Postopek : 2018/2110(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0057/2019

Predložena besedila :

A8-0057/2019

Razprave :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0132

POROČILO     
PDF 303kWORD 104k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU

(2018/2110(INI))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Jørn Dohrmann

Pripravljavca mnenja (*):

Karin Kadenbach, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Keith Taylor, Odbor za promet in turizem

(*) Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 MNENJE Odbora za peticije
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU

(2018/2110(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim(1),

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju politik Unije v celoti upoštevajo zahteve po dobrobiti živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju evropske ocene izvajanja Uredbe (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in njenih ustreznih prilog, kot jih je oktobra 2018 objavila služba Evropskega parlamenta za raziskave(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2012 o zaščiti živali med prevozom(3),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja Evropske agencije za varnost hrane z dne 12. januarja 2011 o zaščiti živali med prevozom(4),

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 10. novembra 2011 o učinku Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom (COM(2011)0700),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru z dne 15. februarja 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ob upoštevanju svoje izjave št. 49/2011 z dne 30. novembra 2011 o določitvi največ 8‑urne omejitve za prevoz živali za zakol v Evropski uniji(5),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015(6),

–  ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 o dobrobiti živali v EU(7),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za peticije (A8-0057/2019),

A.  ker EU, kot je navedeno v členu 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije, živali ne obravnava samo kot blago ali premoženje ali lastnino, temveč kot čuteča bitja, ki lahko čutijo užitek in bolečino; ker je zakonodaja EU ta pojem prenesla v ukrepe, s katerimi bi morali zagotoviti, da živali bivajo in se prevažajo v razmerah, v katerih niso izpostavljene slabemu ravnanju, zlorabi, bolečini ali trpljenju; ker se v Evropski uniji dobrobit živali zelo spoštuje in odločno ščiti ter je za zgled drugim po svetu;

B.  ker se vsako leto znotraj držav članic in med njimi ter v tretje države prevaža na dolge razdalje na milijone živali za vzrejo, rejo, nadaljnje pitanje in zakol; ker se živali prevažajo tudi za rekreacijo in razstave ter kot ljubljenčki; ker so državljani EU čedalje bolj zaskrbljeni glede spoštovanja standardov dobrobiti živali, zlasti pri prevozu živih živali;

C.  ker v skladu z opredelitvijo Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) iz leta 2008 dobrobit živali pomeni, da je žival zdrava, ima dovolj prostora, je dobro nakrmljena, se počuti varno, lahko kaže naravne vzorce obnašanja in ne trpi zaradi občutkov, kot so strah, bolečina ali stiska; ker to v večini primerov prevoza živali, zlasti na dolge razdalje, ni zagotovljeno;

D.  ker Uredba (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom velja za prevoz vseh živih vretenčarjev, ki se izvaja v Uniji;

E.  ker so države članice odgovorne za pravilno izvajanje in izvrševanje zadevne uredbe na nacionalni ravni, vključno z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, Komisija pa je odgovorna za zagotavljanje, da države članice ustrezno izvajajo zakonodajo EU;

F.  ker države članice Uredbo (ES) št. 1/2005 znotraj EU premalo strogo oziroma dosledno izvajajo, zunaj EU pa njenega izvajanja sploh ne zahtevajo;

G.  ker je v letu 2017 v več državah članicah prišlo do velikega števila kršitev, kot je ugotovil generalni direktorat Komisije SANTE, kar bi zahtevalo sprožitev ustreznih postopkov za ugotavljanje kršitev;

H.  ker je prevoz za živali obremenjujoč, saj so izpostavljene številnim obremenjujočim dejavnikom, ki negativno vplivajo na njihovo dobrobit; ker v trgovini z določenimi tretjimi državami dodatno trpljenje živali povzročajo zelo dolge vožnje in dolge čakalne dobe na mejah za preverjanje dokumentov, vozil in primernosti živali za prevoz;

I.  ker kakovost in pogostost inšpekcijskih pregledov držav članic neposredno vplivata na raven skladnosti z zahtevami; ker je analiza poročil držav članic o inšpekcijskih pregledih razkrila velike razlike med državami članicami pri številu inšpekcijskih pregledov, in sicer od nič do več milijonov na leto, in primerov kršitev, ki segajo od nič do 16,6 %, kar kaže, da imajo države članice različne pristope k inšpekcijskim pregledom, npr. od naključnih pregledov do strategij, ki temeljijo na tveganju; ker te razlike v pristopih onemogočajo vsakršno primerjavo podatkov med državami članicami;

J.  ker bi usposabljanje in izobraževanje voznikov za pazljivo vožnjo glede na to, katere vrste živali prevažajo, izboljšala dobrobit živali med prevozom(8);

K.  ker lahko ustrezno ravnanje z živalmi pomeni krajši čas natovarjanja in iztovarjanja živali, manjšo izgubo teže, manj poškodb in ran ter boljšo kakovost mesa;

L.  ker obstajajo obsežne študije, ki dokazujejo, da dobrobit živali vpliva na kakovost mesa;

M.  ker bi se bilo treba med prevozom osredotočiti prvenstveno na kakovost upravljanja čred pri natovarjanju in iztovarjanju ter na oskrbo, da se zaščiti dobrobit živali med prevozom;

N.  ker je primernost živali za prevoz pomemben dejavnik pri zagotavljanju dobrobiti živali med prevozom, saj so tveganja za dobrobit živali med prevozom večja za tiste, ki so poškodovane, slabotne, breje, neodstavljene ali bolne; ker je v nekaterih primerih primernost za prevoz in stopnjo brejosti težko ugotoviti;

O.  ker se največji odstotek kršitev nanaša na primernost živali za prevoz, dokumentacija pa predstavlja drugi največji delež kršitev;

P.  ker pristojnim osebam pogosto ni jasno, kaj je treba storiti, če živali niso primerne za prevoz;

Q.  ker pristojne osebe stopnje brejosti živali pogosto ne morejo določiti z gotovostjo;

R.  ker je še posebej veliko težav pri prevozu neodstavljenih telet in jagnjet;

S.  ker so kmetje tisti, ki so najbolj zainteresirani, da so njihove živali primerne za prevoz, ter utrpijo največjo škodo, če prevoz ni v skladu z veljavnimi pravili;

T.  ker pogosto pride do zamud pri oskrbi živali z zadostno krmo in vodo ter pri spoštovanju 24-urnega počitka pri postanku na preverjeni kontrolni točki;

U.  ker so vozila za prevoz pogosto prenapolnjena; ker so visoke temperature in nezadostno prezračevanje v vozilih velika težava;

V.  ker je v več državah članicah nedavno prišlo do izbruhov nalezljivih bolezni živali, kot so afriška prašičja kuga, ptičja gripa ter bolezni drobnice in govedi; ker lahko prevoz živih živali poveča tveganje za širjenje teh bolezni;

W.  ker je prevoz mesa in drugih živalskih proizvodov, vključno s semenom in zarodki, preprostejši s tehničnega in upravnega vidika ter za živinorejce finančno ugodnejši od prevoza živih živali za zakol ali rejo; ker evropska zveza veterinarjev in OIE poudarjata, da je treba živali rediti čim bližje kmetijskemu gospodarstvu, kjer so se skotile, zaklati pa bi jih morali čim bližje kraju proizvodnje, ker bi razpoložljivost klavnic, vključno z mobilnimi, na kraju vzreje oziroma blizu kraja vzreje lahko prispevala k ustvarjanju možnosti za preživljanje na podeželju;

X.  ker je zakol živali čim bližje kraju vzreje najustreznejši ukrep za dobrobit živali;

Y.  ker so klavnice v državah članicah neenakomerno razporejene;

Z.  ker je za nekatere države članice in dobavne verige v Uniji prevoz živih živali za nadaljnjo proizvodnjo ali zakol pomemben za zagotavljanje konkurenčnosti trga;

Priporočila

Izvajanje in izvrševanje

1.  ugotavlja, da se vsako leto znotraj EU in iz EU v tretje države prepelje na milijone živih živali za zakol ali razmnoževanje; meni, da Uredba (ES) št. 1/2005 pozitivno vpliva na dobrobit živali med prevozom, če se pravilno izvaja in izvršuje; pozdravlja smernice Komisije na to temo, vendar obžaluje, da so bile po navedbah Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 te smernice, tako kot nekateri ukrepi, ki jih je načrtovala Komisija, sprejeti z zamudo tudi petih let; ugotavlja, da hude težave s prevozom še niso odpravljene in da se zdi izvrševanje uredbe glavna skrb tistih, ki so vključeni v njeno izvajanje;

2.  poudarja, da Odbor za peticije prejme veliko peticij o dobrobiti živali med prevozom, v katerih je pogosto navedeno, da države članice in prevozniki sistematično, redno in grobo kršijo Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005;

3.  z obžalovanjem ugotavlja, da splošna stopnja napredka pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1/2005 v državah članicah ne zadostuje za izpolnitev glavnega cilja uredbe, ki je izboljšanje dobrobiti živali med prevozom, zlasti v zvezi s preverjanjem dnevnikov vožnje in uporabo kazni; poziva države članice, naj znatno izboljšajo skladnost z uredbo; poziva Komisijo, naj v vseh državah članicah zagotovi učinkovito in enotno izvrševanje zakonodaje EU o prevozu živali; poziva Komisijo, naj pravno ukrepa zoper države članice, ki ne bodo pravilno uporabljale te uredbe, in jim naloži sankcije;

4.  poudarja, da delno izvajanje ni dovolj za uresničitev splošnega cilja uredbe, tj. preprečevanja poškodb ali nepotrebnega trpljenja oziroma pogina živali med prevozom, zato si je treba bolj prizadevati za preprečevanje hudih primerov, ki zelo vplivajo na dobrobit živali, in njihovo kaznovanje;

5.  obžaluje, da je treba še vedno rešiti številna vprašanja, povezana z Uredbo (ES) št. 1/2005, vključno s: prenapolnjenostjo; nezadostno višino prostora; opustitvijo zahtevanih postankov za počitek, krmljenje in napajanje; neustreznimi napravami za prezračevanje in napajanje; prevozom v veliki vročini; prevozom živali, neprimernih za prevoz; prevozom neodstavljenih mladičev; potrebo po ugotavljanju statusa brejosti živih živali; obsegom preverjanja dnevnikov vožnje; razmerjem med kršitvami, izvrševanjem in kaznimi; „mešanim“ učinkom usposabljanja, izobraževanja in izdajanja dovoljenj in premalo stelje, ki so jih ugotovili tudi Evropsko računsko sodišče v Posebnem poročilu št. 31/2018 in nevladne organizacije v pritožbah, naslovljenih na Komisijo; poziva k izboljšanju na zgoraj omenjenih področjih;

6.  poziva vse države članice, naj poskrbijo, da bo prevoz živali od začetka do cilja načrtovan in izveden v skladu z zahtevami EU o dobrobiti živali, ob upoštevanju različnih prevoznih sredstev in geografskih razmer v EU in tretjih državah;

7.  poudarja, da zaradi sistematičnih kršitev te uredbe na nekaterih področjih in s strani nekaterih držav članic prihaja do nelojalne konkurence, ki ustvarja neenake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte v različnih državah članicah, kar lahko privede do tekmovanja v zniževanju standardov za dobrobit živali pri prevozu; poziva Komisijo, naj glede na to, da so sankcije v nekaterih državah članicah tudi več kot desetkrat višje kot v drugih, razvije usklajen evropski sistem sankcij, da bi zagotovila učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni ob upoštevanju ponavljajočih se kršitev; poziva Komisijo, naj pripravi časovni načrt za uskladitev sankcij med državami članicami;

8.  obžaluje, da Komisija ni upoštevala resolucije Parlamenta z dne 12. decembra 2012, in poudarja, da je okrepljeno in usklajeno izvrševanje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu s členom 25 te uredbe bistveno za izboljšanje dobrobiti živali med prevozom in da se države članice ne morejo omejiti le na izdajanje priporočil in navodil; poziva Komisijo, naj se odzove na poziv iz te resolucije in preveri, ali je uredba nezdružljiva s pravnimi zahtevami posameznih držav članic;

9.  meni, da bi morale biti ponavljajoče se kršitve, zlasti v okoliščinah, na katere prevoznik lahko vpliva, kazensko preganjane; poziva države članice, naj kazensko preganjajo kršitve uredbe, zlasti ponavljajoče se kršitve; meni, da bi morale učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni vključevati zaplembo vozila in obvezno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za dobrobit in prevoz živali, to pa bi moralo biti usklajeno povsod v Evropski uniji; meni, da bi morale kazni odražati škodo, obseg, trajanje in ponavljanje kršitve;

10.  poziva države članice, naj učinkoviteje izkoristijo obsežna izvršilna pooblastila, ki so jim bila dodeljena v skladu z uredbo, vključno z obveznostjo, da od prevoznikov zahtevajo vzpostavitev sistemov za preprečevanje ponovitve kršitev ter začasno prekličejo ali odvzamejo dovoljenje prevoznika; poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne popravne ukrepe in uvedejo sankcije, da bi preprečile trpljenje živali, gospodarske subjekte pa odvrnile od nenehne neskladnosti; poziva države članice in Komisijo, naj si prizadevajo, da pri izvajanju in izvrševanju uredbe ni neskladnosti;

11.  poziva Komisijo, naj po posvetovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami na podlagi inšpekcijskih pregledov in poročil o izvajanju sestavi seznam gospodarskih subjektov, ki so večkrat in hudo kršili uredbo; poziva Komisijo, naj objavlja pogoste posodobitve tega seznama ter hkrati spodbuja primere dobre prakse pri prevozu in upravljanju.

12.  poudarja, da je, če države članice uredbe ne spoštujejo, ogrožen njen namen preprečevanja pojava in širjenja nalezljivih bolezni živali, saj je prevoz eden od vzrokov za hitro širjenje tovrstnih bolezni, vključno s tistimi, ki se prenašajo na ljudi; ugotavlja, da vozila pogosto ne izpolnjujejo zahtev iz člena 12 spremenjene Direktive št. 64/432/EGS; zlasti meni, da neustrezno skladiščeni odpadki pomenijo tveganje za širjenje odpornosti proti antimikrobikom in bolezni; poziva Komisijo, naj razvije usklajene postopke za izdajanje odobritev za plovila in tovornjake in naj ukrepa za preprečitev širitve nalezljivih bolezni živali pri prevozu tako znotraj EU kot tudi iz tretjih držav s spodbujanjem ukrepov za biološko zaščito in večje dobrobiti živali;

13.  poziva k izboljšanemu sodelovanju med pristojnimi organi, da bi okrepili izvrševanje z uporabo tehnologije za sporočanje povratnih informacij v realnem času med državo članico odhoda, državo članico prihoda in tranzitnimi državami; poziva Komisijo, naj razvije sisteme za geolokacijo, da bi lahko vseskozi spremljali lokacijo živali, trajanje njihovih potovanj v tovornih vozilih ter morebitna neupoštevanja tovornih voznih redov; meni, da bi bilo treba takoj začeti podrobno preiskavo, če bi živali, ki so pot začele v dobrem telesnem stanju, prispele v slabem stanju, v primeru ponavljajočih se kršitev pa bi morale biti odgovorne osebe v prevozni verigi nemudoma kaznovane v skladu z zakonom, lastnik oziroma kmet pa bi moral biti upravičen do nadomestila za morebitno izgubo dohodka v skladu z nacionalno zakonodajo; poleg tega meni, da bi morali pristojni organi strogo kaznovati organizatorja in uradno osebo, ki je pristojna za vodenje dnevnika vožnje, ustvarjenega v državi članici odhoda, če je dnevnik napačno ali zavajajoče izpolnjen;

14.  meni, da je izvrševanje še zlasti težavno, če potovanje poteka prek več držav članic in če različne naloge izvrševanja (odobritev dnevnika vožnje, dovoljenje za prevoznika, potrjevanje usposobljenosti, odobritev vozil itd.) izvaja več različnih držav članic; poziva države članice, ki odkrijejo kršitve, naj o tem obvestijo vse druge vpletene države članice, kot zahteva člen 26 uredbe, da bi preprečile ponavljanje kršitev in omogočile optimalno oceno tveganja;

15.  poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži redna poročila o izvajanju in izvrševanju uredbe, vključno z razčlenitvijo kršitev po državah članicah, po vrstah živali in vrsti kršitve, glede na obseg prevoza živih živali na državo članico;

16.  pozdravlja primere, v katerih vlade, znanstveniki, podjetja, panožni predstavniki in pristojni nacionalni organi sodelujejo za opredelitev dobre prakse, da bi zagotovili skladnost z zakonodajnimi zahtevami, kot je na primer spletna stran z navodili za prevoz živali; poziva Komisijo, naj v državah članicah razširja dobro prakso s področja prevoza živih živali ter spodbuja platformo EU za dobrobit živali, s katero se spodbujata okrepljen dialog in izmenjava najboljših praks med vsemi akterji; poziva Komisijo, naj razvije novo strategijo za dobrobit živali za obdobje 2020–2024 ter podpira inovacije na področju prevoza živali;

17.  poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje s OIE, EFSA in državami članicami, da bi podprla izvajanje in ustrezno izvrševanje Uredbe (ES) št. 1/2005 za spodbujanje okrepljenega dialoga o vprašanjih v zvezi z dobrobitjo živali med prevozom s posebnim poudarkom na:

  boljši uporabi pravil EU o dobrobiti živali med prevozom prek izmenjave informacij in dobrih praks ter z neposrednim vključevanjem deležnikov;

  podpiranju usposabljanja za voznike in prevozna podjetja;

  boljšem razširjanju smernic in informativnih pregledov glede prevoza živali, prevedenih v vse jezike EU;

  razvoju prostovoljnih zavez podjetij za nadaljnje izboljšanje dobrobiti živali med prevozom ter spoštovanju teh zavez;

  povečanju izmenjave informacij in okrepljeni uporabi dobre prakse s strani nacionalnih organov, da bi se zmanjšalo število kršitev prevoznih podjetij in voznikov.

18.  poziva Komisijo, naj oceni združljivost uredbe z Uredbo (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom(9), kar zadeva čas vožnje in počitek voznikov;

19.  opozarja, da je Komisija v svoji vlogi varuhinje Pogodb odgovorna za spremljanje, ali se zakonodaja EU pravilno izvaja; poziva Evropskega varuha človekovih pravic, naj razišče, ali Komisija ne zagotavlja skladnosti s to uredbo in se zato lahko šteje, da je odgovorna za nepravilnosti;

Zbiranje podatkov, inšpekcijski pregledi in spremljanje

20.  obžaluje, da je zaradi različnih pristopov držav članic k zbiranju podatkov težko izvesti usklajeno analizo izvajanja uredbe; poziva Komisijo, naj določi skupne minimalne standarde za sisteme sledenja za vsa potovanja, da bi omogočili bolj usklajeno zbiranje podatkov in oceno parametrov, ki se spremljajo; poziva države članice, naj si bolj prizadevajo, da bi Komisiji posredovale usklajene, celovite in popolne podatke o inšpekcijskih pregledih prevozov in stopnjah kršitev; poziva države članice, naj izvajajo več nenapovedanih pregledov ter razvijejo in uporabijo strategijo, ki temelji na tveganju, da bi svoje inšpekcijske dejavnosti usmerjale na oblike prevoza z visokim tveganjem ter tako čim bolj povečale učinkovitost omejenih virov za izvajanje inšpekcij;

21.  ugotavlja, da je Komisija v skladu s posebnim poročilom Računskega sodišča o dobrobiti živali iz leta 2018 ugotovila, da podatki, ki jih sporočajo države članice, niso dovolj popolni, dosledni, zanesljivi ali podrobni, da bi lahko sklepali o skladnosti na ravni EU;

22.  meni, da je treba inšpekcijske preglede opravljati enotno po vsej Uniji in pri ustreznem deležu živali, ki se vsako leto prevozijo znotraj posamezne države članice, da se zagotovi in ohrani pravilno delovanje notranjega trga in prepreči izkrivljanje konkurence v EU; poleg tega poziva Komisijo, naj poveča število nenapovedanih inšpekcijskih pregledov Urada za prehrano in veterinarstvo, ki naj se osredotočijo na dobrobit in prevoz živali; meni, da je zaradi različnih metod zbiranja podatkov in nadzornih mehanizmov težko dobiti točno podobo o tem, kako posamezne države članice izpolnjujejo predpise; zato poziva Komisijo, naj sprejme bolj usklajeno strukturo poročanja in naj opravi dodatno analizo podatkov, zbranih v okviru poročil o inšpekcijskih pregledih Urada za prehrano in veterinarstvo in poročil držav članic v zvezi z večletnimi nacionalnimi načrti nadzora; priznava, da revizije GD SANTE služijo kot pomemben vir informacij za Komisijo pri ocenjevanju izvajanja sedanje uredbe; poziva Komisijo, naj v skladu s priporočilom Računskega sodišča vsako leto opravi vsaj sedem nenapovedanih obiskov;

23.  poziva Komisijo, naj državam članicam zagotovi smernice o uporabi celovitega računalniškega veterinarskega sistema TRACES v podporo pripravi analiz tveganja za preglede prevozov živih živali v skladu s priporočilom Računskega sodišča iz njegovega posebnega poročila iz leta 2018, v katerem je navedeno, da organi držav članic, pristojni za inšpekcijske preglede prevozov, redko uporabljajo informacije iz sistema TRACES za ciljno usmerjanje inšpekcijskih pregledov; poziva k učinkovitejšemu in preglednejšemu sistemu spremljanja, vključno z dostopom javnosti do informacij, zbranih s sistemom TRACES; nadalje poziva k povečanju števila letnih inšpekcijskih pregledov, ki jih opravlja Urad za prehrano in veterinarstvo;

24.  poziva države članice, naj povečajo nadzor vzdolž celotne proizvodne verige in naj zlasti učinkovito in sistematično izvajajo inšpekcijske preglede pošiljk živali pred natovarjanjem, da bodo ustavile prakso, ki je v nasprotju z uredbo in zaradi katere se živali prevažajo v slabših pogojih na kopnem in po morju, kot je praksa, da se prenatrpanim prevoznim sredstvom in živalim, ki niso primerne za prevoz, dovoli nadaljevanje dolge poti ali da se dovoli nadaljnja uporaba kontrolnih mest z neustreznimi prostori za počitek, krmljenje in napajanje živali, ki se prevažajo;

25.  je zaskrbljen zaradi nizke stopnje inšpekcijskih pregledov v nekaterih državah članicah in števila prijavljenih kršitev, ki jih je malo ali jih sploh ni; dvomi o točnosti inšpekcijskih sistemov in poročanja; poziva države članice, ki inšpekcijskih pregledov ne izvajajo ali jih izvajajo le malo, naj izvajajo zadostno število pregledov in Komisiji o njih posredujejo celovita poročila;

26.  poziva države članice, naj preverjajo tudi notranje evropske prevoze, pri katerih se živali natovarjajo na vozila, da bi preverile, ali se upoštevajo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1/2005;

27.  se strinja s Komisijo, da gre za dobro prakso, če pristojni organi ob natovarjanja pregledajo vse pošiljke, namenjene v države nečlanice EU(10); meni, da bi moral biti delež notranjih pošiljk, pregledanih med natovarjanjem, sorazmeren s številom kršitev, o katerih poročajo nevladne organizacije ter Urad za prehrano in veterinarstvo; ugotavlja, da lahko pristojni organi pri natovarjanju preverijo, ali se upoštevajo zahteve iz uredbe glede talne površine in višine prostora, ali sistemi za prezračevanje in napajanje delujejo pravilno, ali tudi naprave za napajanje delujejo pravilno in so primerne za živalske vrste, ki se prevažajo, ali niso natovorjene živali, ki so neprimerne za prevoz, in ali se prevaža tudi zadostna količina krme in stelje;

28.  poziva države članice, naj zagotovijo, da je na voljo zadostno število dostopnih, čistih, delujočih in vrsti ustreznih sistemov za napajanje, da je vodni rezervoar poln in da je na voljo dovolj sveže stelje;

29.  poziva države članice, naj zagotovijo, da pristojni organi preverjajo, ali so v dnevnikih voženj navedeni realistični podatki, in tako spoštujejo člen 14(1) uredbe;

30.  poziva države članice, naj zagotovijo, da vozila za prevoz izpolnjujejo določbe o minimalnem dodeljenem prostoru iz poglavja VII Priloge I k uredbi in da je v primeru visokih temperatur gostota natovarjanja temu ustrezno nižja;

31.  poziva države članice, naj zagotovijo, da notranja višina vozila za prevoz ustreza minimalnim standardom in da med tlemi oziroma steno vozila in pregradami ni rež;

32.  priznava, da je bilo na področju prevoza živali v EU doseženega nekaj napredka, vendar je zaskrbljen zaradi številnih poročil o uporabi neprimernih vozil za prevoz živih živali po kopnem in morju ter poziva k okrepljenemu spremljanju in kaznovanju takšnih praks; priznava, da se zahteve iz členov 20 in 21 uredbe v zvezi s plovili za prevoz živine pogosto ne upoštevajo; poziva države članice, naj ne odobrijo uporabe vozil in plovil za prevoz živine, ki niso v skladu z določbami uredbe, in naj v primeru neskladnosti prekličejo že izdana dovoljenja; poziva države članice, naj bodo strožje pri postopkih certificiranja in odobritve vozil ter odobritvi potrdil o usposobljenosti za voznike;

33.  zato poziva k harmoniziranim in obveznim standardom za odobritve vozil in plovil za prevoz živali, ki bi jih moral izdajati centralen organ EU, pri čemer bi moral biti tak organ pristojen za ugotavljanje primernosti vozil za prevoz živali glede na njihovo strukturo in opremljenost (kot je npr. prisotnost ustreznega sistema satelitske navigacije);

34.  poziva izvajalce, naj zagotovijo temeljito usposabljanje za voznike in spremne osebe v skladu s Prilogo IV k uredbi, da bi zagotovili pravilno ravnanje z živalmi;

35.  je seznanjen, da nekatere države članice sicer imajo pristanišča in ladje, ki izpolnjujejo zahtevane standarde, vendar poudarja, da med prevozom po morju kljub temu prevladujejo slabi pogoji, zlasti kar zadeva natovarjanje in iztovarjanje; poziva države članice, naj bodo strožje pri postopkih certificiranja in odobritve plovil, izboljšajo preglede plovil za prevoz živali in preglede primernosti živali za prevoz pred natovarjanjem ter izvajajo ustrezne inšpekcijske preglede natovarjanja v skladu z uredbo; poziva države članice, naj Komisiji predložijo natančne načrte svojih objektov za inšpekcijske preglede; poziva Komisijo, naj sestavi, posodobi in posreduje seznam pristanišč, ki so opremljena z ustreznimi objekti za inšpekcijske preglede živali; nadalje poziva pristojne organe, naj ne odobrijo dnevnikov vožnje, ki načrtujejo postanke v pristaniščih, ki nimajo ustreznih objektov; poziva države članice, naj prilagodijo svoja pristanišča in zagotovijo ustrezno vzdrževanje svojih plovil, da bi izboljšale razmere za dobrobit živali v pomorskem prevozu živali;

36.  poziva Komisijo, naj odobri inovativne alternative za izvozne preglede v skladu s členom 133(2) Uredbe 2016/429(11), kot so inšpekcijski pregledi na ploščadi, ki izboljšujejo dobrobit živali zaradi manjše gostote živali in ne zahtevajo, da se živali raztovorijo, in zato skrajšajo čakalne dobe;

37.  ugotavlja, da zahteva v zvezi z veterinarskimi zdravstvenimi spričevali za prevoz med državami članicami ustvarja negativno spodbudo za izbiro namembnega kraja v isti državi članici namesto najbližjega možnega namembnega kraja; poziva Komisijo, naj uporabi svoja pooblastila v skladu s členom 144(1) Uredbe 2016/429 in sprejme delegirani akt, s katerim bi omogočila odstopanje za prevoze, ki pomenijo nizko tveganje za širjenje bolezni;

Čas potovanja

38.  vztraja, da mora biti ob upoštevanju geografskih razlik med državami članicami in v skladu z uvodno izjavo 5 uredbe, ki navaja, da je treba za dobrobit živali „čim bolj omejiti dolge vožnje živali“, ter z uvodno izjavo 18, ki navaja, da so dolge vožnje verjetno bolj škodljive za dobrobit živali kot kratke, čas potovanja za vse živali, ki se prevažajo, čim krajši;

39.  poudarja, da je treba pri času prevoza živali, vključno s časom natovarjanja in raztovarjanja, upoštevati veterinarske nasvete za posamezne vrste, ne glede na to, ali gre za prevoz po kopnem, morju ali zraku;

40.  obžaluje kršitve uredbe zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe posebnih pravil o neodstavljenih živalih, kot so teleta, jagnjeta, kozlički, žrebički in pujski, ki se še hranijo z mlekom, ter poziva k uvedbi natančnejših ukrepov za zagotovitev popolne zaščite dobrobiti teh živali med prevozom;

41.  poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo neodstavljene živali raztovorjene za najmanj eno uro, da bi jih oskrbeli z elektroliti ali mlečnim nadomestkom, in da niso na poti skupaj več kot osem ur;

42.  opozarja, da so v dokumentih za načrtovanje prevoza pogosto navedena le krajevna imena brez točnih naslovov točk za kontrolo in oskrbovanje ter zbirnih centrov, kar precej otežuje nadzor;

43.  ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 12. decembra 2012 poziva h kar največjemu možnemu skrajšanju časa potovanja živali ter izogibanju dolgim in zelo dolgim potovanjem ter potovanjem izven meja EU, in sicer z uporabo alternativnih strategij, kot so gospodarsko donosne in pravično razporejene lokalne ali mobilne klavnice v bližini živinorejskih kmetij, spodbujanje kratkih distribucijskih poti in neposredne prodaje, nadomestitev prevoza plemenskih živali z uporabo semena ali zarodkov, prevoz živalskih trupov in mesnih izdelkov, pa tudi z zakonodajnimi in nezakonodajnimi pobudami v državah članicah, da se omogoči zakol na kmetiji; poziva Komisijo, naj jasno opredeli krajši čas potovanja, kot je ustrezno, za prevoz različnih vrst živih živali ter za prevoz neodstavljenih živali;

44.  ugotavlja, da so zaradi številnih zahtev ter spreminjajočih se tržnih razmer in odločitev, kar zadeva politike, majhne klavnice postale gospodarsko nedonosne, kar je povzročilo skupno zmanjšanje njihovega števila; poziva Komisijo in lokalne organe v državah članicah, naj po potrebi podpirajo in spodbujajo možnosti za zakol na kmetiji, gospodarsko donosne lokalne ali mobilne klavnice ter obrate za predelavo mesa v državah članicah, da bi živali zaklali čim bližje kraju reje, kar bi obenem omogočilo ohranjanje delovnih mest na podeželju; poziva Svet in Komisijo, naj razvijeta strategijo za prehod na bolj regionalen model živinoreje, kjer se živali skotijo, pitajo in zakoljejo v isti regiji, kjer je to ob upoštevanju geografskih razlik izvedljivo, namesto da se prevažajo na zelo dolge razdalje;

45.  poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko spodbudili kmete, klavnice in mesnopredelovalno industrijo, da bodo živali poslali v najbližjo klavnico, da se preprečijo dolgotrajni prevozi živali in zmanjšajo emisije; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem spodbuja inovativne rešitve, kot so mobilne klavnice, obenem pa zagotovi visoke standarde dobrobiti živali;

46.  meni, da v določenih primerih zmanjšanje dovoljenega trajanja voženj, kot je trenutno navedeno v poglavju V Priloge 1 k uredbi, ne bi bilo izvedljivo, zato bi bilo treba razmisliti o primerih, v katerih geografske okoliščine in podeželska izoliranost zahtevata prevoz živih živali po kopnem in/ali morju za nadaljnjo proizvodnjo ali zakol;

47.  poziva države članice, naj pri ugotovitvi neprimernosti za prevoz po potrebi omogočijo nujni zakol kar v obratih za rejo in pitanje živali, če ni učinkoval noben ukrep prve pomoči, da bi preprečili nepotrebno trpljenje živali;

48.  ugotavlja, da lahko družbena in ekonomska vrednost živali vpliva na kakovostno raven prevoza; poudarja, da so standardi prevoza za plemenske živali v konjereji zelo visoki;

49.  poziva Komisijo, naj glede na posledice, ki jih ima prevoz živih živali na okolje, dobrobit živali in zdravje, razvije strategijo, s katero bi zagotovila prehod s prevoza živih živali na večinsko trgovino z mesom in trupi ter zarodnim materialom; meni, da mora vsaka tovrstna strategija obravnavati gospodarske dejavnike, ki vplivajo na odločitev o prevozu živih živali; poziva Komisijo, naj v to strategijo vključi prevoz v tretje države;

50.  poziva države članice, naj omogočijo, da bodo klavnice lahko imele programe za ritualni zakol živali, glede na to, da je velik del izvoza živih živali namenjen na trge Bližnjega vzhoda;

51.  priznava sedanje izkrivljanje trga zaradi različnih dajatev za žive živali in meso, kar močno spodbuja trgovino z živimi živalmi; poziva Komisijo in njene trgovinske partnerje, naj pregledajo to izkrivljanje z namenom zmanjšanja trgovine z živimi živalmi in nadomestitve te trgovine s trgovino z mesom, kjer je to potrebno;

52.  opozarja, da je v skladu z veljavno uredbo po najdaljšem dovoljenem času prevoza domačih kopitarjev in domačega goveda, ovac, koz in prašičev že zdaj obvezen počitek na odobrenih kontrolnih točkah, če prevoz traja dlje kot osem ur;

Dobrobit živali

53.  poziva pristojne organe držav članic, naj zagotovijo, da bodo na izstopnih točkah EU prisotni uradni veterinarji, ki preverjajo, ali so živali sposobne za nadaljevanje prevoza in ali vozila in/ali plovila izpolnjujejo zahteve iz uredbe; ugotavlja zlasti, da člen 21 uredbe določa, da morajo veterinarji pregledati vozila, preden ta zapustijo EU, da bi zagotovili, da niso prenatrpana, imajo prostor z zadostno višino, steljo in zadostno količino krme in vode ter da naprave za prezračevanje in napajanje delujejo pravilno;

54.  spodbuja uporabo načrtov izrednih ukrepov za vsa potovanja, kot so nadomestni tovornjaki in centri za ukrepanje v nepredvidljivih razmerah, da bi se lahko prevoznik učinkovito odzval na izredne razmere in zmanjšal vpliv zamude ali nesreče na živali, ki se prevažajo za razplod ali zakol, kot se od prevoznikov za dolgotrajne prevoze že zahteva v skladu z uredbo;

55.  vztraja, da bi morala zakonodaja o dobrobiti živali temeljiti na znanosti in najnovejši tehnologiji; obžaluje, da Komisija kljub jasnim priporočilom Evropske agencije za varnost hrane in zahtevi Parlamenta iz resolucije iz leta 2012 pravil o prevozu živali ni posodobila z najnovejšimi znanstvenimi dokazi; zato poziva Komisijo, naj posodobi pravila, ki obravnavajo specifične potrebe, na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj in tehnologije, zlasti glede dejavnikov, kot so zadostno prezračevanje in nadzor temperature in vlažnosti s klimatskimi napravami v vseh vozilih, ustrezni sistemi napajanja in dovajanja tekoče krme, zlasti za neodstavljene živali, manjša gostota živali in predpisana zadostna minimalna stojna višina, ter naj se vozila prilagodijo potrebam različnih vrst; poudarja, da je agencija EFSA v svojem mnenju sklenila, da imajo pri dobrem počutju živali poleg trajanja vožnje vlogo tudi drugi vidiki, kot so ustrezno natovarjanje in raztovarjanje ter zasnova vozila;

56.  je zaskrbljen zaradi prevozov, med katerimi živali pijejo onesnaženo vodo, ki je neprimerna za uporabo, ali ne morejo dostopati do vode zaradi nepravilnega delovanja ali neustrezne namestitve naprav za napajanje; poudarja, da bi morali zagotoviti, da imajo vozila, ki se uporabljajo za prevoz živih živali, zadostno količino vode za ves čas trajanja vožnje in da je ta količina ustrezna glede na specifične zahteve živali, ki se prevažajo, in njihovo število;

57.  pozdravlja zavezanost Komisije oblikovanju kazalnikov, ki bodo temeljili na dobrobiti živali, da bi spodbujali dobrobit živali pri prevozu; meni, da bi morala Komisija te kazalnike razviti brez odlašanja, da bi jih lahko uporabili kot dopolnilo sedanjim zakonodajnim zahtevam;

58.  poziva Komisijo, naj se pri prihodnji reviziji zakonodaje o dobrobiti živali med prevozom opre na objektivne in znanstveno utemeljene kazalnike, da bi preprečili samovoljne odločitve, ki bi imele neupravičene ekonomske učinke na živinorejski sektor;

59.  vztraja na stališču, da so v skladu s pravom EU kmetje zakonsko odgovorni, da zagotovijo, da njihovim živalim med prevozom ne bodo povzročeni nobena poškodba, škoda ali nepotrebno trpljenje;

60.  poudarja, da so kršitve pogosto povezane z neustreznostjo sistemov za prezračevanje v vozilih za cestni prevoz živih živali na dolge razdalje in da v takih primerih živali pogosto stojijo v premajhnih prostorih z ekstremnimi temperaturami, mnogo višjimi od tistih, ki jih dovoljuje uredba;

61.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v vseh državah članicah živali pred obrednim verskim zakolom omamijo;

62.  obžaluje dejstvo, da pregrajeni prostori, namenjeni živalim, ne zagotavljajo vedno dovolj prostora za ustrezno prezračevanje notranjosti vozil in da je onemogočeno naravno gibanje živali, zaradi česar so živali pogosto dolgo časa prisiljene stati v nenaravnem položaju, kar je očitna kršitev tehničnih specifikacij iz člena 6 in točke 1.2 poglavja II Priloge I k uredbi.

63.  meni, da je treba obvezno zagotoviti prisotnost veterinarjev na krovu ladij, ki se uporabljajo za prevoz živih živali, poročati in voditi evidenco o številu živali, ki so poginile med potovanjem, ter pripraviti načrte za nujne primere za obvladovanje razmer na morju, ki lahko negativno vplivajo na dobrobit živali, ki se prevažajo;

64.  ugotavlja, da kmetje, prevozniki in pristojni organi v vseh državah članicah različno razlagajo in izvršujejo Uredbo (ES) št. 1/2005, zlasti glede primernosti živali za prevoz; poziva Komisijo, naj revidira uredbo, da bi določila podrobnejše zahteve za prevoz, kjer je to potrebno; poziva Komisijo in države članice, naj v okviru enakih konkurenčnih pogojev zagotovijo, da se bo v prihodnosti uredba izvrševala in izvajala usklajeno in enotno po vsej Uniji, zlasti glede primernosti živali za prevoz;

65.  poziva Komisijo, naj razvije celovito funkcionalno opredelitev, kaj je primernost živali za prevoz, in pripravi praktične smernice za ocenjevanje primernosti živali za prevoz; poziva države članice, naj zagotovijo dejavnosti ozaveščanja in informiranja, vključno s temeljitim, rednim in obveznim usposabljanjem, izobraževanjem in izdajanjem potrdil o odobritvi za voznike, prevoznike, trgovce, zbirne centre, klavnice, veterinarje, mejne uradnike ter vse druge izvajalce, vključene v prevoz živali, da bi zmanjšali visoke ravni kršitev zahtev o primernosti živali za prevoz; poziva izvajalce, naj zagotovijo temeljito usposabljanje za voznike in spremne osebe v skladu s Prilogo IV k uredbi;

66.  poziva k strogemu nadzoru, da bi preprečili prevoz bolnih, šibkih, majhnih živali, doječih in brejih živali ter samic, ki še niso pripravljene za odstavitev;

67.  poudarja, da v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 že velja obveznost, da se živalim med prevozom na dolge razdalje v primernih časovnih razmikih zagotovijo voda, krma in počitek, ki ustrezajo njihovi vrsti in starosti; poziva Komisijo, naj izvaja učinkovitejše spremljanje, da bi zagotovila, da vse države članice v celoti in harmonizirano izpolnjujejo te pravne zahteve;

68.  poudarja, da morajo države članice zagotoviti ustrezno organiziran prevoz živali, ob upoštevanju vremenskih razmer in vrste prevoza; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo dnevniki vožnje in načrti prevoza odobreni le, če v vremenski napovedi med celotnim trajanjem prevoza ni napovedanih več kot 30 stopinj Celzija;

69.  poudarja, da mora organizator, kadar je treba živali raztovoriti v tretji državi zaradi 24-urnega počitka, določiti prostor za počitek z objekti, ki so enakovredni objektom kontrolne točke EU; poziva pristojne organe, naj redno pregledujejo te objekte in naj ne potrdijo dnevnikov vožnje, če ni potrjeno, da ima predlagani kraj počitka objekte, enakovredne objektom EU;

70.  poziva države članice, naj zagotovijo, da načrtovanje prevozov vključuje dokazila o rezervacijah na kontrolnih točkah, vključno s krmo, vodo in svežo steljo; poziva Komisijo, naj opredeli zahteve za lokacije počivališč in objekte na njih;

71.  priznava, da imajo nižja gostota živali in pogostejši postanki, da si živali lahko odpočijejo, negativni gospodarski učinek na prevoznike, kar lahko vpliva na pravilno ravnanje s prevažanimi živalmi; poziva Komisijo, naj spodbuja pravilno ravnanje z njimi;

72.  poziva države članice, naj v obratih poskrbijo za izboljšanje vodenja evidenc, kar zadeva čas brejosti;

73.  poziva Komisijo, naj na podlagi znanstvenih dognanj oblikuje smernice v zvezi z vodo za živali, ki se prevažajo v kletkah, in pogoji za prevoz piščancev, ki bodo spodbujale visoko stopnjo dobrobiti živali;

74.  poudarja, da morajo države članice za živali na koncu življenjskega in proizvodnega cikla najti rešitve, ki bodo ustrezne z vidika njihove dobrobiti;

Ekonomska pomoč

75.  poziva k širši uporabi ukrepa za razvoj podeželja „plačila za dobrobit živali“ iz člena 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013(12), ki zagotavlja podporo visokim standardom dobrobiti živali, ki so višji od obveznih standardov, ki se uporabljajo;

76.  poziva, naj se pri prihodnji reformi skupne kmetijske politike ohrani in okrepi povezava med plačili SKP in izboljšanimi pogoji za dobrobit živali, ki v celoti spoštujejo standarde iz Uredbe (ES) št. 1/2005 ali jih presegajo;

77.  poziva, da je treba podpreti ukrepe za enakomerno porazdelitev klavnic v državah članicah, ki zagotavlja, da se upošteva število živali v določeni regiji;

Tretje države

78.  je zaskrbljen zaradi stalnih poročil o težavah na področju prevoza in dobrobiti živali v določenih tretjih državah; ugotavlja, da zakol v nekaterih tretjih državah, v katere se pošiljajo živali iz EU, vključuje skrajno in dolgotrajno trpljenje ter da se pri tem redno kršijo mednarodni standardi OIE o dobrobiti pri zakolu; ob priznavanju, da je povpraševanje v tretjih državah pogosto po živih živalih, poziva Komisijo in države članice, naj namesto prevoza živih živali v tretje države spodbujajo prehod na prevoz mesa ali trupov, namesto prevoza plemenskih živali pa prevoz semena ali zarodkov;

79.  zahteva, naj Komisija v dvostranskih trgovinskih pogajanjih s tretjimi državami zahteva spoštovanje predpisov o dobrobiti živali EU ter naj se v okviru Mednarodne trgovinske organizacije zavzema za mednarodno razširitev določb Unije s tega področja;

80.  obžaluje, da standardi, ki jih dosegajo določene tretje države, niso tako visoki kot v Uniji; poziva Komisijo, naj zaostri sedanje zahteve do trgovinskih partnerjev Unije, zlasti glede trgovine z živalmi in prevoza živali, da bodo vsaj tako stroge kot standardi EU; poziva države članice, ki izvažajo v tretje države, naj sodelujejo z lokalnimi oblastmi za izboljšanje standardov dobrobiti živali;

81.  poziva k doslednemu in polnemu spoštovanju sodbe Sodišča EU iz leta 2015 v zadevi C-424/13, v kateri je razsodilo, da mora prevoznik za to, da pristojni organ odobri prevoz živali, ki vključuje dolgo vožnjo in se začne na ozemlju EU in nadaljuje zunaj njega, predložiti stvaren in točen dnevnik vožnje, v katerem je upoštevana napovedana temperatura; poziva pristojne organe, naj ne odobrijo dnevnikov vožnje, kadar je treba v skladu s sodbo Sodišča živali raztovoriti za 24 ur počitka v državi, ki ni članica EU, razen če je organizator za ta počitek določil kraj z objekti, enakovrednimi tistim na kontrolnih točkah; v zvezi s tem opozarja tudi, da je edini obstoječi seznam bivalnih prostorov za živali na poteh v tretjih državah iz leta 2009, na njem pa pogosto ni naveden točen naslov, kar precej otežuje izvajanje potrebnih inšpekcijskih pregledov v skladu s pravom EU; poziva uradne veterinarje na izhodnih točkah, naj v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 pred izstopom vozil iz EU preverjajo, ali so upoštevane določbe uredbe;

82.  s tem v zvezi opozarja tudi na predlog Komisije za direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (žvižgači) (COM(2018)0218), zlasti v zvezi z veterinarskimi pregledi;

83.  obžaluje pogosto dolgotrajne zamude na mejah in opozarja na bolečino in stisko živali, ki jih te zamude povzročajo; poziva države članice, ki mejijo na tretje države, naj zagotovijo prostore za počitek, kjer bo mogoče živali v primeru zamud raztovoriti in kjer se jim bodo zagotovili krma, voda, počitek in veterinarska oskrba, tako da bo mogoče dnevnike voženj ustrezno izpolniti, in naj na carinah odprejo namenske hitre pasove za prevoze živali z zadostnim številom osebja, da bi skrajšali čakalne dobe, pri čemer pa se kakovost sanitarnih in carinskih pregledov na mejah ne sme znižati; nadalje poziva države članice k boljšemu sodelovanju pri načrtovanju prevoza živali, da bi preprečili hkratni prihod prevelikega števila vozil na mejne kontrole;

84.  poziva Komisijo, naj izboljša sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi organi vseh držav članic in tretjih držav, vključno z nadaljnjo medsebojno pomočjo in pospešeno izmenjavo informacij, da bi z zagotavljanjem, da izvozniki v celoti izpolnijo upravne zahteve, zmanjšali težave v zvezi z dobrobitjo in boleznimi živali, ki so povezane s slabim upravljanjem; poziva Komisijo, naj se na mednarodni ravni zavzema za dobrobit živali in izvaja pobude za ozaveščanje v državah, ki niso članice EU;

85.  poziva Komisijo, naj izvaja pritisk na tranzitne države, ki uvajajo birokratske in varnostne ovire, zaradi katerih se po nepotrebnem zavleče prevoz živih živali;

86.  poziva države članice in Komisijo, naj zlasti namenijo pozornost kršitvam obveznosti v zvezi z dobrobitjo živali med potovanjem po plovnih poteh in morju v tretje države in ocenijo morebitne kršitve zakonodaje, kot je prepovedan izpust mrtvih živali s plovil v Sredozemsko morje (pri čemer se pogosto odrežejo ušesne znamke), do katerega prihaja, ker odstranitev v namembnih pristaniščih pogosto ni mogoča;

87.  opozarja na Sklep Sveta 2004/544/ES o podpisu Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu(13), na podlagi katerega lahko prevoz poteka: med dvema državama članicama prek ozemlja države nečlanice, med državo članico in državo nečlanico ali neposredno med državama članicama;

88.  poudarja, da bi bilo treba, če standardi za prevoz in dobrobit živali v tretjih državah niso usklajeni s standardi EU ali če njihovo izvrševanje ne zagotavlja popolne skladnosti z uredbo, za prevoz živih živali v tretje države sklepati dvostranske sporazume, da bi premostili razlike v standardih, v nasprotnem primeru pa bi morali tovrstne prevoze prepovedati;

89.  opozarja države članice, da lahko po veljavni sodni praksi(14) uvedejo strožje nacionalne predpise za varstvo živali pri prevozu, če so ti v skladu z glavnim ciljem Uredbe (ES) št. 1/2005;

90.  poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobrih praks in enakih regulativnih ukrepov s tretjimi državami na področju prevoza živih živali;

91.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropskemu računskemu sodišču, Evropski agenciji za varnost hrane ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

UL C 434, 23.12.2015, str. 59.

(4)

EFSA Journal, 2011:9(1):1966.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0096.

(6)

Sodba Sodišča Evropske unije (peti senat) z dne 23. aprila 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

UL L 102, 11.4.2006, str. 1.

(10)

Končno poročilo o reviziji, opravljeni na Nizozemskem od 20. februarja 2017 do 24. februarja 2017, da bi se ocenila dobrobit živali med prevozom v države, ki niso članice EU, Evropska komisija, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, 2017.

(11)

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“).

(12)

UL L 347, 20.12.2013, str. 347.

(13)

UL L 241, 13.7.2004, str. 21.

(14)

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. oktobra 2004 v zadevi C-113/02, Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski, in sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. maja 2008 v zadevi C-491/06, Danske Svineproducenter.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

To poročilo vsebuje informacije o tekočem izvajanju Uredbe (ES) št. 1/2005, ki ureja zaščito in dobrobit živali med prevozom. Navaja več priporočil, namenjenih izboljšanju njenega izvajanja, ki je še vedno nezadostno in se med državami članicami zelo razlikuje.

Ključne ugotovitve(1)

1.  Nezadostno izvajanje

1.1.  Podatki za analizo izvajanja so nepopolni, nedosledni in nezanesljivi

Pristopi k zbiranju podatkov se med državami članicami tako zelo razlikujejo, da je težko pripraviti usklajeno analizo izvajanja uredbe. Poleg tega je Komisija ugotovila, kot poudarja posebno poročilo Računskega sodišča o dobrobiti živali iz leta 2018, da podatki, ki jih sporočajo države članice, niso popolni, dosledni, zanesljivi ali dovolj podrobni, da bi lahko sklepali o skladnosti na ravni EU(2).

V celovitem računalniškem veterinarskem sistemu Traces (spletna platforma EU, ki se uporablja za spremljanje prevozov na dolge razdalje znotraj EU in čezmejnih prevozov živali) so shranjene informacije in orodja za poročanje, ki bi jih lahko organi uporabili za ciljno usmerjanje inšpekcijskih pregledov prevozov živali. Kot je navedeno v posebnem poročilu Računskega sodišča, je bilo ugotovljeno, da so organi držav članic, pristojni za inšpekcijske preglede prevozov, informacije iz sistema TRACES le redko uporabili za ciljno usmerjene inšpekcijske preglede.

Poleg tega je beleženje skladnosti s smernicami o primernosti živali za prevoz v državah članicah šele nedavno začelo prinašati podatke, ki jih je mogoče analizirati (objavljeni so samo podatki za leti 2014 in 2015, od nedavnega pa še za leto 2016), tako da ni javnih podatkov in dobrih kazalnikov za razvoj dobrobiti živali med prevozom živih živali. Analiza poročil držav članic o inšpekcijskih pregledih je razkrila presenetljivo velike razlike pri številu opravljenih inšpekcijskih pregledov med državami članicam, ki segajo od nič (!) do več milijonov (!) na leto, pogostost kršitev pa od nič do 16,6 %. To kaže, da države članice uporabljajo različne pristope k inšpekcijskim pregledom, npr. od naključnega pregleda do strategij, ki temeljijo na tveganju.

Očitno so potrebni skupni minimalni standardi, da bi omogočili bolj usklajeno zbiranje podatkov in ocenjevanje parametrov, ki se spremljajo.

1.2.  Število dolgih in zelo dolgih potovanj narašča

Vsako leto se v državah članicah in v tretjih državah prevaža na dolge razdalje na milijone živali za rejo ali zakol. Prevoz je za živali zelo obremenjujoč, saj so več ur izpostavljene številnim obremenjujočim dejavnikom, ki lahko vključujejo omejen prostor, ki jim je na voljo, spremembe temperature, omejitve hrane in vode ter gibanje vozila. Tveganja med prevozom vključujejo tudi vrsto vprašanj, kot so kakovost vožnje, ustreznost opreme in nepričakovane spremembe v cestnih ali vremenskih razmerah, zato lahko živali, ki so bile pred prevozom potrjene kot primerne za prevoz, zbolijo ali se poškodujejo. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da so pregledi živali pred prevozom in po njem veliko bolj pogosti kot med prevozom. Večina pregledov je opravljenih v klavnicah in se nanašajo predvsem na prevoze na kratke razdalje.

Poročevalec je zaskrbljen zaradi številnih poročil o neprimernih vozilih, ki se uporabljajo za prevoz živih živali po kopnem in morju. Kar zadeva trgovino s tretjimi državami, trpljenje živali zlasti povzročajo zelo dolge vožnje, vključno z dolgimi postanki na mejah za preverjanje dokumentov, vozil in živali. Slabi pogoji med prevozom po morju so še dodaten razlog za skrb. Države članice bi morale biti strožje pri postopkih certificiranja in odobritve plovil ter izboljšati nadzor nad stanjem živali pred natovarjanjem. Meni tudi, da bi morala Komisijo predložiti seznam pristanišč, ki so opremljena z ustreznimi objekti za inšpekcijske preglede živali.

Poleg tega so potrebni načrti izrednih ukrepov za vsa potovanja, da bi se lahko prevoznik učinkovito odzval na izredne razmere in zmanjšal vpliv zamude ali nesreče na živali.

2.  Potrebno je strožje in bolj usklajeno izvrševanje

2.1.  Učinkovite in odvračilne kazni

Odločnejše in bolj usklajeno izvrševanje z učinkovitimi in odvračilnimi kaznimi je bistvenega pomena, da bi izboljšali dobrobit živali med prevozom. Glede sistema kazni se žal zdi, da Komisija ni upoštevala resolucije Parlamenta z dne 12. decembra 2012. Prav tako ni upoštevala poziva iz te resolucije, naj preveri uredbo, če obstajajo nezdružljivosti s pravnimi zahtevami posameznih držav članic,

Da bi izboljšali izvajanje uredbe, bi bilo treba ponavljajoče se kršitve sodno preganjati, kazni pa bi morale vključevati zaplembo vozila in obvezno dodatno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za dobrobit in prevoz živali.

Omeniti velja, da so z uredbo državam članicam dodeljena obsežna izvršilna pooblastila, vključno s pooblastilom, da od prevoznikov zahtevajo vzpostavitev sistemov za preprečevanje ponovitve kršitev ter da začasno prekličejo ali odvzamejo dovoljenje prevoznika.

2.2.  Uporaba najnovejše tehnologije za preverjanje dnevnikov vožnje

Pristojni organi bi morali sodelovati za boljše izvrševanje z uporabo tehnologije. Tehnologija bi jim namreč lahko pomagala ustvariti povezave za sporočanje povratnih informacij v realnem času med državo članico odhoda in državo članico prihoda. V primeru, ko so živali začele pot v dobrem stanju, prispele pa v slabem, mora biti izvozno podjetje nemudoma kaznovano.

3.  Posodobitev uredbe v skladu z najnovejšim znanstvenim znanjem in tehnologijo

Zakonodaja o dobrobiti živali bi morala temeljiti na znanosti in najnovejši tehnologiji. Žal Komisija kljub jasnim priporočilom Evropske agencije za varnost hrane in zahtevi Parlamenta iz resolucije iz leta 2012 ni posodobila pravil o prevozu živali na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov. Komisija bi morala čim prej posodobiti ta pravila, zlasti o zadostnem prezračevanju in hlajenju vseh vozil, ustreznih sistemih napajanja, zlasti za neodstavljene živali, ter specifični minimalni stojni višini.

3.1.  Opredelitev, kaj je primernost živali za prevoz

Uporaba primernosti živali za prevoz kot merila za izbor je pomemben dejavnik pri zagotavljanju dobrobiti živali med prevozom, saj so tveganja za dobrobit živali med prevozom večja za živali, ki so poškodovane ali bolne. Bistveno je, da se vse živali pred natovarjanjem pregledajo, da se ugotovi njihova primernost za prevoz, živali, ki niso primerne, pa ostanejo v oskrbi v kraju izvora. Komisija je v revizijah med letoma 2007 in 2017 v več državah članicah skoraj vedno ugotovila neskladnost s pravili o primernosti živali za prevoz. Največ kršitev je povezanih z vprašanjem primernosti živali za prevoz (sledijo kršitve, povezane z dokumentacijo). Poleg tega je, kot je bilo že omenjeno, beleženje skladnosti s smernicami o primernosti živali za prevoz v državah članicah šele nedavno začelo dajati podatke, ki jih je mogoče analizirati, zato primanjkuje javnih podatkov in dobrih kazalnikov.

Komisija bi morala razviti celovito funkcionalno opredelitev, kaj je primernost za prevoz, ter zagotoviti učinkovito usposabljanje za kmete, voznike in veterinarje, da bi zmanjšali visoke ravni kršitev zahtev o primernosti živali za prevoz v državah članicah.

4.  Ekonomska pomoč

Skupna kmetijska politika povezuje plačila na kmetijo z minimalnimi ravnmi dobrobiti, politika razvoja podeželja pa spodbuja kmete k uporabi višjih standardov. Natančneje, člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2021 določa ukrepe za razvoj podeželja „plačila za dobrobit živali“, ki zagotavljajo podporo visokim standardom dobrobiti živali, ki so višji od obveznih standardov, ki se uporabljajo. Vseeno pa Računsko sodišče v posebnem poročilu za leto 2018 poudarja, da se ta ukrep v različnih državah članicah ni uporabljal dovolj obsežno. Dejansko ga deset držav članic sploh ni uporabilo.

Pri prihodnji reformi skupne kmetijske politike naj se ohrani in okrepi povezava med povečanimi plačili SKP in izboljšanimi pogoji za dobrobit živali, ki bodo v celoti spoštovali standarde iz Uredbe (ES) št. 1/2005 ali jih presegali.

5.  Skrajšanje časa potovanja živali

Opozarja na uvodno izjavo 5 uredbe (ES) št. 1/2005, ki določa, da je treba za dobrobit živali čim bolj omejiti dolge vožnje.

5.1.  Alternativne strategije prevozu živih živali

Na splošno bi bilo treba čas prevoza živali čim bolj skrajšati, kar zlasti velja za dolge in zelo dolge vožnje. Najbolje bi lahko to dosegli z uporabo alternativnih strategij, kot so gospodarsko donosne lokalne klavnice, nadomestitev prevoza plemenskih živali z uporabo semena ali zarodkov, prevoz živalskih trupov in mesnih izdelkov, pa tudi z zakonodajnimi pobudami v državah članicah, da se omogoči zakol na kmetiji.

Ne smemo pozabiti, da je prevoz mesa in drugih živalskih proizvodov tehnično preprostejši in etično bolj smiseln od prevoza živih živali zgolj zaradi zakola. Ob upoštevanju navedenega bi morala Komisija po potrebi podpreti izgradnjo gospodarsko donosnih klavnic v državah članicah, da bi živali zaklali čim bližje kraju reje. Glede na posledice, ki jih ima prevoz živih živali na okolje, dobrobit živali in varnost hrane, bi bilo treba razviti strategijo za prehod s prevoza živih živali na izključno trgovino z mesom in trupi.

5.2.  Usklajevanje standardov tretjih držav na področju prevoza živali s standardi EU

Ker standardi, ki jih uporabljajo tretje države, niso tako visoki kot standardi EU, bi morala Komisija okrepiti obstoječe zahteve do trgovinskih partnerjev Unije, zlasti glede trgovine z živalmi. Potrebno je tudi izboljšati sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi organi vseh držav članic in tretjih držav, da bi zmanjšali težave v zvezi z dobrobitjo živali, ki so povezane s slabo upravo.

Poročila o izjemno dolgih in mukotrpnih čakalnih dobah za živali na mejah so grozljiva. Da bi izboljšali te razmere, predlaga, da države članice, ki imajo meje s tretjimi državami, na carinah odprejo namenske hitre pasove za prevoze živali, da bi skrajšali čakalne dobe. Poleg tega bi morale države članice in Komisija nameniti posebno pozornost kršitvam obveznosti v zvezi z dobrobitjo živali med potovanjem po morju v tretje države.

Sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-424/13 je treba dosledno in v celoti upoštevati. Sodišče je razsodilo, da mora prevoznik za to, da pristojni organ odobri prevoz živali, ki vključuje dolgo vožnjo in se začne na ozemlju EU in nadaljuje zunaj njega, predložiti stvaren in točen dnevnik vožnje, da se lahko preveri spoštovanje Uredbe (ES) št. 1/2005.

Poročevalec meni, da bi bilo treba prepovedati potovanja živih živali v tretje države, če standardi za prevoz živali v tretjih državah niso usklajeni s standardi EU.

Sklepi in priporočila

Poročevalec meni, da bi bilo treba določiti naslednja ključna priporočila za politiko:

•  čas prevoza živali je treba čim bolj skrajšati, zlasti za dolge in zelo dolge vožnje; to bi lahko najbolje dosegli z uporabo alternativnih strategij, kot so gospodarsko donosne lokalne klavnice, nadomestitev prevoza plemenskih živali z uporabo semena ali zarodkov, prevoz živalskih trupov in mesa;

•  Komisija naj posodobi pravila na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj in tehnologij;

•  Komisija naj razvije celovito funkcionalno opredelitev, kaj je primernost za prevoz, ter zagotovi učinkovito usposabljanje za kmete, voznike in veterinarje, da bi zmanjšali visoke ravni kršitev zahtev o primernosti živali za prevoz;

•  pri prihodnji reformi skupne kmetijske politike naj se ohrani in okrepi povezava med povečanimi plačili SKP in izboljšanimi pogoji za dobrobit živali, ki bodo v celoti spoštovali standarde iz Uredbe (ES) št. 1/2005 ali jih presegali;

•  priporoča, da bi bilo treba prepovedati potovanja živih živali v tretje države, če standardi za prevoz živali v tretjih državah niso usklajeni s standardi EU.

(1)

Ugotovitve temeljijo zlasti na dveh študijah, ki ju je naročila služba Evropskega parlamenta za raziskave. To sta študija o izvajanju Uredbe (ES) št. 1/2005 v obdobju 2009–2015 s poudarkom na beleženju podatkov in študija o skladnosti s tehničnimi pravili o primernosti živali za prevoz iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom.

(2)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive Sveta 98/58/ES o zaščiti rejnih živali (COM (2016)0558 z dne 8. septembra 2016) in zapisniki sestankov nacionalnih kontaktnih točk za dobrobit živali med prevozom.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (13.12.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU

(2018/2110(INI))

Pripravljavka mnenja (*): Karin Kadenbach

(*)  Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da se vsako leto znotraj EU in iz EU v tretje države prepelje na milijone živih živali za zakol ali razmnoževanje; meni, da Uredba (ES) št. 1/2005(1) pozitivno vpliva na dobrobit živali med prevozom, če se pravilno izvaja in izvršuje; pozdravlja smernice Komisije na to temo, vendar obžaluje, da so bile sprejete, tako kot nekateri ukrepi, ki jih je načrtovala Komisija, z zamudo tudi petih let(2); ugotavlja, da hude težave s prevozom še niso odpravljene in da se zdi izvrševanje uredbe glavna skrb tistih, ki so vključeni v njeno izvajanje;

2.  obžaluje, da je treba še vedno rešiti številna vprašanja, povezana z Uredbo (ES) št. 1/2005, vključno s prenapolnjenostjo, nezadostno višino prostora, opustitvijo zahtevanih postankov za počitek, krmljenje in napajanje, neustreznimi napravami za prezračevanje in napajanje, prevozom v veliki vročini, prevozom živali, neprimernih za prevoz, prevozom neodstavljenih telet, potrebo po ugotavljanju statusa brejosti živih živali, obsegom preverjanja dnevnikov potovanja, razmerjem med kršitvami, izvrševanjem in kaznimi, „mešanim“ učinkom usposabljanja, izobraževanja in izdajanja dovoljenj in premalo stelje, ki so jih ugotovili tudi Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu št. 31/2018(3) in nevladne organizacije v pritožbah, naslovljenih na Komisijo; poziva k izboljšanju na zgoraj omenjenih področjih;

3.  poziva države članice in prevoznike, naj bistveno izboljšajo izvrševanje Uredbe (ES) št. 1/2005 in skladnost z njo, Komisijo pa, naj začne postopek ugotavljanja kršitev proti državam članicam, za katere je bilo ugotovljeno, da je ne izpolnjujejo, da bi zaščitili dobrobit živali in zagotovili pošteno konkurenco;

4.  se strinja s Komisijo, da gre za dobro prakso, če pristojni organi ob natovarjanja pregledajo vse pošiljke, namenjene v države nečlanice EU(4); meni, da bi bilo treba pri natovarjanju pregledati tudi del pošiljk znotraj EU; ugotavlja, da lahko pristojni organi pri natovarjanju preverijo, ali se upoštevajo zahteve iz uredbe glede talne površine in višine prostora, da sistemi za prezračevanje in napajanje delujejo pravilno, da tudi naprave za napajanje delujejo pravilno in da so primerne za živalske vrste, ki se prevažajo, da ni natovorjenih živali, ki so neprimerne za prevoz, in da se prevaža tudi zadostna količina krme in stelje;

5.  je zaskrbljen, ker se natovarjanje živali na plovila za prevoz živine pogosto izvaja grobo; poziva pristojne organe, naj pred natovarjanjem ustrezno temeljito pregledajo živali, da bi zagotovili, da so sposobne nadaljevati potovanje, in preverijo, da se natovarjanje izvaja v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1/2005 brez grobega ravnanja ter s pravilno uporabo palic in električnih priganjalcev; poziva pristojne organe, naj ne odobrijo dnevnikov potovanja za pristanišča, ki nimajo objektov, ki omogočajo ustrezen pregled živali pred natovarjanjem;

6.  poudarja, da trpljenje živali med prevozom v družbi povzroča veliko skrb in ogorčenje; je seznanjen s tem, da je Komisija 21. septembra 2017 prejela več kot milijon podpisov v podporo kampanji # StopTheTrucks, v kateri so državljani pozivali k odpravi prevoza živali na dolge razdalje;

7.  meni, da so pomanjkljivosti pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1/2005 jasen pokazatelj, da si je treba bolj prizadevati za preprečevanje hudih primerov, ki močno vplivajo na dobrobit živali, in pregon tistih, ki kršijo zakon;

8.  poziva Komisijo, naj v skladu z uvodno izjavo 11 Uredbo (ES) št. 1/2005 revidira, da bi jo uskladila s trenutnimi znanstvenimi spoznanji;

9.  opozarja na številna parlamentarna vprašanja, pisma in prijave poslancev Evropskega parlamenta Komisiji, v katerih opozarjajo na sistematične kršitve te uredbe in obsojajo nesprejemljive razmere stresa, bolečine, stiske in trpljenja, ki jih preživljajo žive živali med prevozom v Uniji in v tretje države;

10.  obžaluje kršitve uredbe zaradi nepravilne uporabe pravil o neodstavljenih živalih, kot so teleta, jagnjeta, kozlički, pujski in žrebeta, ki se še hranijo z mlekom, ter poziva k uvedbi natančnejših ukrepov za zagotovitev popolne zaščite dobrobiti teh živali pri prevozu;

11.  poudarja, da mora biti čas prevoza živali omejen na osem ur, vključno s časom natovarjanja, in da je treba upoštevati veterinarske nasvete za posamezne vrste, ne glede na to, ali prevoz poteka po kopnem, morju ali zraku; meni, da se neodstavljene živali ne bi smele prevažati več kot štiri ure;

12.  obžaluje dejstvo, da kljub jasnim priporočilom Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) deli uredbe niso v skladu s trenutnimi znanstvenimi spoznanji na področju dobrobiti živali, kot je določeno v uredbi; zato poziva k sprejetju posodobljenih in izboljšanih pravil o:

–  prezračevanju in hlajenju v vseh vozilih ali plovilih;

–  ustreznih sistemih za napajanje, zlasti za neodstavljene živali;

–  prevozu živali, neprimernih za prevoz;

–  večji najmanjši višini prostora;

–  manjši gostoti živali;

13.  poudarja, da je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 živalim med prevozom na dolge razdalje v primernih časovnih razmikih zagotoviti vodo, krmo in počitek, ki ustrezajo njihovi vrsti in starosti; poziva Komisijo, naj učinkoviteje spremlja, da vse države članice v celoti in harmonizirano izpolnjujejo te pravne zahteve;

14.  obžaluje pogosto dolgotrajne zamude na mejah, kjer lahko pomanjkanje zmogljivosti za počitek, napajanje in veterinarsko oskrbo poslabša zdravstvene težave in dobrobit živali ter povzroči njihovo trpljenje in pogin; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo organizatorji bolje načrtovali potovanja, in poudarja, da je treba izboljšati stike med nacionalnimi organi različnih držav članic, da bi na mejah preprečili koncentracije tovornjakov, ki prevažajo živali;

15.  ugotavlja, da je izvrševanje posebno težavno, če potovanje poteka skozi več držav članic in če so različne države članice pristojne za odobritev dnevnika potovanja, odobritev dovoljenja prevozniku in potrdila o usposobljenosti za voznika; poziva vse države članice, ki odkrijejo kršitve, naj o tem čim prej obvestijo druge vpletene države članice; ugotavlja, da člen 26 Uredbe (ES) št. 1/2005 državam članicam daje obsežna izvršilna pooblastila, med njimi možnost, da v primeru resnih kršitev začasno prekličejo ali odvzamejo dovoljenje prevoznika, zahtevo, da zadevni prevoznik vzpostavi sisteme za preprečevanje ponovitve kršitve, in da od prevoznikov zahtevajo dodatna preverjanja, kot je recimo navzočnost veterinarja pri natovarjanju živali; je zaskrbljen, ker se v številnih državah članicah ta pooblastila ne uporabljajo pravilno in se ne nadzoruje njihova uporaba; poziva države članice, ki so obveščene o kršitvah, naj pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi preprečile, da se ponovijo;

16.  obžaluje, da se je skupno število pregledov, ki jih v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 izvajajo pristojni nacionalni organi, zmanjšalo, kljub temu, da se je v EU povečalo število pošiljk z živimi živalmi(5); poziva države članice, naj znatno povečajo najmanjše število nadzorov prevozov živih živali, da bi zagotovili dobrobit živali;

17.  je zaskrbljen zaradi pogojev prevoza v tretjih državah; poziva države članice in prevoznike, naj dosledno upoštevajo sodbo Sodišča Evropske unije, iz katere izhaja, da bi morala Uredba (ES) št.  1/2005 veljati tudi za izvoz v države, ki niso članice EU(6), dokler ne prispejo do končnega namembnega kraja; poziva države članice naj izvajajo dodatna preverjanja na izhodnih točkah EU, da bi preverile primernost vseh živali za nadaljnje potovanje zunaj meja EU;

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice povečale in poostrile uradne preglede prevozov živih živali ter podrobno in pregledno sporočale ugotovitve; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj omogoči javni dostop do sistema TRACES;

19.  poudarja pomen usposabljanja, izobraževanja in izdajanja usposabljanja voznikov za izboljšanje dobrobiti živali med prevozom; poziva države članice, naj s pomočjo Komisije zagotovijo ustrezno in usklajeno usposabljanje za udeležene prevoznike;

20.  poziva, naj pristojni organi držav članic zagotovijo, da bodo uradni veterinarji prisotni na točkah izstopa iz Unije, da preverijo, ali je prostor na vozilih za prevoz živali dovolj velik, da ne pride do prenatrpanosti, da so na voljo stelja, krma in voda v primernih količinah za vrsto in število živali, ki se prevaža, ter da prezračevalni sistemi in sistemi za napajanje primerno delujejo;

21.  poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko spodbudili kmete, klavnice in mesnopredelovalno industrijo, da bodo poslali svoje živali na zakol v najbližjo klavnico, da se preprečijo dolgotrajni prevozi živali in zmanjšajo izpusti; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem spodbuja inovativne rešitve, kot so mobilne klavnice, obenem pa zagotovi visoke standarde dobrobiti živali;

22.  meni, da bi lahko prevoz mesa namesto prevoza živih živali bistveno izboljšal dobrobit živali in zmanjšal obseg s tem povezanega prevoza, kar bi ugodno vplivalo tudi na okolje; poziva države članice in prevoznike, naj razvijejo strategije za nadomeščanje prevoza živih živali s prevozom mesnih izdelkov in trupov;

23.  poziva Komisijo, naj opredeli zahteve za lokacije počivališč in objekte na njih;

24.  meni, da veliko vozil in plovil, ki prevažajo živino, žal ne bi smelo imeti dovoljenja za to dejavnost, saj niso primerna za prevoz živali; priznava, da se zahteve iz členov 20 in 21 Uredbe (ES) št. 1/2005 v zvezi s plovili za prevoz živine pogosto ne upoštevajo; poziva države članice, naj ne odobrijo ali podaljšajo dovoljenja za prevoz živih živali vozilom in/ali plovilom, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Uredbe (ES) št 1/2005, in naj skrbno izvajajo preglede plovil za prevoz živih živali pred natovarjanjem;

25.  ugotavlja, da imajo lahko kmetje, prevozniki in pristojni organi v vseh državah članicah različne razlage Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede sposobnosti živali za prevoz; poziva Komisijo, naj revidira uredbo, da se, kjer je to potrebno, pojasnijo zahteve za prevoz;

26.  poudarja, da je treba obvezno zagotoviti prisotnost veterinarjev na krovu ladij, ki se uporabljajo za prevoz živih živali po morju, poročati in voditi evidenco o številu živali, ki so poginile med potovanjem po morju, ter pripraviti načrte za nujne primere za obvladovanje razmer na morju, ki lahko negativno vplivajo na dobrobit živali, ki se prevažajo;

27.  obžaluje, da po mnenju Komisije podatki, ki jih sporočajo države članice, niso vedno popolni, dosledni, zanesljivi ali dovolj podrobni, da bi lahko sklepali o skladnosti na ravni EU; poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo zanesljive kazalnike in javne podatke za merjenje dobrobiti živali med prevozom živih živali;

28.  poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami uskladi sankcije v primeru kršitev, saj so lahko v nekaterih državah članicah več kot 10-krat višje kot v drugih; opominja, da bi morale biti te sankcije učinkovite, sorazmerne in odvračilne; poziva Komisijo, naj pripravi časovni načrt za harmonizacijo sankcij med državami članicami;

29  priporoča povečanje naložb EU v razvoj manjših lokalnih kmetijskih gospodarstev in spodbujanje zdravega prehranjevanja, ki temelji na rastlinah, namesto sedanje visoke porabe proizvodov živalskega izvora;

30.  poziva Komisijo, naj na podlagi inšpekcijskih pregledov in poročil o izvajanju pripravi črni seznam gospodarskih subjektov, ki so večkrat in hudo kršili uredbo; poziva Komisijo, naj te sezname pogosto posodobi in objavi ter olajša izmenjavo primerov dobre prakse pri prevozu in upravljanju med državami članicami;

31.  ugotavlja, da se lahko teleta prevažajo od starosti 14 dni; meni, da je nemogoče med prevozom zadostiti potrebam zelo mladih živali, kot so naravna potreba telet, da sesajo pri materi, zato poziva Komisijo, naj konča to prakso;

32.  poziva Komisijo, naj se pri prihodnji reviziji zakonodaje o dobrobiti živali med prevozom opre na objektivne in znanstveno utemeljene kazalnike, da bi preprečili samovoljne odločitve, ki bi imele neupravičene ekonomske učinke na živinorejski sektor;

33.  poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL 73/78);

34.  poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS), določb Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča(7) in člena 19 Uredbe (ES) št. 1/2005;

35.  obžaluje, da organi držav članic, pristojni za pregled prevoza, le redko uporabljajo podatke sistema TRACES, da bi izvajali usmerjene preglede, s katerimi bi preverjali prevoze živali na dolge razdalje znotraj EU in čezmejne prevoze, deloma zaradi določenih omejitev uporabniškega dostopa(8); poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in poenostavijo uporabo interaktivnega iskalnega orodja;

36.  poziva k uporabi sistema za sledenje prek GPS ne glede na dolžino prevoza;

37.  ugotavlja, da organi držav članic pristojnost za izvajanje analize tveganja za preglede prevozov po navadi prenesejo na lokalne organe(9); poziva države članice, naj vzpostavijo sisteme za preverjanje obstoja, kakovosti in izvajanja lokalnih analiz tveganja;

38.  poziva Komisijo, naj o svojih ukrepih v zvezi z zaščito živali med prevozom letno poroča Parlamentu;

39.  poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve zakonodaje med prevozom živali iz EU v tretje države po morju, kot je na primer prepoved izpusta mrtvih živali s plovil v Sredozemsko morje (pri čemer se pogosto izrežejo ušesne znamke), saj v namembnih pristaniščih pogosto ni zmogljivosti za njihovo odstranitev.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL 3, 5.1.2005, str. 1).

(2)

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.

(3)

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.

(4)

Končno poročilo o reviziji, opravljeni na Nizozemskem od 20. februarja 2017 do 24. februarja 2017, da bi se ocenila dobrobit živali med prevozom v države, ki niso članice EU, Evropska komisija, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, 2017.

(5)

Študija „Uredba (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njo – Evropska ocena izvajanja“, služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2018, str. 31.

(6)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

UL L 131, 28.5.2009, str. 57.

(8)

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.

(9)

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.


MNENJE Odbora za promet in turizem (4.12.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o poročilu o izvajanju Uredbe 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU

(2018/2110(INI))

Pripravljavec mnenja (*): Keith Taylor

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  obžaluje, da se Uredba št. 1/2005 slabo izvaja, kar povzroča trajne hude težave na področju dobrobiti živali med prevozom; meni, da zahteve iz uredbe niso zadovoljivo izpolnjene; poziva Komisijo, naj Parlamentu redno poroča o izvajanju in izvrševanju sedanje uredbe z uporabo konkretnih podatkov;

2.  ponavlja, da je prevoz eden od najobčutljivejših trenutkov življenja živali in da je tudi najbolje načrtovani prevoz stresen za živali; zato meni, da je treba živalim, ki se prevažajo, zagotoviti največjo in najstrožjo pravno zaščito;

3.  poziva k prepovedi vseh prevozov, daljših od osem ur, ne glede na vrsto prevoza, in omejitvi potovanja do zakola na štiri ure; meni, da se neodstavljene živali ne bi smele prevažati več kot štiri ure;

4.  podpira učinkovitejši, bolj ekonomičen in bolj etičen prevozni sistem, ki bo dajal prednost prevozu mesa pred prevozom živali do zakola;

5.  podpira zakol živali in predelavo mesa čim bližje kraju reje živali, zato poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj regionalnih in/ali mobilnih klavnic;

6.  poudarja, da približno 70-80 % potovanj vključuje živali za zakol in da so lahko gospodarske izgube zaradi slabega ali predolgega prevoza zelo visoke ter znatno zmanjšajo dobrobit živali;

7.  priznava, da je veliko težav mogoče zaznati in odpraviti pred začetkom potovanja, zato poziva države članice, naj pregledajo vse pošiljke, namenjene v države, ki niso članice EU, in vsaj minimalno število vozil med natovarjanjem, sorazmerno s številom kršitev, o katerih poročajo nevladne organizacije ter Urad za prehrano in veterinarstvo; zahteva primerne objekte za natovarjanje živali v vozila/plovila ter za njihovo raztovarjanje, pa tudi ustrezno usposobljeno osebje;

8.  priznava sedanje izkrivljanje trga zaradi različnih dajatev za žive živali in meso, kar močno spodbuja trgovino z živimi živalmi; poziva Komisijo in njene trgovinske partnerje, naj pregledajo to izkrivljanje z namenom zmanjšanja trgovine z živimi živalmi in nadomestitve te trgovine s trgovino z mesom, kjer je to potrebno;

9.  obžaluje razmere na kontrolnih točkah na mejah s tretjimi državami, kjer zaradi velikega pomanjkanja objektov nastajajo dolge čakalne vrste in prihaja do pregrevanja, kar povzroča številne smrti živali in njihovo grozljivo trpljenje;

10.  se strinja s sodbo Sodišča Evropske unije C-424/13, po kateri morajo trgovci iz EU ravnati v skladu z uredbo do končnega namembnega kraja, tudi če pošiljka ni več v EU; meni, da prevoz živih živali ne bi smel biti dovoljen, dokler ni mogoče zagotoviti skladnosti; poziva Komisijo, naj se na mednarodni ravni zavzema za dobrobit živali in izvaja pobude za ozaveščanje v državah, ki niso članice EU;

11.  poudarja, da morajo države članice zagotoviti ustrezno organiziran prevoz živali, ob upoštevanju vremenskih razmer in vrste prevoza;

12.  poudarja, da mora organizator, kadar je treba živali raztovoriti v tretji državi zaradi 24-urnega počitka, določiti prostor za počitek z objekti, ki so enakovredni objektom kontrolne točke EU; poziva pristojne organe, naj redno pregledujejo te objekte in naj ne potrdijo dnevnikov potovanja, če ni potrjeno, da ima predlagani kraj počitka objekte, ki so enakovredni objektom kontrolne točke EU;

13.  poziva uradne veterinarje na izstopnih točkah EU, naj preverijo, ali so živali sposobne za nadaljevanje prevoza in ali vozila in/ali plovila izpolnjujejo zahteve uredbe;

14.  opozarja, da je treba izboljšati pogoje med pomorskim prevozom, kot je določeno v sedanji uredbi, in poziva:

  države članice in pristojne organe, naj bodo strožji pri postopkih certificiranja in odobritve plovil ter naj pred vsakim natovarjanjem preverijo, ali so živali v primernem stanju za pot;

  države članice, naj Komisiji predložijo natančne načrte svojih objektov za inšpekcijske preglede, preden katero koli pristanišče uporabijo kot izstopno točko za živali, ter poziva Komisijo, naj na podlagi informacij držav članic sestavi seznam pristanišč z ustreznimi objekti za inšpekcijske preglede živali;

  naj bo na vseh vožnjah v pomorskem prometu prisoten veterinar (ali vsaj veterinarski tehnik);

15.  poleg tega opozarja na slabe pogoje med cestnim prevozom in poziva:

–  države članice, naj bodo strožje pri postopkih certificiranja in odobritve vozil ter odobritvi potrdil o usposobljenosti za voznike;

–  pristojne organe, naj zagotovijo, da med spodnjim delom pregrade in podom vozila ali med zunanjim robom pregrade in steno vozila ni rež ter da je med celotnim potovanjem dovolj čiste stelje;

–  gospodarske subjekte, naj zagotovijo temeljito usposabljanje voznikov, kar je bistveno za pravilno ravnanje z živalmi v skladu s Prilogo IV;

16.  ugotavlja, da kljub jasnim priporočilom Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) deli uredbe niso v skladu s trenutnimi znanstvenimi spoznanji; ponovno poziva k posodobitvi pravil v zvezi z vrzelmi, ki obstajajo med zakonodajo in najnovejšimi znanstvenimi dokazi, kot jih je opredelila EFSA; poudarja zlasti naslednje premike:

  zadostno prezračevanju in hlajenje v vseh vozilih;

  ustrezne sisteme za napajanje, zlasti za neodstavljene živali;

  zadostno in ustrezno minimalno stojno višino;

  manjšo gostoto živali;

17.  poziva države članice, naj znatno izboljšajo skladnost z Uredbo št. 1/2005; vztraja, naj države članice, ki zaznajo kršitve pri izvajanju uredbe, uporabijo svoja močna izvršilna pooblastila iz člena 26 uredbe, da se te kršitve ne bi ponovile; poziva zlasti države članice, naj sprejmejo popravne ukrepe in uporabijo sankcije, da bi preprečile trpljenje živali in nelojalno konkurenco, vključno z začasnim ali trajnim preklicem potrdila prevoznika o odobritvi, in o tem obvestijo Komisijo;

18.  poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb ukrepa proti državam članicam, ki sistematično ne izvajajo in ne izvršujejo uredbe, ter opravijo popis sistemov sankcij, da bi zagotovile, da bodo kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne;

19.  poziva Komisijo, naj po posvetovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami na podlagi inšpekcijskih pregledov in poročil o izvajanju sestavi seznam gospodarskih subjektov, ki so večkrat in hudo kršili uredbo; poziva Komisijo, naj te sezname pogosto objavlja in posodablja ter hkrati spodbuja primere dobre prakse pri prevozu in upravljanju.

20.  poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje s Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE), EFSA in državami članicami, da bi podprla izvajanje in ustrezno izvrševanje Uredbe št. 1/2005 za spodbujanje okrepljenega dialoga o vprašanjih dobrobiti živali med prevozom s posebnim poudarkom na:

  boljši uporabi pravil EU o dobrobiti živali med prevozom prek izmenjave informacij in dobrih praks ter z neposrednim vključevanjem deležnikov;

  podpiranju usposabljanja za voznike in prevozna podjetja;

  boljšem razširjanju smernic in informativnih pregledov glede prevoza živali, prevedenih v vse jezike EU;

  razvoju in uporabi prostovoljnih zavez podjetij za nadaljnje izboljšanje dobrobiti živali med prevozom;

  povečanju izmenjave informacij in dobrih praks med nacionalnimi organi, da bi se zmanjšalo število kršitev prevoznih podjetij in voznikov.

21.  obžaluje nizko in nezadostno število pregledov in uradnih revizij ter meni, da bi bilo treba povečati število letnih inšpekcijskih pregledov, ki jih opravi Urad za prehrano in veterinarstvo; poziva k učinkovitejšemu in preglednejšemu sistemu spremljanja, vključno z dostopom javnosti do informacij, zbranih s celovitim računalniškim veterinarskim sistemom Traces; odločno poziva Komisijo, naj podpre študije o tehnični izvedljivosti in finančni vzdržnosti sistemov za določanje geografskega položaja živali, da bi lahko vseskozi spremljali njihovo lokacijo, trajanje njihovih potovanj v tovornih vozilih ter morebitna neupoštevanja tovornih voznih redov.

22.  poziva Evropsko komisijo, naj odobri in sprejme predlog za spremembo Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, da bi se vzpostavili močnejši mehanizmi za zagotavljanje, da države članice spoštujejo pravila za zaščito živih živali med prevozom.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za peticije (23.10.2018)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o poročilu o izvajanju Uredbe 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU

(2018/2110(INI))

Pripravljavka mnenja: Ángela Vallina

POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da Odbor za peticije prejme veliko peticij o dobrobiti živali med prevozom, v katerih je pogosto navedeno, da države članice in prevozniki sistematično, redno in grobo kršijo Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005(1);

2.  obžaluje, ker Komisija zelo nedosledno preganja grobe in sistematične kršitve določb Uredbe (ES) št. 1/2005, s katerimi je bila neposredno seznanjena v skoraj 200 posebnih in podrobnih poročilih, ki so jih od leta 2007 predložile nevladne organizacije;

3.  opozarja na številnost parlamentarnih vprašanj in pritožb, ki so jih na Komisijo naslovili poslanci Evropskega parlamenta in v katerih so navedli sistematične kršitve Uredbe (ES) št. 1/2005, zaradi katerih so živali med prevozom trpele in doživljale stisko; je zelo kritičen do statističnih podatkov o spoštovanju Uredbe (ES) št. 1/2005 pri prevozu živih živali v tretje države, ki jih je predložila Komisija in ki so bili pripravljeni brez sistematičnih pregledov vozil za prevoz živali;

4.  obsoja te razmere in meni, da je nesprejemljivo, da je 13 let po začetku veljavnosti uredbe še vedno toliko prijav o kršitvah določb Uredbe (ES) št. 1/2005 in prevozu živali v slabih pogojih v neprimernih in prenapolnjenih prevoznih sredstvih, zaradi česar po nepotrebnem trpijo, poleg tega to resno ogroža zdravje živali in ljudi;

5.  poudarja, da se najpogostejše kršitve Uredbe (ES) št. 1/2005 nanašajo na prenatrpanost in premalo prostora za živali v vozilih za njihov prevoz, zaradi česar morajo dolgo stati v nenaravnem položaju, neupoštevanje časovnih presledkov za napajanje in krmljenje živali ter časov voženj in počitka živali, neustreznost prezračevalnih naprav in opreme za napajanje, prevoz v ekstremnih temperaturah, prevoz neprimernih živali ter nezadostnost stelje in krme;

6.  z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da se živali med dolgotrajno vožnjo napajajo z vodo, ki je okužena in neprimerna za pitje, in da pogosto zaradi okvar ali napačne postavitve napajalnikov sploh ne dobijo vode ali dobijo količino vode, ki ne zadostuje vrsti in velikosti živali, ki se prevažajo;

7.  poudarja, da prijavljene kršitve Uredbe (ES) št. 1/2005, ki se nanašajo na neustreznost sistemov prezračevanja v vozilih za prevoz živali za dolgotrajno vožnjo, potrjujejo, da so temperature v vozilih ekstremne in precej presegajo zgornje meje, določene s predpisi, kar živalim povzroča neizmerno trpljenje; poudarja, da je bilo v nekaterih primerih ugotovljeno tudi nepooblaščeno ročno prilagajanje senzorjev za nadzor temperature znotraj vozil za prevoz živali;

8.  poudarja, da je Komisija, čeprav se zaveda, da države članice ne prijavljajo primerov, ko je temperatura v vozilu za prevoz živali višja od 35 °C, uradno potrdila, da ne opravlja sistematičnih preverjanj temperature v vozilih, zato ni mogoče pridobiti natančne slike o tem, v kakšnih pogojih se prevažajo živali;

9.  poziva vse države članice, naj poskrbijo, da bo prevoz živali od začetka do cilja načrtovan in izveden v skladu z zahtevami EU o dobrobiti živali, ob upoštevanju različnih prevoznih sredstev in geografskih razmer v EU in tretjih državah;

10.  poziva vse države članice, naj prepovejo vsakršen prevoz živali na dolge razdalje v ekstremnih vremenskih razmerah, zlasti če so v kraju odhoda ali namembnem kraju ali na poti napovedane temperature, ki presegajo 30 ℃; poudarja, da je treba za dobrobit živalih poleg trajanja vožnje upoštevati tudi druge vidike, kot sta ustrezno nakladanje in razkladanje, ustrezna prehrana, zasnova in oprema vozil ter število živali, naloženih v enoto zabojnika;

11.  poudarja, da morajo pristojni organi ob natovarjanju, vključno z uradnimi veterinarji na izhodnih točkah EU, preveriti, da so zahteve iz Uredbe (ES) št. 1/2005 v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, prostorom in višino vozila izpolnjene, da sistem prezračevanja in sistem oskrbe z vodo pravilno delujeta in sta ustrezna glede na velikost in vrsto živali, ki se prevažajo, in da je v vozilu dovolj krme in stelje; meni, da bi morali pristojni organi v primerih, v katerih je treba živali na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2005 v tretji državi raztovoriti za 24-urni počitek, dnevnike vožnje odobriti le, ko preverijo in prejmejo potrditev, da je organizator opravil rezervacijo blizu kontrolne točke ali našel kraj počitka, ki ima zmogljivosti, enakovredne zmogljivostim na kontrolni točki, ter kjer je vsekakor mogoče v celoti poskrbeti za dobrobit živali;

12.  globoko obžaluje, da natovarjanje žvali na ladje pogosto vključuje precej krutosti, med drugim uporabo električnih palic in drugih sredstev za priganjanje živali ter objektov za natovarjanje, ki ne zagotavljajo dobrobiti živali v celoti;

13.  je zaskrbljen, ker se Uredba (ES) št. 1/2005, kar zadeva prevoz neodstavljenih živali, ne spoštuje; meni, da je treba sprejeti podrobnejše in učinkovitejše ukrepe za zagotovitev, da bodo izpolnjene vse posebne zahteve, povezane s tovrstnim prevozom;

14.  je zaskrbljen zaradi številnih prijav o uporabi neprimernih vozil za prevoz živih živali po kopnem in po morju ter poziva, naj se ta praksa bolj spremlja; poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili Evropske agencija za varnost hrane (EFSA) razišče, kako bi lahko novo in obstoječo tehnologijo uporabili v vozilih za prevoz živine za namene regulacije, spremljanja in beleženja temperature in vlažnosti, ki sta bistvena elementa za nadzor in zaščito dobrobiti posameznih kategorij živali med prevozom;

15.  obžaluje dejstvo, da kljub jasnim priporočilom agencije EFSA deli uredbe niso v skladu s trenutnimi znanstvenimi dognanji, in poziva k posodobljenim pravilom o: zadostnem prezračevanju in hlajenju v vseh vozilih; ustreznih sistemih za napajanje, primernih za različne vrste in starosti, zlasti za neodstavljene živali; specifični minimalni stojni višini;

16.  poziva, naj se manj živali prevaža na dolge razdalje ter naj bo prevoz živali čim krajši in čim manj pogost; meni, da bi lahko številne resne težave, povezane z dolgotrajnim prevozom živih živali, zlasti iz EU v tretje države, rešili s prehodom na prevoz mesa ali trupov namesto živih živali;

17.  poziva k prepovedi voženj, ki trajajo dlje kot osem ur;

18.  poziva k mobilizaciji virov za lokalno predelavo, kadar je mogoče, in vzpostavitvi krajših dobavnih verig;

19.  močno obžaluje neenotno in nepopolno izvrševanje predpisov v številnih državah članicah, ki dolgotrajnih kršitev prava EU ne nadzorujejo in sankcionirajo učinkovito in enotno, s čimer nekaterim prevoznikom dovoljujejo nezakonito delovanje; je močno zaskrbljen, ker številne države članice ne izvajajo pravilno in učinkovito pooblastil, ki so jim podeljena na podlagi člena 26 Uredbe (ES) št. 1/2005, kot so zahtevanje od zainteresiranega prevoznika, naj vzpostavi sisteme, da se ugotovljene nepravilnosti ne bodo ponavljale, izvajanje dodatnih pregledov in zlasti zahtevanje navzočnosti veterinarja ob natovarjanju živali, začasen odvzem ali preklic prevoznikovega dovoljenja ali potrdila o homologaciji uporabljenega prevoznega sredstva; poziva Komisijo, naj zaradi neharmoniziranega nadzora in sankcij po državah članicah razmisli o spremembi veljavnih določb v Uredbi (ES) št. 1/2005, zlasti uvodne izjave 11 in člena 30(1), da bi poskrbela za enotno uvedbo in izvrševanje učinkovitih in odvračilnih mehanizmov sankcioniranja v EU;

20.  poziva države članice, naj povečajo nadzor vzdolž celotne proizvodne verige in naj zlasti učinkovito in sistematično izvajajo inšpekcijske preglede pošiljk pred natovarjanjem, da bodo ustavile prakso, ki je v nasprotju z Uredbo (ES) št. 1/2005 in zaradi katere se živali prevažajo v slabših pogojih na kopnem in po morju, kot na primer, da se prenatrpanim prevoznim sredstvom in prevoznim sredstvom, ki prevažajo živali, nesposobnih za prevoz, dovoli nadaljevanje dolge poti ali da se dovoli nadaljnja uporaba kontrolnih mest z neustreznimi prostori za počitek, hranjenje in napajanje živali, ki se prevažajo;

21.  poziva države članice, naj bolje izvršujejo veljavne predpise in zagotovitvijo učinkovito uporabo navigacijskih sistemov, ki se uporabljajo v primeru, da prevoz živali traja več kot osem ur, kar pristojnim organom omogoča natančnejši nadzor vožnje in obdobij počitka pri teh prevozih;

22.  poziva države članice, naj v primeru, da ugotovijo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1/2005, o tem podrobno in sistematično obvestijo, kakor je določeno v členu 26; poziva države članice, ki ta obvestila prejmejo, naj učinkovito, usklajeno in pravočasno ukrepajo, da se te kršitve ne bodo ponavljale; meni, da bi morali pristojni organi držav članic po možnosti obvestilom priložiti fotografije, povezane z ugotovljenimi kršitvami;

23.  poudarja, da sta nezadostna usklajenost odgovornih organov na čezmejnih kontrolnih točkah ter neustreznost operativnih struktur in postopkov povzročili neupravičene čakalne dobe vozil za prevoz živali, kar je zaradi ekstremnih temperatur in pomanjkljivih sistemov prezračevanja pogubno vplivalo na dobrobit živali, s čimer so bile očitno kršene določbe Uredbe (ES) št. 1/2005;

24.  meni, da je nadvse pomembno, da nacionalni organi dosledno in v celoti spoštujejo člen 19 Uredbe (ES) št. 1/2005 o izdaji potrdil o odobritvi plovil za prevoz živali in ne odobrijo dnevnikov vožnje, če je iz njih razvidna uporaba pristanišč, ki nimajo potrebnih zmogljivosti za sistematičen pregled živali;

25.  meni, da bi morali biti pri prevozu živali z ladjo obvezno navzoči usposobljeni in neodvisni veterinarji ter da bi bilo treba smrt vsake živali med prevozom prijaviti in evidentirati ter pripraviti posebne in podrobne načrte ukrepanja v morebitnih nujnih primerih, ki negativno vplivajo na dobrobit živali;

26.  poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za boljše sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi organi vseh držav članic, da se poveča ozaveščenost različnih deležnikov, vključenih v prevoz živih živali, o vidikih dobrobiti živali in se izmenjajo zgledi dobre prakse na tem področju;

27.  obžaluje, da se večinoma pri prevozu zunaj EU ta uredba še vedno sploh ne upošteva, čeprav morajo prevozniki na podlagi sodb Sodišča Evropske unije njene določbe spoštovati celotno trajanje prevoza, katerega namembni kraji so v tretjih državah; poziva k harmonizaciji popisa živali za prevoz v tretje države;

28.  poziva k doslednemu in polnemu spoštovanju sodne prakse Sodišča EU, vključno s sodbo v zadevi C-424/13 z dne 23. aprila 2015(2), v kateri je Sodišče razsodilo, da mora organizator vožnje za to, da pristojni organ odobri prevoz živali, ki vključuje dolgo vožnjo in se začne na ozemlju EU in nadaljuje zunaj tega ozemlja, predložiti stvaren in točen dnevnik vožnje, da se lahko preveri spoštovanje Uredbe (ES) št. 1/2005 na ozemlju EU in tretjih držav, kjer bo potekal prevoz; dodaja, da morajo biti pristojni organi pooblaščeni, da lahko v nasprotnem primeru zahtevajo, da se dogovori glede vožnje spremenijo tako, da se zagotovi spoštovanje določb za celotno vožnjo;

29.  poziva k boljšemu izvajanju v državah članicah in tudi s strani gospodarskih subjektov, ki prevažajo živali zunaj ozemlja EU, kjer je stanje na področju dobrobiti živali pogosto veliko slabše kot v EU;

30.  obžaluje, da standardi, ki jih dosegajo zunanji partnerji EU, niso tako visoki kot standardi v Uniji; poziva Komisijo, naj poostri zahteve trgovinskih partneric Unije, zlasti mednarodnih gospodarskih partnerjih, še posebej, kar zadeva uvoz živali iz tretjih držav; meni, da bi morali zunanji partnerji z nižjimi standardi pri izvozu na trg EU občutiti ekonomske posledice;

31.  opozarja na Sklep Sveta 2004/544/ES(3) o podpisu Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu, na podlagi katerega lahko prevoz poteka: med dvema državama članicama prek ozemlja države nečlanice, med državo članico in državo nečlanico ali neposredno med državam članicama;

32.  obžaluje sklep, ki ga je konferenca predsednikov sprejela brez glasovanja na plenarnem zasedanju Parlamenta, da se ne ustanovi parlamentarni preiskovalni odbor za dobrobit živali med prevozom v EU in zunaj nje, kljub temu da njegovo ustanovitev podpira veliko poslancev iz različnih političnih skupin; zato priporoča, da Parlament na začetku naslednjega parlamentarnega obdobja ustanovi preiskovalni obor za prevoz živih živali v EU in zunaj nje, da bi se ustrezno preiskala in spremljala krutost prevoza živali;

33.  izrecno poziva Komisijo, naj glede na te sistematične težave pri izvrševanju uredbe začne učinkovito spremljati njeno spoštovanje na vseh ravneh v vseh državah članicah, nemudoma začne potrebne preiskave morebitnih kršitev uredbe in zoper odgovorne države članice sproži postopke za ugotavljanje kršitev.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

8.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ECR

Urszula Krupa, Notis Marias

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

NI

Rikke-Louise Karlsson

PPE

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

S&D

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(2)

Sodba Sodišča Evropske unije (peti senat) z dne 23. aprila 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

UL L 241, 13.7.2004, str. 21.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

12

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Thomas Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer‑Pierik, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Uporabljeni znaki:

+  :  za

–  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov