Menettely : 2018/0095(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0054/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0054/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0090

SUOSITUS     ***
PDF 167kWORD 59k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: David Martin

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07979/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan väliseksi sijoitussuojasopimukseksi (07980/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0447/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön(2), esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0054/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Singaporen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


PERUSTELUT

EU:lla on Lissabonin sopimuksen nojalla yksinomainen toimivalta ulkomaisten suorien sijoitusten ja sijoitussuojan alalla, joten EU ja Singapore sopivat vuonna 2014 sijoitussuojaa koskevista määräyksistä ja sisällyttivät ne vuotta aiemmin parafoituun kahdenväliseen vapaakauppasopimukseen. Komissio päätti vuonna 2015 pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa siitä, onko EU:lla toimivalta allekirjoittaa ja tehdä vapaakauppasopimus itse vai tarvitaanko siihen jäsenvaltioiden osallistumista. Lausunto annettiin 16. toukokuuta 2017. Tämän perusteella sopimus jaettiin tulevien vapaakauppasopimusten uutta rakennetta koskevien EU:n toimielinten välisten keskustelujen jälkeen EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaan vapaakauppasopimukseen ja jaetun toimivallan piiriin kuuluvaan sijoitussuojasopimukseen.

EU hyväksyi sijoitussuojaa ja sen täytäntöönpanon valvontamekanismia koskevan uuden lähestymistapansa (investointituomioistuinjärjestelmä) EU:n ja Kanadan kauppasopimuksessa (CETA). Tämän jälkeen Singapore suostui myös tarkastelemaan uudelleen vuonna 2014 neuvoteltuja sijoitussuojaa koskevia määräyksiä ja avaamaan siten uudelleen jo tehdyn sopimuksen.

Sijoitussuojasopimuksen tärkeimpiä osatekijöitä ovat seuraavat:

•  oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua koskevat standardit ja syrjinnänvastaiset määräykset

•  säännöt suorasta ja epäsuorasta pakkolunastuksesta

•  pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin, jotka koostuvat sopimusosapuolten nimittämistä jäsenistä

•  tuomioistuinten jäseniltä vaadittava todistettava asiantuntemus kansainvälisen julkisoikeuden alalla ja omassa maassaan oikeusvirkoihin nimittämisen edellyttämä pätevyys tai lakimiehen tunnustettu pätevyys; lisäksi heitä koskevat riippumattomuutta, rehellisyyttä ja eettisiä näkökohtia koskevat tiukat säännöt sopimukseen sisältyvien sitovien menettelysääntöjen kautta

•  menettelyjen avoimuus, joka varmistetaan julkaisemalla asiakirjat ja takaamalla yleisölle pääsyn istuntoihin

•  oikeus säännellä artiklaa, jolla turvataan sopimusosapuolten oikeus toteuttaa toimenpiteitä oikeutettujen julkisen politiikan tavoitteiden, kuten kansanterveyden ja ympäristönsuojelun, saavuttamiseksi; tällä pyritään estämään sääntelyn jäykistymistä

•  rinnakkaisten tai useiden menettelyjen kieltäminen

•  määräykset järjestelmän väärinkäytön estämiseksi, esimerkiksi säännöt vilpillisten tai manipuloivien vaatimusten estämiseksi

•  sopimusosapuolten sitoutuminen monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseen.

Sopimuksen ala on CETA-sopimuksen sijoitussuojaa koskevia määräyksiä laajempi, koska siihen sisältyy täysin toimiva muutoksenhakutuomioistuin, tekstiin jo sisällytetyt tuomioistuinten jäsenten menettelysäännöt ja määräyksiä entisten tuomareiden velvoitteista.

Uudet osatekijät perustuvat komission ja neuvoston investointien suojasta ja investointituomioistuimesta laatimaan lausumaan 36, joka annettiin CETA-sopimuksen allekirjoittamista koskevan neuvoston päätöksen yhteydessä ja merkittiin tuolloin neuvoston pöytäkirjaan (EUVL L11, vol. 60, 14. tammikuuta 2017).

On tärkeää korostaa, että sopimus korvaa nykyiset kahdenväliset investointisopimukset EU:n 13 jäsenvaltion ja Singaporen välillä. Nämä sopimukset perustuvat sijoitussuojaa koskeviin vanhentuneisiin määräyksiin, ja niihin sisältyy kiistanalainen sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisujärjestelmä (ISDS).

Valitettavasti sopimuksesta kuitenkin puuttuvat yhä sijoittajien velvollisuuksia koskevat määräykset. Esittelijä katsoo, että jos EU:n sijoittajien suojaaminen kolmansissa maissa on perusteltua, EU:n on myös varmistettava, että sijoitussuojasopimuksiin sisältyy sitovia yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia vaatimuksia ja ihmisoikeuksien kunnioittamista yleisemmin koskevia velvoitteita.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus

Viiteasiakirjat

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

22.10.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Hyväksytty (pvä)

24.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Hyväksytty (pvä)

30.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö