Διαδικασία : 2016/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0206

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 168kWORD 56k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

(Εκ νέου διαβούλευση – Άρθρο 78ε του Κανονισμού)

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – εκ νέου διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15401/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0023/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 1, το άρθρο 78γ και το άρθρο 78ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0056/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να το αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0017.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

21.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

31.1.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου