BETÆNKNING om gennemførelsen af forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

31.1.2019 - (2018/2110(INI))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Jørn Dohrmann
Ordførere for udtalelse (*):
Karin Kadenbach, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Keith Taylor, Transport- og Turismeudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg – jf. forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2018/2110(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0057/2019
Indgivne tekster :
A8-0057/2019
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

(2018/2110(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter[1],

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til den europæiske gennemførelsesvurdering af forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og de relevante bilag dertil som offentliggjort af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (GD EPRS)[2] i oktober 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2012 om beskyttelse af dyr under transport[3],

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) videnskabelige udtalelse af 12. januar 2011 om dyrs velfærd under transport[4],

–  der henviser til beretning af 10. november 2011 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport (COM(2011)0700),

–  der henviser til meddelelse af 15. februar 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (COM(2012)0006),

–  der henviser til sin erklæring nr. 49/2011 af 30. november 2011 om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union[5],

–  der henviser til Domstolens dom af 23. april 2015[6],

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 om dyrevelfærd i EU[7]:

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0057/2019),

A.  der henviser til, at Unionen, som det fremgår af artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ikke blot betragter dyr som varer, produkter eller ejendom, men også som følende væsener, dvs. væsener, der kan føle velvære og smerte; der henviser til, at EU-lovgivningen har omsat dette til foranstaltninger, der skal sikre, at dyr holdes og transporteres under forhold, der ikke udsætter dem for mishandling, overlast, smerte eller lidelse; der henviser til, at Unionen er det sted, hvor dyrevelfærd overholdes og forsvares mest, og er et eksempel til efterfølgelse for resten af verden;

B.  der henviser til, at millioner af dyr hvert år transporteres over lange afstande mellem og internt i medlemsstaterne og til tredjelande med henblik på avl, opdræt, yderligere opfedning og slagtning; der henviser til, at dyr også transporteres i rekreations- og udstillingsøjemed og som selskabsdyr; der henviser til, at Unionens borgere i stigende grad er opmærksomme på, om reglerne for dyrevelfærd overholdes, navnlig i forbindelse med transport af levende dyr;

C.  der henviser til, at dyrevelfærd i henhold til Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE's) definition fra 2008 betyder, at et dyr er sundt, har tilstrækkelig plads, får tilstrækkeligt foder, føler sig sikkert, kan udfolde sine naturlige adfærdsmønstre og ikke lider under følelser som angst, smerte og nød; der henviser til, at dette ikke er tilfældet i langt de fleste dyretransporter, navnlig over lange distancer;

D.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport finder anvendelse på transport af alle levende hvirveldyr i Unionen;

E.  der henviser til, at medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af denne forordning på nationalt plan, herunder offentlig kontrol, mens Kommissionen er ansvarlig for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører EU-lovgivningen på behørig vis;

F.  der henviser til, at medlemsstaterne ikke håndhæver forordning nr. 1/2005 tilstrækkelig strengt inden for EU og slet ikke forsøger på at håndhæve den uden for EU;

G.  der henviser til, at det store antal overtrædelser, som Kommissionens GD SANTE i 2017 konstaterede i flere medlemsstater, burde medføre, at der indledes traktatbrudsprocedurer;

H.  der henviser til, at transport er stressende for dyr og udsætter dem for mange forskellige situationer, der er skadelige for deres velfærd; der henviser til, at dyr lider yderligere i forbindelse med handel med visse tredjelande på grund af de meget lange transporter, herunder lange forsinkelser ved grænserne til kontrol af dokumenter, køretøjer og dyrenes transportegnethed;

I.  der henviser til, at kvaliteten og hyppigheden af medlemsstaternes inspektioner har en direkte indflydelse på graden af efterlevelse af kravene; der henviser til, at en undersøgelse af medlemsstaternes kontrolrapporter afslører enorme forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til antallet af kontroller, der varierer fra nul til flere millioner om året, og forekomsten af overtrædelser, der spænder fra nul til 16,6 %, hvilket tyder på, at medlemsstaterne anvender forskellige tilgange til kontroller, f.eks. stikprøvekontroller over for risikobaserede strategier; der henviser til, at sådanne forskellige tilgange også gør det umuligt at sammenligne medlemsstaternes data;

J.  der henviser til, at uddannelse af chauffører i forsigtig kørsel, hvor der tages hensyn til, hvilke typer dyr der transporteres, vil kunne forbedre dyrenes velfærd under transport[8];

K.  der henviser til, at passende håndtering af dyr kan medføre afkortning af den tid, der anvendes til på- og aflæsning af dyr, reduceret vægttab, færre skader og sår og bedre kødkvalitet;

L.  der henviser til, at omfattende undersøgelser dokumenterer, at dyrevelfærd har indvirkning på kødkvaliteten;

M.  der henviser til, at kvaliteten af dyrehåndteringen i forbindelse med på- og aflæsning og under selve transporten fortsat bør være hovedfokus for at beskytte dyrenes velfærd under transporten;

N.  der henviser til, at transportegnethed er en vigtig faktor i sikringen af dyrs velfærd under transport, da der er større risiko for dyrenes velfærd under transport, hvis de er såret, svækket, drægtige, ikke fravænnet eller syge; der henviser til, at der kan være usikkerhed med hensyn til transportegnethed og drægtighedsstadium;

O.  der henviser til, at den største procentdel af overtrædelserne vedrører egnethed, mens den næststørste procentdel vedrører dokumentation;

P.  der henviser til, at de ansvarlige ofte er i tvivl om, hvad der skal foretages, når dyr erklæres for uegnede til transport;

Q.  der henviser til, at de ansvarlige ofte er i tvivl om, hvor langt et drægtigt dyr er henne;

R.  der henviser til, at det er særligt problematisk at transportere ikke-fravænnede kalve og lam;

S.  der henviser til, at landbrugere er den part, som er mest interesseret i at holde dyrene egnede til transport, og som har mest at miste, hvis transporten ikke overholder de gældende regler;

T.  der henviser til, at der ofte konstateres forsømmelser i forsyningen af dyrene med tilstrækkeligt foder og vand og overholdelse af hvileperioden på 24 timer under ophold på en godkendt kontrolstation;

U.  der henviser til, at mange transporter er overfyldte; der henviser til, at høje temperaturer og utilstrækkelig ventilation i køretøjerne er et stort problem;

V.  der henviser til, at der i den seneste tid i flere medlemsstater har været udbrud af smitsomme dyresygdomme såsom afrikansk svinepest, aviær influenza samt fåre- og kvægsygdomme hos kvæg; der henviser til, at transport af levende dyr kan øge risikoen for spredning af disse sygdomme;

W.  der henviser til, at det teknisk og administrativt er lettere og finansielt mere fordelagtigt for husdyravlere at transportere kød og andre produkter fra dyr samt sæd og embryoner end at transportere levende dyr med henblik på slagtning eller avl; der henviser til, at dyrlægeforbundet Federation of Veterinarians of Europe og OIE anbefaler, at dyr opdrættes så tæt som muligt på det sted, de er født, og slagtes så tæt som muligt på produktionsstedet; der henviser til, at adgang til slagtefaciliteter, herunder mobile faciliteter, på eller i nærheden af opdrætssteder kan bidrage til at skabe indtjeningsmuligheder i landdistrikter;

X.  der henviser til, at slagtning så tæt på opdrætsstedet som muligt er den mest hensigtsmæssige måde at sikre dyrenes velfærd på;

Y.  der henviser til, at slagterierne er ujævnt fordelt i medlemsstaterne;

Z.  der henviser til, at det for nogle medlemsstater og forsyningskæder i Unionen er vigtigt med transport af levende dyr til videre produktion eller slagtning på grund af konkurrencen på markedet;

Henstillinger

Gennemførelse og håndhævelse

1.  bemærker, at millioner af levende dyr hvert år transporteres med henblik på slagtning eller avl inden for Unionen og fra Unionen til tredjelande; bemærker, at forordning nr. 1/2005, hvor den er korrekt gennemført og håndhævet, har haft en positiv indvirkning på dyrs velfærd under transport; påskønner Kommissionens retningslinjer på dette område, men beklager, at disse retningslinjer og nogle af de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt, ifølge Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 har været forsinket i op til fem år; bemærker, at der fortsat er alvorlige problemer med transport, og at håndhævelsen af forordningen synes at være den vigtigste opgave for dem, der er involveret i dens gennemførelse;

2.  understreger, at Udvalget for Andragender modtager et meget stort antal andragender om dyrevelfærd under transport, som tilbagevendende fordømmer både medlemsstaters og transportvirksomheders systematiske, vedvarende og alvorlige overtrædelser af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005;

3.  beklager, at medlemsstaternes fremskridt med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 har været utilstrækkelige til at opfylde forordningens hovedmål, dvs. forbedre dyrevelfærden under transport, navnlig hvad angår kontrol af logbøger og anvendelsen af sanktioner; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at overholdelsen af forordningen forbedres markant; opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv og ensartet håndhævelse af EU-bestemmelserne om dyretransporter i alle medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede en procedure mod medlemsstater, der ikke anvender forordningen korrekt, og pålægge dem sanktioner;

4.  understreger, at en delvis gennemførelse er utilstrækkelig til at opfylde forordningens overordnede mål om at undgå at påføre dyr skade, unødig lidelse eller død under transport, og at der derfor bør gøres en større indsats for at forhindre alvorlige hændelser, som har en betydelig indvirkning på dyrevelfærden, og for at retsforfølge de ansvarlige;

5.  beklager, at en række spørgsmål vedrørende forordning (EF) nr. 1/2005 endnu ikke er afklaret, herunder: overfyldte transporter, utilstrækkelig frihøjde, undladelse af at sørge for de krævede hvilepauser, foder og vand, utilstrækkeligt apparatur til ventilation og vanding, transport i ekstrem varme, transport af dyr i uegnet stand, transport af kalve, der ikke er fravænnet, nødvendigheden af at fastslå drægtighedsstatus for levende dyr, i hvilket omfang logbøger kontrolleres, forholdet mellem overtrædelse/håndhævelse/sanktioner, den "blandede" virkning af uddannelse og certificering og utilstrækkelig strøelse som påpeget af bl.a. Den Europæiske Revisionsret i dens særberetning nr. 31/2018 og af NGO'er i klager til Kommissionen, opfordrer til forbedring af disse områder;

6.  opfordrer alle medlemsstater til at sørge for, at transporter – fra afgangs‑ til bestemmelsessted – planlægges og gennemføres i overensstemmelse med EU's dyrevelfærdskrav og under hensyntagen til de forskellige transportmidler og de forskellige geografiske forhold i Unionen og tredjelande;

7.  understreger, at medlemsstaternes systematiske overtrædelse af forordningen i nogle områder og visse medlemsstater fører til illoyal konkurrence, der skaber ulige vilkår for aktørerne i de forskellige medlemsstater, hvilket igen kan føre til et kapløb mod bunden inden for dyrevelfærd under transport; opfordrer Kommissionen til i betragtning af, at sanktionsniveauerne i nogle medlemsstater er ti gange højere end i andre, at udvikle en harmoniseret EU-sanktionsordning for at sikre, at sanktionerne er effektive, står i forhold til overtrædelserne, har en afskrækkende virkning og tager gentagne overtrædelser i betragtning; opfordrer Kommissionen til at udvikle en køreplan for tilpasning af sanktionssystemerne i alle EU-medlemsstater;

8.  beklager, at Kommissionen ignorerede Parlamentets beslutning af 12. december 2012, og understreger, at en stærk og harmoniseret håndhævelse med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning i overensstemmelse med artikel 25 i forordning nr. 1/2005, er afgørende for at forbedre dyrevelfærden under transport, og at medlemsstaterne ikke kan nøjes med at udstede anbefalinger og instrukser; opfordrer Kommissionen til at imødekomme den opfordring, der blev fremsat i denne beslutning om at kontrollere forordningen for uforenelighed med lovkravene i de enkelte medlemsstater;

9.  er af den opfattelse, at gentagne overtrædelser, hvor de forekommer under omstændigheder, hvor transportvirksomheden har haft ansvaret, bør føre til retsforfølgelse; opfordrer medlemsstaterne til at retsforfølge overtrædelser af forordningen, navnlig gentagne overtrædelser; mener, at der i sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, bør indgå beslaglæggelse af køretøjer og obligatorisk genuddannelse af de ansvarlige for dyrenes velfærd og transport, og at dette bør harmoniseres i Unionen; mener, at sanktionerne bør afspejle skaden, omfanget, varigheden og gentagelse af overtrædelsen;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre mere effektiv brug af de stærke håndhævelsesbeføjelser, de er tillagt i forordningen, herunder forpligtelsen til at kræve, at transportvirksomheder træffer foranstaltninger til at forhindre nye overtrædelser og til at suspendere eller annullere en transportvirksomheds autorisation; opfordrer medlemsstaterne til at træffe tilstrækkelige, korrigerende foranstaltninger og indføre sanktioner for at undgå, at dyr lider, og afskrække fra fortsat manglende overholdelse fra operatørernes side; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at stræbe efter 100 % efterlevelse med hensyn til gennemførelse og håndhævelse af forordningen;

11.  opfordrer Kommissionen til efter høring af de nationale kontaktpunkter og på grundlag af inspektions- og gennemførelsesrapporter at udarbejde en liste over transportoperatører, der har begået gentagne og alvorlige overtrædelser af forordningen; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre hyppige ajourføringer af denne liste og til at fremme eksempler på bedste praksis både inden for transport og forvaltning;

12.  understreger, at manglende overholdelse af forordningen fra medlemsstaternes side er en trussel mod forordningens mål om at forebygge, at dyresygdomme opstår og spredes, da transport er en af årsagerne til den hurtige spredning af disse sygdomme, herunder sådanne, der kan overføres til mennesker; bemærker, at køretøjer ofte ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 12 i det ændrede direktiv 64/432/EØF; mener navnlig, at utilstrækkelig affaldsoplagring udgør en risiko for spredning af antimikrobiel resistens og sygdom; opfordrer Kommissionen til at udvikle harmoniserede procedurer for godkendelse af skibe og lastbiler og til at træffe foranstaltninger til at forhindre spredning af smitsomme dyresygdomme gennem transport, både i Unionen og fra tredjelande, ved at fremme biosikkerhedsforanstaltninger og større dyrevelfærd;

13.  opfordrer til øget samarbejde mellem de kompetente myndigheder for at styrke håndhævelsen ved at anvende teknologi til at skabe et tilbagemeldingssystem i realtid mellem afgangsstedsmedlemsstaten og ankomststedsmedlemsstaten og eventuelle transitlande; opfordrer Kommissionen til at udvikle geolokaliseringssystemer, som gør det muligt at spore, hvor dyrene befinder sig, hvor længe transporten varer, og om transporttiderne tilsidesættes; mener, at tilfælde, hvor dyr er sendt af sted i god stand, men ankommer i dårlig, bør efterforskes grundigt, at de ansvarlige for transporten i tilfælde af gentagelse omgående skal straffes i overensstemmelse med lovgivningen, og at dyrenes ejer bør have ret til erstatning efter national lov for et eventuelt det indtægtstab; er desuden af den opfattelse, at de kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten ufortøvent bør straffe den, der har arrangeret transporten, og den embedsmand, der kontrolleret logbogen, hvis en logbog er udfyldt med urigtige eller vildledende oplysninger;

14.  mener, at håndhævelse er særlig vanskelig i forbindelse med transport gennem flere medlemsstater, og når forskellige håndhævelsesopgaver (godkendelse af logbog, transportvirksomhedens autorisation, certificering af kompetence og godkendelse af køretøj mv.) foretages af flere forskellige medlemsstater; opfordrer medlemsstater, der konstaterer overtrædelser, til at underrette alle andre berørte medlemsstater herom i henhold til artikel 26 i forordning nr. 1/2005 for at forebygge gentagelse af overtrædelserne og muliggøre en optimeret risikovurdering;

15.  anmoder Kommissionen om regelmæssigt at forelægge Parlamentet rapporter om gennemførelsen og håndhævelsen af forordningen, herunder overtrædelser fordelt på medlemsstater, arter og overtrædelsestype, i forhold til antallet af transporter af levende dyr pr. medlemsstat;

16.  glæder sig over de tilfælde, hvor regeringer, forskere, virksomheder, repræsentanter for industrien og nationale kompetente myndigheder har arbejdet sammen om at definere bedste praksis med henblik på at sikre, at kravene i lovgivningen overholdes, som det f.eks. er tilfældet med webstedet "Animal Transport Guides"; opfordrer Kommissionen til at udbrede og fremme bedste praksis for medlemsstaterne i forbindelse med transport af husdyr og til at støtte EU's dyrevelfærdsplatform, fremme øget dialog og udveksling af god praksis mellem alle aktører; opfordrer Kommissionen til at udvikle en ny dyrevelfærdsstrategi for perioden 2020-2024 og til at støtte innovation inden for dyretransport;

17.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), EFSA og medlemsstaterne med henblik på at støtte gennemførelsen og korrekt håndhævelse af forordning nr. 1/2005 for derved at fremme en styrket dialog om dyrevelfærd under transport med særlig fokus på:

  bedre anvendelse af EU-reglerne om dyrevelfærd under transport gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis og direkte inddragelse af de berørte parter

  støtte til uddannelsesaktiviteter for chauffører og transportvirksomheder

  bedre udbredelse af vejledninger og faktablade om dyretransport, som er oversat til alle EU-sprog

  udvikling og anvendelse af frivillige tilsagn fra virksomheder om yderligere at forbedre dyrevelfærden under transport

  øget udveksling af oplysninger og større brug af bedste praksis blandt de nationale myndigheder for at mindske antallet af overtrædelser begået af transportvirksomheder og chauffører;

18.  opfordrer Kommissionen til at vurdere foreneligheden af forordningen med forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport[9] for så vidt angår køretid og chaufførernes hviletider;

19.  minder om, at Kommissionen i sin egenskab af traktaternes vogter er ansvarlig for at føre tilsyn med, om EU's lovgivning anvendes korrekt; opfordrer Den Europæiske Ombudsmand til at undersøge, hvorvidt Kommissionen konsekvent har undladt at sikre overholdelse af den nugældende forordning, og om den kan holdes ansvarlig for forsømmelse;

Dataindsamling, kontroller og overvågning

20.  beklager, at det er vanskeligt at foretage en sammenhængende analyse af gennemførelsen af forordningen på grund af medlemsstaternes forskellige tilgange til dataindsamling; opfordrer Kommissionen til at fastsætte fælles minimumsstandarder for sporingssystemer i forbindelse med alle transporter med henblik på at muliggøre en mere harmoniseret dataindsamling og vurdering af de overvågede parametre; opfordrer medlemsstaterne til at yde en øget indsats for at tilvejebringe Kommissionen harmoniserede, omfattende og fuldstændige data om transportkontroller og antallet af overtrædelser; opfordrer medlemsstaterne til at foretage flere uanmeldte kontroller og udvikle og anvende en risikobaseret strategi for at målrette deres kontrolaktiviteter mod højrisikotransporter for at optimere virkningen af de begrænsede ressourcer, der er til rådighed til kontroller;

21.  bemærker, at Kommissionen ifølge Revisionsrettens særberetning fra 2018 om dyrevelfærd i EU har erkendt, at de data, som medlemsstaterne har indberettet, ikke er tilstrækkeligt udtømmende, sammenhængende, pålidelige eller detaljerede til, at der kan drages konklusioner om overholdelsen på EU-niveau;

22.  understreger, at der skal foretages inspektioner på ensartet vis over hele Unionen og af en passende andel af de dyr, der transporteres hvert år i de enkelte medlemsstater, for at sikre og opretholde et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger i EU; opfordrer desuden Kommissionen til at øge Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets (FVO's) antal af uanmeldte inspektioner på stedet med fokus på dyrevelfærd og dyretransport; mener, at forskellige dataindsamlingsmetoder og kontrolmekanismer gør det vanskeligt at få et nøjagtigt billede af overholdelsen i individuelle medlemsstater opfordrer derfor Kommissionen til at indføre en mere harmoniseret rapporteringsstruktur og foretage yderligere analyser af de data, der kan hentes i FVO's inspektionsrapporter og medlemsstaternes indberetninger om deres flerårige, nationale kontrolplaner; anerkender, at GD SANTE's revisioner er en vigtig kilde til oplysninger for Kommissionen, når den vurderer gennemførelsen af den nugældende forordning; opfordrer Kommissionen til at foretage mindst syv uanmeldte besøg hvert år i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger;

23.  opfordrer Kommissionen til at vejlede medlemsstaterne i, hvordan Tracessystemet (Trade Control and Expert System) kan anvendes til at støtte udarbejdelsen af risikoanalyser i forbindelse med inspektioner af transport af levende dyr som anbefalet af Revisionsretten i dens særberetning fra 2018, hvori det konstateres, at myndighederne i de medlemsstater, der er ansvarlige for transportinspektioner, sjældent brugte oplysninger fra Traces til at målrette inspektionerne; opfordrer til et mere effektivt og gennemsigtigt overvågningssystem, herunder offentlig adgang til information indsamlet via Traces; opfordrer endvidere til at øge det årlige antal inspektioner, som FVO foretager;

24.  opfordrer medlemsstaterne til at øge kontrollen gennem hele produktionskæden og især foretage effektiv og systematisk kontrol med sendinger af dyr inden pålæsning for at sætte en stopper for praksisser, der er i strid med forordning nr. 1/2005 og forværrer betingelserne for transport af dyr ad land- eller søvejen, f.eks. at overfyldte køretøjer eller transportuegnede dyr får tilladelse til at fortsætte deres lange transport, eller at kontrolsteder med utilstrækkelige hvile-, fodrings- og vandingsfaciliteter til de transporterede dyr fortsat får tilladelse til at være i brug;

25.  er bekymret over det lave antal inspektioner i nogle medlemsstater og det lave antal eller slet ingen indberetninger om overtrædelser; sætter spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af inspektionssystemerne og indberetningerne; henstiller til medlemsstater, som i øjeblikket foretager få eller slet ingen kontroller, at gennemføre et tilstrækkeligt antal inspektioner og rapportere fyldestgørende til Kommissionen desangående;

26.  opfordrer medlemsstaterne til også at inspicere transporter inden for Unionen, hvor dyr læsses på køretøjer, for at kontrollere, om bestemmelserne i forordning nr. 1/2005 overholdes;

27.  er enig med Kommissionen i, at det er en god praksis for de kompetente myndigheder at kontrollere alle sendinger, der er bestemt til lande uden for EU, ved pålæsningen[10]; mener, at en procentdel af sendingerne inden for Unionen også bør undersøges i forbindelse med pålæsningen i forhold til antallet af overtrædelser, der rapporteres af NGO'er og FVO-inspektioner; bemærker, at de kompetente myndigheder under pålæsningen bør kontrollere, at forordningens krav om gulvplads og frihøjde overholdes, at ventilations- og vandingsudstyret fungerer korrekt, at drikkeanordningerne fungerer korrekt og egner sig til de dyr, der transporteres, at der ikke pålæsses dyr i uegnet stand, og at der medbringes tilstrækkeligt med foder og strøelse;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes et tilstrækkeligt antal tilgængelige, rene og fungerende vandingsfaciliteter, som passer til hver enkelt dyrearts behov, at vandtanken er blevet fyldt, og at der forefindes tilstrækkelig ren strøelse;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de kompetence myndigheder kontrollerer, at kørebøgerne indeholder realistiske oplysninger og således overholder artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 1/2005;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at transportkøretøjerne overholder mindstekravene til plads, der er fastsat i kapitel VII i bilag I til forordning nr. 1/2005, og at dyrene har mere plads ved høje temperaturer;

31.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at transportkøretøjernes indvendige højde opfylder minimumsstandarder, og at der ikke mellemrum mellem køretøjets gulv eller vægge og skillevægge;

32.  anerkender, at der er gjort nogle fremskridt med dyretransporter i Unionen, men er bekymret over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad både land- og søvejen, og opfordrer til, at tilsynet med dette samt sanktioneringen øges; er klar over, at kravene til transport af levende dyr med skib i artikel 20 og 21 i forordning (EF) nr. 1/2005 ofte tilsidesættes; opfordrer medlemsstaterne til ikke at tillade brug af køretøjer og dyretransportfartøjer, som ikke er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, og til at inddrage tilladelser, der allerede er udstedt i tilfælde af manglende overholdelse; opfordrer medlemsstaterne til at være mere konsekvente både i forbindelse med certificeringen og godkendelsen af køretøjer og i forbindelse med udstedelsen af kompetencebeviser til chauffører;

33.  opfordrer derfor til harmoniserede og bindende standarder for godkendelse af køretøjer og fartøjer til transport af levende dyr, som bør udstedes af en central EU-myndighed; denne myndighed bør være ansvarlig for at fastlægge transportmidlets egnethed til transport af dyr hvad angår køretøjernes tilstand og udstyrets art (f.eks. om der findes et passende satellitnavigationssystem);

34.  opfordrer operatørerne til at sikre en grundig uddannelse af chauffører og ledsagere i overensstemmelse med bilag IV til forordningen for at sikre korrekt behandling af dyrene;

35.  anerkender, at nogle medlemsstater har skibe og havne, der opfylder de krævede standarder, men fremhæver, at dårlige forhold ikke desto mindre er fremherskende under søtransport, navnlig i forbindelse med på- og aflæsning; opfordrer medlemsstaterne til at være mere konsekvente i deres certificerings- og godkendelsesprocedurer for fartøjer, til at forbedre deres kontrol af fartøjerne og dyrenes egnethed inden pålæsning og til at inspicerer pålæsningsoperationer grundigt i overensstemmelse med forordningen; opfordrer medlemsstaterne til at forelægge Kommissionen detaljerede planer for deres inspektionsfaciliteter; opfordrer Kommissionen til at udarbejde, ajourføre og udbrede en liste over havne med tilstrækkelige dyreinspektionsfaciliteter; opfordrer desuden de kompetente myndigheder til ikke at godkende logbøger, som planlægger at benytte havne uden sådanne faciliteter; opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres havne og sikre behørig vedligeholdelse af deres fartøjer med henblik på at forbedre betingelserne for dyrevelfærd inden for søtransport;

36.  opfordrer Kommissionen til at godkende innovative alternativer til eksportkontroller i overensstemmelse med artikel 133, stk. 2, i forordning 2016/429[11] såsom platforminspektioner, som forbedrer dyrevelfærden i kraft af en lavere belægningsgrad, og som ikke kræver, at dyrene skal aflæsses, hvilket forkorter ventetiden;

37.  bemærker, at kravet om dyresundhedscertifikater i forbindelse med transport mellem medlemsstaterne risikerer at tilskynde til at vælge indenlandske destinationer frem for den nærmest mulige destination; opfordrer Kommissionen til at bruge sine beføjelser som fastsat i artikel 144, stk. 1, i forordning 2016/429 til at vedtage en delegeret retsakt, der fastsætter en undtagelse for flytninger, som udgør en lav risiko for sygdomsspredning;

Transporttid

38.  insisterer på, at transporttiden for alle dyr, der transporteres, kun må være så lang som nødvendigt under hensyntagen til de geografiske forskelle på medlemsstatsplan og i overensstemmelse med betragtning 5 i forordningen, hvoraf det fremgår, at "Transport over lange afstande af dyr [...] må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt", og betragtning 18, hvoraf det fremgår, at "risikoen for en negativ påvirkning af dyrenes velfærd er større under lange transporter end under korte transporter";

39.  fastholder, at transporttiden for dyr, herunder pålæsning og aflæsning, skal tage højde for dyrlægernes anbefalinger for de enkelte arter, uanset om transporten finder sted til lands, til vands eller i luften;

40.  beklager overtrædelser af forordningen i form af manglende eller mangelfuld anvendelse af de særlige bestemmelser om dyr, der ikke er fravænnet, såsom kalve, lam, gedekid og føl samt smågrise, der modtager mælkeernæring, og opfordrer til, at der træffes mere detaljerede foranstaltninger til sikring af den fulde beskyttelse af disse dyrs velfærd under transport;

41.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at dyr, der ikke er fravænnet, aflæsses i minimum én time for at blive forsynet med elektrolytter eller mælkeerstatning, og at de ikke transporteres i mere end otte timer i alt;

42.  henviser til, at dokumenter vedrørende planlægning af transporten ofte kun nævner stednavne og ikke præcise adresser på kontrolsteder, fodrings- og vandingssteder og samlesteder, hvilket vanskeliggør kontrollerne betydeligt;

43.  opfordrer under hensyntagen til Parlamentets beslutning af 12. december 2012 til, at transporttiderne gøres så korte som muligt, og navnlig til, at lange og meget lange transporttider såvel som transporter uden for Unionens grænser undgås ved at anvende alternative strategier, f.eks. ved at sikre økonomisk bæredygtige og retfærdigt fordelte lokale og mobile slagtefaciliteter nær husdyrbrugene, fremme af korte produktionskæder og direkte salg, erstatning af transport af avlsdyr gennem anvendelse af sæd eller embryoner eller med transport af slagtekroppe og kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller ikkelovgivningsinitiativer i medlemsstaterne til fremme af slagtning på bedrifterne; opfordrer Kommissionen til klart at definere passende, særlige og lavere rejsetider for transport af alle de forskellige arter af levende dyr og også for transport af dyr, der ikke er fravænnet;

44.  bemærker, at en række forskellige krav samt ændrede markedsforhold og politiske beslutninger har gjort små slagterier økonomisk urentable, hvilket har resulteret i et generelt fald i deres antal; opfordrer indtrængende Kommissionen og de lokale myndigheder i medlemsstaterne til, hvor det er nødvendigt, at støtte og fremme mulighederne for slagtning på bedriften, økonomisk bæredygtig lokal eller mobil slagtning og kødforarbejdningsanlæg i medlemsstaterne, således at dyrene kan blive slagtet så tæt som muligt på deres opdrætssted, hvilket også vil bidrage til at opretholde beskæftigelsen i landdistrikterne; opfordrer Rådet og Kommissionen til at udvikle en strategi til fremskyndelse af en mere regional model for dyreopdræt, hvor dyrene fødes, opdrættes og slagtes i samme region, hvor det er praktisk muligt og under hensyntagen til de geografiske forskelle, i stedet for at blive transporteret over meget lange afstande;

45.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan landbrugerne, slagterierne og kødforarbejdningsindustrien kan tilskyndes til at slagte dyr på nærmeste slagteri for at undgå lange dyretransporttider og reducere emissioner; opfordrer Kommissionen til at fremme innovative løsninger i denne henseende, såsom mobil slagtning, samtidig med at der sikres høje dyrevelfærdsstandarder;

46.  mener, at det i visse tilfælde ikke vil være rentabelt at nedbringe de tilladte transporttider, som de på nuværende tidspunkt er fastsat i kapitel V i bilag I til forordningen, og at der derfor bør findes løsninger for tilfælde, hvor de geografiske forhold og landlig isolation gør det nødvendigt at transportere levende dyr til lands og/eller til vands med henblik på videre produktion eller slagtning;

47.  opfordrer medlemsstaterne til om nødvendigt at åbne mulighed for nødslagtning direkte på avls- og opdrætsbedrifterne, når det konstateres, at et dyr ikke er egnet til transport, og såfremt førstehjælpsforanstaltninger viser sig ikke at være tilstrækkeligt til at undgå, at dyret lider unødigt;

48.  bemærker, at et dyrs samfundsmæssige og økonomiske værdi kan have indvirkning på standarderne for transporten af det; gør opmærksom på, at standarderne for transport af avlsdyr inden for hesteindustrien er særligt høje;

49.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en strategi for et skift fra transport af levende dyr til et system, hvor der hovedsagelig handles med kød og slagtekroppe og reproduktionsmateriale, i betragtning af den indvirkning, som transport af levende dyr har på miljøet, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed; mener, at en sådan strategi skal tage fat i de økonomiske faktorer, der påvirker beslutningen om at transportere levende dyr i stedet; opfordrer Kommissionen til at inddrage dyretransporter til tredjelande i denne strategi;

50.  opfordrer medlemsstaterne til at stille programmer for religiøse slagtninger af dyr til rådighed i slagterier, eftersom en stor del af eksporten af levende dyr er til markeder i Mellemøsten;

51.  erkender, at de forskellige toldsatser for henholdsvis levende dyr og kød for nuværende giver anledning til markedsforvridning, og at de i høj grad giver incitament til handel med levende dyr; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med sine handelspartnere at se nærmere på denne forvridning for at reducere handlen med levende dyr og, hvor det er nødvendigt, erstatte dette salg med kød;

52.  minder om, at der i en nuværende forordning allerede kræves en hvileperiode på et godkendt kontrolsted efter den maksimale transporttid for tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, -får, -geder eller -svin, når transporttiden er på mere end otte timer;

Dyrevelfærd

53.  opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder til at sikre, at der er embedsdyrlæger til stede ved Unionens udgangssteder til tredjelande til at kontrollere, om dyrenes tilstand tillader, at de fortsætter transporten, og om køretøjer og/eller fartøjer opfylder kravene i forordningen; bemærker navnlig, at artikel 21 i forordningen præciserer, at embedsdyrlæger skal kontrollere køretøjer, inden de forlader Unionen, for at sikre, at de ikke er overfyldte, har tilstrækkelig frihøjde og strøelse og medbringer tilstrækkelige mængder foder og vand, og at ventilations- og vandingsudstyret fungerer korrekt;

54.  opfordrer til, at der anvendes beredskabsplaner for alle transporter, herunder eksempelvis reservelastbiler og opsamlingssteder, således at transportvirksomheden kan reagere effektivt på nødsituationer og mindske følgerne af forsinkelser eller uheld for dyrene, således som det i forordningen allerede kræves af transportvirksomheder i forbindelse med lange transporter;

55.  insisterer på, at dyrevelfærdslovgivningen bør være baseret på videnskab og den nyeste teknologi; beklager, at Kommissionen trods klare henstillinger fra EFSA og anmodningen i Parlamentets beslutning fra 2012 ikke har ajourført dyretransportreglerne med den nyeste videnskabelige dokumentation; opfordrer derfor Kommissionen til at ajourføre reglerne og medtage særlige krav på grundlag af den nyeste videnskabelige viden og teknologi, navnlig hvad angår faktorer som tilstrækkelig ventilation og temperatur- og fugtighedskontrol ved hjælp af luftkonditionering i alle køretøjer, passende drikkesystemer og væske, især for dyr, der ikke er fravænnet, lavere lastetæthed og en nærmere angivet tilstrækkelig minimumslofthøjde, og til at stille krav om, at køretøjernes tilpasses de enkelte arters behov; understreger, at EFSA's udtalelse konkluderer, at andre aspekter end transportens varighed spiller en rolle for dyrevelfærden, såsom en velordnet på- og aflæsning samt køretøjernes udformning;

56.  udtrykker bekymring over transporter, hvor dyrene vandes med forurenet vand, der er uegnet som drikkevand, og hvor dyrene ikke har adgang til vand, fordi vandingsudstyret ikke virker eller er placeret uhensigtsmæssigt; understreger, at det bør sikres, at køretøjer, der transporterer levende dyr, medbringer tilstrækkeligt med vand under transporten, og at mængden i alle tilfælde svarer til de transporterede dyrs specifikke behov og deres antal;

57.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at udvikle dyrebaserede velfærdsindikatorer, som skal fremme bedre velfærdsresultater for dyr under transport; mener, at den hurtigst muligt bør udvikle disse indikatorer, således at de kan blive anvendt som et supplement til de nuværende lovgivningskrav;

58.  anmoder Kommissionen om at sikre, at enhver fremtidig revision af lovgivningen om dyrevelfærd under transport baseres på objektive og videnskabeligt begrundede indikatorer for at undgå vilkårlige beslutninger, der kan få urimelige økonomiske følger for husdyrsektorerne;

59.  understreger, at landbrugerne i henhold til EU-lovgivningen er retligt forpligtet til at sikre, at deres dyr transporteres på en måde, der ikke påfører dyrene skade eller unødig lidelse;

60.  understreger, at overtrædelser ofte skyldes utilstrækkelige ventilationssystemer i køretøjerne til vejtransport af levende dyr over lange afstande, og at dyrene i sådanne situationer holdes indespærret under trange pladsforhold ved ekstreme temperaturer, der langt overstiger det temperaturspektrum og de tolerancegrænser, der er fastsat i forordningen;

61.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der uden undtagelse foretages bedøvelse inden religiøs rituel slagtning i alle medlemsstater;

62.  beklager, at der ikke altid er tilstrækkelig plads i de rum, hvor dyrene anbringes, til at sikre en passende ventilation i køretøjerne, og at dyrene hindres i at bevæge sig naturligt og ofte tvinges til at indtage unaturlige stillinger i lang tid i klar strid med de tekniske specifikationer i forordningens artikel 6 og bilag I, kapitel II, punkt 1.2;

63.  mener, at tilstedeværelsen af dyrlæger om bord på skibe til transport af levende dyr bør være obligatorisk, at antallet af dødsfald blandt dyr under transporten bør indberettes og registreres, og at der bør udarbejdes nødplaner til håndtering af situationer til søs, som kan påvirke de transporterede dyrs velfærd negativt;

64.  bemærker, at landbrugerne, transportvirksomhederne og de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater fortolker og håndhæver forordning (EF) nr. 1/2005 forskelligt, navnlig med hensyn til, om dyrene er egnede til transport; opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen for at præcisere kravene i forbindelse med transport nærmere, hvor det er nødvendigt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med henblik på at skabe lige vilkår at sikre, at forordningen fremover håndhæves og gennemføres på en harmoniseret og ensartet måde i hele EU, navnlig hvad angår dyrenes egnethed til transport;

65.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en fuldstændig arbejdsdefinition af, hvad der forstås ved dyrs egnethed til transport, og til at udarbejde praktiske retningslinjer for vurderingen heraf; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for bevidstgørelses- og oplysningsaktiviteter, herunder grundige, regelmæssige og obligatoriske kurser, uddannelse og certificering af chauffører, transportører, handlende, samlesteder, slagterier, dyrlæger, grænsevagter og alle andre operatører, der er involveret i transport af dyr, med henblik på at reducere de høje niveauer af overtrædelser af bestemmelserne om transportegnethed; opfordrer operatørerne til at sikre en grundig uddannelse af chauffører og ledsagere i overensstemmelse med bilag IV til forordningen;

66.  opfordrer til et nøje tilsyn for at undgå transport af dyr, der er syge, svage, undervægtige, diegivende eller drægtige, eller af hundyr, for hvilke den krævede fravænningsperiode ikke er overholdt;

67.  understreger, at dyr, der transporteres over lange afstande, allerede i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005 med passende mellemrum skal tilbydes vand, foder og hvile med passende mellemrum og i en form, som er passende for deres art og alder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at føre et mere effektivt tilsyn med, at alle EU-medlemsstaterne overholder disse lovkrav fuld ud og på en harmoniseret måde;

68.  understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer, at dyretransporter organiseres ordentligt, idet der tages hensyn til vejrforholdene og transporttypen; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at kørebøger og transportplaner kun godkendes, hvis vejrudsigten ikke varsler temperaturer på over 30 grader under hele transportens varighed;

69.  understreger, at transportarrangøren – når der stilles krav om, at dyr skal aflæsses med henblik på 24 timers hvile i tredjelande – skal identificere et hvilested, hvor faciliteterne svarer til faciliteterne på et EU-kontrolsted; opfordrer de kompetente myndigheder til regelmæssigt at inspicere disse faciliteter og til ikke at godkende logbøger, såfremt det ikke er blevet bekræftet, at det foreslåede hvilested har EU-ækvivalente faciliteter;

70.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der i planlægningen af transporten forefindes dokumentation for reservation, inklusive foder, vand og frisk strøelse, på et kontrolsted; opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav til hvilesteders placering og faciliteter;

71.  erkender, at lavere belægningsgrader og afbrydelser af transporter for at lade dyrene hvile har negative økonomiske konsekvenser for transportvirksomhederne, hvilket kan have indvirkning på den korrekte håndtering af transporterede dyr; opfordrer Kommissionen til at fremme incitamenter til korrekt håndtering af dem;

72.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre bedre registrering på bedrifterne af drægtighedsperioder;

73.  opfordrer Kommissionen til med udgangspunkt i videnskabelige resultater at udstikke retningslinjer for vand til dyr, der transporteres i bure, og for transportforhold for kyllinger, som bidrager til et højt dyrevelfærdsniveau;

74.  minder om, at medlemsstaterne skal finde velfærdsforenelige løsninger for dyr ved afslutningen af deres liv og produktionscyklusser;

Økonomisk bistand

75.  opfordrer til en mere omfattende anvendelse af landdistriktsudviklingsforanstaltningen "betalinger for dyrevelfærd", jf. artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013[12] i henhold til hvilken der ydes støtte til strenge dyrevelfærdsstandarder, der er mere vidtgående end de gældende obligatoriske standarder;

76.  opfordrer til, at den kommende reform af den fælles landbrugspolitik fastholder og styrker forbindelsen mellem betalinger under den fælles landbrugspolitik og forbedrede dyrevelfærdsbetingelser, der fuldt ud overholder eller er mere vidtgående end de standarder, der er fastsat i forordning nr. 1/2005;

77.  opfordrer indtrængende til, at der ydes støtte til foranstaltninger med henblik på at sikre en afbalanceret fordeling af slagterier i medlemsstaterne, som sikrer, at der tages hensyn til antallet af husdyr i en given region;

Tredjelande

78.  er bekymret over, at der fortsat rapporteres om problemer med dyretransport og -velfærd i visse tredjelande; bemærker, at slagtning i visse tredjelande, hvortil Unionen transporterer dyr, er forbundet med ekstreme og langvarige lidelser og jævnligt overtræder OIE's internationale standarder for dyrevelfærd ved slagtning; opfordrer - samtidig med at det erkendes, at efterspørgslen i tredjelande ofte drejer sig om levende dyr - Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme et skift i retning af transport af kød eller slagtekroppe i stedet for levende dyr til tredjelande samt transport af sæd eller embryoner i stedet for avlsdyr;

79.  opfordrer Kommissionen til i sine bilaterale handelsforhandlinger med tredjelande at kræve overensstemmelse med af EU's dyrevelfærdsstandarder og til inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen at forsvare internationaliseringen af Unionens bestemmelser på området;

80.  beklager, at de standarder, der følges, ikke er så høje som Unionens; opfordrer Kommissionen til at styrke de eksisterende krav over for Unionens handelspartnere, navnlig hvad angår handel med og transport af dyr, således at de som minimum lever op til Unionens standarder; opfordrer de medlemsstater, der eksporterer til tredjelande, til at samarbejde med de lokale myndigheder om at forbedre dyrevelfærdsstandarderne;

81.  opfordrer til en konsekvent og fuldstændig efterlevelse af EU-Domstolens dom fra 2015 i sag C-424/13, hvori Domstolen fastslog, at for at en forsendelse, der indebærer en langvarig forsendelse af dyr, som påbegyndes på Unionens område og fortsætter uden for dette område, kan godkendes, skal transportvirksomheden forelægge en logbog, som er realistisk i henseende til overensstemmelse med forordningens bestemmelser, med særlig vægt på temperaturvarsler; opfordrer de kompetente myndigheder til kun at godkende logbøger, hvis organisatoren i tilfælde, hvor dyrene på linje med Domstolens dom skal aflæsses for at få en hvileperiode på 24 timer i et tredjeland, har fundet et sted til denne hvileperiode, hvor der er faciliteter, der svarer til dem på et kontrolsted; minder i denne forbindelse også om, at den eneste liste, der findes, er en liste fra 2009 om staldfaciliteter på ruterne i tredjelande, hvor der i mange tilfælde mangler præcise adresseoplysninger, hvilket vanskeliggør de nødvendige inspektioner i henhold til EU-lovgivningen betydeligt; opfordrer embedsdyrlægerne til som krævet i forordning nr. 1/2005 ved udgangssteder at kontrollere, at bestemmelserne i forordningen er opfyldt, før køretøjerne forlader EU;

82.  minder i denne forbindelse også om Kommissionens forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowers) (COM(2018) 0218), navnlig i forbindelse med veterinærkontrol;

83.  beklager de ofte lange forsinkelser ved grænserne og i havne og gør opmærksom på den øgede smerte og angst, som disse påfører dyrene; opfordrer medlemsstater, der grænser op til tredjelande, til at stille hvileområder til rådighed, hvor dyr kan aflæsses og gives foder, vand, hvile og dyrlægebehandling, således at logbøgerne kan blive udfyldt korrekt, og til at åbne særlige ekspresvognbaner for dyretransporter i tolden, der skal være tilstrækkeligt bemandet til dyretransporter, for at reducere ventetiderne, uden at kvaliteten af sundheds- og toldkontrollen ved grænserne forringes; opfordrer desuden medlemsstaterne til at samarbejde bedre om planlægning af dyretransporter for at undgå, at et for stort antal transporter ankommer til grænsekontrollen samtidig;

84.  opfordrer Kommissionen til at øge samarbejdet og kommunikationen, herunder gennem mere gensidig bistand og hurtigere informationsudveksling, mellem de kompetente myndigheder i alle medlemsstater og i tredjelande for at mindske dyrevelfærds- og sygdomsproblemer som følge af dårlig forvaltning og til at sikre, at eksportørerne opfylder de administrative krav fuldt ud; anmoder Kommissionen om at fremme dyrevelfærd på internationalt plan og gennemføre initiativer til at øge bevidstheden herom i tredjelande;

85.  opfordrer Kommissionen til at lægge pres på transitlande, der indfører bureaukratiske og sikkerhedsmæssige forhindringer, som forsinker transporten af levende dyr unødigt;

86.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at være særligt opmærksomme på overtrædelser af dyrevelfærd under vandvejs- og sørejser til tredjelande og til at vurdere mulige overtrædelser af lovgivningen, f.eks. at døde dyr smides over bord fra fartøjer i Middelhavet (ofte med øremærkerne skåret af), som foregår, fordi bortskaffelse ofte ikke er mulig i bestemmelseshavnen;

87.  fremhæver Rådets afgørelse 2004/544/EF om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport[13], ifølge hvilken der er tale om transport af følgende typer: transport mellem to medlemsstater med passage gennem et tredjelands territorium, transport mellem en medlemsstat og et tredjeland eller transport direkte mellem to medlemsstater;

88.  understreger, at medmindre standarderne for transport af dyr og dyrevelfærd i tredjelande er tilpasset Unionens standarder, og gennemførelsen heraf er tilstrækkelig til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes, bør transporter af levende dyr til tredjelande være fastlagt i bilaterale aftaler for at mindske forskellene, og at de, hvis det ikke lykkes at opnå dette, bør forbydes;

89.  minder medlemsstaterne om, at de ifølge gældende retspraksis[14] kan indføre strengere nationale regler for beskyttelse af dyr under transport, så længe de er i overensstemmelse med den overordnede målsætning for forordning nr. 1/2005;

90.  opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen med tredjelande af bedste praksis og ensartede regler for transport af levende dyr;

91.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 • [1]  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
 • [2]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 • [3]  EUT C 434 af 23.12.2015, s. 59.
 • [4]  EFSA Journal 2011:9(1):1966.
 • [5]  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0096.
 • [6]  Domstolens dom (femte afdeling) af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export mod Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [7]  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
 • [8]  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
 • [9]  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
 • [10]  Endelig rapport om en kontrol foretaget i Nederlandene fra den 20. februar 2017 til 24. februar 2017 med henblik på at vurdere dyrevelfærden under transport til ikke-EU-lande, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, 2017.
 • [11]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven").
 • [12]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 347.
 • [13]  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 21.
 • [14]  Domstolens dom (Første Afdeling) af 14.10.2004 – sag C-113/02 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene og Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 8.5.2008 – sag C-491/06 Danske Svineproducenter.

BEGRUNDELSE

Indledning

Denne betænkning indeholder oplysninger om status for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005, som regulerer beskyttelse af dyr og dyrevelfærd under transport. Der fremsættes flere politiske henstillinger med henblik på at forbedre forordningens gennemførelse, som stadig er utilstrækkelig og meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat.

De vigtigste resultater[1]

1.  Utilstrækkelig gennemførelse

1.1.  Ufuldstændige, usammenhængende og upålidelige data til analysering af gennemførelsen

Medlemsstaternes tilgange til dataindsamling varierer så meget, at det er vanskeligt at foretage en sammenhængende analyse af gennemførelsen af forordningen. Som det også fremgår af Revisionsrettens særberetning fra 2018 om dyrevelfærd i EU, har Kommissionen desuden anerkendt, at de data, som medlemsstaterne har indberettet, ikke er fuldstændige, sammenhængende, pålidelige eller tilstrækkeligt detaljerede til, at der kan drages konklusioner om overholdelse på EU-niveau[2].

TRACES (EU's onlineplatform til overvågning af grænseoverskridende langdistancetransport af dyr inden for EU) indeholder oplysninger og rapporteringsværktøjer, som myndighederne kan bruge til at målrette kontrollen af dyretransporter. Som anført i særberetningen har Revisionsretten konstateret, at de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at foretage kontrol af dyretransporter, kun sjældent har benyttet sig af oplysninger fra TRACES til at målrette kontrollen.

Desuden er registreringen af overensstemmelse med retningslinjerne for egnethed i medlemsstaterne først for nylig begyndt at føre til analyserbare data (indtil videre er der kun blevet offentliggjort data for 2014 og 2015 og for nylig for 2016), hvilket betyder, at der er mangel på offentlige data og gode indikatorer for udviklingen vedrørende dyrevelfærden under transport af levende dyr. Som en analyse af medlemsstaternes kontrolrapporter viser, er det navnlig slående, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til antallet af kontroller, som varierer fra nul (!) til flere millioner (!) om året, og at forekomsten af overtrædelser spænder fra nul til 16,6 %. Dette tyder på, at medlemsstaterne anvender forskellige tilgange til kontroller, f.eks. stikprøvekontroller eller risikobaserede strategier.

Der er et klart behov for fælles minimumsnormer for at muliggøre en mere harmoniseret dataindsamling og vurdering af de overvågede parametre.

1.2.  Stigende lange og meget transporter

Hvert år transporteres der millioner af avls- eller slagtedyr over lange afstande mellem medlemsstaterne og til tredjelande. Transport er stressende for dyr, da de i flere timer udsættes for en række udfordringer, som kan omfatte reduceret plads, temperaturændringer, begrænset foder og vand og bevægelse af køretøjet. Farerne under transport omfatter en række spørgsmål såsom kvaliteten af kørslen, tilstedeværelsen af passende udstyr samt uventede ændringer i vej- eller vejrforholdene, og det er derfor muligt, at dyr, hvis egnethed til transport er blevet godkendt på afgangsstedet, bliver syge eller kommer til skade under transporten. Det er imidlertid blevet fastslået, at kontroller af dyr før og efter transporten er langt mere udbredte end kontroller under transporten. De fleste kontroller finder sted på slagterierne og vedrører hovedsagelig transporter over korte afstande.

Ordføreren er bekymret over det rystende antal af indberetninger om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad både land- og søvejen. Navnlig lider dyr yderligere i forbindelse med handel med tredjelande på grund af meget lange transporter, herunder lange stop ved grænserne til kontrol af dokumenter, køretøjer og dyr. Ringe forhold under søtransport giver anledning til yderligere bekymring. Medlemsstaterne bør være strengere i forbindelse med certificerings- og godkendelsesprocedurerne for fartøjer og forbedre kontrollerne af dyrenes egnethed inden pålæsning. Ordføreren mener også, at Kommissionen bør tilvejebringe en liste over havne med passende dyrekontrolfaciliteter.

Der er desuden behov for beredskabsplaner for alle transporter, så transportvirksomheden kan reagere effektivt på nødsituationer og mindske følgerne af forsinkelser eller uheld for dyrene.

2.  Behov for stærkere og harmoniseret håndhævelse

2.1.  Effektive og afskrækkende sanktioner

En stærkere og harmoniseret håndhævelse med effektive og afskrækkende sanktioner er afgørende for at forbedre dyrevelfærden under transport. For så vidt angår sanktionssystemet ser det desværre ud til, at Kommissionen har ignoreret Parlamentets beslutning af 12. december 2012. Kommissionen har desuden ignoreret opfordringen til at kontrollere forordningen for uforenelighed med lovkravene i de enkelte medlemsstater.

Hvis gennemførelsen af forordningen skal blive bedre, bør gentagne overtrædelser føre til retsforfølgelse, sanktioner, herunder konfiskation af køretøjer, og obligatorisk efteruddannelse af de ansvarlige for dyrevelfærd og transport af dyr.

Der mindes om, at medlemsstaterne tillægges stærke håndhævelsesbeføjelser i henhold til forordningen, herunder beføjelse til at kræve, at transportvirksomheder træffer foranstaltninger til at forhindre nye overtrædelser, og beføjelse til at suspendere eller annullere en transportvirksomheds autorisation.

2.2.  Anvendelse af den nyeste teknologi til at kontrollere logbøger

De kompetente myndigheder bør samarbejde om at styrke håndhævelsen ved at anvende teknologi. Navnlig kan teknologi hjælpe dem med at skabe et tilbagemeldingssystem i realtid mellem medlemsstaten på afgangsstedet og medlemsstaten på ankomststedet. Hvis dyr, som blev sendt af sted i god forfatning, ankommer i dårlig forfatning, skal eksportvirksomheden omgående sanktioneres.

3.  Ajourføring af lovgivningen i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige viden og teknologi

Dyrevelfærdslovgivningen bør være baseret på videnskab og den nyeste teknologi. Beklageligvis har Kommissionen – trods klare henstillinger fra EFSA og anmodningen i Parlamentets beslutning fra 2012 – ikke ajourført dyretransportreglerne med den nyeste videnskabelige dokumentation. Kommissionen bør ajourføre disse regler så hurtigt som muligt, navnlig for så vidt angår tilstrækkelig ventilation og køling i alle køretøjer, passende drikkesystemer, især for dyr, der ikke er fravænnet, og en specifik minimumslofthøjde.

3.1.  Definition af egnethed til transport

Anvendelsen af "egnethed" som et udvælgelseskriterium ved pålæsningen er en vigtig faktor for at sikre dyrevelfærden under transport, da velfærdsrisiciene under transport er større for sårede eller syge dyr. Det er afgørende, at alle dyr kontrolleres før pålæsning med henblik på at fastslå deres egnethed til transport, og at uegnede dyr modtager pleje på oprindelsesstedet. I forbindelse med de kontroller, som Kommissionen foretog i flere medlemsstater i perioden 2007-2017, henvises der næsten altid til manglende overholdelse af reglerne om egnethed. Den største procentdel af overtrædelserne vedrører spørgsmål om egnethed (mens den næststørste procentdel vedrører spørgsmål om dokumentation). Som allerede nævnt er det desuden først for nylig, at registreringen af overensstemmelse med retningslinjerne for egnethed i medlemsstaterne er begyndt at føre til analyserbare data, hvilket betyder, at der er mangel på offentlige data og gode indikatorer.

Kommissionen bør udarbejde en udtømmende arbejdsdefinition af "egnethed" og tilbyde solide uddannelseskurser til landbrugere, chauffører og dyrlæger med henblik på at reducere det store antal overtrædelser vedrørende egnethed i medlemsstaterne.

4.  Økonomisk bistand

Den fælles landbrugspolitik knytter landbrugsbetalinger sammen med minimumsniveauer for dyrevelfærd, mens politikken for udvikling af landdistrikter tilskynder landbrugerne til at anvende strengere normer. Navnlig er der i artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013 fastsat landdistriktsudviklingsforanstaltningen "betalinger for dyrevelfærd", i henhold til hvilken der ydes støtte til strenge dyrevelfærdsnormer, der er mere vidtgående end de gældende obligatoriske normer. Revisionsretten påpeger imidlertid i sin særberetning fra 2018, at denne foranstaltning ikke er blevet anvendt i tilstrækkeligt omfang i de forskellige medlemsstater. Faktisk har ti medlemsstater slet ikke anvendt den.

Den kommende reform af den fælles landbrugspolitik bør fastholde og styrke forbindelsen mellem betalinger under den fælles landbrugspolitik og forbedrede dyrevelfærdsbetingelser, der fuldt ud overholder eller er mere vidtgående end de normer, der er fastsat i forordning 1/2005.

5.  Nedbringelse af transporttiden for dyr

Der mindes om, at det i betragtning 5 i forordning (EF) nr. 1/2005 fastslås, at "Transport over lange afstande af dyr […] må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt".

5.1.  Alternative strategier til transport af levende dyr

Som en generel tilgang bør transporttiden for dyr nedbringes mest muligt, især lang og meget lang transporttid. Dette opnås bedst ved at anvende alternative strategier såsom økonomisk levedygtige lokale slagtefaciliteter, erstatning af transport af avlsdyr med anvendelse af sæd eller embryoner, transport af slagtekroppe og kødprodukter samt lovgivningsinitiativer i medlemsstaterne til fremme af slagtning på bedriften.

Det bør tages i betragtning, at det er teknisk lettere og etisk mere rationelt at transportere kød og andre animalske produkter end at transportere levende dyr alene med det formål, at de skal slagtes. I lyset heraf bør Kommissionen om nødvendigt støtte opførelsen af økonomisk levedygtige slagtefaciliteter i medlemsstaterne, således at dyr slagtes så tæt som muligt på deres opdrætssted. Der bør udvikles en strategi for et skift fra transport af levende dyr til et system, hvor der udelukkende handles med kød og slagtekroppe, i betragtning af den indvirkning, som transport af levende dyr har på miljøet, dyrevelfærden og fødevaresikkerheden.

5.2.  Tilpasning af tredjelandes normer for dyretransport med EU's normer

Eftersom de normer, der anvendes af tredjelande, ikke er lige så strenge som EU's, bør Kommissionen styrke de eksisterende krav over for Unionens handelspartnere, navnlig for så vidt angår handel med dyr. Der er også behov for øget samarbejdet og kommunikationen mellem de kompetente myndigheder i alle medlemsstater og i tredjelande med henblik på at mindske dyrevelfærdsproblemer som følge af dårlig forvaltning.

Det er forfærdende, at der rapporteres om ekstremt lange og belastende ventetider for dyr ved grænserne. For at forbedre denne situation foreslås det, at medlemsstater, der grænser op til tredjelande, på toldsteder åbner særlige kørebaner for hurtig passage til dyr, der transporteres, med henblik på at nedbringe ventetiden. Medlemsstaterne og Kommissionen bør desuden være særligt opmærksomme på overtrædelser af reglerne om dyrevelfærd i forbindelse med sørejser til tredjelande.

Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-424/13 bør efterleves konsekvent og fuldt ud. Domstolen fastslog, at transportvirksomheden skal – for at få en transport af dyr, der indebærer en langvarig forsendelse, som påbegyndes på EU's område og fortsætter uden for dette område, godkendt til afgang – forelægge en sandfærdig og nøjagtig logbog, så det kan kontrolleres, at forordning (EF) nr. 1/2005 er blevet overholdt.

Ordføreren mener, at det bør være forbudt at transportere levende dyr til tredjelande, medmindre normerne for transport af dyr i tredjelande er tilpasset til EU's normer.

Konklusioner og henstillinger

Ordføreren er af den opfattelse, at følgende centrale politiske henstillinger bør omsættes i praksis:

•  Transporttiden for dyr bør nedbringes mest muligt, især lang og meget lang transporttid. Dette opnås bedst ved at anvende en række alternative strategier såsom økonomisk levedygtige lokale slagtefaciliteter, erstatning af transport af avlsdyr med anvendelse af sæd eller embryoner og transport af slagtekroppe og kødprodukter;

•  Det henstilles, at Kommissionen bør ajourføre reglerne baseret på den nyeste videnskabelige viden og teknologi;

•  Kommissionen bør udarbejde en udtømmende arbejdsdefinition af "egnethed" og tilbyde uddannelseskurser til landbrugere, chauffører og dyrlæger med henblik på at reducere det store antal overtrædelser vedrørende egnethed;

•  Den kommende reform af den fælles landbrugspolitik bør fastholde og styrke forbindelsen mellem betalinger under den fælles landbrugspolitik og forbedrede dyrevelfærdsbetingelser, der fuldt ud overholder eller er mere vidtgående end de normer, der er fastsat i forordning 1/2005;

•  Det henstilles, at det bør være forbudt at transportere levende dyr til tredjelande, medmindre normerne for transport af dyr i tredjelande er tilpasset til EU's normer.

 • [1]  Resultaterne er navnlig baseret på to undersøgelser bestilt af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste med titlerne "Implementation of Regulation (EC) No 1/2005 (2009-2015), with a focus on data recording" (Gennemførelse af forordning (EF) nr. 1/2005 (2009-2015) med fokus på dataregistrering) og "Compliance with the technical rules on fitness for transport set out in Annex I to Regulation (EC) No 1/2005 on the protection on animals during transport" (Overholdelse af de tekniske regler om egnethed til transport fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport).
 • [2]  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Rådets direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (COM(2016)0558 af 8.9.2016), og protokollerne fra møderne i de nationale kontaktpunkter for dyrevelfærd under transport.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (13.12.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Gennemførelsesrapport om forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Karin Kadenbach(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at millioner af dyr hvert år transporteres i live (med henblik på slagtning eller avl) inden for EU og fra EU til tredjelande; bemærker, at forordning 1/2005[1], når den er korrekt gennemført og håndhævet, har haft en positiv indvirkning på dyrs velfærd under transport; bifalder Kommissionens retningslinjer på dette område, men beklager, at en række af de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt, er blevet forsinket i op til fem år[2]; bemærker, at der fortsat er alvorlige problemer med transport, og at håndhævelsen af forordningen synes at være den vigtigste opgave for dem, der er involveret i dens gennemførelse;

2.  beklager, at en række spørgsmål vedrørende forordning (EF) nr. 1/2005 endnu ikke er blevet løst, herunder overbelægning, utilstrækkelig frihøjde, manglende evne til at stille de krævede hvileperioder til rådighed, mad og vand, utilstrækkelig ventilation og vandingsanlæg, transport af uegnede dyr, transport af kalve, der ikke er fravænnet, behovet for at fastslå status som drægtighedsperiode for levende dyr, omfanget af kontrol med hensyn til strafgebyr, den "blandede" virkning af praktik, uddannelse og certificering samt utilstrækkelig strøelse, som også påpeget af Den Europæiske Revisionsret i særberetning nr. 31/2018[3] og ikke-statslige organisationer i forbindelse med klager, der er indgivet til Kommissionen; opfordrer til forbedring af ovennævnte områder;

3.  opfordrer medlemsstater og transportører til i væsentlig grad at forbedre håndhævelsen af og overholdelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 og opfordrer Kommissionen til at indlede overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, som konstateres at være i strid med reglerne, for at bevare dyrevelfærden og sikre fair konkurrence;

4.  er enig med Kommissionen i, at det er god praksis for de kompetente myndigheder at kontrollere alle sendinger, der er bestemt til lande uden for EU ved pålæsning[4]; mener, at en del af de sendinger, der transporteres inden for EU, også bør kontrolleres ved pålæsningsfasen; bemærker, at de kompetente myndigheder ved pålæsningsfasen bør kontrollere, at forordningens krav om gulvplads og frihøjde overholdes, at ventilations- og vandingsudstyret fungerer korrekt, at drikkeanordningerne fungerer korrekt og egner sig til de dyr, der transporteres, at der ikke pålæsses dyr i uegnet stand, og at der medbringes tilstrækkeligt med foder og strøelse;

5.  er bekymret over, at der ofte foregår hårdhændet pålæsning af levende dyr på transportskibe; opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en grundig kontrol af dyrene med henblik på at sikre, at de er egnede til at fortsætte deres rejse, og til at kontrollere, at lasteoperationer udføres i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 1/2005, uden at der foretages grov håndtering og regelmæssig brug af pinde og elektriske pigkæppe; opfordrer de kompetente myndigheder til ikke at godkende logbøger, hvoraf det fremgår, at der skal gøres brug af havne, som ikke har faciliteter, der muliggør ordentlig kontrol af dyrene før pålæsning;

6.  understreger, at dyrs lidelser under transport er en kilde til stor bekymring og forargelse i brede kredse i samfundet; bemærker, at Europa-Kommissionen den 21. september 2017 modtog over 1 mio. underskrifter til støtte for kampagnen #StopTheTrucks, hvor EU-borgerne kræver, at der sættes en stopper for dyretransporter over lange afstande;

7.  mener, at manglerne ved gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 udgør et klart eksempel på, hvor nødvendigt det er at udfolde større bestræbelser på at forebygge alvorlige tildragelser med væsentlig indvirkning på dyrevelfærden og retsforfølge lovovertræderne;

8.  opfordrer i henhold til betragtning 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 Kommissionen til at revidere forordningen for at bringe den i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige viden;

9.  henleder opmærksomheden på de mange parlamentariske forespørgsler, skrivelser og klager fra medlemmer af Europa-Parlamentet til Kommissionen, hvori det fremhæves, at der finder systematiske overtrædelser sted af forordningen, og fordømmer de uacceptable forhold i form af stress, smerte, angst og lidelse, som de levende dyr udsættes for under transport i Unionen og under transport til tredjelande;

10.  beklager overtrædelserne af forordningen med hensyn til den utilfredsstillende anvendelse af bestemmelserne om dyr, der ikke er fravænnet, såsom kalve, lam, gedekid og føl, der fortsat modtager mælkeernæring, og opfodrer til, at der træffes mere detaljerede foranstaltninger til sikring af den fulde beskyttelse af disse dyrs velfærd under transport;

11.  insisterer på, at transporttiden for dyr begrænses til otte timer, herunder indladningstid og hensyntagen til artsspecifik veterinærrådgivning, uanset om dette sker på landjorden, på havet eller ad luftvejen; mener, at dyr, der endnu ikke er fravænnet, ikke bør transporteres på rejser i mere end fire timer;

12.  beklager, at dele af forordningen trods klare anbefalinger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ikke lever op til de nuværende videnskabelige standarder for dyrevelfærd, hvilket ellers kræves i selve forordningen; opfordrer derfor til, at der fastsættes ajourførte og forbedrede regler om:

–  ventilation og køling i alle køretøjer/skibe

–  passende drikkesystemer, især til dyr, der ikke er fravænnet

–  transport af dyr i uegnet stand

–  øget minimumsfrihøjde

–  lavere belægningsgrad;

13.  understreger, at dyr, der transporteres over lange afstande, i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005 med passende mellemrum skal tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og alder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at føre mere effektivt tilsyn med, at alle EU-medlemsstaterne fuldt ud overholder disse lovkrav;

14.  beklager de ofte langvarige forsinkelser ved grænserne, hvor manglen på hvile-, vand- og veterinærfaciliteter også kan føre til øgede dyresundheds- og dyrevelfærdsproblemer, herunder lidelser og dødsfald; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arrangørerne planlægger deres rejser bedre, og understreger behovet for at forbedre kommunikationen mellem de nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater for at forhindre koncentrationen af lastbiler, der transporterer dyr ved grænserne;

15.  bemærker, at håndhævelse er særlig vanskelig, når en transport passerer gennem flere medlemsstater, og forskellige medlemsstater er ansvarlige for godkendelse af logbogen og udstedelse af en tilladelse til transportvirksomheden og et kompetencebevis til føreren opfordrer alle de medlemsstater, der opdager overtrædelser, til at underrette de øvrige medlemsstater hurtigst muligt; bemærker, at artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005 giver medlemsstaterne stærke håndhævelsesbeføjelser, herunder beføjelsen til at suspendere eller tilbagekalde en transportvirksomheds tilladelse i tilfælde af alvorlige overtrædelser ved at pålægge den pågældende transportvirksomhed at indføre systemer, der skal forhindre, at overtrædelsen gentages, og underkaster transportøren yderligere kontrol, f.eks. tilstedeværelse af en dyrlæge, når dyr lastes; er bekymret over, at disse beføjelser i mange medlemsstater ikke anvendes korrekt, og at deres anvendelse ikke overvåges; opfordrer de medlemsstater, der er blevet underrettet om overtrædelser, til at reagere på dem i tide for at forebygge, at overtrædelserne forekommer igen;

16.  beklager, at det samlede antal kontroller, der er foretaget af de nationale kompetente myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005, er faldet, selv om antallet af sendinger i EU, der indeholder levende dyr, er steget[5]; opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at øge minimumsantallet af kontroller for transport af levende dyr for at sikre dyrevelfærden;

17.  er bekymret over transportforholdene i tredjelande; opfordrer medlemsstaterne og transportørerne til nøje at følge Domstolens afgørelse, som konkluderede, at forordning (EF) nr. 1/2005 også finder anvendelse på tilfælde af eksport til lande uden for EU[6], indtil eksporten når sit endelige bestemmelsessted; opfordrer medlemsstaterne til at udføre yderligere kontrol ved EU's udgangssteder til tredjelande for at kontrollere, at alle dyrene er egnede til at fortsætte deres transport ud over EU's grænser;

18.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne øger og skærper de officielle kontroller af transporter af levende dyr og indberetter resultaterne i detaljer og på en gennemsigtig måde; opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen til at gøre TRACES offentligt tilgængelig;

19.  fremhæver betydningen af uddannelse og kompetencecertificering for chauffører for at forbedre dyrevelfærden under transport; opfordrer medlemsstaterne til med hjælp fra Kommissionen at sikre passende og harmoniseret uddannelse for de involverede aktører;

20.  kræver, at medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at der på udgangssteder fra Unionens område er embedsdyrlæger til stede med den opgave at kontrollere, at der på køretøjerne, der transporterer dyr, forefindes rum med tilstrækkelig plads til at undgå situationer med overbelægning, at der er strøelse, foder og vand i passende mængde under hensyntagen til de transporterede dyrs art og størrelse, og at systemerne til ventilation og vanding af dyrene fungerer korrekt;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan landbrugerne, slagterierne og kødforarbejdningsindustrien kan gives incitamenter til at slagte deres dyr på nærmeste slagtested for at undgå lange dyretransporttider og reducere emissioner; opfordrer Kommissionen til at fremme innovative løsninger i denne henseende, såsom mobile slagtningsløsninger, samtidig med at der sikres høje dyrevelfærdsstandarder;

22.  mener, at transport af kød i stedet for levende dyr kan forbedre dyrevelfærden væsentligt og reducere omfanget af den relaterede transport, hvilket også ville have en positiv indvirkning på miljøet; opfordrer medlemsstaterne og transportørerne til at udvikle strategier til at erstatte transport af levende dyr med transport af kødprodukter og slagtekroppe;

23.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav til hvilesteders placering og faciliteter;

24.  erkender, at mange køretøjer og skibe til transport af levende dyr ikke burde have været godkendt, da de ikke er egnede til at transportere dyr; er klar over, at de krav, der er fastsat i artikel 20 og 21 i forordning (EF) nr. 1/2005 om transport af levende dyr med skib ofte tilsidesættes; opfordrer medlemsstaterne til ikke at godkende eller forny godkendelse af skibe til transport af levende dyr, som ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 og til at foretage den påkrævede kontrol forud for lastning af skibe til transport af levende dyr ordentligt;

25.  bemærker, at landbrugerne, transportvirksomhederne og de kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater kan fortolke forordning (EF) nr. 1/2005 forskelligt, navnlig med hensyn til, om dyrene er egnede til transport; opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen for at præcisere kravene i forbindelse med transport, hvor det er nødvendigt;

26.  understreger, at tilstedeværelsen af dyrlæger om bord på skibe til søtransport af levende dyr bør være obligatorisk, at antallet af dødsfald blandt dyr under søtransport bør indberettes og registreres, og at der bør udarbejdes nødplaner til håndtering af situationer til søs, som kan påvirke de transporterede dyrs velfærd negativt;

27.  beklager, at de data, som medlemsstaterne indberetter, ifølge Kommissionen ikke altid er fyldestgørende, ensartede, pålidelige eller tilstrækkelig detaljerede til at drage konklusioner om opfyldelse af kravene på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at udvikle pålidelige indikatorer og tilvejebringe offentligt tilgængelige data, som gør det muligt at følge udviklingen med hensyn til dyrevelfærden under transport af levende dyr;

28.  opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at tilpasse sanktionsniveauerne i tilfælde af overtrædelser bedre, da disse kan være mere end 10 gange højere i nogle medlemsstater end i andre. erindrer om, at sådanne sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Opfordrer Kommissionen til at udvikle en køreplan for tilpasning af sanktionssystemerne i alle EU-medlemsstaterne.

29  anbefaler en højere grad af EU-investeringer i udviklingen af mindre, lokalt baseret dyrelandbrug og fremme af sunde plantebaserede kostvaner for at erstatte det nuværende høje forbrug af animalske produkter;

30.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en sortliste over erhvervsdrivende, der har gjort sig skyldige i gentagne og alvorlige overtrædelser af forordningen, på grundlag af inspektions- og gennemførelsesrapporter; opfordrer Kommissionen til at ajourføre og offentliggøre disse sortlister ofte og lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne inden for både transport og forvaltning;

31.  bemærker, at kalve må transporteres, fra de er 14 dage gamle; mener, at det er umuligt at opfylde behovene hos meget unge dyr under transport, herunder kalves naturlige behov for at die hos deres mødre, og opfordrer derfor Kommissionen til at bringe denne praksis til ophør;

32.  anmoder Kommissionen om at sikre, at enhver fremtidig revision af reglerne om dyrevelfærden under transport baseres på objektive og videnskabeligt begrundede indikatorer for at undgå, at vilkårlige beslutninger får urimelige økonomiske følger for husdyrsektoren;

33.  opfordrer Kommissionen til at se nærmere på mulige overtrædelser af den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL 73/78);

34.  opfordrer Kommissionen til at se nærmere på eventuelle overtrædelser af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol[7] og artikel 19 i forordning (EF) nr. 1/2005;

35.  beklager, at medlemsstaternes myndigheder med ansvar for transportkontroller kun sjældent bruger oplysninger fra TRACES til at målrette deres kontroller for at føre tilsyn med dyretransporter over lange afstande og på tværs af grænserne inden for EU, hvilket til dels skyldes visse begrænsninger med hensyn til brugeradgang[8]; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og forenkle brugen af det interaktive søgeværktøj.

36.  opfordrer til, at der anvendes et GPS-sporingssystem uanset transportens længde;

37.  bemærker, at medlemsstaternes nationale myndigheder normalt uddelegerer ansvaret for at foretage risikoanalyser af transportkontroller til lokale myndigheder[9]; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at etablere systemer til at kontrollere forekomsten, kvaliteten og gennemførelsen af de lokale risikoanalyser;

38.  opfordrer Kommissionen til årligt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om sine foranstaltninger vedrørende beskyttelse af dyr under transport.

39.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere mulige overtrædelser af lovgivningen i forbindelse med transport af dyr fra EU til tredjelande ad søvejen, såsom forbudt udledning af døde dyr fra fartøjer i Middelhavet (ofte med afskæring af øremærker), da det ikke ofte er muligt at bortskaffe dem i bestemmelseshavnen.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

 • [1]  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT 3 af 5.1.2005, s. 1).
 • [2]  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
 • [3]  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
 • [4]  ”Den endelige rapport om en gennemgang, der blev foretaget i Nederlandene fra den 20. til den 24. februar 2017 for at vurdere dyrevelfærden under transport til ikke-EU-lande”, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, 2017.
 • [5]  Undersøgelse - ”Forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og hermed forbundne aktiviteter - vurdering af gennemførelse på europæisk plan", Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), s. 31.
 • [6]  Domstolens dom af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [7]  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.
 • [8]  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
 • [9]  Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (4.12.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Keith Taylor

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  beklager dybt den ringe gennemførelse af forordning nr. 1/2005, som har ført til vedvarende alvorlige problemer, hvad angår dyrevelfærden under transport; mener, at forordningens krav ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad; anmoder Kommissionen om regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om gennemførelsen og håndhævelsen af den gældende forordning ved hjælp af konkrete data;

2.  gentager, at transport er et af de mest følsomme momenter i et dyrs liv, og at selv den bedst planlagte transport stresser dyrene; mener derfor, at dyr, der transporteres, skal være omfattet af den højeste og strengest mulige juridiske beskyttelse;

3.  opfordrer til, at der uanset transportformen indføres forbud mod alle dyretransporter med en varighed på over otte timer, og at transporter til slagtning begrænses til højst fire timer; mener, at dyr, der endnu ikke er fravænnet, ikke bør transporteres i mere end fire timer;

4.  slår til lyd for et mere effektivt, økonomisk og etisk transportsystem, der prioriterer transport af kød frem for transport af dyr til slagtning;

5.  slår til lyd for, at slagtning af dyr og forarbejdning af kød sker så tæt som muligt på avlsstedet, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremme udviklingen af regionale og/eller mobile slagterier;

6.  påpeger, at ca. 70-80 % af alle dyretransporter omfatter dyr til slagtning, og at de økonomiske tab som følge af dårligt udførte eller overdrevent lange transporter kan være meget høje og reducere dyrenes velfærd betydeligt;

7.  erkender, at mange problemer kan opdages og afhjælpes inden rejsens påbegyndelse, og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at foretage inspektion af alle sendinger, der er bestemt til lande uden for EU, og i det mindste af et minimumsantal af køretøjer under lastning i forhold til antallet af overtrædelser, der er rapporteret af NGO'er og i forbindelse med inspektioner foretaget af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret; kræver passende på- og aflæsningsfaciliteter til dyr, der skal på- og aflæsses lastbiler eller skibe, og tilstedeværelse af et personale, der har den fornødne uddannelse;

8.  erkender, at de forskellige toldsatser for henholdsvis levende dyr og kød for nuværende giver anledning til markedsforvridning, og at de i høj grad giver incitament til handel med levende dyr; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med sine handelspartnere at se nærmere på denne forvridning med henblik på at reducere handelen med levende dyr og, hvor det er nødvendigt, erstatte dette salg med kød;

9.  beklager dybt forholdene ved grænsekontrollerne ved tredjelandes grænser, hvor en alvorlig mangel på faciliteter medfører lange køer og overophedning, hvilket igen medfører dødsfald og forfærdelige lidelser for mange dyr;

10.  gentager dommen fra Den Europæiske Unions Domstol i sag C-424/13 om, at EU's erhvervsdrivende skal overholde forordningen hele vejen frem til det endelige bestemmelsessted, også efter at en sending har forladt Unionen; mener, at en sådan transport af levende dyr ikke bør tillades, før det kan garanteres, at reglerne overholdes; anmoder Kommissionen om at fremme dyrevelfærd på internationalt plan og gennemføre initiativer til at øge bevidstheden herom i tredjelande;

11.  understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer, at dyretransporter organiseres ordentligt, idet der tages hensyn til vejrforholdene og transporttypen;

12.  understreger, at transportarrangøren – når der stilles krav om, at dyr skal aflæsses med henblik på 24 timers hvile i tredjelande – skal identificere et hvilested, hvor faciliteterne svarer til faciliteterne på et EU-kontrolsted; opfordrer de kompetente myndigheder til regelmæssigt at inspicere disse faciliteter og til ikke at godkende logbøger, såfremt det ikke er blevet bekræftet, at det foreslåede hvilested har faciliteter, der svarer til faciliteterne på et EU-kontrolsted;

13.  opfordrer embedsdyrlæger ved EU's udgangssteder til et tredjeland til at kontrollere, at dyrenes tilstand er egnet til, at de kan fortsætte transporten, og at køretøjer og/eller fartøjer opfylder kravene i forordningen;

14.  fremhæver behovet for at forbedre forholdene under søtransport, som fastsat i den gældende forordning, og opfordrer til:

  at medlemsstaterne og de kompetente myndigheder skal være strengere i forbindelse med certificerings- og godkendelsesprocedurerne for fartøjer og skal forbedre kontrollen af dyrenes rejsetilstand inden hver pålæsning

  at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen detaljerede planer over deres inspektionsfaciliteter, inden de anvender en havn som udgangssted for dyr, og anmoder Kommissionen om på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne at udarbejde en liste over havne med passende dyreinspektionsfaciliteter

  at der skal være en dyrlæge (eller i hvert fald en dyresundhedstekniker) til stede under alle søtransporter;

15.  fremhæver yderligere de dårlige forhold under vejtransport og opfordrer til:

–  at medlemsstaterne skal være strengere i forbindelse med både certificerings- og godkendelsesprocedurer for køretøjer og udstedelse af kompetencebeviser til chauffører

–  at de kompetente myndigheder skal sikre, at der ikke er nogen afstand mellem bunden af skillevæggen og gulvet i køretøjet eller mellem yderkanten af skillevæggen og køretøjets væg, og at der er tilstrækkeligt med ren strøelse under hele rejsen

–  at transportoperatørerne skal sikre, at chaufførerne har modtaget en grundig uddannelse, hvilket er afgørende for at kunne sikre, at dyrene behandles korrekt i overensstemmelse med bilag IV;

16.  noterer sig, at dele af forordningen ikke er i overensstemmelse med den aktuelle videnskabelige viden på trods af klare anbefalinger herom fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA); gentager sin opfordring til, at reglerne ajourføres for så vidt angår de huller, der som påvist af EFSA findes mellem lovgivningen og de seneste videnskabelige beviser; understreger navnlig følgende:

  tilstrækkelig ventilation og passende kontrol af temperaturen i alle køretøjer

  passende drikkesystemer, især til dyr, der ikke er fravænnet

  en tilstrækkelig og specifik minimumsloftshøjde

  lavere belægningsgrad;

17.  opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at forbedre overholdelsen af forordning nr. 1/2005; insisterer på, at medlemsstater, der opdager, at forordningen ikke gennemføres korrekt, anvender deres stærke håndhævelsesbeføjelser i henhold til forordningens artikel 26 til at forhindre en gentagelse af sådanne overtrædelser; opfordrer navnlig medlemsstaterne til at træffe korrigerende foranstaltninger og anvende sanktioner for at undgå, at dyrene lider, og undgå illoyal konkurrence, herunder suspendering eller inddragelse af transportvirksomhedernes godkendelsescertifikater, og til at underrette Kommissionen herom;

18.  opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter at træffe foranstaltninger over for de medlemsstater, som systematisk undlader at anvende og håndhæve forordningen, og til at foretage en kortlægning af sanktionssystemerne for at sikre, at sanktionerne er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning;

19.  opfordrer Kommissionen til efter høring af de nationale kontaktpunkter at udarbejde en liste over transportoperatører, der har gjort sig skyldige i gentagne og alvorlige overtrædelser af forordningen, på grundlag af inspektions- og gennemførelsesrapporter; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre og til ofte at ajourføre denne liste og til at fremme eksempler på bedste praksis, både hvad angår transport og forvaltning;

20.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), EFSA og medlemsstaterne med henblik på at støtte gennemførelsen og den korrekte håndhævelse af forordning nr. 1/2005 for derved at fremme en styrket dialog om dyrevelfærd under transport med særlig fokus på:

  bedre anvendelse af EU-reglerne om dyrevelfærd under transport gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis og direkte inddragelse af de berørte parter

  støtte til uddannelsesaktiviteter for chauffører og transportvirksomheder

  bedre udbredelse af vejledninger og faktablade om dyretransport, som er oversat til alle EU-sprog

  udvikling og anvendelse af frivillige tilsagn fra virksomheder om yderligere at forbedre dyrevelfærden under transport

  øget udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt de nationale myndigheder for at mindske antallet af overtrædelser begået af transportvirksomheder og chauffører;

21.  beklager det lave og utilstrækkelige antal kontroller og officielle revisioner, der foretages, og mener, at Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret bør foretage flere årlige inspektioner; opfordrer til et mere effektivt og gennemsigtigt overvågningssystem, herunder offentlig adgang til oplysninger, der indsamles via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces); opfordrer kraftigt Kommissionen til at støtte undersøgelser af den tekniske gennemførlighed og økonomiske bæredygtighed af geolokaliseringssystemer for dyr med henblik på at gøre det muligt at spore, hvor de befinder sig, og se, hvor længe transporten varer, samt for at kunne fastslå, om transportplanerne tilsidesættes;

22.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at godkende og fremsætte et forslag til revision af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, med henblik på at etablere forbedrede mekanismer til at sikre, at medlemsstaterne overholder reglerne om beskyttelse af levende dyr under transport.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (23.10.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om gennemførelsesrapporten om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Ordfører for udtalelse: Ángela Vallina

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at Udvalget for Andragender modtager et meget stort antal andragender om dyrevelfærd under transport, som ofte fordømmer både medlemsstaters og transportvirksomheders systematiske, vedvarende og alvorlige overtrædelser af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005[1];

2.  beklager, at Kommissionen har udvist en sørgelig mangel på stringens i forfølgelsen af de alvorlige og systematiske overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005, som den er blevet gjort direkte opmærksom på i de knap 200 konkrete og detaljerede NGO-rapporter, den har fået tilsendt siden 2007;

3.  henleder opmærksomheden på de mange parlamentariske forespørgsler og skrivelser med klager fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til Kommissionen, hvori det fremhæves, at der finder systematiske overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 sted, som fører til, at dyrene lider i alvorlig grad under transport; kritiserer på det kraftigste Kommissionens statistikker om overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005 for så vidt angår transport af levende dyr til tredjelande, som er blevet udarbejdet uden systematisk kontrol med køretøjer, der transporterer dyr;

4.  fordømmer denne situation og finder det uacceptabelt, at der 13 år efter forordningens ikrafttræden fortsat er mange vidneudsagn om dyr, der transporteres i strid med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 under kummerlige forhold i upassende og overfyldte transportmidler, hvilket forårsager unødvendige lidelser for dyrene og udgør en alvorlig risiko for både dyrs og menneskers sundhed;

5.  påpeger, at de mest hyppige overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 vedrører utilstrækkelig plads til dyrene i transportkøretøjer, hvor de tvinges til at stå i unaturlige stillinger i lang tid, manglende overholdelse af vandings- og fodringshyppighed, transporttider og hvileperioder for dyrene, utilstrækkeligt ventilations- og vandingsudstyr, transport ved ekstreme temperaturer, transport af uegnede dyr og utilstrækkelige mængder af strøelse og foder;

6.  bemærker med stor bekymring, at dyr under lange transporter vandes med forurenet vand, der er uegnet som drikkevand, og at de ofte ikke har adgang til vand, fordi vandingsudstyret ikke virker eller er dårligt placeret, eller at de transporterede dyr får for lidt vand i forhold til deres art eller størrelse;

7.  bemærker, at de indberettede overtrædelser af forordning (EF) nr. nr. 1/2005 vedrørende utilstrækkelige ventilationssystemer i køretøjer, der transporterer dyr over lange afstande, dokumenterer, at der er ekstreme temperaturer indvendigt i køretøjerne, som langt overskrider de lovlige grænser og forårsager, at dyrene lider i forfærdelig grad; påpeger, at der i visse tilfælde er blevet påvist manipulation af de sensorer, som måler temperaturen indvendigt i køretøjer, der transporterer dyr;

8.  bemærker, at Kommissionen – selvom den er klar over, at visse medlemsstater ikke indberetter tilfælde, hvor temperaturen indvendigt i køretøjer, der anvendes til transport af dyr, overstiger 35 °C – officielt har erklæret, at den ikke foretager systematisk kontrol med temperaturen indvendigt i køretøjer, hvilket gør det umuligt at danne sig et nøjagtigt billede af forholdene for dyrene under transport;

9.  opfordrer alle medlemsstater til at sørge for, at transporter – fra afgangs‑ til bestemmelsessted – planlægges og gennemføres i overensstemmelse med EU's dyrevelfærdskrav, under hensyntagen til de forskellige transportmidler og de forskellige geografiske forhold i EU og tredjelande;

10.  opfordrer alle medlemsstaterne til at forbyde al transport af dyr over lange afstande ved ekstreme vejrforhold, især når temperaturen på afgangs- eller bestemmelsesstedet eller på ruten forventes at overstige 30 ℃; understreger, at andre aspekter ud over transportens varighed spiller en rolle for dyrevelfærden, herunder korrekt på- og aflæsning, korrekt ernæring, køretøjernes udformning og udstyr samt antallet af dyr, der er læsset i containerne;

11.  understreger, at de kompetente myndigheder, herunder embedsdyrlæger på udgangssteder fra EU, på pålæsningstidspunktet bør kontrollere, at kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 vedrørende dyrenes sundhedstilstand og rummets plads og højde overholdes, at ventilations- og vandingssystemerne fungerer korrekt og er passende for de transporterede dyrs art og størrelse, og at der transporteres tilstrækkelige mængder af foder og strøelse; mener, at de kompetente myndigheder i tilfælde, hvor der i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005 er krav om, at dyrene skal aflæsses på et kontrolsted eller med henblik på en hvileperiode på 24 timer i et tredjeland, kun bør godkende logbøger efter at have kontrolleret og modtaget en bekræftelse på, at organisatoren har foretaget en reservation på et kontrolsted eller fundet et rastested, hvor der er faciliteter, der svarer til dem på et kontrolsted, og som under alle omstændigheder fuldstændigt respekterer dyrenes velfærd;

12.  beklager dybt, at pålæsning af dyr på skibe ofte indebærer megen grusomhed, herunder anvendelse af elektriske stave og pigkæppe og pålæsningsfaciliteter, der ikke garanterer dyrevelfærden i fuldt omfang;

13.  udtrykker bekymring over den manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005 for så vidt angår transport af dyr, der ikke er fravænnede; finder det nødvendigt at vedtage mere detaljerede og virkningsfulde foranstaltninger med henblik på at sikre, at alle særlige behov i forbindelse med denne type transport opfyldes;

14.  udtrykker bekymring over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr ad såvel landevej som søvej, og opfordrer til, at tilsynet med dette øges; opfordrer Kommissionen til at gennemføre forskning i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr med henblik på at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er afgørende elementer til at kontrollere og beskytte velfærden blandt særlige kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) henstillinger;

15.  beklager dybt, at dele af forordningen ikke er på linje med den aktuelle videnskabelige viden på trods af klare anbefalinger fra EFSA, og opfordrer til, at der indføres ajourførte regler for: tilstrækkelig ventilation og køling i alle køretøjer, passende drikkesystemer, der er egnede til forskellige arter og aldre, navnlig til dyr, der ikke er fravænnet, og særlige minimumsforskrifter for frihøjde:

16.  opfordrer til, at der transporteres færre dyr over lange afstande, og at varigheden og hyppigheden af transporter af dyr begrænses mest muligt; er af den opfattelse, at mange af de alvorlige problemer, der er i forbindelse med lange transporter af levende dyr, navnlig fra EU til tredjelande, ville kunne løses ved at gå over til transport af kød eller slagtekroppe i stedet for levende dyr;

17.  opfordrer til et forbud mod transporter, der varer længere end otte timer;

18.  opfordrer til, at der mobiliseres ressourcer til lokal forarbejdning, hvor det er muligt, og til at skabe kortere forsyningskæder;

19.  beklager dybt den ulige og ringe håndhævelse af forordningen i mange medlemsstater, som ikke effektivt og på ensartet vis overvåger og sanktionerer vedvarende overtrædelser af EU-retten og dermed giver nogle transportvirksomheder mulighed for at drive ulovlig virksomhed; er dybt bekymret over, at mange medlemsstater ikke gør korrekt og effektivt brug af de beføjelser, der er tillagt dem i henhold til artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005, herunder beføjelsen til at anmode den pågældende transportvirksomhed om at træffe foranstaltninger til at forhindre en gentagelse af de konstaterede uregelmæssigheder, foretage supplerende kontrol og navnlig kræve en dyrlæges tilstedeværelse ved pålæsning af dyrene og suspendere eller annullere transportvirksomhedens autorisation eller typegodkendelsescertifikatet for den anvendte form for transportmiddel; opfordrer – i betragtning af den manglende harmonisering af kontrollen og sanktionerne i medlemsstaterne – Kommissionen til at overveje at revidere de gældende bestemmelser som fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005, navnlig betragtning 11 og artikel 30, stk. 1, for at sikre, at der på ensartet vis indføres og pålægges effektive sanktionsmekanismer, der har en afskrækkende virkning, i hele EU;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at øge kontrollen gennem hele produktionskæden og især foretage effektiv og systematisk kontrol med sendinger af dyr inden pålæsning for at sætte en stopper for praksisser, der er i strid med forordning nr. 1/2005 og forværrer betingelserne for transport af dyr ad land- eller søvejen, f.eks. at overfyldte køretøjer eller transportuegnede dyr får tilladelse til at fortsætte deres lange transport, eller at kontrolsteder med utilstrækkelige hvile-, fodrings- og vandingsfaciliteter til de transporterede dyr fortsat får tilladelse til at være i brug;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre håndhævelsen af de eksisterende regler ved at sikre en effektiv anvendelse af de navigationssystemer, der benyttes, når dyr skal transporteres i over otte timer, og derved gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere transport- og hviletiderne for disse transporter mere præcist;

22.  opfordrer medlemsstaterne til, at de foretager indberetninger som fastlagt i artikel 26 på en detaljeret og systematisk måde, når de opdager, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 er blevet overtrådt; opfordrer de medlemsstater, der modtager sådanne indberetninger, til at handle effektivt, konsekvent og rettidigt for at forhindre en gentagelse af overtrædelserne; mener, at medlemsstaternes kompetente myndigheder bør vedhæfte fotos af de relevante overtrædelser til indberetningen, hvis det er muligt;

23.  understreger, at ineffektiv koordinering mellem myndighederne ved grænsekontrolstederne i kombination med utilstrækkelige operationelle strukturer og procedurer har ført til ubegrundet ventetid for køretøjer, der transporterer dyr, hvilket har haft katastrofale følger for dyrevelfærden på grund af den ekstreme indetemperatur og manglende ventilation og er i klar strid med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005;

24.  finder det yderst vigtigt, at de nationale myndigheder konsekvent og fuldt ud overholder artikel 19 i forordning (EF) nr. 1/2005 om udstedelse af godkendelsescertifikater for dyretransportfartøjer, og at de afslår at godkende rejselogbøger, hvis de angiver brugen af havne, der ikke har de nødvendige faciliteter til at foretage en systematisk kontrol med dyr;

25.  mener, at tilstedeværelsen af kvalificerede og uafhængige dyrlæger bør være obligatorisk i forbindelse med transport af dyr på skibe, at alle dødsfald blandt dyr på ruten bør indberettes og registreres, og at der bør udarbejdes særlige og detaljerede handlingsplaner for håndtering af nødsituationer, der påvirker dyrenes velfærd negativt;

26.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der øger samarbejdet og kommunikationen mellem de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne med henblik på at øge kendskabet til og dele bedste praksis vedrørende dyrevelfærdsaspekter blandt de forskellige interessenter, der er involveret i transport af levende dyr;

27.  beklager dybt, at forordningen i langt størstedelen af tilfældene slet ikke overholdes i forbindelse med transport uden for EU – til trods for Domstolens domme, som kræver, at transportvirksomheder overholder forordningens bestemmelser under hele rejsen i forbindelse med rejser til tredjelande; opfordrer til harmonisering af registre over transport af dyr i tredjelande;

28.  opfordrer til, at EU-Domstolens retspraksis overholdes konsekvent og i fuldt omfang, herunder sag C-424/13 af 23. april 2015[2], hvori Domstolen afsagde dom om, at transportvirksomheden for at få en transport af dyr, der indebærer en langvarig forsendelse, som påbegyndes på Den Europæiske Unions område og fortsætter uden for dette område, godkendt på afgangsstedet skal forelægge en sandfærdig og nøjagtig logbog, så det kan kontrolleres, at forordning (EF) nr. 1/2005 er blevet overholdt på Den Europæiske Unions område og det pågældende tredjelands område; bemærker, at de ansvarlige myndigheder, hvis dette ikke er tilfældet, skal være bemyndiget til at kræve ændringer af transportarrangementerne, således at overholdelsen af forordningen sikres under hele forsendelsen;

29.  opfordrer til bedre håndhævelse i medlemsstaterne og fra operatører, der transporterer dyr uden for EU's område, hvor dyrevelfærdssituationen sædvanligvis er meget værre end i EU;

30.  beklager, at de standarder, som EU's eksterne partnere er nået frem til, ikke er så høje som standarderne i Unionen; opfordrer Kommissionen til at styrke kravene med EU's handelspartnere, dvs. de internationale økonomiske partnere, navnlig med hensyn til import af dyr fra tredjelande; mener, at der bør være en økonomisk konsekvens, når eksterne partnere med lavere standarder eksporterer til EU-markedet;

31.  fremhæver Rådets afgørelse 2004/544/EF[3] om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport, ifølge hvilken transport kan være af følgende typer: transport mellem to medlemsstater, hvor transporten har transit gennem et tredjeland, transport mellem en medlemsstat og et tredjeland eller transport direkte mellem to medlemsstater;

32.  beklager den afgørelse, der blev truffet af Formandskonferencen, uden en afstemning på plenarmødet i Parlamentet, om ikke at nedsætte et parlamentarisk undersøgelsesudvalg om dyrevelfærd under transport i og uden for EU til trods for støtte fra et stort antal medlemmer fra forskellige politiske grupper; henstiller derfor, at Parlamentet nedsætter et undersøgelsesudvalg om transport af dyr i og uden for EU fra begyndelsen af den kommende valgperiode med henblik på at gennemføre en behørig undersøgelse og overvågning af grusom transport af dyr;

33.  opfordrer – i lyset af disse systematiske håndhævelsesmæssige problemer – indtrængende Kommissionen til at indføre en effektiv overvågning af overholdelsen af forordningen på alle niveauer i alle medlemsstater, til øjeblikkeligt at iværksætte de nødvendige undersøgelser af eventuelle overtrædelser af forordningen og til at indlede traktatbrudsprocedurer mod de ansvarlige medlemsstater.

 • [1]  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
 • [2]  Domstolens dom (femte afdeling) af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export mod Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [3]  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 21.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

8.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

12

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik