ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών

  30.1.2019 - (2018/2114(INI))

  Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: György Schöpflin


  Διαδικασία : 2018/2114(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0055/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0055/2019
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

  Διαδικασία και πηγές

  Η σύνταξη της παρούσας έκθεσης εφαρμογής εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 31 Μαΐου 2018. Σκοπός της έκθεσης είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει τον τρόπο εφαρμογής των θεσμικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών.

  Κατά την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης εφαρμογής, ο εισηγητής συγκέντρωσε πληροφορίες και βασίστηκε μεταξύ άλλων στις ακόλουθες πηγές:

    Τεχνικές συναντήσεις με την Επιτροπή και το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ·

    Μελέτη της καθηγήτριας Ellen Vos, με τίτλο «Οργανισμοί της ΕΕ, κοινή προσέγγιση και κοινοβουλευτικός έλεγχος»[1], που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 27 Νοεμβρίου 2018·

    απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που εστάλη στις γραμματείες των επιτροπών με σκοπό τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης·

    ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και τρεις γνωμοδοτικές επιτροπές (BUDG, ECON, ENVI) κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της 22ας Οκτωβρίου·

    διερευνητική αποστολή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) στη Βιέννη·

    διερευνητική αποστολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) στη Βουδαπέστη και στον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) στην Πράγα.

  Πορίσματα της έρευνας

  Διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τους οργανισμούς

  Δεν υπάρχει ορισμός για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις Συνθήκες. Στην ιστοσελίδα της για τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ[2], η Επιτροπή περιγράφει τους οργανισμούς της ΕΕ ως «διακριτούς φορείς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ – χωριστές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει του δικαίου της ΕΕ» και κάνει διάκριση μεταξύ αποκεντρωμένων οργανισμών, οργανισμών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, εκτελεστικών οργανισμών, οργανισμών και φορέων της Ευρατόμ και άλλων οργανισμών.

  Σύμφωνα με την Επιτροπή, «οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Υποστηρίζουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, συγκεντρώνοντας τεχνική και εξειδικευμένη πραγματογνωσία τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από τις εθνικές αρχές. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί δημιουργούνται για αόριστο χρονικό διάστημα και βρίσκονται σε ολόκληρη την ΕΕ». Η Επιτροπή απαριθμεί 33 αποκεντρωμένους οργανισμούς στη σελίδα της[3]. Με την πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)[4] ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 34.

  Στη μελέτη της, η καθηγήτρια Vos περιγράφει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ως «φορείς που διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, είναι θεσμικά διακριτοί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχουν τη δική τους νομική προσωπικότητα και έναν ορισμένο βαθμό διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και έχουν σαφώς καθορισμένα καθήκοντα». Αριθμεί 36 αποκεντρωμένους οργανισμούς[5] (37 εάν συνυπολογιστεί η ELA) και περιλαμβάνει στον κατάλογό της και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα (EPPO), την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (APPF) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ). Σημειώνει ότι από επιχειρησιακή άποψη οι οργανισμοί μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα έξι κύρια καθήκοντα που ανατίθενται στους οργανισμούς[6]:

  (1) επιστημονική/τεχνική πραγματογνωσία (EASA, EASO, ECHA, EEA, EMA)·

  (2) ενημέρωση και συνεργασία ((BEREC, CEDEFOP, CEPOL, EASO, ECDC, EEA, EFCA,

  EIGE, EIOPA, ELA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ETF, EU-OSHA Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, GSA)·

  (3) παροχή υπηρεσιών (καταχώρηση και πιστοποίηση) (APPF, CPVO, EASA, ECHA, EUIPO)·

  (4) εποπτεία, επιθεώρηση και επιβολή (ACER, EBA, EDPB, EFCA, EIOPA, ELA, EMSA, ΕΑΚΑΑ, SRB)·

  (5) διευκόλυνση και υποστήριξη, καθώς και (6) εκτέλεση προγραμμάτων της ΕΕ (CdT, EASO, EFCA, EPPO, EU-LISA, Eurojust, Ευρωπόλ, FRONTEX.

  Ορισμένοι οργανισμοί εκπληρώνουν διάφορα από τα ανωτέρω καθήκοντα (EASA, EASO, ECHA, EEA, EFCA, EIOPA, EIOPA, ERA, Eurojust και Ευρωπόλ). Ορισμένοι οργανισμοί μπορούν να εγκρίνουν νομικά δεσμευτικές πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (CER, APF, ΚΓΦΠ, EASA, ΕΑΤ, ECHA, EIOPA, ΕΑΑΕΣ, EPPO, ERA, ΕΑΚΑΑ, EUIPO, Eurojust, ΕΣΕ)[7].

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ενδέχεται να μην υπάρχει ενιαίο μοντέλο για μια απλή ταξινόμηση των οργανισμών. Επιπλέον, είναι δύσκολο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του τύπου ή της τυπολογίας των οργανισμών[8].

  Παρά την απουσία γενικού ορισμού των οργανισμών ως οργανισμών της Ένωσης, πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας (άρθρο 5 ΣΕΕ). Οι οργανισμοί αναφέρονται ρητά στις Συνθήκες σε διάφορα άρθρα, π.χ. στο άρθρο 9 ΣΕΕ (ιθαγένεια), στο άρθρο 15 ΣΛΕΕ (αρχή της διαφάνειας), στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ (προστασία δεδομένων), στο άρθρο 71 ΣΛΕΕ (εσωτερική ασφάλεια), στα άρθρα 123, 124, 127, 130, 282 ΣΛΕΕ (οικονομικά μέτρα και ανεξαρτησία της ΕΚΤ), στο άρθρο 228 ΣΛΕΕ (Διαμεσολαβητής), στο άρθρο 263 ΣΛΕΕ (επανεξέταση της νομιμότητας των πράξεων), στο άρθρο 265 ΣΛΕΕ (παράλειψη), στο άρθρο 267 ΣΛΕΕ (προδικαστικές αποφάσεις), στο άρθρο 277 ΣΛΕΕ (ανεφάρμοστο των πράξεων), στο άρθρο 287 (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο), στο άρθρο 298 ΣΛΕΕ (ευρωπαϊκή διοίκηση), στο άρθρο 325 ΣΛΕΕ (καταπολέμηση της απάτης), καθώς και σε ορισμένα πρωτόκολλα των Συνθηκών αυτών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (στο άρθρο 41 σχετικά με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, στο άρθρο 42 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, στο άρθρο 43 για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο άρθρο 51 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη και στο άρθρο 52 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών). Συνεπώς, οι οργανισμοί, όπως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί, πρέπει να τηρούν τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ και οι πράξεις τους υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και σε άλλους μηχανισμούς λογοδοσίας που προβλέπονται στις Συνθήκες.

  Δεν υπάρχει ρητή νομική βάση στις Συνθήκες για τη δημιουργία οργανισμών. Οι οργανισμοί έχουν συσταθεί με βάση το σημερινό άρθρο 352 της ΣΛΕΕ ή το σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τον οικείο τομέα πολιτικής[9]. Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα των εξουσιών που μπορούν να ανατεθούν σε οργανισμούς, στην υπόθεση ΕΑΚΑΑ (επίσης γνωστή ως «Meroni» 2.0)[10], το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλήθηκε να αποφανθεί κατά πόσον οι συντάκτες της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σκόπευαν να θεσπίσουν, στα άρθρα 290 ΣΛΕΕ και 291 ΣΛΕΕ, ενιαίο νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου ορισμένες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες μπορούν να ανατίθενται αποκλειστικά στην Επιτροπή ή κατά πόσον είναι δυνατόν να προβλέπονται από τον νομοθέτη της Ένωσης και άλλα συστήματα ανάθεσης αυτών των αρμοδιοτήτων σε όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης. Σχετικά με το θέμα αυτό, το Δικαστήριο σημείωσε ότι «ενώ οι Συνθήκες δεν περιέχουν καμία διάταξη που να προβλέπει ότι οι εξουσίες μπορούν να ανατεθούν σε όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, ορισμένες διατάξεις της ΣΛEE προϋποθέτουν ωστόσο την ύπαρξη τέτοιας δυνατότητας». Έκρινε ότι η εξουσία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών να θεσπίζει μέτρα έκτακτης ανάγκης στις χρηματοπιστωτικές αγορές των κρατών μελών προκειμένου να ρυθμίζει ή να απαγορεύει τις ανοικτές πωλήσεις είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ· δεδομένου ότι η διακριτική ευχέρεια της εν λόγω αρχής περιορίζεται από διάφορες προϋποθέσεις και κριτήρια, η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν υπονομεύει, κατά το Δικαστήριο, τους κανόνες περί εξουσιοδότησης που θεσπίζει η Συνθήκη ΕΕ[11].

  Η κοινή δήλωση του 2012 και η κοινή προσέγγιση

  Η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση του 2012[12] είναι το αποτέλεσμα των εργασιών μιας διοργανικής ομάδας εργασίας για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, που συστάθηκε από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· είχε προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής το 2005, για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς[13], η οποία δεν έλαβε την αναγκαία υποστήριξη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι επιτροπές BUDG και CONT εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω ομάδα εργασίας. Ενώ η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση είναι νομικά μη δεσμευτικές, τα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να λαμβάνουν υπόψη την κοινή προσέγγιση στις αποφάσεις τους σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της ανάλυσης κατά περίπτωση. Η κοινή προσέγγιση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σύσταση (μεταξύ άλλων την απαίτηση για εκτιμήσεις επιπτώσεων) και τη διάλυση των οργανισμών (ρήτρες λήξης ισχύος ή επανεξέτασης, πιθανές συγχωνεύσεις), την έδρα των οργανισμών (κριτήρια) και τον ρόλο της χώρας υποδοχής (συμφωνίες για τις έδρες), τη δομή και τη διακυβέρνηση των οργανισμών (διατάξεις για τις διοικητικές επιτροπές, τους εκτελεστικούς διευθυντές και άλλους εσωτερικούς φορείς), τη λειτουργία των οργανισμών (προστασία δεδομένων, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, ανταλλαγή υπηρεσιών), τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και πόρων (ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας, ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός), και τη λογοδοσία και τον έλεγχο (που περιέχουν διατάξεις, μεταξύ άλλων, για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, τον λογιστικό έλεγχο και την απαλλαγή, το σύστημα επαγρύπνησης/προειδοποίησης, την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη).

  Ως άμεση συνέχεια στην έγκριση της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης, στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Επιτροπή ενέκρινε «Χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της κοινής προσέγγισης», ο οποίος περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή, τους οργανισμούς, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής προσέγγισης υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Απριλίου 2015. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές με τυποποιημένες διατάξεις σχετικά με τις συμφωνίες για τις έδρες, εγχειρίδιο επικοινωνίας, και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς[14]. Στην έκθεση προόδου του 2015, όσον αφορά τις τότε διεξαγόμενες διοργανικές συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση των ιδρυτικών πράξεων ορισμένων οργανισμών, η Επιτροπή «αποδοκιμάζει την έλλειψη πολιτικής δέσμευσης όσον αφορά τη διασφάλιση της τήρησης της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τον ρόλο ή τη σύνθεση των δομών διαχείρισης των οργανισμών». Οι εκθέσεις προόδου της Επιτροπής είναι μάλλον συνοπτικές και δεν πραγματεύονται το ζήτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου των οργανισμών.

  Η ανάλυση της καθηγήτριας Vοs ως προς τη σημασία της κοινής προσέγγισης στις ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών παρουσιάζει μια ανάμικτη εικόνα όσον αφορά τη συμμόρφωση των κανονισμών των οργανισμών με την κοινή προσέγγιση[15]. Επισημαίνει ότι, ενώ για τη διαδικασία του προϋπολογισμού και τις ετήσιες εκθέσεις το ποσοστό συμμόρφωσης είναι αρκετά υψηλό, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή φαίνεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα καθήκοντα του οργανισμού. Θεωρεί ότι η συμμόρφωση είναι περισσότερο προβληματική για τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών, όπου συνήθως δεν ικανοποιείται η απαίτηση να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου για το πολυετές πρόγραμμα. Παρατηρεί επιπλέον, ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ των κανονισμών που θεσπίστηκαν πριν από την κοινή προσέγγιση και εκείνων που θεσπίστηκαν ή αναθεωρήθηκαν μετά την έγκριση της κοινής προσέγγισης.

  Η κοινή προσέγγιση αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικής εξέτασης από το Κοινοβούλιο μέσα από το πρίσμα των προτάσεων της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση των εδρών δύο εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο οργανισμών[16]. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, δεδομένου ότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή των νέων εδρών των οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε επίσης ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού πρέπει να αναθεωρηθεί και να μην εφαρμόζεται πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον[17].

  Το Συμβούλιο δήλωσε σχετικά ότι λαμβάνει υπόψη το αίτημα του ΕΚ για αναθεώρηση, το συντομότερο δυνατόν, της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης του 2012 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ως πρώτο βήμα, καλεί την Επιτροπή να παράσχει, έως τον Απρίλιο του 2019, εμπεριστατωμένη ανάλυση της εφαρμογής της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης όσον αφορά την εγκατάσταση των αποκεντρωμένων οργανισμών. Η ανάλυση αυτή πρόκειται να χρησιμεύσει ως βάση για να αξιολογηθεί η μελλοντική πορεία σε ό,τι αφορά την έναρξη της διαδικασίας αυτής της αναθεώρησης.

  Κοινοβουλευτικός έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών

  Το Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγχει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς με διάφορους τρόπους:

  -  ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους οργανισμούς·

  -  ως αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

  -  μέσω του διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου των οργανισμών·

  -  μέσω της διαδικασίας διορισμού (ή απόλυσης) του εκτελεστικού διευθυντή·

  -  μέσω της διαβούλευσής του σχετικά με τα προγράμματα εργασίας·

  -  μέσω της υποβολής ετήσιων εκθέσεων·

  -  με άλλους τρόπους (επισκέψεις αντιπροσωπειών, ομάδες επαφής ή σύνδεσμοι, ανταλλαγές απόψεων, ακροάσεις, ενημερώσεις, παροχή πραγματογνωσίας)·

  Στη μελέτη της, η καθηγήτρια de Vos αναλύει τις διατάξεις που διέπουν τους κανονισμούς των οργανισμών σε σχέση με τους μηχανισμούς κοινοβουλευτικού ελέγχου[18]:

  -    όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στα διοικητικά συμβούλια[19], παρατηρεί ότι σε τρεις οργανισμούς υπάρχουν εκπρόσωποι του ΕΚ (EMA, EUIPO, GSA), ενώ σε επτά άλλους (ECHA, EEA, EFSA, EMCDDA, ETF, ACER, ECDC) υπάρχουν βουλευτές που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εμπειρογνώμονες ή συμφεροντούχοι)· στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, κανένα μέλος δεν ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  -    όσον αφορά τον διορισμό των εκτελεστικών διευθυντών[20], σημειώνει ότι απαιτείται η επιβεβαίωση του Κοινοβουλίου για τις τρεις εποπτικές αρχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ECON (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ, ΕΑΚΑΑ), ότι σε 15 περιπτώσεις ο υποψήφιος καλείται στο ΕΚ (BEREC, EASA, EASO, ECDC, ECHA, EFSA, EIGE, EMA, EMCDDA, ENISA, ETF, FRA, Frontex και EU-LISA), ενώ σε έξι περιπτώσεις ο υποψήφιος μπορεί να κληθεί. Σε 11 περιπτώσεις δεν υπάρχει συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  -    όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας[21], ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πολυετή προγράμματα εργασίας των 8 οργανισμών (CEPOL, EASA, ERA, Ευρωπόλ, FRA, FRONTEX, GSA, OHIM) ενώ ενημερώνεται σχετικά με τα πολυετή προγράμματα εργασίας 6 οργανισμών (ΕΑΤ, ECHA, ΕΑΑΕΣ, ELA, EMCDDA, ESMA)· μολονότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τους εν λόγω οργανισμούς, ζητείται η γνώμη του σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας των δύο οργανισμών (ENISA, Eurofound) και ενημερώνεται σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας εννέα οργανισμών (ACER, BEREC, EASO, EFCA, EFSA, EMA, EMSA, EU-LISA, SRB)· δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του ΕΚ στα προγράμματα εργασίας των οκτώ οργανισμών (CdT, Cedefop, ECDC, EEA, EIGE, EU-OSHA, EPPO, ETF) και δύο οργανισμοί δεν διαθέτουν διατάξεις σχετικά με τα προγράμματα εργασίας (ΚΓΦΠ, Eurojust)·

  -    Οι εντολές όλων των οργανισμών προβλέπουν την υποβολή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Για δύο οργανισμούς, οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει να υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις αρμόδιες επιτροπές του·

  -    σε τρεις περιπτώσεις, η απαλλαγή προβλέπεται να χορηγείται από εσωτερικά όργανα (αφορά τους πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς EUIPO, SRB και ΚΓΦΠ)[22].

  Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκείται ιδίως στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τόσο των ειδικευμένων στον τομέα πολιτικής των εν λόγω οργανισμών όσο και των επιτροπών BUDG και CONT, οι οποίες εξετάζουν όλους τους οργανισμούς στον βαθμό που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής.

  Ο εισηγητής σας απέστειλε ερωτηματολόγιο στις γραμματείες των επιτροπών, ζητώντας τους να απαντήσουν σχετικά με τα ακόλουθα:

  (1)    τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι επιτροπές σε νομοθετικά (καθήκοντα, αρμοδιότητες, δραστηριότητες, στόχοι, δομές, μηχανισμοί λογοδοσίας, μετεγκατάσταση), καθώς και σε διαδικασίες του προϋπολογισμού και της απαλλαγής κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, και ασκούν πολιτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών·

  (2)  τον τρόπο με τον οποίο έλαβαν υπόψη την κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση του 2012 για τις εν λόγω δραστηριότητες (εκτιμήσεις επιπτώσεων, ρήτρες λήξης ισχύος ή επανεξέτασης, έδρες οργανισμών, δομή και διακυβέρνηση των οργανισμών –δηλαδή διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστικός διευθυντής, επιστημονικές επιτροπές ή άλλα όργανα–, τη λειτουργία των οργανισμών –δηλαδή υπηρεσίες εκ μέρους της Επιτροπής, συγχώνευση οργανισμών, ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών, ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία– προγραμματισμός δραστηριοτήτων, πόροι και διαδικασίες των οργανισμών που συνδέονται με αυτές, καθώς επίσης λογοδοσία και έλεγχοι –δηλαδή ετήσια έκθεση, έλεγχοι, αξιολογήσεις– και διαφάνεια και σχέσεις με τους συμφεροντούχους)·

  (3)  (αποφάσεις πολιτικής), κατά πόσον, κατά την εξέταση του έργου των οργανισμών, οι επιτροπές εξετάζουν τις προθέσεις του υπευθύνου χάραξης πολιτικής και αν αυτές υλοποιούνται κατάλληλα·

  (4)  (επίτευξη αποτελεσμάτων) κατά πόσον οι επιτροπές αξιολογούν το έργο των οργανισμών στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

  (5)  (πολυπλοκότητα) κατά πόσον οι επιτροπές εξετάζουν τις επικαλύψεις ή τα κενά στο έργο των οργανισμών και εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι επιτροπές πιστεύουν ότι οι οργανισμοί έχουν υπερβεί την αποστολή τους ή δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

  Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης ελήφθησαν απαντήσεις από τις γραμματείες της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)· η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN), η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM), ενώ η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) (η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της) ανέφεραν ότι σκοπεύουν να ολοκληρώσουν σύντομα τις απαντήσεις τους.

  Η επιτροπή BUDG δήλωσε τα εξής:

  (1)    εξέδωσε γνωμοδοτήσεις στις νομοθετικές διαδικασίες όσον αφορά τους ιδρυτικούς κανονισμούς διαφόρων οργανισμών (ΕΑΤ, EIOPA, ESMA, ENISA, ACER, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EASO και CEPOL), όπου εξετάζονταν όλες οι πτυχές των κανονισμών· επιπλέον, οι οργανισμοί συζητούνται στους τριμερείς διαλόγους για τον προϋπολογισμό, κατά περίπτωση (σημείο 31 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία)· η επιτροπή BUDG ήταν η επικεφαλής επιτροπή που εκπροσώπησε το Κοινοβούλιο στη διοργανική ομάδα εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών και έδωσε συνέχεια στα συμπεράσματά της· η BUDG και η CONT είναι οι επικεφαλής επιτροπές που θα παρακολουθήσουν την αναθεώρηση του κανονισμού για το δημοσιονομικό πλαίσιο (ΔΚΠ) σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους· η BUDG είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού σχετικά με όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· ο Jens Geier (S&D) είναι ο μόνιμος εισηγητής της BUDG για τους οργανισμούς της ΕΕ· η BUDG ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες με το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ και με μεμονωμένους οργανισμούς της ΕΕ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και ζητεί να ενημερώνεται από αυτούς στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας· η BUDG καλεί το δίκτυο οργανισμών της ΕΕ, σε ετήσια βάση, για να συζητήσει τις σχετικές με τους οργανισμούς πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού·

  (2)    εξέτασε διάφορες πτυχές της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεών της και των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που ανήκουν στις αρμοδιότητες των ειδικών επιτροπών, όπως τα προγράμματα εργασίας και οι ετήσιες εκθέσεις των επιμέρους οργανισμών· ζήτησε την εκπόνηση μελέτης με θέμα Δυνητικά έσοδα από την επέκταση της πρακτικής χρεώσεων τελών από τους οργανισμούς της ΕΕ ενώ ο θεματικός τομέας της D οργάνωσε Ημερίδα για την εποπτεία και τους πόρους των μερικώς ή πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών στις 4.5.2017·

  (3)    απάντησε επίσης θετικά στις τρεις ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις, την υλοποίηση και την πολυπλοκότητα.

  Η CONT απάντησε ότι:

  (1)    συνέταξε γνωμοδότηση υπό μορφή τροπολογιών (άρθρο 53 (4)) σχετικά με τη μετεγκατάσταση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων· συμμετείχε στη διοργανική ομάδα εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών και την αναθεώρηση του κανονισμού για το δημοσιονομικό πλαίσιο· εκπονεί μία έκθεση για κάθε έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς συν μία οριζόντια έκθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η CONT οργανώνει σε ετήσια βάση ακρόαση με τέσσερις έως έξι εκτελεστικούς διευθυντές τον Δεκέμβριο/Ιανουάριο, εξετάζοντας επίσης τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, ωστόσο η CONT δεν οργανώνει ακροάσεις πριν από τον διορισμό τους· οργάνωσε αποστολές στην Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας·

  (2)    εξετάζει τις διάφορες πτυχές της κοινής προσέγγισης στις εκθέσεις της περί απαλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του καθορισμού της αμοιβής και της απλούστευσης. Όπως και η BUDG, δεν εξετάζει πτυχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ειδικών επιτροπών, όπως τα προγράμματα εργασίας·

  (3)    απάντησε επίσης ότι αξιολογεί τις τρεις ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις, την υλοποίηση και την πολυπλοκότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

  Η BUDG δήλωσε τα εξής:

  (1)    συμμετέχει στην εν εξελίξει επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, EIOPA, ESMA), καθώς και στην εξέταση μιας σειράς συναφών οδηγιών και κανονισμών για τους εν λόγω οργανισμούς· επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης· η ECON ενέκρινε έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών· καταρτίζει ετήσιες γνώμες για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού και την απαλλαγή (ΕΑΤ, EIOPA, ESMA)· όσον αφορά τις εξουσίες διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή άλλων οργάνων των οργανισμών, συνέταξε έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό ενός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και εξέφρασε τη γνώμη της σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου των τριών εποπτικών αρχών, μετά από σχετική ακρόαση· διεξάγει σε ετήσια βάση κοινή ανταλλαγή απόψεων με τους προέδρους της ΕΑΤ, της EIOPA, της ESMA και του SRB σχετικά με τα προγράμματα εργασίας και τις ετήσιες εκθέσεις· έχει διαρκή ανταλλαγή απόψεων με τον οργανισμό και αξιοποιεί συστηματικά τις απόψεις που της εκφράζει· ζητεί τακτικά ενημέρωση ή γνώμες· προβλέπει ειδικές χρονοθυρίδες ελέγχου σε επιτροπές για την ανταλλαγή απόψεων σε επιτροπή και πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές μεταξύ των ΕΕΑ και των εισηγητών/σκιωδών εισηγητών των διαφόρων φακέλων·

  (2)    έλαβε υπόψη τις διατάξεις της κοινής προσέγγισης στην έκθεσή της σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (εξέταση των ρυθμίσεων για την έδρα, καθώς και τις διάφορες πτυχές που συνδέονται με τη λειτουργία των οργανισμών)· εξετάζει τις διατάξεις σχετικά με τη δομή των οργανισμών και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη επανεξέτασης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΑΤ, EIOPA, ESA)· παρακολουθεί τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης,

  (3)    όλα τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την υλοποίηση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων διαβιβάζονται στα μέλη της ECON· στο πλαίσιο των χρονοθυρίδων ελέγχου στις συνεδριάσεις της επιτροπής ECON συζητούνται επιλεγμένα θέματα·

  (4)    η ECON δεν εξετάζει το έργο των οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

  (5)    υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ως προς το αν η EIOPA υπερβαίνει την εντολή της και ως προς το αν η ESMA και η ΕΑΤ ασκούν πλήρως την εντολή τους.

  Η ENVI αναφέρει ότι:

  (1)    συμμετείχε σε νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με τον ιδρυτικό κανονισμό του EMA, καθώς και σε προτάσεις για πρόσθετα καθήκοντα του ECHA (που απαιτούν πρόσθετα κονδύλια), του EEA και της EFSA· συνέταξε έκθεση σχετικά με την έδρα του EMA (προσωρινή συμφωνία που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2018 στην ολομέλεια)· συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τους ετήσιους προϋπολογισμούς των πέντε οργανισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ENVI (τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα οργανογράμματα, την επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού, την αύξηση του προϋπολογισμού), καθώς και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την απαλλαγή για τους πέντε οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ENVI· σύμφωνα με τους ιδρυτικούς κανονισμούς των οργανισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ENVI, το Κοινοβούλιο διορίζει (ECDC, ECHA, EEA, EMA), ή δίνει τη γνώμη του στο Συμβούλιο σχετικά με τον διορισμό (EFSA), ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εν λόγω οργανισμών –εκπροσώπους του ΕΚ, αλλά και επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Η γνώμη του Κοινοβουλίου ζητείται επίσης σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων ασθενών και κλινικών ιατρών (ΕΜΑ) ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η γνώμη του Κοινοβουλίου ζητείται επίσης σχετικά με τον διορισμό εκπροσώπων ασθενών και κλινικών ιατρών στις διάφορες επιστημονικές επιτροπές του ΕΜΑ[23]· επιπλέον, το άρθρο 2 του κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του EEA απαιτεί τον διορισμό ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλους του προεδρείου· διεξάγει συστηματικές ακροάσεις των ορισθέντων εκτελεστικών διευθυντών πριν από τον διορισμό τους· ορίζει έναν αρμόδιο επικοινωνίας ανά οργανισμό· η ENVI διοργανώνει ετήσια ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή κάθε οργανισμού, που καλύπτει τα προγράμματα εργασίας, τις εκθέσεις δραστηριοτήτων κ.λπ.· κάθε χρόνο, τα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου του EEA τα οποία διορίστηκαν από το Κοινοβούλιο εκπονούν σχέδια παρατηρήσεων στο σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασίας του EEA, τα οποία κατόπιν συμφωνούνται από τους συντονιστές της ENVI και κοινοποιούνται στον Οργανισμό· πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο επισκέψεις σε κάθε οργανισμό· όσον αφορά τις αιτήσεις ή τη χρήση πραγματογνωσίας, ζητήθηκε επιστημονική γνώμη από τον EFSA σχετικά με τις μέλισσες και την επικονίαση (2018)· στο πλαίσιο έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή, ζητήθηκε έκθεση από τον EEA, τον EMA και τον EFSA, ενώ διοργανώθηκαν συνεδριάσεις με τον εισηγητή· οι εκθέσεις του EEA χρησιμοποιούνται τακτικά για την τρέχουσα νομοθεσία και τις εκθέσεις εφαρμογής· παραδείγματα ανταλλαγής απόψεων σε επιτροπή αφορούν το ECDC[24] και τον EFSA[25]· οι ECHA, EMA ή EEA μπορούν επίσης να καλούνται από την επιτροπή να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με συγκεκριμένους φακέλους τομεακής πολιτικής· όσον αφορά τις ενημερώσεις των εισηγητών, αναφέρονται ως παραδείγματα η μικροβιακή αντοχή και τα νέα τρόφιμα·

  (2)    Οι οργανισμοί που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ENVI δημιουργήθηκαν πριν από την κοινή δήλωση του 2012, ωστόσο μετά από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Συμβούλιο για την επιλογή της νέας έδρας του EMA και τη λήψη απόφασης με κλήρωση, η ENVI κατήγγειλε την κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση που επισυνάπτεται σε αυτήν και ζήτησε τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον τόπο και τη μετεγκατάσταση των οργανισμών και των φορέων, δεδομένων των προνομίων του ως συννομοθέτη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (η θέση αυτή υποστηρίχθηκε στην ολομέλεια τον Μάρτιο του 2018)· στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο συνέστησε η συμφωνία για την έδρα να περιλαμβάνει λεπτομερές πλαίσιο για την εγκατάσταση του Οργανισμού με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας και την παροχή σαφήνειας στα μέλη του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια· όσον αφορά την πρόταση για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ στην τροφική αλυσίδα, η πρόταση τροποποιεί κυρίως τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη διάρκεια της θητείας των μελών του· η πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ στην τροφική αλυσίδα (2018/0088 (COD)) τροποποιεί επίσης τη διαδικασία διορισμού των εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων·

  (3)    όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις και (4) την επίτευξη αποτελεσμάτων, η ENVI εξετάζει την υλοποίηση στο πλαίσιο ειδικών προτάσεων ψηφίσματος, εξαμηνιαίων επισκέψεων αντιπροσωπειών, εκθέσεων εφαρμογής ή ενδιάμεσων επανεξετάσεων συγκεκριμένων προγραμμάτων· η ENVI δεν χρησιμοποιεί κριτήρια αποτυχίας/επιτυχίας. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα (5), η ENVI εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών, για παράδειγμα όσον αφορά τα χημικά δεδομένα.

  Η ITRE γνωστοποίησε ότι:

  (1)    συμμετέχει σε αναθεωρήσεις των ιδρυτικών κανονισμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), της GNNS (για την ανάθεση νέων καθηκόντων και «ισχυρότερης θέσης»), στον ENISA (καθήκοντα, διάρκεια, διακυβέρνηση), στον BEREC (δομή)· δεν γνωμοδοτεί στη διαδικασία απαλλαγής, αλλά υπάρχουν επανειλημμένα αιτήματα της επιτροπής ITRE στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού για τη χορήγηση επαρκών πόρων στον ACER· συμμετέχει στον διορισμό των εκπροσώπων του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο· δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ακροάσεις με διορισμένους εκτελεστικούς διευθυντές πριν από το διορισμό τους, αλλά γίνονται τακτικές επαφές με εκπροσώπους του Οργανισμού που παρίστανται επίσης σε συνεδριάσεις της επιτροπής ITRE· δεν υπάρχουν μόνιμοι εισηγητές, αλλά στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου ιδρύθηκε άτυπη ομάδα επαφής του ACER αποτελούμενη από βουλευτές του ΕΚ από διάφορες πολιτικές ομάδες· υπάρχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες και τις προκλήσεις του ACER· πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με τους οργανισμούς σχετικά με τα προγράμματα εργασίας· παρέχονται στους συντονιστές πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις δραστηριοτήτων, τα δε ενημερωτικά δελτία της ITRE περιέχουν επίσης πληροφορίες για τους οργανισμούς· πραγματοποιούνται επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία ανά διετία· η ITRE χρησιμοποιεί εκθέσεις, μελέτες και επιστημονικές γνώμες των οργανισμών, ενώ εκπρόσωποί του καλούνται στις ακροάσεις που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Οργανισμού (για τον ACER: ετήσια παρουσίαση εκθέσεων παρακολούθησης της αγοράς ενέργειας)

  (2)    η ITRE ασχολείται με όλες τις πτυχές της κοινής προσέγγισης στο πλαίσιο της αναθεώρησης των νέων κανονισμών (επί του παρόντος σε εξέλιξη). Πραγματοποιούνται τακτικές παρουσιάσεις και ακροάσεις στην επιτροπή, σχετικά με τα πολυετή προγράμματα εργασίας, ενώ οι ετήσιες εκθέσεις αποστέλλονται στους συντονιστές·

  (3)    όσον αφορά το ζήτημα των αποφάσεων πολιτικής, γίνονται τακτικές επαφές με τους εκπροσώπους του Οργανισμού, οι οποίοι παρίστανται και σε συνεδριάσεις της ITRE·

  (4)    όσον αφορά το θέμα της επίτευξης αποτελεσμάτων, γίνονται τακτικές επαφές με τους εκπροσώπους του Οργανισμού, οι οποίοι παρίστανται και σε συνεδριάσεις της ITRE, και τα ζητήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης των νέων κανονισμών (επί του παρόντος σε εξέλιξη)·

  (5)    όσον αφορά το θέμα της πολυπλοκότητας, τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης των νέων κανονισμών (επί του παρόντος σε εξέλιξη).

  Η TRAN υπέβαλε τρεις χωριστές απαντήσεις για τους τρεις οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της:

  (1)

  -  ο ιδρυτικός κανονισμός του EMSA αναθεωρήθηκε το 2016· πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον οργανισμό αυτό το 2015 και το 2018· έχουν γίνει τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή κατά τα τελευταία έτη, όπου συζητήθηκαν επίσης τα ετήσια προγράμματα εργασίας·

  -    όσον αφορά τον ERA: ο ρόλος του Οργανισμού διευρύνθηκε με την έγκριση της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους· επίσης, θεσπίστηκαν διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστικό συμβούλιο. Η ITRE γνωμοδοτεί σχετικά με την απαλλαγή· το 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Οργανισμό· γίνονται ειδικές διαβουλεύσεις από επιμέρους εισηγητές/υπαλλήλους σχετικά με τα προϊόντα πραγματογνωσίας του οργανισμού· πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του ERA το 2015·

  -    όσον αφορά τον EASA: ο ιδρυτικός κανονισμός του 2002 αναθεωρήθηκε το 2018, με πλήρη επανεξέταση της δομής των προηγούμενων κανονισμών που βασίζονταν σε εξουσιοδοτήσεις (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις) και προστέθηκαν αρμοδιότητες· δεν υπάρχει μόνιμος εισηγητής· πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον οργανισμό αυτό το 2015 και το 2018· γίνονται ειδικές διαβουλεύσεις από επιμέρους εισηγητές/υπαλλήλους σχετικά με τα προϊόντα πραγματογνωσίας του οργανισμού· το 2015 και το 2016 έγιναν ανταλλαγές απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του EASA σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας πτήσεων·

  (2)

    -  όσον αφορά τον EMSA: στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέδωσαν το 2014 κανονισμό σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου·

  -    όσον αφορά τον ERA: η TRAN εξετάζει τα ετήσια προγράμματα εργασίας κατά την ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή· όσον αφορά τη σύνδεση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων, ο εκτελεστικός διευθυντής έθεσε ζητήματα σχετικά με ανεπαρκή χρηματοδότηση·

  -    όσον αφορά τον EASA: στον νέο κανονισμό για τον EASA, υπάρχει ειδική διάταξη σχετικά με τη συμφωνία για την έδρα.

  Η AGRI αναφέρει ότι:

  (1)    η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, που εγκρίθηκε το 2014, οδήγησε στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα· η AGRI διατύπωσε γνώμη στη διαδικασία για κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ στην τροφική αλυσίδα όσον αφορά τις δραστηριότητες του EFSA (ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους, διαφάνεια των μελετών), καθώς και τις δομές διακυβέρνησης, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν από την επιτροπή· η AGRI ψηφίζει τακτικά τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, για να αποκαταστήσει τυχόν περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό των οργανισμών, οι οποίες αφορούν την AGRI (π.χ. EFSA, CHAFEA)· η AGRI υπέβαλε αίτημα για δύο επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από τον EFSA, σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των κουνελιών που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος στην Ευρώπη (σε εξέλιξη)· όσον αφορά τις ανταλλαγές απόψεων στην επιτροπή, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών παρουσίασε το έργο του οργανισμού το 2016, έγινε παρουσίαση από εκπρόσωπο της EFSA σε ακρόαση με θέμα «Κλωνοποίηση ζώων για κτηνοτροφικούς σκοπούς» το 2015 (κοινή ακρόαση με την ENVI, με εμπειρογνώμονα που προτάθηκε από την ENVI) και έγιναν επίσης παρουσιάσεις από τον EFSA και τον ECHA σε ακρόαση με θέμα «Τα έγγραφα της Monsanto και η γλυφοσάτη» (κοινή ακρόαση με την ENVI, με εμπειρογνώμονες που προτάθηκαν από την ENVI)·

  Η CULT δήλωσε τα εξής:

  (1)   γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και της διαδικασίας απαλλαγής για το CdT· ανταλλάσσει πληροφορίες και απόψεις με το CdT σχετικά με τις δραστηριότητές του·

  (2)   οι εσωτερικοί έλεγχοι από την Επιτροπή και, σε ορισμένο βαθμό, οι αξιολογήσεις, λαμβάνονται υπόψη στις γνωμοδοτήσεις της CULT σχετικά με την απαλλαγή·

  η CULT αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες που διεξάγει σε σχέση με τον EACEA (εκτελεστικός οργανισμός) και αναφέρει στο πλαίσιο αυτό ότι έχει ανταλλαγές για τα ετήσια προγράμματα εργασίας με τις αρμόδιες ΓΔ της Επιτροπής και ότι επισκέφθηκε τον EACEA για παρουσίαση των δραστηριοτήτων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» το 2016. Ο εισηγητής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είχε συναντήσεις με τον EACEA σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων· έδωσε επίσης ορισμένες συστάσεις στον EACEA στην έκθεση εφαρμογής σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τη διαφάνεια και τις σχέσεις με τους συμφεροντούχους· όσον αφορά το θέμα της υλοποίησης, αναφέρει ότι, σε κάποιο βαθμό, το έργο του EACEA για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» αξιολογήθηκε στην έκθεση εφαρμογής και διατυπώθηκαν ορισμένες συστάσεις.

  Η FEMM γνωστοποίησε ότι:

  (1)   συμμετέχει στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και της απαλλαγής· ορίζει δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη του σώματος εμπειρογνωμόνων του EIGE· έχει ανταλλαγή απόψεων με τους οργανισμούς σχετικά με τα προγράμματα εργασίας· επισκέφθηκε οργανισμούς το 2015 και το 2018· χρησιμοποιεί προϊόντα πραγματογνωσίας του οργανισμού, ζητεί ενημέρωση ή γνωμοδοτήσεις και έχει διεξάγει απόψεων στην επιτροπή·

  (2)   γνωμοδοτεί σχετικά με τα πολυετή προγράμματα εργασίας, ενώ γίνονται επίσης παρουσιάσεις των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας·

  (3)   όσον αφορά το ερώτημα (5) σχετικά με την πολυπλοκότητα, αναφέρει ότι για την FEMM είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν οι αρμοδιότητες του EIGE σε σχέση με την αρμοδιότητα του FRA. Η FEMM θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί ένας οργανισμός αποκλειστικά αφιερωμένος στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων.

  Κύρια πορίσματα

  •  Μολονότι δεν υπάρχει γενικός ορισμός των οργανισμών της ΕΕ ούτε σαφής περιγραφή των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων τους, από θεσμική άποψη οι οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Ανταποκρίνονται στην ανάγκη για μεγαλύτερη ομοιομορφία στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ από τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την παροχή ενός μοντέλου πιο άμεσης διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα οδηγήσει σε μια πολυμορφοποίηση του εκτελεστικού σκέλους της ΕΕ[26].

  •  Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρητή νομική βάση για τη δημιουργία οργανισμών ούτε γενικός ορισμός ή περιγραφή των οργανισμών και των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους ούτε στο άρθρο 13 ΣΕΕ ούτε στο σύστημα εξουσιοδότησης που ορίζεται στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ, ενδέχεται να οφείλεται σε έλλειψη ενιαίας άποψης όσον αφορά το εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ, ή στην ποικιλία καθηκόντων που καλούνται να εκτελέσουν οι οργανισμοί. Ωστόσο, οι οργανισμοί δεν λειτουργούν σε νομικό κενό. Δημιουργήθηκαν σκοπίμως από τον νομοθέτη της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας βάσει διαφόρων διατάξεων των Συνθηκών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει επίσημα το εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ, με την επίσημη ένταξη των οργανισμών της ΕΕ στις Συνθήκες[27]. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε οργανισμούς δεν είναι απεριόριστη, πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικές εγγυήσεις που ορίζονται από τις Συνθήκες, να σέβεται τη θεσμική ισορροπία και να προστατεύει τα συμφέροντα του ατόμου εντός της ΕΕ. Ωστόσο, θα μπορούσε να εξεταστεί η καλύτερη διάκριση και κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδών οργανισμών και των μηχανισμών λογοδοσίας τους. Επιπλέον, εάν και όταν υπάρξει ευκαιρία τροποποίησης της Συνθήκης, θα μπορούσε να εξεταστεί με ποιο τρόπο μπορούν οι οργανισμοί να κατοχυρωθούν ακόμη καλύτερα στις Συνθήκες (π.χ. σε σχέση με το άρθρο 13 ΣΕΕ και τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ).

  •  Στις Συνθήκες, στους ιδρυτικούς κανονισμούς, στη νομολογία του Δικαστηρίου (ιδίως στο δόγμα Meroni) και στην κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση περιλαμβάνονται μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των οργανισμών (π.χ. διαφάνεια, δικαστικός έλεγχος). Η έγκριση των προϋπολογισμών τους εξαρτάται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από την έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και οι οργανισμοί υπόκεινται κατά κανόνα σε απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με εξαίρεση τους πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς). Ο εν λόγω συνδυασμός κανόνων και κανονισμών, αν και ίσως δεν είναι τόσο πλήρης όσο θα μπορούσε να είναι, πρόσφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πλαίσιο για την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων του. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ασκούν ενεργά τα ελεγκτικά τους καθήκοντα, παρά την ποικιλία των διατάξεων. Ενώ οι ειδικές επιτροπές ελέγχουν τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, οι επιτροπές BUDG και CONT ελέγχουν όλους τους οργανισμούς και έχουν επίσης αποκτήσει πείρα και μια γενική αντίληψη των οργανισμών μέσω του έργου τους στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη λογοδοσία των οργανισμών στις διάφορες δραστηριότητές τους και τις δομές διακυβέρνησής τους. Για το μέλλον, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα ετήσιας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των οργανισμών.

  •  Η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση του 2012 παρέχουν ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο για τους οργανισμούς, η υλοποίηση του οποίου παρουσιάζει ετερόκλητη εικόνα. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα πολύ διαφορετικά καθήκοντα και λειτουργίες που επιτελούν οι οργανισμοί, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου. Ωστόσο, θα μπορούσαν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον εξορθολογισμό ορισμένων διατάξεων των ιδρυτικών κανονισμών, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων ειδών οργανισμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ανά κατηγορία ανάλογα με τη φύση και τα καθήκοντά τους. Από την άποψη αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη μια διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της κοινής προσέγγισης σε όλες τις πτυχές της, με λεπτομερή αναλυτικά έγγραφα, παρόμοια με εκείνα που υποβλήθηκαν το 2010.

  •  Οι οργανισμοί απασχολούν πάνω από 9.000 ανθρώπους. Το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ, με τα επιμέρους δίκτυα, τις ομάδες εργασίας και τη θεματική συνεργασία σε συνεργατικούς σχηματισμούς, είναι ένα φόρουμ συντονισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών, την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κοινές θέσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την αποφυγή επικαλύψεων, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την ενθάρρυνση της κοινής χρήσης των υπηρεσιών και την προσέγγιση των οργανισμών με τους πολίτες της ΕΕ.

  •  Οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των αυξανόμενων καθηκόντων τους και να είναι σε θέση να προσελκύσουν το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε χώρα υποδοχής όπου βρίσκονται.

  • [1]  Link to study
  • [2]  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_el#type-of-agencies
  • [3]  Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (EASA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Επιχειρησιακή Διαχείριση (EU-LISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), Eurojust, Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), European Boarder and Coast Guard (FRONTEX) , Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ).
   Σημειώστε ότι η EASO είναι καταχωρημένη στον χάρτη αλλά δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο σε αυτή τη σελίδα.
  • [4]  COM (2018) 131 final.
  • [5]  Tο Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ αριθμεί 37 αποκεντρωμένους οργανισμούς και 8 κοινές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 23 κράτη μέλη.
  • [6]  Σελίδα 15-16 και παράρτημα 1 της μελέτης, αναδιαταγμένα εδώ· ορισμένοι οργανισμοί εκτελούν καθήκοντα σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
  • [7]  Παράρτημα 1 της μελέτης
  • [8]  Για παράδειγμα, η GSA, η οποία θεωρείται αποκεντρωμένος οργανισμός, προηγήθηκε της κοινής επιχείρησης GALILEO (GJU), η οποία συστάθηκε στα τέλη Μαΐου 2002 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για τη διαχείριση της φάσης ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO, και μέρος του προϋπολογισμού και των σχετικών καθηκόντων του GSA μπορεί να φαίνεται να εμπίπτει μάλλον στην αρμοδιότητα ενός εκτελεστικού οργανισμού. Η επιτροπή ITRE σημείωσε ότι υπάρχει νέα πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων βιομηχανικής τεχνολογίας και έρευνας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και για το Δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που ανακοινώθηκε στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 και δεν εμπίπτει σαφώς στην καθιερωμένη δομή των αποκεντρωμένων οργανισμών, των εκτελεστικών οργανισμών και των κοινών επιχειρήσεων, αλλά περιέχει στοιχεία και των τριών. Η υπηρεσία του BEREC είναι ένα άλλο παράδειγμα οργανισμού με διττή δομή. Η ΕΑΑ λαμβάνει μέρος του προϋπολογισμού της που σχετίζεται με τα καθήκοντα τα οποία περιγράφονται στην εντολή της μέσω της συμμετοχής της σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού μέρους του προϋπολογισμού της Ένωσης.
  • [9]  Βλ. παράρτημα 2 της μελέτης. Εκτός από το άρθρο 352 ΣΛΕΕ, το άρθρο 114 ΣΛΕΕ έχει επίσης χρησιμοποιηθεί αρκετά συχνά.
  • [10]  Υπόθεση C-270/12, UK κατά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΕΕ C 273 της 8.9.2012, σ. 3-3.
  • [11]  Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 7/14, Λουξεμβούργο, 22 Ιανουαρίου 2014.
   Απόφαση στην υπόθεση C-270/12 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
  • [12]  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf
  • [13]  COM(2005)59
  • [14]  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_el
  • [15]  Κεφάλαιο 12 της μελέτης
  • [16]  COM(2017)0735 και COM(2017)0734.
  • [17]  Βλ. τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο νομοθετικό του ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (P8_TA (2018) 0427).
  • [18]  Κεφάλαιο 11, σελίδα 41 και εξής, παράρτημα 5
  • [19]  Η κοινή προσέγγιση (παράγραφος 10) προβλέπει ότι, εκτός από έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον μέλη οριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους των συμφεροντούχων.
  • [20]  Η κοινή προσέγγιση δεν προβλέπει ρόλο εν προκειμένω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να προσέρχονται στις ακροάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
  • [21]  Η κοινή προσέγγιση προβλέπει ότι θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πολυετή προγράμματα εργασίας και να ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
  • [22]  Η κοινή προσέγγιση (παράγραφος 58) προβλέπει για πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς ότι ναι μεν δεν υπόκεινται σε απαλλαγή κατά την έννοια της ΣΛΕΕ, αλλά θα πρέπει να διερευνηθούν λύσεις για το θέμα αυτό, π.χ. να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις τους.
  • [23]  Π.χ. Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών, Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, Παιδιατρική Επιτροπή.
  • [24]  για τη νόσο του Lyme στις 1 Φεβρουαρίου 2018 και για τον ιό Ζίκα στις 25 Απριλίου 2017
  • [25]  Η EFSA συμμετείχε στη δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε για το glyphosate στις 11-12 Οκτωβρίου 2017· διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων με την EFSA σχετικά με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από ΓΤΟ στις 11 Οκτωβρίου 2017 και ανταλλαγή απόψεων με την EFSA σχετικά με τα φυτικά έλαια στις 4 Μαΐου 2017·
  • [26]  Βλ. κεφάλαιο 2 της μελέτης
  • [27]  Βλ. κεφάλαια 5, 7 και 8 της μελέτης

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών

  (2018/2114(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τους οργανισμούς, και ιδίως τα άρθρα 5 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και τα άρθρα 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τα άρθρα του 41, 42, 43, 51 και 52,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012, και την κοινή προσέγγιση που επισυνάπτεται σε αυτήν,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0055/2019),

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ασκώντας ευρεία ποικιλία καθηκόντων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, όπως η δημιουργία δικτύων ή η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου των οργανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί έχουν επίσης καθιερώσει τη μεταξύ τους συνεργασία μέσω του δικτύου οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι γενικά καλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ είναι ο μόνος οργανισμός που υπόκειται σε έλεγχο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα εθνικά κοινοβούλια, μέσω της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί έχουν συσταθεί και εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, καθένας χωριστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει επίσημα το εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ, με την επίσημη ένταξη των οργανισμών της ΕΕ στις Συνθήκες·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί λογοδοτούν πρωτίστως στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων που διέπουν τους εν λόγω οργανισμούς και, στη συνέχεια, την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της εκτελεστικής εξουσίας της Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ελέγχου του Κοινοβουλίου επί της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 ΣΕΕ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες δεν περιλαμβάνουν ορισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών ούτε γενική περιγραφή των εξουσιών που μπορούν να ανατεθούν σε οργανισμούς·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι οργανισμοί έχουν νομική βάση δυνάμει του άρθρο 352 της ΣΛΕΕ και άλλοι δημιουργούνται με συγκεκριμένη τομεακή νομική βάση·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση του 2012 είναι το αποτέλεσμα των εργασιών μιας διοργανικής ομάδας εργασίας για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, που συστάθηκε από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ είχε προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής το 2005, για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, η οποία δεν έλαβε την αναγκαία υποστήριξη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή προσέγγιση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη δομή και τη διακυβέρνηση των οργανισμών, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία τους, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων, τις δημοσιονομικές διαδικασίες, τη λογοδοσία, τους ελέγχους και τη διαφάνεια, οι οποίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των αποκεντρωμένων οργανισμών·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γενικά θετική εκτίμηση, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιστασιακή δυσπιστία όσον αφορά τις επιστημονικές και τεχνικές γνώμες τους·

  Κύριες παρατηρήσεις

  1.  σημειώνει ότι οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των οργανισμών ενσωματώνονται στις Συνθήκες, στους ιδρυτικούς κανονισμούς των οργανισμών, στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και στην κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση· τονίζει ότι, μέσω της ανάθεσης εξουσιών, το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσίες ελέγχου έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών, οι οποίες, ωστόσο, δεν ορίζονται λεπτομερώς στις Συνθήκες· επισημαίνει, εν προκειμένω, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε ένα δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο·

  2.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο ελέγχει τους οργανισμούς με διάφορους τρόπους:

  -  ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους οργανισμούς·

  -  ως αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

  -  μέσω του διορισμού μελών στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών·

  -  μέσω της διαδικασίας διορισμού (ή απόλυσης) του εκτελεστικού διευθυντή·

  -  μέσω της διαβούλευσής του σχετικά με τα προγράμματα εργασίας·

  -  μέσω της υποβολής ετήσιων εκθέσεων·

  -   με άλλες μεθόδους (επισκέψεις αντιπροσωπειών, ομάδες επαφής ή σύνδεσμοι, ανταλλαγές απόψεων, ακροάσεις, ενημερώσεις, παροχή πραγματογνωσίας)·

  3.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις στους ιδρυτικούς κανονισμούς διαφέρουν σε διαφορετικό βαθμό από τους μηχανισμούς λογοδοσίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου που ορίζονται στην κοινή προσέγγιση, γεγονός που μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα πολύ διαφορετικά καθήκοντα και λειτουργίες που επιτελούν οι οργανισμοί·

  4.  παρατηρεί ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ασκούν ενεργά τα ελεγκτικά τους καθήκοντα, παρά την ποικιλία των διατάξεων στους ιδρυτικούς κανονισμούς·

  5.  αναγνωρίζει την εφαρμογή από τους οργανισμούς της Ένωσης της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης και του σχετικού χάρτη πορείας· τονίζει, ειδικότερα, τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (IIWG), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 2018· σημειώνει ότι, με τη επακόλουθη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2018, το έργο της IIWG θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί·

  Συστάσεις

  6.  θεωρεί ότι θα μπορούσαν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον εξορθολογισμό ορισμένων διατάξεων των ιδρυτικών κανονισμών των οργανισμών όσον αφορά τους μηχανισμούς διακυβέρνησής τους και λογοδοσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων οργανισμών που υπάρχουν σήμερα, και με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανισμών· επισημαίνει ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει επίσης να εξετάζονται στις εκτιμήσεις αντικτύπου όποτε προτείνεται η ίδρυση ενός οργανισμού· υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν έναν βαθμό οργανωτικής ευελιξίας, προκειμένου να προσαρμόζονται καλύτερα στα σχεδιαζόμενα καθήκοντα και στις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους· χαιρετίζει την βασισμένη σε τομείς και διατομεακή εσωτερική οργάνωση οργανισμών με παρεμφερείς αρμοδιότητες·

  7.  ζητεί, συνεπώς, τη διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της κοινής προσέγγισης σε όλες τις πτυχές της, με λεπτομερή αναλυτικά έγγραφα παρόμοια με εκείνα που παρήχθησαν το 2010, όπου να δίνεται έμφαση στις πτυχές που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, στην οποία να επανεξετάζεται ιδίως η συμβατότητα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις εξουσίες συναπόφασης και ελέγχου του Κοινοβουλίου, και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η ανάγκη να υπάρχει ευελιξία λόγω του διαφορετικού τοπίου των αποκεντρωμένων οργανισμών·

  8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, αν και κύριος εγγυητής της αρχής της δημοκρατίας στην ΕΕ, δεν συμμετείχε πλήρως στη διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του EMA και της ΕΑΤ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του για την ταχύτερη δυνατή αναθεώρηση της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης του 2012, ενώ υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση του Συμβουλίου να προβεί στην αναθεώρησή της, καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος Απριλίου του 2019, σε βάθος ανάλυση της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των αποκεντρωμένων οργανισμών·

  9.  τονίζει ότι ο τόπος εγκατάστασης ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζει την άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων του, τη δομή διακυβέρνησής του, τη λειτουργία του κύριου οργανισμού του ή την κύρια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του·

  10.  προσδοκά ότι στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης οργανισμών θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συστηματική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε ολόκληρη τη νομοθετική διαδικασία, σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με διαφανή τρόπο· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προέβησαν, στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 20161α, σε δέσμευση για ειλικρινή και διαφανή συνεργασία, και ότι στη συμφωνία δίνεται έμφαση στην αρχή της ισότητας των συννομοθετών, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· υπογραμμίζει την αξία της βελτιωμένης ανταλλαγής πληροφοριών, από τα αρχικά στάδια των μελλοντικών διαδικασιών για την έδρα των οργανισμών, δεδομένου ότι αυτή η έγκαιρη ανταλλαγή θα διευκόλυνε τα τρία θεσμικά όργανα να ασκούν τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους·

  11.  πιστεύει ότι η απόφαση σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ενός οργανισμού έχει μεγάλη σημασία και θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως η προσβασιμότητα, οι διοικητικές συνέργειες και η εγγύτητα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή απόφαση·

  12.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συστάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών, να υποβάλει ταχέως αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας συνεκτική προσέγγιση για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τις προκύπτουσες δαπάνες· ζητεί να ληφθούν σημαντικά μέτρα με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, εάν και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο·

  13.  προτείνει, να εξεταστεί εκ νέου, με βάση επανεξέταση της κοινής προσέγγισης, η σκοπιμότητα της σύναψης διοργανικής συμφωνίας για τους οργανισμούς, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την αναθεώρηση ανά πενταετία των αρχών που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία των οργανισμών, με βάση την πραγματογνωσία ομάδας διακεκριμένων προσωπικοτήτων·

  14.  θεωρεί ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαδικασίες συναπόφασης και να καλύπτει επίσης τη σχέση μεταξύ ενός οργανισμού και των θεσμών του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, καθώς και μέτρα διαφάνειας, διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των μελών των διοικητικών και συμβουλευτικών οργάνων, όπως επίσης την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες των οργανισμών·

  15.  πιστεύει ότι, κατά την κατάρτιση μιας τέτοιας διοργανικής συμφωνίας, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας, τη βελτίωση της λογοδοσίας των οργανισμών της Ένωσης και την ενίσχυση του συστήματος υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο, όπως:

  - καθορισμός προθεσμίας για την απάντηση των οργανισμών στις ερωτήσεις που τους απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο·

  - λήψη μέτρων για την ανταλλαγή ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών και τη διαβούλευση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, εφόσον απαιτείται·

  - εξέταση του κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ή όχι συγκεκριμένος αριθμός μελών των αντίστοιχων διοικητικών συμβουλίων που διορίζονται από το Κοινοβούλιο·

  - αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας της συμμετοχής εκπροσώπων/παρατηρητών του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων των εποπτικών αρχών και των ομάδων συμφεροντούχων·

  - εξορθολογισμός της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας των οργανισμών·

  - εξορθολογισμός και εναρμόνιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τους οριστικούς λογαριασμούς·

  - λεπτομερής ενημέρωση του Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση των συστάσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής («εκθέσεις επακολούθησης») και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  16.  θεωρεί, επιπλέον, ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εποπτεία της διακυβέρνησης των αποκεντρωμένων οργανισμών θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά με τη σύσταση μιας ειδικευμένης μονάδας εντός του Κοινοβουλίου, επιφορτισμένης με το καθήκον του διαρκούς οριζόντιου ελέγχου της διακυβέρνησης των εν λόγω οργανισμών, στη βάση ειλικρινούς και αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας και αξιών· προτείνει, επιπλέον, την ενίσχυση της συνεργασίας με τη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου και την αναθεώρηση των κανόνων για τις αποστολές σε οργανισμούς, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση των τακτικών επαφών μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των οργανισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·

  17.  προτείνει, στο πλαίσιο της πενταετούς επανεξέτασης, να διεξάγει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, βάσει και επιπλέον των δραστηριοτήτων ελέγχου που διεξάγουν οι επιτροπές του Κοινοβουλίου στους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ετήσια συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των οργανισμών, ακολουθούμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και/ή αναγκαίο, από συζήτηση στην ολομέλεια, προκειμένου να διευκολυνθεί ένα ισχυρότερο και περισσότερο διαρθρωμένο σύστημα ελέγχου των δραστηριοτήτων των οργανισμών μέσα στο Κοινοβούλιο· προτείνει, επιπλέον, δεδομένου του ρόλου των οργανισμών ως διαμεσολαβητών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, μια περίοδο διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια σε περίπτωση που τα τελευταία επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε παρέμβαση επί του θέματος·

  18.  θεωρεί ότι οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της βελτίωσης της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα σχέδια προτάσεών τους για τις πράξεις δευτερογενούς και τριτογενούς δικαίου, εφόσον το επιτρέπει ο τομέας του οργανισμού· προτείνει να υπόκεινται οι οργανισμοί στους ίδιους κανόνες διαφάνειας με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και υποχρεώσεων σε σχέση με τους εκπροσώπους συμφερόντων·

  19.  τονίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να επιτελούν με προσοχή τα καθήκοντά τους και να ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές που τους έχουν δοθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο ασκούνται πλήρως και εμπροθέσμως· φρονεί ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει απαρεγκλίτως να διέπονται από διαφάνεια κατά την άσκηση των εντολών τους·

  20.  προτείνει να μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι οργανισμοί μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις για τα τρέχοντα υπό συζήτηση θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·

  21.  πιστεύει επίσης ότι, σε περίπτωση μελλοντικών αλλαγών στις Συνθήκες, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να κατοχυρωθούν ακόμη περισσότερο στις Συνθήκες, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα 13 και 14 ΣΕΕ και τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ, με την προσθήκη σαφούς ορισμού των διαφόρων ειδών οργανισμών, καθορισμού των εξουσιών που τους εκχωρούνται, και γενικών αρχών που να εγγυώνται την υπαγωγή τους σε κοινοβουλευτικό έλεγχο·

  Θέματα προϋπολογισμού

  22.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση από τα τέλη των οργανισμών ανέρχεται σήμερα σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, γεγονός που μπορεί να μετριάσει την πίεση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των οργανισμών στις περιπτώσεις όπου το επιτρέπει το επιχειρηματικό μοντέλο· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν εάν οι οργανισμοί αναγκαστούν να βασιστούν σε εισφορές μελών ως κύρια πηγή εσόδων τους· επιμένει ότι πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα διασφάλισης ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων·

  23.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νέες προτεραιότητες για το κλίμα, τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ, όπως επίσης τα καθήκοντα που ανατίθενται σε συγκεκριμένους οργανισμούς για την εφαρμογή αυτού του ΠΔΠ·

  24.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως, όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν πολλές ομοιότητες, οι ενιαίες προσεγγίσεις αποδείχθηκαν επιζήμιες για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων οργανισμών· θεωρεί ότι ο στόχος μείωσης κατά 5% του προσωπικού και η καθιέρωση δεξαμενής για την ανακατανομή προσωπικού μεταξύ των οργανισμών αποτελούν εφάπαξ ενέργεια· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να αντιταχθεί σε κάθε παρόμοια προσέγγιση στο μέλλον·

  25.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού λόγω των συνθηκών απασχόλησης· πιστεύει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· ζητεί επομένως να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων·

  26.  επισημαίνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της κοινοχρησίας υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, π.χ. μέσω της δημιουργίας κοινής διαδικτυακής πύλης για τις δημόσιες συμβάσεις· ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων κοινοχρησίας υπηρεσιών είτε μεταξύ των ίδιων των οργανισμών είτε μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών, με σκοπό τη δημιουργία νέων συνεργειών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων· πιστεύει ότι, όπου είναι σκόπιμο, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική αποδοτικότητα μέσω στενής συνεργασίας, στις διοικητικές υπηρεσίες στήριξης και διαχείρισης εγκαταστάσεων, μεταξύ φορέων και οργανισμών της Ένωσης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση·

  27.  επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό των στόχων του Οργανισμού και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του· ζητεί να εφαρμοστεί θεματική προσέγγιση στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσων αφορά τα καθήκοντα των οργανισμών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων, ιδίως στην περίπτωση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα πολιτικής·

  28.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις είναι δυσανάλογες για τους οργανισμούς που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ένα ορισμένο μέγεθος· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι ισχύουσες διοικητικές απαιτήσεις είναι ανάλογες με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους όλων των οργανισμών.

  29.  υπενθυμίζει ότι η νομοθετική διαδικασία οδηγεί σε τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ενημερωμένες δημοσιονομικές καταστάσεις καθίστανται κατά κανόνα διαθέσιμες στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, και τούτο όχι πάντα· υπενθυμίζει τον διττό ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως νομοθετικής αρχής και αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

  30.  χαιρετίζει το σχέδιο αναθεωρημένου κειμένου του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ειδικότερα, τα σχέδια που περιλαμβάνονται σε αυτό για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των εν λόγω οργανισμών·

  31.  θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους, σύμφωνα με τις συστάσεις της IIWG, καθώς και προτάσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση καθηκόντων στην Επιτροπή, βάσει προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και με τη χρήση σαφών και διαφανών κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην εντολή της IIWG, αλλά δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

  32.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη ευθύνη του [Ελεγκτικού Συνεδρίου], το οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει ότι η διεξαγωγή ελέγχων από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα έχει αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους οργανισμούς και έχει, ως αποτέλεσμα του χρόνου που δαπανάται για την προμήθεια και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου, δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στους φθίνοντες πόρους τους· τονίζει ότι επιβάλλεται να επιλυθεί το ζήτημα αυτό σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτήν την αναθεώρηση να αποσαφηνίσουν το συγκεκριμένο θέμα επειγόντως, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο υπέρμετρος διοικητικός φόρτος·

  33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.12.2018)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
  (2018/2114(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη ανέρχεται επί του παρόντος στο συνολικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου EUR περίπου ετησίως, πράγμα που αμβλύνει σημαντικά την πίεση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση με έσοδα από τέλη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες των οργανισμών σε περίπτωση που το επιτρέπει το επιχειρηματικό μοντέλο· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα διασφάλισης ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων·

  2.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως, όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν πολλές ομοιότητες, οι ενιαίες προσεγγίσεις αποδείχθηκαν επιζήμιες για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων οργανισμών· θεωρεί ότι ο στόχος μείωσης κατά 5% του προσωπικού και η καθιέρωση δεξαμενής για την ανακατανομή προσωπικού μεταξύ των οργανισμών αποτελούν εφάπαξ ενέργεια· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να αντιταχθεί σε κάθε παρόμοια προσέγγιση στο μέλλον·

  3.   πιστεύει ότι η απόφαση σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ενός οργανισμού έχει μεγάλη σημασία και θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως η προσβασιμότητα, οι διοικητικές συνέργειες και η εγγύτητα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή απόφαση· προσδοκά ότι στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των οργανισμών θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών της Ένωσης·

  4.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συστάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών, να υποβάλει ταχέως αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας συνεκτική προσέγγιση για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τις προκύπτουσες δαπάνες· ζητεί να ληφθούν σημαντικά μέτρα με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, εάν και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο·

  5.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού λόγω των δυσμενών συνθηκών απασχόλησης και των περιορισμών που προκαλούνται από τον μισθολογικό συντελεστή· πιστεύει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· ζητεί επομένως να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διόρθωση των μισθολογικών συντελεστών, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το πραγματικό κόστος·

  6.  επισημαίνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της κοινοχρησίας υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, π.χ. μέσω της δημιουργίας κοινής διαδικτυακής πύλης για τις δημόσιες συμβάσεις· ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων κοινοχρησίας υπηρεσιών είτε μεταξύ των ίδιων των οργανισμών είτε μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών, με σκοπό τη δημιουργία νέων συνεργειών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων· πιστεύει ότι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική αποδοτικότητα μέσω στενής συνεργασίας στις διοικητικές υπηρεσίες στήριξης και διαχείρισης εγκαταστάσεων μεταξύ των φορέων και οργανισμών της Ένωσης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση·

  7.  πιστεύει ότι η δημοκρατική εποπτεία μπορεί να ενισχυθεί με τη διασφάλιση της συμμετοχής διορισμένων από το Κοινοβούλιο εκπροσώπων στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων· πιστεύει ότι η διασφάλιση της οικονομικά καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων για τον ευρωπαίο πολίτη, τον οποίο εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν επανειλημμένα αποφύγει να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που προβλέπεται στην κοινή προσέγγιση·

  8.  επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό των στόχων του Οργανισμού και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του· ζητεί να εφαρμοστεί θεματική προσέγγιση στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσων αφορά τα καθήκοντα των οργανισμών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων, ιδίως στην περίπτωση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα πολιτικής·

  9.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις είναι δυσανάλογες για τους οργανισμούς που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα συγκεκριμένο μέγεθος· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι ισχύουσες διοικητικές απαιτήσεις είναι ανάλογες με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους όλων των οργανισμών.

  10.  υπενθυμίζει ότι η νομοθετική διαδικασία οδηγεί σε τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ενημερωμένες δημοσιονομικές καταστάσεις καθίστανται κατά κανόνα διαθέσιμες στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, και τούτο όχι πάντα· υπενθυμίζει τον διττό ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως νομοθετικής αρχής και αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

  PPE

  Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  1

  -

  ENF

  André Elissen

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (8.1.2019)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
  (2018/2114(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  αναγνωρίζει την εφαρμογή από τους οργανισμούς της Ένωσης της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης και του σχετικού χάρτη πορείας· τονίζει, ειδικότερα, τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (IIWG), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 2018· σημειώνει ότι, με τη συνεδρίαση παρακολούθησης της 12ης Ιουλίου 2018, το έργο της IIWG θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί·

  2.  χαιρετίζει το σχέδιο αναθεωρημένου κειμένου του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ειδικότερα, τα σχέδια που περιλαμβάνονται σε αυτό για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των εν λόγω οργανισμών·

  3.  θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους, σύμφωνα με τις συστάσεις της IIWG, καθώς και προτάσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση καθηκόντων στην Επιτροπή, βάσει προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και με τη χρήση σαφών και διαφανών κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην εντολή της IIWG, αλλά δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

  4.  υπενθυμίζει τις επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρός του στις 28 Μαρτίου 2018 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου, με τις οποίες εξέφραζε τη λύπη του, δεδομένων των προνομίων του ως συννομοθέτη, για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για τη νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και ζητεί τη σχετική αναθεώρηση της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει τις απαραίτητες προτάσεις βάσει μιας εις βάθος ανάλυσης της εφαρμογής της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης, όπως ζήτησε το Συμβούλιο στην απάντησή του στην προαναφερθείσα επιστολή·

  5.  επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό των στόχων του Οργανισμού και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του· ζητεί μια θεματική προσέγγιση στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσων αφορά τα καθήκοντα των οργανισμών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων, ιδίως στην περίπτωση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα πολιτικής·

  6.  εκφράζει ανησυχία για τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν εάν οι οργανισμοί αναγκαστούν να βασιστούν σε εισφορές μελών ως κύρια πηγή εισοδήματός τους: επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου φήμης και θα προτιμούσαν μια σταθερή και προβλέψιμη ροή εσόδων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ -που έχει μεγάλη σημασία και για τον σχεδιασμό- αντί να βασίζονται σε τέλη που είναι απρόβλεπτα και παρουσιάζουν διακυμάνσεις από έτος σε έτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση να καταβάλλονται οι εισφορές στην ίδια την Επιτροπή και σε αντάλλαγμα να παρέχεται στους οργανισμούς τακτική επιδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

  7.  ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για τη διόρθωση των συντελεστών των μισθών, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το πραγματικό κόστος·

  8.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εξορθολογισμό και εναρμόνιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τους οριστικούς λογαριασμούς·

  9.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς να ενημερώνουν λεπτομερώς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να ανταποκριθούν στις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής («εκθέσεις παρακολούθησης») και στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  10.  επισημαίνει ότι για την ορθή διεκπεραίωση νέων καθηκόντων, τη διαρκή επιδίωξη για αύξηση της αποδοτικότητας, την ταχεία και αποτελεσματική κάλυψη των κενών θέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να προσελκύουν εμπειρογνώμονες, οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και να αξιολογούν το επίπεδο προσωπικού τους και τις ανάγκες πρόσθετων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, και να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορούν να επιτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους και να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους·

  11.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη ευθύνη του [Ελεγκτικού Συνεδρίου], το οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει ότι η διεξαγωγή ελέγχων από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα έχει αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους οργανισμούς και έχει, ως αποτέλεσμα του χρόνου που δαπανάται για την προμήθεια και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου, δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στους φθίνοντες πόρους τους· τονίζει ότι επιβάλλεται να επιλυθεί το ζήτημα αυτό σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτήν την αναθεώρηση να αποσαφηνίσουν αυτό το ζήτημα επειγόντως, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο υπέρμετρος διοικητικός φόρτος·

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  8

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Karin Kadenbach, Andrey Novakov

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pervenche Berès, John Howarth, Jude Kirton-Darling

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  8

  +

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Ingeborg Gräßle

  S&D

  Pervenche Berès, John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

  -

   

   

  2

  0

  PPE

  Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (11.12.2018)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
  (2018/2114(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Simon

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  τονίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να επιτελούν με προσοχή τα καθήκοντά τους και να ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές που τους έχουν δοθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο ασκούνται πλήρως και εμπροθέσμως· φρονεί ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει απαρεγκλίτως να διέπονται από διαφάνεια κατά την άσκηση των εντολών τους·

  2.  ζητεί, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο λογοδοσίας τους, οι οργανισμοί της Ένωσης να απαντούν στις ερωτήσεις που τους υποβάλλουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο πέντε εβδομάδες από την παραλαβή τους· προτείνει επίσης, κατόπιν αιτήματος, ο πρόεδρος ενός οργανισμού της Ένωσης να μπορεί να συμμετέχει σε εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών με τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου·

  3.  φρονεί ότι οι οργανισμοί της Ένωσης οφείλουν να εξασφαλίζουν την τακτική συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και να εφαρμόζουν τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, μεταξύ άλλων μέσω διεξαγωγής ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων όσον αφορά τα σχέδια προτάσεων για δευτερογενείς και τριτογενείς νομοθετικές πράξεις·

  4.  υποστηρίζει ότι η συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου σε συνεδριάσεις εποπτικών συμβουλίων και ομάδων ενδιαφερομένων σε επίπεδο οργανισμών θα προωθούσε την αμοιβαία κατανόηση σε επίμαχα ζητήματα από το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής·

  5.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά τα προνόμια του Κοινοβουλίου· πιστεύει, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά και σε ισότιμη βάση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του Συμβουλίου να προβεί σε αναθεώρηση της κοινής δήλωσης της 19ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, με στόχο να διασφαλιστεί η κοινή και ευρεία συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πιστεύει ότι η διασφάλιση της οικονομικά καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων για τον ευρωπαίο πολίτη, τον οποίο εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

  6.  καλεί την Επιτροπή, στην εμπεριστατωμένη ανάλυσή της για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης της 19ης Ιουλίου 2012, να μεριμνήσει ώστε να αξιολογούνται σε αυτή, έως τον Απρίλιο του 2019, οι προς αναθεώρηση και εφαρμογή διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος από το Κοινοβούλιο, και να καθορίσει μέχρι ποίου βαθμού οι θεσπισμένες διατάξεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα του νομικού και θεσμικού τοπίου των αποκεντρωμένων οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται με τη δομή και τη διακυβέρνηση, και εάν οι διατάξεις αυτές είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στον διαφορετικό χαρακτήρα των οργανισμών·

  7.  υπενθυμίζει τα προνόμιά του ως συννομοθέτη και εμμένει στον πλήρη σεβασμό της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας όσον αφορά τις αποφάσεις για τον τόπο στον οποίο θα βρίσκονται οι έδρες των οργάνων και των οργανισμών του·

  8.  επισημαίνει ότι ο αριθμός των οργανισμών και οι πόροι που διατίθενται σε αυτούς έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη· ζητεί μια σαφή και κοινή συνεννόηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τον ρόλο των οργανισμών·

  9.  υπογραμμίζει ότι η άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων, η δομή διακυβέρνησης, η κύρια οργανωτική λειτουργία ή η βασική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τον τόπο στον οποίο ο οργανισμός αυτός διατηρεί την έδρα του· τονίζει, ωστόσο, ότι ο τόπος εγκατάστασης ενός οργανισμού θα πρέπει να καθιστά δυνατή μια αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων μέσω της λειτουργίας κοινών υπηρεσιών μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης, όπως ιδίως κοινές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η ύπαρξη κοινής υποδομής, κοινής διοικητικής στήριξης και κοινών υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων προσφέρει σημαντικά οφέλη από άποψη αποτελεσματικότητας.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  48

  +

  ALDE

  Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  PPE

  Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (22.1.2019)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αποκεντρωμένους οργανισμούς
  (2018/2114(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση είναι νομικά μη δεσμευτικές και ότι συμφωνήθηκαν με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών των θεσμικών οργάνων·

  1.  πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι που διορίζονται από το Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι ενισχύουν τον νόμιμο ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελέγχου εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ένωσης και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διακυβέρνηση· εκφράζει την άποψη ότι στην κοινή δήλωση δεν θα πρέπει να αναφέρεται πόσα μέλη θα πρέπει να μπορεί να διορίζει το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να διορίζει εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)·

  2.  σημειώνει ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση δεν έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα·

  3.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, ως ο κατ’εξοχήν εγγυητής του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην ΕΕ, δεν συμμετείχε πλήρως στη διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ένα θέμα που παρά τη σημασία της απόφασης ρυθμίστηκε τελικά με κλήρωση· σημειώνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των αποκεντρωμένων οργανισμών πρέπει να λαμβάνονται με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες σε ισότιμη βάση· τονίζει ότι , σύμφωνα με τη δέσμευση του Συμβουλίου συναφώς[1], η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της νέας εγκατάστασης του ΕΟΦ, ο οποίος αποτελεί οργανισμό ζωτικής σημασίας, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου θα έπρεπε να είχε περιοριστεί στο ελάχιστο, αφορούσε συγκεκριμένη κατάσταση, δεν συνιστά προηγούμενο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκ νέου·

  4.  προσδοκά ότι, στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης οργανισμών, θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών· φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά και σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή με διαφανή τρόπο, στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν, στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016[2], ότι θα συνεργάζονται με ειλικρίνεια και διαφάνεια και ότι στη συμφωνία δίνεται έμφαση στην αρχή της ισότητας των δύο συννομοθετών, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· υπογραμμίζει την σημασία μιας ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών, από τα αρχικά στάδια των μελλοντικών διαδικασιών για την έδρα των οργανισμών, δεδομένου ότι αυτή η έγκαιρη ανταλλαγή θα διευκόλυνε τα τρία θεσμικά όργανα να ασκούν τα δικαιώματα και τα προνόμιά τους·

  5.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει, έως τον Απρίλιο του 2019, ενδελεχή ανάλυση της εφαρμογής της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης, ιδίως όσον αφορά την εγκατάσταση των αποκεντρωμένων οργανισμών και την αύξηση της διαφάνειας κατά τη διακυβέρνησή τους, προκειμένου να ξεκινήσει η αναθεώρηση των εν λόγω κειμένων μόλις το επόμενο Κοινοβούλιο συγκροτηθεί σε Σώμα·

  6.  σημειώνει ότι η κοινή δήλωση μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με τέλη· τονίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να επιτελούν με προσοχή τα καθήκοντά τους και να μην υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο ασκούνται πλήρως και εμπροθέσμως·

  7.  τονίζει ότι, σε περίπτωση δημοσιονομικών αποφάσεων και αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό που αφορούν αποκεντρωμένους οργανισμούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ιδιαιτερότητα, τα πρόσθετα καθήκοντα και ο φόρτος εργασίας του οργανισμού και ότι οι πιθανές περικοπές του προϋπολογισμού και του προσωπικού δεν μπορούν να εφαρμόζονται με ενιαία προσέγγιση χωρίς διαφοροποιήσεις· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νέες προτεραιότητες για το κλίμα, τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τα καθήκοντα που ανατίθενται σε συγκεκριμένους οργανισμούς για την εφαρμογή του ΠΔΠ, καθώς και οι ανάγκες των οργανισμών που αντιμετωπίζουν περιστατικά και διαδικασίες που ενδέχεται να διαταράξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως η μετεγκατάσταση·

  8.  τονίζει ότι οι αρχές της τήρησης γεωγραφικής ισορροπίας στην κατανομή των εδρών των οργανισμών και της παροχής προτεραιότητας στα νέα κράτη μέλη ως τόποι εγκατάστασης οργανισμών, όπως αναφέρονται στην κοινή δήλωση, δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση των νέων εδρών του ΕΟΦ και της ΕΑΤ·

  9.  επισημαίνει ότι στην κοινή δήλωση συνιστάται, όταν η νομοθετική αρχή αποφασίζει να αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα σε οργανισμούς, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, να εξετάζεται πάντοτε ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητές τους ως εναλλακτική λύση έναντι της χορήγησης πρόσθετων πόρων· πιστεύει ότι ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, δεδομένου ότι κύρια αποστολή του οργανισμού είναι η προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  22.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  50

  4

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Νίκος Ανδρουλάκης, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Olle Ludvigsson

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  50

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  EFDD

  Sylvie Goddyn

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

  4

  -

  ECR

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  2

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker, John Procter

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  • [1]  Δήλωση του Συμβουλίου που προσαρτάται στο νομοθετικό ψήφισμα που συνοδεύει την έγκριση του κανονισμού ΕΕ 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
  • [2]  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (24.1.2019)

  προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
  (2018/2114(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Grapini

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν συσταθεί από τους συννομοθέτες για συγκεκριμένα καθήκοντα βάσει του δικαίου της Ένωσης, όπως η συμβολή στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ ή η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι οργανισμοί λογοδοτούν πρωτίστως στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων που διέπουν τους εν λόγω οργανισμούς και, στη συνέχεια, την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών· επισημαίνει ότι ορισμένοι τομείς πολιτικής απαιτούν έντονη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο των οργανισμών (όπως στην περίπτωση της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ)·

  2.  επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των οργανισμών ενσωματώνονται στις Συνθήκες, στους ιδρυτικούς κανονισμούς των οργανισμών, στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και στην κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση·

  3.  θεωρεί ότι η κοινή προσέγγιση των αποκεντρωμένων οργανισμών -η οποία καθορίζει κοινές αρχές για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία των οργανισμών της ΕΕ- θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί για να ληφθούν υπόψη, αφενός, η ανάγκη να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τους οργανισμούς της ΕΕ και, αφετέρου, οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά το μέγεθος του προσωπικού, τον προϋπολογισμό και την επιχειρησιακή ευθύνη· θεωρεί ότι η διαδικασία που οδηγεί σε μια τέτοια αναπροσαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς παράγοντες και να πραγματοποιείται με τήρηση των αρχών της καλόπιστης συνεργασίας και της διαφάνειας·

  4.  θεωρεί ότι οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας έναντι του ευρέος κοινού, διευκολύνοντας επομένως τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους·

  5.  θεωρεί ότι η φύση των εν λόγω μηχανισμών ελέγχου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον πραγματικό ρόλο και τον επιχειρησιακό αντίκτυπο του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η αποστολή, ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και η πολιτική ευαισθησία των δραστηριοτήτων του· πιστεύει ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευθύνη, μεγαλύτερο προϋπολογισμό και περισσότερους υπαλλήλους πρέπει να υπόκεινται σε μηχανισμούς εντατικότερου δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς· ζητεί, ως εκ τούτου, να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες αυτοί κατά τον εξορθολογισμό των μηχανισμών διακυβέρνησης και λογοδοσίας·

  6.  πιστεύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τόσο στο έργο του Οργανισμού όσο και στις εθνικές πολιτικές·

  7.  επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση δεν εφαρμόστηκε πάντοτε κατά την έγκριση ή τροποποίηση των ιδρυτικών πράξεων των οργανισμών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συναφθεί δεσμευτική συμφωνία για τη σύσταση και τη λειτουργία των οργανισμών·

  8.  θεωρεί ότι οι ισχύοντες κανόνες για τις αποστολές σε οργανισμούς (τρεις βουλευτές ανά διετία με αποστολές αυστηρά περιορισμένες στις πράσινες εβδομάδες και στην έδρα ενός οργανισμού) είναι υπερβολικά άκαμπτοι, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν την τακτική πολιτική επαφή μεταξύ του Κοινοβουλίου και ενός οργανισμού, η οποία, ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση για τον επιτυχή έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου· προτείνει να παρέχεται στις επιτροπές μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση ελεγκτικών ή ενημερωτικών επισκέψεων σε οργανισμούς, και ιδίως για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους στους οποίους ο οργανισμός ασκεί επιχειρησιακές δραστηριότητες· προτείνει να μπορεί τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε πολιτική ομάδα να συμμετέχει στις εν λόγω αποστολές·

  9.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ· προτείνει να καλούνται ο συμπρόεδρος ή άλλα αρμόδια μέλη της ομάδας να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στις αποστολές του Κοινοβουλίου στην Ευρωπόλ και σε άλλους οργανισμούς·

  10.  προτείνει, δεδομένων των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη συγκέντρωση επαρκών, ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών από τους οργανισμούς, να έχει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα, κατά κανόνα, να αποστέλλει παρατηρητή στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρησιακών οργανισμών· υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και ειδικευμένο προσωπικό για την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών τους.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  54

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  54

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

  EFDD

  Ignazio Corrao

  ENF

  Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  29.1.2019

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rainer Wieland

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Howarth, Verónica Lope Fontagné, Renate Weber

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  21

  +

  ALDE

  Renate Weber

  ECR

  Ashley Fox

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  ENF

  Gerolf Annemans

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Claudia Țapardel

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου