Διαδικασία : 2018/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2019

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0132

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 374kWORD 121k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

(2018/2110(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Jørn Dohrmann

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Keith Taylor, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

(*) (Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

(2018/2110(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και των σχετικών παραρτημάτων, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)(2) τον Οκτώβριο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), της 12ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 10ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (COM(2011)0700),

–  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του αριθ. 49/2011 της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0057/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι τα ζώα δεν είναι απλώς αγαθά ή προϊόντα ή ιδιοκτησίες, αλλά ευαίσθητα όντα, δηλαδή είναι σε θέση να νιώσουν ευχαρίστηση και πόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον ορισμό ως βάση για τη λήψη μέτρων τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ζώα διατηρούνται και μεταφέρονται υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται κακομεταχείριση, κακοποίηση, πόνο ή ταλαιπωρία γι’ αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο διότι σέβεται και υπερασπίζεται την καλή διαβίωση των ζώων περισσότερο από οπουδήποτε αλλού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σε μεγάλες αποστάσεις προς εκτροφή, περαιτέρω πάχυνση και σφαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα μεταφέρονται επίσης για αναψυχή, διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ιδίως στην περίπτωση μεταφοράς ζώντων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων του 2008 (OIE), καλή μεταχείριση των ζώων σημαίνει ότι ένα ζώο είναι υγιές, έχει αρκετό χώρο, τρώει καλά, αισθάνεται ασφαλές, μπορεί να επιδείξει τη φυσική του συμπεριφορά και δεν υποφέρει από αισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος και η αγωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες συχνά δεν τηρούνται στη συντριπτική πλειονότητα των μεταφορών ζώων, ιδίως σε μεγάλες αποστάσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εφαρμόζεται στη μεταφορά όλων των ζώντων σπονδυλωτών ζώων εντός της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη σωστή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο και τη διενέργεια επίσημων επιθεωρήσεων, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν επιδεικνύουν αρκετή αυστηρότητα και σθένος κατά την εφαρμογή του κανονισμού 1/2005 εντός της ΕΕ, ενώ εκτός της ΕΕ δεν ασχολούνται καν με την εφαρμογή του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων που εντόπισε η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) το 2017 σε πολλά κράτη μέλη θα απαιτούσε την έναρξη των σχετικών διαδικασιών επί παραβάσει·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά προκαλεί άγχος στα ζώα, καθώς τα εκθέτει σε ένα εύρος προβληματικών συνθηκών με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το εμπόριο με ορισμένες τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται επιπλέον εξαιτίας των πολύ μεγάλων ταξιδιών που περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας στάσεις στα σύνορα για τον έλεγχο εγγράφων, οχημάτων και της ικανότητας προς μεταφορά των ζώων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η συχνότητα των επιθεωρήσεων των κρατών μελών έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ανάλυση των εκθέσεων επιθεώρησης των κρατών μελών διαπιστώνονται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων, ο οποίος κυμαίνεται από μηδέν έως αρκετά εκατομμύρια ετησίως, και τη συχνότητα των παραβάσεων, που κυμαίνεται από μηδέν έως 16,6 %, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, π.χ. τυχαίες επιθεωρήσεις έναντι επιθεωρήσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με στρατηγικές που βασίζονται στον κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες διαφορές προσέγγισης εμποδίζουν επίσης οποιαδήποτε σύγκριση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση των οδηγών για την προαγωγή της προσεκτικής οδήγησης με βάση τα είδη των προς μεταφορά ζώων θα βελτίωνε την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά(8)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή μεταχείριση των ζώων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων, μειωμένη απώλεια βάρους, λιγότερους τραυματισμούς και πληγές και καλύτερη ποιότητα κρέατος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της συμπεριφοράς προς τα ζώα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, και η μέριμνα κατά τη διαμετακόμιση, θα πρέπει να παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, προκειμένου να προστατεύεται η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα προς μεταφορά είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, καθόσον οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για ζώα που είναι τραυματισμένα, αποδυναμωμένα, κυοφορούντα, που δεν έχουν απογαλακτιστεί ή είναι άρρωστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα προς μεταφορά κατά το στάδιο της κύησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων ευθύνονται ζητήματα σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων αφορά ζητήματα σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά επικρατεί σύγχυση μεταξύ των υπευθύνων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει όταν τα ζώα κριθούν ακατάλληλα για μεταφορά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι συχνά δεν έχουν σαφή εικόνα πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη του ζώου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και αμνών είναι ιδιαίτερα προβληματική·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρούν τα ζώα τους ικανά για μεταφορά και αυτοί που έχουν περισσότερα να χάσουν εάν η μεταφορά δεν συμμορφώνεται προς τους υφιστάμενους κανόνες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά εντοπίζονται παραλείψεις στην παροχή επαρκούς τροφής και νερού στα ζώα και στην τήρηση της 24ωρης ανάπαυσης όταν σταματούν σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα οχήματα μεταφοράς παρατηρείται συχνά συνωστισμός των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μείζον πρόβλημα αποτελούν και οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ανεπαρκής εξαερισμός εντός του οχήματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα κράτη μέλη έχουν εκδηλωθεί πρόσφατα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών των ζώων όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η γρίπη των πτηνών και ασθένειες των μικρών μηρυκαστικών και των βοοειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά ζώντων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο διάδοσης αυτών των νόσων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων καθώς και του σπέρματος και των εμβρύων είναι ευκολότερη από τεχνικής και διοικητικής απόψεως και οικονομικά ευνοϊκότερη για τους κτηνοτρόφους από την μεταφορά ζώντων ζώων με σκοπό τη σφαγή ή την αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων (OIE) τονίζουν ότι τα ζώα θα πρέπει να εκτρέφονται όσο εγγύτερα γίνεται στις εγκαταστάσεις όπου γεννήθηκαν, και να σφάζονται όσο εγγύτερα γίνεται στο σημείο παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων σφαγής στους τόπους εκτροφής ή κοντά σε αυτούς μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μέσων βιοπορισμού στις αγροτικές περιοχές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή των ζώων όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο εκτροφής τους είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σφαγεία είναι κατανεμημένα δυσανάλογα μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη και κάποιες αλυσίδες τροφοδοσίας στην Ένωση, η μεταφορά ζώντων ζώων προς περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή, είναι σημαντική για την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας στις αγορές·

Συστάσεις

Εφαρμογή και επιβολή

1.  επισημαίνει ότι κάθε έτος εκατομμύρια ζώντα ζώα μεταφέρονται για σφαγή ή αναπαραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες· εκτιμά πως, όταν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχει θετικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· επιδοκιμάζει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτές οι οδηγίες και ορισμένες από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Επιτροπή καθυστέρησαν έως και πέντε έτη· διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά και ότι η επιβολή του κανονισμού φαίνεται να αποτελεί το πρωταρχικό πρόβλημα των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, με τις οποίες συχνά καταγγέλλονται συστηματικές, συνεχείς και σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, τόσο από κράτη μέλη όσο και από μεταφορείς·

3.  λυπάται για το γεγονός ότι ο ρυθμός προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 από τα κράτη μέλη δεν επαρκεί για την επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ημερολόγια ταξιδίου και την εφαρμογή κυρώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά ζώων σε όλα τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει νομικά μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ορθά τον κανονισμό·

4.  τονίζει ότι η μερική εφαρμογή δεν αρκεί για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού του κανονισμού, της αποφυγής τραυματισμού ή αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας ή θανάτου των ζώων κατά τη μεταφορά, και ότι είναι, συνεπώς, απαραίτητο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη και τη δίωξη σοβαρών συμβάντων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ορισμένα ζητήματα σχετιζόμενα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, όπως: του συνωστισμού των ζώων· του ανεπαρκούς ελεύθερου ύψους στα οχήματα· της μη παροχής των απαιτούμενων στάσεων ανάπαυσης, της τροφής και του νερού· των ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και διανομής νερού· της μεταφοράς υπό ακραία ζέστη· της μεταφοράς ακατάλληλων ζώων· της μεταφοράς μη απογαλακτισμένων μόσχων· της ανάγκης εξακρίβωσης τυχόν εγκυμοσύνης στα ζώντα ζώα· του κατά πόσο ελέγχονται τα ημερολόγια ταξιδίου· του συσχετισμού παράβασης-επιβολής-ποινής· του «μεικτού» αντίκτυπου της κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, και της ανεπαρκούς στρωμνής, όπως εντοπίζονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2018 και από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στις καταγγελίες που έχουν υποβάλει στην Επιτροπή· ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στα ανωτέρω ζητήματα·

6.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δρομολόγια προγραμματίζονται και εκτελούνται, από την αναχώρηση έως τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μέσων μεταφοράς και του φάσματος των γεωγραφικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

7.  τονίζει ότι η συστηματική παραβίαση του κανονισμού σε ορισμένες περιοχές και από κάποια κράτη μέλη οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό που έχει ως αποτέλεσμα άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να καταλήξει στη λεγόμενη «κούρσα προς τα κάτω» όσον αφορά τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κυρώσεις μπορεί να είναι δέκα ή και παραπάνω φορές υψηλότερες από ό,τι σε άλλα, να αναπτύξει εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ποινές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες παραβάσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εναρμόνιση των κυρώσεων ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, και τονίζει ότι η αυστηρή και εναρμονισμένη επιβολή με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού, έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά και ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιοριστούν στην έκδοση συστάσεων και γενικών οδηγιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την έκκληση που διατυπώνεται στο ψήφισμα αυτό για έλεγχο του κανονισμού όσον αφορά ασυμβατότητες με τις νομικές απαιτήσεις στα επιμέρους κράτη μέλη·

9.  θεωρεί ότι οι επανειλημμένες παραβάσεις, οι οποίες τελούνται υπό συνθήκες ελεγχόμενες από τον μεταφορέα, θα πρέπει να οδηγούν σε δίωξη· καλεί τα κράτη μέλη να διώκουν τις παραβάσεις του κανονισμού, ιδίως όταν πρόκειται για επανειλημμένες παραβάσεις· θεωρεί ότι οι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσχεση των οχημάτων και την υποχρεωτική επανεκπαίδευση των υπευθύνων για την καλή διαβίωση και τη μεταφορά των ζώων, και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να εναρμονιστεί μέσω της Ένωσης· θεωρεί ότι οι ποινές θα πρέπει να αντανακλούν τη ζημία, την εμβέλεια, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των ισχυρών εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που τους παρέχονται δυνάμει του κανονισμού, όπως είναι η υποχρέωση να απαιτούν από τους μεταφορείς να δημιουργούν συστήματα για την πρόληψη της επανάληψης των παραβιάσεων, και να αναστέλλουν ή να ανακαλούν τις άδειες των μεταφορέων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν επαρκή διορθωτικά μέτρα και να εισάγουν κυρώσεις με στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ζώων και την αποτροπή της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης εκ μέρους των επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν ως στόχο τη μηδενική μη συμμόρφωση κατά την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, μετά από διαβούλευση με τα εθνικά σημεία επαφής, μια λίστα των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συχνά τον εν λόγω κατάλογο, και, παράλληλα, να προωθεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε αυτόν της διακυβέρνησης·

12.  υπογραμμίζει ότι η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό από τα κράτη μέλη απειλεί τον στόχο αποτροπής της εμφάνισης και διάδοσης μολυσματικών ζωονόσων, καθώς η μεταφορά είναι μία από τις αιτίες της ταχείας εξάπλωσης τέτοιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο· σημειώνει ότι τα οχήματα συχνά δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι η ανεπαρκής αποθήκευση αποβλήτων ενέχει κινδύνους για τη διάδοση των ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένες διαδικασίες για την έγκριση των σκαφών και των φορτηγών και να αναλάβει δράση για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών των ζώων κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, προωθώντας μέτρα βιοπροστασίας και καλύτερης διαβίωσης των ζώων·

13.  ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της επιβολής με τη χρήση τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθεί ένας κύκλος ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του κράτους μέλους στο σημείο αναχώρησης, του κράτους μέλους στο σημείο άφιξης, καθώς και των κρατών διέλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει συστήματα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τοποθεσίας των ζώων και της διάρκειας των δρομολογίων στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και η τυχόν μη συμμόρφωση με τα ωράρια μεταφοράς· θεωρεί ότι εάν τα ζώα που βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση όταν ξεκινάει η διαδικασία της μεταφοράς φτάνουν στον προορισμό σε κακή σωματική κατάσταση, τότε θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έρευνα και, σε περίπτωση επανάληψης, οι υπεύθυνοι στην αλυσίδα μεταφοράς πρέπει αμέσως να υφίστανται κυρώσεις βάσει του νόμου, ενώ ο κτηνοτρόφος- ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για το διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψει από την κατάσταση αυτή· θεωρεί επιπλέον ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις στον διοργανωτή και τον υπάλληλο πιστοποίησης του ημερολογίου δρομολογίου στο κράτος μέλος αναχώρησης στην περίπτωση που αυτό έχει συμπληρωθεί με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο·

14.  θεωρεί ότι η επιβολή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη όταν ένα δρομολόγιο διέρχεται από αρκετά κράτη μέλη και όταν τα διάφορα καθήκοντα επιβολής (έγκριση ημερολογίου ταξιδίου, αδειοδότηση μεταφορέα, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και έγκρισης οχήματος κ.λπ) αναλαμβάνονται από διάφορα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη που διαπιστώνουν παραβάσεις να ενημερώνουν τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη όπως απαιτεί το άρθρο 26 του κανονισμού, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των παραβάσεων και να βελτιωθεί η εκτίμηση κινδύνου·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των παραβάσεων ανά κράτος μέλος, ανά είδος ζώων και ανά είδος παράβασης, σε σχέση με τον όγκο μεταφοράς ζώντων ζώων ανά κράτος μέλος·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις περιπτώσεις στις οποίες κυβερνήσεις, επιστήμονες, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου και εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάστηκαν για να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η περίπτωση της ιστοθέσης με τις οδηγίες για τις μεταφορές ζώων· καλεί την Επιτροπή να διαδώσει και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά ζώων και να στηρίξει την πλατφόρμα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, προωθώντας τον ενισχυμένο διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ όλων των παραγόντων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2020-2024 και να στηρίξει την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών ζώων·

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον OIE, την EFSA και τα κράτη μέλη, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής και της ορθής επιβολής του κανονισμού 1/2005, με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με ζητήματα που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·

  την υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τις εταιρείες μεταφορών·

  την καλύτερη διάδοση των οδηγιών και των ενημερωτικών δελτίων για τις μεταφορές ζώων, μεταφρασμένων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

  την ανάπτυξη και χρήση εθελοντικών δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά·

  την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών για τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων που προκαλούνται από τις εταιρείες μεταφορών και τους οδηγούς·

18.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητα του κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(9), όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών·

19.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκ του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι της ΕΕ· καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διερευνήσει κατά πόσο η Επιτροπή έχει αποτύχει συστηματικά στην εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τον τρέχοντα κανονισμό και εάν συνεπώς θα μπορούσε η Επιτροπή να ευθύνεται για κακοδιαχείριση·

Συλλογή δεδομένων, επιθεωρήσεις και παρακολούθηση

20.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσκολία διενέργειας συνεκτικής ανάλυσης της εφαρμογής του κανονισμού λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα εντοπισμού όσον αφορά όλα τα ταξίδια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων και η αξιολόγηση των παραμέτρων που παρακολουθούνται· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εφοδιασμό της Επιτροπής με εναρμονισμένα, ολοκληρωμένα και πλήρη δεδομένα σχετικά με τις επιθεωρήσεις μεταφορών και το ποσοστό παραβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν έκτακτες επιθεωρήσεις και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου, για να στοχεύσουν τις δραστηριότητες επιθεώρησής τους στις μεταφορές υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των περιορισμένων πόρων επιθεώρησης·

21.  σημειώνει ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

22.  τονίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται κατά ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και σε επαρκές ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται κάθε έτος εντός εκάστου κράτους μέλους ώστε να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό απροειδοποίητων επιτόπιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, εστιάζοντας στην καλή διαβίωση των ζώων και τη μεταφορά των ζώων· θεωρεί ότι οι διαφορές στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στους μηχανισμούς ελέγχου δυσχεραίνουν τον σχηματισμό μίας ακριβούς εικόνας του βαθμού συμμόρφωσης στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υιοθετήσει μία πιο εναρμονισμένη δομή για την υποβολή εκθέσεων και να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει από εκθέσεις επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) και από τις απαντήσεις κρατών μελών όσον αφορά το πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου (ΠΕΣΕ) εκάστου εξ αυτών· αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της ΓΔ SANTE χρησιμεύουν ως σημαντική πηγή πληροφοριών για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά απροειδοποίητες επισκέψεις ετησίως, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

23.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ελέγχου και εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου για τις επιθεωρήσεις που αφορούν τη μεταφορά ζώντων ζώων, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ειδική έκθεση για το 2018, όπου επισημαίνεται ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τις επιθεωρήσεις των μεταφορών χρησιμοποιούν σπάνια πληροφορίες από το TRACES· ζητεί ένα πιο αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του TRACES· ζητεί αύξηση του αριθμού των ετήσιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO)·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και, συγκεκριμένα, να διεξάγουν αποτελεσματικές και συστηματικές επιθεωρήσεις των αποστολών ζώων πριν από τη φόρτωση, με σκοπό την πάταξη των πρακτικών που παραβιάζουν τον κανονισμό και επιδεινώνουν τις συνθήκες μεταφοράς ζώων από ξηράς ή από θαλάσσης, όπως είναι οι πρακτικές που επιτρέπουν στα υπερφορτωμένα οχήματα ή σε ακατάλληλα ζώα να συνεχίζουν τα μακρινά δρομολόγιά τους ή επιτρέπουν τη λειτουργία σημείων ελέγχου με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις για ανάπαυση, τάισμα και πότισμα των μεταφερόμενων ζώων·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο επιθεωρήσεων σε κάποια κράτη μέλη και την αναφορά λίγων ή μηδενικών παραβάσεων· αμφισβητεί την ακρίβεια των συστημάτων επιθεώρησης και αναφοράς· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν πολύ λίγες ή καθόλου επιθεωρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό ελέγχων και να υποβάλουν ολοκληρωμένες εκθέσεις για τις επιθεωρήσεις αυτές στην Επιτροπή·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να επιθεωρούν επίσης τις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές κατά τη φόρτωση των ζώων στα οχήματα προκειμένου να ελέγχουν εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού 1/2005·

27.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές είναι να επιθεωρούν στο στάδιο της φόρτωσης όλες τις αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ(10)· πιστεύει ότι ένα ποσοστό ενδοκοινοτικών αποστολών θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται κατά το στάδιο φόρτωσης, ανάλογα με τον αριθμό των παραβιάσεων που αναφέρουν οι ΜΚΟ και οι επιθεωρήσεις του FVO· εκτιμά ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν στο στάδιο της φόρτωσης ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με το εμβαδόν δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα αερισμού και παροχής νερού, ότι ο εξοπλισμός ποτίσματος λειτουργεί σωστά και είναι κατάλληλος για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι δεν φορτώνονται ακατάλληλα ζώα και ότι μεταφέρεται επαρκής ποσότητα ζωοτροφών και στρωμνής·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθεται επαρκής αριθμός προσιτών, καθαρών, λειτουργικών και κατάλληλων εγκαταστάσεων ποτίσματος για κάθε είδος, ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, καθώς και ότι υπάρχει επαρκής καθαρή στρωμνή·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα ελέγχουν εάν τα ημερολόγια δρομολογίου περιέχουν ρεαλιστικές πληροφορίες και τηρούν, κατά συνέπεια, το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα μεταφοράς συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που ορίζονται στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος Ι του κανονισμού 1/2005 και ότι σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται αντιστοίχως ο αριθμός των ζώων·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το εσωτερικό ύψος των μεταφορικών οχημάτων πληροί τα ελάχιστα πρότυπα και ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του δαπέδου ή του τοίχου του οχήματος και των χωρισμάτων·

32.  αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην μεταφορά ζώων στην ΕΕ, αλλά ανησυχεί για το πλήθος των αναφορών σχετικά με ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί η παρακολούθηση και η επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες πρακτικές· γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των άρθρων 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με τη μεταφορά ζώων με πλοία, συχνά παραβλέπονται· καλεί τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τη χρήση οχημάτων και σκαφών μεταφοράς ζώων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού και να ανακαλούν τις άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πιο αυστηρά στις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης τόσο για τα οχήματα όσο και στη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας στους οδηγούς·

33.  ζητεί, ως εκ τούτου, εναρμονισμένα και δεσμευτικά πρότυπα για την έγκριση οχημάτων και σκαφών ως μέσων μεταφοράς ζώων, τα οποία θα πρέπει να εκδίδονται από μια κεντρική αρχή της ΕΕ· η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά ζώων όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων και τη φύση του εξοπλισμού τους (π.χ. παρουσία επί του σκάφους κατάλληλου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης)·

34.  ζητεί από τους φορείς να παρέχουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων·

35.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν πλοία και λιμένες που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, αλλά τονίζει ότι, παρ’ όλα αυτά, οι κακές συνθήκες επικρατούν κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη φόρτωση και την εκφόρτωση· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης για τα σκάφη, να βελτιώσουν τους ελέγχους προ της φόρτωσης όσον αφορά τα σκάφη και την καλή φυσική κατάσταση των ζώων, και να επιθεωρούν κατάλληλα τις εργασίες φόρτωσης σύμφωνα με τον κανονισμό· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή λεπτομερή σχέδια των υποδομών επιθεώρησης που διαθέτουν· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, να επικαιροποιήσει και να διανείμει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων· καλεί επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν λιμένες χωρίς παρόμοιες εγκαταστάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους λιμένες και να μεριμνήσουν για τη σωστή συντήρηση των σκαφών τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων όταν μεταφέρονται δια θαλάσσης·

36.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει καινοτόμους εναλλακτικές λύσεις για τους ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 2 του κανονισμού 2016/429(11), όπως είναι οι επιθεωρήσεις πλατφόρμας, που αποτελούν βελτίωση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένου ότι έχουν χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας και δεν απαιτούν να εκφορτώνονται τα ζώα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο αναμονής·

37.  σημειώνει ότι η απαίτηση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για μεταφορά στα κράτη μέλη δημιουργεί ένα αρνητικό κίνητρο για την επιλογή εγχώριων προορισμών έναντι του πλησιέστερου δυνατού προορισμού· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144, παράγραφος 1 του κανονισμού 2016/429, για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις ζώων, που δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση νόσου·

Χρόνοι ταξιδίου

38.  επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να είναι μόνο ο απαραίτητος, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές σε επίπεδο κρατών μελών και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, η οποία ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν» και την αιτιολογική σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι «τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό να έχουν περισσότερο επιζήμια αποτελέσματα για την καλή διαβίωση των ζώων από ό,τι τα σύντομα»·

39.  επιμένει ότι όσον αφορά τον χρόνο μεταφοράς των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές κτηνιατρικές συμβουλές ανά είδος, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια·

40.  εκφράζει τη λύπη του για την παραβίαση του κανονισμού σχετικά με την μη εφαρμογή ή την κακή εφαρμογή των ειδικών κανόνων για τα ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί, όπως οι μόσχοι, οι αμνοί, τα κατσίκια και τα πουλάρια και τα χοιρίδια που τρέφονται ακόμα με γάλα, και ελπίζει ότι θα θεσπιστούν λεπτομερέστερα μέτρα για την πλήρη προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων αυτών κατά τη μεταφορά·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μη απογαλακτισμένα ζώα εκφορτώνονται για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να τους παρασχεθούν ηλεκτρολύτες ή υποκατάστατα γάλακτος και ότι δεν μεταφέρονται για περισσότερες από οκτώ ώρες συνολικά·

42.  επισημαίνει ότι τα έγγραφα για τον σχεδιασμό των δρομολογίων συχνά αναφέρουν μόνο τα τοπωνύμια και όχι τις ακριβείς διευθύνσεις των σημείων ελέγχου, προμήθειας και συλλογής, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τον έλεγχο·

43.  ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά στους τόπους εκτροφής, η προώθηση σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση πώληση, η αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων και τη μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς συγκεκριμένους χαμηλότερους χρόνους διαδρομής, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων·

44.  σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του αριθμού τους· καλεί την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, όπου χρειάζεται, επιλογές για σφαγή επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα, για οικονομικά βιώσιμές τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής και για μονάδες επεξεργασίας κρέατος εντός των κρατών μελών, έτσι ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους, πράγμα που είναι επίσης προς το συμφέρον της διατήρησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα του μοντέλου κτηνοτροφικής παραγωγής σύμφωνα με το οποίο, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η πάχυνση και η σφαγή των ζώων θα πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών διαφορών, αντί να μεταφέρονται σε υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις·

45.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προσφερθούν κίνητρα στους εκτροφείς, στα σφαγεία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κράτος, για να οδηγούν τα ζώα στο κοντινότερο σφαγείο ώστε να αποφεύγονται οι μακροί χρόνοι μεταφοράς των ζώων και να μειωθούν οι εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις καινοτόμους λύσεις στο θέμα αυτό, όπως είναι π.χ. οι κινητές μονάδες σφαγείων, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών προτύπων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων·

46.  θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οποιαδήποτε μείωση σε επιτρεπόμενους χρόνους ταξιδίου, όπως περιγράφεται επί του παρόντος στο παράρτημα 1, κεφάλαιο V του κανονισμού, δεν θα ήταν βιώσιμη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις όπου οι γεωγραφικές συνθήκες και η αγροτική απομόνωση απαιτούν τη μεταφορά ζώντων ζώων διά ξηράς και/ή διά θαλάσσης για περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την επείγουσα σφαγή απευθείας στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις μονάδες πάχυνσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανικανότητα μεταφοράς και εφόσον δεν υπάρχουν μέτρα πρώτων βοηθειών για την αποφυγή της περιττής ταλαιπωρίας των ζώων·

48.  σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική αξία ενός ζώου μπορεί να έχει αντίκτυπο στο πρότυπο μεταφοράς του· τονίζει ότι τα πρότυπα μεταφοράς για τα ζώα αναπαραγωγής στον τομέα των ιπποειδών είναι υψηλής ποιότητας·

49.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων, καθώς και αναπαραγωγικού υλικού, δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων· θεωρεί ότι μια παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να εξετάσει τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μεταφοράς ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική αυτή τη μεταφορά σε τρίτες χώρες

50.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν προγράμματα στα σφαγεία για τη σφαγή των ζώων με την τήρηση θρησκευτικών τελετουργικών, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εξαγωγών ζώντων ζώων προορίζεται για τις αγορές της Μέσης Ανατολής·

51.  αναγνωρίζει την τρέχουσα στρέβλωση της αγοράς που προκαλείται από τους διαφορετικούς δασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ζώντα ζώα και στο κρέας, γεγονός που παρέχει σε μεγάλο βαθμό κίνητρα για το εμπόριο ζώντων ζώων· προτρέπει την Επιτροπή, καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους, να επανεξετάσουν τη στρέβλωση αυτή με στόχο τη μείωση του εμπορίου ζώντων ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, την αντικατάσταση των πωλήσεων αυτών με κρέας·

52.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, μετά τη μέγιστη διάρκεια μεταφοράς απαιτείται στάση για ανάπαυση σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου για μεταφορές με διάρκεια άνω των οκτώ ωρών κατοικίδιων ζώων και, πιο συγκεκριμένα, ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων·

Καλή μεταχείριση των ζώων

53.  καλεί τους αρμόδιους φορείς στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παρουσία επίσημων κτηνιάτρων στα σημεία εξόδου της ΕΕ, που θα επαληθεύουν ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους και ότι τα οχήματα ή/και τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι το άρθρο 21 του κανονισμού ορίζει ότι οι κτηνίατροι ελέγχουν τα οχήματα πριν από την έξοδό τους από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν είναι υπερπλήρη, ότι παρέχουν επαρκές ελεύθερο ύψος και στρωμνή, ότι μεταφέρουν επαρκή ζωοτροφή και νερό και ότι οι συσκευές εξαερισμού και παροχής νερού λειτουργούν σωστά·

54.  ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τα ταξίδια, στα οποία προβλέπεται για παράδειγμα η αντικατάσταση φορτηγών και στάβλων, ώστε να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα ζώα που μεταφέρονται για αναπαραγωγή ή σε σφαγεία, όπως απαιτείται ήδη για τους μεταφορείς μεγάλων αποστάσεων βάσει του κανονισμού·

55.  επιμένει ότι η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ζώων με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο επαρκής εξαερισμός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε όλα τα οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος και η υγρή τροφή, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, οι μειωμένες πυκνότητες πληθυσμού και το επαρκές καθορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος, και να μεριμνήσει για την προσαρμογή των οχημάτων στις ανάγκες κάθε είδους· επισημαίνει το συμπέρασμα της EFSA ότι την καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζουν κι άλλες πτυχές πέραν της διάρκειας του ταξιδιού, όπως ο ορθός τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης και ο σχεδιασμός των οχημάτων·

56.  εκφράζει την ανησυχία του για τα ταξίδια στα οποία τα ζώα ποτίζονται με μολυσμένο νερό ακατάλληλο για κατανάλωση ή στερούνται πρόσβασης στο νερό λόγω δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης τοποθέτησης των συσκευών ποτίσματος. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων θα διαθέτουν επαρκή παροχή νερού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και, ότι η ποσότητα αυτή θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταφερόμενων ειδών ζώων και στον αριθμό τους·

57.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στις μεταφορές· θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δείκτες αυτοί χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά θα βασίζεται σε αντικειμενικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες, για να αποφεύγονται αυθαίρετες αποφάσεις με αδικαιολόγητες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτροφικούς κλάδους·

59.  επιμένει ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν νομική ευθύνη, βάσει του δικαίου της ΕΕ, να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους που μεταφέρονται δεν θα τραυματιστούν, δεν θα υποστούν σωματική βλάβη ή οποιαδήποτε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία·

60.  τονίζει ότι οι παραβιάσεις οφείλονται συχνά στην ανεπάρκεια των συστημάτων αερισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, και ότι σε τέτοιες καταστάσεις, τα ζώα τοποθετούνται σε περιορισμένους χώρους με ακραίες θερμοκρασίες, πολύ πέρα από το θερμικό φάσμα και τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κανονισμό·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αναισθητοποίηση πραγματοποιείται, χωρίς εξαίρεση, πριν από τη θρησκευτική τελετουργική σφαγή σε όλα τα κράτη μέλη·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διαμερίσματα που προορίζονται για τα ζώα δεν παρέχουν πάντοτε επαρκή χώρο ώστε να επιτρέπεται επαρκής αερισμός στο εσωτερικό των οχημάτων και για το γεγονός ότι εμποδίζονται οι φυσικές κινήσεις των ζώων, συχνά αναγκάζοντάς τα να λαμβάνουν αφύσικες στάσεις σώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και παραβιάζοντας προδήλως τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα Ι, κεφάλαιο II, σημείο 1.2 του κανονισμού·

63.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία κτηνιάτρων επί των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, να αναφέρεται και να παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να προετοιμάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών στη θάλασσα, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την καλή διαβίωση των μεταφερόμενων ζώων·

64.  επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις μεταφοράς των ζώων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση του κανονισμού ώστε να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της μεταφοράς όπου απαιτείται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο ίσων όρων ανταγωνισμού, να διασφαλίσουν ότι στο μέλλον ο κανονισμός θα επιβάλλεται και θα εφαρμόζεται με εναρμονισμένο και ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την καταλληλότητα των ζώων για μεταφορά·

65.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και να συντάξει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για να αξιολογείται η ικανότητα μεταφοράς ζώων· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων, τακτικών και υποχρεωτικών μαθημάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους οδηγούς, τους μεταφορείς, τους εμπόρους, τα κέντρα συγκέντρωσης, τα σφαγεία, τους κτηνιάτρους, τους μεθοριακούς πράκτορες και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στη μεταφορά ζώων, προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα των παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά· καλεί τους φορείς να εξασφαλίσουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού·

66.  ζητεί αυστηρή παρακολούθηση για την αποφυγή της φόρτωσης ασθενών, αδύναμων ή υπερβολικά ελαφρών ζώων, ζώων που δεν έχουν απογαλακτιστεί, κυοφορούντων θηλυκών και θηλυκών που δεν συμπλήρωσαν τον απαραίτητο χρόνο απογαλακτισμού·

67.  επισημαίνει ότι ήδη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι στα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, θα παρέχεται νερό, ζωοτροφή και ανάπαυση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει αποτελεσματικότερους ελέγχους για την εξασφάλιση της πλήρους και εναρμονισμένης τήρησης αυτών των νομικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη·

68.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη σωστή οργάνωση της μεταφοράς των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το είδος της μεταφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ημερολόγια και τα σχέδια δρομολογίου εγκρίνονται μόνον όταν βάσει της πρόγνωσης του καιρού δεν αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου για ολόκληρη τη διάρκεια της μεταφοράς·

69.  τονίζει ότι, όταν απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτες χώρες, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει χώρο ανάπαυσης με εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις αυτές και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου, εάν ο προτεινόμενος χώρος ανάπαυσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με τις εγκαταστάσεις της ΕΕ·

70.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στα έγγραφα που αφορούν τα δρομολόγια ταξιδίου παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για την διατήρηση, τη σίτιση, το πότισμα και την ύπαρξη καθαρής στρωμνής, στο σημείο ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις των τόπων ανάπαυσης·

71.  αναγνωρίζει ότι οι χαμηλότερες πυκνότητες πληθυσμού των ζώων και η διακοπή των δρομολογίων για να ξεκουραστούν τα ζώα έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στις εταιρείες μεταφορών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κίνητρα για τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων·

72.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη βελτίωση των λογιστικών αρχείων που τηρούνται στις μονάδες όσον αφορά τις περιόδους κύησης·

73.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει, βάσει επιστημονικών πορισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή νερού σε ζώα που μεταφέρονται σε κλωβούς, και να καθορίσει τις συνθήκες για τη μεταφορά νεοσσών, προωθώντας ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης·

74.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν λύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων στο τέλος του κύκλου ζωής και αναπαραγωγής τους·

Οικονομική βοήθεια

75.  ζητεί πιο εκτεταμένη χρήση του μέτρου αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων», σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013(12), το οποίο παρέχει στήριξη για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα·

76.  ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, που θα σέβονται απολύτως ή θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

77.  ζητεί την υποστήριξη μέτρων για την εξασφάλιση ισόρροπης κατανομής των κέντρων σφαγής στα κράτη μέλη, που θα λαμβάνει υπόψη τον ζωικό πληθυσμό σε κάθε περιφέρεια·

Τρίτες χώρες

78.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά και την καλή διαβίωση των ζώων σε ορισμένες τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με την ορθή μεταχείριση στα σφαγεία· αν και αναγνωρίζει ότι η ζήτηση σε τρίτες χώρες αφορά συχνά ζωντανά ζώα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη στροφή προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά σπέρματος ή εμβρύων αντί ζώων αναπαραγωγής·

79.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, την συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων και να τάσσεται υπέρ της διεθνοποίησης των σχετικών ενωσιακών διατάξεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

80.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται από κάποιες τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταφορά ζώων, ώστε να φτάσουν σε τουλάχιστον σε ίδια επίπεδα αυστηρότητας με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν εξαγωγές σε τρίτες χώρες να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τη βελτίωση των προτύπων της καλής διαβίωσης των ζώων·

81.  ζητεί τη συνεπή και πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 στην υπόθεση C-424/13, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι, για τη μεταφορά ζώων που συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο που αρχίζει στην επικράτεια της ΕΕ και στη συνέχεια συνεχίζεται εκτός αυτού, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η αναχώρηση, ένα ημερολόγιο ταξιδίου το οποίο να είναι ρεαλιστικό όσον αφορά τη συμμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις θερμοκρασίας καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις στις οποίες βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο διοργανωτής έχει εντοπίσει χώρο για την ανάπαυση αυτή ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι από το 2009 υπάρχει μόνο ένας κατάλογος στάβλων στα δρομολόγια σε τρίτες χώρες, συχνά χωρίς ακριβή στοιχεία διεύθυνσης, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τις απαραίτητες επιθεωρήσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί τους επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου να ελέγχουν, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 1/2005, ότι πριν από την έξοδο των οχημάτων από την ΕΕ, τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού·

82.  υπενθυμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελλόντων παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας (καταγγέλτες) (COM(2018)0218), ιδίως στο πλαίσιο των κτηνιατρικών ελέγχων·

83.  θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα και την αυξημένη οδύνη και αγωνία που αυτές προκαλούν στα ζώα· καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες να παρέχουν χώρους ανάπαυσης όπου τα ζώα μπορούν να εκφορτώνονται και να λαμβάνουν τροφή, νερό, ανάπαυση και κτηνιατρική φροντίδα, ούτως ώστε τα ημερολόγια δρομολογίου να μπορούν να συμπληρώνονται σωστά, και να ανοίγουν ειδικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες θα είναι επαρκώς στελεχωμένες στα τελωνεία για τη μεταφορά των ζώων, ώστε να μειώνονται οι περίοδοι αναμονής, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των υγειονομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν καλύτερα στον προγραμματισμό των μεταφορών ζώων, προκειμένου να μειωθεί ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μεταφορών που πρέπει να ελέγχονται συγχρόνως στα σύνορα·

84.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αμοιβαίας συνδρομής και της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την καλή μεταχείριση και τις ασθένειες των ζώων και τα οποία συνδέονται με κακή διαχείριση, εξασφαλίζοντας ότι οι εξαγωγείς ικανοποιούν πλήρως τις διοικητικές απαιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει διεθνώς την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ·

85.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στις χώρες διαμετακόμισης, οι οποίες δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια και εμπόδια στην ασφάλεια που καθυστερούν περιττά τη μεταφορά ζώντων ζώων·

86.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια μεταφορών μέσω υδάτινων οδών σε τρίτες χώρες, και να αξιολογήσουν τις πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας, όπως η απαγόρευση της απόρριψης νεκρών ζώων από σκάφη στη Μεσόγειο (συχνά με την αφαίρεση σήματος) που συμβαίνει επειδή συχνά η διάθεση δεν είναι δυνατή στο λιμένα προορισμού·

87.  επισημαίνει την απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών(13), όπου ως μεταφορά νοείται οτιδήποτε από τα ακόλουθα: μεταξύ δύο κρατών μελών που διέρχονται από το έδαφος κράτους μη μέλους· μεταξύ κράτους μέλους και κράτους μη μέλους· ή απευθείας μεταξύ δύο κρατών μελών·

88.  τονίζει ότι, αν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς των ζώων τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ και δεν εφαρμόζονται επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό, οι μεταφορές ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται σε διμερείς συμφωνίες για την άμβλυνση των διαφορών αυτών και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να απαγορευθούν·

89.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία(14), μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, εφόσον είναι σύμφωνοι με τον βασικό στόχο του κανονισμού 1/2005·

90.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ισοδύναμων ρυθμιστικών μέτρων για τη μεταφορά ζώντων ζώων με τρίτες χώρες

91.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

ΕΕ C 434, 23.12.2015, σ. 59.

(4)

Επίσημη Εφημερίδα της EFSA 2011:9(1):1966.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0096.

(6)

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.

(10)

«Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες από 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να αξιολογηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά προς χώρες εκτός ΕΕ», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2017.

(11)

Κανονισμός αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

(12)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.

(13)

ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 21.

(14)

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14.10.2004 - Υπόθεση C-113/02 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών και απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8.5.2008 - Υπόθεση C-491/06 Danske Svineproducenter.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 που διέπει την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Διατυπώνονται διάφορες συστάσεις πολιτικής που αποσκοπούν στη βελτίωση της εφαρμογής του, η οποία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Κύριες διαπιστώσεις(1)

1.  Ανεπαρκής εφαρμογή

1.1.  Ελλιπή, ανακόλουθα και αναξιόπιστα δεδομένα για την ανάλυση της εφαρμογής

Οι προσεγγίσεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών διαφέρουν τόσο πολύ που είναι δύσκολο να διενεργηθεί συνεκτική ανάλυση της εφαρμογής του κανονισμού. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ(2).

Το TRACES (η επιγραμμική πλατφόρμα της ΕΕ που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των ενδοενωσιακών διασυνοριακών μεταφορών ζώων σε μεγάλες αποστάσεις) περιλαμβάνει εργαλεία πληροφόρησης και αναφοράς, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι αρχές για στοχευμένες επιθεωρήσεις των μεταφορών ζώων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεσή του, έχει διαπιστώσει ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τις επιθεωρήσεις των μεταφορών σπάνια χρησιμοποιούν πληροφορίες από το TRACES για στοχευμένες επιθεωρήσεις.

Πέραν τούτου, η καταγραφή της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη άρχισε μόλις πρόσφατα να έχει ως αποτέλεσμα αναλύσιμα στοιχεία (έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο δεδομένα για το 2014 και το 2015, και πρόσφατα για το 2016), και έτσι υπάρχει έλλειψη δημόσιων δεδομένων και κατάλληλων δεικτών για την ανάπτυξη της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, όπως αποκαλύπτει μια ανάλυση των εκθέσεων επιθεώρησης των κρατών μελών, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων, ο οποίος κυμαίνεται από μηδέν (!) έως αρκετά εκατομμύρια (!) ετησίως, και τη συχνότητα των παραβάσεων, που κυμαίνεται από μηδέν έως 16,6 %. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, π.χ. τυχαίες επιθεωρήσεις έναντι επιθεωρήσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με στρατηγικές που βασίζονται στον κίνδυνο.

Υπάρχει προφανής ανάγκη για κοινά ελάχιστα πρότυπα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για πιο εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των παραμέτρων που παρακολουθούνται.

1.2.  Αυξάνονται τα ταξίδια μεγάλης και πολύ μεγάλης διάρκειας

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, με σκοπό την εκτροφή ή τη σφαγή τους. Η μεταφορά προκαλεί άγχος στα ζώα, δεδομένου ότι τα εκθέτει σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις για αρκετές ώρες, που μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση του διαθέσιμου χώρου, αλλαγές θερμοκρασίας, περιορισμούς όσον αφορά την τροφή και το νερό, καθώς και την κίνηση του οχήματος. Οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά περιλαμβάνουν διάφορα ζητήματα, όπως είναι η ποιότητα οδήγησης, η ύπαρξη επαρκούς εξοπλισμού και οι απροσδόκητες μεταβολές των οδικών ή καιρικών συνθηκών, και, ως εκ τούτου, είναι δυνατόν τα ζώα, των οποίων έχει βεβαιωθεί η ικανότητα προς μεταφορά στον τόπο αναχώρησης, να αρρωστήσουν ή να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι οι έλεγχοι των ζώων πριν και μετά το ταξίδι είναι πολύ πιο συνηθισμένοι σε σχέση με τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται στα σφαγεία και αφορούν κυρίως μεταφορές σε μικρές αποστάσεις.

Ο εισηγητής ανησυχεί για τον εντυπωσιακό αριθμό αναφορών σχετικά με ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το εμπόριο με τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται επιπλέον εξαιτίας των πολύ μεγάλων ταξιδιών που περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας στάσεις στα σύνορα για τον έλεγχο εγγράφων, οχημάτων και ζώων. Οι δυσμενείς συνθήκες κατά τις θαλάσσιες μεταφορές προκαλούν περαιτέρω ανησυχία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης των σκαφών και να βελτιώσουν τους ελέγχους σχετικά με την ικανότητα των ζώων προς μεταφορά, πριν από τη φόρτωση. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων.

Επιπλέον, απαιτούνται σχέδια έκτακτης ανάγκης για όλα τα ταξίδια, ώστε να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα ζώα.

2.  Απαιτείται αυστηρότερη και εναρμονισμένη επιβολή

2.1.  Αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινές

Η αυστηρότερη και εναρμονισμένη επιβολή με αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινές είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά. Δυστυχώς, όσον αφορά το σύστημα κυρώσεων φαίνεται ότι η Επιτροπή έχει αγνοήσει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή έχει αγνοήσει επίσης την έκκληση για έλεγχο του κανονισμού όσον αφορά ασυμβατότητες με τις νομικές απαιτήσεις στα επιμέρους κράτη μέλη.

Για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού, οι επανειλημμένες παραβάσεις θα πρέπει να οδηγούν σε δίωξη, επιβολή ποινών, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης των οχημάτων, και στην υποχρεωτική επανεκπαίδευση των υπευθύνων για την καλή μεταχείριση και τη μεταφορά των ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει του κανονισμού παρέχονται ισχυρές εκτελεστικές εξουσίες στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να απαιτούν από τους μεταφορείς να δημιουργούν συστήματα για την πρόληψη της επανάληψης των παραβάσεων και να αναστέλλουν ή να ανακαλούν τις άδειες των μεταφορέων.

2.2.  Χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για τον έλεγχο των ημερολογίων δρομολογίου

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται για την ενίσχυση της επιβολής μέσω της χρήσης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός κύκλου ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του κράτους μέλους στο σημείο αναχώρησης και χορήγησης εγγράφων και του κράτους μέλους στο σημείο άφιξης. Στην περίπτωση που ζώα τα οποία βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση όταν ξεκινάει η διαδικασία της μεταφοράς φτάνουν στον προορισμό σε κακή σωματική κατάσταση, η εταιρεία εξαγωγής πρέπει αμέσως να υφίσταται κυρώσεις.

3.  Επικαιροποίηση του κανονισμού σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες

Η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Δυστυχώς, παρά τις σαφείς συστάσεις από την EFSA και το αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του που εγκρίθηκε το 2012, η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει το συντομότερο δυνατό τους κανόνες αυτούς, όσον αφορά τον επαρκή εξαερισμό και την ψύξη σε όλα τα οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, και το συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος.

3.1.  Ορισμός της ικανότητας προς μεταφορά

Η χρήση της ικανότητας προς μεταφορά ως κριτηρίου επιλογής κατά τη στιγμή της φόρτωσης είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, διότι οι κίνδυνοι όσον αφορά την καλή διαβίωση κατά τη μεταφορά είναι μεγαλύτεροι για ζώα που είναι τραυματισμένα ή άρρωστα. Είναι απαραίτητο να ελέγχονται όλα τα ζώα πριν από τη φόρτωσή τους, για να προσδιορίζεται η ικανότητα προς μεταφορά και να παρέχεται φροντίδα στον τόπο καταγωγής για τα ζώα που δεν κρίνονται ικανά να μεταφερθούν. Οι έλεγχοι που διενήργησε η Επιτροπή κατά την περίοδο 2007-2017 σε αρκετά κράτη μέλη αναφέρονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στη μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά. Το ζήτημα της ικανότητας προς μεταφορά σχετίζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων (ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία). Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καταγραφή της συμμόρφωσης με κατευθυντήριες γραμμές ικανότητας προς μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη άρχισε μόλις πρόσφατα να καταλήγει σε αναλύσιμα στοιχεία, και έτσι υπάρχει έλλειψη δημόσιων δεδομένων και κατάλληλων δεικτών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και να προσφέρει άρτια προγράμματα κατάρτισης για τους γεωργούς, τους οδηγούς και τους κτηνιάτρους, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό παραβάσεων σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά στα κράτη μέλη.

4.  Οικονομική βοήθεια

Η ΚΓΠ συνδέει τις γεωργικές ενισχύσεις με τα ελάχιστα επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ενθαρρύνει τους γεωργούς να επιδιώκουν υψηλότερα πρότυπα· συγκεκριμένα, το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 προβλέπει το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων», το οποίο παρέχει στήριξη για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του για το 2018, επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί επαρκώς στα διάφορα κράτη μέλη. Πράγματι, σε δέκα κράτη μέλη δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ ενισχύσεων της ΚΓΠ και βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, που θα σέβονται απολύτως ή θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

5.  Μείωση των χρόνων ταξιδίου για τα ζώα

Υπενθυμίζεται ότι στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ορίζεται ότι «για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν».

5.1.  Εναλλακτικές στρατηγικές για τη μεταφορά ζώντων ζώων

Ως γενική προσέγγιση, οι χρόνοι ταξιδίου των ζώων θα πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω εναλλακτικών στρατηγικών, όπως οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων, η μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων είναι τεχνικά ευκολότερη και δεοντολογικά πιο ορθολογική από τη μεταφορά ζώντων ζώων, όταν αυτή πραγματοποιείται με μόνο σκοπό τη σφαγή τους. Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει, όπου απαιτείται, την κατασκευή οικονομικά βιώσιμων σφαγείων εντός των κρατών μελών, ούτως ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων αποκλειστικά, δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων.

5.2.  Ευθυγράμμιση των προτύπων τρίτων χωρών για τη μεταφορά ζώων με τα πρότυπα της ΕΕ

Δεδομένου ότι τα πρότυπα που εφαρμόζουν οι τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο ζώων. Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων και τα οποία συνδέονται με κακή διαχείριση.

Οι αναφορές για υπερβολικά μακρές και οδυνηρές για τα ζώα περιόδους αναμονής στα σύνορα προκαλούν αποτροπιασμό. Για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, προτείνεται τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες να ανοίγουν στα τελωνεία ειδικές λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για μεταφερόμενα ζώα, προκειμένου να μειώνονται οι περίοδοι αναμονής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραβάσεις όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια θαλάσσιων μεταφορών προς τρίτες χώρες.

Είναι απαραίτητη η συνεπής και απόλυτη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-424/13. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου αναχώρησης η μεταφορά ζώων που συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι, αν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες.

Συμπεράσματα και συστάσεις

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες βασικές συστάσεις πολιτικής:

•  Οι χρόνοι ταξιδίου για τα ζώα θα πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω διάφορων εναλλακτικών στρατηγικών, όπως οι οικονομικά βιώσιμες τοπικές εγκαταστάσεις σφαγείων, η αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων, καθώς και η μεταφορά σφαγίων και κρέατος·

•  Συνιστάται να επικαιροποιήσει η Επιτροπή τους κανόνες με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες·

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και να προσφέρει άρτια προγράμματα κατάρτισης για τους γεωργούς, τους οδηγούς και τους κτηνιάτρους, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό παραβάσεων σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά.

•  Η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ ενισχύσεων της ΚΓΠ και βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, που θα σέβονται απολύτως ή θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

•  Συνιστάται να απαγορευθούν οι μεταφορές ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες, αν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς ζώων των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ.

(1)

Οι διαπιστώσεις βασίζονται, ειδικότερα, σε δύο μελέτες που ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Κοινοβουλίου. Έχουν τους εξής τίτλους: «Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (2009-2015), με έμφαση στην καταγραφή δεδομένων» και «Συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά».

(2)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (COM(2016)558 τελ. της 8.9.2016) και πρακτικά των συναντήσεων των εθνικών σημείων επαφής για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (13.12.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

(2018/2110(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Karin Kadenbach

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι κάθε έτος εκατομμύρια ζώντα ζώα μεταφέρονται για σφαγή ή αναπαραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες· εκτιμά πως, όταν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005(1) έχει θετικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· επιδοκιμάζει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι αυτές και ορισμένες από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Επιτροπή καθυστέρησαν έως και πέντε έτη(2)· διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά και ότι η επιβολή του κανονισμού φαίνεται να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ορισμένα ζητήματα σχετιζόμενα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, συμπεριλαμβανομένων του υπερπληθυσμού, του ανεπαρκούς ελεύθερου ύψους, της μη παροχής των απαιτούμενων στάσεων ανάπαυσης, της τροφής και του νερού, των ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και διανομής νερού, της μεταφοράς υπό ακραία ζέστη, της μεταφοράς ακατάλληλων ζώων, της μεταφοράς μη απογαλακτισμένων μόσχων, της ανάγκης εξακρίβωσης τυχόν εγκυμοσύνης στα ζώντα ζώα, του κατά πόσο ελέγχονται τα ημερολόγια ταξιδίου, τους συσχετισμού παράβασης-επιβολής-ποινής, του «ανάμεικτου» αντίκτυπου της κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, και της ανεπαρκούς στρωμνής, όπως επίσης εντοπίζουν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2018(3) και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στις καταγγελίες που έχουν υποβάλει στην Επιτροπή· ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στα ανωτέρω ζητήματα·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τους μεταφορείς να βελτιώσουν ουσιαστικά την επιβολή και τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά όσων κρατών μελών διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται, ώστε να προστατευθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

4.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές είναι να επιθεωρούν στο στάδιο της φόρτωσης όλες τις αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ(4)· θεωρεί ότι ένα ποσοστό των ενδοενωσιακών αποστολών θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται στο στάδιο της φόρτωσης· επισημαίνει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν στο στάδιο της φόρτωσης ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με το εμβαδόν δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα αερισμού και παροχής νερού, ότι ο εξοπλισμός ποτίσματος λειτουργεί σωστά και είναι κατάλληλος για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι δεν φορτώνονται ακατάλληλα ζώα και ότι μεταφέρεται επαρκής ποσότητα ζωοτροφών και στρωμνής·

5.  προβληματίζεται από το γεγονός ότι η φόρτωση ζώων σε πλοία μεταφοράς ζώων πραγματοποιείται συχνά με βάναυσο τρόπο καλεί τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν εκτενείς επιθεωρήσεις στα ζώα πριν από τη φόρτωση, ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσο τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους, και να ελέγχουν κατά πόσο οι εργασίες φόρτωσης εκτελούνται σε συμφωνία με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, χωρίς βάναυση μεταχείριση και χωρίς τακτική χρήση ράβδων και συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν ημερολόγια ταξιδιού σε λιμάνια που δεν χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις που επιτρέπουν σωστή επιθεώρηση των ζώων πριν από τη φόρτωση·

6.  τονίζει ότι η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά προκαλεί μεγάλη κοινωνική αναστάτωση και κατακραυγή· διαπιστώνει ότι η Επιτροπή έλαβε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές υπέρ της εκστρατείας #StopTheTrucks, με την οποία Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν να μπει τέλος στις μεταφορές ζώων σε μεγάλες αποστάσεις·

7.  εκτιμά ότι οι ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 αποτελούν σαφές παράδειγμα της ανάγκης να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη σοβαρών περιστατικών με σημαντικό αντίκτυπο ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων, και για τη δίωξη όσων παρανομούν·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 11 αιτιολογική σκέψη του, ώστε να τον εναρμονίσει με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις·

9.  υπενθυμίζει την πληθώρα των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, επιστολών και καταγγελιών από ευρωβουλευτές προς την Επιτροπή, όπου τονίζονται οι συστηματικές παραβιάσεις του κανονισμού και καταδικάζονται οι απαράδεκτες συνθήκες άγχους, πόνου, αγωνίας και οδύνης που υφίστανται τα ζώντα ζώα κατά τη μεταφορά τους εντός της Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες·

10.  θεωρεί λυπηρές τις παραβιάσεις του κανονισμού που έχουν σχέση με την μη εφαρμογή των κανόνων για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, όπως μόσχους, αμνούς, ερίφια, χοιρίδια και πουλάρια που ακόμη λαμβάνουν γαλακτική διατροφή, και ζητεί τη θέσπιση λεπτομερέστερων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων αυτής της κατηγορίας κατά τη μεταφορά τους·

11.  τονίζει ότι πρέπει να περιοριστεί στις οκτώ ώρες ο χρόνος μεταφοράς των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών για το κάθε είδος κτηνιατρικών συστάσεων, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια. εκτιμά πως τα μη απογαλακτισμένα ζώα δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε διαδρομές μεγαλύτερες των τεσσάρων ωρών·

12.  θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ορισμένα σημεία του κανονισμού δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις περί καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως απαιτεί ο ίδιος ο κανονισμός· ζητεί συνεπώς επικαιροποιημένους και βελτιωμένους κανόνες για τα εξής:

–  τον αερισμό και την ψύξη σε όλα τα οχήματα/σκάφη,

–  τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα,

–  τη μεταφορά ακατάλληλων ζώων,

–  την αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου ύψους,

–  τη μείωση της πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού·

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, τα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να σιτίζονται και να ποτίζονται και να αναπαύονται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικότερα την πλήρη και εναρμονισμένη τήρηση αυτών των νομικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη·

14.  θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα, όπου η έλλειψη εγκαταστάσεων ανάπαυσης, παροχής νερού και κτηνιατρικής φροντίδας μπορεί επίσης να επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα υγείας και καλής μεταχείρισης για τα ζώα, ακόμη και οδύνη και θανάτους· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διοργανωτές να σχεδιάζουν καλύτερα τα ταξίδια τους και τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας ανάμεσα στις εθνικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών, με σκοπό να προλαμβάνεται στα σύνορα η συμφόρηση φορτηγών μεταφοράς ζώων·

15.  διαπιστώνει ότι η επιβολή του κανονισμού είναι ιδιαίτερα δυσχερής όταν ένα δρομολόγιο διασχίζει διάφορα κράτη μέλη και όταν διαφορετικά κράτη μέλη έχουν ευθύνη για την έγκριση του ημερολογίου ταξιδίου, τη χορήγηση άδειας στον μεταφορέα και τη χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας στον οδηγό· καλεί όσα κράτη μέλη διαπιστώνουν παραβάσεις να ενημερώνουν τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό· επισημαίνει ότι το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1/2005 παρέχει στα κράτη μέλη ισχυρές εξουσίες επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την άδεια ενός μεταφορέα σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, και να απαιτούν από αυτόν να εγκαταστήσει συστήματα που θα αποτρέπουν την επανάληψης της παράβασης, ενώ θα του επιβάλλουν πρόσθετους ελέγχους, όπως την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση των ζώων· ανησυχεί διότι σε πολλά κράτη μέλη οι εν λόγω εξουσίες δεν χρησιμοποιούνται σωστά και η χρήση τους δεν εποπτεύεται· ζητεί από τα κράτη μέλη που λαμβάνουν κοινοποιήσεις για παραβάσεις να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των παραβάσεων·

16.  θεωρεί λυπηρό το ότι ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχει μειωθεί, παρά την αύξηση του αριθμού των αποστολών ζώντων ζώων μέσα στην ΕΕ(5)· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων στις μεταφορές ζώντων ζώων, ώστε να διασφαλιστεί η καλή μεταχείριση των ζώων·

17.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς σε τρίτες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη και τους μεταφορείς να συμμορφωθούν αυστηρά με την απόφαση του Δικαστηρίου που έκρινε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ισχύει και για τις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ(6), μέχρι τον τελικό προορισμό· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν περισσότερους ελέγχους στα σημεία εξόδου από την ΕΕ για να επαληθεύουν ότι κάθε ζώο είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αυξήσουν και θα καταστήσουν αυστηρότερους τους επίσημους ελέγχους στις μεταφορές ζώντων ζώων και ότι θα αναφέρουν τα πορίσματα με λεπτομερή και διαφανή τρόπο· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει προς το σκοπό αυτό το σύστημα TRACES διαθέσιμο στο κοινό·

19.  τονίζει τη σημασία της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των ικανοτήτων των οδηγών, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη και εναρμονισμένη κατάρτιση για τους εμπλεκόμενους φορείς·

20.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μεριμνήσουν ώστε επίσημοι κτηνίατροι να είναι παρόντες στα σημεία εξόδου από την επικράτεια της Ένωσης και να έχουν ως αποστολή να επαληθεύουν ότι τα οχήματα μεταφοράς ζώων διαθέτουν διαμερίσματα με επαρκή χώρο προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ότι υπάρχουν στρωμνές, ζωοτροφές και νερό σε επαρκείς ποσότητες ανάλογα με τα είδη και τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, και ότι τα συστήματα αερισμού και διανομής γλυκού νερού για τα ζώα λειτουργούν σωστά·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προσφερθούν κίνητρα στους εκτροφείς, στα σφαγεία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κράτος, για να οδηγούν τα ζώα στο κοντινότερο σφαγείο ώστε να αποφεύγονται οι μακροί χρόνοι μεταφοράς των ζώων και να μειωθούν οι εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις καινοτόμες λύσεις στο θέμα αυτό, όπως π.χ. λύσεις κινητών σφαγείων, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών προτύπων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων·

22.  εκτιμά πως η μεταφορά κρέατος αντί ζώντων ζώων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου καλής μεταχείρισης των ζώων και στη μείωση του όγκου των σχετικών μεταφορών, έχοντας έτσι θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη και τους μεταφορείς να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντικατάσταση της μεταφοράς ζώντων ζώων με τη μεταφορά προϊόντων κρέατος και σφαγίων·

23.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις των τόπων ανάπαυσης·

24.  θεωρεί λυπηρό το ότι υπάρχουν οχήματα και πλοία μεταφοράς ζώων που δεν έπρεπε να είχαν εγκριθεί ως κατάλληλα για τη μεταφορά ζώων· αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των άρθρων 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με τη μεταφορά με πλοία μεταφοράς ζώων συχνά παραβλέπονται· καλεί τα κράτη μέλη να μην εγκρίνουν ούτε και να ανανεώσουν την έγκριση οχημάτων και/ή πλοίων μεταφοράς ζώων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, και να διενεργούν διεξοδικά τις απαιτούμενες προ φόρτωσης επιθεωρήσεις στα πλοία μεταφοράς ζώων·

25.  επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν διαφορετικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ιδίως όσον αφορά την καταλληλότητα των προς μεταφορά ζώων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό, ώστε να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις μεταφοράς όπου τούτο απαιτείται·

26.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία κτηνιάτρων πάνω στα πλοία μεταφοράς ζώων δια θαλάσσης, ώστε να αναφέρουν και να καταγράφουν τον αριθμό των ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων ταξιδιών, και να εκπονούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης εν πλω η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο καλής μεταχείρισης των μεταφερόμενων ζώων·

27.  θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι πάντοτε πλήρη, συνεπή, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να εξάγονται σε επίπεδο ΕΕ συμπεράσματα ως προς τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αξιόπιστους δείκτες και δημόσια δεδομένα, για τη μέτρηση του επιπέδου καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων·

28.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα, από κοινού με τα κράτη μέλη, τα επίπεδα των κυρώσεων για τις περιπτώσεις παραβάσεων, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κυρώσεις μπορεί να είναι δέκα ή και παραπάνω φορές υψηλότερες από ό,τι σε άλλα· υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εναρμόνιση των κυρώσεων ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη·

29  συνιστά ένα υψηλότερο ποσοστό ενωσιακών επενδύσεων στην ανάπτυξη της τοπικής κτηνοτροφίας μικρότερης κλίμακας και στην προώθηση υγιεινών τρόπων διατροφής με βάση τα φυτά, για να αντικαταστήσουν τη σημερινή υψηλή κατανάλωση ζωικών προϊόντων·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια «μαύρη λίστα» των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί και να δημοσιεύει συχνά τις εν λόγω «μαύρες λίστες», και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, στους τομείς τόσο των μεταφορών όσο και της διακυβέρνησης·

31.  διαπιστώνει ότι η μεταφορά μόσχων επιτρέπεται ήδη από την ηλικία των 14 ημερών· εκτιμά πως είναι αδύνατο να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολύ μικρών ζώων κατά τη μεταφορά, μεταξύ άλλων η φυσική ανάγκη των μοσχαριών να θηλάσουν τη μητέρα τους, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να βάλει τέλος σε αυτή την πρακτική·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τυχόν μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά να βασίζεται σε αντικειμενικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες, για να αποφεύγονται αυθαίρετες αποφάσεις με αδικαιολόγητες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτροφικούς κλάδους·

33.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78)·

34.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα(7), και του άρθρου 19 του κανονισμού /ΕΚ) αριθ. 1/2005·

35.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τις επιθεωρήσεις μεταφορών σπανίως χρησιμοποιούν πληροφορίες από το σύστημα TRACES για να κάνουν στοχοθετημένες επιθεωρήσεις και έτσι να εποπτεύουν τις εντός της ΕΕ μετακινήσεις ζώων σε μεγάλες αποστάσεις και σε διασυνοριακό επίπεδο, εν μέρει λόγω ορισμένων περιορισμών στην πρόσβαση χρήστη(8)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να απλουστεύσουν τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου αναζήτησης·

36.  ζητεί, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιείται ένα σύστημα παρακολούθησης GPS, ανεξαρτήτως της απόστασης της διαδρομής·

37.  επισημαίνει ότι οι αρχές των κρατών μελών συνήθως αναθέτουν στις τοπικές αρχές την ευθύνη της διενέργειας αναλύσεων κινδύνου για τις επιθεωρήσεις μεταφορών(9)· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα για τον έλεγχο της ύπαρξης, της ποιότητας και της εφαρμογής των τοπικών αναλύσεων κινδύνου·

38.  καλεί την Επιτροπή να αναφέρει σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο τις δράσεις της σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τις μεταφορές·

39.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά τη μεταφορά ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες δια θαλάσσης, όπως την απαγορευμένη απόρριψη νεκρών ζώων από τα πλοία στη Μεσόγειο (συχνά έπειτα από αφαίρεση των ενωτίων), επειδή συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα απόρριψής τους στους λιμένες προορισμού·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).

(2)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».

(3)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».

(4)

«Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες από 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να αξιολογηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά προς χώρες εκτός ΕΕ», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2017.

(5)

Μελέτη — «Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations - European Implementation Assessment», Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS), 2018, σ. 31.

(6)

Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Δήμου του Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.

(8)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».

(9)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (4.12.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

(2018/2110(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Keith Taylor

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· θεωρεί ότι δεν πληρούνται επαρκώς οι απαιτήσεις του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του ισχύοντος κανονισμού, παρουσιάζοντας απτά στοιχεία·

2.  επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορές συγκαταλέγονται στις πλέον ευαίσθητες στιγμές της ζωής ενός ζώου και ότι ακόμη και οι μεταφορές που έχουν προγραμματιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκαλούν άγχος στα ζώα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα μεταφερόμενα ζώα πρέπει να χαίρουν νομικής προστασίας στον μεγαλύτερο και αυστηρότερο δυνατό βαθμό·

3.  ζητεί την απαγόρευση όλων των δρομολογίων άνω των οκτώ ωρών, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς, καθώς και τον περιορισμό των δρομολογίων προς το σφαγείο στις τέσσερις ώρες· θεωρεί ότι τα μη απογαλακτισμένα ζώα δεν θα πρέπει να μεταφέρονται για περισσότερες από τέσσερις ώρες·

4.  είναι υπέρ ενός αποτελεσματικότερου, οικονομικότερου και πιο δεοντολογικού συστήματος μεταφορών που δίνει προτεραιότητα στη μεταφορά κρέατος αντί ζώων που μεταφέρονται προς σφαγεία·

5.  είναι υπέρ της σφαγής των ζώων και της επεξεργασίας του κρέατος όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη περιφερειακών ή/και κινητών σφαγείων·

6.  επισημαίνει ότι το 70-80 % περίπου των δρομολογίων αφορούν ζώα προς σφαγή και ότι οι οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από τις ανεπαρκώς διεξαγόμενες ή τις υπερβολικά μεγάλες μεταφορές μπορούν να είναι πολύ υψηλές και να μειώνουν σημαντικά την καλή μεταχείριση των ζώων·

7.  αναγνωρίζει ότι πολλά προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν πριν από την έναρξη του δρομολογίου και, ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιθεωρούν όλα τα φορτία που προορίζονται για κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ και τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθμό οχημάτων κατά τη φόρτωση, αναλογικά με τον αριθμό των παραβάσεων που αναφέρονται από ΜΚΟ και από τις επιθεωρήσεις του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων· απαιτεί κατάλληλες εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης για τα ζώα σε οχήματα/σκάφη και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό·

8.  αναγνωρίζει την τρέχουσα στρέβλωση της αγοράς που προκαλείται από τους διαφορετικούς δασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ζώντα ζώα και στο κρέας, γεγονός που παρέχει σε μεγάλο βαθμό κίνητρα για το εμπόριο ζώντων ζώων· προτρέπει την Επιτροπή, καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους, να επανεξετάσουν τη στρέβλωση αυτή με στόχο τη μείωση του εμπορίου ζώντων ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, την αντικατάσταση των πωλήσεων αυτών με κρέας·

9.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνθήκες των συνοριακών ελέγχων στα σύνορα τρίτων χωρών, όπου η έντονη έλλειψη εγκαταστάσεων συνεπάγεται μεγάλες ουρές αναμονής και υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα πολλά ζώα να πεθαίνουν και να υφίστανται φρικτές ταλαιπωρίες·

10.  ενστερνίζεται την απόφαση C-424/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία οι έμποροι της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό έως τον τελικό προορισμό τους, ακόμα και όταν η αποστολή έχει εξέλθει από την Ένωση· θεωρεί ότι, έως ότου καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της συμμόρφωσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται τέτοιου είδους μεταφορά ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει διεθνώς την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ·

11.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη σωστή οργάνωση της μεταφοράς των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το είδος της μεταφοράς·

12.  τονίζει ότι, όταν απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτες χώρες, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει χώρο ανάπαυσης με εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις αυτές και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου, εάν ο προτεινόμενος χώρος ανάπαυσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με τις εγκαταστάσεις των σημείων ελέγχου της ΕΕ·

13.  καλεί τους επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου της ΕΕ να επαληθεύουν ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους και ότι τα οχήματα ή/και τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού·

14.  επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες κατά τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως ορίζεται στον ισχύοντα κανονισμό, και ζητεί:

  μεγαλύτερη αυστηρότητα από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης των σκαφών και βελτίωση των ελέγχων σχετικά με την καταλληλότητα των ζώων για μετακίνηση πριν από τη φόρτωση·

  από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων επιθεώρησης πριν από τη χρήση οποιουδήποτε λιμένα ως σημείου εξόδου για ζώα και από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των λιμένων με επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων, βάσει των πληροφοριών από τα κράτη μέλη·

  την παρουσία κτηνιάτρου (ή τουλάχιστον υγειονομικού υπαλλήλου) καθ’ όλη τη διάρκεια των θαλάσσιων δρομολογίων·

15.  επισημαίνει περαιτέρω τις δυσμενείς συνθήκες κατά τις οδικές μεταφορές και ζητεί:

–  μεγαλύτερη αυστηρότητα από τα κράτη μέλη τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης των οχημάτων όσο και αναφορικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας στους οδηγούς·

–  την εξασφάλιση από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν υπάρχουν διάκενα μεταξύ του κάτω μέρους του διαχωριστικού και του δαπέδου του οχήματος ή μεταξύ του εξωτερικού άκρου του διαχωριστικού και του τοιχώματος του οχήματος, καθώς και ότι υπάρχει επαρκής καθαρή στρωμνή καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου·

–  την εξασφάλιση από τους επιχειρηματίες της ενδελεχούς κατάρτισης των οδηγών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής μεταχείρισης των ζώων σύμφωνα με το παράρτημα IV·

16.  επισημαίνει ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ορισμένα μέρη του κανονισμού δεν συνάδουν με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επικαιροποίηση των κανόνων σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν μεταξύ της νομοθεσίας και των πλέον πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την EFSA· τονίζει ειδικότερα τα ακόλουθα:

  επαρκή αερισμό και κατάλληλο έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλα τα οχήματα·

  κατάλληλα συστήματα ποτίσματος, ιδίως για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί·

  επαρκές και συγκεκριμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος·

  μειωμένες πυκνότητες πληθυσμού των ζώων·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005· επιμένει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη που εντοπίζουν παραβιάσεις της ορθής εφαρμογής του κανονισμού τις ισχυρές εκτελεστικές εξουσίες τους οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 26, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν επανάληψη τέτοιων παραβιάσεων· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα και να επιβάλλουν κυρώσεις προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού αδείας του μεταφορέα, και να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή·

18.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αναλάβει δράση κατά των κρατών μελών που συστηματικά δεν εφαρμόζουν ούτε επιβάλλουν τον κανονισμό και να καταρτίσει κατάλογο των συστημάτων κυρώσεων, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ποινές θα είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τα εθνικά σημεία επαφής, μαύρη λίστα των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συχνά τον εν λόγω κατάλογο, και να προωθεί επίσης παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε αυτόν της διακυβέρνησης·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τα κράτη μέλη, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής και της ορθής επιβολής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με ζητήματα που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και της άμεσης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών·

  την υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τις εταιρείες μεταφορών·

  την καλύτερη διάδοση των οδηγών και των ενημερωτικών δελτίων για τις μεταφορές ζώων, μεταφρασμένων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

  την ανάπτυξη και χρήση εθελοντικών δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά·

  την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών για τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων που προκαλούνται από τις εταιρείες μεταφορών και τους οδηγούς·

21.  εκφράζει τη λύπη του για τον χαμηλό και ανεπαρκή αριθμό επαληθεύσεων και επίσημων ελέγχων, και πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ετήσιων επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων· ζητεί αποτελεσματικότερο και διαφανέστερο σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (TRACES)· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να στηρίξει μελέτες σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των ζώων, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται και η διάρκεια των δρομολογίων στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και τυχόν μη συμμόρφωσης με τα ωράρια μεταφοράς·

22.  παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες, με σκοπό τη δημιουργία βελτιωμένων μηχανισμών για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με κανόνες για την προστασία των ζώντων ζώων κατά τη μεταφορά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (23.10.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ

(2018/2110(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ángela Vallina

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, με τις οποίες συχνά καταγγέλλονται συστηματικές, συνεχείς και σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου(1), τόσο από κράτη μέλη όσο και από μεταφορείς·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την απογοητευτικά ελλιπή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη δίωξη σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, οι οποίες τέθηκαν απευθείας υπόψη της με ακριβή και λεπτομερή τρόπο σε σχεδόν 200 εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από το 2007 από ΜΚΟ·

3.  εφιστά την προσοχή στην πληθώρα των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και των επιστολών καταγγελίας που υποβλήθηκαν από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνονταν στην Επιτροπή, στις οποίες επισημαίνονται οι συστηματικές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή ταλαιπωρία και κακουχίες για τα ζώα κατά τη μεταφορά τους· ασκεί έντονη κριτική για τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 όσον αφορά τη μεταφορά ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες, και τα οποία έχουν καταρτιστεί χωρίς συστηματικούς ελέγχους στα οχήματα μεταφοράς ζώων·

4.  καταδικάζει αυτή την κατάσταση και θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, 13 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, εξακολουθούν να έρχονται στο φως πολλές μαρτυρίες για ζώα που μεταφέρονται, κατά παράβαση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, σε κακές συνθήκες και με ανεπαρκή και υπερπλήρη μέσα μεταφοράς, γεγονός που οδηγεί σε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τα ζώα και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων·

5.  επισημαίνει ότι οι συχνότερες παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 αφορούν τον συνωστισμό και την ανεπάρκεια του χώρου που παρέχεται στα ζώα στα οχήματα μεταφοράς, που τα αναγκάζει να στέκονται σε αφύσικες θέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τη μη τήρηση των ωραρίων ποτίσματος και ταΐσματος των ζώων, των χρόνων των δρομολογίων και των περιόδων ανάπαυσης των ζώων, την ανεπάρκεια των συστημάτων εξαερισμού και ποτίσματος, τη μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες, τη μεταφορά ακατάλληλων ζώων και την έλλειψη επαρκούς στρωμνής και ζωοτροφών·

6.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι, κατά τη διάρκεια μεγάλων δρομολογίων, τα ζώα ποτίζονται με μολυσμένο και ακατάλληλο προς κατανάλωση νερό, και ότι συχνά δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε νερό λόγω της δυσλειτουργίας ή της εσφαλμένης τοποθέτησης των συστημάτων ποτίσματος ή της ανεπαρκούς ποσότητας νερού, η οποία δεν αντιστοιχεί στο είδος και το μέγεθος των μεταφερόμενων ζώων·

7.  σημειώνει ότι οι καταγγελθείσες παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, σχετικά με την ανεπάρκεια των συστημάτων εξαερισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για μεγάλης διάρκειας μεταφορές ζώων, βεβαιώνουν ότι στο εσωτερικό των οχημάτων επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τα νόμιμα όρια και προκαλούν έντονη ταλαιπωρία στα ζώα· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντοπίστηκε επίσης παρέμβαση στους αισθητήρες ελέγχου της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των μέσων μεταφοράς των ζώων·

8.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, αν και γνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν αναφέρουν τις περιπτώσεις εσωτερικών θερμοκρασιών άνω των 35 °C στα οχήματα μεταφοράς ζώων, δήλωσε επισήμως ότι δεν διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των εσωτερικών θερμοκρασιών στα οχήματα, καθιστώντας έτσι αδύνατο τον σχηματισμό ακριβούς εικόνας ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρονται τα ζώα·

9.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δρομολόγια προγραμματίζονται και εκτελούνται, από την αναχώρηση έως τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μέσων μεταφοράς και του φάσματος των γεωγραφικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

10.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν όλες τις μεταφορές ζώων σε μεγάλες αποστάσεις όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, ιδίως όταν οι προβλεπόμενες θερμοκρασίες στον τόπο αναχώρησης ή προορισμού, ή στη διαδρομή, αναμένεται να υπερβούν τους 30 ℃· τονίζει ότι, εκτός από τη διάρκεια του δρομολογίου, με την καλή μεταχείριση των ζώων σχετίζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η ορθή φόρτωση και εκφόρτωση, η κατάλληλη διατροφή, ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός των οχημάτων, και ο αριθμός των ζώων που φορτώνονται σε μονάδες εμπορευματοκιβωτίων·

11.  τονίζει ότι, κατά τη φόρτωση, οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων οι επίσημοι κτηνίατροι στα σημεία εξόδου της ΕΕ, πρέπει να επαληθεύουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των ζώων και την έκταση και το ύψος του διαθέσιμου χώρου, ότι τα συστήματα εξαερισμού και παροχής νερού λειτουργούν σωστά και είναι κατάλληλα για το μέγεθος και το είδος των ζώων που μεταφέρονται, καθώς και ότι μεταφέρεται επαρκής όγκος ζωοτροφών και στρωμνής· θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις για τις οποίες ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ορίζει ότι τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται σε σημείο ελέγχου για ανάπαυση 24 ωρών σε τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου μόνον εφόσον επαληθεύσουν και λάβουν επιβεβαίωση σχετικά με το ότι ο διοργανωτής έχει πραγματοποιήσει κράτηση σε σημείο ελέγχου ή έχει βρει χώρο ανάπαυσης που παρέχει δομές ισοδύναμες με εκείνες ενός σημείου ελέγχου και ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι σε θέση να τηρήσει πλήρως τους κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων·

12.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η φόρτωση ζώων στα σκάφη πραγματοποιείται με ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση ηλεκτρικών ράβδων και συσκευών, καθώς και την ύπαρξη εγκαταστάσεων φόρτωσης που δεν είναι κατάλληλες για να παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την καλή μεταχείριση των ζώων·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 όσον αφορά τη μεταφορά ζώων που δεν έχουν απογαλακτιστεί· θεωρεί αναγκαία τη λήψη λεπτομερέστερων και πιο αποφασιστικών μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό το είδος μεταφοράς·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των αναφορών με θέμα τα ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, και ζητεί να εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση των εν λόγω πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας ως προς τους τρόπους με τους οποίους η νέα και η υπάρχουσα τεχνολογία μπορούν να εφαρμοστούν στα οχήματα που μεταφέρουν ζώα, έτσι ώστε να ρυθμίζονται, να ελέγχονται και να καταγράφονται η θερμοκρασία και η υγρασία, που είναι στοιχεία βασικά για τον έλεγχο και την προστασία της καλής διαβίωσης συγκεκριμένων κατηγοριών ζώων κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της (EFSA), ορισμένα μέρη του κανονισμού δεν συνάδουν με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις και ζητεί να θεσπιστούν επικαιροποιημένοι κανόνες σχετικά με τα εξής: επαρκή αερισμό και ψύξη σε όλα τα οχήματα· κατάλληλα συστήματα ποτίσματος για διάφορα είδη και ηλικίες, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα· συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για το ελεύθερο ύψος·

16.  ζητεί να μεταφέρονται λιγότερα ζώα σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και να διατηρούνται στο ελάχιστο η διάρκεια και η συχνότητα της μεταφοράς ζώων· θεωρεί ότι πολλά από τα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με τη μεγάλη διάρκεια της μεταφοράς ζώντων ζώων, ιδίως από την ΕΕ προς τρίτες χώρες, θα μπορούσαν να επιλυθούν με τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων αντί ζώντων ζώων·

17.  ζητεί την απαγόρευση των δρομολογίων που υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες·

18.  ζητεί την κινητοποίηση πόρων για επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και τη δημιουργία βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού·

19.  αποδοκιμάζει έντονα την άνιση και πλημμελή εφαρμογή του κανονισμού σε πολλά κράτη μέλη, τα οποία δεν προβαίνουν σε έλεγχο και επιβολή κυρώσεων με αποτελεσματικό και ενιαίο τρόπο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, γεγονός που επιτρέπει σε ορισμένους μεταφορείς να δραστηριοποιούνται παράνομα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε ορθή και αποτελεσματική χρήση των εξουσιών που τους ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, μεταξύ άλλων της εξουσίας να απαιτούν από τον εκάστοτε μεταφορέα να θέτει σε εφαρμογή ρυθμίσεις για την αποφυγή επανάληψης των παραβάσεων που διαπιστώνονται, να διενεργούν πρόσθετους ελέγχους και, ιδίως, να απαιτούν την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση των ζώων και να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την άδεια του μεταφορέα ή το πιστοποιητικό έγκρισης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται· καλεί την Επιτροπή, λόγω της έλλειψης εναρμόνισης των ελέγχων και των κυρώσεων σε όλα τα κράτη μέλη, να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των ισχυουσών διατάξεων, όπως ορίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, και ιδίως της αιτιολογικής σκέψης 11 και του άρθρου 30 παράγραφος 1, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εισαγωγή και επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μηχανισμών επιβολής κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και, συγκεκριμένα, να διεξάγουν αποτελεσματικές και συστηματικές επιθεωρήσεις των αποστολών ζώων πριν από τη φόρτωση, με σκοπό την πάταξη των πρακτικών που παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και επιδεινώνουν τις συνθήκες για τη μεταφορά ζώων από ξηράς ή από θαλάσσης, όπως είναι οι πρακτικές που επιτρέπουν στα υπερφορτωμένα οχήματα ή σε ακατάλληλα ζώα να συνεχίζουν τα μακρινά δρομολόγιά τους ή επιτρέπουν τη λειτουργία σημείων ελέγχου με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις για ανάπαυση, τάισμα και πότισμα των μεταφερόμενων ζώων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση συστημάτων πλοήγησης που χρησιμοποιούνται όταν τα ζώα πρέπει να μεταφερθούν για περισσότερες από οκτώ ώρες, επιτρέποντας έτσι στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το δρομολόγιο και τις ώρες ανάπαυσης για τις μεταφορές αυτές·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, να υποβάλλουν λεπτομερώς και συστηματικά τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26· ζητεί από τα κράτη μέλη που λαμβάνουν κοινοποιήσεις τέτοιου είδους να δρουν με αποτελεσματικό, συνεπή και έγκαιρο τρόπο, προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη των παραβάσεων που αποτελούν το αντικείμενο της κοινοποίησης· θεωρεί ότι, όπου είναι εφικτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να επισυνάπτουν στις κοινοποιήσεις τους φωτογραφικό υλικό για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν·

23.  τονίζει ότι, στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, ο αναποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των λειτουργικών δομών και διαδικασιών έχουν ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητους χρόνους αναμονής για τα οχήματα μεταφοράς ζώων, που, δεδομένων των ακραίων εσωτερικών θερμοκρασιών και του ανεπαρκούς εξαερισμού, έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην καλή μεταχείριση των ζώων, κατά σαφή παράβαση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

24.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές το πιστοποιητικό έγκρισης για τα σκάφη μεταφοράς ζώων, τηρώντας απολύτως και με συνέπεια τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου όταν σε αυτά αναφέρεται η χρήση λιμένων στους οποίους δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη συστηματική επιθεώρηση των ζώων·

25.  πιστεύει ότι, κατά τη μεταφορά ζώων με σκάφος, είναι αναγκαίο να καταστούν υποχρεωτικές η παρουσία εξειδικευμένων και ανεξάρτητων κτηνιάτρων, η αναφορά και η καταγραφή των ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και η κατάρτιση συγκεκριμένων και λεπτομερών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν αρνητικά την καλή διαβίωση των ζώων·

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πτυχές της καλής μεταχείρισης των ζώων από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στη μεταφορά ζώντων ζώων·

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμμόρφωση με τον κανονισμό όσον αφορά μεταφορές εκτός της ΕΕ εξακολουθεί να είναι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, απολύτως ανύπαρκτη, παρά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου που απαιτούν από τους μεταφορείς να τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των δρομολογίων με προορισμούς σε τρίτες χώρες· ζητεί την εναρμόνιση των μητρώων πληθυσμού για τη μεταφορά ζώων σε τρίτες χώρες·

28.  ζητεί συνεπή και απόλυτη συμμόρφωση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης στην υπόθεση C-424/13, της 23ης Απριλίου 2015(2), με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι, για να μπορεί να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του τόπου αναχώρησης η μεταφορά ζώων που συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο, το οποίο αρχίζει εντός της ΕΕ και συνεχίζει εκτός αυτής, ο μεταφορέας πρέπει να υποχρεούται να παρουσιάσει ένα αληθές και ακριβές ημερολόγιο δρομολογίου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 στο έδαφος της ΕΕ και των τρίτων χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία να απαιτούν την τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη μεταφορά, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό για όλη τη διάρκεια του δρομολογίου·

29.  ζητεί καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, όπως επίσης και από φορείς που μεταφέρουν ζώα εκτός της επικράτειας της ΕΕ, όπου η κατάσταση όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων είναι συνήθως πολύ χειρότερη σε σύγκριση με το εσωτερικό της ΕΕ·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα πρότυπα που έχουν επιτευχθεί από τους εξωτερικούς εταίρους της ΕΕ δεν είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης, δηλαδή τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους, ιδίως σχετικά με την εισαγωγή ζώων από τρίτες χώρες· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει οικονομικός αντίκτυπος όταν εξωτερικοί εταίροι με χαμηλότερα πρότυπα πραγματοποιούν εξαγωγές προς την αγορά της ΕΕ·

31.  επισημαίνει την απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου(3) σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών, όπου ως μεταφορά νοείται οτιδήποτε από τα ακόλουθα: μεταξύ δύο κρατών μελών με διέλευση από την επικράτεια κράτους που δεν είναι μέλος της ΕΕ, μεταξύ κράτους μέλους και κράτους που δεν είναι μέλος ή κατευθείαν μεταξύ δύο κρατών μελών·

32.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων, χωρίς ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, να μην συγκροτηθεί κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ, παρά την υποστήριξη από μεγάλο αριθμό βουλευτών διαφορετικών πολιτικών ομάδων του ΕΚ· συνιστά, ως εκ τούτου, να συγκροτήσει το Κοινοβούλιο εξεταστική επιτροπή για τη μεταφορά ζώων εντός και εκτός ΕΕ, αρχής γενομένης από την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να διερευνάται και να παρακολουθείται δεόντως η κακομεταχείριση κατά τη μεταφορά ζώων·

33.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή, υπό το φως αυτών των επίμονων ζητημάτων επιβολής, να καθιερώσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κράτη μέλη, να δρομολογήσει αμέσως τις αναγκαίες έρευνες για πιθανές παραβιάσεις του κανονισμού και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που είναι υπεύθυνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Νότης Μαριάς

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton‑Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

(2)

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 21.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

12

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου