Eljárás : 2018/0095(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0054/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0054/2019

Viták :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0090

AJÁNLÁS     ***
PDF 176kWORD 55k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: David Martin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07979/2018),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás tervezetére (07980/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0447/2018),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0054/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Szingapúri Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

A Bíróság 2017. május 16-i véleménye, 2/15., ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


INDOKOLÁS

Tekintettel arra, hogy a közvetlen külföldi befektetések és a beruházásvédelem terén a Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatáskört ruház az EU-ra, 2014-ben az EU és Szingapúr megállapodásra jutottak és beruházásvédelmi rendelkezéseket vettek fel az egy évvel korábban aláírt kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásba. 2015-ben a Bizottság úgy határozott, hogy kikéri az Európai Unió Bíróságának véleményét arról, hogy az EU-nak jogában áll-e önállóan ilyen megállapodást kötni, vagy szükség van-e a tagállamok részvételére. A véleményt 2017. május 16-án adták ki, és ennek alapján az uniós intézmények között az uniós szabadkereskedelmi megállapodások új szerkezetéről folytatott megbeszéléseket követően a megállapodást szétválasztották egy csak az EU-t érintő szabadkereskedelmi megállapodásra és egy vegyes beruházásvédelmi megállapodásra.

Emellett azt követően, hogy az EU elfogadta a beruházásvédelmi és végrehajtási mechanizmusra (beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer, ICS) vonatkozó, az EU-Kanada kereskedelmi megállapodásban (CETA) is szereplő új megközelítését, Szingapúr vállalta, hogy felülvizsgálja a 2014-ben megtárgyalt beruházásvédelmi rendelkezéseket, és ezért a már lezárt megállapodást újratárgyalta.

A beruházásvédelmi megállapodás (IPA) fő elemei a következők:

•  a tisztességes és méltányos elbánásra vonatkozó normák és megkülönböztetés elleni rendelkezések;

•  a közvetlen és közvetett kisajátításra vonatkozó szabályok;

•  állandó elsőfokú befektetési bíróság és fellebbviteli fórum, amely a felek által kinevezett tagokból áll;

•  a bíróság és fórum tagjainak tanúbizonyságot kell tenniük a nemzetközi közjog terén szerzett szakértelmükről, és olyan képesítéssel kell rendelkezniük, amelyet saját országuk előír a bírói kinevezéshez, vagy elismert szakértelemmel rendelkező jogásznak kell lenniük; szigorúan vett megfelelés a függetlenségre, a feddhetetlenségre és az etikus magatartásra vonatkozó szabályoknak a megállapodásban foglalt kötelező magatartási kódex hatálya értelmében;

•  az eljárások átláthatóságát a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumok és meghallgatások közzététele biztosítja;

•  a felek azon jogának garantálását biztosító cikk beillesztése, hogy a legitim közpolitikai célkitűzések – mint például a közegészségügy és a környezetvédelem – érdekében intézkedéseket hozzanak; ez csökkenti az esetleges túlszabályozási kockázatot;

•  a párhuzamos vagy ismételt eljárások tilalma;

•  a rendszerrel való visszaélés elleni rendelkezések, például a csalárd vagy manipulatív követelések megelőzésére vonatkozó szabályok;

•  a felek kötelezettségvállalása a multilaterális beruházási bíróság (MIC) létrehozására.

A megállapodás túlmutat a CETA-ban foglalt beruházásvédelmi rendelkezéseken, amennyiben magában foglal egy teljes mértékben működő fellebbviteli fórumot és az annak tagjaira vonatkozó magatartási kódexet. A korábbi bírák kötelezettségeire vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

Az új elemek a Bizottság és a Tanács által a beruházásvédelem és a BKR tekintetében kiadott 36. nyilatkozatot tükrözik, amelyet a CETA aláírására vonatkozó tanácsi határozat keretében hoztak, és amelyet a tanácsi ülés jegyzőkönyvében rögzítettek is (HL L 11., 60. kötet, 2017. január 14.).

Fontos kiemelni, hogy ez a megállapodás a 13 uniós tagállam és Szingapúr között jelenleg meglévő kétoldalú beruházási szerződések helyébe lép. Ezek a szerződések idejétmúlt beruházásvédelmi rendelkezéseken alapulnak, és jogorvoslati lehetőségük a beruházó és állam közötti vitarendezés ellentmondásos gyakorlata.

Sajnálatos módon azonban a megállapodás még mindig nem tartalmaz rendelkezéseket a befektetők kötelezettségeiről. Az előadó úgy véli, hogy egyrészt jogos a harmadik országokban az uniós befektetők védelmének biztosítása, ám az EU-nak azt is biztosítania kell, hogy a beruházásvédelmi megállapodások kötelező vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó előírásokat és általánosabb értelemben az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeket is tartalmazzanak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

Hivatkozások

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

22.10.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Az elfogadás dátuma

24.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Benyújtás dátuma

30.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat