Процедура : 2018/2110(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2019

Внесени текстове :

A8-0057/2019

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0132

ДОКЛАД     
PDF 378kWORD 119k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

относно прилагането на Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

(2018/2110(INI))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Йорн Дорман

Докладчици по становище (*):

Карин Каденбах, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Кийт Тейлър, комисия по транспорт и туризъм

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

(2018/2110(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции(1),

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който при изработването и осъществяването на политиката на Съюза Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

–  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и на съответните му приложения, публикувана от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (ГД EPRS)(2) през октомври 2018 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2012 г. относно защитата на животните по време на транспортиране(3),

–  като взе предвид научното становище от 12 януари 2011 г. на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране(4),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 10 ноември 2011 г. за въздействието на Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране (COM(2011)0700),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012–2015 г. (COM(2012)0006),

–  като взе предвид своята декларация 49/2011 от 30 ноември 2011 г. относно установяването на ограничение от максимално 8‑часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз с цел клане(5),

–  като взе предвид решението на Съда от 23 април 2015 г.(6),

–  като взе предвид Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Хуманното отношение към животните в ЕС(7),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и комисията по петиции (A8-0057/2019),

А.  като има предвид, че ЕС, както е посочено в член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, разглежда животните не само като стоки, продукти или собственост, а като същества с усещания, което означава, че те могат да изпитват удоволствие и болка; като има предвид, че законодателството на ЕС е въплътило това понятие в мерки, които следва да гарантират, че животните се отглеждат и транспортират при условия, които не ги подлагат на малтретиране, злоупотреба, болка или страдание; като има предвид, че в ЕС хуманното отношение към животните се зачита и отстоява в най-голяма степен и че това е пример за останалата част от света;

Б.  като има предвид, че всяка година милиони животни биват транспортирани между държавите членки, в държавите членки и до трети държави на дълги разстояния за развъждане, отглеждане, угояване и клане; като има предвид, че животните се транспортират също за развлекателни цели, представления и като домашни любимци; като има предвид, че гражданите в ЕС изразяват все по-голяма загриженост във връзка със спазването на стандартите за хуманно отношение към животните, по-специално при транспортирането на живи животни;

В.  като има предвид, че съгласно определението на Световната организация по здравеопазване на животните (ОІЕ) от 2008 г. хуманно отношение към животните означава, че дадено животно е здраво, разполага с достатъчно място, нахранено е добре, чувства се в безопасност, може да покаже естествените си модели на поведение и не страда от чувства, като страх, болка и притеснение; като има предвид, че това не е така при голяма част от случаите на транспортиране на живи животни, по-специално на дълги разстояния;

Г.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции се прилага при транспортирането на всички живи гръбначни животни, извършвано в рамките на Съюза;

Д.  като има предвид, че държавите членки носят отговорност за гарантиране на правилното изпълнение и прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 на национално равнище, включително за извършването на официални инспекции, докато Комисията има задължението да гарантира, че държавите членки прилагат правилно законодателството на ЕС;

Е.  като има предвид, че държавите членки не прилагат Регламент (ЕО) № 1/2005 достатъчно строго или стриктно в рамките на ЕС и че изобщо не се стремят към прилагането му извън ЕС;

Ж.  като има предвид, че големият брой нарушения, установени през 2017 г. от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията в няколко държави членки, следва да налага започването на съответни производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите членки;

З.  като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид, че по отношение на търговията с някои трети държави, животните понасят допълнително страдание, причинено от много дълги пътувания, включително дълго забавяне на границите с цел проверка на документите, превозните средства и годността на животни за транспортиране;

И.  като има предвид, че качеството и честотата на инспекциите от страна на държавите членки имат пряко отражение върху степента на спазване на изискванията; като има предвид, че анализът на докладите от инспекциите на държавите членки разкрива огромни различия между държавите членки по отношение на броя на инспекциите – вариращ от нула до няколко милиона годишно, и случаите на нарушения – вариращи от нула до 16,6%, което предполага, че държавите членки прилагат различни подходи към инспекциите, например стратегии на случаен принцип или основани на риска стратегии; като има предвид, че подобни различия в подходите не позволяват и сравняването на данните между държавите членки;

Й.  като има предвид, че образованието и обучението на водачите, свързано с насърчаване на внимателното шофиране в зависимост от вида на транспортираните животни, би подобрило хуманното отношение към животните при транспортирането им(8);

К.  като има предвид, че правилното манипулиране на животните може да доведе до по-кратко време за товаренето и разтоварването им, по-малко загуба на тегло, по-малко наранявания и рани и по-добро качество на месото;

Л.  като има предвид, че са налице задълбочени проучвания, които доказват, че хуманното отношение към животните оказва въздействие върху качеството на месото;

М.  като има предвид, че качественото управление на животните при товарене и разтоварване, както и грижата по време на превоза следва да останат основният акцент за гарантиране на хуманно отношение към животните при транспортиране;

Н.  като има предвид, че годността за транспортиране е основен фактор за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, тъй като рисковете за хуманното отношение към животните по време на транспортиране са по-големи при животните, които са ранени, слаби, бременни, неотбити или болни; като има предвид, че може да съществува несигурност по отношение на годността за транспортиране и етапа на бременността;

О.  като има предвид, че свързани с годността въпроси са в основата на най-големия процент нарушения, а свързаните с документацията въпроси са на второ място по важност;

П.  като има предвид, че сред отговорните лица често съществува неяснота по въпроса какво точно трябва да се направи, когато животни бъдат обявени за негодни за транспортиране;

Р.  като има предвид, че отговорните лица често не са наясно до каква степен е напреднала бременността на дадено животно;

С.  като има предвид, че транспортирането на неотбити телета и агнета е особено проблематично;

Т.  като има предвид, че земеделските стопани имат най-голям интерес да запазят животните си годни за транспортиране, както и губят най-много, ако при транспортирането не се спазват съществуващите правила;

У.  като има предвид, че често са налице пропуски при снабдяването на животните с достатъчно храна и вода и при спазването на периода на почивка от 24 часа при всяко спиране на проверен контролен пункт;

Ф.  като има предвид, че транспортните средства често са претоварени; като има предвид, че високите температури и недостатъчната вентилация в транспортните средства са съществен проблем;

Х.  като има предвид, че неотдавна се появиха огнища на инфекциозни болести по животните в различни държави членки, като например африканска чума по свинете, птичи грип и болести по дребните преживни животни и едрия рогат добитък; като има предвид, че транспортирането на живи животни може да увеличи риска от разпространение на тези болести;

Ц.  като има предвид, че транспортирането на месо и други продукти от животински произход, както и на семенна течност и ембриони е технически и административно по-лесно и финансово по-изгодно за животновъдите от транспортирането на живи животни, предназначени за клане и развъждане; като има предвид, че Федерацията на ветеринарите в Европа и Световната организация по здравеопазване на животните подчертават, че животните следва да се отглеждат възможно най-близо до мястото на раждане и да се колят възможно най-близо до мястото на производство; като има предвид също така, че наличието на кланици, включително мобилни кланици в местата за отглеждане или в близост до тях, може да спомогне за създаване на поминък в селските райони;

Ч.  като има предвид, че клането на животни възможно най-близо до мястото, където са отгледани, е най-добрият начин за осигуряване на хуманно отношение към тях;

Ш.  като има предвид, че кланиците са разположени неравномерно в държавите членки;

Щ.  като има предвид, че за някои държави членки и вериги на доставки в Съюза транспортирането на живи животни за последващо производство или клане е от значение за осигуряване на конкуренция на пазара;

Препоръки

Прилагане и изпълнение

1.  отбелязва, че всяка година милиони животни се транспортират живи за клане или развъждане в рамките на ЕС и от ЕС към трети държави; счита, че когато се прилага и изпълнява правилно, Регламент № 1/2005 оказва положително въздействие върху хуманното отношение към животните по време на транспортиране; приветства насоките на Комисията по този въпрос, но изразява съжаление, че според Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата тези насоки и някои от действията, планирани от Комисията, бяха забавени с до пет години; отбелязва, че все още съществуват сериозни проблеми с транспорта и че изпълнението на Регламента, изглежда, е основната грижа на участниците в неговото прилагане;

2.  изтъква факта, че комисията по петиции получава много голям брой петиции относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране, в които често се съобщава за системни, непрекъснати и сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от страна както на държавите членки, така и на превозвачите;

3.  изразява съжаление, че степента на напредък в прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 от държавите членки е недостатъчна, за да се изпълни основната цел на Регламента, а именно да се подобри хуманното отношение към животните по време на транспортиране, по-специално по отношение на проверките на дневниците за пътуването и прилагането на санкции; призовава държавите членки да подобрят значително спазването на Регламента; призовава Комисията да гарантира ефективно и еднакво прилагане на съществуващото законодателство на ЕС относно транспортирането на животни във всички държави членки; призовава Комисията да предприеме правни действия срещу онези държави членки, които не прилагат правилно Регламента, и да им наложи санкции;

4.  подчертава, че частичното прилагане не е достатъчно за постигане на общата цел на Регламента за предотвратяване на причиняването на вреди, ненужно страдание на животните или тяхната смърт по време на транспортиране и че поради това следва да се полагат по-големи усилия за предотвратяването на сериозни инциденти, оказващи значително въздействие върху хуманното отношение към животните, и отговорните за това да бъдат наказвани;

5.  изразява съжаление, че редица въпроси, свързани с Регламент (ЕО) № 1/2005, все още не са разрешени, включително: пренаселеност; недостатъчна височина; липса на периоди за необходимата почивка, храна и вода; неподходящи системи за вентилация и поене; транспортиране при екстремна горещина; транспортиране на негодни животни; транспортиране на неотбити телета; необходимост от установяване на състоянието на бременността на живите животни; степента, в която се проверяват дневниците за пътуване; връзката нарушение – правоприлагане – санкция; „смесено“ въздействие на обучението, образованието и сертифицирането; недостиг на постелки, както е установено също от Европейската сметна палата в Специален доклад № 31/2018 и от неправителствените организации в жалби, подадени до Комисията; призовава за постигането на подобрения в горепосочените области;

6.  призовава всички държави членки да гарантират това, че пътуванията са планирани и осъществявани — от точката на отпътуване до местоназначението — в съответствие с изискванията на ЕС за хуманно отношение към животните, като се вземат предвид различните видове транспорт и особеностите на географските условия в ЕС и в трети държави;

7.  подчертава, че системното нарушаване на Регламента в някои области и някои държави членки води до нелоялна конкуренция, която поражда неравнопоставени условия на конкуренция между операторите в различните държави членки, което от своя страна може да доведе до „надпревара за достигане на най-ниски равнища“ по отношение на стандартите за хуманно отношение към животните при транспортиране; предвид факта, че равнището на санкции може да бъде повече от десет пъти по-високо в някои държави членки, отколкото в други, призовава Комисията да разработи хармонизирана система на ЕС за санкциониране с цел да се гарантира, че санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи, като се вземат предвид повторните нарушения; призовава Комисията да разработи пътна карта за хармонизиране на системите за налагане на санкции във всички държави членки.

8.  изразява съжаление, че Комисията е пренебрегнала резолюцията на Парламента от 12 декември 2012 г. и подчертава, че строгото и хармонизирано прилагане с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции съгласно член 25 от Регламента е от основно значение за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и че държавите членки не могат да се ограничават само до издаването на препоръки и инструкции; призовава Комисията да действа в отговор на призива в тази резолюция за проверка на Регламента за несъвместимост с правните изисквания в отделните държави членки;

9.  счита, че повторните нарушения, случили се при обстоятелства, върху които превозвачът е имал контрол, следва да водят до съдебно преследване; призовава държавите членки да извършват наказателно преследване за нарушенията на Регламента, по-специално за повторните нарушения; отбелязва, че ефективните, пропорционални и възпиращи санкции следва да включват конфискуване на превозни средства и задължително ново обучение на лицата, отговорни за хуманното отношение към животните и тяхното транспортиране, и счита, че това следва да бъде хармонизирано в Съюза; счита, че санкциите следва да отразяват размера на вредата, обхвата, продължителността и повтарянето на нарушението;

10.  призовава държавите членки да използват по-ефективно предоставените им по силата на Регламента големи изпълнителни правомощия, включително задължението да изискват от превозвачите да създават системи за предотвратяване на повтарянето на нарушенията и да прекратяват или да оттеглят разрешителното на превозвача; призовава държавите членки да предприемат достатъчно корективни действия и да въвеждат санкции с цел да се избегне страданието на животните и да се спре продължаващото неспазване на изискванията от страна на операторите; призовава държавите членки и Комисията да си поставят за цел да няма случаи на неспазване на изискванията при прилагането и изпълнението на Регламента;

11.  призовава Комисията, след консултации с националните звена за контакт, да изготви списък на оператори, които извършват повтарящи се и тежки нарушения на Регламента, въз основа на доклади от инспекции и доклади за изпълнение; призовава Комисията да публикува и актуализира често този списък, както и да насърчава показването на примери за най-добри практики в областта на транспорта и управлението;

12.  подчертава, че неспазването на Регламента от страна на държавите членки застрашава неговата цел за предотвратяване на появата и разпространението на инфекциозни болести по животните, тъй като транспортирането е една от причините за бързото разпространение на тези болести, включително болестите, които могат да бъдат предавани на хора; отбелязва, че превозните средства често не отговарят на условията по член 12 от изменената Директива 64/432/ЕИО; счита по-специално, че неподходящото съхранение на отпадъците представлява риск за разпространението на антимикробна резистентност и болести; призовава Комисията да разработи хармонизирани процедури за предоставяне на одобрение на плавателни съдове и камиони и да предприеме действия за предотвратяване разпространението на заразни болести по животните чрез транспортиране, както в рамките на ЕС, така и от трети държави, чрез насърчаване на мерки за биологична сигурност и повече хуманно отношение към животните;

13.  призовава за засилено сътрудничество между компетентните органи, за да се засили правоприлагането чрез използване на технологии за създаване на верига за обратна връзка в реално време между държавата членка, където е точката на потегляне, държавата членка, където е точката на пристигане, и държавите, през които се преминава транзитно; призовава Комисията да разработи системи за географско позициониране, за да се даде възможност за проследяване на местоположението на животните и на времетраенето на пътуванията в транспортните средства, както и на всяко несъответствие с транспортните графици; счита, че когато животни, които в началото на пътуването са били в добро здравословно състояние, пристигнат в негодно състояние, следва да има пълно разследване и ако случаят се повтори, отговорните страни в транспортната верига трябва незабавно да бъдат санкционирани в съответствие със закона, а стопанинът – собственик на животните, трябва да има право на обезщетение съгласно националното законодателство за пропусната печалба; освен това счита, че компетентните органи следва строго да санкционират организатора и сертифициращия разпоредител на всеки дневник за пътуване, изготвен в държавата членка на потегляне, в случай че дневникът за пътуване е фалшифициран или попълнен с подвеждащи данни;

14.  счита, че прилагането е особено трудно, когато дадено пътуване се осъществява през няколко държави членки и когато различните задачи, свързани с правоприлагането (одобрение на дневник за пътуване, разрешително на превозвача, свидетелство за правоспособност и за одобрение на превозното средство и т.н.) се изпълняват от различни държави членки; призовава държавите членки, които откриват нарушения, да уведомяват всички останали участващи държави членки, както се изисква съгласно член 26 от Регламента, с цел предотвратяване на повторни нарушения и създаване на възможност за оптимизирана оценка на риска;

15.  призовава Комисията да представя редовно доклади на Парламента относно прилагането и изпълнението на Регламента, включително разбивка на нарушенията по държава членка, по видове животни и по тип нарушение във връзка с обема на транспортираните живи животни по държава членка;

16.  приветства случаите, в които правителства, учени, предприятия, представители на бранша и национални компетентни органи са работили заедно за определяне на най-добри практики, за да се гарантира спазването на изискванията на законодателството, какъвто е случаят, наред с останалото, с уебсайта Animal Transport Guide („Ръководство за транспортиране на животни“); призовава Комисията да разпространява и популяризира най-добри практики за държавите членки по отношение на транспортирането на добитък и да подкрепя платформата на ЕС за хуманно отношение към животните, като насърчава засиления диалог и обмена на добри практики между всички участници; призовава Комисията да разработи нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2020–2024 г. и да подкрепи иновациите в областта на транспортирането на животни;

17.  призовава Комисията да продължи да сътрудничи със Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), ЕОБХ и държавите членки с цел подкрепа на изпълнението и правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 с оглед насърчаване на засилен диалог по въпросите на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, като се постави особен акцент върху:

  по-добро прилагане на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране чрез обмен на информация и на най-добри практики и пряко участие на заинтересованите лица;

  подкрепа за дейностите с цел обучение, предназначени за шофьорите и за транспортните дружества;

  по-добро разпространение на ръководства и информационни документи за транспортиране на животните, преведени на всички езици на ЕС;

  разработване от страна на предприятията на доброволни ангажименти за допълнително подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и действия във връзка с тези ангажименти;

  увеличаване на обмена на информация и използване в по-голяма степен на най-добри практики между националните органи с цел намаляване на броя на нарушенията, причинени от транспортни дружества и шофьори;

18.  призовава Комисията да извърши оценка на съвместимостта на Регламента с Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт(9), по отношение на времето на шофиране и периодите на почивка на водачите;

19.  припомня, че като пазител на Договорите Комисията е отговорна за контрола на правилното прилагане на законодателството на ЕС; призовава Европейския омбудсман да разследва дали Комисията системно не е успявала да гарантира спазването на действащия регламент и дали поради тази причина би могла да бъде отговорна за лошо администриране;

Събиране на данни, инспекции и мониторинг

20.  изразява съжаление, че е трудно да се извърши последователен анализ на прилагането на Регламента поради различните подходи към събирането на данни между държавите членки; призовава Комисията да определи общи минимални стандарти за системите за проследяване по отношение на всички пътувания, за да се даде възможност за по-добре хармонизирано събиране на данни и оценка на наблюдаваните параметри; призовава държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на Комисията на хармонизирани, изчерпателни и пълни данни относно транспортните инспекции и равнищата на нарушенията; призовава държавите членки да извършват повече внезапни проверки и да разработят и прилагат основана на рисковете стратегия с цел насочване на инспекционните дейности към високорисковите форми на транспортиране, така че да се постигне максимална ефективност на ограничените ресурси за инспекции;

21.  отбелязва, че според Специалния доклад на Сметната палата от 2018 г. относно хуманното отношение към животните в ЕС Комисията е признала, че докладваните от държавите членки данни не са достатъчно пълни, последователни, надеждни или подробни, така че да позволят изготвянето на заключения относно съответствието на равнището на ЕС;

22.  подчертава, че инспекциите трябва да се извършват хармонизирано в целия Съюз и по отношение на подходящ процент от животните, транспортирани всяка година в рамките на всяка държава членка с цел да се гарантира и поддържа правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат нарушенията на конкуренцията в рамките на ЕС; в допълнение към това призовава Комисията да увеличи броя на внезапните инспекции на място от Хранителната и ветеринарна служба (FVO), които да са съсредоточени върху хуманното отношение към животните и транспортирането им; счита, че различните методи за събиране на данни и механизми за контрол затрудняват съставянето на точна картина по отношение на спазването на изискванията в отделните държави членки; поради това призовава Комисията да приеме по-хармонизирана структура за докладване и да извърши допълнителен анализ на данните, генерирани от докладите от инспекциите на FVO и декларациите на държавите членки във връзка с техните многогодишни национални планове за контрол; признава, че одитите на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ представляват важен източник на информация за Комисията с цел извършване на оценка на правилното прилагане на настоящия регламент; призовава Комисията да провежда най-малко седем внезапни посещения всяка година в съответствие с препоръката на Европейската сметна палата;

23.  призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки относно начина, по който интегрираната компютризирана ветеринарна система (ТRACES) може да се използва за подкрепа на изготвянето на анализи на риска за инспекциите във връзка с транспортирането на живи животни, както се препоръчва от Сметната палата в нейния Специален доклад от 2018 г., в който се отбелязва, че органите на държавите членки, отговорни за транспортните инспекции, рядко са използвали информация от TRACES за целеви инспекции; призовава за по-ефективна и прозрачна система за мониторинг, в това число публичен достъп до информацията, събирана чрез ТRACES; освен това призовава за увеличаване на броя на годишните инспекции на FVO;

24.  призовава държавите членки да засилят контрола по цялата производствена верига и по-специално да осъществяват ефикасни и систематични инспекции на пратките от животни преди натоварването им, за да не бъдат допускани практики, които нарушават Регламента и влошават условията на транспортирането на животни по суша или море, като например допускане претоварени превозни средства или негодни животни да продължат своето дълго пътуване или разрешаване на използване на контролни пунктове с неподходящи съоръжения за почивка, хранене и поене при транспортирането;

25.  изразява загриженост във връзка с ниското равнище на инспекциите в някои държави членки и ниското или нулево равнище на докладвани нарушения; поставя под въпрос точността на системите за инспекции и докладване; призовава държавите членки, които понастоящем провеждат малък брой инспекции или изобщо не провеждат инспекции, да повишат броя им и да представят изчерпателни доклади за това на Комисията;

26.  призовава държавите членки да инспектират и вътрешноевропейския транспорт при натоварването на животните на транспортните средства, за да проверяват дали са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005;

27.  изразява съгласие с Комисията, че е добра практика компетентните органи да инспектират по време на товаренето всички пратки, предназначени за държави извън ЕС(10); счита, че процент от пратките в рамките на ЕС следва също да бъдат инспектирани на етапа на натоварване, пропорционално на броя на нарушенията, докладвани от инспекциите на НПО и FVO; счита, че компетентните органи следва да проверяват по време на товаренето дали са спазени изискванията на Регламента относно наличието на подова площ и височина, дали системите за вентилация и за вода функционират правилно, дали устройствата за поене работят добре и са подходящи за превозваните видове, дали не се товарят негодни животни и дали се превозват достатъчно храна и постелки;

28.  призовава държавите членки да гарантират, че е има достатъчен брой достъпни, чисти и функциониращи съоръжения за поене, съобразени с различните видове, че резервоарът с вода е пълен и че има достатъчно количество свежи постелки;

29.  призовава държавите членки да гарантират, че компетентните органи проверяват дали дневниците за пътуването съдържат реалистични данни и че по този начин е спазен член 14, параграф 1 от Регламента;

30.  призовава държавите членки да гарантират, че транспортните средства отговарят на изискванията за минимално пространство съгласно глава VII от приложение I към Регламента и че в случай на високи температури животните разполагат съответно с повече пространство;

31.  призовава държавите членки да гарантират, че вътрешната височина на транспортните средства отговаря на минималните стандарти и че няма пролуки между пода или стената на превозното средство и преградните стени;

32.  признава, че е постигнат известен напредък в областта на транспортирането на животни в рамките на ЕС, но изразява загриженост във връзка с броя на сигналите за използване на неподходящи превозни средства за транспортиране на живи животни както по суша, така и по море и призовава за подобряване на контрола върху тези практики и санкционирането им; признава, че изискванията, посочени в член 20 и член 21 от Регламента относно транспортирането с кораби за превоз на добитък, често не се вземат под внимание; призовава държавите членки да не разрешават използването на превозни средства и плавателни съдове за добитък, които не съответстват на разпоредбите на Регламента, и да отнемат вече издадени разрешения в случай на неспазване; призовава държавите членки да бъдат по-строги както при процедурите за сертифициране и одобрение за превозните средства, така и при издаването на свидетелства за правоспособност на водачите на превозните средства;

33.  поради това призовава за хармонизирани и обвързващи стандарти за разрешенията за превозни средства и плавателни съдове като транспортни средства за добитък, които следва да бъдат издавани от централен орган на ЕС; като има предвид, че този орган следва да бъде отговорен за определяне на пригодността на транспортните средства за транспортиране на животни по отношение на състоянието на превозните средства и естеството на тяхното оборудване (напр. наличието на подходяща спътникова навигационна система);

34.  призовава операторите да предвиждат цялостно обучение на водачите на превозните средства и придружителите в съответствие с приложение IV към Регламента, за да се гарантира правилно третиране на животните;

35.  признава, че някои държави членки разполагат с кораби и пристанища, които отговарят на изискваните стандарти, но изтъква, че въпреки това по време на морския транспорт преобладават лоши условия, особено по отношение на товаренето и разтоварването; призовава държавите членки да бъдат по-строги в процедурите си за сертифициране и одобрение на плавателните съдове, да подобрят своите проверки на плавателните съдове за добитък и на годността на животните преди натоварване и да инспектират правилно операциите по натоварване в съответствие с Регламента; призовава държавите членки да предоставят на Комисията подробни планове за своите съоръжения за проверка; призовава Комисията да създаде, актуализира и разпространи списък на пристанищата с подходящи съоръжения за проверка на животните; призовава освен това компетентните органи да не одобряват дневници за пътуване, в които е планирано използването на пристанища без такива съоръжения; призовава държавите членки да адаптират пристанищата си и да гарантират надлежната поддръжка на своите плавателни съдове с цел подобряване на условията за хуманно отношение към животните при морския транспорт на животни;

36.  призовава Комисията да одобри новаторски алтернативи за проверките на износа в съответствие с член 133, параграф 2 от Регламент 2016/429(11), като например инспекции на платформите, които представляват подобрение от гледна точка на хуманното отношение към животните, тъй като при тях има по-малка гъстота на животните и не се налага разтоварването на животните, което води до по-кратък период на чакане;

37.  отбелязва, че изискването за ветеринарно-санитарен сертификат за транспорта между държавите членки представлява отрицателен стимул, поради който се избират вътрешни местоназначения вместо най-близкото възможно местоназначение; призовава Комисията да използва правомощията си по силата на член 144, параграф 1 от Регламент 2016/429, за да приеме делегиран акт, с който да предвиди дерогация за движенията, представляващи нисък риск от разпространение на болест;

Времетраене на пътуването

38.  настоява, че времето за пътуване за всички животни, които биват транспортирани, следва да бъде в рамките на необходимото, като се вземат предвид географските различия на равнището на държавите членки и в съответствие със съображение 5 от Регламента, което гласи, че „по причини, свързани с хуманното отношение към животните, транспортирането с дълга продължителност на животни ... би трябвало, колкото е възможно, да бъде ограничено“, и със съображение 18, което гласи, че „пътуванията с дълга продължителност по всяка вероятност имат повече вредни въздействия върху хуманното отношение към животните отколкото пътуванията с кратка продължителност“;

39.  настоява при определяне на времето за транспортиране на животните, включително времето за натоварване и разтоварване, да се взема под внимание специфичните за определения вид животно препоръки на ветеринарен лекар, независимо дали транспортът се осъществява по суша, море или въздух;

40.  изразява загриженост относно нарушенията на Регламента, които се отнасят до неприлагането или неправилното прилагане на специфичните правила относно неотбитите животни като телета, агнета, ярета, жребчета и прасенца, които все още се хранят само с мляко, и призовава за въвеждането на по-подробни мерки за гарантиране на хуманното отношение към тези животни в пълна степен по време на транспортирането;

41.  призовава държавите членки да гарантират, че неотбитите животни се разтоварват за най-малко един час, за да получат електролити или заместители на мляко, и че те не се транспортират в продължение общо на повече от осем часа;

42.  посочва, че в документите за планираното транспортиране често се указват само имена на селища, без точен адрес на контролните, снабдителните и събирателните пунктове, което значително затруднява проверката;

43.  призовава, като взема предвид резолюцията на Парламента от 12 декември 2012 г., времето за пътуване на животните да бъде възможно най-кратко и в частност дълги и много дълги периоди на пътуване да бъдат избягвани, както и пътувания извън границите на ЕС, чрез използване на алтернативни стратегии, като например осигуряване на икономически жизнеспособни и целесъобразно разпространени кланици в близост до животновъдни стопанства, насърчаване на къси вериги за предлагане на пазара и преки продажби, замяна на транспортирането на животни за разплод чрез използване на семенна течност или ембриони и транспортиране на кланични трупове и месни продукти, както и чрез регулаторни и нерегулатарни инициативи в държавите членки за улесняване на клането в стопанствата; призовава Комисията ясно да определи специфични по-кратки периоди на пътуване, когато това е целесъобразно, за транспортирането на всички видове живи животни, както и за транспортирането на неотбити животни;

44.  отбелязва, че редица изисквания, както и променящите се пазарни условия и политически решения, правят малките кланици икономически нежизнеспособни, което води до общ спад в техния брой; настоятелно призовава Комисията и местните органи в държавите членки да подкрепят и насърчават, когато е необходимо, вариантите за клане в стопанствата, икономически жизнеспособни местни или мобилни кланици и месопреработвателни съоръжения в държавите членки, така че животните да бъдат заколвани възможно най-близо до мястото им на отглеждане, което е също така в интерес на запазването на заетостта в селските райони; призовава Съвета и Комисията да разработят стратегия за преминаване към по-регионален модел на животновъдство, според който животните се раждат, угояват и заколват в един и същ регион винаги когато това е възможно от практическа гледна точка, като се вземат предвид географските различия, вместо да бъдат транспортирани на изключително дълги разстояния;

45.  настоятелно призовава Комисията да проучи по какъв начин земеделските производители, кланиците и месопреработвателната промишленост биха могли да бъдат стимулирани да колят животните в най-близкото съоръжение, за да се предотврати удължаване на времето за транспортиране на животните и да се намалят емисиите; призовава Комисията да улесни иновативните решения в това отношение, например мобилни кланици, като същевременно се гарантират високи стандарти за хуманно отношение към животните;

46.  счита, че в определени случаи намаляването на допустимата продължителност на пътуването, определена понастоящем в приложение 1, глава V към Регламента, не би било целесъобразно и поради това следва да се намерят решения за случаите, при които географските условия и изолираността на селските райони налагат транспортирането на живи животни по суша и/или море за доотглеждане или клане;

47.  призовава държавите членки да позволяват клане по спешност директно в съответното стопанство за отглеждане и угояване, по целесъобразност, ако се счита, че животно не е годно за транспортиране и ако мерките на първа помощ се окажат неефективни, за да се избегне ненужно страдание на животното;

48.  отбелязва, че обществената и икономическата стойност на дадено животно може да окаже въздействие върху стандарта за транспортирането му; изтъква, че стандартите за транспортиране на животни за разплод в коневъдството са с високо качество;

49.  призовава Комисията да разработи стратегия за гарантиране на преминаване от транспортиране на живи животни към търговия основно на месо, кланични трупове и зародишни продукти, като се има предвид въздействието на транспортирането на живи животни върху околната среда, хуманното отношение към животните и здравето; счита, че такава стратегия трябва да разглежда икономическите фактори, които влияят върху решението да се транспортират живи животни; призовава Комисията да включи в тази стратегия транспортирането към трети държави;

50.  призовава държавите членки да изготвят програми за свързаното с религията клане на животни в кланиците предвид факта, че голяма част от износа на живи животни се осъществява към пазарите на Близкия Изток;

51.  признава настоящото нарушаване на функционирането на пазара, причинено от различни, прилагани по отношение на живи животни и месо тарифи, което силно стимулира търговията с живи животни; настоятелно призовава Комисията заедно с нейните търговски партньори да направи преглед на това нарушение с цел намаляване на търговията с живи животни и при необходимост – да замени тези продажби с месо;

52.  припомня, че съгласно действащия регламент почивка на одобрен контролен пункт е вече задължителна след максималния период на транспортиране на еднокопитни животни и на домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите и свинете, когато времето за транспорт надвишава осем часа;

Хуманно отношение към животните

53.  призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират присъствието на официални ветеринарни лекари в изходните точки на Съюза, със задачата да проверяват дали животните са годни да продължат пътуването си и дали превозните средства и/или плавателните съдове отговарят на изискванията на Регламента; отбелязва по-специално, че в член 21 от Регламента се посочва, че ветеринарните лекари проверяват превозните средства преди да напуснат ЕС, за да се уверят, че те не са пренаселени, осигуряват достатъчна височина, предоставят постеля и осигуряват достатъчно храна и вода, и устройствата за вентилация и поене функционират правилно;

54.  насърчава използването на планове за действие в извънредни ситуации за всички пътувания, включително, например, заместващи камиони и центрове за извънредни ситуации, за да се даде възможност на превозвача да реагира по ефективен начин при извънредни ситуации и да се намали въздействието на закъснение или злополука върху животните, транспортирани за развъждане или клане, както вече се изисква от превозвачите при дълги пътувания съгласно Регламента;

55.  настоява законодателството в областта на хуманното отношение към животните да се основава на науката и на най-новите технологии; изразява съжаление относно факта, че въпреки ясните препоръки, отправени от ЕОБХ, и искането на Парламента в неговата резолюция от 2012 г., Комисията не е актуализирала правилата относно транспортирането на животни с оглед на най-новите научни доказателства; поради това призовава Комисията да актуализира правилата по отношение на конкретни потребности въз основа на най-новите научни познания и технологии, по-специално по отношение на фактори, включващи достатъчно вентилация и контролиране на температурата и влажността посредством климатични инсталации във всички превозни средства, подходящи системи за поене на животни и за предоставяне на течна храна, особено за неотбити животни, намалена гъстота на животните и изрично определена достатъчна минимална височина, а превозните средства да бъдат адаптирани с оглед на потребностите на всеки вид; изтъква заключението на становището на ЕОБХ, че хуманното отношение към животните включва и други аспекти освен продължителността на пътуванията, като правилното натоварване и разтоварване, както и конструкцията на превозните средства;

56.  изразява загриженост относно пътуванията, при които животните се поят със замърсена вода, която е негодна за консумация, или са лишени от достъп до вода поради неизправни или зле разположени устройства за поене; подчертава необходимостта да се гарантира, че използваните за транспортиране на живи животни превозни средства носят достатъчно вода по време на пътуванията и че във всеки случай доставеното количество следва да отговаря на специфичните изисквания за транспортираните животни и за броя на тези животни;

57.  приветства ангажимента на Комисията да разработи показатели за хуманно отношение, основани на положението с животните, които следва да насърчават по-висока степен на хуманно отношение към животните при тяхното транспортиране; счита, че тя следва да разработи незабавно тези показатели, така че те да могат да се използват като допълнение към настоящите законодателни изисквания;

58.  призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо преразглеждане на законодателството относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране ще се основава на обективни и научно обосновани показатели, за да се предотвратят произволни решения с неоправдано икономическо въздействие върху секторите на животновъдството;

59.  настоява, съобразно правото на ЕС земеделските стопани да носят правна отговорност за гарантиране, че животните им се транспортират без да понасят наранявания, вреда или каквото и да било неоправдано страдание;

60.  подчертава, че нарушенията често се дължат на неподходящи вентилационни системи в превозните средства, които се използват за сухопътен превоз на живи животни на дълги разстояния, и че в такива ситуации животните са затворени в ограничени пространства, характеризиращи се с екстремни температури, далеч отвъд топлинния спектър и границите на толерантност, установени в Регламента;

61.  призовава Комисията да гарантира, че се извършва зашеметяване, без изключение, преди религиозно ритуално клане във всички държави членки;

62.  изразява съжаление поради факта, че отделенията за животни невинаги осигуряват достатъчно пространство, за да се гарантира адекватна вентилация вътре в превозните средства, и поради факта, че естествените движения на животните са възпрепятствани, като те често се принуждават да заемат неестествени положения за дълги периоди от време, в явно нарушение на техническите спецификации, посочени в член 6 от Регламента и в приложение I, глава II, точка 1.2 към него;

63.  счита за необходимо да се направи задължително присъствието на ветеринарни лекари на борда на кораби, използвани за транспортиране на живи животни, да се докладва и да се отчита броят на животните, които умират по време на пътуванията, както и да се изготвят аварийни планове за справяне със ситуации по море, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху хуманното отношение към транспортираните животни;

64.  отбелязва, че земеделските стопани, превозвачите и компетентните органи в различните държави членки тълкуват и прилагат Регламент (ЕО) №1/2005 по различни начини, особено по отношение на годността на животните за транспортиране; призовава Комисията да преразгледа Регламента, за да уточни по-подробно изискванията за транспортиране, където е необходимо; призовава Комисията и държавите членки, с оглед осигуряване на равнопоставени условия да гарантират, че в бъдеще Регламентът ще се прилага и изпълнява по хармонизиран и единен начин в целия Съюз, по-специално по отношение на годността на животните за транспортиране;

65.  призовава Комисията да разработи пълно работно определение за това, какво представлява годността на животните за транспортиране, и да изготви практически насоки за оценката за нея; призовава държавите членки да предоставят дейности за повишаване на осведомеността и информиране, включително солидни, редовни и задължителни курсове за обучение, образование и сертифициране на водачи на превозни средства, превозвачи, търговци, събирателни центрове, кланици, ветеринарни лекари, гранични служители и всеки друг оператор, участващ в транспортирането на животни, с цел да се намалят високите равнища на нарушенията на изискванията по отношение на годността; призовава операторите да осигурят цялостното обучение на водачите на превозни средства и придружителите в съответствие с приложение IV към Регламента;

66.  призовава за строга бдителност, за да се гарантира, че не се транспортират болни, слаби или с много ниско тегло животни, животни в период на лактация, бременни женски и женски животни, които не отговарят на необходимото време за отбиване;

67.  подчертава, че в съответствие с Регламент (ЕО) №1/2005 вече е задължително, на животните, транспортирани на дълги разстояния, да се предоставя вода, храна и почивка на подходящи интервали и с оглед на техния вид и възраст; настоятелно призовава Комисията да осъществява по-ефективен мониторинг с цел гарантиране на пълното и хармонизирано спазване на тези правни изисквания от страна на всички държави членки;

68.  подчертава необходимостта от това, държавите членки да гарантират, че транспортирането на животни е организирано по подходящ начин, като се отчитат метеорологичните условия и видът на транспорта; призовава държавите членки да гарантират, че дневниците за пътуването и плановете за транспортиране се одобряват само ако според метеорологичните прогнози не се очаква температурите да достигнат над 30 градуса по Целзий през целия период на транспортиране;

69.  подчертава, че когато се изисква животните да бъдат разтоварени за 24-часов период на почивка в трети държави, организаторът трябва да определи място за почивка със съоръжения, равностойни на тези в контролен пункт на ЕС; призовава компетентните органи редовно да инспектират тези съоръжения и да не одобряват дневниците на пътуването, ако не е потвърдено, че предложеното място за почивка разполага със съоръжения, равностойни на тези в ЕС;

70.  призовава държавите членки да гарантират, че при планирането на транспорта са налице доказателства за резервиране, включително на фуражи, вода и свежи постелки, на контролен пункт; призовава Комисията да определи изискванията за местонахождението и съоръженията на местата за почивка;

71.  признава, че по-малката гъстота на животните и прекъсването на пътуването с цел почивка на животните оказват неблагоприятно икономическо въздействие върху превозвачите, което може да засегне правилната работа с превозваните животни; призовава Комисията да насърчава стимули за правилна работа с тях;

72.  призовава държавите членки да гарантират подобряване на воденето на регистри в земеделските стопанства по отношение на периодите на бременност;

73.  призовава Комисията да формулира, въз основа на научни констатации, насоки относно поенето на животните, превозвани в клетки, и относно условията за транспортиране на пиленца, които да способстват за висока степен на хуманно отношение;

74.  припомня, че държавите членки трябва да намерят решения, съобразени с аспекта за хуманно отношение, за животните в края на техния живот и на производствените цикли;

Икономическа помощ

75.  призовава за по-широко използване на мярката за развитие на селските райони, а именно „плащания за хуманно отношение към животните“, съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013(12), който предоставя подкрепа за високи стандарти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти;

76.  призовава предстоящата реформа на ОСП да запази и засили връзката между плащанията в рамките на ОСП и подобрените условия за хуманно отношение към животните, които изцяло зачитат или надхвърлят стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005;

77.  настоятелно призовава за подкрепа на мерки, които да осигурят балансирано разпределение на кланиците в държавите членки, което гарантира, че броят на добитъка в даден регион се взема предвид;

Трети държави

78.  изразява загриженост във връзка с продължаващите доклади за проблеми при транспортирането на животни и с хуманното отношение към животните в определени трети държави; отбелязва, че клането в определени трети държави, към които ЕС изпраща животни, е свързано с прекомерно и продължително страдание и редовно нарушава международните стандарти за хуманно отношение към животните при клане, установени от OIE (Световната организация по здравеопазване на животните); като признава, че търсенето в трети държави често е за живи животни, призовава Комисията и държавите членки да насърчават преминаването към транспорт на месо или кланични трупове, вместо на живи животни, към трети държави, както и транспортирането на семенна течност или ембриони, вместо на разплодни животни;

79.  изисква от Комисията при двустранните търговски преговори с трети държави да изисква спазването на нормите на ЕС за хуманно отношение към животните и да отстоява международното прилагане, в рамките на Световната търговска организация, на разпоредбите на Съюза по този въпрос;

80.  изразява съжаление относно факта, че стандартите, които се използват от определени трети държави, не са толкова високи, колкото стандартите в рамките на ЕС; призовава Комисията да засили съществуващите изисквания по отношение на търговските партньори на Съюза, особено по отношение на търговията с животни и тяхното транспортиране, така че те да бъдат поне толкова строги, колкото стандартите на ЕС; призовава държавите членки, които осъществяват износ към трети държави, да работят с местните органи за подобряване на стандартите за хуманно отношение към животните;

81.  призовава за последователно и пълно спазване на решението Съда на Европейския съюз от 2015 г. по дело C-424/13, по което Съдът постанови, че – за да бъде разрешено транспортирането на животни на дълги разстояния, започващи на територията на Съюза и продължаващи извън нея – превозвачът трябва да представи дневник за пътуването, който да бъде реалистичен с оглед на спазването, с особено внимание по отношение на прогнозите за температурите; призовава компетентните органи да не одобряват дневници за пътуване когато, съгласно решението на Съда, животните трябва да бъдат разтоварени за 24-часова почивка в държава извън ЕС, освен когато организаторът е определил място за тази почивка, което разполага със съоръжения, равностойни на съоръженията на контролен пункт; припомня също така в това отношение, че единственият списък, който съществува, е списък от 2009 г. за настаняване на животните по маршрутите в трети държави, където често липсват точни адресни данни, като по този начин се затруднява значително провеждането на необходимите проверки съгласно правото на ЕС; призовава официалните ветеринарни лекари на изходните точки да проверяват, както се изисква от Регламент (ЕО) № 1/2005, че преди превозните средства да напуснат ЕС, разпоредбите на Регламента са спазени;

82.  в този контекст припомня също така предложението на Комисията за директива относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM (2018)0218), по-специално в контекста на ветеринарните проверки;

83.  изразява съжаление поради често продължителните забавяния по границите и пристанищата и обръща внимание към повишената болка и страдание, които това причинява на животните; призовава държавите членки, които граничат с трети държави, да предоставят зони за почивка, където животните могат да бъдат разтоварени и да им се предостави храна, вода, почивка и ветеринарни грижи, така че дневниците за пътуване да бъдат правилно попълнени, и да отворят специални експресни ленти, които разполагат с достатъчно персонал, на митническите пунктове за транспортиране на животни, с цел да се намалят периодите на чакане, без да се подкопава качеството на санитарния и митническия контрол на границите; наред с това призовава държавите членки да си сътрудничат по-добре при планирането на транспортиране на добитък, за да се избягва струпването на твърде голям брой транспортни средства на границите за целите на граничния контрол;

84.  призовава Комисията да засили сътрудничеството и комуникацията, включително допълнителна взаимопомощ и ускорен обмен на информация, между компетентните органи във всички държави членки и в трети държави, за да се намалят проблемите, свързани с хуманното отношение към животните и болестите при животните, които са породени от лошо администриране, като се гарантира, че износителите спазват изцяло административните изисквания; отправя искане към Комисията да насърчава хуманното отношение към животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на осведомеността сред държави извън ЕС;

85.  призовава Комисията да упражни натиск върху държавите на транзит, които въвеждат бюрократични пречки и свързани със сигурността препятствия, които бавят ненужно транспортирането на живи животни;

86.  призовава държавите членки и Комисията да обърнат специално внимание на нарушенията във връзка с хуманното отношение към животните по време на пътуванията по водни пътища и по море към трети държави и да извършат оценка на евентуални нарушения на законодателството, като например забраненото изхвърляне на мъртви животни от плавателни съдове в Средиземно море (често с отрязани ушни белези), което се случва, защото изхвърлянето често не е възможно в пристанището–дестинация;

87.  изтъква решението на Съвета 2004/544/ЕО за подписване на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт(13), съгласно която транспортирането може да бъде едно от следните: между две държави членки, като се преминава през територията на държава, която не е членка; между държава членка и държава, която не е членка; или пряко между две държави членки;

88.  подчертава, че ако стандартите за транспортиране на животни в трети държави не съответстват на тези на ЕС и прилагането им не е достатъчно за гарантиране на пълното спазване на Регламента, пътуванията до трети държави с цел транспортиране на живи животни следва да бъдат предмет на двустранни споразумения за смекчаване на тези разлики, и ако това не е постигнато, те следва да бъдат забранени;

89.  припомня на държавите членки, че съгласно постоянната практика на Съда(14) те могат да въвеждат по-строги разпоредби за защита на животните при транспортиране, при условие че са в съответствие с основната цел на Регламент (ЕО) № 1/2005;

90.  призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики и на мерки за регулаторна еквивалентност с трети държави в областта на транспортирането на живи животни;

91.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на Европейската сметна палата, на Европейския орган за безопасност на храните, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

ОВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 59.

(4)

Официален вестник на EFSA 2011:9(1):1966.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2012)0096.

(6)

Решение на Съда (пети състав) от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export срещу Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Хуманното отношение към животните в ЕС: преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

(10)

„Окончателен доклад от одит, проведен в Нидерландия от 20 февруари 2017 г. до 24 февруари 2017 г., за да се направи оценка на хуманното отношение към животните по време на транспортиране до държави, които не са членки на ЕС“, Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2017 г.

(11)

Регламент 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“).

(12)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 347.

(13)

OВ L 241, 13.7.2004 г., стр. 21.

(14)

Решение на Съда на ЕС (първи състав) от 14 октомври 2004 г. по дело С-113/02 Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия и решение на Съда на ЕС (трети състав) от 8 май 2008 г. по дело С-491/06, Danske Svineproducenter.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В настоящия доклад се предоставя информация относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005, с който се урежда защитата на животните и хуманното отношение към тях по време на транспортиране. Формулирани са няколко препоръки за политиката, които са насочени към подобряване на прилагането му, което все още е недостатъчно и се различава значително между отделните държави членки.

Основни констатации(1)

1.  Недостатъчно прилагане

1.1.  Непълни, непоследователни и ненадеждни данни за анализа на прилагането

Подходите за събиране на данни се различават толкова силно между държавите членки, че е трудно да се извърши съгласуван анализ на прилагането на Регламента. Наред с това, както е посочено в Специалния доклад на Сметната палата от 2018 г. относно хуманното отношение към животните в ЕС, Комисията е признала, че докладваните от държавите членки данни не са пълни, последователни, надеждни или достатъчно подробни, така че да се изготвят заключения относно съответствието на равнището на ЕС(2).

TRACES (онлайн платформата на ЕС, използвана за наблюдение на придвижванията на животни на дълги разстояния и през граница в рамките на ЕС) съдържа инструменти за информация и докладване, които органите биха могли да използват, за да насочат инспекциите на транспортиране на животни. Сметната палата, както е посочено в нейния специален доклад, установи, че органите на държавите членки, отговарящи за транспортните инспекции, рядко са използвали информация от TRACES за насочването на инспекции.

Освен това, регистрирането на спазването на насоките по отношение на годността в държавите членки едва наскоро започна да води до данни, които могат да бъдат анализирани (към момента са публикувани само данни за 2014 г. и 2015 г., а неотдавна и за 2016 г.), така че липсват публични данни и добри показатели за развитието на хуманното отношение към животните по време на транспортиране на живи животни. Удивително е, както показва анализ на инспекционните доклади на държавите членки, че има огромни различия между държавите членки по отношение на броя на инспекциите, който варира от нула (!) на няколко милиона (!) годишно, а честотата на нарушенията варира от нула до 16,6 %. Това предполага, че държавите членки прилагат различни подходи към инспекциите, например стратегии на случаен принцип спрямо основани на риска стратегии.

Очевидна е необходимостта от общи минимални стандарти, за да се даде възможност за по-хармонизирано събиране на данни и оценка на наблюдаваните параметри.

1.2.  Дългите и много дългите пътувания се увеличават

Всяка година милиони животни биват транспортирани между държавите членки и до трети държави на дълги разстояния, за да бъдат развъждани или заколвани; Транспортирането е стресиращо за животните, тъй като то ги излага на редица предизвикателства в продължение на няколко часа, които може да включват намалено пространство за всяко животно, температурни промени, ограничения на храненето и поенето, и движение на превозното средство. Рисковете по време на транспортиране включват редица проблеми, като например качеството на шофирането, наличието на подходящо оборудване и неочаквани промени в пътните или метеорологичните условия, и следователно е възможно животните, които са сертифицирани като годни за транспортиране на мястото на заминаване, да се разболеят или да бъдат наранени при транспортирането. Въпреки това, установено е, че проверките на животните преди и след пътуването са много по-разпространени, отколкото проверките по време на транспортиране. Повечето проверки се извършват в кланиците и се отнасят предимно до транспортиране на къси разстояния.

Докладчикът изразява загриженост във връзка с извънредно големия брой на сигналите за използване на неподходящи превозни средства за транспортиране на живи животни както по суша, така и по море. По-специално, по отношение на търговията с трети държави, допълнително страдание за животните се причинява от много дълги пътувания, включително продължителни спирания на границата за проверка на документи, превозни средства и животни. Лошите условия по време на транспортирането по море са още една причина за безпокойство. Държавите членки следва да прилагат по-строго процедурите за сертифициране и одобрение на плавателните съдове и да подобрят проверките за пригодност на животните преди натоварването. Докладчикът застъпва също така становището, че Комисията следва да предостави списък на пристанищата с подходящи съоръжения за проверка на животните.

Освен това съществува необходимост от планове за действие при извънредни ситуации за всички пътувания, за да може превозвачът да реагира ефективно при извънредни ситуации и да намали въздействието на закъснение или злополука върху животните.

2.  Необходимост от по-силно и хармонизирано правоприлагане

2.1.  Ефективни и възпиращи санкции

По-стриктното и хармонизирано прилагане с ефективни и възпиращи санкции е от основно значение за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране. За съжаление, що се отнася до системата от санкции, изглежда, че Комисията е пренебрегнала резолюцията на Парламента от 12 декември 2012 г. Комисията също така е пренебрегнала призива за проверка на Регламента за несъвместимост с правните изисквания в отделните държави членки.

За да се подобри прилагането на Регламента, повторните нарушения следва да водят до съдебно преследване, санкции, включително конфискуване на превозни средства, и задължително ново обучение на лицата, отговорни за хуманното отношение и транспортирането на животните.

Припомня се, че Регламентът предоставя големи правомощия за правоприлагане на държавите членки, включително правомощието да изискват от превозвачите да създават системи за предотвратяване на повтарянето на нарушенията и да прекратяват или да оттеглят разрешителното на превозвача.

2.2.  Използване на най-новите технологии за проверка на дневниците на пътуването

Компетентните органи следва да си сътрудничат, за да засилят правоприлагането чрез използването на технологии. А именно, технологиите може да им помогнат за създаването на верига за обратна връзка в реално време между държавата членка, където е точката на потегляне и документиране, и държавата членка, където е точката на пристигане. Ако животни, които са били в добро здравословно състояние, пристигнат в лошо здравословно състояние, дружеството износител трябва да бъде санкционирано незабавно.

3.  Актуализиране на разпоредбите в съответствие с най-новите научни познания и технологии

Законодателството в областта на хуманното отношение към животните следва да се основава на науката и на най-новите технологии. За съжаление, въпреки ясните препоръки, отправени от ЕОБХ и искането на Парламента в неговата резолюция, приета през 2012 г., Комисията не е актуализирала правилата относно транспортирането на животни с оглед на най-новите научни доказателства. Комисията следва да актуализира тези правила възможно най-скоро, по-специално по отношение на достатъчната вентилация и охлаждане във всички превозни средства, подходящите системи за поене, особено за неотбити животни, както и специфична минимална височина.

3.1.  Определение за годност

Използването на годността при товарене като критерий за подбор е основен фактор за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, тъй като рисковете за хуманното отношение към животните по време на транспортиране са по-големи при животните, които са ранени или болни. От съществено значение е всички животни да бъдат проверени преди натоварването, за да се определи годността им за транспортиране, а за животните без такава годност да се полагат грижи на мястото на произход. Одитите, извършени от Комисията в периода 2007–2017 г. в няколко държави членки, почти винаги се отнасят до неспазване на правилата по отношение на годността. Въпросът за годността е свързан с най-големия процент нарушения (като документацията е втори по големина фактор). Освен това, както вече беше споменато, проверката на спазването на насоките за годност в държавите членки едва наскоро започна да води до данни, които да могат да бъдат анализирани, така че липсват публични данни и добри показатели.

Комисията следва да разработи пълно работно определение за това, какво представлява годност, и да предостави солидни курсове за обучение на земеделски стопани, водачи на превозни средства и ветеринарни лекари, за да се намалят високите равнища на нарушенията с оглед на годността в държавите членки.

4.  Икономическа помощ

ОСП свързва селскостопанските плащания с минимални равнища на хуманно отношение към животните, докато политиката за развитие на селските райони насърчава земеделските производители да следват по-високи стандарти; по-конкретно, член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2021 предвижда мярката за развитие на селските райони „плащания за хуманно отношение към животните“, която осигурява подкрепа за високи стандарти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти. В своя специален доклад от 2018 г. Европейската сметна палата обаче посочва, че тази мярка не е била широко използвана в достатъчна степен в различните държави членки. В действителност десет държави членки изобщо не са я използвали.

Предстоящата реформа на ОСП следва да запази и засили връзката между плащанията в рамките на ОСП и подобрените условия за хуманно отношение към животните, които изцяло зачитат или надхвърлят стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005.

5.  Намаляване на времетраенето на пътуванията на животните

Припомня се, че съображение 5 от Регламент (ЕО) №1/2005 гласи, че „по причини, свързани с хуманното отношение към животните, транспортирането с дълга продължителност на животни ... би трябвало, колкото е възможно, да бъде ограничено“.

5.1.  Стратегии, които са алтернативи на транспортирането на живи животни

Като общ подход времето за пътуване на животните следва да бъде намалено, доколкото е възможно, по-специално дългите и много дълги периоди на пътуване. Това може да се постигне най-добре чрез алтернативни стратегии, като например икономически жизнеспособни местни кланици, замяна на транспортирането на животни за разплод чрез използване на семенна течност или ембриони, транспортиране на кланични трупове и месни продукти, както и законодателни инициативи в държавите членки за улесняване на клането в рамките на стопанствата.

Следва да се има предвид, че транспортирането на месо и други животински продукти е технически по-просто и по-целесъобразно от етична гледна точка от транспортирането на живи животни, предназначени единствено за клане. С оглед на това, Комисията следва да подкрепя, където е необходимо, изграждането на икономически жизнеспособни кланици в държавите членки, така че животните да бъдат заколвани възможно най-близо до мястото им на отглеждане. Следва да бъде развита стратегия за преминаване от транспортиране на живи животни към търговия единствено на месо и кланични трупове, като се има предвид въздействието върху околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните, породено от транспортирането на живи животни.

5.2.  Хармонизиране на стандартите за транспортиране на животни на трети държави с тези на ЕС

Като се има предвид, че стандартите, прилагани от трети държави, не са толкова високи, колкото тези на ЕС, Комисията следва да засили съществуващите изисквания по отношение на търговските партньори на Съюза, особено по отношение на търговията с животни. Налице е също така необходимост от засилено сътрудничество и комуникация между компетентните органи във всички държави членки и тези в трети държави, за да се намалят проблемите, свързани с хуманното отношение към животните, които са породени от лошо администриране.

Будят възмущение докладите за изключително дълги и мъчителни периоди на чакане за животните на границите. С цел подобряване на това положение се предлага, държавите членки, които имат граници с трети държави, да отворят специални експресни пътища на митниците за транспортиране на животни, с цел да се намали времето на изчакване. Нещо повече, държавите членки и Комисията следва да обърнат специално внимание на нарушенията по отношение на хуманното отношение към животните по време на пътуванията по море към трети държави.

Следва да има последователно и пълно съответствие с решението на Съда на Европейския съюз по дело C-424/13. Съдът постанови, че за да бъде разрешено на мястото на заминаване транспортирането на животни с дълга продължителност, започващо на територията на Съюза и продължаващо извън нея, превозвачът трябва да представи дневник за пътуването, който да бъде верен и точен за целите на проверката на спазването на Регламент (ЕО) №1/2005.

Докладчикът застъпва становището, че ако стандартите за транспортиране на животни в трети държави не съответстват на тези на ЕС, следва да се забрани транспортирането на живи животни до трети държави.

Заключения и препоръки

Докладчикът счита, че следва да бъдат включени следните основни препоръки относно политиката:

•  Времето за пътуване на животните следва да бъде намалено, доколкото е възможно, по-специално дългите и много дълги периоди на пътуване; това може да се постигне най-добре чрез набор от алтернативни стратегии, като например икономически жизнеспособни местни кланици, замяна на транспортирането на животни за разплод чрез използване на семенна течност или ембриони, както и транспортиране на кланични трупове и месо;

•  На Комисията се препоръчва да актуализира правилата въз основа на най-новите научни познания и технологии;

•  Комисията следва да разработи пълно работно определение за това, какво представлява годност, и да предостави курсове за обучение на земеделски стопани, водачи на превозни средства и ветеринарни лекари, за да се намалят високите равнища на нарушенията с оглед на годността;

•  Предстоящата реформа на ОСП следва да запази и засили връзката между плащанията в рамките на ОСП и подобрените условия за хуманно отношение към животните, които изцяло зачитат или надхвърлят стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005;

•  Препоръчва се, че ако стандартите за транспортиране на животни в трети държави не съответстват на тези на ЕС, следва да се забрани транспортирането на живи животни до трети държави.

(1)

Констатациите се основават по-специално на две проучвания, възложени от Службата на ЕП за парламентарни изследвания. Те са озаглавени както следва: „Изпълнение на Регламент (ЕО) № 1/2005 (2009–2015 г.), с акцент върху записването на данни“ и „Спазване на техническите правила относно годността за транспортиране, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране“.

(2)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 98/58/ЕО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (COM (2016) 558, окончателен, от 8.9.2016 г.), и протоколи от заседанията на националните звена за контакт във връзка с хуманното отношение към животните по време на транспортиране.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (13.12.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

(2018/2110(INI))

Докладчик по становище (*): Карин Каденбах

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че всяка година милиони животни се транспортират живи за клане или развъждане в рамките на ЕС и от ЕС към трети държави; счита, че когато се прилага и изпълнява правилно, Регламент № 1/2005(1) оказва положително въздействие върху хуманното отношение към животните по време на транспортиране; приветства насоките на Комисията по този въпрос, но изразява съжаление, че те и някои от действията, планирани от Комисията, бяха забавени с до пет години(2); отбелязва, че все още съществуват сериозни проблеми с транспорта и че изпълнението на регламента, изглежда, е основната грижа на участниците в неговото прилагане;

2.  изразява съжаление, че редица въпроси, свързани с Регламент (ЕО) № 1/2005, все още не са решени, включително пренаселеността, недостатъчната височина, непредоставянето на необходимата височина за почивка, храна и вода, неподходящата вентилация и поене, превозът при екстремна горещина, превозът на негодни животни, превозът на неотбити телета на дълги разстояния, необходимостта от установяване на състоянието на бременността при живите животни, степента на проверяване на дневниците на пътуването, връзката нарушение-правоприлагане-санкция, „смесеното“ въздействие на обучението, образованието и сертифицирането, както и недостигът на постелки, както е посочено също от Европейската сметна палата в Специален доклад № 31/2018(3) и от неправителствените организации в жалби, подадени до Комисията; призовава за подобряване в горепосочените области;

3.  призовава държавите членки и превозвачите да подобрят значително прилагането и спазването на Регламент (ЕО) № 1/2005 и настоятелно призовава Комисията да започне процедури за нарушение срещу държавите членки, за които е установено, че не го спазват, за да се запази хуманното отношение към животните и да се гарантира лоялна конкуренция;

4.  изразява съгласие с Комисията, че е добра практика компетентните органи да инспектират по време на товаренето всички пратки, предназначени за държави извън ЕС(4); счита, че част от пратките в рамките на ЕС също следва да бъдат инспектирани по време на товаренето; отбелязва, че компетентните органи следва да проверяват по време на товаренето дали са спазени изискванията на регламента относно наличието на подова площ и височина, дали системите за вентилация и за вода функционират правилно, дали устройствата за поене работят добре и са подходящи за превозваните видове, дали не се товарят негодни животни и дали се превозват достатъчно храна и постелки;

5.  изразява загриженост относно факта, че товаренето на животните върху кораби за добитък често се извършва по груб начин; призовава компетентните органи да осъществяват правилно инспекцията на животните преди товаренето, за да се гарантира, че те са в състояние да продължат пътуването си, както и за да се провери дали операциите по товарене се извършват в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1/2005 без грубо третиране и редовно използване на пръчки и електрически остени; призовава компетентните органи да не одобряват дневници на пътуването на пристанища, в които не се използват съоръжения, позволяващи подходяща инспекция на животните преди товаренето;

6.  подчертава, че страданието на животните по време на транспортиране предизвиква голямо социално безпокойство и възмущение; отбелязва, че на 21 септември 2017 г. Комисията е получила над 1 милион подписа в подкрепа на кампанията # StopTheTrucks, в която европейските граждани призовават за прекратяване на транспортирането на дълги разстояния;

7.  счита, че недостатъците при изпълнението на Регламент (ЕО) № 1/2005 са ясен пример за необходимостта да се направи повече за предотвратяване на сериозни инциденти, които имат значително въздействие върху хуманното отношение към животните, и да се преследват наказателно нарушителите на закона;

8.  призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 1/2005 в съответствие със съображение 11 от него, за да го приведе в съответствие със съвременните научни познания;

9.  припомня многобройните парламентарни въпроси, писма и жалби, изпратени от членове на ЕП до Комисията, в които те подчертават системните нарушения на регламента и осъждат неприемливите условия на стрес, болка, мъка и страдание на живите животни, транспортирани в рамките на Съюза и към трети държави;

10.  изразява съжаление относно нарушенията на регламента, които се отнасят до неправилното прилагане на правилата относно неотбитите животни, като телета, агнета, ярета, прасенца и жребчета, които все още се хранят само с мляко, и призовава за въвеждането на по-подробни мерки, за да се гарантира, че хуманното отношение към тези животни е напълно защитено при тяхното транспортиране;

11.  настоява за ограничаване до осем часа на времето за транспортиране на животните, включително времето за товарене и отчитането на специфични за видовете съвети от ветеринарни лекари, независимо дали транспортът се осъществява по суша, по море или по въздух; счита, че неотбитите животни не следва да се транспортират при пътувания, които надхвърлят четири часа;

12.  изразява съжаление относно факта, че въпреки ясните препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) някои части от регламента не съответстват на съвременните научни познания относно хуманното отношение към животните съгласно изискванията на самия регламент; поради това призовава за актуализирани и подобрени правила относно:

–  вентилация и охлаждане във всички превозни средства/кораби,

–  подходящи системи за поене, особено за неотбити животни,

–  транспортиране на негодни животни,

–  увеличена минимална височина,

–  намалена гъстота на животните;

13.  подчертава, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005 на животните, транспортирани на дълги разстояния, трябва да се предлагат подходящи за техния вид и възраст вода, храна и почивка на подходящи интервали; настоятелно призовава Комисията да наблюдава по-ефективно пълното и хармонизирано спазване на тези правни изисквания от страна на всички държави членки;

14.  изразява съжаление за често продължителните забавяния по границите, където сериозната липса на съоръжения за почивка, вода и ветеринарни грижи може да доведе и до увеличаване на проблемите, свързани със здравето на животните и с хуманното отношение към тях, включително страдание и смъртни случаи; призовава държавите членки да гарантират, че организаторите планират своите пътувания по-добре, и подчертава необходимостта от подобряване на комуникацията между националните органи на различните държави членки, за да се предотврати съсредоточаването на камиони, транспортиращи животни, по границите;

15.  отбелязва, че изпълнението е особено трудно, когато пътуването преминава през няколко държави членки и когато различни държави членки са отговорни за одобряването на дневника на пътуването, като предоставят разрешение на превозвача и удостоверение за правоспособност на водача; призовава всички държави членки, които откриват нарушения, да уведомяват другите участващи държави членки при първа възможност; отбелязва, че член 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005 дава на държавите членки силни правоприлагащи правомощия, включително правомощието да преустанови или оттегли разрешението на превозвач в случай на сериозни нарушения, изискването съответният превозвач да създаде системи за предотвратяване на повторно нарушение и за подлагане на превозвача на допълнителни проверки, например наличието на ветеринарен лекар по време на товаренето на животните; изразява загриженост, че в редица държави членки тези правомощия не се използват правилно и тяхното използване не се наблюдава; призовава държавите членки, които получават уведомления за нарушения, да предприемат своевременно подходящи действия с цел предотвратяване на повторното извършване на нарушенията;

16.  изразява съжаление, че общият брой на проверките, извършвани от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, е намалял, въпреки че броят на пратките в ЕС, съдържащи живи животни, се е увеличил(5); призовава държавите членки да увеличат значително минималния брой проверки на транспортирането на живи животни, за да се гарантира хуманното отношение към животните;

17.  изразява загриженост относно условията на транспорт в трети държави; призовава държавите членки и превозвачите да спазват стриктно решението на Съда на Европейския съюз, в което се стига до заключението, че Регламент (ЕО) № 1/2005 се прилага и по отношение на случаи на износ за държави извън ЕС(6), докато износът стигне до крайното си местоназначение; призовава държавите членки да извършват допълнителни проверки на изходните пунктове на ЕС, за да проверяват дали всяко животно е в състояние да продължи пътуването отвъд границите на ЕС;

18.  призовава Комисията да гарантира, че държавите членки увеличават и засилват официалните проверки на транспортирането на живи животни, и да докладва констатациите по подробен и прозрачен начин. за тази цел настоятелно призовава Комисията да осигури публичен достъп до системата TRACES;

19.  подчертава значението на обучението, образованието и сертифицирането на компетентността на водачите, за да се подобри хуманното отношение към животните по време на транспортиране; призовава държавите членки с помощта на Комисията да гарантират наличието на подходящо и хармонизирано обучение за участващите оператори;

20.  призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират, че официалните ветеринарни лекари присъстват на изходните пунктове на Съюза със задачата да проверяват дали използваните за транспортиране на животни превозни средства съдържат отделения с достатъчно пространство, за да се избегне пренаселеност, дали има постелки, храна и вода в количества, подходящи за видовете и броя на транспортираните животни, и дали системите за вентилация и за прясна вода за животните функционират правилно;

21.  настоятелно призовава Комисията да проучи по какъв начин земеделските производители, кланиците и месопреработвателната промишленост биха могли да бъдат стимулирани да колят животните си в най-близкото съоръжение за клане, за да се предотврати удължаване на времето за транспортиране на животните и да се намалят емисиите; призовава Комисията да улесни иновативните решения в това отношение, например решения за подвижни кланици, като същевременно се гарантират високи стандарти за хуманно отношение към животните;

22.  счита, че чрез транспортирането на месо вместо на живи животни може значително да се подобри хуманното отношение към животните и да се намали обемът на свързания транспорт, което би оказало положително въздействие и върху околната среда; призовава държавите членки и превозвачите да разработят стратегии за замяна на транспортирането на живи животни с транспортирането на месни продукти и на кланични трупове;

23.  призовава Комисията да определи изискванията за местонахождението и съоръженията на местата за почивка;

24.  изразява съжаление, че съществуват превозни средства и кораби за превоз на добитък, които не би трябвало да бъдат одобрявани като пригодени за транспортирането на животни; признава, че изискванията, посочени в член 20 и член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2005 относно транспортирането с кораби за превоз на добитък, често не се вземат под внимание; призовава държавите членки да не одобряват или да не подновяват одобрението на превозни средства и/или кораби за превоз на добитък, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, и да извършват щателно изискваните инспекции на корабите за превоз на добитък преди товаренето;

25.  отбелязва, че земеделските стопани, превозвачите и компетентните органи в различните държави членки могат да имат различни тълкувания на Регламент (ЕО) № 1/2005, особено по отношение на годността на животните за транспортиране; призовава Комисията да преразгледа регламента, за да се изяснят изискванията за транспортиране, когато е необходимо;

26.  подчертава необходимостта да се направи задължително присъствието на ветеринарни лекари на борда на кораби, използвани за транспортиране на добитък по море, за да се докладва и да се отчита броят на животните, умрели по време на морските пътувания, както и да се изготвят аварийни планове за справяне със ситуации по море, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху хуманното отношение към транспортираните животни;

27.  изразява съжаление относно факта, че според Комисията данните, докладвани от държавите членки, невинаги са пълни, последователни, надеждни или достатъчно подробни, за да се направят заключения относно съответствието на равнището на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да разработят надеждни показатели и публични данни за измерване на хуманното отношение към животните по време на транспортирането на живи животни;

28.  настоятелно призовава Комисията, както и държавите членки, в случай на нарушения да хармонизират по-добре равнищата на санкциите, тъй като те могат да бъдат над 10 пъти по-високи в някои държави членки, отколкото в други; припомня, че тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи; призовава Комисията да разработи пътна карта за хармонизиране на системите за налагане на санкции във всички държави членки.

29  препоръчва увеличаване на процента на инвестиране на ЕС в разработването на местно животновъдство в по-малък мащаб и в насърчаване на здравословно хранене на основата на растения, което да замени днешното високо потребление на животински продукти;

30.  призовава Комисията да изготви черен списък на оператори, които извършват повтарящи се и тежки нарушения на регламента, въз основа на доклади от проверки и доклади за изпълнение; призовава Комисията да актуализира и да публикува често тези черни списъци, както и да улеснява обмена на най-добри практики между държавите членки в областта на транспорта и управлението;

31.  отбелязва, че телетата могат да бъдат транспортирани от 14-дневна възраст; счита, че е невъзможно да се отговори на нуждите на много младите животни по време на транспортиране, включително на естествената нужда на телетата да сучат от майките си, и поради това призовава Комисията да сложи край на тази практика;

32.  призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо преразглеждане на законодателството относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране ще се основава на обективни и научно обосновани показатели, за да се предотвратят произволни решения с неоправдано икономическо въздействие върху секторите на животновъдството;

33.  призовава Комисията да извърши оценка на евентуални нарушения на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78);

34.  призовава Комисията да извърши оценка на евентуални нарушения на разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол(7) и на член 19 от Регламент (ЕО) № 1/2005;

35.  изразява съжаление, че органите на държавите членки, отговарящи за транспортните инспекции, рядко използват информация от TRACES, за да насочат инспекциите с цел наблюдение на движението на животни на далечни разстояния и през граница в рамките на ЕС, отчасти в резултат на определени ограничения на достъпа на ползвателите(8); призовава Комисията и държавите членки да насърчават и опростяват използването на инструмента за интерактивно търсене;

36.  призовава за използване на система за проследяване с GPS, независимо от дължината на транспортирането;

37.  отбелязва, че органите на държавите членки обикновено делегират на местните органи отговорността за извършване на анализи на риска за транспортните инспекции(9); настоятелно призовава държавите членки да въведат системи за проверка на съществуването, качеството и изпълнението на местни анализи на риска;

38.  призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента относно предприетите от нея действия по отношение на защитата на животните по време на транспорт;

39.  настоятелно призовава Комисията да направи оценка на евентуалните нарушения на законодателството по време на транспортиране на животни от ЕС до трети държави по море, например забраната за изхвърляне на мъртви животни от кораби в Средиземно море (често с отрязани ушни белези), тъй като често няма възможност тези животни да бъдат изхвърлени в пристанището по местоназначение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).

(2)

Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: „Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.

(3)

Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: „Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.

(4)

„Окончателен доклад от одит, проведен в Нидерландия от 20 февруари 2017 г. до 24 февруари 2017 г., за да се направи оценка на хуманното отношение към животните по време на транспортиране до държави, които не са членки на ЕС“, Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, 2017 г.

(5)

Проучване – „Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции – оценка на прилагането на европейско равнище“, Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), 2018 г., стр. 31.

(6)

Решение на Съда от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH срещу Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.

(8)

Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: „Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.

(9)

Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: „Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“.


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (4.12.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно доклада за прилагането на Регламент № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

(2018/2110(INI))

Докладчик по становище (*): Кийт Тейлър

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕПОРЪКИ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съжаление за недоброто изпълнение на Регламент (ЕО) № 1/2005, което води до трайни сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните по време на транспортирането; счита, че изискванията на регламента не са спазени в достатъчна степен; изисква от Комисията да представя на Парламента редовни доклади относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент, като използва конкретни данни;

2.  отново заявява, че транспортът е един от най-чувствителните моменти от живота на едно животно и че дори най-добре планираният транспорт причинява стрес у животните; поради това счита, че транспортираните животни трябва да бъдат обект на възможно най-висока и най-строга правна закрила;

3.  призовава за забрана на всички пътувания, които продължават над осем часа, независимо от вида транспорт, а пътуванията до кланици – да бъдат ограничени до четири часа; счита, че неотбитите животни не следва да се транспортират повече от четири часа;

4.  подкрепя установяването на по-ефективна, икономична и по-етична транспортна система, при която да се дава приоритет на транспортирането на месо пред транспортирането на животни към кланицата;

5.  подкрепя клането на животни и преработката на месо възможно най-близо до мястото на отглеждане и поради това призовава Комисията да насърчава развитието на регионални и/или подвижни кланици;

6.  посочва, че около 70 – 80% от пътуванията се извършват с цел клане на животни и че икономическите загуби, произтичащи от лошо извършен или прекалено дълъг транспорт, могат да бъдат много високи и значително да намалят доброто състояние на животните;

7.  признава, че много проблеми могат да бъдат открити и отстранени преди началото на пътуването, и поради това настоятелно призовава държавите членки да инспектират всички пратки, предназначени за държави извън ЕС, и поне минимален брой превозни средства по време на товарене, пропорционално на броя на нарушенията, докладвани от инспекциите на НПО и на Хранителната и ветеринарна служба; изисква подходящи съоръжения за товарене и разтоварване на животни в превозни средства/плавателни съдове, както и подходящо обучен персонал;

8.  признава настоящото нарушаване на функционирането на пазара, причинено от различни, прилагани по отношение на живи животни и месо тарифи, което силно стимулира търговията с живи животни; настоятелно призовава Комисията заедно с нейните търговски партньори да направи преглед на това нарушение с цел намаляване на търговията с живи животни и при необходимост – да замени тези продажби с месо;

9.  изразява съжаление относно условията при граничния контрол на границите на трети държави, при които поради сериозната липса на съоръжения се увеличават опашките и прегряването, което причинява смъртни случаи и ужасни страдания при редица животни;

10.  споделя решението на Съда на Европейския съюз (C-424/13), че търговците от ЕС трябва да спазват регламента до пристигането на крайното местоназначение, дори когато пратката е напуснала Съюза; счита, че докато спазването не бъде гарантирано, такова транспортиране на живи животни следва да бъде забранено; отправя искане към Комисията да насърчава хуманното отношение към животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на осведомеността сред държави извън ЕС;

11.  подчертава необходимостта от това държавите членки да гарантират, че транспортирането на животни е организирано по подходящ начин, като се отчитат метеорологичните условия и видът на транспорта;

12.  подчертава, че когато се изисква животните да бъдат разтоварени за 24-часов период на почивка в трети държави, организаторът трябва да определи място за почивка със съоръжения, равностойни на тези в контролен пункт на ЕС; призовава компетентните органи редовно да инспектират тези съоръжения и да не одобряват дневниците на пътуването, ако не е потвърдено, че предложеното място за почивка разполага със съоръжения, равностойни на тези на контролен пункт на ЕС;

13.  призовава официалните ветеринарни лекари в изходните точки на ЕС да проверяват дали животните са годни да продължат пътуването си и дали превозните средства и/или плавателните съдове отговарят на изискванията на регламента;

14.  подчертава необходимостта от подобряване на условията по време на морския транспорт, установени в настоящия регламент, и призовава:

  държавите членки и компетентните органи да прилагат по-строго процедурите за сертифициране и одобрение на плавателните съдове и да подобрят проверките преди всяко натоварване за пригодност на животните за пътуване;

  държавите членки да предоставят на Комисията подробни планове на своите съоръжения за проверка, преди да използват което и да било пристанище като изходна точка за животните, а Комисията да изготви списък на пристанищата с подходящи съоръжения за проверка на животните въз основа на информация от страна на държавите членки;

  да бъде осигурено присъствието на ветеринарен лекар (или поне на техническо лице – специалист по здравето на животните) по време на всички пътувания по море;

15.  подчертава допълнително лошите условия по време на морския транспорт и призовава:

–  държавите членки да бъдат по-строги при процедурите както за сертифициране, така и за одобрение на превозните средства и при издаването на удостоверения за компетентност на водачите;

–  компетентните органи да гарантират, че няма пролуки между дъното на отделението и пода на превозното средство, нито между външния край на отделението и стената на превозното средство, и че има достатъчно чисти постелки през цялото време на пътуването;

–  операторите да гарантират цялостното обучение на водачите, което е от жизненоважно значение за гарантиране на правилното третиране на животните в съответствие с приложение IV;

16.  отбелязва, че въпреки ясните препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) някои части от регламента не отговарят на съвременните научни познания; отново призовава за актуализиране на правилата във връзка със съществуващите празноти между законодателството и най-новите научни доказателства, установени от ЕОБХ; подчертава по-специално следното:

  достатъчна вентилация и адекватен контрол на температурата във всички превозни средства;

  подходящи системи за поене, особено за неотбити животни;

  достатъчна и специфична минимална височина;

  намалена гъстота на животните;

17.  призовава държавите членки да подобрят значително спазването на Регламент (ЕО) № 1/2005; настоява държавите членки, които откриват нарушения на правилното прилагане на регламента, да използват силните си изпълнителни правомощия, предвидени в член 26 от него, за да предотвратят всяко повторение на подобни нарушения; призовава по-специално държавите членки да предприемат коригиращи действия и да налагат санкции, за да се избегнат страданията на животните и нелоялната конкуренция, включително временно или окончателно отнемане на удостоверението за разрешение на превозвача, и да информират Комисията за това;

18.  призовава Комисията, като пазител на Договорите, да предприеме действия срещу държавите членки, които систематично не прилагат и не изпълняват регламента, и да предприеме картографиране на системите за санкции, за да се гарантира, че санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи;

19.  призовава Комисията, след консултации с националните звена за контакт, да изготви списък на оператори, които извършват повтарящи се и тежки нарушения на регламента, въз основа на доклади от проверки и доклади за изпълнение; призовава Комисията да публикува и актуализира често този списък, както и да насърчава примери за най-добра практика в областта на транспорта и управлението;

20.  призовава Комисията да продължи да сътрудничи със Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), ЕОБХ и държавите членки в подкрепа на изпълнението и правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 с цел насърчаване на засилен диалог по въпросите на хуманното отношение към животните по време транспорта, като се постави особен акцент върху:

  по-добро прилагане на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране чрез обмен на информация и на най-добри практики и пряко участие на заинтересованите лица;

  подкрепа за дейностите с цел обучение, предназначени за шофьорите и за транспортните дружества;

  по-добро разпространение на ръководства и информационни документи за транспортиране на животните, преведени на всички езици на ЕС;

  разработване и използване на доброволни ангажименти от страна на предприятия за по-нататъшно подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране;

  увеличаване на обмена на информация и на най-добри практики между националните органи с цел намаляване на броя на нарушенията, причинени от транспортни дружества и шофьори;

21.  изразява съжаление относно ниския и недостатъчен брой на проверките и официалните одити и счита, че броят на годишните проверки, провеждани от Хранителната и ветеринарна служба, следва да бъде увеличен; призовава за по-ефективна и по-прозрачна система за наблюдение, включително публичен достъп до информацията, събрана чрез интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES); настоятелно призовава Комисията да подкрепи проучвания относно техническата осъществимост и финансовата устойчивост на системите за геолокация на животни, за да се даде възможност за проследяване на местоположението им и на времетраенето на пътуванията в транспортните средства, както и на всяко несъответствие с транспортните графици;

22.  настоятелно призовава Комисията да одобри и да представи предложение за преглед на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции с оглед на създаване на засилени механизми за гарантиране на спазването от страна на държавите членки на правилата за защита на живите животни по време на транспортиране.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (23.10.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно доклада за прилагането на Регламент № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

(2018/2110(INI))

Докладчик по становище: Анхела Валина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изтъква факта, че комисията по петиции получава много голям брой петиции относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране, които често съобщават за системни, непрекъснати и сериозни нарушения на Регламент (ЕО) №1/2005 на Съвета(1) от страна както на държавите членки, така и на превозвачите;

2.  изразява съжаление относно сериозната липса на строгост от страна на Комисията при преследването на тежки и систематични нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005, пряко доведени до знанието ѝ в почти 200 конкретни и подробни доклада на НПО, изпратени до нея от 2007 г. насам;

3.  обръща внимание на множеството парламентарни въпроси и писма с жалби на членове на Европейския парламент до Комисията, в които се изтъкват системните нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005, водещи до тежки страдания и затруднения на животните по време на транспортиране; отправя остри критики към статистическите данни, предоставени от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005, относно транспортирането на живи животни до трети държави, които са били подготвени, без да са осъществявани системни проверки на средствата за транспортиране на животните;

4.  осъжда тази ситуация и счита за неприемливо, че 13 години след влизането в сила на Регламента продължава да има много нови свидетелства за транспортирани животни, в нарушение на разпоредбите на Регламент 1/2005, при ужасни условия в неподходящи и пренаселени превозни средства, което води до ненужно страдание на животните и представлява сериозен риск за здравето както на животните, така и на хората;

5.  посочва, че най-честите нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005 са свързани с натоварването на прекалено голям брой животни и неосигуряването на достатъчно пространство за животните в превозните средства, което ги принуждава да застават в неестествени пози в продължение на дълго време, неспазването на интервалите за поене и хранене, продължителността на пътуването и интервалите за почивка за животните, неподходящото оборудване за вентилация и поене, транспортирането при екстремни температури, транспортирането на негодни животни и недостатъчните постеля и храна;

6.  отбелязва с голяма загриженост, че на дълги разстояния животните се поят със замърсена вода, която е негодна за консумация, и често нямат достъп до вода поради неработещо или поставено на неподходящо място оборудване за поене или поради недостатъчното количество вода, което не съответства на вида или големината на животните, които се транспортират;

7.  отбелязва, че докладваните нарушения на Регламент (ЕО) № 1/2005 във връзка с неподходящите вентилационни системи в средствата за превоз на животни на дълги разстояния сочат, че температурите в превозните средства са екстремни, далеч над законните прагове, и че те причиняват ужасни страдания на животните; посочва, че в някои случаи е установено, че сензорите, които следят температурата в средствата за превоз на животни, са били манипулирани;

8.  отбелязва, че Комисията, въпреки че ѝ е известен фактът, че някои държави членки не докладват за случаи, при които температурата в превозните средства, използвани за транспортиране на животни, превишава 35 °C, официално заяви, че не осъществява системни проверки на температурата в превозните средства, вследствие на което е невъзможно да се получи точна представа за условията на транспортиране на животните;

9.  призовава всички държави членки да гарантират това, че пътуванията са планирани и осъществявани — от точката на отпътуване до местоназначението — в съответствие с изискванията на ЕС за хуманно отношение към животните, като се вземат предвид различните видове транспорт и особеностите на географските условия в ЕС и в трети държави;

10.  призовава всички държави членки да забранят транспортирането на животни на големи разстояния при екстремни климатични условия, особено когато температурите на мястото на тръгване, на местоназначението или по маршрута се предвижда да превишат 30 ℃; подчертава, че други аспекти се прилагат по отношение на хуманното отношение към животните, освен продължителността на пътуването, като например подходящо натоварване и разтоварване, правилно хранене, проектиране и оборудване на превозните средства и брой на животните, натоварени в отделенията на контейнера;

11.  подчертава, че в момента на товарене компетентните органи, включително официалните ветеринарни лекари в изходните точки на ЕС, следва да проверяват дали са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно здравословното състояние на животните и пространството и височината на помещението, дали функционират правилно вентилационната и напоителната система и дали съответстват на размера и вида на транспортираните животни, както и че са налични достатъчно храна и постеля; счита, че в случаи, в които Регламент (ЕО) № 1/2005 изисква животните да бъдат разтоварени в контролен пункт или за 24-часова почивка в трета държава, компетентните органи следва да одобряват дневниците на пътуването само ако са проверили и получили потвърждение, че организаторът е направил резервация в контролен пункт или е намерил място за почивка, в което се предлагат съоръжения, равностойни на наличните в контролен пункт, и което при всички случаи може да осигури напълно хуманното отношение към животните;

12.  изразява дълбоко съжаление, че натоварването на животни на кораби често е свързано с голяма жестокост, като използването на електрически пръчки и остени, както и съоръжения за натоварване, които не гарантират в пълна степен хуманното отношение към животните;

13.  изразява своята загриженост във връзка с неспазването на Регламент (ЕО) № 1/2005 по отношение на транспортирането на неотбити животни; счита, че е необходимо да се приемат по-подробни и решителни мерки, за да се гарантира, че специфичните изисквания за този вид транспорт са спазени;

14.  изразява загриженост във връзка с броя на сигналите за използване на неподходящи превозни средства за транспортиране на живи животни както по суша, така и по море, и призовава за подобряване на контрола върху тези практики; призовава Комисията да предприеме проучвания на това, по какъв начин новите и съществуващите технологии могат да се приложат към превозните средства за транспортиране на добитък, за да се регулират, наблюдават и отчитат температурата и влажността, които са основни елементи на контрола и защитата на хуманното отношение към определени категории животни по време на транспортиране в съответствие с препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

15.  изразява съжаление относно факта, че въпреки ясните препоръки на ЕОБХ някои части от Регламента не отговарят на съвременните научни познания, и призовава за актуализиране на правилата относно: достатъчна вентилация и охлаждане във всички превозни средства; подходящи системи за поене, адаптирани за различни видове и възрасти, особено за неотбити животни; специфични минимални изисквания за височина;

16.  призова на дълги разстояния да се транспортират по-малък брой животни, а продължителността и честотата на транспортирането на животните да бъдат минимални; счита, че много от сериозните проблеми, свързани с продължителния транспорт на живи животни, по-специално от ЕС към трети държави, ще бъдат разрешени чрез преминаване към транспорт на месо или кланични трупове вместо на живи животни;

17.  призовава за забрана на пътуванията, надхвърлящи осем часа;

18.  призовава за мобилизирането на ресурси за обработка на място, където това е възможно, и за създаването на по-къси вериги на доставки;

19.  изразява категоричното си съжаление относно неравномерното и слабо прилагане на Регламента в много държави членки, които не успяват да упражняват ефективно и всеобщо наблюдение и да санкционират повтарящите се нарушения на правото на ЕС, като по този начин позволяват на някои превозвачи да работят незаконно; изразява голяма загриженост във връзка с това, че много държави членки не са упражнили правилно и ефективно правомощията, които са им предоставени съобразно член 26 от Регламент (ЕО) № 1/2005, в т.ч. правомощието да изискат от съответния превозвач да предприеме необходимите действия за избягване на повторно възникване на установените нередности, да провеждат допълнителни инспекции, и по-специално да изискват присъствието на ветеринарен лекар, когато животните се товарят, и да прекратят или отменят разрешението на превозвача или сертификата за одобрение на типа за формата на използвания транспорт; призовава Комисията, с оглед на липсата на хармонизация на контрола и санкциите в държавите членки, да обмислят преразглеждане на текущите разпоредби, определени в Регламент (ЕО) № 1/2005, и по-специално в съображение 11 и член 30, параграф 1 от него, за да се гарантира, че в целия ЕС се въвеждат и прилагат ефективни и възпиращи механизми за налагане на санкции;

20.  призовава държавите членки да засилят контрола по цялата производствена верига и по-специално да осъществяват ефикасни и систематични проверки на пратките от животни преди натоварването им, за да не бъдат допускани практики, които нарушават Регламент (ЕО) № 1/2005 и влошават условията на транспортирането на животни по суша или море, като допускането на това, претоварени превозни средства или негодни животни да продължат своето дълго пътуване, или разрешаването на продължаването на използването на контролни пунктове с неадекватни съоръжения за почивка, хранене и поене при транспортирането;

21.  призовава държавите членки да подобрят правоприлагането на действащите правила, като се гарантира ефективно използване на навигационните системи, употребявани, когато животните трябва да се транспортират в продължение на повече от осем часа, като по този начин се позволява на компетентните органи да контролират по-точно пътуването и времето за почивка при такъв транспорт;

22.  призовава държавите членки, когато установят нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005, да изпращат подробни и системни уведомления, както е посочено в член 26; призовава държавите членки, след като получат подобни уведомления, да предприемат ефективни, последователни и своевременни действия за предотвратяване на повторно възникване на такива нарушения; счита, че когато е осъществимо, компетентните органи на държавите членки следва да прилагат към уведомленията снимки на съответните нарушения;

23.  подчертава, че неефективната координация между органите на граничните инспекционни пунктове, заедно с неадекватността на оперативните структури и процедури доведоха до неоснователно дълго време за чакане за средствата за транспортиране на животни, което, като се имат предвид екстремните температури в тях и липсата на вентилация, имаха опустошително въздействие върху хуманното отношение към животните, в безспорно нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005;

24.  счита, че е от изключително значение националните органи да се придържат последователно и в пълна степен към член 19 от Регламент (ЕО) № 1/2005 по отношение на издаването на сертификати за одобрение на плавателни съдове за превоз на животни и да отказват да одобряват пътните дневници, ако в тях се посочва използването на пристанища, които не разполагат с необходимите съоръжения за систематичната инспекция на животни;

25.  счита, че присъствието на квалифицирани и независими ветеринарни лекари следва да бъде задължително при транспортирането на животни с кораб, че смъртта на животни по време на пътуването следва да бъде докладвана и регистрирана и че следва да се изготвят конкретни и подробни планове за действие за предприемане на мерки в случай на извънредни ситуации, засягащи хуманното отношение на животните;

26.  призовава Комисията да предприеме мерки за засилване на сътрудничеството и комуникацията между компетентните органи във всички държави членки с цел повишаване на осведомеността и споделяне на най-добрите практики във връзка с хуманното отношение към животните сред различните заинтересовани страни, участващи в транспортирането на живи животни;

27.  изразява съжаление относно факта, че спазването на Регламента по отношение на транспорта извън ЕС все още е напълно отсъстващо в огромно мнозинство от случаите, въпреки решенията на Съда, с които се изисква от превозвачите да спазват разпоредбите на Регламента за цялата продължителност на пътуванията с дестинации в трети държави; призовава за хармонизация на регистрите на животинската популация за транспорт в трети държави;

28.  призовава за последователно и пълно спазване на съдебната практика, установена от Съда на ЕС, в т.ч. дело C-424/13 от 23 април 2015 г.(2), по което Съдът постанови, че за да бъде разрешено на мястото на заминаване транспортирането на животни с дълга продължителност, започващо на територията на Съюза и продължаващо извън нея, превозвачът трябва да представи дневник за пътуването, който да бъде верен и точен с оглед на проверката на спазването на Регламент (ЕО) №1/2005 на територията на ЕС и въпросните трети държави; отбелязва, че в случай че това не е така, компетентните органи трябва да имат правото да изискват промяна на условията на транспортиране, за да се осигури спазване на Регламента, докато трае пътуването;

29.  призовава за по-добро правоприлагане в рамките на държавите членки, както и от страна на операторите, които транспортират животни извън територията на ЕС, където ситуацията по отношение на хуманното отношение към животните обикновено е много по-тежка в сравнение с тази в рамките на ЕС;

30.  изразява съжаление относно факта, че стандартите, достигнати от външните партньори на ЕС, не са толкова високи, колкото стандартите в рамките на Съюза; призовава Комисията да засили изискванията към търговските партньори на Съюза, а именно международните икономически партньори, особено по отношение на вноса на животни от трети държави; счита, че следва да има икономически последици, когато външни партньори с по-ниски стандарти изнасят за пазара на ЕС;

31.  изтъква решението на Съвета 2004/544/ЕО (3) за подписване на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт, при която транспортирането може да бъде едно от следните: между две държави членки, като се преминава през територията на държава, която не е членка; между държава членка и държава, която не е членка; или пряко между две държави членки;

32.  изразява съжаление във връзка с решението, взето от Председателския съвет, без гласуване на пленарно заседание в Парламента, да не се създава анкетна парламентарна комисия в областта на хуманното отношение към животните по време на транспортиране в рамките на ЕС и извън него, въпреки подкрепата на голям брой членове на ЕП от различни политически групи; поради това препоръчва, Парламентът да създаде анкетната комисия по въпросите на транспорта на животни в рамките на ЕС и извън него, считано от началото на предстоящия парламентарен мандат, за да разследва правилно и да осъществява контрол върху жестокостта при транспортирането на животни;

33.  спешно призовава Комисията, в контекста на тези систематични проблеми във връзка с правоприлагането, да установи ефективен мониторинг на спазването на Регламента на всички равнища във всички държави членки, да започне незабавно необходимите разследвания във връзка с евентуални нарушения на Регламента и да открие процедури за нарушения срещу отговорните държави членки.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton‑Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.

(2)

Решение на Съда (пети състав) от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export срещу Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

OВ L 241, 13.7.2004 г., стр. 21.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

12

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност