Процедура : 2016/0190(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2019

Внесени текстове :

A8-0056/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0206

ДОКЛАД     *
PDF 172kWORD 56k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

(Повторна консултация – член 78д от Правилника за дейността)

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Специална законодателна процедура – повторна консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (15401/2018),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0411),

–  като взе предвид своята позиция от 18 януари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0023/2019),

–  като взе предвид член 50, параграф 1 и членове 78в и 78д от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0056/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  приканва Комисията съответно да измени своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своя проект;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  Приети текстове, P8_TA(2018)0017.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

Позовавания

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Недадени становища

       Дата на решението

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

21.1.2019

Разглеждане в комисия

23.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

31.1.2019

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност