Menettely : 2018/0093(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0088

SUOSITUS     ***
PDF 164kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: David Martin

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07971/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan väliseksi vapaakauppasopimukseksi (07972/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0446/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon (2)... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0053/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Singaporen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


PERUSTELUT

Neuvottelut EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta aloitettiin joulukuussa 2009. Sitä edelsi ajautuminen umpikujaan EU:n ja ASEANin alueen välistä vapaakauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa, minkä vuoksi neuvosto valtuutti ASEANin jäsenmaiden kanssa käytävät kahdenväliset neuvottelut, jotka alkoivat juuri Singaporen kanssa. Tämä vapaakauppasopimus olisi sen vuoksi nähtävä osana lopullista tavoitetta, joka on alueiden väliseen vapaakauppasopimukseen pyrkiminen.

Neuvottelut saatiin päätökseen vuonna 2012, ja teksti parafoitiin vuonna 2013. Koska EU:lla on Lissabonin sopimuksen nojalla yksinomainen toimivalta ulkomaisten suorien sijoitusten alalla, investointisuoja mukaan luettuna, osapuolet sopivat vuonna 2014 investointisuojaa koskevista määräyksistä ja ottivat ne mukaan sopimukseen. Komissio päätti vuonna 2015 pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa siitä, onko EU:lla toimivalta allekirjoittaa ja tehdä sopimus itse, vai tarvitaanko siihen jäsenvaltioiden osallistumista. Ratkaisu annettiin toukokuussa 2017, ja sen perusteella EU:n toimielinten välisten EU:n vapaakauppasopimusten uutta rakennetta koskevien keskustelujen jälkeen sopimus jaettiin EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaan vapaakauppasopimukseen ja jaetun toimivallan sijoitussuojasopimukseen. Edellä esitetyn perusteella on valitettavaa, että sopimuksen tuominen parlamentin käsiteltäväksi viivästyi huomattavasti.

Singapore on ASEAN-alueen keskuspaikka, ja sopimus lisää EU:n kauppavirtoja muiden ASEANin alueiden kanssa. Sopimus on ratkaisevan tärkeä myös siksi, että EU:n viejät eivät enää joudu epäedulliseen kilpailuasemaan verrattuna niiden maiden yrityksiin, jotka ovat jo tehneet kauppasopimuksia Singaporen kanssa, esimerkiksi kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren kumppanuussopimuksen.

Singapore on EU:n ylivoimaisesti suurin kauppakumppani alueella. Sen osuus on hieman alle kolmannes EU:n ja ASEANin välisestä tavaroiden ja palvelujen kaupasta ja noin kaksi kolmannesta näiden kahden alueen välisistä investoinneista. Yli 10 000 eurooppalaisella yrityksellä on aluetoimisto Singaporessa.

Singaporella ja EU:lla on yhteiset perusarvot, kuten demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sekä vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen ja monenväliseen kauppajärjestelmään.

Singapore on jo poistanut lähes kaikki tariffinsa EU:n tuotteilta, ja sopimuksella ne poistetaan kokonaan. Vapaakauppasopimuksen tärkeimmät osatekijät ovat seuraavat:

Tullien ulkopuoliset esteet: Moniin tullien ulkopuolisiin esteisiin on puututtu. Ennen kaikkea Singapore tunnustaa autojen ja autonosien turvallisuutta sekä tiettyjä elektronisia laitteita koskevat EU:n turvallisuustestit. Singapore hyväksyy myös EU:n vaatteiden ja tekstiilien selosteet ja merkinnät.

Maantieteelliset merkinnät: Singapore suojaa noin 190 EU:n maantieteellistä merkintää, mistä on hyötyä EU:n elintarvikkeiden ja juomien tuottajille. Singapore on EU:n viidenneksi suurin elintarvikkeiden ja juomien vientimarkkina-alue Aasiassa, ja sen vuotuinen vienti on arvoltaan noin 2 miljardia euroa.

Julkiset hankinnat: EU pystyy tarjoamaan paremmin tavaroita ja palveluja Singaporen hallitukselle verrattuna julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen. Näiden markkinoiden arvo on 20 miljardia euroa vuodessa.

Palvelukauppa: Sopimuksessa turvataan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten oikeus määritellä, tarjota ja säännellä julkisia palveluja kaikilla tasoilla. Se ei estä hallituksia tuomasta yksityistettyjä palveluja takaisin julkiselle sektorille. Markkinoiden vapauttaminen positiivisiin luetteloihin perustuvan lähestymistavan pohjalta kattaa erityisesti rahoituspalvelut, posti- ja kuriiripalvelut, televiestinnän, liikenteen ja tietotekniikan. Sopimuksessa tarjotaan myös puitteet vastavuoroiselle tutkintojen tunnustamiselle arkkitehtien, asianajajien ja insinöörien ammattiryhmissä.

Kestävä kehitys: Lisääntyneen kaupankäynnin ja talouskasvun rinnalla on varmistettava paremmat työelämän oikeudet ja ympäristönsuojelu. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat panemaan tehokkaasti täytäntöön ratifioimansa keskeiset ILO:n yleissopimukset ja ponnistelemaan määrätietoisesti vielä jäljellä olevien yleissopimusten ratifioimiseksi. Singapore ei ole ratifioinut ammatillista syrjintää eikä järjestäytymisoikeutta koskevia ILO:n keskeisiä yleissopimuksia. Se on ratifioinut pakkotyötä koskevan sopimuksen ja sittemmin irtisanoutunut siitä. Sopimukseen sisältyy myös sitoumuksia panna täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, jotka osapuolet ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Osapuolet sitoutuivat myös kestävään metsänhoitoon ja kalastukseen. EU ja Singapore ovat sopineet edistävänsä aloitteita, joissa keskitytään muun muassa yritysten yhteiskuntavastuuseen, ympäristömerkintöihin ja reiluun kauppaan. Näistä syistä sopimusta voidaan pitää edistyksellisenä.

Jos näitä määräyksiä ei noudateta, sopimuksessa määrätään riitojenratkaisumekanismista, jonka osapuolina ovat hallitukset, riippumaton asiantuntijapaneeli ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät. Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä tehtävä valvoa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten täytäntöönpanoa. Sopimuksessa määrätään muun muassa, että perustetaan ammattiliitoista, ympäristöjärjestöistä ja yrittäjäjärjestöistä koostuvia kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä, jotka voivat antaa sopimuspuolille suosituksia näiden määräysten täytäntöönpanosta. Esittelijä odottaa, että ne perustetaan nopeasti sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Suojatoimet: Sopimuksessa suojataan EU:n oikeus soveltaa omia normejaan kaikkiin Euroopassa myytäviin tavaroihin ja palveluihin, mutta sillä säilytetään myös sääntelyoikeus eli oikeus soveltaa tiukempia työ- ja ympäristönsuojelunormeja, ja se noudattaa EU:n ennalta varautumisen periaatetta.

Päätelmät

Sopimuksella on erittäin tärkeä geostrateginen merkitys. Se on ensimmäinen EU:n ASEAN-maan kanssa neuvottelema kahdenvälinen kauppasopimus ja tärkeä askel kohti alueidenvälistä vapaakauppasopimusta. Sopimus käy myös malliksi vapaakauppasopimuksille, joista EU neuvottelee parhaillaan muiden ASEANin tärkeimpien talouksien kanssa. Nyt kun emme voi enää luottaa Yhdysvaltoihin kauppakumppanina, EU:n ja Kaakkois-Aasian välisten suhteiden vahvistaminen on sitäkin tärkeämpää. Lopuksi on syytä muistaa, että kyseessä on edistyksellinen kauppasopimus. Lisääntyvä kauppa Singaporen kanssa edellyttää myös työntekijöiden ja ympäristön suojelun parantamista. Siinä on edistettävä EU:n arvoja ja noudatettava EU:n normeja. Kaikki tämä on varmistettu vapaakauppasopimuksessa.

Esittelijä suosittaa siksi tämän sopimuksen hyväksymistä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

22.10.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Hyväksytty (pvä)

24.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

11

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö