Postup : 2018/0093(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0053/2019

Predkladané texty :

A8-0053/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0088

ODPORÚČANIE     ***
PDF 180kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Martin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07971/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou (07972/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4, článkom 218 ods. 6 druhý pododsekom písm. a) a v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0446/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017(1),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ... (2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0053/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapurskej republiky.

(1)

Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom sa začali v decembri 2009. Bolo to po neúspešných rokovaniach o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a regiónom združenia ASEAN, čo viedlo Radu k schváleniu dvojstranných rokovaní s členskými štátmi združenia ASEAN, ktoré sa začali práve so Singapurom. Táto dohoda o voľnom obchode by sa preto mala považovať za krok k dosiahnutiu konečného cieľa, ktorým je dohoda o voľnom obchode medzi regiónmi.

Rokovania boli ukončené v roku 2012 a text bol parafovaný v roku 2013. Vzhľadom na výlučnú právomoc EÚ v oblasti priamych zahraničných investícií vrátane ochrany investícií získaných na základe Lisabonskej zmluvy sa však zmluvné strany v roku 2014 dohodli na ustanoveniach o ochrane investícií a o ich začlenení do dohody. V roku 2015 sa Komisia rozhodla požiadať Európsky súdny dvor o stanovisko týkajúce sa právomoci EÚ podpísať a uzatvoriť túto dohodu vo svojom mene, alebo či sa vyžaduje účasť členských štátov. Rozhodnutie bolo vydané v máji 2017 a na tomto základe bola – po diskusiách medzi inštitúciami EÚ o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ – dohoda rozdelená na dohodu o voľnom obchode len v mene EÚ a na zmiešanú investičnú dohodu o ochrane investícií. Žiaľ, s ohľadom na uvedené skutočnosti bola dohoda postúpená Európskemu parlamentu s výrazným oneskorením.

Singapur je centrom tohto regiónu a touto dohodou sa posilnia obchodné toky EÚ so zvyškom združenia ASEAN. Dohoda je takisto veľmi dôležitá na zabránenie tomu, aby boli vývozcovia z EÚ v konkurenčnej nevýhode v porovnaní s podnikmi z krajín, s ktorými Singapur už uzatvoril obchodné dohody, napríklad komplexnú a progresívnu dohodu o Transpacifickom partnerstve.

Singapur je v rámci združenia ASEAN zďaleka najväčším partnerom EÚ v regióne a predstavuje takmer jednu tretinu obchodu s tovarom a so službami medzi EÚ a ASEAN-om a približne dve tretiny investícií medzi oboma regiónmi. V Singapure má svoje regionálne zastúpenia viac ako 10 000 európskych spoločností.

Singapur a EÚ majú spoločné základné hodnoty ako demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv, ako aj pevné odhodlanie k trvalo udržateľnému rozvoju a multilaterálnemu obchodnému systému.

Keďže Singapur už odstránil takmer všetky svoje clá na výrobky EÚ, pričom dohodou sa úplne odstránia, hlavnými prvkami dohody o voľnom obchode sú:

Necolné prekážky: Pozornosť sa venovala mnohým necolným prekážkam. Singapur bude predovšetkým uznávať bezpečnostné testy EÚ pre automobily a automobilové súčiastky, ako aj pre určitú elektroniku. Singapur bude akceptovať aj označenia EÚ pre odevy a textil.

Zemepisné označenia: Singapur bude chrániť približne 190 zemepisných označení EÚ v prospech výrobcov potravín a nápojov EÚ. Singapur je v Ázii piatym najväčším vývozným trhom potravín a nápojov EÚ s ročným vývozom v hodnote približne 2 miliardy eur.

Verejné obstarávanie: EÚ získa v porovnaní s dohodou o vládnom obstarávaní lepší prístup k dodávkam tovaru a poskytovaniu služieb singapurskej vláde. Tento trh má hodnotu 20 miliárd eur ročne.

Obchod so službami: Dohoda chráni právo orgánov členských štátov EÚ vymedziť, poskytovať a regulovať verejné služby na všetkých úrovniach. Dohoda vládam nebráni, aby do verejného sektora vrátili všetky privatizované služby. Liberalizácia, ktorá je založená na pozitívnom zozname, sa týka najmä finančných služieb, poštových a kuriérskych, telekomunikačných, dopravných činností a informačných technológií. Dohoda takisto poskytuje rámec na vzájomné uznávanie kvalifikácií v profesiách, ako sú architekti, právnici a inžinieri.

Udržateľný rozvoj: Zvýšenie obchodných tokov a hospodársky rast musia ísť ruka v ruke s posilnenými pracovnými právami a ochranou životného prostredia. Dohoda zaväzuje zmluvné strany, aby účinne implementovali základné dohovory MOP, ktoré ratifikovali, a aby vyvinuli trvalé úsilie na ratifikáciu zostávajúcich dohovorov. Singapur neratifikoval základné dohovory MOP o diskriminácii a práve odborovo sa organizovať a ratifikoval a následne vypovedal o dohovor o nútenej práci. Dohoda zahŕňa aj záväzky týkajúce sa vykonávania multilaterálnych dohôd o životnom prostredí, ktoré strany podpísali, vrátane Parížskej dohody o zmene klímy. Zmluvné strany sa takisto zaviazali k udržateľnému riadeniu lesov a rybárstva. EÚ a Singapur sa dohodli na podpore iniciatív zameraných okrem iného na sociálnu zodpovednosť podnikov, environmentálne označovanie a spravodlivý obchod. Z týchto dôvodov sa dohoda môže považovať za progresívnu.

V prípade nedodržiavania týchto ustanovení sa v dohode predpokladá mechanizmus riešenia sporov, ktorý zahŕňa vlády, nezávislú skupinu odborníkov a skupiny občianskej spoločnosti. Pri monitorovaní vykonávania ustanovení v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja zohráva dôležitú úlohu občianska spoločnosť. V dohode sa predpokladá najmä zriadenie domácich poradných skupín zložených z odborov, environmentálnych orgánov a záujmových združení, ktoré môžu zmluvným stranám predkladať odporúčania o vykonávaní týchto ustanovení. Spravodajca očakáva, že budú zriadené rýchlo po nadobudnutí platnosti dohody.

Ochranné opatrenia: V dohode sa nielen zaručuje právo EÚ uplatňovať vlastné normy na všetok tovar a všetky služby predávané v Európe, ale zachováva sa aj právo regulovať, t. j. uplatňovať prísnejšie normy v oblasti práce a ochrany životného prostredia, a zachováva sa zásada predbežnej opatrnosti EÚ.

Záver

Dohoda má kľúčový geostrategický význam. Je to prvá bilaterálna obchodná dohoda, na ktorej sa EÚ dohodla s členom združenia ASEAN, a dôležitým odrazovým mostíkom k medziregionálnej dohode o voľnom obchode. Okrem toho slúži aj ako referenčná hodnota pre dohody o voľnom obchode, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ostatnými hlavnými ekonomikami združenia ASEAN. V čase, keď sa už nemôžeme spoliehať na USA ako obchodného partnera, je posilnenie našich vzťahov s juhovýchodnou Áziou ešte dôležitejšie. A nakoniec, čo je ešte dôležitejšie, ide o progresívnu obchodnú dohodu. Zvýšené obchodné toky so Singapurom musia ísť ruka v ruke so zvýšenou úrovňou ochrany v oblasti práce a životného prostredia, pričom sa musia podporovať hodnoty EÚ a dodržiavať normy EÚ. Toto všetko bolo v dohode o voľnom obchode zabezpečené.

Spravodajca preto odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

Referenčné čísla

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

19.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

22.10.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dátum predloženia

30.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia