BETÆNKNING om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer

  30.1.2019 - (2018/2114(INI))

  Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  Ordfører: György Schöpflin


  Procedure : 2018/2114(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0055/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0055/2019
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

  Formandskonferencen godkendte udarbejdelsen af denne gennemførelsesrapport den 31. maj 2018. Formålet med rapporten er at undersøge og evaluere, hvordan de institutionelle mekanismer til sikring af demokratisk kontrol med de decentrale agenturer er blevet gennemført.

  I forbindelse med udarbejdelsen af denne gennemførelsesbetænkning har ordføreren indsamlet information og bl.a. baseret sig på:

  –  tekniske møder med Kommissionen og netværket af EU-agenturer;

  –  en undersøgelse af professor Ellen Vos, "‘EU agencies, Common Approach and Parliamentary Scrutiny"[1], som blev fremlagt i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 27. november 2018;

  –  besvarelser på spørgeskema sendt til udvalgssekretariaterne med henblik på udarbejdelsen af denne rapport;

  –  drøftelse med Kommissionen og tre udvalg med henblik på en udtalelse (BUDG, ECON, ENVI) på mødet i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 22. oktober;

  –  en undersøgelsesrejse til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien;

  –  en undersøgelsesrejse til Det Europæiske Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) i Budapest og til Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) i Prag.

  Undersøgelsesresultater

  Traktatbestemmelser om agenturerne

  Der findes ikke nogen definition af decentraliserede agenturer i traktaterne. Kommissionen skriver på sin hjemmeside om agenturer og andre EU-organer[2], at "EU-agenturer adskiller sig fra EU's institutioner – de er særskilte retlige enheder oprettet til at udføre specifikke opgaver i henhold til EU-lovgivningen" og drager et skel mellem decentraliserede agenturer, agenturer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, forvaltningsorganer, Euratoms agenturer og organer samt andre organisationer.

  Kommissionen anfører, at de "decentraliserede agenturer bidrager til gennemførelsen af EU's politikker. De støtter også samarbejdet mellem EU og medlemslandenes regeringer ved at samle den tekniske og specialiserede ekspertise i EU-institutionerne og de nationale myndigheder. De decentraliserede agenturer oprettes for en ubestemt periode og placeres rundt om i EU." Kommissionen liste på webstedet omfatter 33 decentraliserede agenturer[3]. Med forslaget om en ny europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)[4] kommer det samlede tal op på 34.

  Professor Vos beskriver i sin undersøgelse de decentraliserede organer som "organer reguleret ved europæisk offentlig ret, der er institutionelt adskilt fra EU's institutioner, har egen status som juridiske personer og en vis grad af administrativ og finansiel autonomi samt har klart definerede opgaver". Hun identificerer 36 decentrale agenturer[5] (37, hvis ELA medregnes) og inkluderer på sin liste endvidere Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), myndigheden for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (APPF) og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). Hun bemærker, at agenturer ud fra et funktionelt perspektiv kan klassificeres i henhold til de seks vigtigste opgaver, som agenturerne har fået pålagt[6]:

  (1) videnskabelig/teknisk ekspertise (EASA, EASO, ECHA, EEA, EMA)

  (2) information og samarbejde (BEREC, Cedefop, Cepol, EASO, ECDC, EEA, EFCA,

  EIGE, EIOPA, ELA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ETF, EU-OSHA Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, GSA);

  (3) tjenesteydelser (registrering og certificering) (APPF, OCVV, EASA, ECHA, EUIPO);

  (4) tilsyn, inspektion og håndhævelse (ACER, EBA, Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EFCA, EIOPA, ELA EMSA, ERA, ESMA, SRB

  (5) befordrende, lettende og støttende foranstaltninger og (6) gennemførelse af EU-programmer (CdT, EASO, EFCA, EPPO, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex.

  Nogle agenturer opfylder flere af ovennævnte funktioner (EASA, EASO, ECHA, EEA, EFCA, EIOPA, ELA, EMSA, ERA, Eurojust, and Europol). Nogle agenturer kan vedtage juridisk bindende retsakter i udøvelsen af deres funktioner (CER, APPF, OCVV, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EPPO, ERA, ESMA, EUIPO, Eurojust, SRB)[7].

  Det følger af ovenstående, at der ikke nødvendigvis gives én enkelt model for en nem klassificering af agenturer. Desuden forekommer det vanskeligt at foretage en klar sondring mellem agenturernes type eller typologi[8].

  Selv om der ikke findes en generel definition af agenturer, skal de som EU-organer overholde princippet om kompetencetildeling (artikel 5 i TEU). Agenturer nævnes udtrykkeligt i traktaterne i flere artikler, f.eks. artikel 9 i TEU (statsborgerskab), artikel 15 i TEUF (princippet om gennemsigtighed), artikel 16 i TEUF (databeskyttelse), artikel 71 i TEUF (indre sikkerhed), artikel 123, 124, 127, 130, 282 i TEUF (finansielle foranstaltninger og ECB's uafhængighed), artikel 228 i TEUF (Ombudsmanden), artikel 263 (prøvelse af retsakters lovlighed), artikel 265 i TEUF (undladelse af at træffe afgørelse), artikel 267 i TEUF (præjudicielle afgørelser), artikel 277 i TEUF (uanvendelighed af retsakter), artikel 287 (Den Europæiske Revisionsret), artikel 298 i TEUF (EU-forvaltningen), artikel 325 i TEUF (bekæmpelse af svig) samt i en række protokoller til disse traktater og i chartret om grundlæggende rettigheder (artikel 41 om retten til god forvaltning, artikel 42 om retten til aktindsigt, artikel 43 om Den Europæiske Ombudsmand, artikel 51 om chartrets anvendelsesområde og artikel 52 om rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper). Derfor skal agenturer, ligesom EU's institutioner og andre organer, værne om EU's værdier og principper, og at deres handlinger er underlagt domstolskontrol og andre ansvarlighedsmekanismer, der er fastlagt i traktaterne.

  Traktaterne indeholder ikke noget eksplicit retsgrundlag for oprettelse af agenturer. Agenturerne er oprettet på grundlag af den bestemmelse, der nu er artikel 352 i TEUF eller på grundlag af den relevante traktatartikel for det berørte politikområde[9]. Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke beføjelser der kan delegeres til agenturerne, tilfaldt det i forbindelse med ESMA-sagen (også kaldet "Meroni" 2.0)[10] EU-Domstolen at træffe afgørelse om, hvorvidt ophavsmændene til EU-traktaten tilsigtede, at der med artikel 290 i TEUF og artikel 291 i TEUF opstilledes en fælles retlig ramme, hvorunder visse delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser udelukkende kan tillægges Kommissionen, eller hvorvidt EU-lovgiverne må overveje andre ordninger for uddelegering af sådanne beføjelser til Unionens organer, kontorer eller agenturer. I den forbindelse bemærkede Domstolen: "Selv om det er korrekt, at traktaterne ikke indeholder nogen bestemmelser om tildeling af kompetencer til et EU-organ, ‑kontor eller ‑agentur, er der imidlertid flere bestemmelser i EUF-traktaten, der forudsætter, at der findes en sådan mulighed". Kommissionen fandt, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds beføjelser til at vedtage beredskabsforanstaltninger vedrørende medlemsstaternes finansielle markeder med henblik på at regulere eller forbyde short selling er forenelig med EU-retten; i betragtning af de forskellige betingelser og kriterier, der begrænser myndighedens skønsmæssige råderum, undergraver udøvelsen af denne beføjelse efter Rettens opfattelse ikke de regler, der gælder for delegationen af beføjelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde[11].

  Den fælles erklæring og den fælles tilgang fra 2012

  der henviser til, at den fælles erklæring fra 2012 og den fælles tilgang[12] er resultatet af arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om reguleringsorganer, som blev nedsat af Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet til at vurdere agenturernes sammenhæng, effektivitet, ansvarlighed og gennemsigtighed, efter at Kommissionens forslag i 2005 til en interinstitutionel aftale om reguleringsorganer[13] ikke havde modtaget den nødvendige støtte fra Rådet og Parlamentet; BUDG- og CONT-udvalgene var repræsenteret i denne arbejdsgruppe. Selv om den fælles erklæring og den fælles tilgang ikke er juridisk bindende, forpligtede institutionerne sig til at tage hensyn til den fælles tilgang i deres beslutninger vedrørende decentrale agenturer, dog med forbehold for en konkret analyse. Den fælles tilgang indeholder bestemmelser om etablering (bl.a. krav om konsekvensanalyser) og afslutning af agenturer (udløbs- eller revisionsklausuler, mulige fusioner), agenturernes hjemsted (kriterier) og værtslandets rolle (hjemstedsaftaler), agenturernes struktur og ledelse (bestemmelser om bestyrelser, administrerende direktører og andre interne organer), driften af agenturer (databeskyttelse, internationale forbindelser, kommunikation, udveksling af tjenesteydelser) programmering af aktiviteter og ressourcer (årlige og flerårige arbejdsprogrammer, menneskelige ressourcer, budget) og ansvarlighed og kontrol (indeholdende bestemmelser om bl.a. den årlige aktivitetsrapport, revision og decharge, et varslingssystem/advarselssystem, evaluering, gennemsigtighed og forbindelser med interessenter).

  Som en direkte opfølgning på vedtagelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang vedtog Kommissionen den 19. december 2012 en "Køreplan for opfølgning af den fælles tilgang" med initiativer, der skal træffes af Kommissionen, agenturerne, Rådet, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Kommissionen fremlagde statusrapporter om gennemførelsen af den fælles tilgang den 10. december 2013 og den 24. april 2015. Kommissionen har også vedtaget retningslinjer med standardbestemmelser for hjemstedsaftaler, en kommunikationshåndbog og retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forbindelse med decentraliserede agenturer[14]. Kommissionen skriver i statusrapporten for 2015 om de igangværende interinstitutionelle drøftelser om revision af visse af retsakterne om oprettelse af agenturer, at den "beklager den manglende politiske vilje til at sikre, at den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer overholdes, navnlig hvad angår organernes forvaltningsstrukturers rolle eller sammensætning". Kommissionens statusrapporter er temmelig kort og præcist affattede og omhandler ikke spørgsmålet om parlamentarisk kontrol med agenturer.

  Den analyse, som professor Vos har foretaget med hensyn til relevansen af den fælles tilgang i retsakterne om oprettelse af agenturer, tegner et blandet billede af, hvorvidt og hvorledes reglerne for agenturerne stemmer overens med den fælles tilgang[15]. Hun bemærker, at selv om overensstemmelsesgraden for budgetproceduren og de årlige rapporter er temmelig høj, synes sammensætningen af bestyrelsen og udnævnelsen af den administrerende direktør at være stærkt afhængig af agenturets opgaver. Hun finder, at overensstemmelsen er mest problematisk for så vidt angår agenturernes arbejdsprogrammer, idet kravet om, at Parlamentet høres om det flerårige program, sædvanligvis ikke efterleves. Hun bemærker endvidere, at overensstemmelsesgraden næsten ikke varierer mellem hhv. forordninger, der blev vedtaget før den fælles tilgang, og dem, der vedtoges eller revideredes efter vedtagelsen af den fælles tilgang.

  Den fælles tilgang er blevet nøjere gransket af Parlamentet i lyset af Kommissionens forslag om flytning af hjemstedet for to agenturer med hjemsted i Det Forenede Kongerige[16]. Parlamentet mente ikke, at dets rolle som medlovgiver var blevet taget behørigt i betragtning, da det ikke var blevet inddraget i den procedure, der førte til udvælgelsen af agenturernes nye hjemsteder. Europa-Parlamentet mindede også om, at "den fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 undertegnede fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, som fastslået i selve erklæringen er juridisk ikke-bindende og vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser." Europa-Parlamentet fastholdt derfor, at "proceduren til udvælgelse af en ny placering af agenturerne bliver revideret og ikke anvendes i sin nuværende form fremover"[17].

  Rådet udtalte i den forbindelse, at "det noterer sig anmodningen fra EP om så hurtigt som muligt at revidere den fælles erklæring og den fælles tilgang til decentraliserede agenturer fra 2012. Som et første skridt opfordrer det Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en dybdegående analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang for så vidt angår placeringen af decentraliserede agenturer. Denne analyse skal danne grundlag for en vurdering af det videre forløb i forbindelse med indledning af en sådan revision."

  Parlamentarisk kontrol med de decentraliserede agenturer

  Parlamentet kan føre kontrol med de decentraliserede agenturer på forskellige måder:

  -  som den ene af budgetmyndighedens parter i sin beslutningstagning om bidrag fra EU-budgettet til agenturer

  -  som dechargemyndighed

  -  gennem udpegelse af medlemmer af agenturernes bestyrelser;

  -  gennem udnævnelsen (eller afskedigelsen) af den administrerende direktør

  -  gennem høringer om arbejdsprogrammerne

  -  gennem fremlæggelsen af de årlige rapporter

  -  gennem andre metoder (delegationsbesøg, kontaktgrupper eller personer, udveksling af synspunkter, høringer, briefinger, ekspertise);

  Professor Vos analyserer i sin undersøgelse bestemmelserne om oprettelse af agenturer for så vidt angår parlamentariske kontrolmekanismer[18]:

  -    for så vidt angår Parlamentets inddragelse i bestyrelsen[19] bemærker hun, at der i tre agenturer er repræsentanter for Europa-Parlamentet (EMA, EUIPO og GSA), mens der i 7 agenturer (ECHA, EEA, EFSA, EMCDDA, ETF, ACER, ECDC) er medlemmer udpeget af Europa-Parlamentet (eksperter eller interessenter); i de fleste tilfælde er der dog ikke noget medlem udpeget af Europa-Parlamentet.

  -    med hensyn til udnævnelsen af de administrerende direktører[20] bemærker hun, at der gælder krav om Parlamentets godkendelse for så vidt angår de tre tilsynsmyndigheder, der hører under ECON's ressort (EBA, EIOPA og ESMA), at kandidaten i 15 tilfælde skal indbydes til møde i Parlamentet (BEREC, EASA, EASO, ECDC, ECHA, EFSA, EIGE, EMA, EMCDDA, ENISA, ETF, FRA, Frontex og eu-LISA), mens ansøgeren i 6 tilfælde kan indbydes. Der er i 11 tilfælde ikke tale om inddragelse af Europa-Parlamentet.

  -    for så vidt angår arbejdsprogrammer[21], høres Parlamentet om de flerårige arbejdsprogrammer for 8 agenturer (CEPOL, EASA, ERA, Europol, FRA, Frontex, GSA, OHIM), mens det informeres om de flerårige arbejdsprogrammer for 6 agenturer (EBA, ECHA, EIOPA, ELA, EMCDDA, ESMA); selv om Parlamentet ikke var involveret i det flerårige arbejdsprogram for disse agenturer, blev det hørt om de årlige arbejdsprogrammer for 2 agenturer (ENISA, Eurofound) og blev underrettet om de årlige arbejdsprogrammer for 9 agenturer (ACER, BEREC, EASO, EFCA, EFSA, EMA, EMSA, EU-LISA, SRB); der er slet ikke nogen inddragelse af EP i arbejdsprogrammerne for 8 agenturer (CdT, Cedefop, ECDC, EEA, EIGE, EU-OSHA, EPPO, ETF), og to agenturer har ikke bestemmelser om arbejdsprogrammer (OCVV, Eurojust);

  -    alle agenturernes mandater indeholder bestemmelser om forelæggelse af en årlig aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet, Revisionsretten, Rådet og Kommissionen. For to agenturers vedkommende skal de administrerende direktører forelægge årsrapporterne for Europa-Parlamentet eller dets kompetente udvalg;

  -    i tre tilfælde skal der gives decharge af interne organer (det vedrører de fuldt selvfinansierende organer EUIPO, SRB og OCVV)[22]

  Europa-Parlamentets parlamentariske kontrol foretages navnlig af de parlamentariske udvalg, både dem der er specialiseret inden for politikområdet for de pågældende agenturer, og BUDG- og CONT-udvalgene, som tager hensyn til alle agenturer i det omfang, de finansieres over EU-budgettet og er omfattet af dechargeproceduren.

  Ordføreren rundsendte et spørgeskema til udvalgssekretariaterne, hvori de blev bedt om at redegøre for:

  (1)    den måde, hvorpå udvalgene har været involveret i lovgivningsmæssige (opgaver, kompetencer, aktiviteter, mål, strukturer, ansvarlighedsmekanismer, omfordeling) samt budget- og dechargeprocedurer i denne valgperiode og udøvet politisk kontrol med de decentrale agenturer;

  (2)  hvordan de har taget hensyn til den fælles erklæring og den fælles tilgang af 2012 i forbindelse med disse aktiviteter (konsekvensanalyser, udløbs- og revisionsklausuler, agenturernes hjemsteder, agenturernes struktur og forvaltning – dvs. styrelsesudvalg, administrerende direktør, videnskabelige udvalg eller andre organer – driften af agenturer – dvs. tjenester udført af Kommissionen, sammenlægning af agenturer, deling af tjenester mellem agenturer, håndtering af klassificerede oplysninger, internationale relationer, kommunikation, programmering af aktiviteter, agenturernes ressourcer og dertil knyttede procedurer samt ansvarlighed og kontrol – dvs. årsberetning, revision, evalueringer- og gennemsigtighed samt forbindelser med interessenter);

  (3)  (politik-beslutninger) hvorvidt udvalgene i vurderingen af agenturernes virke gransker politikplanlæggernes hensigter, og om disse gennemføres korrekt;

  (4)  (resultatlevering) om udvalgene vurderer det arbejde, agenturer udfører inden for deres ansvarsområde i lyset af forventede resultater;

  (5)  (kompleksitet), om udvalgene ser på overlapninger eller huller i agenturernes arbejde, og hvis der er tilfælde, hvor udvalgene mener, at agenturerne har overskredet deres mandat eller ikke har opfyldt deres forpligtelser.

  På tidspunktet for udarbejdelsen af betænkningen var der modtaget svar fra sekretariaterne for Budgetudvalget (BUDG), Budgetkontroludvalget (CONT), Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE); Transport- og Turismeudvalget (TRAN), Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI), Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM), mens Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) (som har det største antal agenturer, der henhører under dets ansvarsområde) tilkendegav, at det agtede at færdiggøre deres besvarelser snarest.

  BUDG anførte, at:

  (1)  det afgav udtalelser i lovgivningsprocedurerne med hensyn til oprettelsesforordningerne for flere agenturer (EBA, EIOPA, ESMA, ENISA, ACER, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EASO og Cepol), hvor alle aspekter af forordningerne blev undersøgt; endvidere er agenturerne genstand for drøftelser på budget-trilogerne, hvor det er relevant (punkt 31 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin); BUDG var det korresponderende udvalg til at repræsentere Parlamentet i IIWG om decentrale agenturers ressourcer og fulgte op på dets konklusioner; BUDG og CONT er korresponderende udvalg i forbindelse med revisionen af rammefinansforordningen i forbindelse med revisionen af finansforordningen, som fandt sted tidligere i år; BUDG er det korresponderende udvalg for de årlige budgetprocedurer vedrørende alle decentraliserede EU-agenturer; Jens Geier (S&D) er Budgetudvalgets faste ordfører om EU's agenturer; BUDG udveksler regelmæssigt oplysninger med netværket af EU-agenturer og individuelle EU-agenturer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure og anmoder om briefinger fra dem i denne procedure; BUDG-udvalget indbyder årligt netværket af EU-agenturer til at drøfte de relevante aspekter af budgetforslaget forud for fristen for budgetændringsforslag;

  (2)  udvalget så på forskellige aspekter af den fælles erklæring og den fælles tilgang i forbindelse med sine udtalelser og årlige budgetprocedurer, bortset fra dem, der hører under specialudvalgenes, f.eks. arbejdsprogrammerne og de enkelte agenturers årsberetninger; det anmodede om en undersøgelse af de potentielle indtægter fra EU-agenturernes udvidelse af gebyropkrævninger og Temaafdeling D organiserede på BUDG's (og CONT's anmodning) en workshop om tilsyn og ressourcer i delvist og fuldt selvfinansierede agenturer, der fandt sted 4/5-2017;

  (3)  det svarede også positivt på de tre spørgsmål om politik-beslutninger, resultatlevering og kompleksitet.

  CONT svarede, at:

  (1)  Kommissionen udarbejdede en udtalelse i form af ændringsforslag (forretningsordenens artikel 53, stk. 4) om flytning af Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted; det var involveret i IIWG om decentraliserede agenturers ressourcer og revision af rammefinansforordningen; den udarbejder én rapport om hver af de decentraliserede agenturer + én horisontal rapport i forbindelse med dechargeproceduren; I forbindelse med dechargeproceduren tilrettelægger CONT hvert år i december/januar en høring med 4-6 administrerende direktører, som også gennemgår de årlige aktivitetsrapporter, men CONT afholder ikke høringer inden deres udnævnelse; det organiserede delegationsrejser til Europol og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi;

  (2)  det ser på de forskellige aspekter af den fælles tilgang i sine dechargebetænkninger, herunder, hvor det er relevant, gebyrfastsættelse og forenkling. Ligesom BUDG undersøger det ikke aspekter, der henhører under specialudvalg som f.eks. arbejdsprogrammer;

  (3)  CONT svarede også positivt på de tre spørgsmål om politik-beslutninger, resultatlevering og kompleksitet som led i den årlige dechargeprocedure.

  ECON anførte, at:

  (1)  det er involveret i den igangværende revision af de europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA), som beskæftiger sig med en lang række relaterede direktiver og forordninger for disse agenturer; der er opnået en aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Fælles Afviklingsinstans om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til Den Fælles Afviklingsinstans inden for rammerne af den fælles afviklingsmekanisme; ECON vedtog en betænkning om forslaget til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted; udvalget udarbejder årlige udtalelser om forslaget til det almindelige budget og decharge (EBA, EIOPA og ESMA); for så vidt angår nomineringsbeføjelserne for medlemmerne af bestyrelsen og/eller andre organer i agenturerne udarbejdede den en betænkning om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og afgav udtalelse om forlængelse af mandatperioden for formanden for de tre tilsynsmyndigheder efter at have afholdt høring med dem; Det afholder en årlig fælles drøftelse med formændene for EBA, EIOPA, ESMA og SRB om arbejdsprogrammerne og årsrapporterne; det fører en løbende udveksling af synspunkter med agenturet og bruger også løbende dets output; det anmoder jævnligt om briefinger eller udtalelser; udvalget har særlige kontrolbeføjelser i komiteer for drøftelser, og der finder regelmæssig drøftelser sted mellem ESA'erne og ordførerne/skyggeordførerne;

  (2)  udvalget har taget hensyn til bestemmelserne i den fælles tilgang i sin betænkning om forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (undersøgelse af hjemstedet samt de forskellige aspekter ved driften af agenturer); det ser nærmere på bestemmelserne om agenturernes struktur og programmeringen af deres aktiviteter i forbindelse med den igangværende revision af de europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA, ESA); det fører tilsyn med aftalen mellem Europa-Parlamentet og Den Fælles Afviklingsinstans om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som pålægges Den Fælles Afviklingsinstans inden for rammerne af Den Fælles Afviklingsmekanisme;

  (3)  alle udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der gennemfører tekniske standarder, sendes til ECON-medlemmer udvalgte emner drøftes på ECON-møder i forbindelse med kontrolperioder

  (4)  ECON vurderer ikke det arbejde, der udføres af de agenturer, der falder ind under dets ansvarsområde, i lyset af de formodede resultater

  (5)  der er divergerende meninger om, hvorvidt EIOPA overskrider sit mandat, og om ESMA og EBA fuldt ud opfylder deres mandat.

  ENVI oplyser, at:

  (1)  det har været involveret i lovgivningsmæssige procedurer vedrørende oprettelsesforordningen for EMA samt forslag til yderligere opgaver for ECHA (der kræver yderligere midler), EEA og EFSA. Det udarbejdede en betænkning om EMA's hjemsted (foreløbig aftale vedtaget i oktober 2018 under plenarmødet). Det udarbejder udtalelser om de fem agenturers årlige budgetter under ENVI's ansvarsområde (budgetændringsforslag, herunder om stillingsfortegnelser, genopførelse af budgetforslaget, forhøjelse af budgettet) samt udtalelser om decharge for de fem agenturer, der hører under ENVI's ansvarsområde. I henhold til oprettelsesforordningerne for agenturer, der falder ind under ENVI's ansvarsområde, udnævner Parlamentet (ECDC, ECHA, EEA, EMA) eller afgiver udtalelse til Rådet om udnævnelse (EFSA) af et vist antal medlemmer af bestyrelsen for disse agenturer - repræsentanter for Europa-Parlamentet, men også videnskabelige eksperter. Parlamentet er også blevet hørt om udnævnelsen af repræsentanter for patienter og klinikere (EMA), der er medlemmer af bestyrelsen. Parlamentet er også blevet hørt om udnævnelsen af repræsentanter for patienter og klinikere i EMA's forskellige videnskabelige udvalg[23]. Endvidere kræves det i artikel 2 i "forretningsordenen for EEA's bestyrelse og præsidium", at et af Parlamentets medlemmer udpeges som præsidiemedlem. Parlamentet afholder systematiske høringer af de udpegede administrerende direktører, inden de udnævnes. Det udnævner en kontaktperson pr. agentur. ENVI afholder en årlig drøftelse med den administrerende direktør for hvert agentur, som omfatter arbejdsprogrammer, aktivitetsrapporter osv. Hvert år kommer de to medlemmer af EEA's bestyrelse, der er udnævnt af Parlamentet, med udkast til bemærkninger til EEA-udkastet til det årlige arbejdsprogram, og som derefter godkendes af ENVI-koordinatorerne og meddeles agenturet. Der er besøg til hvert agentur hvert halve år. Hvad angår anmodninger om eller brug af ekspertise, blev EFSA anmodet om at afgive en videnskabelig udtalelse om bier og bestøvning (2018). Inden for rammerne af en initiativbetænkning om antimikrobiel resistens blev der anmodet om en rapport fra EEA, EMA og EFSA, og der blev afholdt møder med ordføreren. EEA-rapporter anvendes regelmæssigt i forbindelse med igangværende lovgivning og gennemførelsesrapporter. Eksempler på drøftelser i udvalget vedrører ECDC[24] and EFSA[25]. Udvalget kan også opfordre ECHA, EMA eller EØS til at deltage for at udveksle synspunkter om specifikke sektorpolitiske sager. hvad angår briefinger af ordføreren, vedrører eksempler antimikrobiel resistens, nye fødevarer

  (2)  de agenturer, der henhører under ENVI's ansvarsområde, blev oprettet inden den fælles erklæring for 2012, men efter den procedure, der blev fulgt i Rådet med henblik på at udvælge EMA's nye hjemsted og afslutningen med lodtrækning, fordømte ENVI den fælles erklæring og den fælles tilgang, der er vedføjet som bilag, og opfordrede til en tæt inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen vedrørende placeringen og flytningen af agenturer og organer i lyset af dets beføjelser som medlovgiver under den almindelige lovgivningsprocedure (denne holdning blev støttet på plenarmødet i marts 2018). Parlamentet opfordrede i den forbindelse til, at hjemstedsaftalen indeholdt en detaljeret ramme for agenturets arbejde med henblik på at mindske usikkerheden og skabe klarhed for personalet med henblik på at sikre driftskontinuiteten. Med hensyn til forslaget om gennemsigtighed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden ændrer forslaget hovedsageligt bestyrelsens sammensætning og varigheden af deres mandatperiode. Forslaget om gennemsigtighed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden (2018/0088 (COD)) ændrer også udnævnelsesproceduren for eksperter fra ekspertpanelerne

  (3)  med hensyn til spørgsmålene om politiske beslutninger og (4) resultater behandler ENVI gennemførelsen i specifikke beslutningsforslag under halvårlige delegationsbesøg, gennemførelsesrapporter eller midtvejsrevision af specifikke programmer. ENVI anvender ikke kriterier for manglende opfyldelse eller vellykket opfyldelse. Med hensyn til kompleksitet (5) ser ENVI på, hvordan koordinationen mellem agenturerne kan forbedres, f.eks. med hensyn til kemiske data.

  ITRE meddelte, at:

  (1)  det er involveret i revisioner af oprettelsesforordningerne for ACER, GNS (for at tildele agenturet nye opgaver og en "stærkere position"), ENISA (opgaver, varighed, styring), BEREC (struktur). Det afgiver ikke udtalelser til dechargeproceduren, men der er gentagne anmodninger fra ITRE inden for rammerne af de årlige budgetprocedurer om at afsætte tilstrækkelige ressourcer til ACER. Det er involveret i udnævnelsen af repræsentanter for Europa-Parlamentet til bestyrelsen. Der er ikke nogen specifikke høringer med udpegede administrerende direktører, før de udnævnes, men regelmæssige kontakter med repræsentanter fra agenturet og deres fremmøde i ITRE-udvalgets møder. Der er ingen faste ordførere, men en uformel ACER-kontaktgruppe blev oprettet ved begyndelsen af lovgivningsperioden. sammensat af medlemmer af Europa-Parlamentet fra flere grupper. Der foregår regelmæssige udvekslinger om ACER's igangværende arbejde og udfordringer. Der foregår udveksling af synspunkter med agenturerne om arbejdsprogrammer. Oplysninger om aktivitetsrapporter til koordinatorerne, ITRE's nyhedsbreve, indeholder også oplysninger om agenturer. Der aflægges besøg i hovedkvarteret hvert 2. år. ITRE anvender rapporter, undersøgelser og videnskabelige udtalelser fra agenturer og repræsentanter for agenturerne til høringer i forbindelse med agenturets kompetence (for ACER: årlige fremlæggelser af rapporter om overvågning af energimarkedet)

  (2)  ITRE beskæftiger sig med alle aspekter af den fælles tilgang i forbindelse med revisionen af de nye forordninger (i øjeblikket i gang). Der er regelmæssige fremlæggelser og høringer i udvalget om de flerårige arbejdsprogrammer, mens de årlige rapporter sendes til koordinatorerne

  (3)  med hensyn til spørgsmålet om politiske beslutninger er der regelmæssig kontakt med repræsentanter fra agenturet og deres fremmøde i ITRE-udvalgets møder

  (4)  hvad angår spørgsmålet om resultater, er der regelmæssig kontakt med repræsentanter fra agenturet og deres fremmøde i ITRE-udvalgets møder, og disse spørgsmål behandles i forbindelse med revisionen af de nye forordninger (i øjeblikket i gang)

  (5)  hvad angår spørgsmålet om kompleksitet, behandles disse spørgsmål i forbindelse med revisionen af de nye forordninger (i øjeblikket i gang).

  TRAN fremlagde tre separate svar for de tre agenturer inden for deres ansvarsområde:

  (1)

  –    forordningen om oprettelse af EMSA blev revideret i 2016 Der var besøg til dette agentur i 2015 og 2018. Der har været regelmæssige drøftelser med den administrerende direktør i de seneste år, hvor også de årlige arbejdsprogrammer er blevet drøftet.

  –    for så vidt angår ERA: agenturets rolle er blevet udvidet med vedtagelsen af den 4. jernbanepakke Og der er også blevet indført en bestyrelse og en direktion. ITRE afgiver udtalelse om decharge. Der blev aflagt et besøg hos agenturet i 2018. Der afholdes ad hoc-høringer af individuelle ordførere/eksperter i agenturets ekspertise. Der var en drøftelse med ERA's administrerende direktør i 2015

  –    for så vidt angår EASA: forordningen om oprettelse af 2002 blev revideret i 2018 og der blev foretaget en fuldstændig revision af strukturen af tidligere forordninger baseret på beføjelser (delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter) og styrkede kompetencer. Der er ingen fast ordfører. Der var besøg til agenturet i 2015 og 2018. Der afholdes ad hoc-høringer af individuelle ordførere/personale hvad angår agenturets ekspertbistand. Der var drøftelser med EASA's administrerende direktør om specifikke spørgsmål vedrørende luftfartssikkerhed i 2015 og 2016.

  (2)

  –    for så vidt angår EMSA: i forbindelse med det flerårige program vedtog Rådet og Parlamentet i 2014 en forordning om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af havforurening, der er forårsaget af skibe og olie- og gasanlæg

  –    for så vidt angår ERA: TRAN drøfter årlige arbejdsprogrammer under drøftelsen med den administrerende direktør. Hvad angår sammenkoblingen af de finansielle og menneskelige ressourcer har den administrerende direktør rejst spørgsmål om utilstrækkelig finansiering

  –    for så vidt angår EASA: I den nye EASA-forordning er der en specifik bestemmelse om hjemstedsaftalen.

  AGRI oplyste, at:

  (1)    Kommissionens gennemførelsesafgørelse inden for rammerne af forordningen om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter, der blev gennemført i det indre marked og i tredjelande, der blev vedtaget i 2014, førte til en udvidelse af kompetencerne for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer. AGRI udarbejdede en udtalelse i forbindelse med proceduren for en forordning om gennemsigtighed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden med hensyn til de aktiviteter, der udføres af EFSA (risikokommunikation, gennemsigtighed af undersøgelser) og styringsstrukturerne, som dog blev afvist af udvalget. AGRI foretager regelmæssigt budgetændringer for at genopføre eventuelle nedskæringer, som Rådet vil foreslå på budgettet for de agenturer, der vedrører AGRI (f.eks. EFSA, CHAFEA). AGRI anmodede om to videnskabelige udtalelser fra EFSA om sundhed og velfærd for kaniner, der holdes til kødproduktion i Europa (løbende). For så vidt angår udveksling af synspunkter i udvalget var der en fremlæggelse af formanden for EF-sortsmyndigheden om agenturets arbejde i 2016, en fremlæggelse af en repræsentant for EFSA ved en høring om "kloning af dyr til landbrugsformål" i 2015 (fælles høring med ENVI, ekspert foreslået af ENVI), og der var indlæg fra EFSA og ECHA under en høring om Monsanto-dokumenterne og glyphosat i 2017 (fælles høring med ENVI, eksperter foreslået af ENVI)

  CULT anførte, at:

  (1)  det afgiver en udtalelse inden for rammerne af den årlige budgetprocedure og en dechargeprocedure vedrørende CdT. Det har udvekslet oplysninger og udvekslet synspunkter i udvalget med CdT om dets aktiviteter.

  (2)  Kommissionens interne revisioner og i et vist omfang evalueringer er taget i betragtning i CULT-udvalgets udtalelser om decharge.

  CULT henviste også til aktiviteter, som det udfører i forbindelse med EACEA (forvaltningsorgan), og rapporterer i den forbindelse, at det har drøftelser om de årlige arbejdsprogrammer med de relevante generaldirektorater i Kommissionen og besøgte EACEA i forbindelse med en fremlæggelse af aktiviteterne vedrørende gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa i 2016. Ordføreren for programmet Et Kreativt Europa havde møder med EACEA om resultatindikatorer. Udvalget fremsatte også nogle henstillinger til EACEA i gennemførelsesrapporten om programmet Et Kreativt Europa om gennemsigtighed og forbindelser med interessenter. Med hensyn til det spørgsmålet om resultater rapporterer det, at EACEA's arbejde med at gennemføre Et Kreativt Europa i et vist omfang er blevet evalueret i gennemførelsesrapporten, og at der er blevet udstedt nogle henstillinger.

  FEMM meddelte, at:

  (1)  det er involveret i de årlige budget- og dechargeprocedurer. Det udpeger to medlemmer og to suppleanter til EIGE's ekspertforum. Det har udveksling af synspunkter med agenturerne om arbejdsprogrammer. Der blev aflagt agenturbesøg i 2015 og 2018. Det benytter sig af agenturets ekspertbistand, anmoder om briefinger eller udtalelser og udveksler synspunkter i udvalget

  (2)  det høres om flerårige arbejdsprogrammer, idet der sideløbende fremlægges årlige arbejdsprogrammer

  (3)  hvad angår spørgsmålet (5) om kompleksiteten fremgår det, at det for FEMM er vigtigt at skelne mellem EIGE's kompetenceområde og FRA's kompetenceområde. FEMM mener, at det er vigtigt at bevare et agentur, der udelukkende beskæftiger sig med kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

  De vigtigste resultater

  ·Selv om der ikke findes nogen generel definition af EU-agenturer eller en klar afgrænsning af deres kompetencer eller opgaver, kan agenturer i en institutionel sammenhæng betragtes som at befinde sig mellem Kommissionen og medlemsstaterne. De imødekommer behovet for en mere ensartet gennemførelse af EU's politikker i EU's medlemsstater ved at skabe en model for mere direkte forvaltning på EU-plan, hvilket fører til pluralisme af EU's udøvende magt[26]

  ·Den omstændighed, at der ikke findes noget eksplicit retsgrundlag for oprettelsen af agenturer eller en generel definition eller beskrivelse af agenturer og deres beføjelser og opgaver, hverken i artikel 13 i TEU eller i den delegeringsordning, der er fastsat i artikel 290 og 291 i TEUF, kan skyldes manglende mening om EU's udøvende organ eller de forskellige funktioner, som agenturerne er blevet anmodet om at udføre. Agenturerne fungerer dog ikke i et juridisk tomrum. De er bevidst skabt af EU-lovgiverne i overensstemmelse med princippet om kompetencetildeling på grundlag af forskellige bestemmelser i traktaterne. Lissabontraktaten har formelt anerkendt EU's udøvende magt ved at indføre EU-agenturer formelt i traktaterne.[27] Delegationen af beføjelser til agenturer er ikke ubegrænset, delegationen skal overholde de retlige garantier, der er fastsat i traktaterne, respektere den institutionelle balance og beskytte den enkeltes interesser i EU. Det kunne dog overvejes at foretage en bedre sondring og kategorisering af forskellige typer af agenturer og deres ansvarlighedsmekanismer. Endvidere kan det, hvis og når en traktatændring vil finde sted, overvejes, hvordan ankeragenturer stadig er mere solidt forankret i traktaterne (f.eks. i forbindelse med artikel 13 i TEU og artikel 290 og 291 i TEUF).

  ·Mekanismer til sikring af agenturernes ansvarlighed kan findes i traktaterne (f.eks. gennemsigtighed, domstolskontrol), i oprettelsesforordningerne, i Domstolens praksis (navnlig Meroni-doktrinen) og i den fælles erklæring og fælles tilgang. Vedtagelsen af deres budgetter afhænger i de fleste tilfælde af Europa-Parlamentets godkendelse af budgetmyndigheden og agenturerne er generelt underlagt decharge (med undtagelse af fuldtud selvfinansierende organer). Denne kombination af regler og bestemmelser har - selv om det måske ikke er så fuldstændigt, som det kunne være - givet Europa-Parlamentet mulighed for at udføre sine kontrolopgaver. Parlamentariske udvalg har aktivt udført deres kontrolopgaver på trods af de mange forskellige bestemmelser i oprettelsesforordningerne Mens de specialiserede udvalg kontrollerer de agenturer, der hører under deres ansvarsområde, kontrollerer BUDG- og CONT-udvalgene alle agenturer og har også indhentet erfaringer og et generelt overblik over agenturerne gennem deres arbejde i den interinstitutionelle arbejdsgruppe. De har været i forreste linje, når det drejer sig om at holde agenturerne ansvarlige for deres forskellige aktiviteter og ledelsesstrukturer. Det kan overvejes at afholde en årlig debat i Europa-Parlamentet om agenturernes funktion og forvaltning.

  ·Den fælles erklæring og den fælles tilgang fra 2012 udgør en ikke-bindende ramme for agenturer, og deres gennemførelse udviser et broget billede. Dette kan delvis tilskrives de meget forskellige opgaver og funktioner, som agenturerne udfører, hvilket gør det vanskeligt at anvende en standardløsning. Ikke desto mindre kan der gøres en større indsats for at strømline visse bestemmelser i oprettelsesforordningerne, idet der tages hensyn til de forskellige typer agenturer, der i øjeblikket findes, og samle dem i kraft af deres karakter og opgaver. En grundig vurdering af gennemførelsen af den fælles tilgang i alle dens aspekter med detaljerede analytiske dokumenter svarende til dem, der blev udarbejdet i 2010, kan muligvis vise sig nyttig i den henseende.

  ·Agenturerne beskæftiger mere end 9000 personer. EU-agenturernes netværk, med dets delnetværk, arbejdsgrupper og tematisk samarbejde i klynger, er et forum for koordinering, for informationsudveksling, for enighed om fælles holdninger vedrørende spørgsmål af fælles interesse for at undgå dobbeltarbejde, for at fremme god forvaltning og for at tilskynde til udveksling af tjenester og for at bringe agenturer tættere på EU-borgerne.

  ·Agenturerne skal have tilstrækkelige midler til at udføre deres voksende opgaver og være i stand til at tiltrække det nødvendige kvalificerede personale i alle de værtslande, hvor de er hjemmehørende.

  • [1]  Link til undersøgelse
  • [2]  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_da
  • [3]  Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret), Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol), EF-Sortsmyndigheden (OCVV), Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), European Training Foundation (ETF), Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer (eu-LISA), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Eurojust, Den Europæiske Politienhed (Europol), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) og Den Fælles Afviklingsinstans (SRB).
   Bemærk: EASO er medtaget på landkortet, men fremgår ikke af listen på webstedet.
  • [4]  COM(2018)0131.
  • [5]  EU-agenturernes netværk omfatter 37 decentrale agenturer og 8 fællesforetagender beliggende i 23 medlemsstater.
  • [6]  s. 15-16 og bilag 1 til undersøgelsen, her i anden opstilling; nogle agenturer udfører opgaver i mere end én kategori.
  • [7]  Bilag 1 til undersøgelsen.
  • [8]  Eksempelvis efterfølger GSA, der anses for et decentraliseret organ, fællesforetagendet Galileo (GJU), som blev oprettet i maj 2002 af Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation til forvaltning af Galileo-programmets udviklingsfase, og en del af GSA's budget og dertil knyttede opgaver kan tilsyneladende falde ind under et forvaltningsorgans ansvarsområde. ITRE-Udvalget bemærkede, at der er fremsat et nyt forslag om et europæisk center for industriel teknologi og forskningskompetence inden for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre, som blev bebudet i talen om Unionens tilstand i 2018, og som ikke klart passer ind i den etablerede struktur af decentraliserede agenturer, forvaltningsorganer og fællesforetagender, men som indeholder elementer fra alle tre. BEREC-kontoret er et andet eksempel på et agentur med en dobbeltstruktur. Cepol modtager en del af sit budget i forbindelse med de opgaver, der er beskrevet i Cepols mandat, gennem deltagelse i indkaldelser af forslag under den operationelle del af EU-budgettet.
  • [9]  se bilag 2 til undersøgelsen. Foruden artikel 352 i TEUF er artikel 114 i TEUF også blevet anvendt ret hyppigt.
  • [10]  Sag C-270/12, Det Forenede Kongerige mod Rådet og Europa-Parlamentet, EUT C 273 af 8.9.2012, s. 3.
  • [11]  Se Den Europæiske Unions Domstol pressemeddelelse nr. 7/14, Luxembourg af 22. januar 2014;
   Dom i sag C-270/12 — Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet.
  • [12]  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf
  • [13]  COM(2005)0059.
  • [14]  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_da
  • [15]  Kapitel 12 i undersøgelsen.
  • [16]  COM(2017)0735 og COM(2017)0734.
  • [17]  Se Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (P8_TA (2018) 0427).
  • [18]  Kapitel 11, s. 41ff., bilag 5.
  • [19]  Den fælles tilgang (punkt 10) fastsætter, at ud over en repræsentant pr. medlemsstat og to repræsentanter fra Kommissionen kan der, hvor det er relevant, være yderligere medlemmer udpeget af Europa-Parlamentet og repræsentanter for de berørte parter.
  • [20]  Den fælles tilgang tildeler ikke Europa-Parlamentet nogen rolle i denne sammenhæng. Det fremgår imidlertid af rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen, at kandidater til stillingen bør indbydes til høring i de parlamentariske udvalg.
  • [21]  Ifølge den fælles tilgang skal Parlamentet høres om flerårige arbejdsprogrammer og informeres om det årlige arbejdsprogram.
  • [22]  Den fælles tilgang (punkt 58) fastsætter, at der for fuldt selvfinansierede agenturer, skønt de ikke er underlagt en dechargeprocedure i TEUF's forstand, ikke desto mindre bør afsøges løsninger, dvs. forelæggelse af en årlig rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og idet henstillinger fremsat af disse institutioner tages i betragtning.
  • [23]  F.eks. Udvalget for Avancerede Terapier (CAT), udvalget for vurdering af lægemiddelovervågningsrisici, det pædiatriske udvalg (PDCO).
  • [24]  Lymes sygdom (borreliose) den 1. februar 2018 og om Zika den 25. april 2017).
  • [25]  EFSA deltog i den offentlige høring om glyphosat den 11.-12. oktober 2017 der fandt drøftelser sted med EFSA hhv. den 11. oktober 2017 om vurdering af GMO-miljørisikovurderingen og den 4. maj 2017 om vegetabilsk olie.
  • [26]  Se kapitel 2 i undersøgelsen.
  • [27]  Se kapitel 5, 7 og 8 i undersøgelsen.

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale agenturer

  (2018/2114(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til traktatens bestemmelser om agenturer, særlig artikel 5 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 og 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 41, 42, 43, 51 og 52,

  –  Der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 og den dertil knyttede fælles tilgang,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 til den afgørelse, der blev truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0055/2019),

  A.  der henviser til, at agenturer spiller en afgørende rolle i gennemførelsen af EU's politikker på EU- og medlemsstatsniveau, idet de varetager en lang række opgaver, der bidrager til gennemførelsen af EU's politikker, såsom oprettelse af netværk eller støtte til samarbejde mellem EU og de nationale myndigheder; der henviser til, at et godt samarbejde mellem EU-agenturerne og medlemsstaterne bidrager til at give agenturernes arbejde mere gennemslagskraft; der henviser til, at agenturerne også har etableret et indbyrdes samarbejde gennem Den Europæiske Unions Agenturnetværk;

  B.  der henviser til, at koordineringen og samarbejdet mellem de forskellige agenturer og parlamentariske udvalg generelt har været god; der henviser til, at Europol er det eneste agentur, der er underlagt fælles kontrol ved både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter gennem Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol;

  C.  der henviser til, at agenturer er blevet etableret og har udviklet sig over tid i hvert enkelt tilfælde; der henviser til, at Lissabontraktaten har formelt anerkendt EU's udøvende magt ved at indføre EU-agenturer formelt i traktaterne;

  D.  der henviser til, at agenturerne primært er ansvarlige over for Parlamentet og Rådet, som skal sikre, at der findes passende kontrolmekanismer i de retsakter, der regulerer disse agenturer, og at disse mekanismer efterfølgende gennemføres korrekt; der henviser til, at udlæggelsen af EU's udøvende beføjelser til agenturer ikke bør føre til en svækkelse af Parlamentets kontrol med EU's udøvende magt som fastsat i artikel 14 i TEU;

  E.  der henviser til, at traktaterne hverken indeholder en definition af decentraliserede agenturer eller en generel beskrivelse af de beføjelser, der kan tillægges agenturerne;

  F.  der henviser til, at en række agenturer har retsgrundlag i henhold til artikel 352 i TEUF, mens andre er oprettet med et specifikt retsgrundlag for sektoren;

  G.  der henviser til, at den fælles erklæring fra 2012 og den fælles tilgang er resultatet af arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om reguleringsorganer, som blev nedsat af Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet til at vurdere agenturernes sammenhæng, effektivitet, ansvarlighed og gennemsigtighed, efter at Kommissionens forslag i 2005 til en interinstitutionel aftale om reguleringsorganer ikke havde modtaget den nødvendige støtte fra Rådet og Parlamentet;

  H.  der henviser til, at den fælles tilgang indeholder bestemmelser om struktur og forvaltning af agenturer samt om deres drift, programmering af aktiviteter, finansiering, forvaltning af budgetmidler, budgetprocedurer, ansvarlighed, kontrol og gennemsigtighed, som bidrager til at sikre parlamentarisk kontrol med decentrale agenturer;

  I.  der henviser til, at agenturerne generelt set vurderes positivt, men at der forekommer enkelte tilfælde af mistillid til deres videnskabelige og tekniske udtalelser;

  De vigtigste bemærkninger

  1.  bemærker, at mekanismer til sikring af agenturernes ansvarlighed er indarbejdet i traktaterne, i forordningerne om oprettelse af agenturer, i EU-Domstolens retspraksis samt i den fælles erklæring og den fælles tilgang; fremhæver, at der ved at tillægge beføjelser er givet Parlamentet kontrolbeføjelser over for de decentraliserede agenturer, men at disse ikke er nærmere fastsat i traktaterne; bemærker i denne forbindelse den ikke-bindende karakter af den fælles erklæring og den fælles tilgang; beklager imidlertid, at institutionerne endnu ikke er nået til enighed om bindende lovgivningsrammer;

  2.  påpeger, at Parlamentet kontrollerer agenturerne på forskellige måder:

  -  som den ene af budgetmyndighedens parter i sin beslutningstagning om bidrag fra EU-budgettet til agenturer

  -  som dechargemyndighed

  -  gennem udpegelse af medlemmer af agenturernes bestyrelser

  -  gennem udnævnelsen (eller afskedigelsen) af den administrerende direktør

  -  gennem høringer om arbejdsprogrammerne

  -  gennem fremlæggelsen af de årlige rapporter

  -   gennem andre metoder (delegationsbesøg, kontaktgrupper eller personer, udveksling af synspunkter, høringer, briefinger, levering af ekspertise)

  3.  bemærker, at bestemmelserne i oprettelsesforordningerne i varierende grad adskiller sig fra de mekanismer for ansvarlighed og parlamentarisk kontrol, der er fastsat i den fælles tilgang, hvilket kan skyldes de meget forskellige opgaver og funktioner, som agenturerne udfører

  4.  bemærker, at parlamentariske udvalg aktivt har udført deres kontrolopgaver på trods af de mange forskellige bestemmelser i oprettelsesforordningerne.

  5.  anerkender EU-agenturernes gennemførelse af den fælles erklæring og den fælles tilgang samt den dertil knyttede køreplan; understreger navnlig henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer, som blev godkendt af Formandskonferencen den 18. januar 2018; bemærker, at arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe blev betragtet som fuldført med det opfølgende møde den 12. juli 2018;

  Henstillinger

  6.  mener ikke desto mindre, at der kan gøres en større indsats for at strømline visse bestemmelser i oprettelsesforordningerne for agenturer vedrørende deres styrings- og ansvarlighedsmekanismer under hensyntagen til de forskellige typer agenturer, der i øjeblikket findes, og ved at definere de generelle principper for forholdet mellem EU-institutionerne og agenturerne; påpeger, at disse spørgsmål også bør behandles i konsekvensanalyser, når oprettelsen af et agentur foreslås; understreger, at agenturerne skal have en vis frihed, hvad angår organisationsmæssig struktur, for bedre at kunne tilpasse sig de forelagte opgaver og behov, der opstår under udførelsen af deres opgaver; glæder sig over den klyngebaserede og krydsorienterede interne organisation af agenturer på lignende områder;

  7.  opfordrer derfor til en grundig vurdering af gennemførelsen af den fælles tilgang i alle dens aspekter med detaljerede analytiske dokumenter svarende til dem, der blev udarbejdet i 2010, med fokus på forvaltningsrelaterede aspekter, hvor der navnlig tages hensyn til foreneligheden af de bestemmelser, der er omfattet af Parlamentets beføjelser med hensyn til fælles beslutningstagning og kontrolbeføjelser, samtidig med at der tages hensyn til behovet for at give plads til fleksibilitet i betragtning af de forskellige former for decentrale agenturer;

  8.  beklager, at Parlamentet som den ledende garant for opretholdelsen af det demokratiske princip i EU ikke blev fuldt inddraget i proceduren for udvælgelse af EMA's og EBA's nye hjemsted; minder i denne forbindelse om sin anmodning om, at der hurtigst muligt sker en revision af den fælles erklæring og den fælles tilgang fra 2012, og minder også om Rådets tilsagn om at engagere sig i revisionen heraf, og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en tilbundsgående analyse af den fælles erklæring og den fælles tilgang med hensyn til placeringen af decentrale agenturer;

  9.  understreger, at placeringen af et agenturs hjemsted ikke bør berøre udførelsen af dets beføjelser og opgaver, tilrettelæggelsen af dets ledelsesstruktur, den måde, dets overordnede organisation fungerer på, eller den primære finansiering af dets aktiviteter;

  10.  forventer, at Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-medlovgivere fuldt ud respekteres i fremtidige beslutninger om placering eller flytning af agenturer; mener, at Parlamentet under hele den lovgivningsmæssige proces bør inddrages systematisk, på lige fod med Rådet og Kommissionen, i fastlæggelsen og vurderingen af vægtning af kriterierne for placeringen af samtlige EU‑organer og ‑agenturer på en gennemsigtig måde; påpeger, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 har forpligtet sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og at aftalen fremhæver princippet om lighed mellem EU-medlovgivere som fastsat i traktaterne; understreger værdien af en øget udveksling af oplysninger fra de indledende faser af fremtidige processer vedrørende placeringen af agenturer, idet en sådan tidlig udveksling vil gøre det lettere for de tre institutioner at udøve deres rettigheder og beføjelser;

  11.  mener, at beslutningen om placeringen af et agentur er af stor betydning, og mener, at EU-institutionerne skal tage hensyn til objektive kriterier såsom tilgængelighed, administrative synergier og nærhed til aktørerne med henblik på at træffe den bedst mulige beslutning;

  12.  anmoder Kommissionen i overensstemmelse med henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer om hurtigt at forelægge en evaluering af agenturer med flere placeringer ved hjælp af en konsekvent tilgang for at vurdere deres merværdi ved at tage hensyn til omkostninger; kræver, at der træffes betydelige foranstaltninger på grundlag af resultaterne af denne evaluering med henblik på at reducere antallet af flere placeringer, hvis og når det er relevant;

  13.  foreslår, at det på baggrund af en gennemgang af den fælles tilgang på ny bør overvejes at udarbejde en interinstitutionel aftale om agenturer, og at en sådan aftale bør indeholder bestemmelser om en revision hvert femte år af principperne for oprettelse og drift af agenturer, idet der trækkes på ekspertisen fra en gruppe sammensat af fremtrædende personer;

  14.  mener, at denne interinstitutionelle aftale bør respektere Europa-Parlamentets beføjelser i forbindelse med den fælles beslutningsprocedure og også bør omfatte forholdet mellem et agentur og institutionerne i den medlemsstat , hvor den er beliggende, samt foranstaltninger til gennemsigtighed, procedurer for at undgå interessekonflikter og sikre en ligelig kønsfordeling blandt medlemmerne af de ledende og rådgivende organer og gennemførelse af integration af kønsaspektet i alle agenturernes aktiviteter;

  15.  mener, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en sådan interinstitutionel aftale også bør tages hensyn til indtil flere konkrete forslag til at styrke den demokratiske kontrol, forbedre EU-agenturernes ansvarlighed og styrke systemet for rapportering til Parlamentet, f.eks.:

  –  at sætte en frist for agenturernes svar på de spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller til dem,

  –  at træffe foranstaltninger til udveksling af følsomme og fortrolige oplysninger og høring ved de parlamentariske udvalg, når dette er nødvendigt,

  –  at overveje, hvorvidt der bør være et bestemt antal medlemmer af de respektive bestyrelser, der er udpeget af Parlamentet,

  –  at overveje merværdien af Parlamentets repræsentanters/observatørers deltagelse i møder i bestyrelser for tilsynsførende og grupper af interessenter,

  –  at rationalisere Parlamentets deltagelse i agenturernes årlige og flerårige arbejdsprogrammer,

  –  at rationalisere og harmonisere indberetningsforpligtelser, navnlig hvad angår den årlige aktivitetsrapport, beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og de endelige regnskaber;

  –   at give Parlamentet detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde dechargemyndighedens henstillinger ("opfølgningsrapporter") og Revisionsrettens anbefalinger;

  16.  mener endvidere, at Parlamentets rolle i tilsynet med forvaltningsdimensionen for decentrale agenturer kan forbedres betydeligt gennem oprettelsen af en specialiseret enhed under Parlamentet, der har til opgave at foretage en løbende horisontal kontrol med forvaltningen af sådanne agenturer baseret på oprigtig og gensidig deling af information, samarbejde og værdier; foreslår desuden en styrkelse af samarbejdet med gruppen for fælles parlamentarisk kontrol og en revision af reglerne for tjenesterejser til agenturer for at muliggøre en bedre regelmæssig kontakt mellem parlamentariske udvalg og agenturer, der hører under deres ansvarsområde;

  17.  foreslår, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i forbindelse med den femårige revision, som tager afsæt i og supplerer de kontrolaktiviteter, der udføres af Parlamentets enkelte udvalg over for de agenturer, der henhører under deres ansvarsområde, afholder en årlig debat om agenturernes funktion og forvaltning, der, såfremt det anses for hensigtsmæssig og/eller nødvendigt, følges op med drøftelse i plenarforsamlingen i den hensigt at fremme et stærkere og mere struktureret system for kontrol med agenturernes aktiviteter i Parlamentet; foreslår endvidere i betragtning af agenturernes rolle som mellemled mellem EU og medlemsstaterne en periode med høring af de nationale parlamenter, hvis de ønsker at gribe ind i sagen;

  18.  mener, at EU-agenturer bør anvende reglerne og principperne for god forvaltningspraksis og bedre lovgivning, herunder gennemførelse af åbne offentlige høringer om deres udkast til sekundære og tertiære retsakter, hvor agenturets område tillader det; foreslår, at agenturer underlægges de samme regler om gennemsigtighed som Kommissionen, herunder regler og forpligtelser i forbindelse med interesserepræsentanter;

  19.  understreger, at EU-agenturerne bør sikre, at alle de opgaver, der følger af de lovgivningsmæssige rammer, gennemføres fuldt ud og rettidigt, og at de samtidig nøje bør holde sig til deres opgaver og handle i overensstemmelse med de mandater, de har fået tildelt af Parlamentet og Rådet; mener, at det er bydende nødvendigt, at EU-agenturerne gennemfører deres mandater på en gennemsigtig måde;

  20.  foreslår, at alle agenturer bør kunne afgive ikke-bindende udtalelser om aktuelle sager inden for deres kompetenceområde;

  21.  mener endvidere, at det i tilfælde af fremtidige traktatændringer bør overvejes, hvordan agenturerne kan forankres endnu mere solidt i traktaterne, navnlig i forhold til artikel 13 og 14 i TEU og artikel 290 og 291 i TEUF, ved at indføje en tydelig definition af de forskellige typer agenturer, de beføjelser som de hver især kan tillægges, og de overordnede principper for den parlamentariske kontrol med samme;

  Budgetmæssige aspekter

  22.  bemærker, at gebyrfinansiering af agenturer i øjeblikket beløber sig til ca. 1 mia. EUR om året, hvilket kan lette presset på EU's budget og kan være en effektiv måde at finansiere agenturers arbejde på, i det omfang forretningsmodellen tillader det; udtrykker dog bekymring over de potentielle interessekonflikter, der kan opstå, hvis agenturerne er afhængige af gebyrer som deres primære indtægtskilde; fastholder, at der er behov for beskyttelsesforanstaltninger for at undgå enhver form for interessekonflikt;

  23.  understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til de nye prioriteter for klima og bæredygtighed i den næste FFR og til de opgaver, der pålægges særlige agenturer i forbindelse med implementeringen af FFR;

  24.  bemærker, at selv om alle decentrale agenturer har en række ligheder med hensyn til budgetforvaltning, har universalløsninger vist sig at være skadelige for en effektiv forvaltning af visse agenturer; betragter målet om en reduktion på 5 % af personalet og omrokeringspuljen blandt agenturerne som en engangsforeteelse; gentager sin hensigt om at modsætte sig enhver sådan tilgang i fremtiden;

  25.  bemærker med bekymring, at en række agenturer har svært ved at tiltrække kvalificeret personale på grund af gældende ansættelsesvilkår; mener, at EU-organer skal være i stand til at tiltrække kvalificeret personale for at kunne udføre deres opgaver effektivt og produktivt; opfordrer derfor til, at der tages konkrete skridt med henblik på at indfri disse mål;

  26.  bemærker, at det styrkede samarbejde mellem agenturerne med at dele tjenester har resulteret i besparelser, såsom dem, der er opnået gennem oprettelsen af en fælles udbudsportal; opfordrer til yderligere udnyttelse af potentialet for deling af tjenester mellem agenturerne eller mellem Kommissionen og agenturerne med henblik på at skabe nye synergier og optimere de eksisterende; mener, at yderligere budgeteffektivitet, hvor det er relevant, kan opnås gennem et tæt samarbejde om administrativ støtte og forvaltning af horisontale tjenester blandt EU-organer og -agenturer i umiddelbar nærhed;

  27.  bemærker, at agenturernes budgetter bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til agenturets mål og de forventede resultater af dets opgaver; opfordrer til en tematisk tilgang til budgetteringen af decentraliserede agenturer med henblik på bedre at prioritere agenturernes opgaver, styrke samarbejdet og undgå overlapninger, navnlig når der er tale om agenturer, der arbejder inden for samme politikområde;

  28.  noterer sig med bekymring, at en række administrative krav ikke står i forhold til de agenturer, der ikke har nået en vis størrelse; forventer, at Kommissionen og Rådet sikrer, at de gældende administrative krav står i et rimeligt forhold til alle agenturernes finansielle og menneskelige ressourcer;

  29.  minder om, at lovgivningsproceduren medfører ændringer af Kommissionens oprindelige forslag; bemærker med bekymring, at opdaterede regnskaber generelt først bliver tilgængelige ved afslutningen af lovgivningsproceduren, hvis det overhovedet er muligt; minder om Parlamentets og Rådets dobbelte rolle som lovgivende myndighed og budgetmyndighed.

  30.  glæder sig over udkastet til den reviderede tekst til rammefinansforordningen for decentrale agenturer, som Kommissionen har forelagt, og navnlig den styrkede forvaltning af disse agenturer;

  31.  fastholder dog, at der stadig er en række uløste problemer, og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en evaluering af agenturer med flere kontorer, således som den interinstitutionelle arbejdsgruppe har anbefalet, samt forslag til eventuelle sammenlægninger, lukninger og/eller overførsler af opgaver til Kommissionen på grundlag af en gennemgribende analyse og ved brug af klare og gennemsigtige kriterier, hvilket var planlagt i henhold til arbejdsgruppens mandat, men som aldrig rigtig blev undersøgt på grund af manglen på forslag herom fra Kommissionen;

  32.  noterer sig, at revisionen af de decentrale agenturer stadig forbliver "under Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne forvalter alle de nødvendige administrations- og udbudsprocedurer og finansierer disse"; gentager, at revision udført af revisorer fra den private sektor i betydelig grad har øget agenturernes administrative byrde og som følge af den tid, der er brugt på indkøb og administration af revisionskontrakter, har skabt yderligere udgifter, hvilket medfører en endnu større belastning af deres svindende ressourcer; understreger, at det er bydende nødvendigt at løse dette problem i overensstemmelse med den fælles tilgang i forbindelse med revisionen af rammefinansforordningen; opfordrer alle parter, der er involveret i denne revision, til hurtigst muligt at skabe klarhed om dette spørgsmål med henblik på væsentligt at nedbringe den uforholdsmæssigt store administrative byrde.

  33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og EU's decentrale organer.

  UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.12.2018)

  til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
  (2018/2114(INI))

  Ordfører for udtalelse: Jens Geier

  FORSLAG

  Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  bemærker, at gebyrfinansiering af agenturer for øjeblikket udgør ca. 1 mia. EUR om året, hvilket i betydelig grad letter presset på EU's budget; anser gebyrfinansiering for at være en effektiv måde at finansiere agenturers aktiviteter på i de tilfælde, hvor forretningsmodellen giver mulighed for det; bemærker imidlertid, at der er behov for beskyttelsesforanstaltninger for at undgå enhver form for interessekonflikt;

  2.  bemærker, at selv om alle decentrale agenturer har en række ligheder med hensyn til budgetforvaltning, har universalløsninger vist sig at være skadelige for en effektiv forvaltning af visse agenturer; betragter målet om en reduktion på 5 % af personalet og omrokeringspuljen blandt agenturerne som en engangsforeteelse; gentager sin hensigt om at modsætte sig enhver sådan tilgang i fremtiden;

  3.   mener, at beslutningen om placeringen af et agentur er af stor betydning, og mener, at EU-institutionerne skal tage hensyn til objektive kriterier såsom tilgængelighed, administrative synergier og nærhed til aktørerne med henblik på at træffe den bedst mulige beslutning; forventer, at både Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-lovgivere fuldt ud respekteres i fremtidige beslutninger om placeringen af agenturer;

  4.  anmoder Kommissionen i overensstemmelse med henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer om hurtigt at forelægge en evaluering af agenturer med flere placeringer ved hjælp af en konsekvent tilgang for at vurdere deres merværdi ved at tage hensyn til omkostninger; kræver, at der træffes betydelige foranstaltninger på grundlag af resultaterne af denne evaluering med henblik på at reducere antallet af flere placeringer, hvis og når det er relevant;

  5.  bemærker med bekymring, at en række agenturer har svært ved at tiltrække kvalificeret personale på grund af ugunstige ansættelsesvilkår og begrænsninger som følge af lønkoefficienten; mener, at EU-organer skal være i stand til at tiltrække kvalificeret personale for at kunne udføre deres opgaver effektivt og produktivt; opfordrer derfor til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at korrigere lønkoefficienterne for bedre at afspejle de faktiske omkostninger;

  6.  bemærker, at det styrkede samarbejde mellem agenturerne med at dele tjenester har resulteret i besparelser, såsom dem, der er opnået gennem oprettelsen af en fælles udbudsportal; opfordrer til yderligere udnyttelse af potentialet for deling af tjenester mellem agenturerne eller mellem Kommissionen og agenturerne med henblik på at skabe nye synergier og optimere de eksisterende; mener, at yderligere budgeteffektivitet, hvor det er relevant, kan opnås gennem et tæt samarbejde om administrativ støtte og facility management-tjenester blandt EU-organer og -agenturer i umiddelbar nærhed;

  7.  mener, at det demokratiske tilsyn kan styrkes ved at sikre deltagelse af repræsentanter, der er udpeget af Parlamentet, i bestyrelsens møder; mener, at det i denne beslutningsproces bør være en vigtig faktor at sikre, at de europæiske borgere – repræsenteret ved Parlamentet – får mest værdi for pengene; bemærker, at EU-institutionerne ved flere lejligheder har afholdt sig fra at gøre brug af denne mulighed i den fælles tilgang;

  8.  bemærker, at agenturernes budgetter bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til agenturets mål og de forventede resultater af dets opgaver; opfordrer til en tematisk tilgang til budgetteringen af decentraliserede agenturer med henblik på bedre at prioritere agenturernes opgaver, styrke samarbejdet og undgå overlapninger, navnlig når der er tale om agenturer, der arbejder inden for samme politikområde;

  9.  noterer sig med bekymring, at en række administrative krav ikke står i forhold til de agenturer, der ikke har nået en vis størrelse; forventer, at Kommissionen og Rådet sikrer, at de gældende administrative krav står i et rimeligt forhold til alle agenturernes finansielle og menneskelige ressourcer;

  10.  minder om, at lovgivningsproceduren medfører ændringer af Kommissionens oprindelige forslag; bemærker med bekymring, at opdaterede regnskaber generelt først bliver tilgængelige ved afslutningen af lovgivningsproceduren, hvis det overhovedet er muligt; minder om Parlamentets og Rådets dobbelte rolle som lovgivende myndighed og budgetmyndighed.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  10.12.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

  PPE

  Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  1

  -

  ENF

  André Elissen

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (8.1.2019)

  til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
  (2018/2114(INI))

  Ordfører for udtalelse: Dennis de Jong

  FORSLAG

  Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  anerkender EU-agenturernes gennemførelse af den fælles erklæring og den fælles tilgang samt den dertil knyttede køreplan; understreger navnlig henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer, som blev godkendt af Formandskonferencen den 18. januar 2018; bemærker, at arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe blev betragtet som fuldført med det opfølgende møde den 12. juli 2018;

  2.  glæder sig over udkastet til den reviderede tekst til rammefinansforordningen for decentrale agenturer, som Kommissionen har forelagt, og navnlig den styrkede forvaltning af disse agenturer;

  3.  fastholder dog, at der stadig er en række uløste problemer, og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en evaluering af agenturer med flere kontorer, således som den interinstitutionelle arbejdsgruppe har anbefalet, samt forslag til eventuelle sammenlægninger, lukninger og/eller overførsler af opgaver til Kommissionen på grundlag af en gennemgribende analyse og ved brug af klare og gennemsigtige kriterier, hvilket var planlagt i henhold til arbejdsgruppens mandat, men som aldrig rigtig blev undersøgt på grund af manglen på forslag herom fra Kommissionen;

  4.  minder om de skrivelser, som formanden den 28. marts 2018 sendte til formanden for Kommissionen og formanden for Rådet, hvori det beklagede, at Parlamentet trods dets beføjelser som medlovgiver ikke var blevet inddraget i proceduren for udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur, og opfordrer til, at den fælles erklæring og den fælles tilgang revideres i overensstemmelse hermed; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde de nødvendige forslag på grundlag af en grundig analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang, således som Rådet anmodede om i sit svar på ovennævnte skrivelse;

  5.  bemærker, at agenturernes budgetter bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til agenturets mål og de forventede resultater af dets opgaver; opfordrer til en tematisk tilgang til budgetteringen af decentraliserede agenturer med henblik på bedre at prioritere agenturernes opgaver, styrke samarbejdet og undgå overlapninger, navnlig når der er tale om agenturer, der arbejder inden for samme politikområde;

  6.  udtrykker bekymring over de potentielle interessekonflikter, der kan opstå, hvis agenturerne er afhængige af gebyrer som deres primære indtægtskilde; gentager, at agenturerne er opmærksomme på denne omdømmemæssige risiko og ville foretrække en stabil og forudsigelig indkomststrøm fra EU-budgettet, hvilket er afgørende - også for planlægningen - i stedet for at være afhængige af gebyrer, som er uforudsigelige og varierer fra år til år; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge et forslag til de gebyrer, der skal betales direkte til Kommissionen, og til, at agenturerne modtager et regelmæssigt tilskud fra EU-budgettet til gengæld;

  7.  opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at korrigere lønkoefficienter, så de bedre afspejler de faktiske omkostninger;

  8.  gentager sin opfordring til strømlinede og harmoniserede indberetningsforpligtelser, navnlig hvad angår den årlige aktivitetsrapport, beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og de endelige regnskaber;

  9.  opfordrer agenturerne til i detaljer at informere Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde dechargemyndighedens henstillinger ("opfølgningsrapporter") og Revisionsrettens anbefalinger;

  10.  bemærker, at agenturerne for at kunne håndtere nye opgaver ordentligt, tilstræbe konstante effektivitetsgevinster, besætte ledige stillinger hurtigt og effektivt og øge deres evne til at tiltrække eksperter løbende bør overvåge og vurdere deres personaleniveau og deres behov med hensyn til yderligere menneskelige og finansielle ressourcer og om nødvendigt fremsætte relevante anmodninger for at kunne udføre deres opgaver og ansvar på passende vis;

  11.  noterer sig, at revisionen af de decentrale agenturer stadig forbliver "under Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne forvalter alle de nødvendige administrations- og udbudsprocedurer og finansierer disse"; gentager, at revision udført af revisorer fra den private sektor i betydelig grad har øget agenturernes administrative byrde og som følge af den tid, der er brugt på indkøb og administration af revisionskontrakter, har skabt yderligere udgifter, hvilket medfører en endnu større belastning af deres svindende ressourcer; understreger, at det er bydende nødvendigt at løse dette problem i overensstemmelse med den fælles tilgang i forbindelse med revisionen af rammefinansforordningen; opfordrer alle parter, der er involveret i denne revision, til hurtigst muligt at skabe klarhed om dette spørgsmål med henblik på væsentligt at nedbringe den uforholdsmæssigt store administrative byrde.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  7.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  8

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Karin Kadenbach, Andrey Novakov

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Pervenche Berès, John Howarth, Jude Kirton-Darling

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  8

  +

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Ingeborg Gräßle

  S&D

  Pervenche Berès, John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

  -

   

   

  2

  0

  PPE

  Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (11.12.2018)

  til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale agenturer
  (2018/2114(INI))

  Ordfører for udtalelse: Peter Simon

  FORSLAG

  Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  understreger, at EU-agenturerne bør sikre, at alle de opgaver, der følger af de lovgivningsmæssige rammer, gennemføres fuldt ud og rettidigt, og at de samtidig nøje bør holde sig til deres opgaver og handle i overensstemmelse med de mandater, de har fået tildelt af Parlamentet og Rådet; mener, at det er bydende nødvendigt, at EU-agenturerne gennemfører deres mandater på en gennemsigtig måde;

  2.  anmoder – med henblik på at øge EU-agenturernes ansvarlighed – om, at de besvarer forespørgsler fra Europa-Parlamentet eller Rådet, som er rettet til dem, inden for højst fem uger efter modtagelsen; foreslår ligeledes, at formanden for et EU-agentur efter anmodning bør føre fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden, næstformændene og koordinatorerne for Europa-Parlamentets kompetente udvalg;

  3.  mener, at Unionens agenturer bør søge at inddrage relevante interessenter regelmæssigt og at anvende principperne om bedre lovgivning, herunder ved at gennemføre åbne offentlige høringer om deres udkast til forslag til sekundære og tertiære retsakter;

  4.  er af den opfattelse, at deltagelse af Parlamentets repræsentanter i tilsynsrådenes møder og i møder for agenturernes interessentgrupper ville fremme gensidig forståelse for de spørgsmål, som er vigtige for Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen, på samme måde som det er tilfældet med deltagelse i Kommissionens ekspertgruppemøder;

  5.  understreger, at Parlamentets beføjelser til enhver tid bør respekteres; mener derfor, at Parlamentet systematisk bør inddrages, på lige fod med Kommissionen og Rådet, i fastlæggelsen og vægtningen af kriterierne for placeringen af samtlige EU‑organer og ‑agenturer; minder i den forbindelse om Rådets tilsagn om at iværksætte en revision af den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentrale agenturer med henblik på at sikre en stærk og fælles deltagelse af alle EU-institutioner; mener, at det i denne beslutningsproces bør være en vigtig faktor at sikre, at de europæiske borgere – repræsenteret ved Parlamentet – får mest værdi for pengene;

  6.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den i sin dybdegående analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og fælles tilgang af 19. juli 2012 – senest i april 2019 – vurderer, hvilke ordninger der bør revideres og forstærkes med henblik på at sikre, at Europa-Parlamentet kan gennemføre en ordentlig kontrol, samt at vurdere, i hvilket omfang bestemmelserne afspejler de decentrale agenturers reelle retlige og institutionelle situation, navnlig hvad angår struktur- og forvaltningsrelaterede aspekter, og om de er tilstrækkeligt fleksible til at kunne dække agenturernes forskelligartede natur;

  7.  minder om sine beføjelser som medlovgiver og insisterer på, at den almindelige lovgivningsprocedure skal respekteres fuldt ud i forbindelse med afgørelser vedrørende placeringen af EU-organernes og -agenturernes hjemsted;

  8.  bemærker, at antallet af agenturer og de midler, der er afsat til dem, er øget i de seneste år; opfordrer til en klar fælles forståelse blandt EU-institutionerne for så vidt angår agenturernes rolle;

  9.  understreger, at placeringen af et agenturs hjemsted ikke bør berøre udførelsen af dets beføjelser og opgaver, tilrettelæggelsen af dets ledelsesstruktur, den måde, dets overordnede organisation fungerer på, eller den primære finansiering af dets aktiviteter; understreger imidlertid, at et agenturs placering bør give mulighed for en større budgeteffektivitet ved at indføre delte tjenester blandt EU-agenturerne, navnlig fælles lokaler, eftersom fælles infrastruktur og fælles administrative støttetjenester og facility management-tjenester skaber betydelige effektivitetsgevinster.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  10.12.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  48

  +

  ALDE

  Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (22.1.2019)

  til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
  (2018/2114(INI))

  Ordfører for udtalelse: Ivo Belet

  FORSLAG

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  A.  der henviser til, at den fælles erklæring og den fælles tilgang er juridisk ikkebindende og er blevet vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser;

  1.  mener, at repræsentanter udpeget af Parlamentet har en vigtig rolle at spille i bestyrelsens møder, da de styrker Parlamentets legitime rolle med hensyn til demokratisk kontrol ved at repræsentere Unionens borgere og sikre en mere gennemsigtig forvaltning; er af den opfattelse, at den fælles erklæring ikke bør angive, hvor mange medlemmer Parlamentet bør kunne udnævne; mener, at Parlamentet ligeledes bør udpege repræsentanter til EFSA's bestyrelse;

  2.  bemærker, at den fælles erklæring og den fælles tilgang er juridisk ikkebindende;

  3.  beklager, at Parlamentet som den ledende garant for respekten for princippet om demokrati i EU ikke var fuldt inddraget i proceduren for udvælgelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) nye hjemsted, og at dette spørgsmål til sidst blev afgjort ved lodtrækning, selv om det var en beslutning af stor betydning; bemærker, at det er nødvendigt at træffe beslutninger vedrørende placeringen af de decentrale agenturer under fuld overholdelse af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, hvorefter Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod; fastholder i overensstemmelse med Rådets forpligtelse i denne henseende[1], at den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af den nye placering af EMA – et agentur af afgørende betydning, hvor forstyrrelser burde have været holdt på et minimum – ikke dannede præcedens og ikke må anvendes igen;

  4.  forventer, at Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-medlovgivere fuldt ud respekteres i fremtidige beslutninger om placering eller flytning af agenturer; mener, at Parlamentet under hele den lovgivningsmæssige proces bør inddrages systematisk, på lige fod med Rådet og Kommissionen, i fastlæggelsen og vægtningen af kriterierne for placeringen af samtlige EU‑organer og ‑agenturer på en gennemsigtig måde; påpeger, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016[2] har forpligtet sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og at aftalen fremhæver princippet om lighed mellem de to EU-medlovgivere som fastsat i traktaterne; understreger værdien af en øget udveksling af oplysninger fra de indledende faser af fremtidige processer vedrørende placeringen af agenturer og understreger endvidere, at en sådan tidlig udveksling af oplysninger vil gøre det lettere for de tre institutioner at udøve deres rettigheder og beføjelser;

  5.  opfordrer Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en dybdegående analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang – navnlig for så vidt angår placeringen af decentrale agenturer og større gennemsigtighed i deres forvaltning – for at iværksætte en revision af disse tekster, når medlemmerne af det næste Europa-Parlament er blevet valgt;

  6.  bemærker, at den fælles erklæring kan fungere som et nyttigt redskab til at styrke og strømline mekanismerne til håndtering af interessekonflikter, navnlig for gebyrfinansierede agenturer; understreger, at Unionens agenturer bør sikre, at alle de opgaver, der følger af de lovgivningsmæssige rammer, gennemføres fuldt ud og rettidigt, men at de samtidig nøje bør holde sig til deres opgaver og ikke bevæge sig ud over de mandater, de har fået tildelt af Parlamentet og Rådet;

  7.  understreger, at der i forbindelse med budgetmæssige og personalemæssige beslutninger om decentrale agenturer skal tages hensyn til agenturets særlige forhold, ekstra opgaver og arbejdsbyrde, og at eventuelle budget- og personalenedskæringer ikke kan foretages på et samlet grundlag; understreger endvidere behovet for at tage hensyn til de nye klima-, bæredygtigheds- og miljøbeskyttelsesprioriteringer inden for den næste flerårige finansielle ramme (FFR) og de opgaver, der er tildelt særlige agenturer med henblik på gennemførelsen heraf, samt behovene hos agenturer, som udsættes for potentielt forretningsforstyrrende begivenheder og processer såsom flytning;

  8.  bemærker, at principperne om, at det er ønskværdigt med en geografisk spredning af agenturernes hjemsteder og prioritering af nye medlemsstater som hjemsted som anført i den fælles erklæring, ikke blev overholdt i forbindelse med EMA's og EBA's nye hjemsteder;

  9.  påpeger, at den fælles erklæring fastlægger følgende: hvis lovgivningsmyndigheden beslutter at give agenturer nye opgaver i forhold til det oprindelige kommissionsforslag, bør en omprioritering af deres aktiviteter altid overvejes som et alternativ til at yde flere ressourcer[3]; mener, at en omprioritering af aktiviteterne inden for Det Europæiske Lægemiddelagenturs ansvarsområde så vidt muligt bør undgås, eftersom dets grundlæggende opgave er at beskytte folkesundheden i EU.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  22.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  50

  4

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Olle Ludvigsson

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  50

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  EFDD

  Sylvie Goddyn

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

  4

  -

  ECR

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  2

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker, John Procter

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  • [1]  Rådets erklæring, som er opført i bilaget til den lovgivningsmæssige beslutning, der ledsager vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted.
  • [2]  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
  • [3]  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, punkt 43.

  UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (24.1.2019)

  til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

  om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
  (2018/2114(INI))

  Ordfører for udtalelse: Maria Grapini

  FORSLAG

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  bemærker, at EU-agenturerne er oprettet af medlovgiverne til specifikke opgaver i henhold til EU-retten såsom at bidrage til gennemførelsen af EU-politikker eller at støtte samarbejdet mellem EU og de nationale regeringer; mener derfor, at agenturerne primært er ansvarlige over for Parlamentet og Rådet, som skal sikre, at der findes passende kontrolmekanismer i de retsakter, der regulerer disse agenturer, og at disse mekanismer efterfølgende gennemføres korrekt; påpeger, at visse politikområder kræver en tæt inddragelse af de nationale parlamenter i kontrollen af agenturerne (f.eks. Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med Europol);

  2.  påpeger, at mekanismerne til sikring af agenturernes ansvarlighed er indarbejdet i traktaterne, i forordningerne om oprettelse af agenturer, i EU-Domstolens retspraksis samt i den fælles erklæring og den fælles tilgang;

  3.  mener, at den fælles tilgang til decentrale agenturer, som fastlægger fælles principper for oprettelse og drift af EU-agenturer, kan ajourføres for at tage hensyn til behovet for fælles regler for EU-agenturer på den ene side og forskellene mellem agenturerne med hensyn til personalestørrelse, budget og operationelt ansvar på den anden side; mener, at processen, der fører til en sådan ajourføring, skal være fuldt ud inkluderende for alle relevante aktører og gennemføres under overholdelse af principperne om loyalt samarbejde og gennemsigtighed;

  4.  mener, at EU-agenturerne skal leve op til de højeste standarder for gennemsigtighed over for den brede offentlighed og derved lette kontrollen med deres aktiviteter;

  5.  mener, at arten af disse kontrolmekanismer kan variere afhængigt af agenturets faktiske rolle og operationelle virkninger, herunder faktorer som agenturets mission, budget og personale samt den politiske følsomhed over for dets aktiviteter; mener, at agenturer, der har fået tildelt større operationel kompetence, større budgetter og mere personale, skal være underlagt mere omfattende demokratiske tilsyns- og kontrolmekanismer, navnlig når de er aktive inden for politisk følsomme områder; opfordrer derfor til, at der tages hensyn til disse faktorer i forbindelse med strømlining af ledelses- og ansvarlighedsmekanismerne;

  6.  mener, at det er bydende nødvendigt fortsat at forbedre forbindelserne mellem de operationelle EU-agenturer og medlemsstaterne med henblik på at bidrage til at øge effektiviteten, både for så vidt angår agenturets arbejde og de nationale politikker;

  7.  påpeger, at den fælles tilgang ikke altid er blevet fulgt i forbindelse med vedtagelsen eller ændringer af retsakterne om oprettelse af agenturer; mener derfor, at det bør overvejes at indgå en bindende aftale om oprettelse og drift af agenturer;

  8.  mener, at de nuværende regler for tjenesterejser til agenturer (tre medlemmer hvert andet år, idet tjenesterejserne skal finde sted i grønne uger og til agenturets hjemsted) er for strenge til, at der kan etableres regelmæssig politisk kontakt mellem Parlamentet og et agentur, og at denne kontakt er en forudsætning for, at Parlamentet kan foretage en vellykket kontrol; foreslår, at udvalgene får større fleksibilitet til at organisere deres kontrol- og informationsbesøg hos agenturerne, navnlig for så vidt angår besøg på steder, hvor agenturet udfører operationelle aktiviteter; foreslår, at mindst ét medlem fra hver politisk gruppe bør kunne deltage i sådanne tjenesterejser;

  9.  mener, at samarbejdet med Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med Europol bør styrkes; foreslår, at medformanden eller andre relevante medlemmer af Gruppen indbydes til at deltage i Parlamentets tjenesterejser til Europol og til andre agenturer, hvor det er relevant;

  10.  foreslår, at Parlamentet i betragtning af de problemer, der er opstået i forbindelse med indhentning af fyldestgørende, relevante og rettidige oplysninger fra agenturerne, principielt bør have ret til at sende en observatør til de operationelle agenturers bestyrelsesmøder; understreger, at dette forslag ikke udelukker, at agenturerne bør have tilstrækkelige budgetmidler og tilstrækkeligt kvalificeret personale til at udføre deres opgaver effektivt.

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  23.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  54

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  54

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

  EFDD

  Ignazio Corrao

  ENF

  Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  29.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rainer Wieland

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

  John Howarth, Verónica Lope Fontagné, Renate Weber

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  21

  +

  ALDE

  Renate Weber

  ECR

  Ashley Fox

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  ENF

  Gerolf Annemans

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Claudia Țapardel

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 8. februar 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik