Förfarande : 2018/0095(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0054/2019

Ingivna texter :

A8-0054/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0090

REKOMMENDATION     ***
PDF 170kWORD 59k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: David Martin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

(07979/2018 – C8‑0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07979/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07980/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket led a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0447/2018),

–  med beaktande av yttrandet av den 16 maj 2017 från Europeiska unionens domstol(1),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...(2) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0054/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Singapore.

(1)

Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


MOTIVERING

Mot bakgrund av EU:s exklusiva befogenhet när det gäller utländska direktinvesteringar, inbegripet investeringsskydd som har förvärvats genom Lissabonfördraget, enades EU och Singapore 2014 om att inkludera bestämmelser om investeringsskydd i det bilaterala frihandelsavtal som paraferades året före. Under 2015 beslutade kommissionen att begära ett yttrande från EU-domstolen om EU:s befogenhet att underteckna och ingå frihandelsavtalet på egen hand eller om medlemsstaternas deltagande var nödvändigt. Yttrandet offentliggjordes den 16 maj 2017 och på grundval av detta och efter diskussioner mellan EU-institutionerna om den nya strukturen i EU:s framtida frihandelsavtal delades avtalet upp i ett frihandelsavtal, som ingås av EU på egen hand, och ett blandat investeringsskyddsavtal.

Efter att EU hade antagit sin nya strategi för investeringsskydd och efterlevnadsmekanism (investeringsdomstolssystemet, ICS), som återspeglas i handelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta), gick Singapore dessutom med på att se över de bestämmelser om investeringsskydd som förhandlades fram 2014, och således på nytt öppna ett ingånget avtal.

De viktigaste delarna i detta investeringsskyddsavtal omfattar följande:

•  Rättvis och skälig behandling och bestämmelser om icke-diskriminering.

•  Regler om direkt och indirekt expropriering.

•  En ständig investeringstribunal och en överprövningstribunal, bestående av ledamöter som utsetts av parterna.

•  Ledamöterna av tribunalen ska ha dokumenterad erfarenhet av internationell rätt och uppfylla nödvändiga villkor för utövandet av domarämbeten i hemlandet eller vara jurister med allmänt erkända kvalifikationer. De ska också uppfylla strikta krav på oberoende, integritet och etiskt uppträdande genom en bindande uppförandekod som ingår i avtalet.

•  Insyn i förfarandena säkerställs genom offentliggörande av handlingar och offentliga utfrågningar.

•  Artikel om rätten att reglera som säkerställer parternas rätt vidta åtgärder för att söka nå legitima mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd. Detta bör begränsa den s.k. regulatory chill-effekten.

•  Förbud mot parallella eller inledning av flera rättegångsförfaranden.

•  Bestämmelser mot missbruk av systemet såsom bestämmelser för att förhindra bedrägliga eller manipulativa skadeståndskrav.

•  Parternas åtagande att arbeta för inrättande av en multilateral investeringsdomstol.

Avtalet går utöver bestämmelserna om investeringsskydd i Ceta, eftersom det inkluderar en fullt fungerande överprövningstribunal, en uppförandekod för ledamöterna av tribunalerna, vilken redan ingår i texten, samt bestämmelser om skyldigheter för tidigare domare.

De nya delarna återspeglar kommissionens och rådets förklaring 36 om investeringsskydd och investeringsdomstolssystemet som gjordes i samband med rådets beslut om bemyndigande av undertecknandet av Ceta och som togs med i rådets protokoll vid detta tillfälle (EUT L 11, 60 årgången, 14 januari 2017).

Det är viktigt att framhålla att avtalet kommer att ersätta de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 13 EU-medlemsstater och Singapore, vilka bygger på föråldrade bestämmelser om investeringsskydd och innehåller det kontroversiella tvistlösningsverktyget ISDS.

Tyvärr saknas fortfarande bestämmelser om investerarnas skyldigheter i avtalet. Föredraganden anser att om det å ena sidan är legitimt att säkerställa skydd för EU:s investerare i tredjeländer bör EU också se till att investeringsskyddsavtal innehåller bindande standarder för företagens sociala ansvar och mer allmänna skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Referensnummer

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

19.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

22.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Antagande

24.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Ingivande

30.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy