Förfarande : 2016/0190(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2019

Ingivna texter :

A8-0056/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0206

BETÄNKANDE     *
PDF 155kWORD 55k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

(Nytt hörande – artikel 78e i arbetsordningen)

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – nytt hörande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (15401/2018),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0411),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 18 januari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet på nytt har hörts av rådet (C8-0023/2019),

–  med beaktande av artiklarna 50.1, 78c och 78e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0056/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra utkastet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

  Antagna texter, P8_TA(2018)0017.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och internationella bortföranden av barn (omarbetning)

Referensnummer

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

15.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

21.1.2019

Behandling i utskott

23.1.2019

 

 

 

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Ingivande

31.1.2019

Senaste uppdatering: 12 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy