Процедура : 2018/0095(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0054/2019

Внесени текстове :

A8-0054/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0090

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 194kWORD 60k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Дейвид Мартин

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07979/2018),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07980/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0447/2018),

–  като взе становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(1),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от ...(2) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0054/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1)

Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2014 г. с оглед на изключителната компетентност на ЕС по отношение на преките чуждестранни инвестиции, в т.ч. защитата на инвестициите, придобита с Договора от Лисабон, ЕС и Сингапур се договориха и включиха в двустранното споразумение за свободна търговия, парафирано през предходната година, разпоредби относно защитата на инвестициите. През 2015 г. Комисията взе решение да поиска становището на Съда на Европейския съюз относно това дали ЕС има правомощието да подпише и сключи споразумението за свободна търговия самостоятелно или е необходимо участието на държавите членки. Становището беше предоставено на 16 май 2017 г. и на тази основа, след провеждането на разисквания между институциите на ЕС относно новата структура на бъдещите споразумения за свободна търговия, споразумението беше разделено на споразумение за свободна търговия само за ЕС и на смесено споразумение за защита на инвестициите.

Освен това, след като ЕС прие новия си подход относно механизма за защитата на инвестициите и правоприлагането (инвестиционна съдебна система), отразен в търговското споразумение между ЕС и Канада (ВИТС), Сингапур се съгласи на преразглеждане на разпоредбите за защита на инвестициите, договорени през 2014 г., и следователно на провеждането на преговори по вече договореното споразумение.

Основните елементи на споразумението за защита на инвестициите включват:

•  стандарти за справедливо и равноправно третиране и антидискриминационни разпоредби;

•  правила относно прякото и непрякото отчуждаване;

•  постоянен инвестиционен съд от първа инстанция и апелативен съд, чиито членове се назначават от страните по споразумението;

•  членовете на съдилищата трябва да са с доказан опит в областта на международното публично право и да притежават необходимата квалификация според изискванията на тяхната държава за назначаване на длъжност в съдебната система или да бъдат юристи с призната компетентност. Те са подчинени освен това на строги правила за независимост, почтеност и етично поведение съгласно задължителен кодекс за поведение, който е включен в споразумението;

•  прозрачността на производството се гарантира чрез публикуване на документи и чрез изслушвания, които са със свободен достъп за обществеността;

•  член относно правото на приемане на разпоредби, който гарантира правото на страните да предприемат мерки за преследване на легитимни цели на публичната политика, като опазване на общественото здраве и на околната среда; по този начин следва да се ограничи вероятността от застой в регулаторната дейност;

•  забрана за паралелни или многобройни производства;

•  разпоредби срещу злоупотребите със системата, като правила за предотвратяване на измамни или манипулативни претенции;

•  ангажимент на страните за продължаване на работата по създаването на многостранен инвестиционен съд.

Споразумението излиза извън рамките на разпоредбите за защита на инвестициите във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), доколкото то включва пълноценно функциониращ апелативен съд, кодекс за поведение за членовете на съдилищата, който вече е включен в текста, и съдържа разпоредби относно задълженията на бившите съдии.

Новите елементи отразяват Декларация 36 на Комисията и на Съвета относно защитата на инвестициите и Инвестиционния съд, изготвена в контекста на решението на Съвета за разрешаване на подписването на ВИТС, и са вписани в протокола на Съвета по този повод (ОВ L 11, година 60, 14 януари 2017 г.).

Важно е да се подчертае, че това споразумение ще замени действащите двустранни инвестиционни споразумения между 13 държави – членки на ЕС, и Сингапур. Тези договорености се основават на остарели разпоредби за защита на инвестициите и съдържат спорните процедури за уреждане на спорове между инвеститор и държава.

За съжаление обаче споразумението не съдържа разпоредби относно задълженията на инвеститорите. Докладчикът счита, че ако, от една страна, е напълно основателно да се търсят начини за осигуряването на защита за инвеститорите от ЕС в трети държави, от друга страна, ЕС следва също да гарантира, че споразуменията за защита на инвестициите включват задължителни стандарти за корпоративна социална отговорност, и по-общо – задължения по отношение на зачитането на правата на човека.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

Позовавания

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

22.10.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Дата на приемане

24.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Дата на внасяне

30.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 5 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност