Procedură : 2018/0095(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2019

Texte depuse :

A8-0054/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0090

RECOMANDARE     ***
PDF 180kWORD 58k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: David Martin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07979/2018),

–  având în vedere proiectul de acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (07980/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2018),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017(1),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(2) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0054/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Singapore.

(1)

Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


EXPUNERE DE MOTIVE

În 2014, având în vedere că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, UE a dobândit competența exclusivă în materie de investiții străine directe, inclusiv în materie de protecție a investițiilor, UE și Singapore au convenit asupra unor dispoziții referitoare la protecția investițiilor și le-au inclus în ALS bilateral care fusese parafat cu un an în urmă. În 2015, Comisia a decis să solicite avizul Curții Europene de Justiție a UE pentru a stabili dacă UE dispune de competența de a semna și a încheia în nume propriu ALS sau dacă este necesară participarea statelor membre. Avizul a fost publicat la 16 mai 2017 și, pe această bază, în urma discuțiilor dintre instituțiile UE cu privire la noua arhitectură a viitoarelor ALS, acordul a fost împărțit într-un acord de liber schimb doar pentru UE și un acord mixt de protecție a investițiilor.

În plus, după adoptarea de către UE a noii sale abordări privind protecția investițiilor și a mecanismului de aplicare a legii (sistemul jurisdicțional în materie de investiții, ICS), care au produs efecte asupra acordului comercial dintre UE și Canada (CETA), Singapore a fost de acord să revizuiască dispozițiile privind protecția investițiilor negociate în 2014 și, prin urmare, să redeschidă un acord închis.

Principalele elemente ale acestui acord privind protecția investițiilor (IPA) includ:

•  Standarde privind tratamentul corect și echitabil și dispoziții privind combaterea discriminării;

•  Norme privind exproprierea directă și indirectă;

•  Un tribunal de primă instanță și o curte de apel permanente pentru investiții, în componența cărora intră membri numiți de către părți;

•  Membrii acestor instanțe trebuie să dețină o expertiză dovedită în drept internațional public, precum și calificările necesare în țările lor pentru exercitarea unor funcții jurisdicționale sau să fie juriști cu competențe recunoscute. Aceștia trebuie să respecte, de asemenea, norme stricte de independență, integritate și comportament etic stabilite prin intermediul unui cod de conduită obligatoriu inclus în acord;

•  Transparența procedurilor este asigurată prin publicarea documentelor și prin organizarea de audieri deschise publicului;

•  Un articol privind dreptul de a reglementa, care garantează dreptul părților de a adopta măsuri corespunzătoare cu scopul de a urmări obiective de politici publice legitime, cum ar fi sănătatea publică și protecția mediului; în acest mod ar trebui să se limiteze efectul de relaxare normativă;

•  Interzicerea procedurilor paralele sau multiple;

•  Dispoziții menite să combată utilizarea abuzivă a sistemului, spre exemplu norme de prevenire a acțiunilor cu caracter fraudulos sau manipulator;

•  Angajamentul părților de a continua eforturile depuse în vederea instituirii unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții;

Acordul completează dispozițiile privind protecția investițiilor din CETA, deoarece include o curte de apel pe deplin funcțională, un cod de conduită pentru membrii instanţelor, care este deja integrat în text, precum și dispoziții privind unele obligații pentru foștii judecători.

Noile elemente reflectă Declarația nr. 36 a Comisiei și a Consiliului privind protejarea investițiilor și sistemul jurisdicțional în materie de investiții (ICS), emisă în contextul deciziei Consiliului de a autoriza semnarea CETA și consemnată în procesul-verbal al Consiliului cu această ocazie (JO L11 vol. 60, 14 ianuarie 2017).

Este important să se sublinieze faptul că acest acord va înlocui acordurile bilaterale de investiții încheiate între 13 dintre statele membre ale UE și Singapore. Aceste acorduri se bazează pe dispoziții privind protecția investițiilor care nu mai sunt de actualitate și utilizează controversatul sistem de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS).

Cu toate acestea, în mod regretabil, acordul prezintă în continuare lacune în ceea ce privește dispozițiile referitoare la obligațiile investitorilor. Raportorul consideră că este legitim să se asigure protecția investitorilor din UE prezenţi în țările terțe, însă, pe de altă parte, UE ar trebui să asigure în același timp faptul că acordurile privind protecția investițiilor includ standarde obligatorii în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor și, într-un sens mai larg, obligații în materie de respectare a drepturilor omului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

Referințe

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Data sesizării

19.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

22.10.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Data adoptării

24.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

11

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Data depunerii

30.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate