Postopek : 2018/0093(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0053/2019

Predložena besedila :

A8-0053/2019

Razprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0088

PRIPOROČILO     ***
PDF 171kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: David Martin

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07971/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (07972/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91, členoma 100(2) in 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0446/2018),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ... (2) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0053/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Singapur.

(1)

Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem so se začela decembra 2009, in sicer po tem, ko so se pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in regijo Zveze držav jugovzhodne Azije znašla v slepi ulici, zaradi česar je Svet odobril dvostranska pogajanja s temi državami, ki so se začela prav s Singapurjem. Sporazum o prosti trgovini bi bilo treba zato razumeti kot gradnik h končnemu cilju medregionalnega sporazuma o prosti trgovini.

Pogajanja so se zaključila leta 2012, besedilo pa je bilo parafirano leta 2013. Vendar sta pogodbeni strani glede na izključno pristojnost EU na področju tujih neposrednih naložb, tudi zaščite naložb, zagotovljene z Lizbonsko pogodbo, leta 2014 sklenili, da bosta določbe o zaščiti naložb vključili v sporazum. Leta 2015 je Komisija Sodišče EU zaprosila za mnenje, ali je v pristojnosti EU, da sama podpiše in sklene sporazum, ali pa morajo pri tem sodelovati države članice. Sodišče je maja 2017 podalo mnenje, na podlagi katerega se je sporazum po razpravah med institucijami EU o novi strukturi sporazumov EU o prosti trgovini razdelil na sporazum EU o prosti trgovini in mešani sporazum o zaščiti naložb. Žal je bil sporazum glede na vse navedeno posredovan Parlamentu s precejšnjo zamudo.

Singapur je vozlišče svoje regije, zato se bodo s tem sporazumom izboljšali trgovinski tokovi EU z drugimi članicami Zveze držav jugovzhodne Azije. Sporazum je tudi bistvenega pomena za preprečevanje podrejenega konkurenčnega položaja izvoznikov EU v primerjavi s podjetji iz držav, s katerimi ima Singapur že sklenjene trgovinske sporazume, kakršen je na primer celostni in napredni sporazum za čezpacifiško partnerstvo (CPTTP).

Singapur je daleč največji partner EU v regiji, saj predstavlja malo manj kot tretjino trgovine z blagom in storitvami med EU in Zvezo držav jugovzhodne Azije ter približno dve tretjini naložb med obema regijama. Regionalno izpostavo v Singapurju ima več kot 10.000 evropskih gospodarskih družb.

Singapurju in EU so skupne temeljne vrednote, kot so demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, ter močna zavezanost trajnostnemu razvoju in večstranskemu trgovinskemu sistemu.

Glede na to, da je Singapur že odpravil skoraj vse tarife za izdelke EU, ki bodo s sporazumom popolnoma odpravljene, so glavni elementi sporazuma o prosti trgovini naslednji:

Netarifne ovire: Obravnavanih je več različnih netarifnih ovir. Singapur bo zlasti priznal varnostne preskuse EU za avtomobile in avtomobilske dele ter nekatere vrste elektronike. Sprejel bo tudi etikete in označbe EU za oblačila in tekstilne proizvode.

Geografske označbe: Singapur bo zaščitil okoli 190 geografskih označb EU v korist evropskih proizvajalcev hrane in pijače. Singapur je namreč peti največji izvozni trg za hrano in pijače EU v Aziji z letnim izvozom v višini 2 milijard EUR.

Javno naročanje: EU bo dobila večji dostop do dobave blaga in storitev singapurski vladi v primerjavi s Sporazumom o javnih naročilih. Ta trg je vreden 20 milijard EUR na leto.

Trgovina s storitvami: S sporazumom se bo zaščitila pravica držav članic EU do oblikovanja, zagotavljanja in urejanja javnih storitev na vseh ravneh. Vladam tudi ne preprečuje, da bi privatizirane storitve ponovno podržavile. Liberalizacija, ki temelji na pristopu pozitivnega seznama, zajema zlasti finančne, poštne in kurirske storitve, telekomunikacije, transport in informacijsko tehnologijo. Sporazum zagotavlja tudi okvir za vzajemno priznavanje kvalifikacij pri poklicih, kot so arhitekti, odvetniki in inženirji.

Trajnostni razvoj: Povečane trgovinske tokove in gospodarsko rast morajo spremljati okrepljene pravice delavcev in varstvo okolja. S sporazumom se pogodbenici zavezujeta, da bosta učinkovito izvajali temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, ki sta jih ratificirali, in si stalno prizadevali za ratifikacijo tistih, ki jih še nista. Singapur ni ratificiral temeljnih konvencij o diskriminaciji in o pravici organiziranja Mednarodne organizacije dela, a je ratificiral konvencijo o prisilnem delu, ki pa se ji je nato odpovedal. Sporazum vsebuje tudi zaveze o izvajanju večstranskih okoljskih sporazumov, ki sta jih podpisali pogodbenici, vključno s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah. Pogodbenici sta se zavezali k trajnostnemu upravljanju gozdov in ribištva. EU in Singapur sta se strinjala, da bosta spodbujala pobude, ki med drugim temeljijo na družbeni odgovornosti podjetij, ekološkem označevanju in pravični trgovini. Zaradi vseh teh razlogov je sporazum mogoče šteti za naprednega.

V primeru pomanjkljivega spoštovanja teh določb je v sporazumu predviden mehanizem za reševanje sporov, ki vključuje vlade, neodvisni strokovni odbor in skupine civilne družbe. Civilna družba ima pomembno vlogo pri spremljanju izvajanja določb o trgovini in trajnostnem razvoju. V sporazumu je zlasti predvideno oblikovanje domačih svetovalnih skupin, v katerih sodelujejo sindikati, okoljski organi in podjetniška združenja, ki lahko pogodbenicama podajajo priporočila o izvajanju teh določb. Poročevalec meni, da se bodo oblikovale kmalu po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Jamstva: Sporazum ne zagotavlja le pravice EU, da uporablja svoje standarde za vse blago in storitve, ki se prodajajo v Evropi, temveč tudi ohranja pravico do urejanja, tj. uporabe višjih standardov varstva delavcev in okolja, ter da spoštuje previdnostno načelo EU.

Sklepna ugotovitev

Sporazum je bistvenega geostrateškega pomena. Je prvi dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU na podlagi pogajanj sklenila s katero od članic Zveze držav jugovzhodne Azije, in pomemben korak k medregionalnemu sporazumu o prosti trgovini. Poleg tega je tudi referenčnega pomena za sporazume o prosti trgovini, o katerih se EU pogaja z drugimi glavnimi gospodarstvi iz te zveze. V času, ko se ne moremo več zanašati na ZDA kot na trgovinsko partnerico, je še toliko pomembneje, da okrepimo odnose z jugovzhodno Azijo. Nenazadnje je treba poudariti, da je ta sporazum o prosti trgovini napreden. Povečane trgovinske tokove s Singapurjem mora spremljati višja stopnja varstva delavcev in okolja, spodbujanja vrednot EU in spoštovanja standardov EU. Vse to je v sporazumu v prosti trgovini zagotovljeno.

Poročevalec zato priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur

Referenčni dokumenti

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

22.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum sprejetja

24.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (earl) Dartmouthski, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum predložitve

30.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (earl) Dartmouthski

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov