Menetlus : 2018/0095(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0054/2019

Esitatud tekstid :

A8-0054/2019

Arutelud :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0090

SOOVITUS     ***
PDF 166kWORD 58k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: David Martin

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07979/2018),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu eelnõu (07980/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0447/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma [...] seadusandlikku resolutsiooni(2) otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0054/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Singapuri Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamus 2/15, ECLI:EU:C: 2017/376.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


SELETUSKIRI

Võttes arvesse Lissaboni lepinguga ELile antud ainupädevust välismaiste otseinvesteeringute, sealhulgas investeeringute kaitse valdkonnas, leppisid EL ja Singapur kokku investeeringute kaitset käsitlevate sätete lisamises kahepoolsesse vabakaubanduslepingusse lepingusse, mis parafeeriti 2013. aastal. 2015. aastal otsustas komisjon küsida Euroopa Liidu Kohtu arvamust selle kohta, kas ELil on pädevus üksi vabakaubandusleping allkirjastada ja sõlmida või on nõutud ka liikmesriikide osalemine. Otsusest teatati 16. mail 2017. aastal ning pärast ELi institutsioonide vahelist arutelu ELi vabakaubanduslepingute uue ülesehituse üle jagati leping otsuse alusel ainult ELi pädevuses olevaks vabakaubanduslepinguks ja investeeringute kaitse segalepinguks.

Pärast seda, kui EL võttis vastu uue lähenemisviisi investeeringute kaitse ja jõustamismehhanismi kohta (investeerimiskohtu süsteem, ICS), mis kajastub ELi-Kanada vahelises kaubanduslepingus (CETA), nõustus Singapur vaatama läbi 2014. aastal läbiräägitud investeeringute kaitse sätted ja seega suletud lepingu uuesti avama.

Selle investeeringute kaitse lepingu põhielemendid on järgmised.

•  Õiglase ja erapooletu kohtlemise standardid ja diskrimineerimisvastased sätted.

•  Otsese ja kaudse sundvõõrandamise eeskirjad.

•  Alaline esimese astme kohus ja apellatsioonikohus, mis koosneb lepinguosaliste poolt nimetatud liikmetest.

•  Kohtute liikmetel peavad olema tõendatud eksperditeadmised avalikus rahvusvahelises õiguses ja kvalifikatsioon, mida nõutakse nende asjaomastes riikides kohtunikuametisse määramisel, või on nad tunnustatud pädevusega juristid. Kohtute liikmete suhtes kehtivad ka ranged sõltumatuse, ausameelsuse ja eetilise käitumise eeskirjad, mis kajastuvad lepingusse lisatud siduvas käitumisjuhendis.

•  Menetluste läbipaistvus tagatakse dokumentide avaldamise ja üldsusele avatud kuulamiste kaudu.

•  Reguleerimisõigust käsitlev artikkel kaitseb lepinguosaliste õigust võtta meetmeid selliste õiguspäraste avaliku poliitika eesmärkide saavutamiseks nagu rahvatervis ja keskkonnakaitse – see peaks piirama õiguslikku seisakut.

•  Keelatud on paralleelsed või mitmed menetlused.

•  Ette on nähtud sätted süsteemi kuritarvitamise, nagu petturlike või manipuleerivate kaebuste vastu.

•  Lepinguosalistel on kohustus luua mitmepoolne investeerimiskohus (MIC).

Leping ulatub kaugemale investeeringute kaitse sätetest CETAs, kuna see sisaldab täielikult toimivat apellatsioonikohut, kohtu liikmete käitumisjuhendit, mis on juba lepingu teksti lisatud, ning selles kirjeldatakse ka endiste kohtunike kohustusi käsitlevaid sätteid.

Uued elemendid kajastavad komisjoni ja nõukogu avaldust nr 36 investeeringute kaitse ja investeerimiskohtu kohta, mis tehti seoses nõukogu otsusega anda luba CETA allkirjastamiseks ja mis lisati sellega seoses nõukogu protokolli (ELT L 11, 60. aastakäik, 14. jaanuar 2017).

Oluline on rõhutada, et see leping asendab olemasolevad kahepoolsed investeerimislepingud 13 ELi liikmesriigi ja Singapuri vahel. Nimetatud lepingud põhinevad aegunud investeeringute kaitse sätetel ja sisaldavad vastuolulist investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi (ISDS).

Kahjuks ei sisalda leping endiselt sätteid investorite kohustuste kohta. Raportöör leiab, et kuigi ühelt poolt on seaduspärane ELi investorite kaitse tagamine kolmandates riikides, peaks EL teiselt poolt tagama, et investeeringute kaitse lepingud hõlmaksid ka siduvaid ettevõtja sotsiaalse vastutuse standardeid ning inimõiguste austamisega seotud üldisemaid kohustusi.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

Viited

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

22.10.2018

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

11

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Esitamise kuupäev

30.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika