Διαδικασία : 2018/0093(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0053/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0053/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0088

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 189kWORD 59k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: David Martin

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07971/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (07972/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπεβλήθη από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0446/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...... (2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0053/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1)

Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Σινγκαπούρης ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2009. Τούτο έγινε μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της ASEAN, το οποίο οδήγησε το Συμβούλιο στην έγκριση διμερών διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη της ASEAN, αρχής γενομένης από τη Σινγκαπούρη. Η ΣΕΣ αυτή θα πρέπει, επομένως, να θεωρηθεί δομικό στοιχείο για την επίτευξη του απώτερου στόχου, που είναι η επιδίωξη μιας διαπεριφερειακής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το 2012 και το κείμενο μονογραφήθηκε το 2013. Ωστόσο, επί τη βάσει της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επενδύσεων, η οποία αποκτήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα μέρη συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν διατάξεις προστασίας των επενδύσεων στη συμφωνία το 2014. Το 2015, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το εάν η ίδια η ΕΕ ήταν αρμόδια να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία αυτή, ή αν ήταν αναγκαία η συμμετοχή των κρατών μελών. Η απόφαση εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, στη βάση αυτή, μετά από συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, η συμφωνία χωρίστηκε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που αφορούσε μόνο την ΕΕ και σε μία μεικτή συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων. Δυστυχώς, για τους παραπάνω λόγους, η συμφωνία παραπέμφθηκε στο Κοινοβούλιο με σημαντική καθυστέρηση.

Η Σινγκαπούρη αποτελεί κόμβο στην περιοχή και η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις εμπορικές ροές της ΕΕ με την υπόλοιπη ASEAN. Η συμφωνία είναι επίσης ζωτικής σημασίας προκειμένου οι εξαγωγείς της ΕΕ να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού σε σύγκριση με επιχειρήσεις από χώρες με τις οποίες η Σινγκαπούρη έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες, όπως η συνολική και προοδευτική εταιρική σχέση του Ειρηνικού.

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ στην περιοχή, αντιπροσωπεύοντας λίγο κάτω από το ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN, και σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιφερειών. Πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά τους γραφεία στη Σινγκαπούρη.

Η Σινγκαπούρη και η ΕΕ έχουν κοινές θεμελιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και μια ισχυρή προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη και το πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη έχει ήδη σχεδόν όλους τους δασμούς της για τα προϊόντα της ΕΕ, τους οποίους η συμφωνία θα εξαλείψει πλήρως, τα βασικά στοιχεία της ΣΕΣ είναι τα εξής:

Μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο (ΜΔΦ): Έχουν εξεταστεί πολλοί ΜΔΦ. Συγκεκριμένα, η Σινγκαπούρη θα αναγνωρίσει τις ενωσιακές δοκιμές ασφάλειας για αυτοκίνητα και μέρη αυτοκινήτων, καθώς και για ορισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα. Η Σινγκαπούρη θα κάνει επίσης δεκτά τα σήματα και τις σημάνσεις της ΕΕ για τα είδη ένδυσης και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ): Η Σινγκαπούρη θα προστατεύσει περίπου 190 ΓΕ της ΕΕ προς όφελος των παραγωγών τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Η Σινγκαπούρη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά στην Ασία για τα τρόφιμα και ποτά της ΕΕ, με ετήσιες εξαγωγές αξίας 2 δισεκατομμυρίων περίπου ευρώ.

Δημόσιες συμβάσεις: Η ΕΕ θα αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην κυβέρνηση της Σινγκαπούρης σε σύγκριση με τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Η αξία της αγοράς αυτής ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Εμπόριο υπηρεσιών: Η συμφωνία διασφαλίζει το δικαίωμα των αρχών των κρατών μελών της ΕΕ να ορίζουν, να παρέχουν και να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. Δεν εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα. Η ελευθέρωση, η οποία βασίζεται σε μια προσέγγιση θετικού καταλόγου, καλύπτει ιδίως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τους τομείς των ταχυδρομείων και των ταχυμεταφορών, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και την τεχνολογία των πληροφοριών. Η συμφωνία παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε επαγγέλματα όπως οι αρχιτέκτονες, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί.

Βιώσιμη ανάπτυξη:Οι αυξημένες εμπορικές ροές και η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζουν με την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συμφωνία δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν στην πράξη τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ που έχουν κυρώσει και να καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για την επικύρωση των συμβάσεων που εκκρεμούν. Η Σινγκαπούρη δεν κύρωσε τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τις διακρίσεις και το δικαίωμα οργάνωσης, ενώ κύρωσε και στη συνέχεια κατήγγειλε τη σύμβαση για την καταναγκαστική εργασία. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για την εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει τα μέρη, ώστε να συμπεριληφθεί η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Τα μέρη δεσμεύτηκαν επίσης για την αειφόρο διαχείριση των δασών και της αλιείας. Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν να προωθήσουν πρωτοβουλίες με επίκεντρο την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την οικολογική σήμανση και το δίκαιο εμπόριο, μεταξύ άλλων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί προοδευτική.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις, η συμφωνία προβλέπει μηχανισμό επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) που αποτελούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικούς φορείς και επιχειρηματικές ενώσεις που μπορούν να υποβάλλουν συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Ο εισηγητής αναμένει ότι αυτές θα συγκροτηθούν γρήγορα μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Διασφαλίσεις:Η συμφωνία όχι μόνο διασφαλίζει το δικαίωμα της ΕΕ να εφαρμόζει τα δικά της πρότυπα σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην Ευρώπη, αλλά διατηρεί επίσης το δικαίωμα ρύθμισης, δηλαδή την εφαρμογή υψηλότερων προτύπων για την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος και τηρεί την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η συμφωνία έχει καίρια γεωστρατηγική σημασία. Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η ΕΕ με ένα μέλος της ASEAN και σημαντικό βήμα για μια διαπεριφερειακή ΣΕΣ. Επιπλέον, χρησιμεύει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις ΣΕΣ που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες της ASEAN. Σε μια εποχή που δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε στις ΗΠΑ ως εμπορικό εταίρο, η ενίσχυση των σχέσεών μας με τη Νοτιοανατολική Ασία είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, πρόκειται για μια προοδευτική εμπορική συμφωνία. Η αύξηση των εμπορικών ροών με τη Σινγκαπούρη πρέπει να συμβαδίζει με το αυξημένο επίπεδο προστασίας της εργασίας και του περιβάλλοντος, την προώθηση των αξιών της ΕΕ και την τήρηση των προτύπων της ΕΕ. Όλα αυτά έχουν διασφαλιστεί στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Έγγραφα αναφοράς

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

22.10.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ


ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου