Procedură : 2018/0093(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0053/2019

Texte depuse :

A8-0053/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0088

RECOMANDARE     ***
PDF 177kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: David Martin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07971/2018),

–  având în vedere proiectul de Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore (07972/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0446/2018),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017(1),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din ... (2) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0053/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Singapore.

(1)

Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


EXPUNERE DE MOTIVE

Negocierile pentru un acord de liber schimb între UE și Singapore au fost inițiate în decembrie 2009. Ele au fost precedate de un impas al negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și regiunea ASEAN, ceea ce a determinat Consiliul să autorizeze negocierile bilaterale cu statele membre ale ASEAN, începând tocmai cu Singapore. Prin urmare, acest acord de liber schimb ar trebui să fie considerat ca o etapă a procesului având drept obiectiv final obținerea unui acord de liber schimb interregional.

Negocierile au fost încheiate în 2012, iar textul a fost parafat în 2013. Cu toate acestea, având în vedere competența exclusivă a UE în materie de investiții străine directe, inclusiv în materie de protecție a investițiilor, dobândită prin Tratatul de la Lisabona, în 2014, părțile au convenit să includă în acord dispoziții referitoare la protecția investițiilor. În 2015, Comisia a decis să solicite avizul Curții Europene de Justiție pentru a stabili dacă UE dispune de competența de a semna și a încheia chiar ea acordul sau dacă este necesară participarea statelor membre. Hotărârea a fost pronunțată în mai 2017 și, pe această bază, în urma discuțiilor dintre instituțiile UE cu privire la noua arhitectură a acordurilor de liber schimb ale UE, acordul a fost împărțit într-un acord de liber schimb privind numai UE și un acord mixt de protecție a investițiilor. Date fiind cele de mai sus, acordul a fost trimis Parlamentului, din păcate, cu o întârziere semnificativă.

Singapore este un punct nodal în regiune, iar acest acord va consolida schimburile comerciale ale UE cu restul țărilor din ASEAN. De asemenea, acordul este crucial pentru a se evita dezavantajarea din punct de vedere concurențial a exportatorilor din UE față de întreprinderile din țările care au încheiat deja acorduri comerciale cu Singapore, cum ar fi Parteneriatul transpacific cuprinzător și progresiv.

Singapore este de departe cel mai important partener al UE din regiune, asigurând aproape o treime din comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și ASEAN și aproximativ două treimi din investițiile dintre cele două regiuni. Peste 10 000 de întreprinderi europene își au birourile regionale în Singapore.

Singapore și UE au în comun valori fundamentale precum democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului, alături de un angajament ferm în favoarea dezvoltării durabile și a sistemului comercial multilateral.

Având în vedere că, pentru produsele din UE, Singapore a eliminat deja aproape toate tarifele, care, prin acord, vor fi eliminate complet, principalele elemente ale ALS sunt:

Bariere netarifare: Au fost abordate multe bariere netarifare. În special, Singapore va recunoaște testele UE privind siguranța pentru automobile și piese de schimb pentru automobile, precum și pentru anumite produse electronice. De asemenea, Singapore va accepta etichetele și marcajele UE pentru îmbrăcăminte și materiale textile.

Indicații geografice (IG): Singapore va proteja aproximativ 190 de indicații geografice ale UE în beneficiul producătorilor UE din sectorul produselor alimentare și al băuturilor. Singapore se află pe locul al cincilea în Asia ca piață de export pentru produsele alimentare și băuturile din UE, înregistrând exporturi anuale în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro.

Achiziții publice: UE va obține un acces sporit la bunurile și serviciile furnizate Guvernului singaporez, în comparație cu Acordul privind achizițiile publice (GPA). Valoarea acestei piețe se ridică la 20 de miliarde de euro pe an.

Comerțul cu servicii: Acordul garantează dreptul autorităților statelor membre ale UE de a defini, de a furniza și de a reglementa serviciile publice la toate nivelurile. Acesta nu împiedică guvernele să reintroducă un serviciu privatizat în sectorul public. Liberalizarea, întemeiată pe o abordare bazată pe o listă pozitivă, acoperă în special serviciile financiare, serviciile poștale și de curierat, telecomunicațiile, transportul și tehnologia informației. De asemenea, acordul prevede un cadru pentru recunoașterea reciprocă a profesiilor calificate, cum ar fi arhitecții, avocații și inginerii.

Dezvoltarea durabilă Intensificarea schimburilor comerciale și creșterea economică trebuie să meargă în paralel cu consolidarea drepturilor lucrătorilor și a protecției mediului. Acordul obligă părțile să pună efectiv în aplicare convențiile fundamentale ale OIM pe care le-au ratificat și să depună eforturi susținute pentru a ratifica convențiile restante. Singapore nu a ratificat convențiile fundamentale ale OIM privind discriminarea, respectiv dreptul de organizare și a ratificat Convenția privind munca forțată, pe care a denunțat-o ulterior. De asemenea, acordul include angajamentul de a pune în aplicare acordurile multilaterale de mediu pe care părțile le-au semnat, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Părțile s-au angajat, de asemenea, să gestioneze în mod durabil pădurile și pescuitul. UE și Singapore au convenit să promoveze inițiativele axate pe responsabilitatea socială a întreprinderilor, etichetarea ecologică și comerțul echitabil, printre altele. Din toate aceste motive, acordul poate fi considerat progresiv.

În cazul nerespectării acestor dispoziții, acordul prevede un mecanism de soluționare a litigiilor care implică guvernele, un grup independent de experți și grupuri ale societății civile. Societatea civilă joacă un rol important în monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă. În special, acordul prevede crearea unor grupuri interne de consultanță formate din sindicate, organisme de protecție a mediului și asociații de întreprinderi care pot prezenta părților recomandări cu privire la punerea în aplicare a acestor dispoziții. Raportorul speră ca acestea să fie create rapid după intrarea în vigoare a acordului.

Garanții Acordul garantează nu numai dreptul UE de a aplica propriile standarde tuturor bunurilor și serviciilor vândute în Europa, ci menține, de asemenea, dreptul de a reglementa, adică de a aplica standarde mai ridicate în materie de muncă și de protecție a mediului, și susține principiul UE al precauției.

Concluzie

Acordul este de o importanță geostrategică esențială. Acesta este primul acord comercial bilateral pe care UE l-a negociat cu un membru al ASEAN și reprezintă un important pas către un ALS interregional. În plus, el reprezintă, de asemenea, un punct de referință pentru acordurile de liber schimb pe care le negociază în prezent UE cu celelalte mari economii ale ASEAN. Într-un moment în care nu ne mai putem baza pe SUA ca partener comercial, consolidarea relațiilor noastre cu Asia de Sud-Est este cu atât mai importantă. În cele din urmă, este important să menționăm că documentul este un acord comercial progresiv. Intensificarea schimburilor comerciale cu Singapore trebuie să fie însoțită de un nivel crescut de protecție a muncii și mediului, trebuie să promoveze valorile UE și să apere standardele UE. ALS garantează toate aceste aspecte.

Prin urmare, raportorul recomandă aprobarea acestui acord.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

Referințe

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Data sesizării

19.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

22.10.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Data adoptării

24.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu, Anna Záborská

Data depunerii

30.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate