MIETINTÖ  eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta

  31.1.2019 - (2018/2110(INI))

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Jørn Dohrmann
  Valmistelijat (*):
  Karin Kadenbach, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Keith Taylor, liikenne- ja matkailuvaliokunta
  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


  Menettely : 2018/2110(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0057/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0057/2019
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta

  (2018/2110(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana[1],

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan, jonka mukaan laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkoja unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS-pääosasto) lokakuussa 2018 julkaiseman Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin[2] eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetusta asetuksesta (EY) N:o 1/2005 sekä sen asiaan liittyvät liitteet,

  –  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman eläinten suojelusta kuljetuksen aikana[3],

  –  ottaa huomioon 12. tammikuuta 2011 julkaistun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellisen lausunnon eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana[4],

  –  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2011 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaikutuksista (COM(2011)0700),

  –  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006),

  –  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 antamansa kannanoton 49/2011 kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa[5],

  –  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 23. huhtikuuta 2015 antaman tuomion[6],

  –  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 31/2018 eläinten hyvinvoinnista EU:ssa[7],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

  –  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A8-0057/2019),

  A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaisesti EU katsoo, että eläimet eivät ole pelkästään hyödykkeitä tai tuotteita tai omaisuutta, vaan myös tuntevia olentoja, mikä tarkoittaa, että ne voivat tuntea mielihyvää ja kipua; toteaa, että EU:n lainsäädännössä tämä käsitys näkyy toimenpiteinä, joilla on tarkoitus varmistaa, että eläimiä pidetään ja kuljetetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa ne eivät joudu huonon kohtelun tai väärinkäytösten kohteeksi eikä niille aiheuteta kipua tai kärsimystä; ottaa huomioon, että Euroopan unionissa kunnioitetaan ja puolustetaan eläinten hyvinvointia eniten ja se on esimerkkinä muulle maailmalle;

  B.  ottaa huomioon, että vuosittain miljoonia eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioissa ja kolmansiin maihin jalostustarkoituksiin, kasvatettavaksi, lihotettavaksi ja teuraaksi; ottaa huomioon, että eläimiä kuljetetaan myös virkistys- ja näyttelytarkoituksiin sekä seuraeläiminä; ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan eläinten hyvinvointia koskevien normien noudattamisesta, erityisesti elävien eläinten kuljetusten yhteydessä;

  C.  ottaa huomioon, että Maailman eläintautijärjestön (OIE) vuonna 2008 antaman määritelmän mukaan eläinten hyvinvointi tarkoittaa, että eläin on terve, sillä on riittävästi tilaa, se on hyvin ravittu, tuntee olonsa turvalliseksi, voi toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä eikä kärsi tunteista kuten pelko, kipu ja hätä; ottaa huomioon, että näin ei kuitenkaan ole useimmissa eläinkuljetuksissa eikä varsinkaan pitkissä kuljetuksissa;

  D.  ottaa huomioon, että eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 sovelletaan unionissa tapahtuviin kaikkien elävien selkärankaisten eläinten kuljetuksiin;

  E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat vastuussa asetuksen oikeasta täytäntöönpanosta ja valvonnasta kansallisella tasolla, mukaan lukien viralliset tarkastukset, kun taas komissio on vastuussa sen varmistamisesta, että jäsenvaltiot panevat EU:n lainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön;

  F.  toteaa, että jäsenvaltiot eivät sovella asetusta 1/2005 EU:ssa riittävän tiukasti ja johdonmukaisesti eivätkä pyri soveltamaan sitä lainkaan EU:n ulkopuolella;

  G.  toteaa, että komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuonna 2017 useissa jäsenvaltioissa havaitsemat monet rikkomukset edellyttävät perussopimusten mukaisten vastaavien rikkomismenettelyjen käynnistämistä;

  H.  ottaa huomioon, että kuljetus aiheuttaa eläimille stressiä, koska se altistaa ne hyvinvoinnin kannalta haitallisille tilanteille; ottaa huomioon, että tiettyjen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa eläimet kärsivät vielä enemmän johtuen erittäin pitkistä kuljetuksista, joihin kuuluu asiakirjojen, ajoneuvojen ja eläinten kunnon tarkastuksiin liittyviä pitkiä viivytyksiä rajoilla;

  I.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden tarkastusten laadulla ja yleisyydellä on suora vaikutus vaatimusten noudattamisen tasoon; toteaa, että jäsenvaltioiden tarkastuskertomusten tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja tarkastusten määrässä, aina nollasta moneen miljoonaan vuodessa, ja rikkomusten yleisyydessä, nollasta 16,6 prosenttiin, mikä viittaa siihen, että jäsenvaltiot suhtautuvat tarkastuksiin eri tavoin ja soveltavat esim. satunnaisia tai riskiin perustuvia strategioita; toteaa, että tällaiset suhtautumiserot estävät myös kaikenlaisen tietojen vertailun jäsenvaltioiden välillä;

  J.  ottaa huomioon, että kuljettajien valmentaminen ja kouluttaminen, jotta edistetään huolellista ajamista kuljetettavan eläintyypin perusteella, parantaisi eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana[8];

  K.  ottaa huomioon, että asianmukainen eläinten käsittely voi johtaa eläinten kuormaus- ja purkamisajan vähentymiseen, painonmenetyksen vähentymiseen, vammojen ja haavojen vähentymiseen sekä lihan laadun parantumiseen;

  L.  ottaa huomioon monet tutkimukset, joissa on osoitettu, että eläinten hyvinvointi vaikuttaa lihan laatuun;

  M.  toteaa, että eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi kuljetuksen aikana ensisijaisena painopisteenä olisi edelleen oltava karjan hyvä käsittelytapa kuormauksen ja purkamisen yhteydessä sekä huolenpito kuljetuksen aikana;

  N.  ottaa huomioon, että kuljetuskuntoisuus on tärkeä tekijä varmistettaessa eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana, sillä kuljetuksen aikana riskit ovat suurempia, kun on kyse loukkaantuneista, heikoista, kantavista, vieroittamattomista tai sairaista eläimistä; ottaa huomioon, että kuljetuskelpoisuudesta ja tiineyden vaiheesta voi olla epävarmuutta;

  O.  ottaa huomioon, että suurin osa rikkomuksista koskee kuljetuskuntoisuuteen liittyviä kysymyksiä ja että asiakirjoihin liittyvät ongelmat ovat toiseksi suurin ryhmä;

  P.  toteaa, että vastuuhenkilöt eivät usein ole selvillä siitä, mitä on tehtävä, kun todetaan, että eläimet eivät ole kuljetuskuntoisia;

  Q.  toteaa, että vastuuhenkilöt eivät usein ole selvillä siitä, miten pitkälle tiineys on edennyt;

  R.  toteaa, että vieroittamattomien vasikoiden ja karitsoiden kuljettaminen on erityisen ongelmallista;

  S.  ottaa huomioon, että kasvattajat ovat eniten kiinnostuneita eläintensä säilymisestä kuljetuskuntoisina ja heillä on eniten menetettävää, jos kuljetus ei ole olemassa olevien sääntöjen mukainen;

  T.  toteaa, että tarkastusasemilla tehdyissä tarkastuksissa havaitaan usein eläinten hoitoon liittyviä laiminlyöntejä, jotka koskevat riittävää ravintoa ja vettä ja 24 tunnin lepoaikaa;

  U.  toteaa, että kuljetukseen käytetyt ajoneuvot ovat usein liian täynnä; toteaa, että ajoneuvon korkea lämpötila ja riittämätön ilmanvaihto ovat huomattava ongelma;

  V.  ottaa huomioon, että useissa jäsenvaltioissa on hiljattain ilmennyt eläinten tartuntatautien epidemioita, esimerkiksi afrikkalaista sikaruttoa, lintuinfluenssaa ja pienten märehtijöiden ja nautaeläinten tauteja; ottaa huomioon, että elävien eläinten kuljetus voi lisätä kyseisten tarttuvien tautien leviämisen riskiä;

  W.  ottaa huomioon, että lihan ja muiden eläimistä saatavien tuotteiden sekä siemennesteen ja alkioiden kuljettaminen on teknisesti ja hallinnollisesti helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa karjankasvattajille kuin elävien eläinten kuljettaminen teurastamista tai jalostusta varten; ottaa huomioon, että Euroopan eläinlääkäriliitto (FVE) ja Maailman eläintautijärjestö toteavat, että eläimet olisi kasvatettava mahdollisimman lähellä niitä tiloja, joissa ne ovat syntyneet, ja teurastettava mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa; ottaa lisäksi huomioon, että teurastamoiden – ja myös liikkuvien teurastamoiden – saatavuus kasvatuspaikkojen lähellä voi auttaa luomaan elinkeinomahdollisuuksia maaseudulla;

  X.  ottaa huomioon, että eläinten teurastaminen mahdollisimman lähellä niiden kasvatuspaikkaa on paras tapa varmistaa eläinten hyvinvointi;

  Y.  ottaa huomioon, että teurastamoiden maantieteellinen kattavuus vaihtelee jäsenvaltioissa;

  Z.  ottaa huomioon, että joillekin jäsenvaltioille ja toimitusketjuille unionissa elävien eläinten kuljetus tuotantotarkoituksiin tai teuraaksi on tärkeää kilpailun varmistamiseksi markkinoilla;

  Suositukset

  Täytäntöönpano ja sen valvonta

  1.  panee merkille, että miljoonia eläviä eläimiä kuljetetaan vuosittain teurastettaviksi tai jalostettaviksi EU:n sisällä ja EU:sta kolmansiin maihin; katsoo, että asetus (EY) N:o 1/2005 vaikuttaa myönteisesti eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana, jos se pannaan täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan asianmukaisesti; suhtautuu myönteisesti asiaa koskeviin komission suuntaviivoihin, mutta pitää valitettavana, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen N:o 31/2018 mukaan kyseisiä suuntaviivoja ja joitakin komission suunnittelemia toimia on lykätty jopa viidellä vuodella; toteaa, että kuljetukseen liittyy edelleen vakavia ongelmia ja että asetuksen noudattamisen valvonta vaikuttaisi olevan sen täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen ensisijainen huolenaihe;

  2.  korostaa, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa suuren määrän eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevia vetoomuksia, joissa usein tuodaan ilmi jäsenvaltioiden ja kuljetusalan toimijoiden järjestelmällisiä, jatkuvia ja vakavia neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomuksia;

  3.  pitää valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 yleinen täytäntöönpanoaste jäsenvaltioissa on ollut riittämätön, jotta se vastaisi asetuksen päätavoitetta, joka on eläinten hyvinvoinnin parantaminen kuljetusten aikana, erityisesti reittisuunnitelmien todentamiseen ja seuraamusten soveltamiseen liittyviltä osin; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan huomattavasti asetuksen noudattamista; kehottaa komissiota varmistamaan unionin nykyisen eläinkuljetuslainsäädännön tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota panemaan vireille oikeustoimia ja määräämään seuraamuksia jäsenvaltioille, jotka eivät sovella asetusta asianmukaisesti;

  4.  korostaa, että osittainen täytäntöönpano ei riitä asetuksen yleisen tavoitteen saavuttamiseksi eli eläinten loukkaantumisten tai tarpeettoman kärsimyksen tai kuoleman välttämiseksi kuljetusten aikana ja että sen vuoksi tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan estää vakavat tapaukset, jotka vaikuttavat merkittävästi eläinten hyvinvointiin, ja asettaa niistä vastuussa olevat syytteeseen;

  5.  pitää valitettavana, että monet asetukseen (EY) N:o 1/2005 liittyvät kysymykset ovat vielä ratkaisematta, mukaan lukien liikakuormitus, riittämätön korkeus, vaadittujen lepojaksojen ruokinnan ja veden tarjoamisen laiminlyönti, riittämättömät tuuletus- ja kastelulaitteet, kuljetus äärimmäisessä kuumuudessa, sellaisten eläinten kuljetus, jotka eivät ole kuljetuskuntoisia, vieroittamattomien vasikoiden kuljetus, tarve varmistaa elävien eläinten tiineyden vaihe, se, missä määrin reittisuunnitelmat tarkastetaan, määräysten rikkomisen, valvonnan ja seuraamusten suhde, koulutuksen ja sertifioinnin yhteisvaikutus ja riittämättömät kuivikkeet, minkä myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut erityiskertomuksessaan nro 31/2018 samoin kuin kansalaisjärjestöt komissiolle jätetyissä kanteluissa; kehottaa pyrkimään parannuksiin edellä mainituissa seikoissa;

  6.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että kuljetukset suunnitellaan ja toteutetaan alusta loppuun eläinten hyvinvointia koskevien EU:n vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon erilaiset kuljetusvälineet ja maantieteelliset olosuhteet EU:ssa ja kolmansissa maissa;

  7.  korostaa, että jos tietyt alueet ja jäsenvaltiot järjestelmällisesti rikkovat asetusta, se aiheuttaa epäreilua kilpailua ja johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin eri jäsenvaltioiden toimijoiden välillä, mikä puolestaan voi johtaa kuljetuksissa alimpien mahdollisten eläinten hyvinvointia koskevia normien soveltamiseen; kehottaa komissiota kehittämään yhdenmukaistetun EU:n seuraamusjärjestelmän, sillä seuraamusten taso saattaa olla joissakin jäsenvaltioissa kymmenenkin kertaa korkeampi kuin toisissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa seuraamusten tehokkuus, oikeasuhteisuus ja varoittavuus, ottaen huomioon rikkomusten uusiminen; kehottaa komissiota laatimaan etenemissuunnitelman seuraamusten yhdenmukaistamiseksi eri jäsenvaltioissa;

  8.  pitää valitettavana, että komissio jätti huomiotta parlamentin 12. joulukuuta 2012 antaman päätöslauselman, ja korostaa, että vahvempi ja yhdenmukainen täytäntöönpano sekä asetuksen 25 artiklan mukaiset tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset ovat keskeisiä eläinten hyvinvoinnin parantamisen kannalta kuljetusten aikana ja että jäsenvaltiot eivät voi pitäytyä vain suosituksissa ja neuvoissa; kehottaa komissiota toimimaan tässä päätöslauselmassa esitetyn kehotuksen mukaisesti ja tarkistamaan, onko asetuksessa yhteensopimattomuuksia yksittäisten jäsenvaltioiden lakisääteisten vaatimusten kanssa;

  9.  katsoo, että jos toistuvat rikkomukset tapahtuvat olosuhteissa, joihin eläinkuljettaja on voinut vaikuttaa, niiden olisi johdettava syytetoimiin; kehottaa jäsenvaltioita rankaisemaan asetuksen rikkomuksista, erityisesti toistuvien rikkomusten tapauksissa; toteaa, että tehokkaisiin, oikeasuhteisiin ja varoittaviin seuraamuksiin tulisi kuulua ajoneuvojen takavarikointi ja eläinten hyvinvoinnista ja kuljetuksista vastuussa olevien henkilöiden pakollinen uudelleenkoulutus, ja katsoo, että tämä pitäisi yhdenmukaistaa koko Euroopan unionissa; katsoo, että seuraamuksissa tulisi ottaa huomioon rikkomuksen aiheuttama vahinko, niiden laajuus, kesto ja toistuminen;

  10.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaammin niille asetuksessa annettuja vahvoja täytäntöönpanovaltuuksia, esimerkiksi velvoite vaatia eläinkuljettajaa luomaan järjestelmät rikkomusten uudelleen esiintymisen ehkäisemiseksi sekä valtuus peruuttaa tilapäisesti tai kokonaan eläinkuljettajan lupa; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan riittävät korjaavat toimenpiteet ja ottamaan käyttöön seuraamuksia, jotta vältetään eläinten kärsimys ja ehkäistään toimijoiden jatkuvat säännösten rikkomiset; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota asettamaan asetuksen täytäntöönpanossa ja valvonnassa tavoitteeksi nollatason säännösten rikkomisessa;

  11.  kehottaa komissiota laatimaan kansallisia yhteyspisteitä kuultuaan luettelon toimijoista, jotka ovat tarkastus- ja täytäntöönpanokertomusten mukaan syyllistyneet asetuksen toistuviin ja vakaviin rikkomisiin; kehottaa komissiota päivittämään tätä luetteloa säännöllisesti sekä lisäksi tekemään tunnetuksi esimerkkejä kuljetukseen ja hallintoon liittyvistä parhaista käytännöistä;

  12.  korostaa, että jos jäsenvaltiot eivät noudata asetusta, sen tavoite estää tarttuvien eläintautien esiintymistä ja leviämistä on uhattuna, koska kuljetukset ovat yksi näiden tautien nopean leviämisen syy, myös ihmisiin tarttuvien tautien osalta; panee merkille, etteivät ajoneuvot usein täytä muutetun direktiivin 64/432/ETY 12 artiklassa asetettuja vaatimuksia; katsoo erityisesti, että puutteellinen jätesäilytys muodostaa mikrobilääkeresistenssin ja tautien leviämisen riskin; kehottaa komissiota kehittämään yhdenmukaisia menettelyjä alusten ja kuorma-autojen hyväksymiseksi ja ryhtymään toimiin, joilla estetään tarttuvien eläintautien leviäminen kuljetuksissa sekä EU:ssa että kolmansista maista edistämällä bioturvaamistoimenpiteitä ja eläinten hyvinvointia;

  13.  kehottaa lisäämään toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta täytäntöönpanoa voidaan tehostaa käyttämällä teknologiaa, jolla luodaan reaaliaikainen yhteys palautetta varten lähtöpaikan jäsenvaltion, määräpaikan jäsenvaltion ja kaikkien kauttakulkuvaltioiden välille; kehottaa komissiota kehittämään paikannusjärjestelmiä, jotta eläimet voidaan paikantaa ja jotta voidaan seurata kuljetusajoneuvoilla tehtyjen matkojen kestoa sekä mahdollista kuljetusaikatauluista poikkeamista; katsoo, että jos kuljetuskuntoisina matkan aloittaneet eläimet saapuvat perille huonossa kunnossa, asia olisi tutkittava perusteellisesti, ja jos tapaus toistuu, kuljetusketjun vastuussa olevia osapuolia on välittömästi rangaistava säädösten mukaisesti ja viljelijä-omistajan on voitava saada korvausta tilanteesta mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä kansallisen lainsäädännön mukaisesti; katsoo lisäksi, että toimivaltaisten viranomaisten olisi rankaistava ankarasti lähtöpaikan jäsenvaltiossa laaditun reittisuunnitelman järjestäjää ja sen hyväksynyttä henkilöä, jos reittisuunnitelma on täytetty väärin tai harhaanjohtavasti;

  14.  katsoo, että valvonta on erityisen vaikeaa silloin, kun reitti kulkee usean jäsenvaltion halki ja kun eri jäsenvaltiot hoitavat eri valvontatehtäviä (hyväksyvät reittisuunnitelman, myöntävät luvan kuljetusyritykselle, myöntävät ajoneuvon hyväksymistodistuksen ja myöntävät pätevyystodistuksen jne.); kehottaa jäsenvaltioita, jotka toteavat rikkomuksia, ilmoittamaan niistä kaikille muille asianomaisille jäsenvaltioille asetuksen 26 artiklan mukaisesti, jotta ne voivat estää rikkomuksien toistumisen ja mahdollistaa optimoidun riskien arvioinnin;

  15.  pyytää komissiota toimittamaan säännöllisesti kertomuksia Euroopan parlamentille tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta, mukaan lukien rikkomusten erittely jäsenvaltioittain, lajeittain ja tyypeittäin suhteessa elävien eläinten kuljetusten määrään jäsenvaltioittain;

  16.  panee tyytyväisenä merkille tapaukset, joissa hallitukset, tutkijat, yritykset, alan edustajat ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä määritelläkseen parhaita käytäntöjä, joilla varmistetaan lainsäädännön vaatimusten noudattaminen, kuten on tapahtunut esimerkiksi Animal Transport Guides ‑verkkosivuston tapauksessa; kehottaa komissiota levittämään ja edistämään eläinten kuljetuksia koskevia jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä ja tukemaan eläinten hyvinvointia käsittelevää EU:n foorumia, edistämään tiiviimpää vuoropuhelua ja hyvien käytäntöjen vaihtoa kaikkien toimijoiden välillä; kehottaa komissiota laatimaan uuden eläinten hyvinvointia koskevan strategian vuosiksi 2020–2024 ja tukemaan innovointia eläinkuljetuksissa;

  17.  kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä Maailman eläintautijärjestön, EFSAn ja jäsenvaltioiden kanssa tukeakseen asetuksen 1/2005 täytäntöönpanoa ja asianmukaista noudattamista sekä edistääkseen kuljetusten aikaisesta eläinten hyvinvoinnista käytävää tiiviimpää vuoropuhelua, keskittyen erityisesti

    kuljetusten aikaisesta eläinten hyvinvoinnista annettujen EU:n määräysten parempaan soveltamiseen tiedon- ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä sidosryhmien suoran osallistumisen kautta,

    tukemaan kuljettajille ja kuljetusyrityksille suunnattua koulutusta,

    jakamaan tehokkaammin kaikille EU-kielille käännettyjä eläinkuljetuksia koskevia ohjevihkoja ja tietolehtisiä,

    elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisten sitoumusten kehittämiseen eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetusten aikana ja niiden mukaisiin toimiin,

    lisäämään tiedonvaihtoa ja tehostamaan parhaiden käytäntöjen käyttöä kansallisten viranomaisten välillä, jotta voitaisiin vähentää kuljetusyritysten ja kuljettajien tekemien rikkomusten määrää;

  18.  kehottaa komissiota arvioimaan asetuksen yhteensopivuutta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 561/2006[9] kanssa kuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta;

  19.  muistuttaa, että komissio on perussopimusten valvojana vastuussa sen seuraamisesta, sovelletaanko EU:n lainsäädäntöä oikein; kehottaa Euroopan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko komissio jatkuvasti epäonnistunut nykyisen asetuksen noudattamisen varmistamisessa ja voisiko komissio siten olla vastuussa huonosta hallinnosta;

  Tietojen keruu, tarkastukset ja seuranta

  20.  pitää valitettavana, että asetuksen täytäntöönpanoa on vaikea analysoida johdonmukaisesti, sillä tietojen keruussa on eri jäsenvaltioiden välillä erilaisia lähestymistapoja; kehottaa komissiota vahvistamaan kaikkien kuljetusmatkojen seurantajärjestelmiä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan paremmin yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja seurattavien muuttujien arviointia; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään yhdenmukaisten, kattavien ja täydellisten tietojen toimittamiseksi komissiolle kuljetusten tarkastuksista ja rikkomuksista; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yllätystarkastuksia ja laatimaan riskiin perustuvan strategian riskialttiiden kuljetusten tarkastustoimia varten ja soveltamaan sitä, jotta voidaan maksimoida rajallisten tarkastusresurssien tehokkuus;

  21.  panee merkille, että eläinten hyvinvoinnista EU:ssa vuonna 2018 annetun tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen mukaan komissio toteaa, että jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eivät ole riittävän täydellisiä, johdonmukaisia, luotettavia tai yksityiskohtaisia, jotta niistä voitaisiin tehdä vaatimustenmukaisuutta koskevia päätelmiä EU:n tasolla;

  22.  korostaa, että tarkastukset on tehtävä koko unionissa samalla tavalla ja sopivassa suhteessa kussakin jäsenvaltioissa vuosittain kuljetettavien eläinten määrään, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja välttää kilpailun vääristymät unionissa; kehottaa komissiota lisäksi lisäämään elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston ilman ennakkoilmoitusta paikalla tekemiä tarkastuksia, joissa keskitytään eläinten hyvinvointiin ja kuljetukseen; katsoo, että toisistaan poikkeavien tiedonkeruumenetelmien ja valvontamekanismien vuoksi on vaikea muodostaa täsmällistä kuvaa säännösten noudattamisesta yksittäisissä jäsenvaltioissa; kehottaa siksi komissiota luomaan yhdenmukaisemman raportointirakenteen ja analysoimaan tarkemmin elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastuskertomuksista ja monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin liittyvistä jäsenvaltioiden vastauksista saatuja tietoja; toteaa, että komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tarkastukset ovat komissiolle tärkeä tietolähde tämän asetuksen täytäntöönpanon arvioimiseksi; kehottaa komissiota toteuttamaan ainakin seitsemän ilman ennakkoilmoitusta tehtävää käyntiä joka vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti;

  23.  kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten Traces-järjestelmää (Trade Control and Expert System) voidaan käyttää tukemaan elävien eläinten kuljetuksia koskevien tarkastusten riskianalyysien valmistelua, kuten tilintarkastustuomioistuin suositteli vuoden 2018 erityiskertomuksessaan, jossa todetaan, että kuljetuksen aikana suoritettavista tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset käyttivät harvoin Traces-järjestelmän tietoja tarkastusten kohdentamiseen; vaatii tehokkaampaa ja avoimempaa seurantajärjestelmää, muun muassa Traces-järjestelmän (yhdennetty eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä) avulla koottujen tietojen julkista saatavuutta; kehottaa lisäksi lisäämään elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston vuosittaisten tarkastusten lukumäärää;

  24.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään koko tuotantoketjun valvontaa ja varsinkin tarkastamaan eläinkuljetukset tehokkaasti ja järjestelmällisesti ennen kuormausta, jotta päästään eroon asetusta rikkovista ja eläinten maa- ja merikuljetusten olosuhteita huonontavista käytännöistä, kuten liian täyteen ahdettujen kuljetusvälineiden tai muiden kuin kuljetuskuntoisten eläinten matkanteon jatkamisen sallimisesta tai sellaisten tarkastusasemien toiminnan sallimisesta, joilla on eläinten levon, ruokinnan ja vedensaannin kannalta riittämättömät tilat;

  25.  on huolissaan tarkastusten vähäisestä määrästä joissakin jäsenvaltioissa ja siitä, että rikkomuksia koskevien ilmoitusten määrä on vähäinen tai niitä ei tehdä lainkaan; kyseenalaistaa tarkastusjärjestelmien ja raporttien paikkansapitävyyden; kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka tekevät vähän tai eivät lainkaan tarkastuksia, lisäämään tarkastusten määrää riittävälle tasolle ja laatimaan niistä kattavat tarkastusraportit komissiolle;

  26.  kehottaa jäsenvaltioita valvomaan eläinten kuormausta ajoneuvoihin myös unionin sisäisissä kuljetuksissa, sen tarkastamiseksi, noudatetaanko asetuksen 1/2005 säännöksiä;

  27.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että hyvän käytännön mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tulee tarkastaa kaikki EU:n ulkopuolisiin maihin lähtevät kuljetuserät kuormaushetkellä[10]; katsoo, että prosenttiosuus EU:n sisäisistä lähetyksistä olisi myös tarkastettava kuormausvaiheessa suhteessa valtiosta riippumattomien järjestöjen ja elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston ilmoittamiin rikkomuksiin; toteaa, että kuormauksen aikana toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkistettava, että asetuksen vaatimuksia lattiatilasta ja kuljetustilan korkeudesta noudatetaan, että ilmanvaihto ja vesijärjestelmät toimivat kunnolla, että juomalaitteet toimivat asianmukaisesti ja ovat kuljetettavien lajien osalta asianmukaiset, että muita kuin kuljetuskuntoisia eläimiä ei kuormata ja että mukana on riittävästi rehuja ja kuivikkeita;

  28.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että eläinten ulottuvilla on riittävästi puhtaita, toimivia ja eläinlajille sopivia juottolaitteita ja että vesisäiliö on täytetty ja uusia kuivikkeita on riittävästi;

  29.  kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa, ovatko reittisuunnitelmien tiedot realistisia ja noudatetaanko näin ollen asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa;

  30.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kuljetusajoneuvoissa on tilaa vähintään asetuksen liitteessä I olevan VII luvun vaatimusten mukaisesti ja että korkeissa lämpötiloissa eläintiheys on vastaavasti pienempi;

  31.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kuljetusajoneuvon sisäkorkeus täyttää vähimmäisvaatimukset ja ettei lattian tai ajoneuvon seinän ja väliseinien välillä ole aukkoja;

  32.  toteaa, että eläinten kuljetuksissa EU:ssa on saavutettu jonkin verran edistystä, mutta panee huolestuneena merkille lukuisat raportit, joissa kerrotaan soveltumattomien ajoneuvojen käytöstä elävien eläinten kuljetuksessa sekä maa- että vesiliikenteessä, ja vaatii lisäämään tällaisten käytäntöjen valvontaa ja seuraamusten määräämistä; panee merkille, että karja-aluksilla kuljetusta koskevat asetuksen 20 ja 21 artiklassa säädetyt vaatimukset jätetään usein huomiotta; kehottaa jäsenvaltioita olemaan sallimatta sellaisten ajoneuvojen ja karja-alusten käyttöä, jotka eivät ole asetuksen säännösten mukaisia, ja peruuttamaan jo myönnetyt luvat, jos säännöksiä ei noudateta; kehottaa jäsenvaltioita tiukentamaan hyväksyntämenettelyjä sekä ajoneuvojen osalta että myönnettäessä pätevyystodistuksia kuljettajille;

  33.  kehottaa siksi laatimaan yhdenmukaiset ja sitovat normit karjan kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen ja alusten kuljetusluville, jotka EU:n keskusviranomaisen olisi annettava; katsoo, että kyseisen viranomaisen tehtävänä olisi oltava määritellä kuljetusvälineen sopivuus eläinten kuljetukseen kulkuneuvon kunnon ja niiden laitteiden suhteen (esimerkiksi onko kuljetusvälineessä asianmukainen satelliittipaikannusjärjestelmä);

  34.  kehottaa toimijoita huolehtimaan kuljettajien ja hoitajien perusteellisesta koulutuksesta asetuksen liitteen IV mukaisesti eläinten asianmukaisen kohtelun takaamiseksi;

  35.  toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on aluksia ja satamia, jotka täyttävät vaaditut standardit, mutta korostaa, että merikuljetusten olot ovat kuitenkin yleisesti ottaen huonot erityisesti kuormauksen ja purkamisen osalta; kehottaa jäsenvaltioita tiukentamaan alustensa hyväksyntämenettelyjä, parantamaan karja-aluksia ja eläinten kuljetuskuntoisuutta koskevia ennen kuormausta tehtäviä tarkastuksia sekä tarkastamaan, että kuormaustoiminta on asetuksen mukaista; kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle yksityiskohtaiset suunnitelmat tarkastusvalmiuksistaan; kehottaa komissiota laatimaan luettelon satamista, joissa on asianmukaiset tilat eläinten tarkastuksia varten, ja päivittämään sitä ja tiedottamaan siitä; kehottaa lisäksi toimivaltaisia viranomaisia olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia, jos satamissa, joita on tarkoitus käyttää, ei ole tällaisia tiloja; kehottaa jäsenvaltioita tekemään satamistaan tarkoitukseen soveltuvia ja huolehtimaan alustensa asianmukaisesta kunnossapidosta eläinten hyvinvointiin vaikuttavien olosuhteiden parantamiseksi;

  36.  kehottaa komissiota hyväksymään asetuksen 2016/429[11] 133 artiklan 2 kohdan mukaisesti vientitarkastuksille innovatiivisia vaihtoehtoja, kuten aluksella tehtäviä tarkastuksia, jotka parantavat eläinten hyvinvointia alhaisemman eläintiheyden ansiosta ja jotka eivät edellytä eläinten purkamista kuormasta ja lyhentävät siten odotusaikoja;

  37.  toteaa, että eläinten terveystodistuksia koskeva vaatimus eri jäsenvaltioiden läpi kulkevien kuljetusten yhteydessä kannustaa kielteisellä tavalla valitsemaan kotimaisia määräpaikkoja lähimmän mahdollisen määräpaikan sijasta; kehottaa komissiota käyttämään asetuksen 2016/429 144 artiklan 1 kohdan mukaista valtaansa antaa delegoitu säädös poikkeuksen vahvistamiseksi sellaisille eläinten siirroille, jotka eivät aiheuta merkittävää taudin leviämisriskiä;

  Kuljetusajat

  38.  muistuttaa, että ottaen huomioon maantieteelliset erot jäsenvaltioiden tasolla kaikkien eläinten kuljetusaikojen olisi oltava mahdollisimman lyhyitä, sillä asetuksen johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan, että ”eläinten hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät eläinkuljetukset […] rajoitettava vähimpään mahdolliseen”, ja johdanto-osan 18 kappaleen mukaan ”pitkillä kuljetuksilla on todennäköisesti enemmän haitallisia vaikutuksia eläinten hyvinvointiin kuin lyhyillä”;

  39.  painottaa, että eläinten kuljetuksen kestossa, kuormaus- ja purkuajat mukaan luettuina, on otettava huomioon eläinlääketieteelliset lajikohtaiset ohjeet riippumatta siitä, tapahtuuko kuljetus maalla, merellä vain ilmassa;

  40.  pitää valitettavana asetuksen rikkomisia, jotka koskevat vielä maitoruokinnassa olevia vieroittamattomia eläimiä, kuten vasikoita, karitsoja, kilejä, varsoja ja porsaita, koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä tai puutteellista noudattamista; pitää toivottavana, että otetaan käyttöön yksityiskohtaisempia toimenpiteitä, jotta huolehditaan perusteellisesti näiden eläinten suojelusta kuljetusten aikana;

  41.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vieroittamattomat eläimet puretaan kuormasta ainakin tunniksi elektrolyyttien tai maidonvastikkeen antamista varten ja että niiden kuljetus kestää yhteensä enintään kahdeksan tuntia;

  42.  huomauttaa, että kuljetusten suunnittelua koskevissa asiakirjoissa mainitaan usein vain paikannimet eikä tarkastusasemien, huoltopaikkojen ja keräyskeskusten tarkkoja osoitteita, mikä vaikeuttaa valvontaa selvästi;

  43.  kehottaa parlamentin 12. joulukuuta 2012 antaman päätöslauselman mukaisesti lyhentämään eläinkuljetusten kestoa mahdollisimman lyhyeksi ja välttämään erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä kuljetusaikoja sekä kuljetuksia EU:n ulkorajojen yli käyttämällä vaihtoehtoisia strategioita, joita ovat esimerkiksi taloudellisesti kannattavat ja tasaisin välimatkoin sijaitsevat paikalliset tai siirrettävät teurastuslaitokset karjatilojen lähellä, lyhyiden myyntiketjujen ja suoramyynnin edistäminen, jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen käyttämällä siemennestettä tai alkioita, ruhojen ja lihavalmisteiden kuljetus sekä jäsenvaltioissa toteutettavat sääntelyaloitteet ja muut kuin sääntelyaloitteet tilalla tehtävän teurastuksen helpottamiseksi; kehottaa komissiota määrittämään tarkasti lyhyemmät matka-ajat kaikkien erilaisten elävien eläinten ja myös vieroittamattomien eläinten kuljetuksia varten;

  44.  toteaa, että erilaiset vaatimukset ja muuttuvat markkinasuhdanteet sekä poliittiset päätökset ovat tehneet pienistä teurastamoista taloudellisesti kannattamattomia, minkä seurauksena niiden määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt; vaatii, että komissio ja jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset tukevat tarvittaessa tilakohtaisten, taloudellisesti kannattavien paikallisten tai siirrettävien teurastuslaitosten ja lihanjalostuslaitosten ylläpitoa jäsenvaltioissa, jotta eläimet voidaan teurastaa mahdollisimman lähellä niiden kasvatuspaikkaa, mikä edesauttaa myös työpaikkojen säilymistä maaseutualueilla; kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään strategian siirtymisestä kohti alueellisempaa kotieläintuotannon mallia, jossa eläimet kasvatetaan ja teurastetaan mahdollisuuksien mukaan samalla alueella, jossa ne syntyvät, maantieteelliset eroavaisuudet huomioon ottaen, sen sijaan, että niitä kuljetettaisiin hyvin pitkiä matkoja;

  45.  kehottaa komissiota tarkastelemaan, miten karjankasvattajille, teurastamoille ja lihanjalostusteollisuudelle voitaisiin tarjota kannustimia eläinten teurastamiseen lähimmässä teurastamossa, jotta vältettäisiin pitkäkestoisia eläinten kuljetuksia ja vähennettäisiin päästöjä; kehottaa komissiota edesauttamaan innovatiivisten ratkaisujen, kuten siirrettävien teurastamoiden, käyttöönottoa tässä asiassa ja varmistamaan samalla eläinten hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset;

  46.  katsoo, että joissakin tapauksissa asetuksen liitteessä I olevassa V luvussa vahvistettujen sallittujen kuljetusaikojen mahdollinen lyhentäminen ei olisi kannattavaa ja sen vuoksi olisi löydettävä ratkaisuja tapauksissa, joissa maantieteelliset olosuhteet ja maaseudun eristyneisyys edellyttävät elävien eläinten maa- ja/tai merikuljetusta tuotantotarkoituksiin tai teuraaksi;

  47.  kehottaa jäsenvaltioita mahdollistamaan tarvittaessa hätäteurastukset suoraan karjankasvatus- ja lihantuotantotiloilla, jos eläimiä ei todeta kuljetuskuntoisiksi eikä millään ensiaputoimilla pystytä enää välttämään niiden tarpeetonta kärsimystä;

  48.  toteaa, että eläinten yhteiskunnallinen ja taloudellinen arvo voi vaikuttaa niiden kuljetusnormeihin; korostaa, että hevoskasvatuksessa jalostuseläinten kuljetusnormit ovat korkeatasoisia;

  49.  kehottaa komissiota kehittämään strategian, jotta elävien eläinten kuljetuksesta voitaisiin siirtyä pääasiassa lihan ja ruhojen sekä sukusolujen ja alkioiden kauppaan, kun otetaan huomioon elävien eläinten kuljetusten vaikutukset ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin sekä terveysvaikutukset; katsoo, että kaikissa strategioissa olisi käsiteltävä taloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen kuljettaa eläviä eläimiä; vaatii komissiota erityisesti sisällyttämään strategiaan kuljetukset kolmansiin maihin;

  50.  kehottaa jäsenvaltioita laatimaan teurastamoissa käytettävissä olevien eläinten uskonnolliseen teurastukseen liittyviä ohjelmia, koska suuri osa elävistä eläimistä viedään Lähi-idän markkinoille;

  51.  panee merkille eläviin eläimiin ja lihaan sovellettujen erilaisten tariffien aiheuttaman nykyisen markkinavääristymän, joka kannustaa voimakkaasti kaupankäyntiin elävillä eläimillä; kehottaa komissiota ja sen kauppakumppaneita tarkastelemaan tätä markkinavääristymää, jotta voitaisiin vähentää elävillä eläimillä käytävää kauppaa ja tarpeen tullen korvata se lihan myynnillä;

  52.  muistuttaa, että voimassa olevan asetuksen mukaan kotieläiminä pidettäviä hevoseläimiä tai naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia kotieläimiä kuljetettaessa enimmäiskuljetusajan täytyttyä on nykyisellään pakollista pitää lepotauko hyväksytyllä tarkastusasemalla, kun kuljetusaika on yli kahdeksan tuntia;

  Eläinten hyvinvointi

  53.  kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia huolehtimaan siitä, että EU:n poistumispaikoissa toimivat virkaeläinlääkärit varmistavat, että eläimet ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten ja että ajoneuvot ja/tai alukset täyttävät asetuksen vaatimukset; toteaa erityisesti, että asetuksen 21 artiklan mukaan eläinlääkärien on tarkastettava ajoneuvot ennen kuin ne poistuvat EU:sta varmistaakseen, että ne eivät ole liian täynnä, niiden kuljetustilan korkeus on riittävä, ne kuljettavat tarpeeksi ravintoa ja vettä ja että ilmanvaihto- ja juottolaitteet toimivat kunnolla;

  54.  kannustaa käyttämään kaikissa kuljetuksissa varasuunnitelmia, kuten vara-ajoneuvoja ja varakeskuksia, jotta kuljettaja pystyy reagoimaan tehokkaasti hätätilanteisiin ja vähentämään viivytysten tai kasvatettavaksi tai teurastukseen kuljetettaville eläimille tapahtuvan onnettomuuden riskiä, kuten kuljettajilta vaaditaan asetuksessa jo nyt pitkäkestoisten kuljetusten aikana;

  55.  vaatii, että eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön olisi perustuttava tieteelliseen tietoon ja uusimpaan teknologiaan; pitää valitettavana, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen selkeistä suosituksista ja parlamentin vuoden 2012 päätöslauselmassa esitetystä pyynnöstä huolimatta komissio ei ole päivittänyt eläinkuljetuksia koskevia sääntöjä uusimman tieteellisen näytön mukaiseksi; kehottaa siksi komissiota saattamaan tiettyjä tarpeita koskevat säännöt ajan tasalle uusimman tieteellisen tiedon ja teknologian perusteella, erityisesti kun on kyse muun muassa riittävästä ilmanvaihdosta ja lämpötilan sekä kosteuden valvonnasta ilmastoinnin avulla kaikissa ajoneuvoissa, etenkin vieroittamattomien eläinten saatavilla olevista asianmukaisista juottojärjestelmistä ja nestemäisestä rehusta, alhaisemmista kuormaustiheyksistä sekä määritellystä riittävästä vähimmäiskorkeudesta ja kunkin lajin tarpeisiin mukautetuista ajoneuvoista; korostaa EFSAn lausunnon johtopäätöstä, että eläinten hyvinvointiin liittyy myös muita kuin kuljetusaikaan liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi oikeaoppinen kuormaus ja kuormasta purkaminen sekä ajoneuvojen suunnittelu;

  56.  ilmaisee huolensa matkoista, joiden aikana eläimille juotetaan käyttökelvotonta saastunutta vettä tai joiden aikana vettä ei ole lainkaan saatavilla, koska juottolaitteet eivät toimi tai ne on huonosti sijoitettu; pitää tärkeänä varmistaa, että elävien eläinten kuljetusajoneuvoissa taataan riittävä veden saanti pitkien matkojen aikana ja joka tapauksessa tarjolla olevan määrän olisi oltava asianmukainen kuljetettavien eläinlajien erityistarpeiden ja niiden määrän mukaan;

  57.  suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen kehittää eläinten hyvinvointia koskevia indikaattoreita, joilla olisi edistettävä eläinten hyvinvoinnin parantamista kuljetuksissa; katsoo, että sen olisi kehitettävä näitä indikaattoreita viipymättä, jotta niitä voidaan käyttää täydentämään nykyisiä lainsäädännöllisiä vaatimuksia;

  58.  kehottaa komissiota varmistamaan, että mikä tahansa tuleva eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevan lainsäädännön tarkastus perustuu objektiivisiin, tieteellisesti perusteltuihin indikaattoreihin, jotta vältetään mielivaltaiset päätökset, joilla on perusteettomia taloudellisia vaikutuksia kotieläintuotantoaloilla;

  59.  painottaa, että viljelijät ovat EU:n lainsäädännön nojalla oikeudellisesti velvollisia huolehtimaan siitä, ettei heidän omistamilleen kuljetettaville eläimille aiheuteta vahinkoa, haittaa tai tarpeetonta kärsimystä;

  60.  korostaa, että rikkomukset johtuvat usein eläinten maantiekuljetusajoneuvojen riittämättömistä ilmanvaihtojärjestelmistä pitkillä matkoilla ja katsoo, että tällaisissa tilanteissa eläimet joutuvat olemaan liian pienissä tiloissa, joissa äärimmäiset lämpötilat poikkeavat suuresti asetuksessa säädetyistä lämpötilojen vaihteluväleistä ja poikkeamarajoista;

  61.  kehottaa komissiota varmistamaan, että eläimet tainnutetaan poikkeuksetta ennen uskonnollista rituaaliteurastusta kaikissa jäsenvaltioissa;

  62.  pitää valitettavana, että eläinten kuljetusosastoissa ei aina ole riittävästi tilaa, jotta ajoneuvoissa voidaan taata riittävä ilmanvaihto, ja että eläinten luonnollinen liikkuminen estyy niin, että eläinten on pakko olla luonnottomissa asennoissa pitkiä aikoja; toteaa, että tämä rikkoo selkeästi teknisiä sääntöjä, joista on säädetty tämän asetuksen 6 artiklassa ja liitteessä I olevan II luvun 1.2 kohdassa;

  63.  pitää välttämättömänä säätää pakolliseksi, että eläinlääkäreitä on mukana eläviä eläimiä kuljettavilla aluksilla, jotta he ilmoittavat ja kirjaavat matkojen aikana kuolleiden eläinten määrät sekä laativat hätäsuunnitelmat sellaisten merellä tapahtuvien tilanteiden varalta, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti kuljetettavien eläinten hyvinvointiin,

  64.  huomauttaa, että viljelijät, kuljettajat ja toimivaltaiset viranomaiset kaikkialla jäsenvaltioissa tulkitsevat asetusta (EY) N:o 1/2005 ja valvovat sen noudattamista eri tavalla erityisesti eläinten kuljetuskuntoisuuden osalta; kehottaa komissiota tarkistamaan asetusta, jotta kuljetusvaatimuksia voidaan tarvittaessa tarkentaa; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tasapuolisten toimintaedellytysten nimissä, että tulevaisuudessa asetuksen noudattamista valvotaan ja se pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti ja yhtenäisesti kaikkialla unionissa, erityisesti eläinten kuljetuskuntoisuuden osalta;

  65.  kehottaa komissiota kehittämään kattavan työmääritelmän kuljetuskuntoisuudelle sekä laatimaan käytännönläheiset ohjeet eläinten kuljetuskunnon arvioimiseksi; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan koulutus- ja tiedotustoimintaa, mukaan lukien kunnolliset säännölliset ja pakolliset koulutuskurssit, koulutus ja todistukset kuljettajille, eläinkuljetusyrityksille, myyjille, keräyskeskuksille, teurastamoille, eläinlääkäreille, rajavirkailijoille ja kaikille muille eläinten kuljetukseen osallistuville toimijoille, jotta voidaan vähentää eläinten kuljetuskuntoisuutta koskevien rikkomusten korkeaa määrää; kehottaa toimijoita huolehtimaan kuljettajien ja hoitajien perusteellisesta koulutuksesta asetuksen liitteen IV mukaisesti;

  66.  kehottaa valvomaan tiiviisti, ettei sairaita, heikkoja, painoltaan riittämättömiä, maitoa erittäviä, kantavia ja eläimiä, joiden jälkeläisiä on liian aikaista vieroittaa, oteta kuljetuksiin;

  67.  korostaa, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan pitkiä matkoja kuljetettavat eläimet on jo nykyisellään juotettava ja ruokittava ja niiden on annettava levätä sopivin väliajoin niiden lajin ja iän mukaisesti; kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaampaa valvontaa, jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat näitä säännöksiä kattavasti ja yhdenmukaisesti;

  68.  korostaa jäsenvaltioiden velvoitetta varmistaa, että eläinten kuljetus on järjestetty asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon sääolosuhteet ja käytettävä kuljetusmuoto; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että reittisuunnitelmat ja kuljetussuunnitelmat hyväksytään vain, jos koko kuljetuksen ajaksi ei ole sääennusteen mukaan odotettavissa yli 30 celsiusasteen lämpötiloja;

  69.  korostaa, että kun eläimet täytyy purkaa ajoneuvosta 24 tunnin lepoaikaa varten kolmannessa maassa, kuljetuksen järjestäjän täytyy valita lepopaikka, jonka olosuhteet vastaavat EU:n tarkastusasemien olosuhteita; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarkastamaan nämä lepopaikat säännöllisesti ja olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia, jos ehdotettua lepopaikkaa ei ole vahvistettu olosuhteiltaan EU:n tarkastusasemia vastaavaksi;

  70.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että suunnitelmiin sisältyvät tositteet varauksesta tarkastusasemalla, mukaan lukien rehu, vesi ja uudet kuivikkeet; kehottaa komissiota määrittämään lepopaikkojen sijaintia ja olosuhteita koskevat vaatimukset;

  71.  toteaa, että alhaisemmat kuormaustiheydet ja eläinten levon edellyttämät matkan keskeytykset vaikuttavat kielteisesti eläinkuljettajien taloudellisiin etuihin, mikä voi vaikuttaa kuljetettavien eläinten asianmukaiseen käsittelyyn; kehottaa komissiota rohkaisemaan kannustimien käyttöä niiden asianmukaisen käsittelyn edistämiseksi;

  72.  kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tiineysaikoja koskevan kirjanpidon parantamisesta tiloilla;

  73.  kehottaa komissiota laatimaan tieteellisten tulosten pohjalta suuntaviivoja juomaveden antamisesta häkeissä kuljetettaville eläimille sekä kananpoikien kuljetusolosuhteista, joilla edistetään korkeatasoista hyvinvointia;

  74.  muistuttaa, että jäsenvaltioiden on löydettävä hyvinvointia edistäviä ratkaisuja eläinten elämän ja tuotantosyklin päättyessä;

  Taloudellinen apu

  75.  vaatii asetuksen (EU) N:o 1305/2013[12] 33 artiklan mukaisesti laajempaa käyttöä maaseudun kehittämistoimenpiteelle ”eläinten hyvinvointia edistävät tuet”, jolla tuetaan eläinten hyvinvoinnin sellaista korkeaa tasoa, joka ylittää sovellettavat pakolliset vaatimukset;

  76.  kehottaa säilyttämään tulevassa YMP:n uudistuksessa yhteyden tukien ja sellaisten eläinten hyvinvoinnin parantamista koskevien edellytysten välillä, joissa noudatetaan täysin asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädettyjä vaatimuksia tai ylitetään ne, ja vahvistamaan tätä yhteyttä;

  77.  vaatii tukitoimien toteuttamista, jotta huolehditaan teurastamoiden sijoittamisesta jäsenvaltioissa tasaisin välimatkoin niin, että otetaan huomioon karjan määrä kullakin alueella;

  Kolmannet maat

  78.  on huolestunut jatkuvista eläinten kuljetuksia ja hyvinvointia koskevista ongelmista tietyissä kolmansissa maissa; toteaa, että teurastuksiin liittyy suurta ja pitkittynyttä kärsimystä tietyissä kolmansissa maissa, joihin EU:sta lähetetään eläimiä, ja Maailman eläintautijärjestön laatimia normeja hyvinvoinnista teurastushetkellä rikotaan säännöllisesti; toteaa, että kysyntä kolmansissa maissa kohdistuu usein eläviin eläimiin, mutta kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään silti siirtymistä elävien eläinten sijasta lihan tai ruhojen kuljettamiseen kolmansiin maihin sekä siemennesteen tai alkioiden kuljettamiseen jalostuseläinten sijasta;

  79.  kehottaa komissiota vaatimaan kolmansien maiden kanssa käytävissä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa eläinten hyvinvointia koskevien unionin sääntöjen noudattamista ja puoltamaan Maailman kauppajärjestössä asiaa koskevien unionin säännösten soveltamisesta kansainvälisesti;

  80.  pitää valitettavana, että tiettyjen kolmansien maiden vaatimukset eivät ole yhtä korkeita kuin EU:n vaatimukset; kehottaa komissiota vahvistamaan nykyisiä vaatimuksia unionin kauppakumppaneiden suhteen, erityisesti kun on kyse eläinten kaupasta ja kuljetuksista, jotta ne ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin EU:n vaatimukset; kehottaa kolmansiin maihin vieviä jäsenvaltioita toimimaan yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten parantamiseksi;

  81.  kehottaa noudattamaan johdonmukaisesti ja kaikilta osin unionin tuomioistuimen 13. huhtikuuta 2015 antamaa tuomiota asiassa C-424/13, jossa tuomioistuin totesi, että jotta EU:n alueelta alkavat ja sen ulkopuolelle jatkuvat pitkät eläinkuljetukset voidaan hyväksyä lähtöpaikassa, eläinkuljettaja on velvoitettava toimittamaan reittisuunnitelma, joka on realistinen ja tehty erityisesti lämpötilaennuste huomioon ottaen; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia, mikäli eläimet on tuomioistuimen päätöksen nojalla purettava kuormasta 24 tunnin lepotaukoa varten EU:n ulkopuolisessa maassa, paitsi jos kuljetuksen järjestäjä on valinnut lepopaikan, jossa tarjotaan tarkastusasemia vastaavat olosuhteet; huomauttaa tässä yhteydessä myös, että eläinsuojista kolmansissa maissa olevilla reiteillä on ainoastaan vuodelta 2009 oleva luettelo, jossa ei useinkaan ole tarkkoja osoitetietoja, mikä vaikeuttaa selvästi EU:n lainsäädännön mukaista tarpeellista valvontaa; kehottaa poistumispaikalla olevia virkaeläinlääkäreitä tarkistamaan asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaisesti, että asetuksen säännöksiä on noudatettu, ennen kuin ajoneuvot poistuvat unionista;

  82.  muistuttaa tässä yhteydessä myös komission ehdotuksesta direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218), erityisesti eläinlääkärin tarkastusten yhteydessä;

  83.  pitää valitettavana rajoilla ja satamissa tapahtuvia usein pitkiä viivästyksiä ja kiinnittää huomiota niiden eläimille aiheuttamaan kipuun ja kärsimykseen; kehottaa kolmansien maiden rajanaapureina olevia jäsenvaltioita tarjoamaan lepoalueita, joilla eläimet voidaan purkaa kuormasta ja antaa niille rehua, vettä, lepoa ja eläinlääkintäpalveluja, jotta matkan reittisuunnitelmia voidaan asianmukaisesti noudattaa, ja avaamaan kuljetettaville eläimille erityisiä pikakaistoja, joilla on riittävästi tullihenkilöstöä, jotta odotusaikoja voidaan lyhentää heikentämättä terveys- ja tullitarkastusten laatua rajoilla; kehottaa jäsenvaltioita myös parantamaan yhteistyötä eläinkuljetusten suunnittelussa, jotta vältetään rajalle saapuu liikaa tarkastettavia kuljetuksia yhtä aikaa;

  84.  kehottaa komissiota lisäämään yhteistyötä ja viestintää kaikkien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, keskinäinen avunanto ja tehostettu tiedonvaihto mukaan lukien, jotta voidaan vähentää huonoon hallintoon liittyviä eläinten hyvinvoinnin ja eläintautien ongelmia varmistamalla, että vientiyritykset täyttävät kaikki hallinnolliset vaatimukset; pyytää komissiota edistämään eläinten hyvinvointia kansainvälisesti ja toteuttamaan aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi kolmansien maiden keskuudessa;

  85.  kehottaa komissiota painostamaan kauttakulkumaita, jotka asettavat hallinnollisia ja turvallisuuteen liittyviä esteitä ja viivyttävät näin tarpeettomasti elävien eläinten kuljetuksia;

  86.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kiinnittämään erityistä huomiota eläinten hyvinvointia koskeviin rikkomuksiin kolmansiin maihin suuntautuvien vesiväylä- ja merimatkojen aikana ja arvioimaan mahdollisia lainsäädännön rikkomistapauksia, kuten kuolleiden eläinten kiellettyä poisheittämistä aluksista Välimereen (usein korvamerkit poistettuna), mitä tapahtuu siksi, että ruhon hävittäminen ei ole useinkaan mahdollista määräsatamassa;

  87.  palauttaa mieliin neuvoston päätöksen 2004/544/EY eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta[13], jota sovelletaan kahden jäsenvaltion välisiin mutta unionin ulkopuolisen valtion kautta tehtäviin kuljetuksiin, jäsenvaltion ja unionin ulkopuolisen valtion välisiin kuljetuksiin sekä kahden jäsenvaltion välisiin suoriin kuljetuksiin;

  88.  korostaa, että ellei eläinten kuljetusta koskevia standardeja kolmansissa maissa ole yhdenmukaistettu EU:n vaatimusten kanssa ja ellei niitä ole pantu täytäntöön tämän asetuksen täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi, elävien eläinten kuljetuksista kolmansiin maihin olisi säänneltävä kahdenvälisillä sopimuksilla näiden erojen vähentämiseksi, ja jos tätä ei kyetä tekemään, kyseiset kuljetukset olisi kiellettävä;

  89.  muistuttaa jäsenvaltioita, että vakiintuneen oikeuskäytännön[14] mukaan eläinten suojelusta kuljetuksen aikana on mahdollista antaa tiukempia kansallisia säännöksiä, jos ne ovat asetuksen (EY) N:o 1/2005 ensisijaisen tavoitteen mukaisia;

  90.  kehottaa komissiota edistämään elävien eläinten kuljetusta koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa ja asiaan liittyvän sääntelyn vastaavuutta koskevia toimenpiteitä kolmansien maiden kanssa;

  91.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.
  • [2]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
  • [3]  EUVL C 434, 23.12.2015, s. 59.
  • [4]  Official Journal of EFSA 2011: 9(1):1966
  • [5]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0096.
  • [6]  Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13, Zuchtvieh-Export vs. Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
  • [7]  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 14. marraskuuta 2018 antama erityiskertomus nro 31/2018: ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen”
  • [8]  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
  • [9]  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
  • [10]  Loppuraportti Alankomaissa 20.–24. helmikuuta 2017 suoritetusta tarkastuksesta, jossa arvioitiin eläinten hyvinvointia kolmansiin maihin suuntautuvan kuljetuksen aikana, komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, 2017.
  • [11]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9. maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”).
  • [12]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 347.
  • [13]  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 21.
  • [14]  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.10.2004, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Alankomaiden kuningaskunta, asia C-113/02, sekä yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.5.2008, Danske Svineproducenter, asia C-491/06.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Tässä mietinnössä annetaan tietoja eläinten suojelua ja hyvinvointia kuljetuksen aikana sääntelevän asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta. On laadittu useita suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa asetuksen täytäntöönpanoa, joka on edelleen riittämätöntä ja hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa.

  Keskeiset havainnot[1]

  1.  Puutteellinen täytäntöönpano

  1.1.  Täytäntöönpanon analysointiin tarvittavien tietojen vajavaisuus, epäjohdonmukaisuus ja epäluotettavuus

  Jäsenvaltioiden väliset tiedonkeruumenetelmät vaihtelevat niin paljon, että on vaikea tehdä johdonmukaista analyysia asetuksen täytäntöönpanosta. Lisäksi, kuten vuonna 2018 annetussa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa eläinten hyvinvoinnista EU:ssa todetaan, komission mielestä jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eivät ole täydellisiä, johdonmukaisia, luotettavia tai riittävän yksityiskohtaisia, jotta niistä voitaisiin tehdä vaatimustenmukaisuutta koskevia päätelmiä EU:n tasolla[2].

  Traces-järjestelmä (EU:n sisäisen pitkän matkan seurantaan ja eläinten rajat ylittäviin siirtoihin käytettävä EU:n verkkofoorumi) sisältää tietoja ja raportointivälineitä, joita viranomaiset voisivat käyttää eläinkuljetusten tarkastuksiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi erityiskertomuksessaan, että jäsenvaltioiden kuljetustarkastuksista vastaavat viranomaiset ovat harvoin käyttäneet Traces-järjestelmästä saatavia tietoja tarkastusten perusteena.

  Lisäksi kuljetuskuntoisuutta koskevien vaatimusten noudattamisen rekisteröinti kaikissa jäsenvaltioissa on vasta hiljattain alkanut tuottaa analysoitavissa olevia tietoja (vain vuosilta 2014 ja 2015, ja äskettäin 2016, on julkistettu), joten saatavilla ei ole julkisia tietoja eikä hyviä indikaattoreita, joilla voitaisiin parantaa eläinten hyvinvointia elävien eläinten kuljetuksen aikana. pitää merkillepantavana, että jäsenvaltioiden tarkastuskertomusten perusteella jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja tarkastusten määrässä, joka vaihtelee nollasta moneen miljoonaan, ja että rikkomusten määrä vaihtelee nollasta 16,6 prosenttiin. Tämä viittaa siihen, että jäsenvaltiot suhtautuvat tarkastuksiin eri tavoilla, esimerkiksi sattumanvaraisilla ja riskipohjaisilla strategioilla.

  On selvää, että tarvitaan yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, jotta seurattavia muuttujia koskevien tietojen keruu ja arviointi olisi yhdenmukaisempaa.

  1.2.  Pitkien ja erittäin pitkien kuljetusten yleistyminen

  Vuosittain miljoonia eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja jäsenvaltioissa ja kolmansiin maihin jalostustarkoituksiin tai teuraaksi. Kuljetus aiheuttaa eläimille stressiä, koska se altistaa ne tuntikausiksi erilaisille haasteille, kuten ahtaudelle, lämpötilan muutoksille, ruoan ja veden puutteelle sekä ajoneuvon liikkeille. Kuljetuksen aikana ilmeneviä vaaroja ovat muun muassa ajamisen laatu, varusteiden riittävyys ja odottamattomat muutokset tie- tai sääolosuhteissa, minkä vuoksi on mahdollista, että eläimet, jotka on lähtöpaikassa sertifioitu kuljetuskuntoisiksi lähtöpaikassa, sairastuvat tai loukkaantuvat kuljetuksen aikana. On kuitenkin todettu, että eläinten tarkastukset ennen matkaa ja sen jälkeen ovat paljon yleisempiä kuin tarkastukset kuljetuksen aikana. Useimmat tarkastukset tehdään teurastamoissa, ja ne koskevat lähinnä lyhyitä kuljetuksia.

  Esittelijä panee huolestuneena merkille järkyttävän suuren määrän raportteja, joissa kerrotaan epäasianmukaisten ajoneuvojen käytöstä elävien eläinten kuljetuksessa maa- ja vesiliikenteessä. Etenkin kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa on todettava, että eläinten lisäkärsimykset johtuvat erittäin pitkistä kuljetuksista ja että niihin vaikuttavat pitkät pysähdykset rajoilla asiakirjojen, ajoneuvojen ja eläinten tarkastamiseksi. Merikuljetusten kehnot olosuhteet ovat myös huolestuttava ilmiö. Jäsenvaltioiden olisi tiukennettava alusten sertifiointi- ja hyväksymismenettelyjä ja tehostettava eläinten kuljetuskuntoisuuden tarkastuksia ennen kuormausta. Esittelijä kehottaa komissiota toimittamaan luettelon satamista, joissa on asianmukaiset tilat eläinten tarkastuksia varten.

  Lisäksi tarvitaan varasuunnitelmia kaikissa kuljetuksissa, jotta eläinkuljettaja pystyy reagoimaan tehokkaasti hätätilanteisiin ja vähentämään viivästymisen tai eläimille aiheutuvan onnettomuuden riskiä.

  2.  Vahvemman ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon tarve

  2.1.  Tehokkaat ja varoittavat seuraamukset

  Vahvempi ja yhdenmukainen täytäntöönpano yhdessä tehokkaiden ja varoittavien seuraamusten kanssa on keskeistä eläinten hyvinvoinnin parantamisessa kuljetuksen aikana. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että komissio ei ole huomioinut parlamentin 12. joulukuuta 2012 antamaa päätöslauselmaa seuraamusjärjestelmästä. Komissio on myös jättänyt huomiotta pyynnön tarkistaa asetus sen varalta, että se olisi yhteensopimaton yksittäisten jäsenvaltioiden lakisääteisten vaatimusten kannalta.

  Jotta asetuksen täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa, toistuvien rikkomusten olisi johdettava syytteeseen asettamiseen, seuraamuksiin, kuten ajoneuvojen takavarikointiin, sekä eläinten hyvinvoinnista ja kuljetuksesta vastuussa olevien tahojen pakolliseen uudelleenkoulutukseen.

  On muistettava, että asetus antaa jäsenvaltioille vahvoja täytäntöönpanovaltuuksia, esimerkiksi valtuus vaatia eläinkuljetusyrityksiltä rikkomusten toistumista ehkäisevän järjestelmän perustamista sekä valtuus eläinkuljettajan luvan jäädyttämiseen tai peruuttamiseen.

  2.2.  Uusimman teknologian käyttö reittisuunnitelman tarkastamisessa

  Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä tehostaakseen valvontaa teknologian avulla. Teknologia voisi auttaa niitä luomaan reaaliaikaisen palauteyhteyden lähtöpaikan jäsenvaltion, asiakirjojen ja määräpaikan jäsenvaltion välille. Jos kuljetuskuntoisina matkan aloittaneet eläimet saapuvat perille huonossa kunnossa, viejäyritystä on välittömästi rangaistava.

  3.  Asetuksen päivittäminen uusimman tieteellisen tiedon ja teknologian mukaisesti

  Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön olisi perustuttava tieteelliseen tietoon ja uusimpaan teknologiaan. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen selkeistä suosituksista ja parlamentin vuoden 2012 päätöslauselmassa esitetystä pyynnöstä huolimatta komissio ei valitettavasti ole päivittänyt eläinkuljetuksia koskevia sääntöjä uusimman tieteellisen näytön mukaisesti. Komission olisi saatettava kyseiset säännöt mahdollisimman pian ajan tasalle erityisesti, kun kyse on riittävästä ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä kaikissa ajoneuvoissa, soveltuvista juomajärjestelmistä erityisesti vieroittamattomille eläimille, sekä erityisestä vähimmäiskorkeudesta.

  3.1.  Kuljetuskuntoisuuden määrittäminen

  Kuormausvaiheessa kuljetuskuntoisuuden käyttö valintakriteerinä on tärkeä tekijä varmistettaessa eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana, sillä kuljetuksen aikana riskit ovat suurempia loukkaantuneille tai sairaille eläimille. On olennaisen tärkeää, että kaikki eläimet tarkastetaan ennen kuormausta kuljetuskuntoisuuden määrittämiseksi ja että huonokuntoiset eläimet hoidetaan alkuperäpaikassa. Komission vuosina 2007–2017 tekemät tarkastukset viittaavat lähes aina siihen, ettei kuljetuskuntoisuutta koskevia sääntöjä ole noudatettu. Suurin osa rikkomuksista koskee kuljetuskuntoisuuteen liittyviä kysymyksiä (asiakirjojen osuus on toiseksi suurin). Lisäksi, kuten jo mainittiin, kuljetuskuntoisuutta koskevien ohjeiden noudattamisesta kaikissa jäsenvaltioissa on vasta hiljattain alettu saamaan analysoitavissa olevia tietoja, joten julkista tietoa ja hyviä indikaattoreita ei ole tarpeeksi.

  Komission olisi kehitettävä kattava työmääritelmä kuljetuskuntoisuudelle, ja tarjottava viljelijöille, kuljettajille ja eläinlääkäreille asiapitoisia kursseja, joiden avulla voidaan vähentää kuljetuskuntoisuutta koskevia rikkomuksia jäsenvaltioissa.

  4.  Taloudellinen apu

  YMP:ssa yhdistetään tilamaksut eläinten hyvinvoinnin vähimmäistasoon, kun taas maaseudun kehittämispolitiikassa kannustetaan viljelijöitä noudattamaan tiukempia vaatimuksia, sillä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artiklassa säädetään maaseudun kehittämistoimenpiteenä ”eläinten hyvinvointia edistäviä tukia”, joilla tuetaan sellaisia eläinten hyvinvointia koskevia normeja, jotka ylittävät sovellettavat pakolliset toimenpidevaatimukset. Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa kuitenkin vuoden 2018 erityiskertomuksessaan, että tätä toimenpidettä ei ole käytetty riittävän laajasti eri jäsenvaltioissa. Itse asiassa kymmenen jäsenvaltiota ei ole käyttänyt sitä lainkaan.

  Tulevassa YMP:n uudistuksessa olisi säilytettävä ja vahvistettava YMP:n tukien ja entistä parempien eläinten hyvinvointia koskevien edellytysten välinen yhteys, jossa noudatetaan täysin asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädettyjä vaatimuksia tai ylitetään ne.

  5.  Eläinten kuljetusaikojen lyhentäminen

  On syytä muistaa, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan, että "eläinten hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät eläinkuljetukset […] rajoitettava vähimpään mahdolliseen".

  5.1.  Vaihtoehtoiset strategiat elävien eläinten kuljetuksille

  Yleisesti on todettava, että eläinkuljetusaikoja olisi lyhennettävä mahdollisimman paljon, erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä kuljetusaikoja. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten vaihtoehtoisilla strategioilla, joita ovat esimerkiksi taloudellisesti kannattavat paikalliset teurastuslaitokset, jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen käyttämällä siemennestettä tai alkioita, ruhojen ja lihavalmisteiden kuljetus sekä jäsenvaltioissa toteutettavat lainsäädäntöaloitteet tilalla tehtävän teurastuksen helpottamiseksi.

  On syytä pitää mielessä, että lihan ja muiden eläintuotteiden kuljetus on teknisesti helpompaa ja eettisesti järkevämpää kuin elävien eläinten kuljettaminen pelkästään teurastusta varten. Tämän vuoksi komission olisi tuettava taloudellisesti kannattavien teurastuslaitosten rakentamista jäsenvaltioihin, jotta eläimet voidaan teurastaa mahdollisimman lähellä niiden kasvatuspaikkaa. Olisi kehitettävä strategia, jotta eläinten kuljetuksesta voitaisiin siirtyä lihan ja ruhojen kauppaan, ottaen huomioon elävien eläinten kuljetusten vaikutukset ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen.

  5.2.  Kolmansien maiden eläinkuljetusnormien mukauttaminen EU:n normeihin

  Koska kolmansien maiden normit eivät ole yhtä tiukkoja kuin EU:ssa sovellettavat, komission olisi vahvistettava unionin kauppakumppaneilta edellytettäviä vaatimuksia, erityisesti kun on kyse eläinten kaupasta. On myös lisättävä yhteistyötä ja viestintää toimivaltaisten viranomaisten välillä kaikissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, jotta voidaan vähentää eläinten hyvinvointiin liittyviä huonon hallinnon ongelmia.

  Tiedot eläimiin kohdistuvista erittäin pitkistä ja ahdistavista odotusajoista rajoilla ovat järkyttäviä. Tilanteen parantamiseksi ehdotetaan, että niiden jäsenvaltioiden, joilla on rajoja kolmansiin maihin, olisi avattava tullialueilla erityisiä pikakaistoja eläinkuljetuksille, jotta odotusaikoja voidaan lyhentää. Lisäksi jäsenvaltioiden ja komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin kohdistuviin rikkomuksiin merikuljetuksissa kolmansiin maihin.

  Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-424/13 antamaa tuomiota olisi noudatettava yhdenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Tuomioistuin totesi, että jotta EU:n alueelta alkavat ja sen ulkopuolelle jatkuvat pitkät eläinkuljetukset voidaan hyväksyä lähtöpaikassa, eläinkuljettaja on velvoitettava toimittamaan todenperäinen ja tarkka reittisuunnitelma, jotta voidaan varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1/2005 noudatetaan.

  Esittelijä katsoo, että elävien eläinten kuljetukset kolmansiin maihin olisi kiellettävä, ellei eläinten kuljetusvaatimuksia kolmansissa maissa ole yhdenmukaistettu EU:n vaatimusten kanssa.

  Päätelmät ja suositukset

  Esittelijä katsoo, että olisi syytä antaa seuraavat keskeiset toimintapoliittiset suositukset:

  •  eläinkuljetusten kestoa olisi vähennettävä mahdollisimman paljon, erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä kuljetusaikoja; tämä voidaan saavuttaa parhaiten vaihtoehtoisilla strategioilla, joita ovat esimerkiksi taloudellisesti kannattavat paikalliset teurastuslaitokset, jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen käyttämällä siemennestettä tai alkioita sekä ruhojen ja lihavalmisteiden kuljetus;

  •  on suositeltavaa, että komissio päivittää säännöt uusimman tieteellisen tiedon ja uusimman tekniikan pohjalta;

  •  komission olisi kehitettävä kattava työmääritelmä kuljetuskelpoisuudelle, ja tarjottava viljelijöille, kuljettajille ja eläinlääkäreille kursseja, joiden avulla voidaan vähentää kuljetuskuntoisuutta koskevien rikkomusten suurta määrää

  •  tulevassa YMP:n uudistuksessa olisi säilytettävä ja vahvistettava YMP:n tukien ja entistä parempien eläinten hyvinvointia koskevien edellytysten välistä yhteyttä, jossa noudatetaan täysin asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädettyjä vaatimuksia tai ylitetään ne

  •  on suositeltavaa, että ellei eläinten kuljetusstandardeja kolmansissa maissa ole yhdenmukaistettu EU:n vaatimusten kanssa, elävien eläinten kuljetukset kolmansiin maihin on kiellettävä.

  • [1]  Havainnot perustuvat erityisesti kahteen parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston tilaamaan tutkimukseen. Niiden nimet ovat: ‘Implementation of Regulation (EC) No 1/2005 (2009-2015), with a focus on data recording’ ja ‘Compliance with the technical rules on fitness for transport set out in Annex I to Regulation (EC) No 1/2005 on the protection on animals during transport’.
  • [2]  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tuotantoeläinten suojelusta annetun neuvoston direktiivin 98/58/EY täytäntöönpanosta (COM (2016) 558 final, 8.9.2016), ja pöytäkirjat eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana käsittelevien kansallisten yhteysviranomaisten kokouksista.

  YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.12.2018)

  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

  eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanokertomuksesta
  (2018/2110(INI))

  Valmistelija (*): Karin Kadenbach

  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  EHDOTUKSET

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

  1.  panee merkille, että miljoonia eläviä eläimiä kuljetetaan vuosittain teurastettaviksi tai jalostettaviksi EU:n sisällä ja unionista kolmansiin maihin; katsoo, että asetus (EY) N:o 1/2005[1] vaikuttaa myönteisesti eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana, jos se pannaan täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan asianmukaisesti; suhtautuu myönteisesti asiaa koskeviin komission suuntaviivoihin, mutta pitää valitettavana, että joitakin komission suunnittelemia toimia on lykätty jopa viidellä vuodella[2]; toteaa, että kuljetukseen liittyy edelleen vakavia ongelmia ja että asetuksen noudattamisen valvonta vaikuttaisi olevan sen täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen ensisijainen huolenaihe;

  2.  pitää valitettavana, että asetukseen (EY) N:o 1/2005 liittyy edelleen useita ongelmia, kuten ylikuormitus, kuljetustilan riittävän korkeuden sekä lepo-, ruoka- ja juomataukoa varten tarvittavien pysähdyspaikkojen puute, riittämätön ilmanvaihto ja epäasianmukaiset juottovälineet, kuljetukset äärimmäisessä kuumuudessa, kuljetukseen soveltumattomien eläinten kuljetukset, vieroittamattomien vasikoiden kuljetukset, tarve selvittää elävien eläinten tiineystilanne, reittisuunnitelmien tarkastuksen laajuus, rikkomisen, täytäntöönpanon ja seuraamusten välinen suhde, koulutuksen ja sertifioinnin monitahoinen vaikutus sekä kuivikkeiden puute, ja huomauttaa, että nämä ongelmat on tuotu esille myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 31/2018[3] sekä kansalaisjärjestöjen komissiolle tekemissä kanteluissa; kehottaa parantamaan edellä mainittuja olosuhteita;

  3.  kehottaa jäsenvaltioita ja kuljetusyrityksiä parantamaan huomattavasti asetuksen (EY) N:o 1/2005 valvontaa ja noudattamista, ja pyytää komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyjä asetusta rikkovia jäsenvaltioita vastaan, jotta turvataan eläinten hyvinvointi ja varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu;

  4.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että hyvän käytännön mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tulee tarkastaa kaikki EU:n ulkopuolisiin maihin lähtevät kuljetuserät kuormaushetkellä[4]; katsoo, että myös osa EU:n sisäisistä kuljetuseristä olisi tarkastettava kuormauksen yhteydessä; toteaa, että kuormauksen aikana toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkistettava, että asetuksen vaatimuksia lattiatilasta ja kuljetustilan korkeudesta noudatetaan, että ilmanvaihto ja vesijärjestelmät toimivat kunnolla, että juomalaitteet toimivat asianmukaisesti ja ovat kuljetettavien lajien osalta asianmukaiset, että kuljetukseen kelpaamattomia eläimiä ei kuormata ja että mukana on riittävästi rehuja ja kuivikkeita;

  5.  on huolissaan siitä, että eläinten kuormaaminen karja-aluksiin tehdään usein kovakouraisesti; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarkastamaan eläimet perusteellisesti ennen kuormaamista, jotta varmistetaan, että eläimet ovat kuljetuskuntoisia ja kuormaus suoritetaan asetusta (EY) N:o 1/2005 noudattaen, ilman kovakouraista käsittelyä ja keppien ja sähkösauvojen säännöllistä käyttöä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia sellaisissa satamissa, joissa ei ole tiloja eläinten tarkastamiseksi asianmukaisesti ennen kuormausta;

  6.  korostaa, että eläinten kärsimys kuljetuksen aikana aiheuttaa suurta yhteiskunnallista huolta ja paheksuntaa; huomauttaa, että 21. syyskuuta 2017 komissio vastaanotti yli miljoona allekirjoitusta, joilla tuetaan #StopTheTrucks-kampanjaa, jolla EU:n kansalaiset vaativat loppua pitkille kuljetuksille;

  7.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanoon liittyvät puutteet ovat selvä osoitus siitä, että on lisättävä toimia, jotta voidaan torjua vakavia tapauksia, joilla on merkittävä vaikutus eläinten hyvinvointiin, ja asetettava tällaisista teoista syytteeseen;

  8.  kehottaa komissiota asetuksen (EY) N:o 1/2005 johdanto-osan 11 kappaleen mukaisesti tarkistamaan asetusta sen mukauttamiseksi nykyiseen tieteelliseen tietoon;

  9.  muistuttaa lukuisista jäsenten esittämistä ja komissiolle osoittamista parlamentin kysymyksistä ja kantelukirjeistä, joissa korostetaan järjestelmällisiä asetuksen rikkomisia ja tuomitaan stressiä, kipua, ahdistusta ja kärsimystä eläimille aiheuttavat kestämättömät olot, kun niitä kuljetetaan unionin alueella ja kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten aikana;

  10.  pitää valitettavana asetuksen rikkomuksia, jotka koskevat maitoruokinnalla olevia vieroittamattomia eläimiä, kuten maitoruokinnalla olevat vasikat, karitsat, vohlat, pikkupossut ja varsat, koskevien sääntöjen puutteellista noudattamista, ja kehottaa ottamaan käyttöön tarkemmat toimet, jotta varmistetaan näiden eläinten hyvinvoinnin täysimääräinen suojelu kuljetuksen aikana;

  11.  painottaa, että eläinten kuljetuksen kesto kuormausaika mukaan luettuna olisi rajoitettava enintään kahdeksaan tuntiin, ottaen huomioon lajikohtaiset eläinlääketieteelliset ohjeet ja riippumatta siitä, tapahtuuko kuljetus maalla, merellä vai ilmassa; katsoo, että vieroittamattomien eläinten kuljetusten kesto olisi rajoitettava enintään neljään tuntiin;

  12.  pitää valitettavana, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) selkeistä suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista eivät vastaa nykyistä tieteellistä tietämystä eläinten hyvinvoinnista, mitä asetuksessakin vaaditaan; kehottaa siksi laatimaan päivitetyt ja paremmat säännöt, jotka koskevat

  –  kuljetusajoneuvojen tai alusten ilmanvaihtoa ja jäähdytystä,

  –  tarkoituksenmukaisia juomajärjestelmiä etenkin kun kyse on vieroittamattomista eläimistä,

  –  kuljetukseen soveltumattomien eläinten kuljettamista,

  –  kuljetustilan vähimmäiskorkeuden lisäämistä,

  –  alhaisempia kuormaustiheyksiä;

  13.  korostaa, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan pitkiä matkoja kuljetettavat eläimet on juotettava ja ruokittava ja niiden on annettava levätä sopivin väliajoin eläinlajille ja eläinten iälle soveltuvissa määrin; kehottaa komissiota valvomaan tehokkaammin näiden säännösten täydellistä ja yhdenmukaista noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa;

  14.  pitää valitettavana raja-alueilla tapahtuvia usein pitkiä viivästyksiä, jolloin levon, veden ja eläinlääkintäpalvelujen vakava puute voi johtaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien ongelmien lisääntymiseen, myös kärsimyksen ja kuolemantapausten lisääntymiseen; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että matkat suunnitellaan paremmin, ja korostaa tarvetta parantaa eri jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välistä viestintää, jotta ehkäistään eläimiä kuljettavien kuorma-autojen keskittyminen rajoille;

  15.  toteaa, että täytäntöönpanon valvonta on erityisen vaikeaa silloin, kun reitti kulkee usean jäsenvaltion halki ja kun eri jäsenvaltiot ovat vastuussa reittisuunnitelman hyväksymisestä, luvan myöntämisestä kuljetusyritykselle ja pätevyystodistuksen myöntämisestä kuljettajalle; kehottaa kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka havaitsevat rikkomuksia, ilmoittamaan niistä asianomaisille jäsenvaltioille mahdollisimman nopeasti; panee merkille, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklan nojalla jäsenvaltioilla on vahvat täytäntöönpanovaltuudet, kuten valtuus jäädyttää tai peruuttaa eläinkuljetusyrityksen toimilupa vakavien rikkomusten vuoksi, ja että artiklassa edellytetään, että eläinkuljettaja perustaa rikkomusten toistumista ehkäiseviä järjestelmiä ja eläinkuljettajaan sovelletaan ylimääräisiä valvontatoimia, kuten vaatimus eläinlääkärin läsnäolosta eläinten kuormauksen yhteydessä; on huolestunut siitä, että useissa jäsenvaltioissa näitä valtuuksia ei käytetä asianmukaisesti ja niiden käyttöä ei valvota; kehottaa jäsenvaltioita, jotka vastaanottavat näitä ilmoituksia, ryhtymään asianmukaisiin ja oikea-aikaisiin toimiin välttääkseen rikkomistapausten toistumisen;

  16.  pitää valitettavana, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaisesti suorittamien tarkastusten kokonaismäärä on laskenut, vaikka elävien eläinten lähetysten lukumäärä EU:ssa on kasvanut[5]; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään merkittävästi elävien eläinten kuljetusten valvontatoimien vähimmäismäärää, jotta varmistetaan eläinten hyvinvointi;

  17.  on huolestunut kuljetusolosuhteista kolmansissa maissa; kehottaa jäsenvaltioita ja kuljetusyrityksiä noudattamaan tiukasti tuomioistuimen tuomiota, jonka mukaan asetusta (EY) N:o 1/2005 on sovellettava viennissä EU:n ulkopuolisiin[6] maihin kuljetusten lopulliseen määräpaikkaan asti; kehottaa jäsenvaltiota toteuttamaan valvontatoimia myös EU:n alueen poistumispaikoissa, jotta varmistetaan, että kaikki eläimet ovat kunnossa EU:n rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa kuljetusta varten;

  18.  kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot lisäävät ja tiukentavat elävien eläinten kuljetusten virallisia tarkastuksia ja raportoivat tuloksista yksityiskohtaisesti ja avoimesti; kehottaa tästä syystä komissiota asettamaan Traces-järjestelmän julkisesti saataville;

  19.  korostaa koulutuksen ja kuljettajien ammattipätevyyden sertifioinnin merkitystä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä kuljetuksen aikana; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan komission avulla, että asianomaisten toimijoiden saatavilla on asianmukaista ja yhdenmukaistettua koulutusta;

  20.  kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että EU:n alueen poistumispaikoilla on virkaeläinlääkäreitä varmistamassa, että eläinten kuljetusajoneuvojen osastoissa on riittävästi tilaa ylikuormitustilanteiden välttämiseksi, kuljettavien eläinlajien ja niiden määrän mukaisesti riittävästi kuivikkeita, rehua ja vettä ja että eläinten tuuletus- ja juomavesijärjestelmät toimivat asianmukaisesti;

  21.  kehottaa komissiota tarkastelemaan, miten karjankasvattajille, teurastamoille ja lihanjalostusteollisuudelle voitaisiin tarjota kannustimia eläinten teurastamiseen lähimmässä teurastamossa, jotta vältettäisiin pitkäkestoisia eläinten kuljetuksia ja vähennetään päästöjä; kehottaa komissiota edesauttamaan innovatiivisten ratkaisujen, kuten siirrettävien teurastamoiden, käyttöönottoa tässä asiassa ja varmistamaan samalla eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten asettaminen;

  22.  katsoo, että korvaamalla elävän karjan kuljetukset lihakuljetuksilla voidaan parantaa merkittävästi eläinten hyvinvointia ja vähentää oheiskuljetusten määrää, millä olisi myös ympäristöön myönteinen vaikutus; kehottaa jäsenvaltioita ja eläinkuljettajia kehittämään strategioita, joilla elävien eläinten kuljetus korvataan lihavalmisteiden ja ruhojen kuljetuksella;

  23.  kehottaa komissiota määrittämään lepopaikkojen sijaintia ja olosuhteita koskevat vaatimukset;

  24.  pitää valitettavana, että käytössä on karjankuljetusajoneuvoja ja karja-aluksia, joita ei olisi pitänyt hyväksyä eläinten kuljetukseen soveltumattomina; panee merkille, että karja-aluksilla kuljetusta koskevat asetuksen (EY) N:o 1/2005 20 ja 21 artiklassa säädetyt vaatimukset jätetään usein huomiotta; kehottaa jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä karjankuljetusajoneuvoja ja/tai karja-aluksia tai olemaan uusimatta niiden hyväksyntöjä, jos ne eivät täytä asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädettyjä vaatimuksia, ja suorittamaan perusteellisesti vaaditut ennen kuormaamista tehtävät tarkastukset;

  25.  panee merkille, että eri jäsenvaltioiden karjankasvattajat, eläinkuljettajat ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat tulkita eri tavoin asetusta (EY) N:o 1/2005 erityisesti, kun kyse on eläinten kuljetuskunnosta; kehottaa komissiota tarkistamaan asetusta ja tarvittaessa täsmentämään kuljetusvaatimuksia;

  26.  korostaa tarvetta säätää, että eläinlääkäreiden on oltava läsnä merellä kulkevilla karja-aluksilla, ilmoittaa ja kirjata merimatkojen aikana kuolleiden eläinten määrä sekä laatia hätäsuunnitelmat sellaisten merellä tapahtuvien tilanteiden varalta, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti kuljetettavien eläinten hyvinvointiin;

  27.  pitää valitettavana, että komission mukaan jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eivät ole aina täydellisiä, yhdenmukaisia ja luotettavia eivätkä niin yksityiskohtaisia, että niiden perusteella voitaisiin tehdä päätelmiä sääntöjen noudattamisesta EU:ssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään luotettavia indikaattoreita eläinten hyvinvoinnin kehityksen mittaamiseksi elävien eläinten kuljetuksen aikana sekä ja asettamaan julkisesti saataville tätä koskevia tietoja;

  28.  kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhdenmukaistamaan aiempaa tarkemmin seuraamukset rikkomistapauksissa, koska joissakin maissa ne voivat olla yli kymmenen kertaa ankarampia kuin toisissa maissa; muistuttaa, että seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia; kehottaa komissiota laatimaan etenemissuunnitelman seuraamusten yhdenmukaistamiseksi eri jäsenvaltioissa;

  29  suosittelee, että EU:n investointeja käytetään enemmän pienimuotoisemman paikallisen eläintalouden kehittämiseen sekä terveellisen kasvipohjaisen ruokavalion edistämiseen tämänhetkisen eläinperäisten tuotteiden runsaan kulutuksen korvaamiseksi;

  30.  kehottaa komissiota laatimaan mustan listan toimijoista, jotka ovat tarkastuksia ja täytäntöönpanoa koskevien raporttien mukaan syyllistyneet asetuksen jatkuvaan ja vakavaan rikkomiseen; kehottaa komissiota päivittämään ja julkaisemaan näitä mustia listoja usein sekä helpottamaan kuljetukseen ja hallintoon liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä;

  31.  toteaa, että vasikoita saa kuljettaa niiden ollessa vähintään 14 päivän ikäisiä; katsoo, että kuljetuksen aikana ei voida täyttää hyvin nuorten eläinten tarpeita, kuten vasikoiden luonnollista tarvetta imeä emoltaan maitoa, ja kehottaa siksi komissiota lopettamaan tällaisen käytännön;

  32.  kehottaa komissiota varmistamaan, että mikä tahansa tuleva eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien sääntöjen tarkastus perustuu objektiivisiin, tieteellisesti perusteltuihin indikaattoreihin, jotta vältetään mielivaltaiset päätökset, joilla on aiheettomia taloudellisia vaikutuksia eläintuotantoaloille;

  33.  kehottaa komissiota arvioimaan aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL 73/78) mahdollisia rikkomisia;

  34.  kehottaa komissiota arvioimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS), satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY[7] ja asetuksen (EY) N:o 1/2005 19 artiklan mahdollisia rikkomisia;

  35.  pitää valitettavana, että tien päällä suoritettavista tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät harvoin Traces-järjestelmän tietoja tarkastusten kohdentamiseen EU:n sisällä tapahtuvien pitkien eläinkuljetusten ja rajatylittävien kuljetusten valvomiseksi, ja katsoo, että tämä johtuu osittain tietyistä käyttöoikeuksien rajoituksista[8]; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja yksinkertaistamaan interaktiivisen hakutyökalun käyttöä;

  36.  kehottaa käyttämään GPS-paikannusjärjestelmää kuljetuksen pituudesta riippumatta;

  37.  panee merkille, että jäsenvaltioiden viranomaiset siirtävät tavallisesti vastuun kuljetusten tarkastuksia koskevan riskianalyysin tekemisestä paikallisviranomaisille[9]; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelmiä, joilla tarkastettaisiin paikallisten riskianalyysien olemassaolo, laatu ja täytäntöönpano;

  38.  kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille vuosittain toimenpiteistä, joita se on toteuttanut eläinten suojelemiseksi kuljetuksen aikana;

  39.  kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisia lainsäädännön rikkomuksia eläinten merikuljetuksessa Euroopasta kolmansiin maihin, kuten kuolleiden eläinten laskemista aluksista Välimereen koskevan kiellon rikkominen (usein siten, että korvamerkinnät on leikattu pois), koska usein raatoja ei ole mahdollista hävittää määräsatamassa.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  6.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  40

  +

  ALDE

  Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

  4

  -

  PPE

  Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

  3

  0

  ALDE

  Jan Huitema

  ECR

  James Nicholson

  EFDD

  Julia Reid

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]  Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 22. joulukuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).
  • [2]  Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 31/2018.
  • [3]  Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 31/2018.
  • [4]  Loppuraportti Alankomaissa 20.–24. helmikuuta 2017 suoritetusta tarkastuksesta eläinten hyvinvoinnin arvioimiseksi kolmansiin maihin suuntautuvan kuljetuksen aikana, komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, 2017.
  • [5]  Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 eurooppalaisen täytäntöönpanon arviointi, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun laatima tutkimus, s. 31.
  • [6]  Unionin tuomioistuimen tuomio 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH vs. Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
  • [7]  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.
  • [8]  Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 31/2018.
  • [9]  Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 31/2018.

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.12.2018)

  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

  eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta laadittavasta mietinnöstä
  (2018/2110(INI))

  Valmistelija (*): Keith Taylor

  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  EHDOTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  pitää valitettavana asetuksen 1/2005 heikkoa täytäntöönpanoa, joka aiheuttaa jatkuvia ja vakavia eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia kuljetuksen aikana; katsoo, että asetuksen vaatimuksia ei ole riittävässä määrin täytetty; pyytää komissiota esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksia nykyisen asetuksen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta konkreettisten tietojen perusteella;

  2.  toistaa, että kuljetus on yksi eläinten elämän vaikeimpia hetkiä ja että jopa parhaiten suunniteltu eläinkuljetuskin aiheuttaa eläimille stressiä; katsoo näin ollen, että kuljetettaviin eläimiin täytyy soveltaa korkeinta ja tiukinta oikeudellista suojaa;

  3.  kehottaa kieltämään kaikki yli kahdeksan tuntia kestävät matkat kuljetusmuodosta riippumatta ja rajoittamaan teuraseläinten kuljetusten keston enintään neljään tuntiin; katsoo, että vieroittamattomien eläinten kuljetusten kesto olisi rajoitettava enintään neljään tuntiin;

  4.  kannattaa tehokkaampaa, taloudellisempaa ja eettisempää kuljetusjärjestelmää, jossa asetetaan etusijalle lihan kuljetus teuraseläinten kuljetuksen sijaan;

  5.  suosii eläinten teurastusta ja lihanjalostusta mahdollisimman lähellä eläinten kasvatuspaikkaa, ja kehottaa siksi komissiota edistämään alueellisten ja/tai siirrettävien teurastamojen kehittämistä;

  6.  kiinnittää huomiota siihen, että noin 70–80 prosenttia kuljetuksista koskee teuraseläimiä ja että huonosti toteutetut tai liian pitkät kuljetukset voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita ja heikentää merkittävästi eläinten hyvinvointia;

  7.  toteaa, että monet ongelmat voidaan havaita ja korjata ennen matkan alkua, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita tarkastamaan kaikki kuljetuserät kolmansiin maihin, ja tarkastamaan eläinten kuormauksen aikana vähintään kansalaisjärjestöjen ja elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston raportoimien rikkomusten määrään suhteutetun vähimmäismäärän ajoneuvoja; vaatii asianmukaisia välineitä eläinten kuormaukseen ja purkamiseen ajoneuvoista ja aluksista sekä riittävän pätevää henkilökuntaa;

  8.  panee merkille eläviin eläimiin ja lihaan sovellettujen erilaisten tariffien aiheuttaman markkinavääristymän, joka kannustaa voimakkaasti kaupankäyntiin elävillä eläimillä; kehottaa komissiota ja sen kauppakumppaneita tarkastelemaan uudelleen tätä markkinavääristymää, jotta voitaisiin vähentää elävillä eläimillä käytävää kauppaa ja tarpeen tullen korvata se lihan myynnillä;

  9.  pitää valitettavina rajatarkastusten olosuhteita kolmansien maiden ulkorajoilla, missä vakavat toimintaympäristön puutteet johtavat pitkiin jonoihin ja kuljetusvaunujen ylikuumenemiseen, mikä aiheuttaa suurta kärsimystä monille eläimille ja johtaa jopa eläinten kuolemaan;

  10.  yhtyy unionin tuomioistuimen tuomioon C-424/13, jonka mukaan EU:n elinkeinonharjoittajien on noudatettava asetusta määränpäähän asti myös sen jälkeen kun kuljetuserä on poistunut unionin alueelta; katsoo, että elävien eläinten kuljetus olisi kiellettävä, kunnes vaatimusten noudattaminen voidaan taata; pyytää komissiota edistämään eläinten hyvinvointia kansainvälisesti ja toteuttamaan aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi kolmansien maiden keskuudessa;

  11.  korostaa jäsenvaltioiden velvoitetta varmistaa, että eläinten kuljetus on järjestetty asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon sääolosuhteet ja käytettävä kuljetusmuoto;

  12.  korostaa, että kun eläimet täytyy purkaa ajoneuvosta 24 tunnin lepoaikaa varten kolmannessa maassa, kuljetuksen järjestäjän täytyy valita lepopaikka, jonka olosuhteet vastaavat EU:n tarkastusasemien olosuhteita; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarkastamaan lepopaikat säännöllisesti ja olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia, jos ehdotettua lepopaikkaa ei ole vahvistettu olosuhteiltaan EU:n tarkastusasemia vastaavaksi;

  13.  kehottaa EU:n poistumispaikoissa toimivia virkaeläinlääkäreitä varmistamaan, että eläimet ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten ja että ajoneuvot ja/tai alukset täyttävät asetuksen vaatimukset;

  14.  korostaa tarvetta parantaa voimassa olevassa asetuksessa vahvistettuja merikuljetusten olosuhteita ja kehottaa

    jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia tiukentamaan alusten sertifiointi- ja hyväksymismenettelyjä ja parantamaan eläinten kuljetuskunnon tarkastusta ennen jokaista kuormausta;

    jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle yksityiskohtaisen luettelon tarkastustiloista ennen kuin yhtäkään satamaa käytetään eläinkuljetusten poistumispaikkana ja komissiota laatimaan jäsenvaltioilta saatavien tietojen perusteella luettelon satamista, joissa on asianmukaiset tilat eläinten tarkastuksia varten;

    varmistamaan, että eläinlääkäri tai ainakin eläintenhoitaja on paikalla jokaisella merikuljetusmatkalla koko kuljetuksen ajan;

  15.  korostaa lisäksi maantiekuljetusten kehnoja olosuhteita ja kehottaa

  –  jäsenvaltioita tiukentamaan ajoneuvojen sertifiointi- ja hyväksymismenettelyjä ja kuljettajien pätevyystodistusten myöntämismenettelyä;

  –  toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, ettei väliseinän alareunan ja ajoneuvon lattian eikä väliseinän ulkoreunan ja ajoneuvon seinän väliin jää rakoa ja että eläimillä on riittävästi puhtaita kuivikkeita koko matkan ajan;

  –  toimijoita varmistamaan kuljettajien perusteellisen koulutuksen, joka on välttämätöntä eläinten asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi liitteen IV mukaisesti;

  16.  toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) selkeistä suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista eivät vastaa nykyistä tieteellistä tietämystä; muistuttaa kehotuksestaan saattaa säännökset ajan tasalle lainsäädännön ja EFSAn tieteellisen nykytietämyksen välisten eroavaisuuksien osalta; korostaa erityisesti seuraavia seikkoja:

    kaikkien ajoneuvojen riittävä ilmanvaihto ja riittävä lämpötilansäätö;

    tarkoituksenmukaiset juomajärjestelmät etenkin vieroittamattomille eläimille;

    riittävä eläinkohtaisesti määritetty kuljetustilan vähimmäiskorkeus;

    alhaisempi kuormaustiheys;

  17.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan huomattavasti asetuksen 1/2005 noudattamista; vaatii, että jäsenvaltiot, jotka havaitsevat asetuksen täytäntöönpanon rikkomisia, käyttävät 26 artiklan mukaisia vahvoja täytäntöönpanovaltuuksiaan estääkseen tällaisten rikkomusten toistumisen; kehottaa erityisesti jäsenvaltioita toteuttamaan korjaavia toimia ja soveltamaan seuraamuksia, jotta vältetään eläinten kärsimykset ja epäreilu kilpailu, mukaan lukien eläinkuljettajaluvan peruuttaminen määräajaksi tai kokonaan, ja ilmoittamaan siitä komissiolle;

  18.  kehottaa komissiota perussopimusten valvojana ryhtymään toimiin asetuksen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan jatkuvasti laiminlyöviä jäsenvaltioita vastaan ja tekemään kartoituksen seuraamusjärjestelmistä varmistaakseen, että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia;

  19.  kehottaa komissiota laatimaan kansallisia yhteyspisteitä kuultuaan mustan listan toimijoista, jotka ovat tarkastuksia ja täytäntöönpanoa koskevien raporttien mukaan syyllistyneet asetuksen jatkuvaan ja vakavaan rikkomiseen; kehottaa komissiota julkaisemaan tämän listan ja päivittämään sitä säännöllisesti sekä lisäksi edistämään esimerkkejä kuljetukseen ja hallintoon liittyvistä parhaista käytännöistä;

  20.  kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä Maailman eläintautijärjestön (OIE), EFSAn ja jäsenvaltioiden kanssa tukeakseen asetuksen 1/2005 täytäntöönpanoa ja asianmukaista noudattamista sekä edistääkseen ja vahvistaakseen kuljetusten aikaisesta eläinten hyvinvoinnista käytävää vuoropuhelua, keskittyen erityisesti

    kuljetusten aikaisesta eläinten hyvinvoinnista annettujen EU:n määräysten parempaan soveltamiseen tiedon- ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä sidosryhmien suoran osallistumisen kautta;

    tukemaan kuljettajille ja kuljetusyrityksille suunnattua koulutusta;

    jakamaan tehokkaammin kaikille EU-kielille käännettyjä eläinkuljetuksia koskevia ohjevihkoja ja tietolehtisiä;

    elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisten sitoumusten kehittämiseen ja käyttöön eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetusten aikana;

    lisäämään tiedon- ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten viranomaisten välillä, jotta voitaisiin vähentää kuljetusyritysten ja kuljettajien tekemien rikkomusten määrää;

  21.  pitää valitettavana valvontatoimien ja virallisten tarkastusten vähäistä ja riittämätöntä määrää ja katsoo, että elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston vuosittaisten tarkastusten määrää olisi lisättävä; kehottaa kehittämään tehokkaamman ja avoimemman seurantajärjestelmän, joka sisältää myös yleisön mahdollisuuden tutustua yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän (Trade Control and Expert System) kautta kerättyihin tietoihin; kehottaa voimakkaasti komissiota tukemaan eläinten geopaikannusjärjestelmien teknistä toteutuskelpoisuutta ja taloudellista kestävyyttä koskevaa tutkimusta, jotta eläimet voidaan paikantaa ja seurata niiden kuljetusmatkojen kestoa kuljetusajoneuvoissa samoin kuin kuljetusaikatauluista poikkeamista;

  22.  kehottaa komissiota hyväksymään ja antamaan ehdotuksen eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 tarkistamiseksi niin, että tavoitteena on luoda tehokkaammat mekanismit sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat määräyksiä elävien eläinten suojelusta kuljetuksen aikana.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  3.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  5

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Lieve Wierinck

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  27

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  5

  -

  PPE

  Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

  1

  0

  PPE

  Massimiliano Salini

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.10.2018)

  maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

  eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanomietinnöstä
  (2018/2110(INI))

  Valmistelija: Ángela Vallina

  EHDOTUKSET

  Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  korostaa, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa suuren määrän eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevia vetoomuksia, joissa usein tuomitaan jäsenvaltioiden ja kuljetusalan toimijoiden järjestelmälliset, jatkuvat ja vakavat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005[1] loukkaukset;

  2.  pitää valitettavana komission osoittamaa kurinalaisuuden puutetta niiden vakavien ja järjestelmällisten asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisten käsittelyssä, jotka on tuotu sen tietoon lähes 200 tarkassa ja yksityiskohtaisessa kansalaisjärjestöjen raportissa vuodesta 2007 alkaen;

  3.  kehottaa kiinnittämään huomiota lukuisiin jäsenten esittämiin ja komissiolle osoittamiin parlamentin kysymyksiin ja kantelukirjeisiin, joissa korostetaan järjestelmällisiä asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisia, jotka johtavat eläinten suureen kärsimykseen kuljetuksen aikana; arvostelee voimakkaasti komission toimittamia tilastotietoja asetuksen (EY) N:o 1/2005 noudattamisesta elävien eläinten kuljetuksessa EU:n ulkopuolisiin maihin, koska ne on laadittu tarkistamatta järjestelmällisesti eläinten kuljetusvälineitä;

  4.  tuomitsee tilanteen ja katsoo, että on mahdotonta hyväksyä, että vielä 13 vuotta asetuksen voimaantulopäivän jälkeen tietoon tulee jatkuvasti kertomuksia eläinten kuljetuksesta asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaisesti huonoissa olosuhteissa epäasianmukaisissa ja liian ahtaissa kuljetusvälineissä, mikä aiheuttaa eläimille kohtuutonta kärsimystä ja vakavia uhkia sekä eläimille että ihmisille;

  5.  toteaa, että yleisimmät asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomistapaukset koskevat ylikuormitusta ja eläinten kuljetusvälineiden tilanpuutetta, jonka takia ne joutuvat seisomaan luonnottomissa asennoissa pitkiä aikoja, eläinten juottamis- ja ruokinta-aikojen sekä matka-aikojen ja lepoaikojen laiminlyöntiä, riittämättömiä ilmanvaihtojärjestelmiä ja juottolaitteita, kuljetusta äärilämpötiloissa, soveltumattomien eläinten kuljetusta ja kuivikkeiden ja rehujen riittämättömyyttä;

  6.  panee erittäin huolestuneena merkille, että pitkien kuljetusten aikana eläimille juotetaan saastunutta vettä, joka on käyttökelvotonta, ja että usein vettä ei ole ollenkaan saatavilla, koska juottolaitteet eivät toimi tai ne ovat huonosti sijoitettu, tai vettä ei ole saatavilla riittävästi suhteessa eläinlajin tarpeisiin ja eläinten kokoon;

  7.  toteaa, että ilmoitetut asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomistapaukset, jotka koskevat eläinten kuljetusvälineiden riittämättömiä ilmanvaihtojärjestelmiä pitkillä matkoilla, osoittavat, että eläimiä kuljetetaan äärilämpötiloissa, jotka selvästi ylittävät lakisääteiset rajat ja aiheuttavat vakavaa kärsimystä eläimille; panee merkille, että joissakin tapauksissa on todettu, että eläinten kuljetusvälineiden lämpötilaa valvovia antureita on peukaloitu;

  8.  panee merkille, että vaikka komissio on tietoinen siitä, että tietyt jäsenvaltiot eivät ilmoita tapauksista, joissa eläinten kuljetusvälineiden sisälämpötila ylittää 35 °C, se on silti virallisesti todennut, että se ei tarkasta järjestelmällisesti ajoneuvojen sisälämpötiloja, minkä takia on mahdotonta saada tarkka kuva eläinten kuljetusten olosuhteista;

  9.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että matkat suunnitellaan ja toteutetaan alusta loppuun eläinten hyvinvointia koskevien EU:n vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon erilaiset kuljetusvälineet ja maantieteelliset olosuhteet EU:ssa ja kolmansissa maissa;

  10.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kieltämään pitkät eläinkuljetukset äärimmäisissä sääolosuhteissa, varsinkin silloin, kun lähtöpaikalla, määränpäässä tai reitin varrella lämpötilan on ennustettu ylittävän 30 ℃; korostaa, että eläinten hyvinvointiin liittyy myös muita kuin kuljetusaikaan liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi oikeaoppinen lastaaminen ja purkaminen, kunnollinen ravinto, kuljetusvälineiden suunnittelu ja varustus sekä kuormattujen eläinten lukumäärä;

  11.  painottaa, että lastauksen aikana toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien EU:n poistumispaikoissa toimivien virkaeläinlääkärien, olisi tarkistettava, että eläinten terveyttä ja kuljetusvälineiden tilaa ja korkeutta koskevia asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaatimuksia on noudatettu, että ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät toimivat kunnolla ja ovat asianmukaisia eläinten koko ja eläinlaji huomioon ottaen ja että rehua ja kuivikkeita on riittävästi; katsoo, että silloin, kun asetuksessa (EY) N:o 1/2005 edellytetään, että eläimet puretaan kuormasta tarkastusasemalla tai 24 tunnin lepoaikaa varten kolmannessa maassa, toimivaltaisten viranomaisten olisi hyväksyttävä reittisuunnitelmat tarkistettuaan ja saatuaan vahvistuksen, että järjestäjä on tehnyt varauksen tarkastusasemalle tai löytänyt lepopaikan, joka on olosuhteiltaan EU:n tarkastusasemia vastaava ja jolla voidaan ottaa eläinten hyvinvointi täysimääräisesti huomioon;

  12.  pitää erittäin valitettavana, että eläinten laivoihin lastaukseen liittyy usein suurta julmuutta, kuten sähkösauvojen käyttöä, ja lastausvälineitä ja -tiloja, joilla ei pystytä täysin takaamaan eläinten hyvinvointia;

  13.  on huolissaan siitä, että vieroittamattomien eläinten kuljetusta koskevia asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaatimuksia ei noudateta; katsoo, että on tarpeen ottaa käyttöön entistä yksityiskohtaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että kaikkiin tähän kuljetusmuotoon liittyviin erityistarpeisiin vastataan;

  14.  panee huolestuneena merkille lukuisat raportit, joissa kerrotaan epäasianmukaisten ajoneuvojen käytöstä elävien eläinten kuljetuksessa sekä maa- että vesiliikenteessä, ja vaatii lisäämään kyseisten käytäntöjen valvontaa; kehottaa komissiota tutkimaan, miten uutta ja nykyistä teknologiaa voidaan käyttää karjankuljetusajoneuvoissa lämpötilan ja kosteuden säätämiseksi, seuraamiseksi ja rekisteröimiseksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) suositusten mukaisesti, sillä lämpötila ja kosteus ovat keskeisiä elementtejä valvottaessa ja turvattaessa tiettyjen eläinryhmien hyvinvointia kuljetuksen aikana;

  15.  pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista eivät vastaa nykyistä tieteellistä tietämystä, ja kehottaa laatimaan päivitetyt säännöt kuljetuskalustojen riittävästä ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä, tarkoituksenmukaisista juomajärjestelmistä, jotka sopivat eri eläinlajeille ja eri-ikäisille eläimille ja etenkin vieroittamattomille eläimille, sekä eläinkohtaisesti määritetystä vähimmäishuonekorkeudesta;

  16.  kehottaa huolehtimaan, että aiempaa vähemmän eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja ja että eläinkuljetusten kesto ja tiheys pidetään mahdollisimman lyhyinä; katsoo, että monet elävien eläinten pitkäkestoisten kuljetusten ongelmista, varsinkin EU:n ja kolmansien maiden välillä, pystyttäisiin ratkaisemaan siirtymällä elävien eläinten kuljetuksesta lihan ja ruhojen kuljetukseen;

  17.  vaatii yli kahdeksan tunnin kuljetusten kieltämistä;

  18.  kehottaa ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön resursseja paikalliseen tuotantoon ja luomaan lyhyempiä toimitusketjuja;

  19.  pitää erittäin valitettavana, että asetuksen täytäntöönpano on ollut epäyhtenäistä ja puutteellista useissa jäsenvaltioissa ja että niissä ei kyetä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti valvomaan EU:n lainsäädännön noudattamista ja määräämään seuraamuksia sen jatkuvasta rikkomisesta, mikä mahdollistaa joidenkin kuljettajien laittoman toiminnan; on erittäin huolissaan siitä, että monet jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet asianmukaisesti ja tehokkaasti niille asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklassa myönnettyjä valtuuksia, joiden mukaan ne voivat muun muassa pyytää eläinkuljetusalan toimijaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien toistumisen välttämiseksi, suorittaa lisätarkastuksia ja etenkin vaatia eläinlääkärin läsnäoloa eläinten lastauksen ajaksi sekä keskeyttää tai peruuttaa eläinkuljetusalan toimijoiden luvat tai käytetyn kuljetusmuodon tyyppihyväksyntätodistuksen; kehottaa komissiota harkitsemaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan ja niissä sovellettujen seuraamusten yhdenmukaistamisen puutteet, nykyisten, asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja erityisesti sen johdanto-osan 11 kappaleessa ja 30 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen säännösten tarkistamista varmistaakseen, että tehokkaita ja varoittavia seuraamusmekanismeja otetaan käyttöön ja määrätään pakollisiksi koko EU:n alueella;

  20.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään koko tuotantoketjun valvontaa ja varsinkin tarkastamaan eläinkuljetukset tehokkaasti ja järjestelmällisesti ennen lastausta, jotta päästään eroon asetusta (EY) N:o 1/2005 rikkovista ja eläinten maa- ja merikuljetusten olosuhteita huonontavista käytännöistä, kuten liian täyteen ahdettujen kuljetusvälineiden tai kuljetukseen kelpaamattomien eläinten matkanteon jatkamisen sallimisesta tai sellaisten valvonta-asemien toiminnan sallimisesta, joilla on eläinten levon, ruokinnan ja vedensaannin kannalta riittämättömät tilat;

  21.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan voimassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoa varmistamalla, että navigointijärjestelmiä käytetään tehokkaasti yli kahdeksan tunnin eläinkuljetuksissa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa tarkemmin kuljetusten matka- ja lepoaikoja;

  22.  kehottaa jäsenvaltioita, jotka havaitsevat asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomista, antamaan 26 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti; kehottaa jäsenvaltioita, jotka vastaanottavat näitä ilmoituksia, toimimaan tehokkaasti, johdonmukaisesti ja nopeasti välttääkseen tällaisten rikkomistapausten toistumisen; katsoo, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan liitettävä ilmoituksiin kuvia asianomaisista rikkomuksista;

  23.  korostaa, että rajatarkastusasemien viranomaisten välisen koordinoinnin tehottomuus yhdessä puutteellisten toiminnallisten rakenteiden ja toimintamenetelmien kanssa on johtanut eläinten kuljetusvälineiden perusteettomiin odotusaikoihin, jotka ovat äärimmäisten sisälämpötilojen ja ilmanvaihdon puutteen takia vaikuttaneet haitallisesti eläinten hyvinvointiin ja rikkovat selvästi asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännöksiä;

  24.  pitää äärimmäisen tärkeänä, että kansalliset viranomaiset noudattavat johdonmukaisesti ja täysimääräisesti asetuksen (EY) N:o 1/2005 19 artiklaa, joka koskee eläinten kuljetusalusten hyväksyntätodistusten myöntämistä, ja että ne eivät hyväksy reittisuunnitelmia, jos niissä ilmoitetaan sellaisten satamien käytöstä, joissa ei ole eläinten järjestelmälliseen tarkastamiseen tarvittavia tiloja;

  25.  katsoo, että eläinten merikuljetuksissa olisi oltava mukana päteviä ja itsenäisiä eläinlääkäreitä, että matkan aikana tapahtuvista eläinten kuolemista on ilmoitettava ja ne on merkittävä rekisteriin ja että on laadittava tarkat ja yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat sellaisia hätätilanteita varten, jotka vaikuttavat haitallisesti eläinten hyvinvointiin;

  26.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja viestinnän lisäämiseksi, jotta voidaan parantaa elävien eläinten kuljetukseen osallistuvien sidosryhmien tietoisuutta eläinten hyvinvointiin liittyvistä näkökohdista ja jakaa parhaita käytäntöjä näiden ryhmien välillä;

  27.  pitää valitettavana, että asetusta ei noudateta lainkaan varsinkin suurimmassa osassa EU:n ulkopuolelle suuntautuvista kuljetuksista huolimatta unionin tuomioistuimen antamista ratkaisuista, joiden mukaan kuljetusyritysten on noudatettava asetuksen säännöksiä kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten koko keston ajan; kehottaa yhdenmukaistamaan kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten eläinrekistereitä;

  28.  kehottaa noudattamaan johdonmukaisesti ja täysimääräisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, mukaan lukien sen 13. huhtikuuta 2015 antamaa tuomiota asiassa C‑424/13[2], jossa tuomioistuin totesi, että jotta eläinten EU:n alueelta alkavat ja sen ulkopuolelle jatkuvat pitkät matkat voidaan hyväksyä lähtöpaikassa, eläinkuljetusalan toimija on velvoitettava toimittamaan todenperäinen ja tarkka reittisuunnitelma, jotta voidaan varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1/2005 noudatetaan EU:n alueella ja asianomaisissa kolmansissa maissa; toteaa, että jos näin ei ole, vastaavilla viranomaisilla on oltava valtuudet vaatia kuljetusjärjestelyiden muuttamista, jotta voidaan varmistaa, että asetusta noudatetaan matkan aikana;

  29.  kehottaa jäsenvaltioita sekä niitä toimijoita, jotka kuljettavat eläimiä EU:n ulkopuolelle, missä eläinten hyvinvoinnin tilanne on yleensä paljon huonompi kuin EU:ssa, parantamaan asetuksen täytäntöönpanoa;

  30.  pitää valitettavana, että EU:n ulkoisten kumppanien standardit eivät ole yhtä korkeita kuin unionin sisäiset standardit; kehottaa komissiota kiristämään unionin kauppakumppanille, etenkin kansainvälisille talouskumppaneille, asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti eläinten tuontia kolmansista maista; katsoo, että alhaisempia standardeja noudattavien ulkoisten kumppaneiden unioniin suuntautuvaan vientiin olisi liityttävä taloudellisia vaikutuksia;

  31.  palauttaa mieliin neuvoston päätöksen 2004/544/EY[3] eläinten suojelemisesta kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta, jota sovelletaan kahden jäsenvaltion välisiin mutta unionin ulkopuolisen valtion kautta tehtäviin kuljetuksiin, jäsenvaltion ja unionin ulkopuolisen valtion välisiin kuljetuksiin sekä kahden jäsenvaltion välisiin suoriin kuljetuksiin;

  32.  pitää valitettavana puheenjohtajakokouksen ilman täysistuntoäänestystä tekemää päätöstä olla perustamatta eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella käsittelevää parlamentaarista tutkintavaliokuntaa huolimatta usean eri poliittisten ryhmien jäsenen sille antamasta tuesta; kehottaa näin ollen, että parlamentti perustaa eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella käsittelevän tutkintavaliokunnan seuraavan vaalikauden alussa, jotta eläinten kuljetukseen liittyvää julmuutta voidaan tutkia ja valvoa asianmukaisesti;

  33.  kehottaa komissiota ryhtymään näiden järjestelmällisten täytäntöönpano-ongelmien takia kiireesti valvomaan tehokkaasti asetuksen noudattamista kaikilla tasoilla kaikissa jäsenvaltioissa, käynnistämään viipymättä tarpeelliset tutkimukset asetuksen mahdollisista rikkomistapauksista sekä käynnistämään rikkomismenettelyn vastuussa olevia jäsenvaltioita vastaan.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  8.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  24

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  NI

  PPE

   

  S&D

  VERTS/ALE

  Beatriz Becerra Basterrechea

  Urszula Krupa, Notis Marias

  Rosa D’Amato, Eleonora Evi

  Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

  Rikke-Louise Karlsson

  Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

  Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

  Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

  0

  -

  0

  0

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.
  • [2]  Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13, Zuchtvieh-Export vs. Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
  • [3]  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 21.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  24.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  22

  12

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  22

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

  ECR

  Jørn Dohrmann

  EFDD

  Marco Zullo

  ENF

  Jacques Colombier, Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  PPE

  Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

  12

  -

  ENF

  John Stuart Agnew

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

  4

  0

  ECR

  Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

  PPE

  Herbert Dorfmann

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö