Menettely : 2016/0190(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0056/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0206

MIETINTÖ     *
PDF 154kWORD 56k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tadeusz Zwiefka

(Uudelleen kuuleminen – työjärjestyksen 78 e artikla)

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (15401/2018),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0411),

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 hyväksymänsä kannan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0023/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohdan sekä 78 c ja 78 e artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0056/2019),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia kyseiseen luonnokseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0017.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

21.1.2019

Valiokuntakäsittely

23.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.1.2019

Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö