Διαδικασία : 2018/0095(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0054/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0054/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0090

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 192kWORD 60k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: David Martin

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (COM(07979)2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07980/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0447/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0054/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1)

Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2014, επί τη βάσει της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επενδύσεων, η οποία αποκτήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν διατάξεις προστασίας των επενδύσεων στη διμερή ΣΕΣ που είχε δρομολογηθεί έναν χρόνο πριν. Το 2015, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το εάν η ίδια η ΕΕ ήταν αρμόδια να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία αυτή, ή αν απαιτείτο η συμμετοχή των κρατών μελών. Η γνώμη εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2017 και, στη βάση αυτή, ύστερα από συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των μελλοντικών ΣΕΣ, η συμφωνία χωρίστηκε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που αφορούσε μόνο την ΕΕ και σε μία μεικτή συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων.

Επιπλέον, μετά την υιοθέτηση από την ΕΕ της νέας της προσέγγισης για την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής (Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, ICS) που αντικατοπτρίζεται στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η Σιγκαπούρη συμφώνησε να επανεξετάσει τις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2014 και, ως εκ τούτου, να ανοίξει εκ νέου μια κλειστή συμφωνία.

Τα κύρια στοιχεία αυτής της συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων (ΣΠΕ) περιλαμβάνουν:

•  πρότυπα δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης και διατάξεις κατά των διακρίσεων·

•  κανόνες σχετικά με την άμεση και έμμεση απαλλοτρίωση·

•  ένα διαρκές πρωτοβάθμιο επενδυτικό δικαστήριο και ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποτελούμενο από μέλη που διορίζουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

•  Τα μέλη των δικαστηρίων πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη πείρα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται στις αντίστοιχες χώρες τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Υπόκεινται επίσης σε αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και δεοντολογίας μέσω δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία·

•  η διαφάνεια της διαδικασίας εξασφαλίζεται με τη δημοσίευση των εγγράφων και με τη διεξαγωγή ανοικτών στο κοινό ακροάσεων·

•  το άρθρο σχετικά με το δικαίωμα ρύθμισης, το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα των μερών να λαμβάνουν μέτρα για την επιδίωξη θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η περιβαλλοντική προστασία· έτσι αναμένεται να περιοριστεί η αποτροπή της θέσπισης ρυθμίσεων·

•  απαγόρευση παράλληλων ή πολλαπλών διαδικασιών·

•  διατάξεις για την καταπολέμηση των καταχρήσεων του συστήματος, όπως κανόνες για την πρόληψη δόλιων ή χειριστικών αξιώσεων·

•  δέσμευση των μερών να επιδιώξουν τη συγκρότηση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου (ΠΕΔ).

Η συμφωνία υπερβαίνει τις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων της CETA, καθώς περιλαμβάνει ένα πλήρως λειτουργικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έναν κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των δικαστηρίων που έχει ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο, και περιλαμβάνει διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών.

Τα νέα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη δήλωση αριθ. 36 της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και το ΣΕΔ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου να εγκρίνει την υπογραφή της CETA και καταχωρίστηκε στα πρακτικά του Συμβουλίου με την ευκαιρία αυτή (ΕΕ L 11 τ. 60, 14 Ιανουαρίου 2017).

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συμφωνία αυτή θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συνθήκες μεταξύ 13 κρατών μελών της ΕΕ και της Σινγκαπούρης. Οι εν λόγω συνθήκες βασίζονται σε παρωχημένες διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων και χαρακτηρίζονται από την αμφιλεγόμενη επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS).

Ωστόσο, η συμφωνία εξακολουθεί, δυστυχώς, να μην περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Ο εισηγητής θεωρεί ότι, ναι μεν, αφενός, η διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών μας σε τρίτες χώρες είναι θεμιτή, αφετέρου, όμως, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες για την προστασία των επενδύσεων περιλαμβάνουν δεσμευτικά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και, γενικότερα, υποχρεώσεις περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

22.10.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Ημερομηνία κατάθεσης

30.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου