RAPORT referitor la propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)

31.1.2019 - (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Tadeusz Zwiefka
(Consultare repetată - articolul 78e din Regulamentul de procedură)
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2016/0190(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0056/2019
Texte depuse :
A8-0056/2019
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (15401/2018),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0411),

–  având în vedere poziția sa din 18 ianuarie 2018[1],

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat din nou de către Consiliu (C7-0023/2019),

–  având în vedere articolul 50 alineatul (1), articolul 78c și articolul 78e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0056/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial proiectul sau să îl înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)

Referințe

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Data consultării PE

15.7.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

JURI

14.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Raportori

       Data numirii

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

21.1.2019

Examinare în comisie

23.1.2019

 

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Data depunerii

31.1.2019

Ultima actualizare: 12 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate