandžiai veikiančios vidaus rinkos sukūrimą.

Vis dėlto pranešėjas siūlo keletą patobulinimų tokiose srityse:

Finansinis paketas

Komisija siūlo finansinį paketą paskirstyti keturiems skirtingiems tikslams: COSME, vartotojų, maisto grandinės bei tvaraus vartojimo ir statistikos. Pranešėjas mano, kad norint spręsti visus bendrosios rinkos uždavinius, visų pirma prisitaikyti sparčiai kintančioje skaitmeninės revoliucijos ir globalizacijos aplinkoje, bendros finansinio paketo sumos nepakaks.

Vis dėlto pranešėjas siūlo koreguoti finansinį paketą ir visas skirtingas biudžeto eilutes tada, kai Europos Parlamento preliminaraus pranešimo dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių projekte bus sukonkretinti tikslūs skaičiai.

Be to, pranešėjas, atsižvelgdamas į Bendrosios rinkos programos poveikio vertinimą ir Vykdymo užtikrinimo ir atitikties reglamentą, siūlo įrašyti naują biudžeto eilutę, skirtą rinkos priežiūrai, produktų saugai ir tipo patvirtinimui finansuoti. Pranešėjas taip pat mano, kad svarbu aiškiai paminėti tikslus, kuriems bus skiriama likusi suma, ir nustatyti techninės ir administracinės paramos viršutinę ribą.

Dėmesys rinkos priežiūrai ir produktų saugai

Programos tikslų klausimu pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad bendroji rinka ims veikti geriau, jei rinka bus prižiūrima aktyviau ir bus gerinama produktų sauga ypatingą dėmesį skiriant internetu parduodamiems produktams. Pranešėjas iš tikrųjų pripažįsta, kad veiksminga rinkos priežiūra galėtų labai padėti apsaugoti viešuosius interesus, tokius kaip darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkos apsauga ir visuomenės saugumas, ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams. Daug pastarojo meto skandalų, pavyzdžiui, dėl manipuliacijų dyzelinių variklių taršos duomenimis, rodo, kad ES rinkoje vis dar yra nesaugių ir reikalavimų neatitinkančių gaminių, todėl reikia vykdyti veiksmingesnę suderintą rinkos priežiūrą ir ją labiau koordinuoti ES. Neseniai priimtas Tipo patvirtinimo reglamentas ir Vykdymo užtikrinimo ir atitikties reglamentas, dėl kurio dabar vyksta derybos, yra pagrindas, kuriuo remiantis galima gerinti rinkos priežiūros institucijų, Europos institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą. Į tai atsižvelgęs, pranešėjas priduria naują konkretų tikslą, susijusį su rinkos priežiūra, produktų sauga, tipo patvirtinimu ir susijusiais veiksmais, ir šiems veiksmams skiria atskirą biudžeto eilutę.

Vartotojai

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad Bendrosios rinkos programa padės sudaryti sąlygas ES piliečiams visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka. Todėl pranešėjas siūlo įtraukti nuorodas į specialius veiksmus, kuriais siekiama stiprinti vartotojų apsaugą, suteikti jiems galių ir remti jų interesus, ypatingą dėmesį skiriant dėl skaitmeninimo atsiradusioms naujoms galimybėms ir problemoms, panašiai kaip 2014–2020 m. Vartotojų programoje.

Skaitmeninių technologijų raida

Visame reglamento tekste pranešėjas įterpia nuorodų į skaitmeninių technologijų raidą visose programos aprėpiamose srityse. Septynerių metų programa turi būti lanksti ir pakankamai nukreipta į perspektyvą, kad galėtų būti pritaikyta prie nuolat kintančios aplinkos, kurioje naujosios technologijos daro didelį poveikį verslo modeliams, tokiems kaip socialinė ir bendradarbiaujamoji ekonomika, vartotojams ir visai ES ekonomikai.

Programos įgyvendinimas, vertinimas ir viešinimas

Komisijos pasiūlyme nepakanka informacijos, kaip nauja programa bus įgyvendinama. Ypač svarbu priimti metines ar daugiametes darbo programas, nes jose, be kita ko, nurodomi finansuotini veiksmai ir paskirstomi finansiniai ištekliai.

Vertinimo klausimu pranešėjas siūlo iki 2030 m. atlikti privalomą galutinį programos vertinimą, kuriame būtų atskirai išnagrinėtas ilgalaikis programos poveikis, veiksmų tvarumas ir skirtingų darbo programų sinergija.

Skaidrumo ir viešinimo klausimu pranešėjas siūlo Komisijai įgyvendinti informavimo ir komunikacijos veiksmus, kad vartotojai, įmonės, ypač MVĮ, ir viešojo administravimo darbuotojai sužinotų apie programos atveriamas galimybes.


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ  (13.12.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Nuomonės referentas (*): Ralph Packet

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas, siekiant naudos visiems ES piliečiams. Sąjungos konkurencijos taisyklių laikymasis yra ne tik valstybėse narėse taikomas teisinis reikalavimas, bet ir būtina paties vidaus rinkos veikimo sąlyga;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Nedarant poveikio dabartiniam skaidrumo ir demokratinės kontrolės, kurią vykdo viena iš teisėkūros institucijų, lygiui, būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą ir jos plėtrą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima dabartinė Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos duomenų rinkimo, taip pat plėtojimo, rengimo, tinkamo naudojimo, taikymo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika, taip pat tokių sričių kaip prekyba ir migracija, siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą laikantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio;

__________________

__________________

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, piliečiams, įskaitant vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma MVĮ, konkurencingumą, tačiau taip pat remti vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei verslo subjektų ir asmenų informuotumo didinimą suteikiant jiems tinkamas priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems esamiems ir galimiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, įskaitant startuolius, santaupų turintiems asmenims, piliečiams, įskaitant vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma MVĮ, konkurencingumą, tačiau taip pat remti vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei verslo subjektų ir asmenų informuotumo didinimą suteikiant jiems tinkamas priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  vartotojų rinkoms plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis atitinkama apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė prireikus remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

(14)  vartotojų rinkoms plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas ir vystantis skaitmeninėms rinkoms sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis atitinkama apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė prireikus remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie piliečių ir verslo subjektų teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti remiama Sąjungos konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei teismais ir platesnė suinteresuotųjų šalių grupės aprėptis informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus;

(20) atsižvelgiant į tai, kad Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo apima taisyklių sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti padedama remti Sąjungos konkurencijos politiką gerinant ir stiprinant bendradarbiavimą su Europos konkurencijos tinklu ir su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei teismais, be kita ko, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, ir platesnę suinteresuotųjų šalių grupės aprėptį informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus. Programa visų pirma turėtų padėti Komisijai pagerinti rinkos pokyčių analizę ir vertinimą, be kita ko, plačiai naudojant sektorių tyrimus ir sistemingai dalijantis rezultatais ir geriausia praktika Europos konkurencijos tinkle. Tai turėtų padėti užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu, ir suteikti galių įmonėms, visų pirma MVĮ, ir vartotojams, kad būtų galima pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  įgyvendinant programą visų pirma turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su esminiais neigiamais padariniais konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be paliovos didėjantis duomenų naudojimas atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą dirbtiniam intelektui ir kitoms IT priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad programa būtų remiami tinklai ir bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis ir teismais, atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš esmės priklauso nuo minėtų subjektų veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą konkurencijos politikos svarbą apsaugant vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė veikla, programa taip pat turėtų būti remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, su trečiosios valstybės valdžios institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios į programą įtrauktos iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos programai didelę įtaką visų pirma daro spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir skaitmeninės ekspertizės technologija, kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, numatoma, kad įgyvendinant šią programos dalį bus privaloma imtis lanksčių priemonių siekiant patenkinti kintančius poreikius;

(21)  įgyvendinant programą visų pirma turi būti imamasi tvarkytis su esminiais padariniais konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, kuriuos sukelia nuolatiniai radikalūs ekonomikos ir verslo aplinkos bei skaitmeninės ekonomikos pokyčiai, visų pirma be paliovos didėjantis duomenų naudojimas atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą dirbtiniam intelektui ir kitoms IT priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad programa būtų remiami tinklai ir bendradarbiavimas su valstybių narių valdžios institucijomis ir teismais, atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš esmės priklauso nuo minėtų subjektų veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą konkurencijos politikos svarbą apsaugant vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė veikla, programa taip pat turėtų būti remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, su trečiosios valstybės valdžios institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios į programą įtrauktos iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos užtikrinimui didelę įtaką visų pirma daro spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai ir iššūkiai vidaus rinkoje, be kita ko, susiję su dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais duomenų kiekiais, skaitmeninėmis monopolijomis, plačiajuosčio ryšio diegimu, geografiniu blokavimu, patentų naudojimu kaip priemone neleisti pasinaudoti technologija, interneto paslaugų teikėjų padėtimi kaip prieigos valdytojų padėtimi, spektro aukcionais, kibernetiniu saugumu ir skaitmeninės ekspertizės technologija, kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, numatoma, kad įgyvendinant šią programos dalį bus privaloma imtis lanksčių priemonių siekiant patenkinti kintančius poreikius. Komisija reguliariai informuos Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, finansuojamus pagal programą konkurencijos politikos srityje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją;

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui, be kita ko, turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją;

_________________

_________________

52 COM(2018) 439 final

52 COM(2018) 439 final

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir žinias ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  tinkamai veikianti bendra finansinės atskaitomybės sistema yra labai svarbi vidaus rinkai, veiksmingam kapitalo rinkų veikimui ir integruotos finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant kapitalo rinkų sąjungą;

(32)  tinkamai veikianti bendra finansinės atskaitomybės sistema yra labai svarbi vidaus rinkai, veiksmingam finansų rinkų veikimui ir integruotos finansinių paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  Sąjunga prisideda prie aukšto lygio vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia dėmesio, šiuo tikslu remdama ir papildydama valstybių narių politiką, kuria siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais ir kad piliečiams naudojantis šiais privalumais konkrečiomis priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų saugumas ir teisinių bei ekonominių interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi vietoje ir kad verslo subjektai galėtų naudotis vienodomis sąlygomis ir sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be to, būtina suteikti galią vartotojams, juos skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius efektyviai naudojančios žiedinės ekonomikos;

(36)  Sąjunga prisideda prie aukšto lygio vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia dėmesio, šiuo tikslu remdama ir papildydama valstybių narių politiką, kuria siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais ir kad piliečiams naudojantis šiais privalumais konkrečiomis priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų saugumas ir teisinių bei ekonominių interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi vietoje ir kad verslo subjektai galėtų naudotis vienodomis sąlygomis ir sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be to, būtina suteikti galią vartotojams, juos skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius efektyviai naudojančios žiedinės ekonomikos, kuri vadovautųsi pagal JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 nustatytais tikslais;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  piliečiams visų pirma įtaką daro finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos komponentas ir joms būtina stabili reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir tvari ekonomika, tačiau taip pat užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kitos finansinės paslaugos galutiniams vartotojams, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, draudėjus, santaupų turinčius asmenis, pensijų fondų narius ir gavėjus, individualius akcininkus, paskolos gavėjus ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes dalyvauti formuojant finansų sektoriaus politiką;

(41)  piliečiams visų pirma įtaką daro finansų rinkų veikimas, todėl jie turėtų būti išsamiau informuojami apie susijusias teises, riziką ir naudą. Šios paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos komponentas ir joms būtina stabili reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir tvari ekonomika, tačiau taip pat užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kitos finansinės paslaugos galutiniams vartotojams, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, draudėjus, santaupų turinčius asmenis, pensijų fondų narius ir gavėjus, individualius akcininkus, paskolos gavėjus ir MVĮ. Programa turėtų būti padedama išplėsti jų galimybes dalyvauti formuojant politiką, be kita ko, rengiant ir skleidžiant aiškią, išsamią ir naudotojui pritaikytą informaciją apie finansų rinkose parduodamus produktus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  todėl programa toliau turėtų remti konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. pajėgumų stiprinimo programą, siekiant labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines paslaugas gaunančius galutinius vartotojus formuojant Sąjungos politiką, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/82660 ir tęsiant bandomąją programą bei 2012–2017 m. parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai būtini siekiant politikos formuotojus supažindinti ne tik su finansų sektoriaus profesionalų, bet taip pat kitų suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. Taip būtų formuojama geresnė finansinių paslaugų politika, nes visuomenė išsamiau išmanytų finansinio reguliavimo klausimus ir išsiugdytų nuoseklesnį finansinį raštingumą;

(42)  todėl programa toliau turėtų remti konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. pajėgumų stiprinimo programą, siekiant labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines paslaugas gaunančius galutinius vartotojus formuojant Sąjungos politiką, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/82660 ir tęsiant bandomąją programą bei 2012–2017 m. parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai būtini siekiant politikos formuotojus supažindinti ne tik su finansų sektoriaus profesionalų, bet taip pat kitų suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. Turi būti nuolat plėtojama programos metodika ir geriausia praktika, susijusi su būdais, kaip padidinti vartotojų ir finansinių paslaugų galutinių naudotojų dalyvavimą siekiant nustatyti problemas, aktualias Sąjungos politikos formavimui ir vartotojų interesų apsaugai finansinių paslaugų srityje. Taip būtų pagerinta finansinių paslaugų politika, nes visuomenė išsamiau išmanytų finansinio reguliavimo klausimus ir išsiugdytų nuoseklesnį finansinį raštingumą. Šios programos viešieji ištekliai turėtų būti sutelkti į tai, kas svarbiausia galutiniams naudotojams, ir turėtų būti vengiama jais teikti bet kokios formos tiesioginę ar netiesioginę finansinę paramą privačių finansinės veiklos vykdytojų komercinei veiklai;

__________________

__________________

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  2012–2013 m. įgyvendinant bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. vykdant parengiamuosius veiksmus Komisija skyrė dotacijas dviem organizacijoms po paskelbto metinio kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir pervadinus anksčiau egzistavusias Europos investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi organizacijos nurodytos esančios vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant programą reikia toliau bendrai finansuoti šias organizacijas. Visgi jų finansavimui turėtų būti taikoma peržiūros nuostata;

(43)  2012–2013 m. įgyvendinant bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. vykdant parengiamuosius veiksmus Komisija skyrė dotacijas dviem organizacijoms po paskelbto metinio kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir pervadinus anksčiau egzistavusias Europos investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi organizacijos nurodytos esančios vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant programą reikia toliau bendrai finansuoti šias organizacijas. Visgi jų finansavimui turėtų būti taikoma peržiūros nuostata. Todėl reikėtų priminti, kad jei pajėgumų stiprinimo programa ir atitinkamas finansavimas būtų tęsiami po 2020 m. ir atsirastų kitų galimų paramos gavėjų, kvietimas teikti paraiškas turėtų būti atviras bet kokioms kitoms kriterijus tenkinančioms organizacijoms, kurios prisideda įgyvendinant programos tikslus, laikantis Reglamento (ES) 2017/826;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  pagal Europos statistikos programą plėtojama, rengiama ir skleidžiama aukštos kokybės Europos statistika yra itin svarbi priimant įrodymais pagrįstus sprendimus. Europos statistika turėtų būti teikiama laiku ir turėtų prisidėti vykdant Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo apibrėžtą Sąjungos sričių politiką, visų pirma sustiprintą ir integruotą ekonomikos valdymą, socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą, tvarų vystymąsi, žemės ūkio politiką, socialinį Europos ir globalizacijos aspektą;

(48)  Sąjungos lygmeniu ir valstybėse narėse rengiama, bendrai naudojama, skleidžiama ir nuosekliai taikoma aukštos kokybės Europos statistika turėtų būti teikiama laiku ir turėtų prisidėti vykdant Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo apibrėžtą Sąjungos sričių politiką, visų pirma sustiprintą ir integruotą ekonomikos valdymą, socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą, tvarų vystymąsi, žemės ūkio politiką, socialinį Europos ir globalizacijos aspektą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  Europos statistika būtina Sąjungoje priimant sprendimus ir vertinant Sąjungos iniciatyvų rezultatus bei poveikį. Todėl turėtų būti užtikrinamas nuolatinis Europos statistikos teikimas ir plėtojimas laikantis visą Sąjungą apimančio požiūrio ir žvelgiant plačiau nei vidaus rinkos perspektyva, kad būtų apimama visų rūšių Sąjungos veikla ir politikos sritys, įskaitant galios suteikimą verslo subjektams ir piliečiams priimti pagrįstus sprendimus;

(49)  Europos statistika būtina Sąjungoje priimant sprendimus ir vertinant įvairių Sąjungos iniciatyvų rezultatus bei poveikį. Turėtų būti užtikrinamas nuolatinis pagal valstybes nares ir, kai įmanoma, regionus suskirstytos Europos statistikos teikimas ir plėtojimas platesnėje plotmėje nei vidaus rinkos perspektyva, kad būtų apimama visų rūšių esama ir galima veikla ir politikos sritys, įskaitant galios suteikimą Sąjungos piliečiams, verslo subjektams ir administracijoms priimti pagrįstus sprendimus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei patikrai Europos statistinių programų komitetui;

(51)  programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei patikrai Europos statistinių programų komitetui ir turėtų būti įgyvendinama užtikrinant veiksmingą parlamentinę kontrolę;

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio ekonomikos tarpusavio ryšius, programoje turėtų būti toliau numatoma galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių pareigūnus, tarptautinių organizacijų atstovus arba ekonominės veiklos vykdytojus;

(60)  atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio ekonomikos, įskaitant skaitmeninę ekonomiką, tarpusavio ryšius, programoje turėtų būti toliau numatoma galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių pareigūnus, tarptautinių organizacijų atstovus arba ekonominės veiklos vykdytojus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  prireikus programos veiksmais turėtų būti siekiama proporcingai spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas; veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas; ir ji turėtų teikti akivaizdžią Europos pridėtinę vertę;

(71)  programos veiksmai turėtų teikti akivaizdžią pridėtinę vertę ir jais turėtų būti siekiama proporcingai spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas; veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(81)  Europos Parlamento ir Tarybos90 reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės narės atlieka atsižvelgdamos į šį reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių kompetentingų institucijų. Europos Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Komisija atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima Europos duomenų apsaugos pareigūno. Kompetentingos valdžios institucijos visa informacija keistis arba ją perduoti turėtų laikydamosi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, o Komisija visa informacija turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

(81)  Europos Parlamento ir Tarybos90 reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės narės atlieka atsižvelgdamos į šį reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių kompetentingų institucijų. Europos Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Komisija atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima Europos duomenų apsaugos pareigūno. Kompetentingos valdžios institucijos visa informacija keistis arba ją perduoti, be kita ko, vykstant statistikos rengimo ir sklaidos procesui, kai statistinių duomenų konfidencialumo principas taip pat pripažįstamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009, turėtų laikydamosi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, o Komisija visa informacija turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi asmens duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

_________________

_________________

90 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

90 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

91 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

91 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83)  programa taip pat turėtų užtikrinti didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą ir nuoseklumą, įmonių, įskaitant MVĮ, konkurencingumą ir Europos statistikos veiksmus, skirtus Europos piliečiams, įmonėms ir administracijoms;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo didinimo programa ir Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos veikimo gerinimo siekiant naudos visiems ES piliečiams ir, atsižvelgiant į tai, įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo didinimo, finansinių paslaugų gerinimo programa ir Europos statistikos duomenų rinkimo, plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, apimanti visas Sąjungos politikos sritis, kaip nustatyta Europos Sąjungos 3 straipsnyje ir kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Europos statistika – tai pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 plėtojama, rengiama ir skleidžiama statistika;

2)  Europos statistika – tai pagal Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnį ir Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 Sąjungos lygmeniu ir valstybėse narėse plėtojama, rengiama ir skleidžiama statistika;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti kokybiškus, palyginamus ir patikimus Europos statistinius duomenis, kuriais grindžiamas visos Sąjungos politikos formavimas, stebėsena ir vertinimas, ir padėti politikos formuotojams, įmonėms, akademinei bendruomenei, piliečiams ir žiniasklaidai priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai dalyvauti demokratiniame procese.

b)  plėtoti, rengti ir skleisti kokybiškus, palyginamus ir patikimus Europos statistinius duomenis, kuriais grindžiamas visos Sąjungos politikos, įskaitant prekybos ir migracijos politiką, formavimas, stebėsena ir vertinimas, ir padėti piliečiams, politikos formuotojams ir reglamentuotojams, priežiūros institucijoms, įmonėms, akademinei bendruomenei, pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai dalyvauti demokratiniame procese.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  remia aukštos kokybės tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą, palengvina jų integraciją į Sąjungos teisę ir skatina bendrovių ataskaitų rengimo geriausios praktikos naujoves ir plėtrą;

ii)  remia aukštos kokybės tarptautinių finansinės atskaitomybės ir audito standartų rengimą, palengvina jų integraciją į Sąjungos teisę ir (arba) skatina tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms skirtas bendrovių ataskaitų rengimo geriausios praktikos naujoves ir plėtrą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  suteikia galios vartotojams, įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir produktų saugą, visų pirma remiant kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir vartotojus;

i)  suteikia galios vartotojams, įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto lygio vartotojų apsaugą skatinant tvarų vartojimą ir produktų saugą, visų pirma remiant kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia tinkamą, aiškią ir naudotojams pritaikytą informaciją apie rinkas ir skirtingas finansinių produktų kategorijas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  didina vartotojų, kitų finansinių paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant finansinių paslaugų politiką; skatina geresnį finansų sektoriaus supratimą;

ii)  didina vartotojų, kitų finansinių paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant finansinių paslaugų politiką; skatina geresnį finansų sektoriaus ir skirtingų parduodamų finansinių produktų kategorijų supratimą ir užtikrina vartotojų interesų paisymą mažmeninių finansinių paslaugų srityje;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  rengia ir perduoda aukštos kokybės statistinius duomenis apie Europą laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas.

f)  plėtoja, rengia, skleidžia ir perduoda aukštos kokybės Europos statistinius duomenis laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas ir teikiant pagal valstybes nares ir, kai įmanoma, regionus suskirstytus duomenis.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant piliečius ir vartotojus, įmones, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  remti veiksmingą Sąjungos teisinės sistemos vykdymą ir modernizavimą bei jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos rekomendacijas; demonstracinės veiklos organizavimą ir bandomuosius projektus; komunikacijos veiklą; specialių IT priemonių, užtikrinančių skaidrų ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d)  remti veiksmingą Sąjungos teisinės sistemos vykdymą ir modernizavimą bei jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios aplinkos, visų pirma skaitmeniniame kontekste, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos rekomendacijas; demonstracinės veiklos organizavimą ir bandomuosius projektus; komunikacijos veiklą; specialių IT priemonių, užtikrinančių skaidrų ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvinti MVĮ patekimą į rinkas, padėti joms spręsti pasaulines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo ir stiprinti Sąjungos pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, įskaitant Europos įmonių tinklą;

b)  palengvinti MVĮ patekimą į ES ir pasaulio rinkas, padėti joms spręsti pasaulines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo ir stiprinti Sąjungos pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, įskaitant Europos įmonių tinklą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  spręsti rinkos kliūtis, mažinti administracinę naštą ir kurti palankią verslo aplinką, kad MVĮ galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

c)  šalinti rinkos kliūtis, įskaitant geografines kliūtis, mažinti administracinę naštą ir kurti palankią verslo aplinką, kad visų ES regionų MVĮ galėtų vienodai pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palengvinti verslo augimą, įskaitant įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d)  palengvinti verslo augimą laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., įskaitant įgūdžių ugdymą, skaitmeninę transformaciją ir pramonės pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kalbant apie išlaidas siekiant remti konkurencijos politiką ir ypač apie veiklą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą, Komisija į savo metinę ataskaitą įtraukia pagal šią programą įgyvendintų veiksmų apžvalgą, kuri turi būti perduota Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija (EUROSTAT) vykdo informavimo ir komunikavimo veiklą, susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai pagal Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytus statistinius principus.

3.  Komisija (EUROSTAT) vykdo informavimo ir komunikavimo veiklą, susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma Europos statistikos duomenų rinkimui, plėtojimui, rengimui ir sklaidai pagal Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytus statistinius principus.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  geriau vertinama prekyba paslaugomis, tiesioginės užsienio investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir globalizacijos poveikis Sąjungos ekonomikai;

–  geriau vertinama prekyba prekėmis ir paslaugomis, tiesioginės užsienio investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir globalizacijos poveikis Sąjungos ekonomikai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  teikiama kokybiška, aktuali ir patikima statistinė informacija, kuria padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, įskaitant statistinę informaciją apie darbo rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, nelygybę, socialinę apsaugą, nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų palydovines sąskaitas;

–  teikiama kokybiška, aktuali ir patikima statistinė informacija, kuria padedama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, įskaitant statistinę informaciją apie darbo rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, nelygybę, socialinę apsaugą, nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų palydovines sąskaitas, bet ne vien tik ją;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.6.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ralph Packet

22.11.2018

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Sander Loones

Svarstymas komitete

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (10.12.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Nuomonės referentas (*): Lukas Mandl

(*)  Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Priėmusi 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP), Komisija 2018 m. birželio 7 d. paskelbė pasiūlymą dėl bendrosios rinkos programos. Į siūlomą programą įtraukta veikla, finansuota pagal ankstesniąsias penkias programas, įskaitant su maisto grandine susijusius veiksmus. Komisija siūlo bendrosios rinkos programai skirti 4 mlrd. EUR (2021–2027), iš kurių 41 proc. būtų skirtas su maisto grandine susijusiems veiksmams, kurių tikslas – „prisidėti prie žmonių, gyvūnų ir augalų aukšto lygio sveikatos maisto grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos likviduojant, taip pat remti gyvūnų gerovės didinimą bei tvarią maisto gamybą ir vartojimą“.

Mūsų mitybos įpročiai yra ne tik kasdieniai gyvenimiški poreikiai, jie lygiai taip pat yra mūsų europinės tapatybės, kultūros, supratimo apie žmonių, gyvūnų ir gamtos santykius dalis ir, žinoma, yra labai svarbūs mūsų sveikatai ir gerai savijautai apskritai.

Pranešėjas mano, kad labai svarbu stiprinti Europos įmonių konkurencingumą, tuo pat metu veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei konkurencingą vidaus rinką. MVĮ – pagrindinis Europos ekonomikos variklis, sukuriantis du trečdalius darbo vietų, sudarantis 99 proc. visų Europos verslo subjektų ir labai padedantis regionų ir vietos lygiu kurti naujas darbo vietas.

Pagal 2021–2027 m. DFP su maisto grandine susijusių veiksmų išlaidoms iš viso skirta 1 680 000 000 EUR, o 2014–2020 m. laikotarpiu Reglamentu (ES) Nr. 652/2014 nustatyta viršutinė šių išlaidų, skirtų maisto grandinės programai, riba buvo 1 891 936 000 EUR. Taigi 2021–2027 m. siūloma suma atitinka 11 proc. biudžeto sumažėjimą.

Maisto grandinės programa apima ir veterinarijos (gyvūnai), ir fitosanitarijos (augalai) priemones, kurias pagal metines arba daugiametes programas iš anksto patvirtino Komisija ir kurios įgyvendinamos taikant neatidėliotinas priemones kilus krizėms ir įvykus nenumatytiems įvykiams, kenkiantiems gyvūnų ar augalų sveikatai.

Šiuo priemonių rinkiniu užtikrinama, kad ES turėtų patikimą teisės aktų ir kontrolės sistemą siekiant skatinti aukštą saugos lygį visoje maisto tiekimo grandinėje, taip sukuriant sąlygas stabiliai vidaus rinkai, kurioje maistas, gyvūnai ir augalai galėtų laisvai judėti.

Pranešėjas pabrėžia, kad būtina suteikti galių vartotojams, juos paskatinti ir padėti jiems rinktis tvarius sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, energiją ir išteklius efektyviai naudojančios žiedinės ekonomikos.

Pranešėjas pripažįsta, kad dabartinė finansinė programa buvo sėkminga siekiant išvengti didelės krizės, tačiau norėtų pabrėžti, kad tai neturėtų pridengti sistemos pažeidžiamumo, nes gyvūnų ligų ir augalų kenkėjų protrūkiai linkę periodiškai vyksti ir kartotis ES teritorijoje. Reikėtų toliau nagrinėti būtinybę nustatyti tiesioginį mechanizmą, skirtą reaguoti į didelio masto ekstremaliąsias situacijas, kurios daro poveikį maistui, gyvūnams ir augalams.

Apskritai, neseniai atlikus laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo, kad Reglamentas (ES) Nr. 652/2014 savo politikos srityje veikia gerai. Visa veikla, kuriai šioje srityje skiriama ES finansinė parama, pasirodė esanti naudinga siekiant maisto grandinės programos tikslų ir bendrų Komisijos prioritetų, įskaitant veiksmingos vidaus rinkos veikimą ir paramą prekybai su ES nepriklausančiomis valstybėmis.

Pranešėjas mano, kad programa teikiama veiksminga parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą ir prisidedama prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, be kita ko, užtikrinant darnaus vystymosi ekonominių, socialinių ir aplinkos aspektų pusiausvyrą.

Atsižvelgiant į kitą DFP, numatoma, kad gyvūnų sveikatos priemonės ir toliau sudarys didžiausią maisto grandinės biudžeto dalį. Dėl intensyvesnės globalizacijos ir prekybos, taip pat dėl naujų grėsmių augalų sveikatai augalų sveikatos priemonės tampa vis svarbesnės. Vykdant su oficialiąja kontrole susijusią veiklą tai pat turėtų būti toliau teikiama parama valstybėms narėms, nes ji yra labai svarbi priemonė siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų laikomasi ir būtų užtikrinamas jų vykdymas, todėl šios veiklos finansavimas turėtų būti Sąjungos prioritetas.

Pranešėjas mano, kad svarbiausias ateinančio programavimo laikotarpio iššūkis yra didėjantis maisto tiekimo grandinių sudėtingumas, prekybos globalizacija, dėl kurios randasi daugiau galimybių, tačiau kyla ir didesnė rizika dėl pasaulinių užkrato pernešėjų ir pasaulinių ligų. Atsižvelgiant į tai, būtina skirti daugiau dėmesio prevencijai, ypač kalbant apie tarpvalstybines egzotiškas ligas iš kaimyninių trečiųjų valstybių.

Maisto grandinės programos po 2020 m. rezultatai bus stebimi taikant išsamius rodiklius, pagal kuriuos atsižvelgiama ir į veiklą (produkto rodikliai), ir į rezultatus (rezultatų rodikliai), juos papildys keletas ekonominių rodiklių, kad būtų galima įvertinti atitinkamų išlaidų priemonių įgyvendinamų pagal skirtingas politikos sritis, veiksmingumą (ekonominio efektyvumo rodikliai).

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, standartizaciją, aplinkos apsaugą, gyvūnų gerovės apsaugą, rinkos priežiūrą, maisto grandinę ir ekonominį tvarumą, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę sistemą siekiant finansuoti veiksmus, kuriais siekiama ekonomiškai efektyviausiu būdu užtikrinti tinkamai veikiančią vidaus rinką, kartu išsaugant viešąjį interesą, nedarant žalos aplinkai ir nebandant nusižengti ES taisyklėms maisto švaistymo ir kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje, gyvūnų gerovės, oficialiosios kontrolės ir kovos su žmonių ir gyvūnų ligomis srityse. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą ir didinti žmonių ir gyvūnų sveikatos, gyvūnų, kaip juslių būtybių, orumo ir aplinkos apsaugos lygį;

 

 

 

 

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Europos statistikos plėtojimas yra labai svarbus daugiametės finansinės programos (DFP) stebėsenos procesui. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Nepaisant to, labai svarbu, kad plėtojant Europos statistiką nei įmonėms, nei valstybės įstaigoms nebūtų užkraunama neproporcingai padidėjusi administracinė našta;

__________________

__________________

47   2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

47   2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pateikiant į rinką Sąjungos teisės neatitinkančius produktus, šią teisę atitinkantys produktai patenka į nepalankią padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, dažniau atliekant atitikties patikras ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. Programa taip pat turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

(12)  pateikiant į rinką Sąjungos teisės neatitinkančius produktus, į nepalankią padėtį patenka tie teikėjai, kurie laikosi reikalavimų, be to, vartotojams gali kilti pavojus, o aplinkai gali būti sukelta žala. Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, dažniau atliekant atitikties patikras ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą Sąjungos viduje ir su trečiosiomis valstybėmis. Programa taip pat turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, padidinti bendradarbiavimą tarp įvairių jų administracinių padalinių ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl, siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą, programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės:

 

* portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų skaitmeninių vartų turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis;

 

* portalas „Jūsų Europos patarėjas“;

 

* SOLVIT;

 

* Vidaus rinkos informacijos sistema;

 

*Vidaus rinkos rezultatų suvestinė;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  finansinių paslaugų, finansinio stabilumo ir kapitalo rinkų sąjungos, įskaitant tvarius finansus, vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas visų pirma priklauso nuo įrodymais grindžiamos politikos priemonių, kurių imasi Sąjunga. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Komisija turėtų aktyviai ir nuolat stebėti finansų rinkas ir finansinį stabilumą, vertinti, kaip valstybės narės įgyvendina Sąjungos teisės aktus, nustatyti, ar galiojantys teisės aktai atitinka numatytą tikslą ir identifikuoti galimas veiklos sritis, kuriose atsiranda naujos rizikos rūšys ir pasitelkus politikos ciklą nuolat skatinti dalyvauti suinteresuotąsias šalis. Tokia veikla neįmanoma be analizės, tyrimų, mokomosios medžiagos, apklausų, atitikties nustatymų, vertinimų ir statistikos duomenų ir joms būtinos IT sistemos bei komunikacijos priemonės;

(19)  finansinių paslaugų, finansinio stabilumo ir kapitalo rinkų sąjungos, įskaitant tvarius finansus, vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas visų pirma priklauso nuo įrodymais grindžiamos politikos priemonių, kurių imasi Sąjunga. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Komisija turėtų aktyviai ir nuolat stebėti finansų rinkas ir finansinį stabilumą, vertinti, kaip valstybės narės įgyvendina Sąjungos teisės aktus, nustatyti, ar galiojantys teisės aktai atitinka numatytą tikslą ir identifikuoti galimas veiklos sritis, kuriose atsiranda naujos rizikos rūšys ir nuolat skatinti dalyvauti suinteresuotąsias šalis, piliečių grupes, NVO ir plačiąją visuomenę visame politikos cikle . Tokia veikla neįmanoma be analizės, tyrimų, mokomosios medžiagos, apklausų, atitikties nustatymų, vertinimų ir statistikos duomenų ir joms būtinos IT sistemos bei komunikacijos priemonės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/200255 Tarptautinių apskaitos standartų valdybos priimti tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) ir susiję TFAS aiškinimo komiteto išaiškinimai turėtų būti įtraukti į Sąjungos teisę, kad juos galėtų taikyti bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje Sąjungos rinkoje, tik tuo atveju, jei IFRS atitinka tame reglamente nustatytus kriterijus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES56 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, kad ataskaitos apibūdintų tikrą ir teisingą vaizdą ir kad jos prisidėtų prie Europos visuomenės gerovės. Tokius tarptautinius apskaitos standartus reikia parengti skaidraus ir demokratinę atskaitomybę užtikrinančio proceso metu. IFRS daro didelę įtaką vidaus rinkos veikimui, todėl Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, kad naudojant IFRS rengimo ir tvirtinimo procesą būtų rengiami vidaus rinkos teisės sistemos reikalavimus atitinkantys standartai. Todėl svarbu nustatyti tinkamą IFRS fondo finansavimo tvarką;

(33)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/200255 Tarptautinių apskaitos standartų valdybos priimti tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) ir susiję TFAS aiškinimo komiteto išaiškinimai turėtų būti įtraukti į Sąjungos teisę, kad juos galėtų taikyti bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje Sąjungos rinkoje, tik tuo atveju, jei IFRS atitinka tame reglamente nustatytus kriterijus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES56 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, kad ataskaitos apibūdintų tikrą ir teisingą vaizdą ir kad jos prisidėtų prie Europos visuomenės gerovės. Šiomis aplinkybėmis svarbu pažymėti, kad tais atvejais, kai apskaitos standartas prieštarauja teisės aktui, pirmenybė visada teikiama teisės aktui. Tokius tarptautinius apskaitos standartus reikia parengti skaidraus ir demokratinę atskaitomybę užtikrinančio proceso metu. IFRS daro didelę įtaką vidaus rinkos veikimui, todėl Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, kad naudojant IFRS rengimo ir tvirtinimo procesą būtų rengiami vidaus rinkos teisės sistemos reikalavimus atitinkantys standartai. Todėl svarbu nustatyti tinkamą IFRS fondo finansavimo tvarką;

_________________

_________________

55 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

55 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

56 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

56 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  2017 m. gegužės mėnesį Komisijai patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir rinkodaros teisės tinkamumą buvo nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, jeigu pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus rinkoje kalbant apie dvigubos kokybės standartus, stipresnius valstybių narių vykdymo užtikrinimo pajėgumus, didesnę produktų saugą, sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą ir naujas galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma atstovų veiksmais, kurių imasi kvalifikuotieji subjektai, Komisija 2018 m. balandžio mėn. priėmė „Naujų galimybių vartotojams dokumentą“. Programa turėtų būti siekiama, be visa ko, remti vartotojų politiką ir šiuo tikslu didinti informuotumą, gausinti žinias, stiprinti pajėgumus ir keistis vartotojų organizacijų bei vartotojų apsaugos institucijų geriausia patirtimi, vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos tyrimus, plėsti įrodymų apie vartotojų vidaus rinkos veikimą bazę, IT sistemas ir ryšių priemones;

(40)  2017 m. gegužės mėnesį Komisijai patikrinus Sąjungos vartotojų teisės ir rinkodaros teisės tinkamumą buvo nustatyta būtinybė užtikrinti nuoseklesnį taisyklių taikymą ir palengvinti galimybę imtis teisių gynimo priemonių, jeigu pažeidus vartotojų įstatymus vartotojai patiria žalą. Siekdama, be kita ko, užtikrinti vienodą požiūrį į vartotojus visoje vidaus rinkoje kalbant apie valstybių narių taikomus dvigubos kokybės standartus, stipresnius valstybių narių vykdymo užtikrinimo pajėgumus, didesnę produktų saugą, sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą ir naujas galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma atstovų veiksmais, kurių imasi kvalifikuotieji subjektai, Komisija 2018 m. balandžio mėn. priėmė „Naujų galimybių vartotojams dokumentą“. Programa turėtų būti siekiama, be visa ko, remti vartotojų politiką ir šiuo tikslu didinti informuotumą, gausinti žinias, stiprinti pajėgumus ir keistis vartotojų organizacijų bei vartotojų apsaugos institucijų geriausia patirtimi, vykdyti tinklaveiką, atlikti rinkos tyrimus, plėsti įrodymų apie vartotojų vidaus rinkos veikimą bazę, IT sistemas ir ryšių priemones;

 

 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, visoje maisto grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba;

(44)  kad būtų apsaugoti vartotojai ir aplinka, taip pat kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, visoje maisto grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Kaip parodė pastarojo meto incidentai, pvz., kiaušinių užteršimas fipronilu 2017 m. ir 2013 m. arklienos skandalas, tarpvalstybinės sveikatos krizės, t. y. paukščių gripas ar afrikinis kiaulių maras, ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba. Todėl aukštų sanitarijos standartų, gyvūnų gerovės ir sveikatos apsaugos užtikrinimą visoje maisto tiekimo grandinėje reikėtų laikyti prioritetu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos prevencijos ir apsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

_________________

_________________

61 [to add]

61 [to add]

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  valstybių narių vykdoma oficialioji kontrolė svarbiausia priemonė siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami atitinkami Sąjungos reikalavimai, jų būtų laikomasi ir būtų užtikrinamas jų vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų veiksmingumas ir efektyvumas yra labai svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. Sąjungos finansinė parama turėtų būti teikiama tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti skiriamas Sąjungos etaloninėms laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti joms padengti išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų darbo programų įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų mainų programų, kurias rengia kompetentingos institucijos;

(47)  atsižvelgiant į vis labiau globalėjančią maisto grandinę, valstybių narių vykdoma oficialioji kontrolė labiau nei bet kada yra svarbiausia priemonė siekiant tikrinti ir stebėti, kad būtų įgyvendinami atitinkami Sąjungos reikalavimai, ypač susiję su importuotais maisto produktais, jų būtų laikomasi ir būtų užtikrinamas jų vykdymas. Oficialiosios kontrolės sistemų veiksmingumas ir efektyvumas yra labai svarbus siekiant išlaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto grandinėje ir vartotojų pasitikėjimą ir kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę. Sąjungos finansinė parama turėtų būti teikiama tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti skiriamas Sąjungos etaloninėms laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti joms padengti išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų darbo programų įgyvendinimu. Siekiant padidinti importo kontrolės lygį, reikėtų skirti finansinį įnašą tam, kad būtų galima kovoti su tokiais reiškiniais, kaip neteisėtas laukinių gyvūnų mėsos importas, dėl kurių gali kurių gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir nyksta biologinė įvairovė. Kadangi oficialios kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų mainų programų, kurias rengia kompetentingos institucijos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  Europos ekonominės erdvės susitarime numatyta, kad programoje nurodytose srityse Sąjunga bei jos valstybės narės bendradarbiauja su Europos laisvosios prekybos asociacijos šalimis, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės. Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl galimybės kitoms šalims, visų pirma kaimyninėms Sąjungos šalims, narystės Sąjungoje siekiančioms šalims, kandidatėms bei stojančiosioms į Sąjungą šalims, dalyvauti programoje. Be to, programos statistikai skirta dalis turėtų būti prieinama Šveicarijai pagal Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos srityje64;

(55)  Europos ekonominės erdvės susitarime numatyta, kad programoje nurodytose srityse Sąjunga bei jos valstybės narės bendradarbiauja su Europos laisvosios prekybos asociacijos šalimis, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės. Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl galimybės kitoms šalims, visų pirma kaimyninėms Sąjungos šalims, narystės Sąjungoje siekiančioms šalims, kandidatėms bei stojančiosioms į Sąjungą šalims, dalyvauti programoje, jei jos laikosi programos taisyklių ir nuostatų. Be to, programos statistikai skirta dalis turėtų būti prieinama Šveicarijai pagal Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos srityje64;

_________________

_________________

64 OL L 90, 2006 3 28, p. 2.

64 OL L 90, 2006 3 28, p. 2.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, Sąjungos programoje gali dalyvauti naudodamosi bendradarbiavimo sistema, sukurta pagal EEE susitarimą, kuriame numatytas programų įgyvendinimas priimant sprendimą pagal tą susitarimą. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Į šį reglamentą turėtų būti įtraukta speciali nuostata, kad įgaliotajam leidimus išduodančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams būtų suteikiamos reikiamos teisės ir prieiga, kad jie galėtų nuosekliai naudotis jiems suteikta atitinkama kompetencija;

(56)  laikydamosi visų taisyklių ir teisės aktų, trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, Sąjungos programoje gali dalyvauti naudodamosi bendradarbiavimo sistema, sukurta pagal EEE susitarimą, kuriame numatytas programų įgyvendinimas priimant sprendimą pagal tą susitarimą. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Į šį reglamentą turėtų būti įtraukta speciali nuostata, kad įgaliotajam leidimus išduodančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams būtų suteikiamos reikiamos teisės ir prieiga, kad jie galėtų nuosekliai naudotis jiems suteikta atitinkama kompetencija;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai paramai, teikiamai iš Europos Parlamento ir Tarybos69 reglamentu (ES) Nr. [...] įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...] 70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ galimybes gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai paramai, teikiamai iš Europos Parlamento ir Tarybos69 reglamentu (ES) Nr. [...] įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...] 70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ ir labai mažų įmonių galimybes gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

_________________

_________________

69 COM(2018) 372 final

69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final

70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final

71 COM(2018) 447 final

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(77)  siekiant atsižvelgti į tų gyvūnų ligų, kurios daro didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai ja, sukeliamas situacijas, grėsmę žmonėms keliančių zoonozių vystymąsi arba naujus mokslinius ar epidemiologinius pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl tų gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašo papildymo; Kad būtų užtikrintas veiksmingas programos pažangos siekiant tikslų vertinimas, Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad prireikus būtų peržiūrėti arba papildyti rodikliai, kuriais vertinama, kaip pasiekti konkretūs tikslai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(77)  siekiant atsižvelgti į tų gyvūnų ligų, kurios daro didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai ja, sukeliamas situacijas, grėsmę žmonėms keliančių zoonozių vystymąsi arba naujus mokslinius ar epidemiologinius pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl tų gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašo papildymo; Kad būtų užtikrintas veiksmingas programos pažangos siekiant tikslų vertinimas, Komisija turėtų būti įgaliota priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad prireikus būtų peržiūrėti arba papildyti rodikliai, kuriais vertinama, kaip pasiekti konkretūs tikslai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Taip pat reikėtų konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais ir vartotojų asociacijomis. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  apsaugoti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei suteikti galių piliečiams; šį tikslą įgyvendinti imantis būtinų priemonių, skirtų produktų atsekamumui ir produktų gamybos arba auginimo proceso kontrolei pagerinti, taip pat užtikrinant gyvūnų gerovę;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems galių užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, nustatant standartus ir skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą;

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems galių užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, nustatant standartus, taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą, palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą, remti vietos ekonomikos vystymą, palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  suteikia galios vartotojams, įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir produktų saugą, visų pirma remiant kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir vartotojus;

i)  suteikia galios vartotojams, gamintojams, verslo įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems padeda ir juos informuoja, ypač perėjimo prie tvaraus vartojimo įgūdžių ir tvarių gamybos procesų klausimais; vartotojams teikiama daugiau informacijos apie produktus; užtikrina aukšto lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir produktų saugą, visų pirma remiant kompetentingas vykdymo užtikrinimo institucijas ir vartotojams atstovaujančias organizacijas bei bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia tinkamą informaciją apie rinkas ir vartotojus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  užtikrina, kad būtų tobulinamos produktų atsekamumo sistemos, pvz., naudojant greitojo atsako kodus, kad maisto grandinėje būtų paprasčiau nustatyti reikalavimų neatitinkančius produktus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prisideda prie žmonių, gyvūnų ir augalų aukšto lygio sveikatos maisto grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos likviduojant, taip pat remia gyvūnų gerovės didinimą bei tvarią maisto gamybą ir vartojimą;

e)  prisideda prie žmonių, gyvūnų ir augalų aukšto lygio sveikatos maisto grandinėje ir susijusiose srityse, be kita ko, užkertant kelią ligoms ir kenkėjams ir juos likviduojant laikantis tvaraus antibiotikų ir pesticidų naudojimo tvarkos, taip pat remia gyvūnų gerovės didinimą bei tvarią maisto gamybą ir vartojimą; taip sutelkia dėmesį į mokslinių tyrimų, inovacijų ir šių sričių suinteresuotųjų subjektų keitimosi geriausia patirtimi skatinimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  be kita ko, bendrojoje rinkoje maisto srityje bus siekiama šių konkrečių tikslų:

 

  ligų ir kenkėjų prevencijos bei jų naikinimo;

 

  tvarios maisto gamybos ir vartojimo rėmimas mažinant maisto švaistymą ir informuojant vartotojus siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų laikomasi aukštos kokybės standartų;

 

  oficialių patikrinimų veiksmingumo, efektyvumo ir patikimumo didinimo visoje maisto grandinėje siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos šios srities Sąjungos taisyklės ir kad būtų užtikrinamas jų įgyvendinimas;

 

  politikos priemonių, nukreiptų prieš atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, rėmimo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  rengia ir perduoda aukštos kokybės statistinius duomenis apie Europą laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas.

f)  rengia ir perduoda aukštos kokybės statistinius duomenis apie Europą laiku, nešališkai ir ekonomiškai efektyviai ir neužkraunant neproporcingai padidėjusios administracinės naštos, per sustiprintą partnerystę Europos statistikos sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis susijusiomis išorės šalimis, naudojant įvairius duomenų šaltinius, pažangius duomenų analizės metodus, išmaniąsias sistemas ir skaitmenines technologijas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  aukštos kokybės statistinių duomenų rengimas ir perdavimas, kaip nurodyta f punkte, atitinkantis nedidelį įmonių administracinių pareigų lygį.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programoje gali dalyvauti šios trečiosios valstybės:

Laikydamosi visų Programos taisyklių ir nuostatų Programoje gali dalyvauti šios trečiosios valstybės:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, visų pirma labai mažas įmones, MVĮ, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, galutiniams naudotojams, pilietinei visuomenei ir verslo atstovams mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, vartotojų asociacijoms, galutiniams naudotojams, pilietinei visuomenei ir verslo atstovams mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ inovacijų ir vertės grandinės bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir remti labai mažų įmonių bei MVĮ inovacijų įsisavinimą ir vertės grandinės bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį, kad iš dalies pakeistų III priedą, kai reikia atsižvelgti į situacijas, kurias sukelia tos gyvūnų ligos, kurios turi didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai ar prekybai, zoonozės, kurios kelia grėsmę žmonėms, arba nauji moksliniai ar epidemiologiniai pokyčiai, taip pat gyvūnų ligos, kurios gali sukelti naują grėsmę Sąjungai.

Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį, kad iš dalies pakeistų III priedą, kai reikia atsižvelgti į situacijas, kurias sukelia tos gyvūnų ligos, kurios turi didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai ar prekybai, zoonozės, kurios kelia grėsmę žmonėms, arba nauji moksliniai ar epidemiologiniai pokyčiai, taip pat gyvūnų ligos, kurios gali sukelti naują grėsmę Sąjungai. Darant III priedo pakeitimus taip pat atsižvelgiama į neteisėtą maisto importą, nes dėl jo galintį kilti pavojų sveikatai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Ne vėliau kaip ... [treji metai po programos įgyvendinimo pradžios] Komisija parengia tarpinę programos vertinimo ataskaitą, kaip įgyvendinami pagal programą remti veiksmai, kokie rezultatai ir poveikis, kaip efektyviai panaudoti ištekliai ir kokia programos pridėtinė vertė Sąjungai.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

6.  2 ir 5 dalyje nurodytas ataskaitas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir paskelbia jas viešai. Atitinkamais atvejais tų vertinimų rezultatai pateikiami kartu su pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šios programos peržiūros.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prireikus asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 straipsnio 3 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, kad būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus.

3.  Išimtiniais atvejais asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 straipsnio 3 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, kad būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 1 punkto 1.2 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos karantininių kenkėjų naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031105 16 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

a)  Sąjungos karantininių kenkėjų prevencijos, izoliavimo ir (arba) naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031105 16 straipsnį arba pagal Sąjungos priemones, priimtas pagal to paties reglamento 28 straipsnio 1 dalį;

_________________

_________________

105 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

105 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 1 punkto 1.2 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

b)  į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtrauktų kenkėjų prevencijos, izoliavimo ir (arba) naikinimo priemonių, kurių valstybės narės kompetentinga institucija imasi pagal Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnį, jei pagal tame straipsnyje arba to paties reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus šie kenkėjai gali būti priskiriami prie Sąjungos karantininių kenkėjų;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 1 punkto 1.2 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies a punkte nurodytas naikinimo ir šios dalies b punkte nurodytas sulaikymo priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo.

c)  papildomų apsaugos priemonių, kurių imamasi siekiant neleisti išplisti kenkėjui, dėl kurio pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 1 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, išskyrus šios dalies a ir b punktuose nurodytas priemones, jei šios priemonės yra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungą nuo tolesnio šio kenkėjo plitimo.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.3.4a.  priemonėms, kurios skirtos žinomų ir šiuo metu nežinomų kenkėjų ir ligų atsiradimui stebėti.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gyvūnų gerovės rėmimo veikla.

3.  Gyvūnų gerovės užtikrinimo veikla ir kontrolė.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Tvarios maisto gamybos ir tvaraus maisto vartojimo rėmimo veikla.

7.  Tvarios mažo anglies dioksido kiekio technologijų maisto gamybos praktikos ir tvaraus maisto vartojimo rėmimo veikla, kuria apsaugoma aplinka ir biologinė įvairovė, kuo labiau sumažinamas maisto švaistymas ir užtikrinami aukšti gyvūnų gerovės standartai, ir veikla, kuria didinamas vartotojų informuotumas apie tokią praktiką.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Duomenų bazės ir kompiuterinės informacijos valdymo sistemos, būtinos siekiant veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti šios srities teisės aktus, susijusios su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu ir turinčios įrodytą papildomą naudą visai Sąjungai.

8.  Duomenų bazės ir kompiuterinės informacijos valdymo sistemos, būtinos siekiant veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti šios srities teisės aktus, susijusios su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu ir turinčios įrodytą papildomą naudą visai Sąjungai; naujų technologijų, skirtų produktų atsekamumui didinti, tokių kaip greitojo atsako kodai ant produktų pakuočių, diegimas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Techninė ir mokslinė veikla, įskaitant tyrimus ir koordinavimo veiklą, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusioje srityje ir tų teisės aktų pritaikymą prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos.

11.  Techninė ir mokslinė veikla, įskaitant tyrimus ir koordinavimo veiklą, būtinus siekiant užkirsti kelią naujų ir nežinomų kenkėjų ir ligų atsiradimui ir užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą su 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytu konkrečiu tikslu susijusioje srityje ir tų teisės aktų pritaikymą prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Veikla, kurią vykdo valstybių narių arba tarptautinės organizacijos, siekiančios įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytą konkretų tikslą, ir kuria padedama tobulinti bei įgyvendinti su šiuo tikslu susijusias taisykles.

12.  Veikla, kurią vykdo valstybių narių arba tarptautinės organizacijos, siekdamos įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytą konkretų tikslą, ir kuria padedama tobulinti bei įgyvendinti su šiuo tikslu susijusias taisykles.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15.  Priemonės, kurios, siekiant apsaugoti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę, taikomos prie Sąjungos sienos iš trečiųjų valstybių atvežamiems gyvūnams, gyvūniniams produktams, augalams ir augaliniams produktams.

15.  Priemonės, kurios, siekiant apsaugoti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę, taikomos prie Sąjungos sienos iš trečiųjų valstybių atvežamiems gyvūnams, gyvūniniams produktams, augalams ir augaliniams produktams, įskaitant priemones, kuriomis siekiama didinti vartotojų informuotumą apie produktus etiketėse tinkamai nurodant jų maistinę vertę ir sudėtines dalis ir, jei tinkama, ūkininkavimo metodą ir naudotų pesticidų pavadinimą ir kiekį;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 13 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  stebima darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo pažanga;

–  stebima darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimo pažanga;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 14 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  toliau plėtojama statistinė informacija, kuria remiama energetikos strategija, žiedinė ekonomika ir Plastikų strategija;

–  gerinama statistinė informacija, kuria remiama energetikos strategija, žiedinė ekonomika ir Plastikų strategija;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.6.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Lukas Mandl

4.9.2018

Svarstymas komitete

25.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

5

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (4.12.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Nuomonės referentė (*): Patrizia Toia

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais globalizacija, finansų krizė ir skaitmeninimas turėjo didelį poveikį Europos pramonės sektoriui ir įmonėms, visų pirma MVĮ. Bendrovėms tenkantys uždaviniai ir galimybės tapo vis sudėtingesni ir labai išaugo inovacijų poreikis. Tokiomis sąlygomis reikia ES paramos verslo įmonėms, priemonių technologinėms ir organizacinėms permainoms skatinti, taip pat galimybių gauti kreditą ir finansavimą. Reikia kuo skubiau sukurti aplinką, kurioje būtų skatinamos pažangios iniciatyvos, galinčios padėti prisitaikyti prie naujų ekonomikos realijų ir susidoroti su vis globalesnės rinkos keliamais iššūkiais. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei institucijos bus pasiryžusios laikytis bendradarbiavimo koncepcijos, sutelkti žinias ir išteklius ir padėti sukurti specializuotą tinklą, skirtą savarankiškiems verslininkams remti.

Be to, svarbu rinktis verslo idėjas, kurios vertos dėmesio, nustatyti verslo strategiją kartu su būsimais verslininkais, norinčiais patekti į naujas rinkas. Paramos vietinių naujų įmonių steigimui tinklas turėtų būti kuriamas regionų lygmeniu, teikiant specialiai parengtas mokymo ir konsultavimo programas, taip pat vykdant labai veiksmingą techninės pagalbos teikimo politiką.

Dėl šios priežasties nuomonės referentė teigiamai vertina tai, kad dabartinė programa COSME bus tęsiama ir kitos daugiametės programos laikotarpiu. Europos Parlamentas, visų pirma ITRE komitetas, visapusiškai pritaria ES MVĮ skirtoms priemonėms, kuriomis skatinamas didesnis konkurencingumas ir panaikinamos kliūtys patekti į rinką bei gauti finansavimą. Šiuo požiūriu programa COSME pasirodė esanti sėkminga Europos Sąjungos iniciatyva, kurią itin palankiai vertina MVĮ (kaip patvirtinta Komisijos poveikio vertinime). Todėl nuomonės referentė (nors ir suvokia programų sujungimo poreikį) yra nusivylusi Komisijos sprendimu vienoje išlaidų kategorijoje sujungti labai skirtingas programas, nes tai gerokai sumažina iniciatyvos COSME matomumą ir nukreipia dėmesį nuo veiksmų, kurie turi būti finansuojami pagal galiojančius teisės aktus, turinio.

Todėl siūlomi keli reglamento pakeitimai, kuriais siekiama užpildyti tam tikras dabartinio ir siūlomo reglamentų spragas ir sustiprinti naujojo COSME pasiūlymo svarbą bei vertę. Šie pakeitimai apima priemones, kuriomis siekiama:

• prireikus tinkamomis priemonėmis pabrėžti programos COSME vertę;

• plėtoti finansuotinas MVĮ iniciatyvas;

• atnaujinti MVĮ tvarumo sąvoką;

• skatinti verslo tinklų plėtrą, be kita ko, siekiant sudaryti sąlygas labai mažoms įmonėms konkuruoti rinkoje;

• atkreipti ypatingą dėmesį į tam tikras grupes, kurioms reikalinga papildoma parama toliau plėtojant verslumo kultūrą, pvz., jaunų verslininkų ir moterų;

• remti iniciatyvas tam tikruose sektoriuose, kuriuose veikia daug MVĮ ir sukuriama didelė dalis Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektoriuje;

• padidinti programos biudžetą, kaip nustatyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių, taip pat nustatyti tam tikras biudžeto ribas administracinėms išlaidoms;

• stiprinti Europos įmonių tinklo, teikiančio pagalbą vieno langelio principu, vaidmenį, kartu nustatant tinklui taikomus konkrečius minimalius rodiklius ir standartus.

Nuomonės referentė siekia pabrėžti beprecedentį modernaus verslo pasaulio pliuralizmą, apimantį įvairias įmonių formas – nuo įmonių, kurios labiau orientuotos į rinką, iki ne pelno siekiančių įmonių. Todėl nuomonės referentė pageidauja, kad pagal programą paramą taip pat gautų socialinės ekonomikos įmonės, iš esmės patenkančios į MVĮ kategorijas ir galinčios atrasti naujus ir originalius ekonominius ir verslo modelius. Šios įmonės, palyginti su tradicinėmis bendrovėmis, parodė didesnį atsparumą, nes jos buvo gerai įsitvirtinusios tam tikroje teritorijoje ir teikė pirmenybę užimtumo aspektui. Todėl labai svarbu remti naujus verslo modelius, kaip antai įmonės išpirkimas (bendrovę įsigyja tos pačios įmonės darbuotojai), nes šiais laikais socialinės ekonomikos įmonės kuria naują požiūrį į tinklo ekonomiką.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad šią programą būtina taikyti ir mažoms vietinėms viešųjų paslaugų įmonėms, kurios atitinka MVĮ kriterijus ir kurios atlieka vietos bendruomenėms svarbius uždavinius.

Nuomonės referentė primygtinai teigia, kad būtina pagerinti su MVĮ susijusių teisės aktų aiškumą ir suprantamumą, todėl buvo pateikti įvairūs pakeitimai, siekiant paaiškinti, kokią procedūrą taiko Europos Komisija, skirdama dotacijas pagal Finansinį reglamentą.

Nors pasiūlyme nagrinėjamos trečiųjų šalių MVĮ galimybės naudotis programa, nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad pagrindinis tikslas turėtų būti ES įsikūrusios bendrovės. Programoje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į veiksmus, kuriais siekiama padėti ES įsikūrusioms MVĮ patekti į trečiųjų šalių rinkas.

Siūlomų rodiklių, skirtų programos veiksmingumui įvertinti, sąrašas yra pernelyg miglotas ir pateikiama labai mažai informacijos apie COSME programos veiksmingumą. Nuomonės referentė siekia nustatyti naujus rodiklius, kuriais vadovaujantis būtų galima surinkti reikšmingos informacijos, bet nesukuriama pernelyg didelė biurokratinė našta.

Galiausiai reikėtų pabrėžti, kad būtina užtikrinti papildomumą su kitomis esamomis priemonėmis, kuriomis pramonės ir inovacijų ramsčiuose remiamos MVĮ, visų pirma su programa „InvestEU“, apimančia MVĮ prieinamas finansines priemones, kurios šiuo metu yra įtrauktos į programą COSME, ir su MVĮ skirta priemone (mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ MVĮ skirta priemonė).

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinka – Sąjungos pamatas. Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo svarbiausias augimo, konkurencijos ir užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos verslo subjektams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių bei masto ekonomija bei padidėjo jų pramoninis konkurencingumas. Vidaus rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1)  vidaus rinka – Sąjungos pamatas. Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo svarbiausias augimo, ekonominės plėtros, klestėjimo, konkurencijos ir užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos verslo subjektams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), grupėms, įmonių tinklams ir bendrovių konsorciumui, atsivėrė naujų galimybių bei masto ekonomija bei padidėjo jų pramoninis konkurencingumas, ja taip pat buvo siekiama sukurti ir sustiprinti vertės grandinę, kurioje įmonės dalyvautų visais proceso aspektais. Vidaus rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau išlieka ekonomikos augimą užtikrinantis ir tvarios, stipresnės, labiau subalansuotos, skaidresnės, įtraukesnės ir teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis labiau globalėjančiame pasaulyje, taip pat pagrindinis veiksnys, lemiantis sėkmingą perėjimą prie tausiu išteklių naudojimu ir efektyviu energijos vartojimu pagrįstos tvarios ekonomikos;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis nuolat atveria galimybių verslo subjektams ir asmenims, skatina kurti naujus produktus ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždavinius;

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija, klimato kaitos švelninimas ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis bei nauji bendradarbiavimu pagrįsti verslo modeliai nuolat atveria galimybių verslo subjektams, darbuotojams ir asmenims, skatina kurti naujus tvarius, tausesniu išteklių naudojimu ir efektyvesniu energijos vartojimu grindžiamus produktus, paslaugas ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu sudaro galimybių ir kelia iššūkių, susijusių su darbo jėga, įmonių konkurencingumu ir reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję ir su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4)  tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai reiškia sukurti naudingas sąlygas, kad būtų galima pasiekti piliečių pasitikėjimą Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, kurti naujas kokybiškas darbo vietas bei užtikrinti tvarų augimą apsaugant viešąjį interesą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

(5)  šiuo metu įgyvendinamos kelios Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir maisto grandinės politikos formavimo programos. Kai kurios papildomos veiklos finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus rinkos biudžeto eilutes. Būtina supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką ir papildomumą, kuriant pridėtinę vertę per pagerintą papildomumą, bei sukurti lankstesnę ir paslankesnę finansavimo sistemą siekiant užtikrinti tinkamai ir efektyviai veikiančią vidaus rinką, kuri būtų palanki vartotojams ir kurioje būtų atsižvelgiama į aplinkos ir socialinius aspektus. Todėl reikia parengti naują programą, sutelkiančią kitos rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo finansuotos tų kitų programų lėšomis ir pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į programą taip pat turėtų būti įtrauktos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  programoje taip pat turėtų būti atsižvelgta į įvairių intervencijų, jų veiksmingumo ir rezultatų pridėtinę vertę Sąjungai, o gerąją patirtį reikėtų saugoti ir tobulinti. Joje taip pat turėtų būti numatytos naujos iniciatyvos, kuriomis būtų siekiama patobulinti vidaus rinkos veikimą, stiprinti vietos ekonomikos vystymąsi ir įsikišti, kai pastebima didelė rinkos nepakankamumo rizika;

Pagrindimas

Rengiant programą reikėtų apsvarstyti naujas iniciatyvas ekonomikos vystymo srityje.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  todėl tikslinga parengti vidaus rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir Europos statistikos programą (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

(7)  todėl tikslinga parengti vidaus rinkos, įmonių konkurencingumo ir tvarumo, ypač daug dėmesio skiriant labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, grupėms, įmonių tinklams ir bendrovių konsorciumui, ir Europos statistikos programą (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, piliečiams, įskaitant vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma MVĮ, konkurencingumą, tačiau taip pat remti vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei verslo subjektų ir asmenų informuotumo didinimą suteikiant jiems tinkamas priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

(8)  programa turėtų būti remiamas tinkamam vidaus rinkos veikimui ir jos gerinimui būtinų Sąjungos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Programa turėtų būti remiamas tinkamų sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo subjektams, darbuotojams, piliečiams, įskaitant vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios institucijoms, remiantis sėkmingu dabartinės Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) įgyvendinimu. Šiuo tikslu įgyvendinant programą turėtų būti siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų pirma MVĮ, konkurencingumą, be kita ko, padedant sudaryti sąlygas kokybiškų darbo vietų kūrimui, vietos ekonomikos vystymui, aukšto lygio vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimui bei saugos taisyklių ir aplinkos standartų taikymui, taip pat didinant verslo subjektų ir asmenų informuotumą teikiant jiems tinkamą informaciją, priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos politiką. Be to, įgyvendinant programą turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo ir administracinį bendradarbiavimą, visų pirma keičiantis geriausia patirtimi, plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, įskaitant strateginių viešųjų pirkimų naudojimą ir skaitmeninių žinių centrų rėmimą. Programa taip pat turėtų būti siekiama remti aukštos kokybės tarptautinių standartų, kurie padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir audito standartų nustatymą, taip prisidedant prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir tinkamo jų veikimo bei didesnės investuotojų apsaugos. Programa taip pat turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir standartų nustatymas, kad būtų užtikrinamas platesnis galimas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas iš programos tikslų taip pat turėtų būti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygį maisto grandinėje užtikrinančių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų gerovės didinimas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  dabartinių programų sujungimas neturėtų lemti mažesnio aiškumo ir skaidrumo. Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų siekti tiksliai ir laiku pateikti informaciją apie programas ir didinti galimų paramos gavėjų informuotumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  moderni vidaus rinka skatina konkurenciją, teikia naudą vartotojams, verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais;

(9)  moderni vidaus rinka skatina konkurenciją, aukštos kokybės paslaugas vartotojams ir įmonėms ir darbo sąlygas darbuotojams. Ji sukuria palankią aplinką darbų vietų kūrimui ir užtikrina geresnį kokybiškų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams būtų padedama kurti kokybiškas darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais, suderinamais su aukštu socialinės apsaugos lygiu, taip pat ir verslininkams;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais atvejais, kai padaroma žala, griežtomis produkto saugos ir atsakomybės taisyklėmis užtikrinama politikos priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas;

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, privatumo politika ir duomenų apsauga, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu ir susijusiais etikos standartais. Šis sudėtingas technologinis, kultūrinis, organizacinis ir socialinis uždavinys turėtų būti sprendžiamas padedant visiems susijusiems sektoriams ir subjektams. Tais atvejais, kai padaroma žala, griežtomis produkto saugos ir atsakomybės taisyklėmis užtikrinama politikos priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, galėtų susipažinti su taisyklėmis ir pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir konkurencingą vidaus rinką valdžios institucijos naudoja viešuosius pirkimus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES49, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir Europos Parlamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51 numatyta valdžios institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams, įskaitant vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos bendrojo vidaus produkto, integravimo ir veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, didinamas skaidrumas, skatinamas integralumas ir geresni duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems viešiesiems pirkimams šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų įgyvendinimą;

(15)  siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir konkurencingą vidaus rinką valdžios institucijos naudoja viešuosius pirkimus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES49, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir Europos Parlamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51 numatyta valdžios institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams, įskaitant vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos bendrojo vidaus produkto, integravimo ir veiksmingo veikimo teisinė sistema. Valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Todėl programa turėtų būti remiamos priemonės, kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų pirkimų naudojimas, sistemingesnis aplinkosaugos, socialinių ir sąžiningos prekybos kriterijų naudojimas sudarant sutartis, viešųjų pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ, socialinės ekonomikos įmonių ir verslo organizacijų tinklų galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, didinamas skaidrumas, skatinamas integralumas ir geresni duomenys, viešųjų pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir prioriteto teikimas bendriems viešiesiems pirkimams šiuo tikslu stiprinant partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, gerinant duomenų rinkimą ir duomenų analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir gerąja praktika, teikiant gaires, sudarant naudingus prekybos susitarimus, stiprinant nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų įgyvendinimą;

__________________

__________________

49 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

49 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  programa turėtų būti remiamas bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei sutarčių teisę apimančios Sąjungos reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant didinti verslo efektyvumą ir konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant bendrovių veiklos poveikį patiriančių suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius uždavinius. Programa taip pat turėtų būti užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių informavimas ir pagalba joms bei atitinkamos srities informacijos mainų skatinimas. Programa turėtų toliau būti remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant didinti su sutarčių teise ir deliktine teise susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į atsirandančias technologijas, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D spausdinimą. Programa turėtų būti siekiama skatinti duomenimis pagrįstą ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos ekonomika;

(17)  programa turėtų būti remiamas bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei sutarčių teisę apimančios Sąjungos reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant didinti verslo efektyvumą ir konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant bendrovių veiklos poveikį patiriančių suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius uždavinius. Programa taip pat turėtų būti užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių informavimas ir pagalba joms bei atitinkamos srities informacijos mainų skatinimas. Programa turėtų toliau būti remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant didinti su sutarčių teise ir deliktine teise susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į atsirandančias technologijas, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D spausdinimą. Programa turėtų būti siekiama skatinti duomenimis pagrįstą ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos ekonomika, kartu užtikrinant aukštą privatumo apsaugos lygį;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  svarbiausias tikslas – stiprinti Europos įmonių konkurencingumą, tačiau tuo pat metu veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei konkurencingą vidaus rinką. MVĮ – pagrindinis Europos ekonomikos variklis, sudarantis 99 proc. visų Europos verslo subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo vietų ir aktyviai padedantis regionų ir vietos lygiu kurti naujas darbo vietas;

(22)  svarbiausias tikslas – stiprinti Europos įmonių konkurencingumą ir tvarumą, tačiau tuo pat metu veiksmingai užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei konkurencingą vidaus rinką. MVĮ – pagrindinis Europos ekonomikos variklis, sudarantis 99 proc. visų Europos verslo subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo vietų ir aktyviai padedantis regionų ir vietos lygiu kurti naujas kokybiškas darbo vietas visuose sektoriuose, taigi ir socialinę sanglaudą.

 

MVĮ tenka itin svarbus vaidmuo pereinant prie naujos energetikos sistemos ir padedant siekti Sąjungos klimato tikslų pagal Paryžiaus susitarimą. Todėl pagal programą turėtų būti stiprinami jų gebėjimai kurti aplinkai nekenkiančius aukštos kokybės produktus ir paslaugas ir remiamos jų pastangos didinti išteklių naudojimo efektyvumą, laikantis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Tokiu būdu programa taip pat prisidedama prie Sąjungos MVĮ konkurencingumo didinimo pasaulinėje rinkoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje; Pagal programą turėtų būti sudaromos sąlygos gamybos procesuose įdiegti technologines ir organizacines naujoves, skiriant dėmesį konkrečių formų MVĮ, pvz., labai mažoms įmonėms, su amatais susijusioms įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims, laisvųjų profesijų atstovams ir socialinės ekonomikos įmonėms. Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas potencialiems, naujiems ir jauniesiems verslininkams ir moterims verslininkėms, taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., vyresnio amžiaus žmonėms, migrantams ir verslininkams, priklausantiems socialiai remtinoms ar pažeidžiamoms grupėms, pvz., neįgaliesiems;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  programa turėtų būti remiama ir skatinama inovacijų kultūra, plėtojant ekosistemą, kuri gali paskatinti steigti įmones ir jas plėsti, visų pirma labai mažas ir novatoriškas MVĮ, gebančias įveikti uždavinius, kylančius vis konkurencingesnėmis ir sparčiai besikeičiančiomis sąlygomis. Dėl svarbių pokyčių, susijusių su inovacijų diegimo procesu, reikia sukurti atvirą inovacijų modelį, kuriuo būtų plečiami bendri moksliniai tyrimai ir dalijamasi žiniomis ir intelektine nuosavybe tarp įvairių organizacijų. Todėl programa turėtų būti siekiama remti inovacijų procesą, kuris apima naujus įmonių bendradarbiavimo modelius, orientuotus į tinklų kūrimą ir dalijimąsi žiniomis bei ištekliais organizacinėse bendruomenėse;

Pagrindimas

Svarbu plėtoti inovacijų ekosistemą, kuri galėtų paskatinti ekonomikos augimą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  programoje taip pat turėtų būti proporcingai sprendžiamos tokios rinkos nepakankamumo problemos, ypatingą dėmesį skiriant veiksmams, kurie tiesiogiai būtų naudingi MVĮ ir įmonių tinklams, tačiau nederamai nesutrikdytų konkurencijos vidaus rinkoje;

Pagrindimas

Visose programos veiklose turėtų būti atsižvelgta į MVĮ ir įmonių tinklus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos neturi pakankamo užstato. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms trūksta informacijos, sunku įrodyti kreditingumą, jos neturi pakankamo užstato arba tiesiog nežino apie esamus mechanizmus, kuriais remiama jų veikla ES, nacionaliniu ar vietos lygmenimis. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su mažesniu labai mažų įmonių dydžiu ir MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją;

(25)  siekiant pašalinti šiuos rinkos nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ toliau išliktų Sąjungos ekonomikos konkurencingumo pagrindu ir tvarios ekonomikos veiksniu, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir skolos priemonės naudojantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją; Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama geresnei komunikacijai ir viešosioms kampanijoms, siekiant padidinti potencialių paramos gavėjų informuotumą apie MVĮ skirtų programų prieinamumą. Siekiant didinti informuotumą apie Sąjungos veiksmus, kuriais remiamos MVĮ, vykdant veiksmus, kurie yra visiškai arba iš dalies finansuojami pagal šią programą (įskaitant tarpininkus), turėtų būti naudojama Europos emblema (vėliava) ir sakinys, kuriuo pripažįstama pagal COSME programą gauta parama;

__________________

__________________

52 COM(2018) 439 final.

52 COM(2018) 439 final.

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  šioje programoje iškeltų politikos tikslų bus siekiama naudojant pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas finansines priemones ir biudžeto garantiją. Finansinė parama turėtų būti naudojama proporcingai šalinant rinkos nepakankamumus arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas ir veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas arba sutrikdoma konkurencija vidaus rinkoje. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

(26)  šioje programoje iškeltų politikos tikslų bus siekiama naudojant pagal „InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas finansines priemones ir biudžeto garantiją. „InvestEU“ fondo MVĮ linija turėtų būti pagrindinis atskaitos taškas, kuriuo remiantis teikiama informacija apie programą kiekvienoje valstybėje narėje, siekiant padidinti MVĮ prieinamumą ir informuotumą apie fondus. Finansinė parama turėtų būti naudojama proporcingai šalinant rinkos nepakankamumus arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas ir veikla neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų būti išstumiamas privatus finansavimas arba sutrikdoma konkurencija vidaus rinkoje, ir ji turėtų aiškiai suteikti papildomumą ir stiprinti sąveiką su kitomis Europos programomis. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  „InvestEU“ fondo lėšomis per ES arba valstybių narių skyrius remiami veiksmai neturėtų dubliuotis su privačiu finansavimu ar jo pakeisti, taip pat neturėtų iškraipyti konkurencijos vidaus rinkoje, bet, kiek tai susiję su jau veikiančiomis vietos valstybinėmis ir privačiomis garantijų sistemomis, turėtų paskatinti jų integravimą į tokias sistemas pirmiausia siekiant padidinti ir išplėsti realią galutinių paramos gavėjų (MVĮ, apibrėžtos Rekomendacijoje 2003/361/EB) gaunamą naudą, kad būtų užtikrintas tikras priemonių papildomumas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  be galimybės gauti finansavimą, taip pat svarbu turėti galimybę naudotis įgūdžiais, įskaitant valdymo įgūdžius ir žinias, nes tai yra esminiai veiksniai, dėl kurių MVĮ gali naudotis esamais fondais, diegti inovacijas, konkuruoti ir plėstis. Todėl įgyvendinant finansines priemones, kaip numatyta pagal „EU Invest“, turėtų būti taikoma tinkamos mentorystės politika, ugdomojo vadovavimo schemos ir teikiamos žiniomis pagrįstos verslo paslaugos;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą, teikiant paramą nuo projekto rengimo iki komercializacijos ir patekimo į rinką bei skatinant verslo įmonių tinklų kūrimą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir ekonomikos bei verslo sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius. Ji taip pat turėtų remti aktyvesnį MVĮ atstovaujančios organizacijos dalyvavimą rengiant bendrosios rinkos politikos iniciatyvą, pvz., viešųjų pirkimų, standartizavimo procesų ir intelektinės nuosavybės sistemų srityse. Tinklas taip pat turėtų padidinti veiksmų skaičių, teikdamas MVĮ tikslingesnes konsultacijas, rengdamas projektus ir padėdamas kurti tinklus bei vykdyti technologines ir organizacines permainas. Tinklas taip pat turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su kitais konsultacijų centrais, įsteigtais pagal Skaitmeninę programą ir „InvestEU“, dėl galimybės gauti finansavimą. COSME veiksmais tinkle taip pat turėtų būti siekiama teikti aukštos kokybės paslaugas visoje Europoje, visų pirma atkreipiant dėmesį į tas veiklos sritis ir geografines Sąjungos dalis, kuriose tinklai ir tarpininkaujantys suinteresuotieji subjektai nesuteikia tikėtinų rezultatų. Taip pat toliau turėtų būti taikoma sėkminga naujų verslininkų mentorystės sistema –„Erasmus“ jauniems verslininkams, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo ir vadovavimo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti plečiama toliau ir didinama jos geografinė aprėptis, kad verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas. Siekiant padidinti pridėtinę vertę remiant verslininkystės iniciatyvas, ypatingą dėmesį reikėtų skirti labai mažoms įmonėms ir tiems, kas mažiausiai pasinaudojo esama programa, taip pat tose srityse, kuriose verslininkystės kultūra yra labai bazinio lygmens ir kur yra daugiau kliūčių. Reikėtų dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas pakankamai geografiškai subalansuotas lėšų paskirstymas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti administracinę naštą ir padidinti programų prieinamumą, kad būtų galima sumažinti išlaidas MVĮ ir labai mažoms įmonėms dėl sudėtingo paraiškų teikimo proceso ir dalyvavimo reikalavimų. Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti galimybę sukurti bendrą informacinį punktą įmonėms, suinteresuotoms naudoti Sąjungos lėšas, veikiantį „vieno langelio“ principu. Vertinimo procedūra turėtų būti kuo paprastesnė ir greitesnė, kad būtų galima laiku pasinaudoti programos teikiama nauda;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama pažangiųjų technologijų, naujų verslo modelių, mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti prisidedama siekiant augimo ir plėtojant ryšius su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir teikiant investicijas pagal sanglaudos politiką ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką, didina tvarią pramonės bei paslaugų plėtrą bei stiprina regionų ekonominę plėtrą kuriant kokybiškas darbo vietas. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama pažangiųjų technologijų naudojimui, naujiems verslo modeliams, sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti prisidedama siekiant tvarios ekonominės plėtros ir plėtojant ryšius su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir teikiant investicijas pagal sanglaudos politiką ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  įgyvendinant šią programą galima padėti labai mažoms įmonėms ir MVĮ užmegzti daugiau ryšių su universitetais, mokslinių tyrimų centrais ir kitomis su žinių kūrimu ir sklaida susijusiomis institucijomis ir (arba) šiuos ryšius sustiprinti. Ši sąsaja gali padėti pagerinti įmonių gebėjimus spręsti strateginius uždavinius, kurių kyla naujoje tarptautinėje aplinkoje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  MVĮ dėl savo mažesnio dydžio susiduria su specifinėmis augimo kliūtimis ir nemažais sunkumais didindamos ir plėsdamos savo verslo veiklą. Sąjunga teikia paramą veiklos plėtimui, daugiausia dėmesio skirdama inovacijoms, susijusioms su moksliniais tyrimais, visų pirma pasitelkiant MVĮ priemonę ir neseniai pagal programą „Horizontas 2020“ pradėtą Europos inovacijų tarybos bandomąjį projektą. Remiantis MVĮ priemonės darbo metodais ir patirtimi, pagal Bendrosios rinkos programą taip pat turėtų būti teikiama parama MVĮ veiklos plėtimui, papildanti naująją Europos inovacijų tarybos iniciatyvą pagal programą „Europos horizontas“, ypatingą dėmesį skiriančią proveržio inovacijoms. Vykdant MVĮ veiklos plėtimo veiksmus pagal šią programą daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama, pvz., siekiui padėti MVĮ plėsti veiklą pasitelkiant komercializaciją, tarptautinimą ir į rinką orientuotas galimybes;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kūrybiškumas ir inovacijos – labai svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos pramonės vertės grandinės konkurencingumą. Jie iš esmės skatina pramonės modernizavimą ir prisideda prie pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. Todėl programa turėtų būti remiami tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į pramonės vertės grandinę;

(29)  kūrybiškumas ir inovacijos, technologinis bei organizacinis pertvarkymas, didesnis gamybos procesų tvarumas, visų pirma didesnis išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumas – labai svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos pramonės vertės grandinės konkurencingumą. Jie iš esmės skatina verslo ir pramonės sektorių modernizavimą ir prisideda prie pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. Todėl programa turėtų būti remiami tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į pramonės vertės grandinę;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  pripažįsta, kad MVĮ skirta priemonė „Horizontas 2020“ buvo itin sėkminga verslininkams teikiant tiek I-ojo, tiek II-ojo etapo dotacijas, siekiant skatinti ir plėtoti jų naują verslo idėją ir išbandyti bei sukurti prototipą. Nors atrankos procesas jau yra labai griežtas, tačiau daugelio labai gerų projektų negalima finansuoti dėl ribotų finansinių išteklių. Įgyvendinimas pasitelkiant Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąją įstaigą (EASME) buvo labai veiksmingas. Nors toje programoje daugiausia dėmesio skiriama aukštųjų technologijų projektams, šios programos metodika turėtų būti taikoma visoms besiplečiančioms MVĮ;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29b)  COSME veiksmai taip pat turėtų būti orientuoti į sektorius, kurie pasižymi dideliu augimu ir socialiniu potencialu, taip pat didele MVĮ dalimi. Turizmas yra ypatingas Sąjungos ekonomikos sektorius, reikšmingai prisidedantis prie Sąjungos BVP ir daugiausia vykdomas MVĮ. Sąjunga turėtų tęsti ir stiprinti šio sektoriaus specifiką remiančius veiksmus;

Pagrindimas

Programa turėtų būti orientuota į turizmo sektorių, atsižvelgiant į jo svarbą Europos kontekste.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Europos standartai –svarbūs vidaus rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumą Europos standartai taip pat yra esminė priemonė, kuria remiami Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių sričių politika, pvz., energetikos, klimato pokyčių, informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, produktų saugos, vartotojų apsaugos, darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir senstančios gyventojų populiacijos, taigi, šie standartai yra naudingi apskritai visai visuomenei;

(30)  Europos standartai –svarbūs vidaus rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumą. Europos standartai taip pat yra esminė priemonė, kuria remiami Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių sričių politikos tikslai, pvz., perėjimo prie naujos energetikos sistemos paspartinimo, kovos su klimato kaita, aplinkos apsaugos, geresnės oro ir vandens kokybės, informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus išteklių naudojimo ir perdirbimo, technologinių ir socialinių inovacijų, produktų saugos, vartotojų apsaugos, darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir senstančios gyventojų populiacijos, taigi, šie standartai yra naudingi apskritai visai visuomenei;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  visomis programoje numatytomis atitinkamomis iniciatyvomis ir veiksmais turėtų būti atsižvelgta į skaidrumo ir lygių lyčių galimybių principus. Be to, tose iniciatyvose ir veiksmuose turėtų būti numatyta pagarba visų piliečių žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai paramai, teikiamai iš Europos Parlamento ir Tarybos69 reglamentu (ES) Nr. [...] įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ galimybes gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

(65)  programa turėtų skatinti sąveiką ir papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai paramai, teikiamai iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...]69 įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus užtikrinama parama skoloms ir nuosavam kapitalui, siekiant gerinti MVĮ ir labai mažų įmonių galimybes gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti siekiama sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir kitais įgyvendinant šias programas parengtais sprendimais;

__________________

__________________

69 69 COM(2018) 372 final.

69 69 COM(2018) 372 final.

70 69 COM(2018) 439 final.

70 69 COM(2018) 439 final.

71 69 COM(2018) 447 final.

71 69 COM(2018) 447 final.

Pagrindimas

Pridedama nuoroda į papildomumą ir labai mažas įmones.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(67)  įgyvendinant programą taip pat turėtų būti skatinama sąveika ir papildomumas su Europos Parlamento ir Tarybos73 reglamentu (ES) [...] įsteigta „Skaitmeninės Europos“ programa, kuria siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmeninimą;

(67)  įgyvendinant programą taip pat turėtų būti skatinama sąveika ir papildomumas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [...]73 įsteigta „Skaitmeninės Europos“ programa, kuria siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmeninimą ir didesnį kibernetinį saugumą;

__________________

__________________

73 69 COM(2018) 434 final.

73 69 COM(2018) 434 final.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo didinimo programa ir Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, socialinės ekonomikos įmones ir įmonių tinklus, konkurencingumo ir tvarumo didinimo programa ir Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau – programa).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  socialinės ekonomikos įmonė – įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra socialinis poveikis, o ne pelnas jos savininkams ar akcininkams, ir kuri veikia teikdama rinkai prekes ir paslaugas ir yra valdoma atvirai ir atsakingai, įtraukiant darbuotojus, vartotojus ir suinteresuotuosius subjektus;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b)  vietos viešoji įmonė – maža vietos viešojo administravimo įmonė, atitinkanti MVĮ kriterijus ir vykdanti vietos bendruomenėms svarbias užduotis;

Pagrindimas

Vietos viešosios įmonės vykdo tam tikrą verslo veiklą, į kurios specifines savybes būtina deramai atsižvelgti programoje COSME.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c)  įmonių tinklai – verslininkų susibūrimas siekiant vykdyti bendrą projektą ir dviem ar daugiau MVĮ kartu vykdant vieną ar daugiau ekonominių veiklų, siekiant padidinti savo konkurencingumą rinkoje;

Pagrindimas

Įmonių tinklai yra labai svarbūs vidaus rinkoje.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems galių užtikrinant Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, nustatant standartus ir skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą;

a)  gerinti vidaus rinkos veikimą ir konkurencingumą, jai stiprinti pasitelkiant vietos ekonomikas, spręsti rinkos neveiksmingumo problemas, sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos teisinės sistemos vykdymui užtikrinti, apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, įskaitant jų darbuotojus, visų pirma labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, padedančias siekti klimato tikslų ir tvaraus pramonės augimo, ir suteikti jiems galių, sudaryti sąlygas tvariam ir kokybiškam užimtumui, palengvinti patekimą į rinkas, nustatyti standartus ir skatinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia patirtimi ir valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia patirtimi;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą, palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

a)  didinti vidaus rinkos veiksmingumą, remti vietos ekonominę plėtrą, palengvinti kliūčių prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, socialinės ekonomikos ir socialinio verslumo, viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su sutartimis nesusijusios teisės, kovos su pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, finansinių paslaugų ir konkurencijos srityse, įskaitant valdymo priemonių kūrimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti įmonių konkurencingumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti papildomumo numatant įvairių paramos formų teikimo priemones skirtas MVĮ, gerinti patekimo į rinkas galimybes, įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią MVĮ verslo aplinką, sektorių konkurencingumą, pramonės modernizavimą ir verslumo skatinimą;

b)  stiprinti įmonių konkurencingumą ir tvarumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekiui užtikrinti papildomumą numatant priemones (COSME tikslai), ypač atsižvelgiant į konkrečius MVĮ poreikius, šiuo tikslu:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i)  teikti įvairių formų paramą MVĮ, skatinti MVĮ augimą, propaguoti jų veiklą ir kūrimą, be kita ko, kuriant įmonių tinklus, stiprinti valdymo įgūdžius ir veiklos plėtimo priemones, padedančias joms gerinti savo galimybes patekti į rinkas, dalyvauti tarptautinimo procese ir pateikti rinkai savo produktus ir paslaugas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii)  skatinti MVĮ palankią verslo aplinką ir veiklos sąlygas, sumažinti administracinę naštą, stiprinti sektorių konkurencingumą, užtikrinti pramonės modernizavimą, įskaitant perėjimą prie skaitmeninių technologijų, prisidedant prie atsparios, efektyviu energijos vartojimu ir tausiu išteklių naudojimu pagrįstos ekonomikos kūrimo;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii)  skatinti verslumą ir prisidėti prie kokybiško MVĮ darbuotojų mokymo;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iv)  skatinti MVĮ skirtas naujas verslo galimybes, kurios padėtų prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių taikant tikslines priemones, ir kitus novatoriškus veiksmus, pvz., darbuotojų vykdomą įmonių išpirkimą siekiant palengvinti darbo vietų kūrimą ir įmonių veiklos tęstinumą tose teritorijose, kuriose jaučiamas minėtų pokyčių poveikis.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2021–2027 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 4 088 580 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  2021–2027 m. programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 5 514 000 000 EUR 2018 m. kainomis (6 211 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 000 000 000 EUR skiriama 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui;

a)  2 772 000 000 EUR 2018 m. kainomis (3 122 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyta suma gali būti naudojama techninei ir administracinei paramai įgyvendinant programą, visų pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip pat informacinių technologijų tinklų naudojimui, kurie skirti informacijos apdorojimui ir mainams, bei įmonių informacinių technologijų priemonių naudojimui ir kūrimui.

3.  1 dalyje nurodyta suma gali būti naudojama techninei ir administracinei paramai įgyvendinant programą, visų pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip pat informacinių technologijų tinklų naudojimui, kurie skirti informacijos apdorojimui ir mainams, bei įmonių informacinių technologijų priemonių naudojimui ir kūrimui. Visos administracinės ir techninės paramos išlaidos bus ribojamos siekiant užtikrinti maksimalias galimybes pagal programą finansuoti jos tikslus atitinkančius veiksmus; šios išlaidos bet kuriuo atveju neturi viršyti 5 proc. bendro biudžeto, nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui.

6.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių savanorišku prašymu gali būti perskirti programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį. Komisija paskelbia darbo programas, priimtas kiekvienam iš konkrečių tikslų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, nurodydama skirtinų dotacijų sumas.

Pagrindimas

Tokia konsoliduota praktika taikoma ES programoms valdyti.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

a)  sudaryti tinkamas sąlygas suteikti galios visiems vidaus rinkos dalyviams, įskaitant įmones, visų pirma labai mažas įmones, MVĮ, piliečius ir vartotojus, pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, rengiant skaidraus informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, keičiantis geriausia patirtimi, skatinant gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, galutiniams naudotojams, pilietinei visuomenei ir verslo atstovams mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

b)  teikti Sąjungos piliečiams, vartotojams, galutiniams naudotojams, pilietinės visuomenės įmonėms, darbuotojų atstovams mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, politikos ir sprendimų priėmimo proceso, visų pirma remiant atstovaujančių organizacijų veikimą nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti įvairių formų paramą MVĮ;

Išbraukta.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvinti MVĮ patekimą į rinkas, padėti joms spręsti pasaulines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo ir stiprinti Sąjungos pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, įskaitant Europos įmonių tinklą;

b)  palengvinti labai mažų įmonių, MVĮ ir įmonių tinklų patekimą į rinkas, taip pat į rinkas už Sąjungos ribų, padėti spręsti pasaulines, aplinkosaugos, ekonomines ir socialines problemas bei siekti verslo tarptautinimo, sudaryti palankesnes sąlygas paramai per visą jų gyvavimo ciklą ir stiprinti Sąjungos verslo ir pramonės vadovaujamąjį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  spręsti rinkos kliūtis, mažinti administracinę naštą ir kurti palankią verslo aplinką, kad MVĮ galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

c)  spręsti rinkos kliūtis, mažinti administracinę naštą, įskaitant kliūčių steigti įmones ir pradėti verslą šalinimą, ir kurti palankią verslo aplinką, kad labai mažos įmonės ir MVĮ galėtų pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, įskaitant galimybes gauti finansavimą; taip pat kurti tinkamas konsultavimo, mentorystės ir ugdomojo vadovavimo schemas, teikiant žiniomis pagrįstas verslo paslaugas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palengvinti verslo augimą, įskaitant įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d)  palengvinti tvaraus verslo plėtrą ir augimą, didinti labai mažų įmonių ir MVĮ informuotumą apie Sąjungos teisės aktus, įskaitant su aplinkosauga ir energetika susijusią ES teisę, stiprinti įgūdžių ugdymą ir kvalifikacijos kėlimą, taip pat sudaryti palankias sąlygas kurti naujus verslo modelius ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstas vertės grandines, skatinančias tvarų pramonės, technologinį ir organizacinį pertvarkymą gamybos ir paslaugų sektoriuose;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ inovacijų ir vertės grandinės bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

e)  didinti įmonių ir visų ekonomikos sektorių konkurencingumą ir tvarumą, remti labai mažų įmonių ir MVĮ technologinių, organizacinių ir socialinių inovacijų įsisavinimą, stiprinti įmonių socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą vertės grandinėje, strategiškai sujungiant ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą grupių iniciatyvą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  puoselėti verslumo aplinką ir verslumo kultūrą, įskaitant naujų verslininkų mentorystės programą ir remti startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą.

f)  puoselėti verslumo aplinką ir verslumo kultūrą, išplečiant naujų verslininkų mentorystės programą ir remti startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant naujiems potencialiems verslininkams (pvz., jaunuoliams, moterims), taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., nepalankioje socialinėje padėtyje esančių ar pažeidžiamų asmenų grupėms.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija gali remti šiuos konkrečius veiksmus, kuriais remiama a–f punktuose nurodyta veikla siekiant:

 

i) spartinti, remti ir plėsti konsultavimo paslaugas Europos įmonių tinkle siekiant pagal vieno langelio principą teikti integruotas paramos verslui paslaugas Sąjungos MVĮ, kurios siekia išnaudoti galimybes vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, ir stebėti, ar minėtas tinklas užtikrina palyginamą paslaugų kokybės lygį visose valstybėse narėse;

 

ii) remti įmonių tinklų kūrimą;

 

iii) remti ir plėsti judumo programas naujiems verslininkams („Erasmus“ jauniems verslininkams), kad būtų pagerintas jų gebėjimas plėtoti verslumo praktinę patirtį, gebėjimus bei požiūrį ir gerinti jų techninius ir įmonių valdymo įgūdžius;

 

iv) remti MVĮ plėtrą, įgyvendinant svarbius verslo plėtros projektus, grindžiamus į rinką orientuotomis galimybėmis (MVĮ plėtros priemonė);

 

v) remti konkrečias sektoriaus veiklas tose srityse, kurios pasižymi didele labai mažų įmonių ir MVĮ dalimi ir dideliu indėliu į Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektoriuje.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Veiksmai, kurių imamasi per Europos įmonių tinklą, kaip nurodyta 3a (naujoje) dalyje, gali, be kita ko, apimti:

 

i) MVĮ tarptautinimo palengvinimą ir verslo partnerių radimą tarptautinėje rinkoje, tarpvalstybinį verslo bendradarbiavimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, technologijų, žinių ir inovacijų perdavimo partnerysčių;

 

ii) informacijos, gairių ir asmeninių konsultacijų teikimą dėl ES teisės, Sąjungos finansavimo ir lėšų gavimo galimybių, taip pat dėl Sąjungos iniciatyvų, kurios turi įtakos verslui, įskaitant mokesčių, nuosavybės teisių, su aplinka ir energetika susijusių įpareigojimų, darbo ir socialinės apsaugos aspektus;

 

iii) MVĮ galimybių gauti ekspertinių žinių aplinkos, klimato, energijos vartojimo efektyvumo ir energetinio naudingumo klausimais palengvinimą;

 

iv) tinklo ryšių su kitais Sąjungos ir valstybių narių informacijos ir konsultacijų tinklais, visų pirma EURES, ES inovacijų centrais ir „InvestEU“ konsultacijų centru, stiprinimą.

 

Pagal kitas Sąjungos programas tinklo teikiamos paslaugos finansuojamos tų programų lėšomis.

 

Komisija teikia pirmenybę tinkle vykdomiems veiksmams, kad pagerintų jo dalis ar elementus, kurie neatitinka minimaliųjų standartų, siekdama teikti vienodą paramą labai mažoms įmonėms ir MVĮ visoje ES.

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi rodikliai ir minimalieji standartai, kad būtų galima įvertinti tinklo poveikį siekiant konkrečių tikslų ir COSME veiksmų efektyvumo.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti papildomas paramos MVĮ formas, kurios nėra numatytos šioje dalyje.

 

Tuose deleguotuosiuose aktuose laikomasi šiame Reglamente nustatytų tikslų, visų pirma 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų COSME tikslų.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai gali dalyvauti šiuose veiksmuose:

Komisija gali leisti trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, įsisteigusiems teisės subjektams dalyvauti šiuose veiksmuose:

Pagrindimas

Šią priemonę reikėtų visų pirma skirti paramai Europos paramos gavėjams teikti. Tam tikras išimtis trečiosiose šalyse įsisteigusiems subjektams galima leisti siekiant naudos Europos MVĮ ir vartotojų organizacijoms, bet kiekvienu atveju reikėtų dėl paramos spręsti atskirai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimo ir skyrimo kriterijai

Vertinimas

Pagrindimas

Šis straipsnis iš tikrųjų yra susijęs tik su vertinimu.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jiems gali būti skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos] [8] straipsnį, jei tokie veiksmai atitinka atitinkamos programos tikslus. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

Jiems gali būti skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos] [8] straipsnį arba Reglamentą (ES) XX [dėl Skaitmeninės Europos programos sudarymo], visų pirma siekiant pažangių skaitmeninių įgūdžių tikslo, jei tokie veiksmai atitinka atitinkamos programos tikslus. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti suderinimą su Skaitmeninės Europos programa, kad MVĮ būtų parengta visapusiška ES strategija.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos darbo programos; šiose darbo programose numatomi COSME veiksmai ir jomis įgyvendinamas konkretus 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas tikslas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Be 1 dalies nuostatų, darbo programoje:

 

i) nurodoma kiekvienam veiksmui finansuoti skirta suma;

 

ii) pateikiamas orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis.

 

iii) nurodomi kiti Sąjungos lygmeniu įgyvendinami veiksmai, kuriais gali būti suinteresuotos MVĮ ir tinklas, vykdant kitas Sąjungos programas ar veiksmus.

 

Darbo programa ir veiksmai taip pat paskelbiami kiekvieno tinklo kontaktinio centro žiniatinklio svetainėse, jei tokios svetainės yra. Tai ypač svarbu MVĮ skirtų veiksmų atžvilgiu.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio mėn. pabaigos Komisija parengia COSME veiksmų įgyvendinimo programą, į kurią bus įtrauktas darbo programų ir konkursų tvarkaraštis, jų temos ir skiriamas finansavimas bei kita informacija, kuri būtina skaidrumui ir nuspėjamumui užtikrinti per visą programos įgyvendinimo laikotarpį ir projektų kokybei pagerinti.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

1.  Vertinimai atliekami laiku, bet ne rečiau kaip kas dvejus metus, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Tarpinis programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie programos įgyvendinimą remiantis pagal 20 straipsnį atlikta stebėsena, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo programos įgyvendinimo pradžios. Jame taip pat pateikiamas išsamus dabartinio finansavimo laikotarpio prioritetų procedūrų, tikslų ir tinkamumo kriterijų vertinimas. Remiantis šio tarpinio vertinimo rezultatais, siūlomos programos persvarstymo rekomendacijos.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai veikia skaidriai ir nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę vietos lygmeniu.

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas programos rezultatų matomumas vietos bendruomenėse, kad būtų pagerintas informuotumas apie ES indėlį gerinant Europos visuomenės gerovę.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Paramą gaunančių MVĮ skaičius.

1. Paramą pagal programą ir iš tinklo gaunančių MVĮ skaičius.

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių įmonių skaičius.

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių įmonių skaičius.

 

2a. Verslininkų, kurie naudojasi mentorystės ir judumo programomis, skaičius

 

2b. MVĮ steigimo laiko sutrumpinimas ir kainos sumažinimas.

 

2c. Sukurtų įmonių tinklų skaičius palyginti su baziniu lygiu

 

2d. MVĮ testą atliekančių valstybių narių skaičius

 

2e. Aiškiai didesnis valstybių narių, taikančių vieno langelio principą naujai steigiamoms įmonėms, skaičius

 

2f. Didesnė eksportuojančių MVĮ dalis ir didesnė MVĮ, eksportuojančių už Sąjungos ribų, dalis palyginti su baziniu lygiu

 

2g. Aiškiai didesnis valstybių narių, įgyvendinančių sprendimus verslumo klausimais, skirtus potencialiems, jauniesiems, naujiems verslininkams ir moterims verslininkėms, taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, skaičius palyginti su baziniu lygiu

 

2h. Didesnė Sąjungos piliečių, kurie norėtų dirbti savarankiškai, dalis palyginti su baziniu lygiu

 

2i. MVĮ veiklos rezultatai tvarumo požiūriu, kurie, be kita ko, vertinami pagal didesnę Sąjungos MVĮ, plėtojančių tvarius mėlynosios ekonomikos ir žaliuosius1a produktus ir paslaugas, dalį ir didesnį išteklių naudojimo efektyvumą (tai gali apimti, pvz., energijos, žaliavų, vandens naudojimą, perdirbimą ir kt.) palyginti su baziniu lygiu

 

* Visi rodikliai turi būti palyginti su dabartine padėtimi 2018 m.

 

__________________

 

1a Žalieji produktai ir paslaugos yra tokie produktai ir paslaugos, kuriuos gaminant ir teikiant vyrauja siekis mažinti riziką aplinkai ir užterštumą bei sunaudojamus išteklius. Taip pat įtraukti produktai, turintys aplinkosauginių savybių (ekologiškai suprojektuoti, ekologiškai paženklinti, ekologiškai pagaminti ir sudaryti iš didelės perdirbtų medžiagų dalies). Šaltinis – greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 342, „MVĮ, efektyvus išteklių naudojimas ir ekologiškos rinkos“.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

Nuorodos

COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.6.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Patrizia Toia

13.6.2018

Svarstymas komitete

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renate Sommer

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Zdzisław Krasnodębski

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ  (15.1.2019)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Nuomonės referentė (*): Sofia Ribeiro

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis nuolat atveria galimybių verslo subjektams ir asmenims, skatina kurti naujus produktus ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždavinius;

(2)  vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir globalizacija. Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis nuolat atveria galimybių verslo subjektams ir asmenims, užtikrinant galimybę pasinaudoti naujausios kartos technologijoms įsigyti skirtu finansavimu, skatina kurti naujus produktus ir verslo modelius, tačiau tuo pačiu kelia reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždavinius. Kita vertus, visi rinkos dalyviai reikalauja daugiau skaidrumo tiekimo grandinėje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

(3)  didžioji dauguma Sąjungos teisės aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti teisės aktai visų pirma reglamentuoja konkurencingumą, vartotojų apsaugą, rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau taip pat verslo, prekybos ir finansinių sandorių taisykles bei sąžiningos konkurencijos skatinimą, kad kovojant su nesąžininga praktika būtų sukurtos vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos veikimas nebūtų įmanomas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad būtų teikiama aukštos kokybės, palyginamoji ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

(6)  Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji Europos statistikos programa, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų būti įtraukta veikla, kurią apima Europos statistikos programa, nustatant Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti nustatyta finansinė Europos statistikos sistema, kad piliečiams prieinamu formatu būtų teikiama naujausia aukštos kokybės, palyginama ir patikima Europos statistika siekiant remti visų sričių Sąjungos politikos formavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

_________________

_________________

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

47 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  todėl tikslinga parengti vidaus rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir Europos statistikos programą (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

(7)  todėl tikslinga parengti vidaus rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, ir Europos statistikos programą (toliau – programa). Programa turėtų apimti septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m. ir sutaptų su DFF trukme;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  moderni vidaus rinka skatina konkurenciją, teikia naudą vartotojams, verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais;

(9)  moderni vidaus rinka skatina konkurenciją, teikia naudą vartotojams, verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką Europos verslo subjektams –nesvarbu, kokio jie dydžio – būtų padedama kurti naujas darbo vietas ir plėstis į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų suderinama su naujais novatoriškais verslo modeliais ir naujomis iniciatyvomis, kaip antai startuoliai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  su daugeliu pramonės gaminių susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos mechanizmus, priimant bendras taisykles ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės aktų, abipusio pripažinimo principas reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje teisėtai parduodamoms prekėms galioja laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti parduodamos kitoje valstybėje narėje. Tačiau dėl nepakankamo abipusio pripažinimo principo taikymo bendrovėms būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių narių rinkas. Nors prekių rinkai būdinga didelė integracija, tai lemia prarastas galimybes visai ekonomikai. Todėl programa turėtų būti siekiama prekių srityje gerinti abipusio pripažinimo taikymą ir sumažinti neteisėtai ir reikalavimų neatitinkančių į rinką patenkančių prekių kiekį;

(10)  su daugeliu pramonės gaminių susijusios reglamentavimo kliūtys vidaus rinkoje buvo pašalintos taikant prevencijos mechanizmus, priimant bendras taisykles ir, jeigu šios Sąjungos taisyklės nebuvo priimtos, taikant tarpusavio pripažinimo principą. Tose srityse, kur nėra ES teisės aktų, abipusio pripažinimo principas reiškia, kad vienos valstybės narės rinkoje teisėtai parduodamoms prekėms galioja laisvo judėjimo teisė ir jos gali būti parduodamos kitoje valstybėje narėje. Tačiau dėl nepakankamo abipusio pripažinimo principo taikymo bendrovėms būna sudėtingiau patekti į kitų valstybių narių rinkas, ypač toms, kurios savo veiklą vykdo tarpvalstybiniu mastu. Nors prekių rinkai būdinga didelė integracija, tai lemia prarastas galimybes visai ekonomikai. Todėl programa turėtų būti siekiama prekių srityje gerinti abipusio pripažinimo taikymą ir sumažinti nelegalių ir reikalavimų neatitinkančių arba galinčių pakenkti vartotojų sveikatai prekių patekimą į rinką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais atvejais, kai padaroma žala, griežtomis produkto saugos ir atsakomybės taisyklėmis užtikrinama politikos priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas;

(11)  nauji reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai kintančia skaitmeninės revoliucijos aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais atvejais, kai padaroma žala, griežtomis produkto saugos ir atsakomybės taisyklėmis, parengtomis aiškia ir suprantama kalba, užtikrinama politikos priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama apsauga. Todėl programa turėtų būti padedama greitai pritaikyti Sąjungos atsakomybės už produktus tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų inovacijas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pateikiant į rinką Sąjungos teisės neatitinkančius produktus, šią teisę atitinkantys produktai patenka į nepalankią padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungoje arba net visame pasaulyje. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, dažniau atliekant atitikties patikras ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. Programa taip pat turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

(12)  pateikiant į rinką Sąjungos teisės neatitinkančius produktus arba produktus, kurių tipas nėra patvirtintas, šią teisę atitinkantys produktai patenka į nepalankią padėtį, be to, vartotojams gali kilti pavojus. Nemažai verslininkų taisyklių nesilaiko dėl nežinojimo arba sąmoningai, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Rinkos priežiūros institucijoms dažnai skiriama nepakankamai lėšų ir jų veikla apima nacionalinę teritoriją, nors verslininkai prekiauja Sąjungos, tarpvalstybiniu arba net pasauliniu lygmeniu. Visų pirma e. prekybos atveju rinkos priežiūros institucijoms labai sudėtinga atsekti reikalavimų neatitinkančius iš trečiųjų valstybių importuotus produktus ir savo jurisdikcijoje nustatyti atsakingą subjektą. Todėl programa turėtų būti siekiama pagerinti produktų atitiktį ir šiuo tikslu verslininkams siūlant tinkamas iniciatyvas, dažniau atliekant atitikties patikras ir skatinant glaudesnį tarpvalstybinį vykdomųjų institucijų bendradarbiavimą. Programa taip pat turėtų būti padedama įtvirtinti esamą rinkos priežiūros veiklos rūšių sistemą, skatinti skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų bendrą veiklą ir remti rinkos priežiūros veiklos konvergenciją ir glaudesnę integraciją;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  vartotojų rinkoms plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis atitinkama apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė prireikus remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

(14)  vartotojų rinkoms nuolat ir greitai plėtojant internetinės prekybos ir kelionių paslaugas sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad importuodami prekes ir paslaugas iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos vartotojai galėtų naudotis atitinkama apsauga. Todėl programoje turėtų būti numatyta galimybė remti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse trečiosiose valstybėse, kurios yra pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir iš naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip pat administracinius formalumus aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

(16)  siekiant programos tikslų ir norint palengvinti piliečių ir verslo subjektų gyvenimą visose srityse turi būti pradedamos teikti vartotojams pritaikytos aukštos kokybės viešosios paslaugos. Kitaip tariant, viešosios administracijos turi pertvarkyti savo veiklą, panaikinti įvairių jų administracinių padalinių atskirumą ir vietos, regioniniu, tarpvalstybiniu ir nacionaliniu lygmenimis kurti šias viešąsias paslaugas drauge su piliečiais ir verslo subjektais, užtikrinant, kad valdžios institucijų interneto svetainės būtų prieinamesnės ir kad jose būtų galima lengviau rasti svarbiausią informaciją. Be to, norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia reguliariai teikti ne tik naujausią informaciją apie verslo subjektų ir piliečių teises bei pareigas, bet taip pat administracinius formalumus ir su minėta veikla susijusius mokesčius aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti teisines konsultacijas ir padėti spręsti kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu būdu susieti regionines ir prireikus nacionalines administracijas ir vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. Todėl programa turėtų būti remiamos šios esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų Europa“, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos informacijos sistemos, turėtų būti pagrindinė sudedamoji dalis siekiant gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti verslo subjektų galimybes vykdyti tarpvalstybinę prekybą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  programa taip pat turėtų būti skatinamas tinkamas ir visiškas Sąjungos kovos su valstybių narių pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu teisinės sistemos įgyvendinimas ir taikymas bei būsimos politikos kūrimas siekiant spręsti naujus šios srities uždavinius. Programa taip pat turėtų būti remiama atitinkama Europai svarbių tarptautinių organizacijų, pvz., Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo priemonių vertinimo ekspertų komiteto, veikla;

(18)  programa taip pat turėtų būti skatinamas tinkamas ir visiškas Sąjungos kovos su valstybių narių pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu teisinės sistemos įgyvendinimas ir taikymas bei būsimos politikos kūrimas siekiant spręsti naujus šios srities uždavinius, siekiant ieškoti priemonių, kaip užkirsti kelią šiems reiškiniams ir kaip su jais kovoti, ir tas priemones įgyvendinti. Programa taip pat turėtų būti remiama atitinkama Europai svarbių tarptautinių organizacijų, pvz., Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo priemonių vertinimo ekspertų komiteto, veikla;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti remiama Sąjungos konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei teismais ir platesnė suinteresuotųjų šalių grupės aprėptis informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus;

(20)  atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija nebūtų iškraipoma, programa turėtų būti remiama Sąjungos konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis valdžios institucijomis bei teismais ir platesnė suinteresuotųjų šalių grupės aprėptis informuojant apie su Sąjungos konkurencijos politika susijusias teises, naudą ir įsipareigojimus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

(23)  visoms MVĮ tenka spręsti bendrus uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti kvalifikuotų darbuotojų, mažinti administracinę naštą, skatinti kūrybingumą ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti tarptautinimo veiklą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ regionuose, kuriuose esama kliūčių, pvz., kalnų vietovėms ir atokiausiems regionams, kuriuose MVĮ yra vienintelis ekonominės veiklos ir užimtumo šaltinis. Taikant programą minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos neturi pakankamo užstato. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

(24)  dauguma Sąjungos konkurencingumo problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos neturi pakankamo užstato. Kiti finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei keldamos darbuotojų kvalifikaciją. Nepakankamos galimybės gauti finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina plėtrą, vietos ekonomikos augimą ir mažina išliekančių įmonių skaičių bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti perspektyvias bendroves, jeigu jos perduodamos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

(27)  programa veiksmingai turėtų būti užtikrinama parama MVĮ per visą jų gyvavimo ciklą, nediskriminuojant dėl lyties ir pagrindinį dėmesį skiriant jaunimo iš kaimo vietovių skatinimui imtis verslo, kad būtų užkirstas kelias kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimui. Programa turėtų būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ ir pramonės sektoriais susijusia įgyta kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant su Europos, nacionalinėmis arba regiono suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių tinklo patirtimi naudojant vieno langelio sistemą siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau teikti paslaugas kitų Sąjungos programų vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų programų finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų kuravimo sistema, padedanti naujiems verslininkams ar jais tapti siekiantiems asmenims pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų šalių verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti parengta taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos geografinė aprėptis, o verslininkams būtų atveriama daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama pažangiųjų technologijų, naujų verslo modelių, mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti prisidedama siekiant augimo ir plėtojant ryšius su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir teikiant investicijas pagal sanglaudos politiką ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

(28)  grupės – tai strateginė MVĮ konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros priemonė, nes šios grupės kuria palankią verslo aplinką. Bendrosios grupės iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos specializuotas ekosistemas, grupės atveria MVĮ naujų verslo galimybių ir veiksmingiau integruoja jas į Europos ir pasaulines strategines vertės grandines. Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės strategijų rengimą ir bendros veiklos vykdymą; šią veiklą rems Europos klasterių bendradarbiavimo platforma. Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų būti teikiama pažangiųjų technologijų, naujų verslo modelių, mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems sprendimams, kūrybingumui ir projektams, kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti specializuotos MVĮ paramos dalyviai turėtų būti susiję, kad pramonės pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. Taigi, programa turėtų būti prisidedama siekiant augimo ir plėtojant ryšius su Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų centrais ir teikiant investicijas pagal sanglaudos politiką, programą „Erasmus“ ir programą „Europos horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ programa.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, visoje maisto grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari maisto tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba;

(44)  kad vidaus rinka veiktų be trikdžių, visoje žemės ūkio ir maisto grandinėje turi būti užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis. Saugi ir tvari žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinė – būtina visuomenės ir vidaus rinkos veikimo sąlyga. Tarpvalstybinės sveikatos krizės ir dėl maisto prasidėjusi panika sutrikdo vidaus rinkos veikimą, nes apribojamas asmenų ir prekių judėjimas bei sustabdoma gamyba; Kad būtų užkirstas kelias tarpvalstybinėms sveikatos krizėms ir panikai dėl maisto, pagal šią programą turėtų būti remiami konkretūs veiksmai, pvz., neatidėliotinų priemonių, taikomų kilus krizei arba atsitikus nenumatytam įvykiui, darančiam poveikį gyvūnų ar augalų sveikatai, rengimas, sukuriant tiesioginės prieigos prie Sąjungos krizių rezervo mechanizmą, kad būtų galima greičiau, veiksmingiau ir efektyviau reaguoti į kritines situacijas. Todėl naujų ir nežinomų kenkėjų ir ligų prevencija turėtų būti svarbus prioritetas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  Sąjungos teisės bendrasis tikslas maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą maisto grandinėje, remti gyvūnų gerovės gerinimą, prisidėti užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų informavimą bei veiksmingą aplinkos apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos maisto ir pašarų gamybos tvarumas, patobulinta standartų kokybė visoje Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir pašarų pramonės konkurencingumas bei sudarytos palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

(45)  Sąjungos teisės bendrasis tikslas maisto grandinės atžvilgiu – užtikrinti aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą maisto grandinėje bei maisto produktų tiekimą už prieinamą kainą, remti gyvūnų gerovės gerinimą, užtikrinti teisingas pajamas žemės ūkiu besiverčiančiai bendruomenei, stabilizuoti rinkas bei prisidėti užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir jų informavimą bei veiksmingą aplinkos apsaugą, įskaitant biologinės įvairovės išsaugojimą, kad būtų pagerintas Europos maisto ir pašarų gamybos tvarumas, sumažintas maisto švaistymas, patobulinta standartų kokybė visoje Sąjungoje, padidintas Europos maisto ir pašarų pramonės konkurencingumas bei sudarytos palankesnės galimybės kurti darbo vietas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos apsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

(46)  atsižvelgiant į specifinį veiksmų, kurių imamasi dėl aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos maisto grandinėje, pobūdį, šiame reglamente turi būti nustatyti konkretūs dotacijų skyrimo ir viešųjų pirkimų naudojimo kriterijai. Visų pirma, nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento61 (ES, Euratomas) (toliau – Finansinis reglamentas), t. y. pasinaudojant netaikymo atgaline data principo išimtimi, neatidėliotinų priemonių išlaidos, atsižvelgiant į jų skubumą ir nenuspėjamumą turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus ir apimti visas išlaidas, patirtas nustačius įtariamą ligos arba kenkėjų protrūkį, jeigu šį protrūkį vėliau patvirtina Komisija ir apie jį pranešama Komisijai. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų išmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, kai pasirašomi teisiniai įsipareigojimai ir įvertinami valstybių narių pateikti mokėjimo prašymai. Kai ekstremalioji padėtis žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos srityje maisto grandinėje gali būti susieta su konkrečia Sąjungos praktika, reikėtų imtis priemonių šiai praktikai ištaisyti. Išlaidos taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jeigu jos skirtos prevencijos irapsaugos priemonėms, kurių imamasi dėl Sąjungoje atsiradusios tiesioginės grėsmei sveikatos būklei, jeigu trečiosios valstybės teritorijoje, valstybėje narėje arba užjūrio šalyse ir teritorijose pasireiškia ar plinta tam tikros gyvūnų ligos ar zoonozės bei apsaugos priemonių ir kitų susijusių veiksmų atžvilgiu, kurių imamasi siekiant kontroliuoti augalų sveikatos būklę Sąjungoje;

_________________

_________________

61 [to add]

61 [to add]

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas