SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

31.1.2019 - (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS)) - *

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
(Ponowna konsultacja – art. 78e Regulaminu)
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2016/0190(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0056/2019
Teksty złożone :
A8-0056/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (15401/2018),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0411),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 18 stycznia 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się ponownie z Parlamentem (C8-0023/2019),

–  uwzględniając art. 50 ust. 1, art. 78c i 78e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0056/2019),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Rady;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

Odsyłacze

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Data konsultacji z PE

15.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

14.1.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

21.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Data złożenia

31.1.2019

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności