Postupak : 2018/0095(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0054/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0054/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0090

PREPORUKA     ***
PDF 175kWORD 58k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Martin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (07979/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07980/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0447/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije od 16. svibnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Nezakonodavnu rezoluciju od ...(2) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0054/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Singapura.

(1)

Mišljenje Suda od 16. svibnja 2017., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽENJE

Na temelju isključive nadležnosti koju je Europska unija dobila Ugovorom iz Lisabona u pitanjima izravnih stranih ulaganja, uključujući zaštitu ulaganja, EU i Singapur postigli su 2014. dogovor o odredbama o zaštiti ulaganja i uključili ih u bilateralni sporazumom o slobodnoj trgovini, koji je parafiran 2013. Komisija je 2015. godine odlučila zatražiti mišljenje Suda EU-a o nadležnosti EU-a za samostalno potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini te je li bilo potrebno sudjelovanje država članica. Na temelju mišljenja objavljenog 16. svibnja 2017. i nakon rasprava među institucijama EU-a o novoj strukturi budućih sporazuma o slobodnoj trgovini, navedeni sporazum podijeljen je na sporazum o slobodnoj trgovini koji se odnosi samo na EU te na mješoviti sporazum o zaštiti ulaganja.

Nadalje, nakon što je EU usvojio novi pristup zaštiti ulaganja i mehanizmu provedbe (sustav sudova za ulaganja, ICS), koji je uključen u trgovinski sporazum EU-a i Kanade (CETA), Singapur je pristao na preispitivanje odredbi o zaštiti ulaganja dogovorenih 2014., odnosno na ponovno otvaranje dovršenog sporazuma.

U glavne dijelove tog sporazuma o zaštiti ulaganja ubrajaju se:

•  standardi poštenog i pravičnog postupanja i odredbe o nediskriminaciji;

•  pravila o izravnom i neizravnom izvlaštenju;

•  stalni prvostupanjski sud za ulaganja i stalni žalbeni sud, čije članove imenuju stranke;

•  članovi sudova moraju imati dokazano stručno iskustvo u području javnog međunarodnog prava i kvalifikacije koje su u njihovim zemljama potrebne za imenovanje na sudačku dužnost ili biti priznati pravni stručnjaci. Na njih se također primjenjuju stroga pravila koja se odnose na neovisnost, integritet i etičko ponašanje, u skladu s obvezujućim kodeksom ponašanja, koji je dio sporazuma;

•  transparentnost postupaka zajamčena je objavljivanjem dokumenata i održavanjem javnih saslušanja;

•  članak o pravu na reguliranje, kojim je zajamčeno pravo stranki na poduzimanje mjera za ostvarivanje legitimnih ciljeva javne politike, kao što su zaštita javnog zdravlja i okoliša, čime bi se trebao ograničiti zastoj u donošenju propisa;

•  zabrana istodobnih ili višestrukih postupaka;

•  odredbe protiv zloporabe sustava, kao što su pravila za sprečavanje lažnih ili manipulativnih pritužbi;

•  obveza stranki da rade na uspostavi multilateralnog suda za ulaganja.

Sporazum nadilazi odredbe o zaštiti ulaganja iz CETA-e s obzirom na to da obuhvaća potpuno funkcionalan žalbeni sud, kodeks ponašanja za članove sudova koji je već sadržan u tekstu te odredbe o obvezama bivših sudaca.

Novi dijelovi odražavaju izjavu br. 36 o zaštiti ulaganja i sustavu sudova za ulaganja koju su Komisija i Vijeće dali u kontekstu odluke Vijeća o davanju odobrenja za potpisivanje CETA-e i koja je tom prigodom uvedena u zapisnik Vijeća (SL L 11, svezak 60., 14. siječnja 2017.).

Važno je naglasiti da će taj sporazum zamijeniti postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između 13 država članica EU-a i Singapura. Ti ugovori temelje se na zastarjelim odredbama o zaštiti ulaganja i sadržavaju kontroverzno rješavanje sporova između ulagača i država.

Međutim, sporazum nažalost još uvijek ne sadržava odredbe o obvezama ulagača. Izvjestitelj smatra da je s jedne strane legitimno jamčiti zaštitu našim ulagačima u trećim zemljama, no da bi s druge strane EU također trebao zajamčiti da sporazumi o zaštiti ulaganja obuhvaćaju obvezujuće norme korporativne društvene odgovornosti i opće obveze u pogledu poštovanja ljudskih prava.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

Referentni dokumenti

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

22.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum usvajanja

24.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum podnošenja

30.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti