Postopek : 2018/0095(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0054/2019

Predložena besedila :

A8-0054/2019

Razprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0090

PRIPOROČILO     ***
PDF 174kWORD 55k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: David Martin

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07979/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (07980/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0447/2018),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(2) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0054/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Singapur.

(1)

Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽITEV

EU in Singapur sta se leta 2014 glede na izključno pristojnost EU na področju tujih neposrednih naložb, tudi zaščite naložb, zagotovljene z Lizbonsko pogodbo, dogovorila, da bosta določbe o zaščiti naložb vključili v dvostranski sporazum o prosti trgovini, ki sta ga parafirala leto poprej. Komisija je leta 2015 Sodišče EU zaprosila za mnenje, ali je v pristojnosti EU, da sama podpiše in sklene sporazum o prosti trgovini, ali pa morajo pri tem sodelovati države članice. Sodišče je 16. maja 2017 podalo mnenje, na podlagi katerega se je sporazum po razpravah med institucijami EU o novi strukturi prihodnjih sporazumov o prosti trgovini razdelil na sporazum EU o prosti trgovini in mešani sporazum o zaščiti naložb.

Potem ko je EU sprejela novi pristop k zaščiti naložb in mehanizmu za izvrševanje (sistem sodišč za naložbe (ICS)), ki se odraža v trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (CETA), je Singapur pristal na revizijo določb o zaščiti naložb, o katerih so se pogajanja končala že leta 2014, s čimer je bil že sklenjeni sporazum ponovno odprt.

Glavni elementi tega sporazuma o zaščiti naložb vključujejo:

•  pravične in enakopravne standarde obravnave in določbe za boj proti diskriminaciji;

•  pravila o neposredni in posredni razlastitvi;

•  sodišče prve stopnje in pritožbeno sodišče, v katerih sedijo člani, ki jih imenujeta podpisnici.

•  člani sodišč morajo imeti dokazane strokovne izkušnje na področju mednarodnega javnega prava ter imeti kvalifikacije, ki se v njihovih državah zahtevajo za imenovanje na sodniški položaj, ali biti priznani pravni strokovnjaki. Zanje veljajo tudi stroga pravila glede neodvisnosti, integritete in etičnega ravnanja, navedena v zavezujočem kodeksu ravnanja, ki je del sporazuma;

•  preglednost postopkov se zagotavlja z objavljanjem dokumentov in javnimi obravnavami;

•  člen za pravno urejanje, s katerim se varuje pravica pogodbenic do uresničevanja legitimnih ciljev javnih politik, kot sta varstvo javnega zdravja in okolja; s tem bi zmanjšali tudi zadržanost, ko gre za regulativno urejanje;

•  prepoved vzporednih ali več postopkov;

•  določbe, ki preprečujejo zlorabo sistema, na primer pravila za preprečevanje goljufivih ali manipulativnih zahtev;

•  zavezanost pogodbenic, da si bosta prizadevali za vzpostavitev večstranskega sodišča za naložbe.

Sporazum je obsežnejši od določb o zaščiti naložb iz sporazuma CETA, saj vključuje povsem delujoče pritožbeno sodišče, kodeks ravnanja za člane sodišč, ki je že zajet v besedilu, in določbe o obveznostih nekdanjih sodnikov.

Novi elementi odražajo izjavo 36 Komisije in Sveta o zaščiti naložb in sistemu sodišč za naložbe, ki je bila podana v okviru sklepa Sveta o odobritvi podpisa sporazuma CETA in vnesena v zapisnik Sveta ob tej priložnosti (UL L 11, zvezek 60, 14. januar 2017).

Pomembno je poudariti, da bo sporazum nadomestil obstoječe dvostranske pogodbe o naložbah med 13 državami članicami EU in Singapurjem. Te pogodbe temeljijo na zastarelih določbah o zaščiti naložb in vključujejo sporni mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ISDS).

Žal pa v sporazumu še zmeraj ni določb o obveznostih vlagateljev. Poročevalec meni, da bi bilo treba, če je po eni strani legitimno zagotavljanje zaščite našim vlagateljem v tretjih državah, po drugi strani poskrbeti tudi, da bodo sporazumi o zaščiti naložb vključevali zavezujoče standarde družbene odgovornosti gospodarskih družb in splošne obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o zaščiti naložb med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

Referenčni dokumenti

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

22.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum sprejetja

24.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (earl) Dartmouthski, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum predložitve

30.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (earl) Dartmouthski

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov