Procedure : 2016/0190(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0056/2019

Ingediende teksten :

A8-0056/2019

Debatten :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0206

VERSLAG     *
PDF 156kWORD 55k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

(Hernieuwde raadpleging – Artikel 78 sexies, van het Reglement)

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (15401/2018),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0411),

–  gezien zijn standpunt van 18 januari 2018(1),

–  gezien artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad opnieuw is geraadpleegd (C8‑0023/2019),

–  gezien de artikelen 50, lid 1, 78 quater en 78 sexies, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0056/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het ontwerp;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA (2018)0017.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen (herschikking)

Referenties

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Datum raadpleging EP

15.7.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

JURI

14.1.2019

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

21.1.2019

Behandeling in de commissie

23.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

23.1.2019

 

 

 

Datum indiening

31.1.2019

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid