ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

30.1.2019 - (07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: David Martin

Procedura : 2018/0095(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0054/2019
Teksty złożone :
A8-0054/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07979/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (07980/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0447/2018),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2017 r.[1],

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …[2] w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0054/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Singapuru.

  • [1]  Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r., 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
  • [2]  Teksty przyjęte, P8_TA(0000)0000.

UZASADNIENIE

W 2014 r. w związku z przyznaniem UE w traktacie lizbońskim wyłącznych kompetencji w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym ochrony inwestycji, UE i Singapur uzgodniły, że parafowana rok wcześniej dwustronna umowa o wolnym handlu będzie zawierała przepisy dotyczące ochrony inwestycji. W 2015 r. Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o opinię na temat tego, czy UE jest uprawniona do podpisania i zawarcia umowy o wolnym handlu samodzielnie, czy wymagany jest udział państw członkowskich. Trybunał wydał opinię 16 maja 2017 r. Na tej podstawie, w wyniku dyskusji między instytucjami UE w sprawie nowej struktury przyszłych umów o wolnym handlu, umowę podzielono na umowę o wolnym handlu zawieraną wyłącznie w imieniu UE oraz umowę mieszaną o ochronie inwestycji.

Ponadto po przyjęciu przez UE nowego podejścia do ochrony inwestycji i mechanizmu egzekwowania (system sądów ds. inwestycji, ICS), które znalazło odzwierciedlenie w umowie handlowej między UE a Kanadą, Singapur zgodził się dokonać przeglądu wynegocjowanych w 2014 r. przepisów dotyczących ochrony inwestycji, a tym samym ponownie otworzyć zamkniętą umowę.

Główne elementy tej umowy o ochronie inwestycji obejmują:

•  normy sprawiedliwego i równego traktowania oraz przepisy antydyskryminacyjne;

•  przepisy dotyczące bezpośredniego i pośredniego wywłaszczania;

•  stały trybunał inwestycyjny pierwszej instancji i trybunał apelacyjny, w skład których wchodzą członkowie mianowani przez strony;

•  członkowie trybunałów muszą wykazać się specjalistyczną wiedzą z zakresu międzynarodowego prawa publicznego oraz posiadać kwalifikacje wymagane w swoich państwach do powołania na stanowisko sędziego lub być prawnikami o uznanych kompetencjach; podlegają oni również surowym zasadom niezależności, uczciwości i etycznego postępowania, określonym w wiążącym kodeksie postępowania, będącym częścią umowy;

•  zapewnienie przejrzystości postępowań dzięki publikowaniu dokumentów i przesłuchaniom otwartym dla publiczności;

•  prawo do wprowadzania regulacji gwarantujących stronom prawo do podejmowania środków służących realizacji uzasadnionych celów polityki publicznej, takich jak zdrowie publiczne i ochrona środowiska; powinno to złagodzić efekt wstrzemięźliwości regulacyjnej;

•  zakaz prowadzenia równoległych lub wielokrotnych postępowań;

•  przepisy zapobiegające nadużyciom systemu, takie jak zasady zapobiegania nieuczciwym lub zmanipulowanym roszczeniom;

•  zobowiązanie stron do ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego.

Przedmiotowa umowa wykracza poza postanowienia dotyczące ochrony inwestycji, zawarte w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej, ponieważ obejmuje w pełni funkcjonujący trybunał apelacyjny, kodeks postępowania członków trybunałów już ujęty w tekście, a także postanowienia dotyczące obowiązków byłych sędziów.

Nowe elementy odzwierciedlają treść oświadczenia nr 36 Komisji i Rady w sprawie ochrony inwestycji i systemu sądów ds. inwestycji, wydanego w związku z decyzją Rady upoważniającą do podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej i włączonego do protokołu posiedzenia Rady przy tej okazji (Dz.U. L 11 Rocznik 60 z dnia 14 stycznia 2017 r.).

Należy podkreślić, że umowa ta zastąpi istniejące dwustronne umowy inwestycyjne między 13 państwami członkowskimi UE a Singapurem. Podstawą tych umów są przestarzałe przepisy dotyczące ochrony inwestycji, zawierające kontrowersyjne postanowienia z zakresu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem.

Niestety w przedmiotowej umowie wciąż brak jest postanowień dotyczących obowiązków inwestorów. Zdaniem sprawozdawcy, skoro ochrona naszych inwestorów w państwach trzecich jest uzasadniona, UE powinna również zadbać o to, by umowy o ochronie inwestycji zawierały wiążące standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz bardziej ogólnie zobowiązania pod względem poszanowania praw człowieka.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

Odsyłacze

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

19.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

22.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Data przyjęcia

24.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Data złożenia

30.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności