Betänkande - A8-0057/2019Betänkande
A8-0057/2019

BETÄNKANDE om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU

31.1.2019 - (2018/2110(INI))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Jørn Dohrmann
Föredragande av yttrande (*):
Karin Kadenbach, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Keith Taylor, utskottet för transport och turism
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/2110(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0057/2019
Ingivna texter :
A8-0057/2019
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU

(2018/2110(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden[1],

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som stadgar att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av den europeiska genomförandebedömningen av förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport samt dess relevanta bilagor, som offentliggjordes av Europaparlamentets utredningstjänst (GD EPRS)[2] i oktober 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2012 om skydd av djur under transport[3],

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet av den 12 januari 2011 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om djurs välbefinnande under transport[4],

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 10 november 2011 om effekterna av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport (COM(2011)0700),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 februari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  med beaktande av Europaparlamentets förklaring 49/2011 av den 30 november 2011 om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter inom Europeiska unionen av djur som förs till slakt[5],

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 23 april 2015[6],

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 om djurs välbefinnande i EU[7],

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism och utskottet för framställningar (A8-0057/2019), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt betraktar EU djuren inte bara som varor eller produkter utan som kännande varelser, vilket innebär att de är förmögna att känna välbehag och smärta. EU:s lagstiftning har omsatt detta begrepp i åtgärder som bör säkerställa att djur hålls och transporteras under förhållanden som inte utsätter dem för dålig behandling, missbruk, smärta eller lidande. Unionen är den plats där djurens välbefinnande respekteras och försvaras mest, och den är därför ett föredöme för resten av världen.

B.  Varje år transporteras miljontals djur långa avstånd mellan medlemsstaterna, inom medlemsstaterna och till tredjeländer för avel, uppfödning, ytterligare gödning och slakt. Djur transporteras också för att användas i rekreations- och utställningssyften samt som sällskapsdjur. EU-medborgarna är allt mer bekymrade över hur djurskyddsnormerna följs, i synnerhet vid transporter av levande djur.

C.  Enligt definitionen från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) 2008 innebär djurskydd att ett djur ska vara friskt, ha tillräckligt utrymme, få tillräckligt med foder, känna sig tryggt, kunna uppvisa sitt naturliga beteende och inte drabbas av känslor som ångest, smärta och nöd. Vid de flesta transporter av levande djur är detta inte säkerställt, särskilt vid långa transporter.

D.  Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport gäller för transport av alla levande ryggradsdjur inom unionen.

E.  Medlemsstaterna har ansvaret för att säkerställa att förordningen genomförs och tillämpas korrekt på nationell nivå, bland annat genom officiella inspektioner, medan kommissionen har ansvaret för att säkerställa att medlemsstaterna genomför EU:s lagstiftning korrekt.

F.  Medlemsstaterna tillämpar inte förordning 1/2005 tillräckligt strängt eller strikt inom EU, och försöker överhuvudtaget inte tillämpa den utanför EU.

G.  Det stora antalet överträdelser som kommissionens GD SANTE konstaterade i flera medlemsstater 2017 skulle kräva att man inleder överträdelseförfaranden.

H.  Transporterna är stressande för djuren eftersom de utsätts för många olika situationer som är skadliga för deras välbefinnande. När det gäller handel med vissa tredjeländer orsakar mycket långa resor med långa uppehåll vid gränser för kontroll av dokument, fordon och djurens skick för transport ytterligare lidande för djuren.

I.  Kvaliteten på medlemsstaternas inspektioner, och att de genomförs tillräckligt ofta, har en direkt inverkan på graden av kravens efterlevnad. En analys av medlemsstaternas inspektionsrapporter avslöjar mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om antalet inspektioner, som varierar från noll till flera miljoner per år, och antalet överträdelser, som varierar från noll till 16,6 procent, vilket tyder på att medlemsstaterna använder olika metoder för inspektionerna, t.ex. slumpmässiga jämfört med riskbaserade metoder. Sådana skillnader i fråga om metoderna gör det dessutom omöjligt att jämföra olika uppgifter mellan medlemsstaterna.

J.  Utbildningen av förare för att främja försiktigt körande, där man tar hänsyn till vilka typer av djur som transporteras, skulle förbättra djurens välbefinnande under transporten[8].

K.  Rätt djurhantering kan leda till kortare tid för lastning och lossning av djur, minskad viktförlust, färre skador och sår samt bättre köttkvalitet.

L.  Det finns omfattande studier som visar att djurens välbefinnande inverkar på köttkvaliteten.

M.  Den huvudsakliga tonvikten bör fortsätta att ligga på kvaliteten på djurhanteringen vid lastning och lossning samt omhändertagande under transitering för att skydda djurens välbefinnande under transport.

N.  Huruvida djuren är i skick för transport är en viktig faktor när det gäller att säkerställa välbefinnandet under transporten, eftersom det finns större risker för djurens välbefinnande under transport om de är skadade, försvagade, dräktiga, icke avvanda eller sjuka. Det kan råda osäkerhet om djurens skick för transport och dräktighetsstadium.

O.  Djurens hälsotillstånd står för den största procentuella andelen av överträdelserna, medan dokumentationsfrågor står för den näst största.

P.  Det råder ofta oklarhet bland de ansvariga om vad som måste göras om djuren förklaras inte vara i skick för transport.

Q.  De ansvariga är ofta osäkra på hur långt djurets dräktighet har framskridit.

R.  Det är särskilt problematiskt att transportera ej avvanda kalvar och lamm.

S.  Uppfödaren är den som är mest intresserad av att djuret ska vara i skick att transporteras och är den som har mest att förlora om transporten inte är förenlig med befintliga bestämmelser.

T.  Det finns ofta brister när det gäller att förse djuren med tillräckliga mängder foder och vatten och att iaktta vilotiden under 24 timmar under uppehåll vid en auktoriserad kontrollstation.

U.  Transportfordonen är ofta överfulla. Höga temperaturer och otillräcklig ventilation i fordonet utgör ett stort problem.

V.  I flera medlemsstater har det nyligen förekommit utbrott av infektionssjukdomar hos djur, såsom afrikansk svinpest, fågelinfluensa och djursjukdomar som drabbar små idisslare och nötkreatur. Transport av levande djur ökar risken för att dessa smittsamma djursjukdomar sprids.

W.  Det är tekniskt och administrativt sett lättare och ekonomiskt sett lönsammare för boskapsuppfödare att transportera kött och andra animaliska produkter samt sperma och embryon, än att transportera levande djur som förs till slakt eller avel. Det europeiska veterinärförbundet (FVE) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) betonar att djur bör födas upp så nära den plats där de fötts som möjligt, och slaktas så nära produktionsplatsen som möjligt. Tillgången till slakterier, däribland mobila slakterier, på eller i närheten av uppfödningsställen kan dessutom bidra till att skapa utkomstmöjligheter på landsbygden.

X.  Att se till att djuren slaktas så nära den plats där de fötts upp som möjligt är det bästa sättet att tillgodose deras välbefinnande.

Y.  Det råder en ojämn spridning av slakterier mellan medlemsstaterna.

Z.  För vissa medlemsstater och leveranskedjor i unionen är transporten av levande djur, för ytterligare uppfödning eller för slakt, viktig för att säkerställa konkurrensen på marknaden.

Rekommendationer

Genomförande och efterlevnad

1.  Europaparlamentet konstaterar att det varje år transporteras miljontals djur levande (för slakt eller avel) inom EU och från EU till tredjeländer. Parlamentet konstaterar att förordning (EG) nr 1/2005, när den genomförs och tillämpas korrekt, har en positiv inverkan på djurens välbefinnande under transport. Parlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer i frågan, men beklagar att de, och vissa av de åtgärder som kommissionen planerat, enligt Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 försenades med upp till fem år. Parlamentet påpekar att det fortfarande kvarstår allvarliga problem med transporterna och att efterlevnaden av förordningen verkar vara den viktigaste uppgiften för dem som är involverade i dess genomförande.

2.  Europaparlamentet betonar att utskottet för framställningar mottar ett mycket stort antal framställningar om djurs välbefinnande under transport, vilka ofta avslöjar systematiska, fortlöpande och allvarliga överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av såväl medlemsstater som transportörer.

3.  Europaparlamentet beklagar att graden av framsteg i medlemsstaterna när det gäller genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 har varit otillräcklig när det gäller att uppfylla förordningens huvudsakliga mål, nämligen att förbättra djurens välbefinnande under transport, i synnerhet i fråga om kontroller av färdjournalerna och användningen av sanktioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt förbättra efterlevnaden av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av gällande EU-lagstiftning om djurtransporter i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta rättsliga åtgärder och införa sanktioner mot de medlemsstater som inte tillämpar förordningen korrekt.

4.  Europaparlamentet betonar att ett partiellt genomförande inte är tillräckligt för att uppnå förordningens övergripande syfte, nämligen att undvika att djuren skadas, utsätts för onödigt lidande eller dör under transport, och att det följaktligen krävs kraftfullare åtgärder för att förebygga allvarliga incidenter som starkt påverkar djurens välbefinnande och för att lagföra de ansvariga.

5.  Europaparlamentet beklagar att ett antal frågor med anknytning till förordning (EG) nr 1/2005 fortfarande är olösta, däribland: trängsel, otillräcklig takhöjd, underlåtelse att göra nödvändiga uppehåll för vila, utfodring och vattning, bristfällig ventilation och bristfälliga vattningsanordningar, transport i extrem hetta, transport av djur som inte är i skick att transporteras, transport av icke avvanda kalvar, behovet av att fastställa dräktighetsstatus för levande djur, i vilken utsträckning färdjournaler kontrolleras, förhållandet mellan överträdelser, efterlevnad och påföljder, den blandade inverkan av utbildning och certifiering, samt otillräckliga mängder strö, vilket även Europeiska revisionsrätten konstaterade i sin särskilda rapport nr 31/2018 och i klagomål som lämnats in till kommissionen av icke-statliga organisationer. Parlamentet vill se förbättringar på de ovannämnda områdena.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att se till att resor planeras och genomförs, från avgång till destination, i enlighet med EU:s djurskyddskrav, med beaktande av olika transportmedel och geografiska villkor i EU och tredjeländer.

7.  Europaparlamentet framhåller att de systematiska överträdelserna av förordningen i vissa områden och i vissa medlemsstater leder till illojal konkurrens, som resulterar i olika villkor för operatörer i de olika medlemsstaterna, vilket i sin tur kan leda till en så kallad kapplöpning mot botten när det gäller djurskyddsstandarder under transport. Eftersom sanktionsnivåerna kan vara mer än tio gånger högre i en medlemsstat än i en annan uppmanar kommissionen att utveckla ett harmoniserat sanktionssystem för att säkerställa att påföljderna är effektiva, proportionella och avskräckande, med beaktande av upprepade överträdelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en färdplan för att anpassa sanktionerna i alla medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte tog hänsyn till parlamentets resolution av den 12 december 2012, och betonar att ett kraftfullt och harmoniserat genomförande med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt artikel 25 i förordningen är centralt för att förbättra djurens välbefinnande under transport och att medlemsstaterna inte kan begränsa sig till att enbart utfärda rekommendationer och instruktioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera på uppmaningen i denna resolution att kontrollera om det finns eventuella oförenligheter i förordningen med de rättsliga kraven i de enskilda medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet anser att upprepade överträdelser, när de sker under omständigheter som transportören har kontroll över, bör leda till åtal. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att lagföra överträdelser av förordningen, särskilt när det gäller upprepade överträdelser. Parlamentet konstaterar att effektiva, proportionella och avskräckande straff bör inbegripa beslagtagande av fordon och obligatorisk omskolning av dem som ansvarar för djurens välbefinnande och transport, och att detta bör harmoniseras i hela unionen. Parlamentet anser att straffen bör återspegla den skada som överträdelsen orsakat samt dess omfattning, varaktighet och hur ofta den upprepats.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda de kraftfulla genomförandebefogenheter som de ges enligt förordningen på ett mer effektivt sätt, däribland skyldigheten att kräva att transportörer inför system för att förhindra att överträdelser upprepas och befogenheten att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla en transportörs tillstånd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta tillräckliga korrigeringsåtgärder och införa sanktioner för att undvika djurs lidande och motverka fortsatt bristande efterlevnad från operatörernas sida. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att sträva efter nolltolerans mot bristande efterlevnad vid genomförandet och efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter samråd med de nationella kontaktpunkterna upprätta en förteckning över operatörer som på basis av inspektions- och genomföranderapporter gjort sig skyldiga till upprepade och allvarliga överträdelser av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra regelbundna uppdateringar av denna förteckning och att även främja exempel på bästa praxis, både när det gäller transporter och förvaltning.

12.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas underlåtenhet att följa förordningen hotar dess syfte att förhindra förekomst och spridning av infektionssjukdomar bland djur, eftersom transporter är en av orsakerna till en snabb spridning av sådana sjukdomar, inbegripet sådana som kan överföras till människor. Parlamentet noterar att fordon ofta inte uppfyller kraven i artikel 12 i det ändrade direktivet 64/432/EEG. Parlamentet anser särskilt att otillräcklig avfallslagring utgör en risk för spridning av antimikrobiell resistens och sjukdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla harmoniserade förfaranden för beviljande av tillstånd för fartyg och lastbilar och vidta åtgärder för att förhindra spridning av infektionssjukdomar bland djur genom transporter, både inom EU och från tredjeländer, genom att främja biosäkerhetsåtgärder och förbättra djurens välbefinnande.

13.  Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete mellan de behöriga myndigheterna för att stärka efterlevnaden genom användning av teknik som skapar en återkoppling i realtid mellan medlemsstaten vid avgångsplatsen, medlemsstaten vid ankomstplatsen och eventuella transitländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla geolokaliseringssystem, vilka gör det möjligt att övervaka var djuren finns och hur länge de befinner sig i transportfordon samt upptäcka om transporttiderna eventuellt inte följs. Parlamentet anser att en fullständig utredning bör genomföras om djur som vid transportens början befinner sig i gott skick men anländer i dåligt, och att de ansvariga parterna i transportkedjan omedelbart bör straffas i enlighet med lagen om beteendet upprepas, och att djurens ägare bör kunna få ersättning enligt nationell lagstiftning för en eventuell inkomstförlust. Parlamentet anser vidare att de behöriga myndigheterna bör straffa organisatören och den tjänsteman som utfärdat intyget för färdjournalen i avgångsmedlemsstaten om en färdjournal har fyllts i med falska eller missvisande uppgifter.

14.  Europaparlamentet anser att kontrollen av efterlevnaden är särskilt svår när en resa går genom flera medlemsstater och när de olika kontrollerna (godkännande av färdjournaler, tillstånd för transportörer, kompetensbevis och godkännande av fordon osv.) utförs av flera olika medlemsstater. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som upptäcker överträdelser att underrätta alla övriga involverade medlemsstater, i enlighet med artikel 26 i förordningen, så att de kan förhindra att överträdelser inträffar på nytt och möjliggöra en optimerad riskbedömning.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna regelbundna rapporter till parlamentet om genomförandet och efterlevnaden av förordningen, med bland annat fördelningen av överträdelser per medlemsstat, per djurart och per typ av överträdelse i förhållande till mängden levande djur som transporteras per medlemsstat.

16.  Europaparlamentet välkomnar de fall där regeringar, forskare, företag, branschföreträdare och nationella behöriga myndigheter har samarbetat för att fastställa bästa praxis för att säkerställa efterlevnaden av kraven i lagstiftningen, i likhet med bland annat webbplatsen för riktlinjer för djurtransporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att sprida och främja bästa praxis för medlemsstaterna i fråga om djurtransporter, och stödja EU:s plattform för djurs välbefinnande, främja en förstärkt dialog och utbyte av god praxis mellan alla aktörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ny strategi för djurs välbefinnande för perioden 2020–2024, och att stödja innovation inom djurtransporter.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med OIE, Efsa och medlemsstaterna för att stödja genomförandet och en korrekt tillämpning av förordning (EG) nr 1/2005 i syfte att främja en stärkt dialog om frågor som rör djurs välbefinnande under transport med särskilt fokus på följande:

  Bättre tillämpning av EU:s regler om djurs välbefinnande under transport genom utbyte av information och bästa praxis och direkt deltagande av berörda parter.

  Främjande av utbildning för förare och transportföretag.

  Bättre spridning av riktlinjer och faktablad om djurtransport, översatta till samtliga EU-språk.

  Utveckling av frivilliga åtaganden från företagen, för att ytterligare förbättra djurs välbefinnande under transport, och åtgärder inom ramen för dessa åtaganden.

  Ökat utbyte av information och användning av bästa praxis mellan nationella myndigheter för att minska antalet överträdelser som orsakas av transportföretag och förare.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera förordningens överensstämmelse med förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet[9], när det gäller körtider och viloperioder för förare.

19.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sin roll som föredragens väktare ansvarar för övervakningen av att EU-lagarna tillämpas korrekt. Parlamentet uppmanar Europeiska ombudsmannen att undersöka huruvida kommissionen konsekvent har underlåtit att säkerställa efterlevnaden av den nuvarande förordningen och om kommissionen därmed kan hållas ansvarig för administrativa missförhållanden.

Uppgiftsinsamling, inspektioner och övervakning

20.  Europaparlamentet beklagar svårigheterna med att genomföra en sammanhängande analys av den nuvarande förordningens tillämpning på grund av medlemsstaternas olika metoder för datainsamling. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa gemensamma miniminormer för spårningssystem för alla resor för att möjliggöra mer harmoniserad insamling av data och bedömning av de parametrar som kontrolleras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar att lämna harmoniserade, omfattande och fullständiga uppgifter till kommissionen om transportinspektioner och överträdelsenivåer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra fler oanmälda kontroller och att utveckla och tillämpa en riskbaserad strategi för att inrikta inspektionsverksamheten på transporter med hög risk, i syfte att maximera de begränsade inspektionsresursernas effektivitet.

21.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen, enligt revisionsrättens särskilda rapport från 2018 om djurs välbefinnande i EU, har erkänt att de uppgifter som medlemsstaterna har rapporterat inte är tillräckligt fullständiga, konsekventa, tillförlitliga eller detaljerade för att man ska kunna dra slutsatser om överensstämmelse på EU-nivå.

22.  Europaparlamentet betonar att inspektionerna måste genomföras på ett enhetligt sätt i hela EU och på en lämplig andel av de djur som varje år transporteras inom varje medlemsstat, för att säkerställa och upprätthålla en fortsatt väl fungerande inre marknad och undvika snedvridning av konkurrensen inom EU. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att öka antalet oanmälda inspektioner på plats, utförda av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO), som inriktas på djurs välbefinnande och transport av djur. Parlamentet anser att de olika metoderna för uppgiftsinsamling och kontrollmekanismer gör det svårt att få en exakt bild av hur efterlevnaden ser ut i de enskilda medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att anta en mer harmoniserad rapporteringsstruktur och att göra fler analyser av uppgifterna i kontrollrapporterna från FVO och av medlemsstaternas inlämnade uppgifter om deras fleråriga nationella kontrollplaner. Parlamentet erkänner att de kontroller som GD SANTE utför är en viktig källa till information när kommissionen bedömer genomförandet av den nuvarande förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra minst sju oanmälda besök varje år i enlighet med revisionsrättens rekommendation.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge medlemsstaterna vägledning om hur det integrerade veterinärdatasystemet (Traces) kan användas för att stödja utarbetandet av riskanalyser för inspektioner av transporter av levande djur, såsom rekommenderas i revisionsrättens särskilda rapport från 2018, där det konstateras att de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för transportinspektionerna sällan använde information från Traces för att inrikta inspektionerna. Parlamentet efterlyser ett mer effektivt och transparent övervakningssystem, däribland tillgång för allmänheten till de uppgifter som samlas in via Traces. Parlamentet efterlyser dessutom ett ökat antal årliga inspektioner av FVO.

24.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka kontrollen genom hela produktionskedjan och, i synnerhet, genomföra effektiva och systematiska kontroller av sändningar av djur före inlastning, så att förfaranden som bryter mot förordningen och försämrar villkoren för djurtransporter till lands eller till sjöss inte längre tolereras, till exempel att överfulla transportmedel eller djur som inte är i skick att transporteras tillåts fortsätta sin långa färd eller att kontrollstationer med bristfälliga möjligheter till vila, utfodring och vatten för djuren fortsätter att användas.

25.  Europaparlamentet är oroat över den låga inspektionsnivån i vissa medlemsstater och det låga eller obefintliga antalet rapporterade överträdelser. Parlamentet ifrågasätter inspektionssystemens och rapporteringens tillförlitlighet. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som för närvarande bara gör ett fåtal inspektioner eller inga alls att öka antalet kontroller och att lämna omfattande inspektionsrapporter till kommissionen.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att också inspektera transporter inom EU när djur lastas in i fordonen, för att kontrollera att kraven i förordning (EG) nr 1/2005 följs.

27.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att det är god praxis för behöriga myndigheter att inspektera alla sändningar till länder utanför EU i lastningsstadiet[10]. Parlamentet anser att en procentandel av sändningarna inom EU också kan inspekteras i samband med lastningen i proportion till antalet överträdelser som rapporterats av icke-statliga organisationer och FVO:s inspektioner. Parlamentet anser att de behöriga myndigheterna i lastningsskedet bör kontrollera att förordningens krav om golvyta och takhöjd iakttas, att ventilations- och vattensystemen fungerar korrekt, att vattningsanordningarna fungerar korrekt och är lämpade för de djurarter som transporteras, att inga djur som är i dåligt skick lastas i, och att det finns tillräckligt med foder och strö.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal tillgängliga, rena och fungerande vattningsanordningar som är anpassade till varje djurart, och att vattentanken är fylld och att det finns tillräckligt med färskt strö.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de ansvariga myndigheterna kontrollerar att färdjournalerna innehåller verklighetstrogna uppgifter och därmed följer artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1/2005.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonen uppfyller minimikravet på utrymme enligt kapitel VII i bilaga I till förordningen, och att djuren vid höga temperaturer i motsvarande grad får mer utrymme.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonets inre höjd uppfyller miniminormerna, och att det inte finns något mellanrum mellan golvet eller fordonsväggen och skiljeväggarna.

32.  Europaparlamentet konstaterar att det gjorts vissa framsteg när det gäller djurtransporter inom EU, men är oroat över antalet rapporter om olämpliga fordon som används för att transportera levande djur både på land och till sjöss, och kräver ökad övervakning av och strängare sanktioner mot sådana metoder. Parlamentet konstaterar att kraven i artiklarna 20 och 21 i förordningen om transport i fartyg för djurtransport ofta åsidosätts. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte tillåta användningen av fordon och fartyg för djurtransport som inte uppfyller förordningens krav, och att återkalla tillstånd som redan utfärdats om bestämmelserna inte följs. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare när det gäller certifierings- och godkännandeförfaranden för fordon samt beviljandet av kompetensbevis för förare.

33.  Europaparlamentet efterlyser därför harmoniserade och bindande normer för godkännande av fordon och fartyg som transportmedel för djurtransport, vilka bör utfärdas av en central EU-myndighet. Denna myndighet bör ansvara för fastställandet av lämpligheten hos de transportmedel som används för att transportera djur, när det gäller fordonens skick och utrustning (t.ex. om det finns ett lämpligt satellitnavigeringssystem).

34.  Europaparlamentet uppmanar alla operatörer att ge förare och besättningsmedlemmar en omfattande utbildning i enlighet med bilaga IV till förordningen, för att säkerställa en korrekt behandling av djuren.

35.  Europaparlamentet noterar att vissa av medlemsstaterna har fartyg och hamnar som uppfyller de krävda normerna, men framhåller att dåliga förhållanden trots detta förhärskar under sjötransporter, särskilt under lastning och lossning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare i sina certifierings- och godkännandeförfaranden för fartyg, förbättra sina kontroller av fartyg som transporterar djur före lastningen, och att djuren är i skick att transporteras, och att vederbörligen inspektera lastningsåtgärderna i enlighet med förordningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förse kommissionen med detaljerade planer om sina inspektionsanläggningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta, uppdatera och distribuera en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar för inspektion av djur. Parlamentet uppmanar dessutom de behöriga myndigheterna att inte godkänna färdjournaler som planerar att använda hamnar som inte har sådana anläggningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sina hamnar och säkerställa korrekt underhåll av sina fartyg, för att förbättra villkoren för djurens välbefinnande under sjötransport av djur.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att godkänna innovativa alternativ till exportkontroller i enlighet med artikel 133.2 i förordning (EU) 2016/429[11], såsom plattformsinspektioner, vilka förbättrar djurens välbefinnande genom att de har en lägre beläggningsgrad och inte kräver att djuren måste lastas av, vilket minskar väntetiderna.

37.  Europaparlamentet konstaterar att kravet på hälsointyg för djur som ska transporteras mellan medlemsstater skapar ett negativt incitament att välja inrikes destinationer i stället för den närmast möjliga destinationen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja sina befogenheter enligt artikel 144.1 i förordning (EU) 2016/429 för att anta en delegerad akt som inför ett undantag för transporter som utgör en låg risk för spridningen av sjukdomar.

Transporttider

38.  Europaparlamentet framhåller att transporttiden för alla djur som transporteras inte bör vara längre än nödvändigt, med beaktande av de geografiska skillnaderna på medlemsstatsnivå och i enlighet med skäl 5 i förordningen, som fastställer att ”långa djurtransporter…bör med hänsyn till djurens välbefinnande begränsas i största möjliga utsträckning”, samt skäl 18, som fastställer att ”långa transporter torde ha större negativ inverkan på djurens välbefinnande än korta transporter”.

39.  Europaparlamentet vidhåller att vid djurtransporter bör transporttiden, lastnings- och lossningstiden inberäknad, ta hänsyn till artspecifik veterinärrådgivning, oavsett om det är fråga om land-, sjö- eller lufttransport.

40.  Europaparlamentet beklagar de överträdelser av förordningen som avser utebliven eller bristande tillämpning av de särskilda bestämmelserna om icke avvanda djur, såsom kalvar, lamm, killingar, föl samt smågrisar, som fortfarande utfodras med mjölk, och efterlyser mer detaljerade åtgärder för att säkerställa fullt skydd för dessa djurs välbefinnande under transporten.

41.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att icke avvanda djur lastas ur minst en timme, så att de kan utfodras med elektrolyter eller mjölkersättning, och att de inte transporteras mer än sammanlagt åtta timmar.

42.  Europaparlamentet påpekar att de dokument som rör transportplanering ofta endast specificerar ortnamn, utan exakta adresser för kontroll-, distributions och uppsamlingsplatser, vilket avsevärt försvårar kontrollerna.

43.  Europaparlamentet efterlyser, med beaktande av parlamentets resolution av den 12 december 2012, en så kort transporttid för djurtransporter som möjligt, och att man särskilt undviker långa och mycket långa transporttider och resor utanför EU:s gränser, genom att tillämpa alternativa strategier, såsom att säkerställa ekonomiskt bärkraftiga och jämnt fördelade lokala eller mobila slakterier i närheten av djurhållningsgårdarna, främja korta distributionskedjor och direktförsäljning, som ersätter transporten av avelsdjur genom att använda sperma eller embryon, och transport av slaktkroppar och köttprodukter, samt genom lagstiftningsinitiativ och övriga initiativ i medlemsstaterna för att underlätta slakt på gården. Parlamentet uppmanar kommissionen att, när så är lämpligt, tydligt fastställa specifika kortare restider för transport av alla arter av levande djur, och även för transport av icke avvanda djur.

44.  Europaparlamentet noterar att olika krav och förändrade marknadsvillkor och politiska beslut har gjort små slakterier ekonomiskt olönsamma, vilket har resulterat i en allmän minskning av deras antal. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och de lokala myndigheterna i medlemsstaterna att vid behov stödja och främja slakt på gården, ekonomiskt bärkraftiga lokala eller mobila slakterier och köttbearbetningsanläggningar i medlemsstaterna, så att djuren slaktas så nära uppfödningsorten som möjligt, vilket också upprätthåller sysselsättningen på landsbygden. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utveckla en strategi för att gå mot en mer regional modell för animalieproduktion, där djur, när detta är möjligt med tanke på geografiska skillnader, föds, göds och slaktas i samma region, i stället för att transporteras extremt långa avstånd.

45.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att undersöka hur boskapsuppfödare, slakterier och köttindustrin kan ges incitament att slakta djuren i närmaste anläggning för att undvika långa transporttider och minska utsläppen. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta innovativa lösningar i detta, såsom mobila slakterier, samtidigt som man säkerställer höga djurskyddsstandarder.

46.  Europaparlamentet anser att en förkortning av den tillåtna transporttiden, såsom för närvarande anges i kapitel V i bilaga 1 till förordningen, i vissa fall inte är genomförbar, och att man därför bör finna lösningar på fall där de geografiska omständigheterna och landsbygdsisolering kräver att levande djur måste transporteras på land eller till sjöss för ytterligare uppfödning eller slakt.

47.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov tillåta nödslakt direkt på gården eller uppfödningsanläggningen, om det konstateras att ett djur inte är i skick att transporteras och första hjälpen-åtgärderna visar sig ineffektiva, för att undvika att djuret lider i onödan.

48.  Europaparlamentet noterar att ett djurs samhälleliga och ekonomiska värde kan påverka transportens kvalitet. Parlamentet framhåller att normerna för transport av avelsdjur i hästdjursindustrin är av hög kvalitet.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en strategi för att säkerställa en övergång från transport av levande djur till handel med endast produkter av kött och slaktkroppar samt avelsmaterial, med tanke på de konsekvenserna för miljön, djurens välbefinnande och hälsan som transporter av levande djur har. Parlamentet anser att alla sådana strategier måste beakta de ekonomiska faktorer som påverkar beslutet att transportera levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera transporter till tredjeländer i denna strategi.

50.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra program för religiös slakt av djur tillgängliga i slakterier, med tanke på att en stor andel av exporten av levande djur går till marknaderna i Mellanöstern.

51.  Europaparlamentet konstaterar att det pågår en snedvridning av marknaden som orsakas av att olika tullar tillämpas på levande djur och på kött, vilket ger ett starkt incitament för handel med levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med sina handelspartner se över denna snedvridning i syfte att minska handeln med levande djur och vid behov ersätta denna handel med försäljning av kött.

52.  Europaparlamentet påminner om att det enligt den gällande förordningen redan är obligatoriskt med en vilopaus på en godkänd kontrollstation efter den maximala transporttiden av tama hästdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin, när transporttiden överstiger åtta timmar.

Djurs välbefinnande

53.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att säkerställa att det finns officiella veterinärer vid EU:s utförselställen, med uppgift att kontrollera att djuren är i skick för fortsatt transport och att fordon och/eller fartyg uppfyller kraven i förordningen. Parlamentet noterar särskilt att det i artikel 21 i förordningen föreskrivs att veterinärer ska kontrollera fordonen innan de lämnar EU för att säkerställa att de inte är överfulla, att takhöjden är tillräcklig, att det finns strö och tillräckligt med foder och vatten och att ventilationen och vattenanordningarna fungerar korrekt.

54.  Europaparlamentet uppmuntrar användningen av beredskapsplaner för alla resor som bland annat inbegriper ersättningslastbilar och tillfälliga uppsamlingsställen som gör det möjligt för transportören att på ett effektivt sätt reagera på nödsituationer och minska följderna av en försening eller olycka som drabbar djuren som transporteras för avel eller slakt, såsom redan krävs av transportörer vid långa resor enligt förordningen.

55.  Europaparlamentet håller fast vid att lagstiftningen om djurs välbefinnande bör bygga på forskning och den senaste tekniken. Parlamentet beklagar att kommissionen, trots tydliga rekommendationer från Efsa och parlamentets begäran i sin resolution från 2012, inte har uppdaterat bestämmelserna om djurtransporter med de senaste vetenskapliga rönen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att uppdatera bestämmelserna och ta itu med särskilda behov utifrån den senaste vetenskapliga kunskapen och tekniken, särskilt när det gäller faktorer som tillräcklig ventilation och kontroll av temperatur och fuktighet genom luftkonditionering i alla fordon, lämpliga dricksvattensystem och flytande foder, särskilt för djur som inte är avvanda, minskad djurtäthet och tillräcklig lägsta takhöjd samt att fordonen anpassas till varje arts behov. Parlamentet framhåller att Efsa i sitt yttrande fastställer att det finns andra aspekter än transporttiden som inverkar på djurens välbefinnande, såsom korrekt lastning och lossning samt fordonskonstruktion.

56.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över resor där djuren vattnas med förorenat vatten som inte duger för konsumtion och där djuren inte har någon tillgång till vatten på grund av att drickanordningarna inte fungerar eller är felplacerade. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa att fordon som är avsedda för transport av levande djur kan ha med sig tillräckligt med vatten under resorna, och att tillförseln av vatten under alla förhållanden bör vara tillräcklig för de specifika behoven hos de djur som transporteras och deras antal.

57.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att utarbeta indikatorer för djurens välbefinnande, som bör främja bättre resultat för djurens välbefinnande under transport. Parlamentet anser att den bör utveckla dessa indikatorer utan dröjsmål, så att de kan användas som ett komplement till de gällande rättsliga kraven.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att en eventuell framtida översyn av lagstiftningen om djurs välbefinnande under transport grundar sig på objektiva och vetenskapligt baserade indikatorer, för att förhindra godtyckliga beslut som har en oberättigad ekonomisk inverkan på djurhållningssektorerna.

59.  Europaparlamentet insisterar på att jordbrukare enligt EU:s lagstiftning är skyldiga att säkerställa att deras djur inte skadas eller utsätts för onödigt lidande under transporter.

60.  Europaparlamentet betonar att överträdelserna ofta beror på otillräckliga ventilationssystem i fordon som används för vägtransport av levande djur över långa avstånd, och att djuren i dessa situationer är instängda i trånga utrymmen med extrema temperaturer, långt över det temperaturintervall och de gränsvärden som anges i förordningen.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att djuren utan undantag bedövas före religiös rituell slakt i alla medlemsstater.

62.  Europaparlamentet beklagar att de bås där djuren transporteras inte alltid har tillräckligt utrymme för att möjliggöra adekvat ventilation inuti fordonen och att djurens naturliga rörelser hindras, vilket ofta innebär att de tvingas stå i onaturliga ställningar under långa tider, vilket utgör en uppenbar överträdelse av de tekniska föreskrifter som avses i artikel 6 i förordningen och avsnitt II punkt 1.2 i bilagan.

63.  Europaparlamentet anser att det måste bli obligatoriskt att ha veterinärer närvarande ombord på fartyg avsedda för transport av levande djur, att rapportera och registrera antalet djur som dör under resan, och att utarbeta nödplaner för att hantera sådana situationer till sjöss som kan ha negativa konsekvenser för de transporterade djurens välbefinnande.

64.  Europaparlamentet konstaterar att djuruppfödare, transportörer och behöriga myndigheter i alla medlemsstater tolkar och tillämpar förordning (EG) nr 1/2005 på olika sätt, i synnerhet när det gäller huruvida djuren är i skick att transporteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att revidera förordningen för att specificera kraven för transport mer utförligt, där så krävs. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna, med hänsyn till lika spelregler, att säkerställa att förordningen i framtiden genomförs och tillämpas på ett harmoniserat och enhetligt sätt i hela unionen, särskilt när det gäller huruvida djur är i skick att transporteras.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en fullständig arbetsdefinition av vad det innebär att ett djur är i skick att transporteras, och att utarbeta praktiska riktlinjer för bedömningen av detta. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka medvetenheten, genomföra informationskampanjer, däribland gedigna, regelbundna och obligatoriska kurser, utbildning och certifiering för förare, transportörer, handlare, uppsamlingscentraler, slakterier, veterinärer, gränspersonal och alla andra operatörer som deltar i djurtransporter, för att minska den höga nivån av överträdelser. Parlamentet uppmanar alla operatörer att se till att förare och besättningsmedlemmar får en grundlig utbildning i enlighet med bilaga IV till förordningen.

66.  Europaparlamentet efterlyser strikt vaksamhet för att säkerställa att sjuka, svaga eller underviktiga djur, lakterande djur, dräktiga honor samt honor som inte uppfyller den tid som krävs för avvänjning inte transporteras.

67.  Europaparlamentet betonar att det redan enligt förordning (EG) nr 1/2005 är obligatoriskt att se till att djur som transporteras långa avstånd ges vatten, foder och vila med lämpliga intervaller och i en mängd som är lämplig för deras art och ålder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bättre övervaka en fullständig och harmoniserad överensstämmelse med dessa rättsliga krav av alla medlemsstater.

68.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste se till att djurtransporter organiseras korrekt, med beaktande av väderförhållandena och typen av transport. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att färdjournaler och transportplaner endast godkänns om temperaturen enligt väderprognosen inte förväntas stiga över 30°C under hela transporttiden.

69.  Europaparlamentet betonar att organisatören ska se till att det finns en plats för vila med faciliteter som motsvarar EU-kontrollstationers faciliteter, när djur måste lastas av för en viloperiod på 24 timmar i tredjeländer. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att regelbundet inspektera dessa faciliteter och inte godkänna färdjournaler om det inte har bekräftats att den föreslagna platsen för vila har faciliteter motsvarande dem vid en EU-kontrollstation.

70.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det i transportplaneringen finns verifikation på en beställning, inklusive foder, vatten och färskt strö, hos en kontrollstation. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa krav på viloplatsernas placering och faciliteter.

71.  Europaparlamentet är medvetet om att lägre djurtäthet och pauser under transporten för att låta djuren vila medför negativa ekonomiska effekter för transportföretagen, vilket kan påverka hanteringen av transporterade djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja incitament för korrekt hantering av dem.

72.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra företagens register om dräktighetstider.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utifrån vetenskapliga rön utforma riktlinjer avseende vatten för djur som transporteras i burar och villkor som främjar en hög djurskyddsnivå vid transport av kycklingar.

74.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna måste hitta lösningar som är förenliga med djurs välbefinnande i slutet av deras liv och produktionscykeln.

Ekonomiskt stöd

75.  Europaparlamentet efterlyser en mer omfattande användning av landsbygdsutvecklingsåtgärden ”stöd för djurens välbefinnande”, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013[12], enligt vilken det ges stöd för höga normer för djurs välbefinnande som går utöver tillämpliga obligatoriska normer.

76.  Europaparlamentet begär att den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken upprätthåller och stärker kopplingen mellan stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och förbättrade villkor för djurs välbefinnande som till fullo respekterar eller går utöver de normer som fastställs i förordning (EU) nr 1/2005.

77.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att garantera en balanserad spridning av slakterier i medlemsstaterna som säkerställer att man tar hänsyn till djurantalet i olika regioner.

Tredjeländer

78.  Europaparlamentet är bekymrat över de ständiga rapporterna om problem med djurens välbefinnande i vissa tredjeländer. Parlamentet noterar att slakten i vissa av de tredjeländer som EU skickar djur till medför extremt och utdraget lidande för djuren samt regelbundet bryter mot de internationella normerna för djurs välbefinnande vid slakt från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Samtidigt som parlamentet inser att efterfrågan i tredjeländer ofta gäller levande djur, uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att främja en övergång till transport av kött och slaktkroppar, i stället för levande djur, till tredjeländer, samt transport av sperma och embryon i stället för avelsdjur.

79.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i bilaterala handelsförhandlingar med tredjeländer kräva efterlevnad av EU:s normer för djurs välbefinnande och att, inom ramen för Världshandelsorganisationen, stödja en internationalisering av unionens bestämmelser på området.

80.  Europaparlamentet beklagar att normerna i vissa tredjeländer inte är lika stränga som normerna inom unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att skärpa de gällande kraven gentemot unionens handelspartner, särskilt när det gäller handel med och transport av djur, så att de är minst lika stränga som EU-normerna. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som exporterar till tredjeländer att samarbeta med de lokala myndigheterna för att förbättra djurskyddsnormerna.

81.  Europaparlamentet efterlyser en konsekvent och fullständig efterlevnad av EU-domstolens dom i mål C-424/13 från 2015, där domstolen fastslog att transportföretaget för en djurtransport som inbegriper en lång transport som inleds på unionens territorium och som fortsätter utanför unionen, måste lämna en färdjournal som är realistisk när det gäller överensstämmelse, med särskild uppmärksamhet på temperaturprognoser. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att i överensstämmelse med domstolens dom inte godkänna färdjournaler, där djuren ska lastas av för 24 timmars vila i ett land utanför EU, om inte organisatören har fastställt en plats för den vilan som tillhandahåller faciliteter som motsvarar dem vid en kontrollstation. Parlamentet påpekar också att det bara finns en förteckning från 2009 över djurstallar på vägarna i tredjeländer, ofta utan exakta adressuppgifter, vilket avsevärt försvårar de inspektioner som krävs enligt EU:s lagstiftning. Parlamentet uppmanar officiella veterinärer vid utförselställen att, i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1/2005, innan fordonen lämnar EU kontrollera att bestämmelserna i förordningen följs.

82.  Europaparlamentet påminner dessutom i detta sammanhang om kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsare) (COM(2018)218), särskilt i samband med veterinärkontroller.

83.  Europaparlamentet beklagar djupt de ofta långa förseningarna vid gränserna och hamnarna och fäster uppmärksamhet vid den ökade smärta och lidande som det orsakar djuren. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som gränsar till tredjeländer att tillhandahålla viloplatser där djur kan lossas av och få foder, vatten, vila och veterinärvård så att färdjournalerna kan fyllas i korrekt, och att öppna särskilda expressfiler för djurtransporter i tullen, som är tillräckligt bemannade, för att minska väntetiden, utan att försämra kvaliteten på de sanitära kontrollerna och tullkontrollerna vid gränserna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ha ett bättre samarbete vid planeringen av djurtransporter, för att undvika att alltför många transporter anländer samtidigt till gränskontrollen.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka samarbetet och kommunikationen, däribland ytterligare ömsesidig hjälp och påskyndat informationsutbyte, mellan de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater och i tredjeländer, för att minska problem med djurs välbefinnande och sjukdomar i samband med dålig förvaltning, genom att se till att exportörerna uppfyller de administrativa kraven fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att på det internationella planet främja djurs välbefinnande och ta initiativ för att öka medvetenheten i länder utanför EU.

85.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöva påtryckningar på transitländer som inför byråkratiska och säkerhetsrelaterade hinder som försenar transporten av levande djur i onödan.

86.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt överträdelser i fråga om djurens välbefinnande under transporter på vattenleder och sjöresor till tredjeländer, och bedöma eventuella överträdelser av lagstiftningen, såsom när döda djur olagligen slängs från fartyg i Medelhavet (ofta med bortskuren öronmärkning), vilket sker på grund av att det ofta är omöjligt att göra sig av med dem i destinationshamnen.

87.  Europaparlamentet betonar rådets beslut 2004/544/EG om att underteckna Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter[13], enligt vilken transport innebär något av följande: mellan två medlemsstater via ett tredjelands territorium, mellan en medlemsstat och ett tredjeland eller direkt mellan två medlemsstater.

88.  Europaparlamentet betonar att om inte normerna för djurtransporter och djurs välbefinnande i tredjeländer anpassas till EU:s normer och genomförs tillräckligt tydligt för att säkerställa att förordningen följs fullt ut, bör transporter av levande djur till tredjeländer omfattas av bilaterala avtal för att utjämna dessa skillnader, och förbjudas om detta inte uppnås.

89.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt fast rättspraxis[14] kan införa strängare nationella regler för skydd av djur under transport, så länge de är förenliga med huvudsyftet i förordning (EG) nr 1/2005.

90.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyte av bästa praxis och åtgärder för regleringsmässig likvärdighet med tredjeländer när det gäller transport av levande djur.

91.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 • [1]  EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.
 • [2]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
 • [3]  EUT C 434, 23.12.2015, s. 59.
 • [4]  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets officiella tidning 2011:9.1:1966.
 • [5]  Antagna texter, P7_TA(2012)0096.
 • [6]  Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 i mål C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [7]  Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
 • [8]  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
 • [9]  EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.
 • [10]  Slutrapport från en revision i Nederländerna den 20–24 februari 2017 för att utvärdera djurens välbefinnande under transport till tredjeländer, Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet 2017.
 • [11]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).
 • [12]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 347.
 • [13]  EUT L 241, 13.7.2004, s. 21.
 • [14]  Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2004 - mål C-113/02, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna, och domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 maj 2008 - mål C-491/06, Danske svineproducenter.

MOTIVERING

Inledning

Detta betänkande ger information om genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 som reglerar skyddet av djur och djurs välbefinnande under transport. Flera politiska rekommendationer har utarbetats i syfte att förbättra dess genomförande, som fortfarande är otillräckligt och i hög grad varierar mellan medlemsstaterna.

De viktigaste slutsatserna[1]

1.  Otillräckligt genomförande

1.1.  Ofullständiga, inkonsekventa och otillförlitliga uppgifter för analys av genomförandet

Metoderna för insamling av uppgifter skiljer sig i så hög grad från varandra i de olika medlemsstaterna att det är svårt att göra en konsekvent analys av genomförandet av förordningen. Dessutom har kommissionen, enligt revisionsrättens särskilda rapport från 2018 om djurs välbefinnande i EU, erkänt att de uppgifter som medlemsstaterna har uppgett inte är fullständiga, konsekventa, tillförlitliga eller tillräckligt detaljerade för att man ska kunna dra slutsatser om överensstämmelse på EU-nivå[2].

Traces-systemet (EU-plattformen för övervakning av EU-interna långa gränsöverskridande förflyttningar av djur) innehåller informations- och rapporteringsverktyg som myndigheterna kan använda för inriktandet av inspektioner på djurtransporter. Revisionsrätten har i sin särskilda rapport konstaterat att medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för transportinspektioner endast sällan har använt information från Traces för att välja ut inspektioner.

Dessutom har man först nyligen börjat få analyserade uppgifter om hur riktlinjerna för djurs hälsotillstånd iakttas (endast uppgifter för 2014 och 2015, och nyligen 2016, har offentliggjorts). Det råder således brist på offentliga uppgifter och goda indikatorer för utvecklingen av djurs välbefinnande under transport av levande djur. Det är anmärkningsvärt att det, som en analys av medlemsstaternas inspektionsrapporter visar, finns mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller antalet inspektioner, från noll (!) till flera miljoner per år, och att antalet överträdelser varierar från noll till 16,6 procent. Detta tyder på att medlemsstaterna använder olika metoder för inspektionerna, t.ex. slumpmässiga jämfört med riskbaserade metoder.

Det finns ett uppenbart behov av gemensamma miniminormer för att möjliggöra en mer harmoniserad insamling av uppgifter och bedömning av de parametrar som kontrolleras.

1.2.  Långa och mycket långa transporter ökar

Varje år transporteras miljontals djur i medlemsstaterna över långa avstånd till tredjeländer för att födas upp eller slaktas. Transporterna är stressande för djuren och utsätter dem för en rad utmaningar under flera timmar, bland annat minskat utrymme, temperaturväxlingar, begränsad tillgång till mat och vatten och fordonsrörelse. Till riskerna under transport hör t.ex. körkvalitet, lämplig utrustning och oväntade förändringar i väg- eller väderförhållanden, och därför är det möjligt att djur som har certifierats att vara i skick att transporteras vid avgångsplatsen blir sjuka eller skadade under transporten. Trots detta har det fastställts att det är mycket vanligare med kontroller av djur före och efter transporten än kontroller under transporten. De flesta av kontrollerna görs vid slakterierna och gäller främst korta transporter.

Föredraganden är oroad över det oacceptabla antalet rapporter om olämpliga fordon som används för att transportera levande djur både på land och till sjöss. Särskilt när det gäller handel med tredjeländer orsakar mycket långa resor med långa uppehåll vid gränsen för kontroll av dokument, fordon och djur ytterligare lidande för djuren. Dåliga förhållanden under sjötransporter är ytterligare en anledning till oro. Medlemsstaterna bör vara strängare i certifierings- och typgodkännandeförfarandena för fartyg och förbättra kontrollen av djurens hälsotillstånd innan de lastas ombord. Föredraganden anser också att kommissionen ska tillhandahålla en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar för kontroll av djur.

Dessutom behövs det beredskapsplaner för alla resor för att göra det möjligt för transportören att på ett effektivt sätt reagera på nödsituationer och minska följderna av en försening eller en olycka som drabbat ett djur.

2.  Det krävs strängare och mer harmoniserad tillämpning

2.1.  Effektiva och avskräckande påföljder

Strängare och mer harmoniserad tillämpning med effektiva och avskräckande påföljder är centralt för att förbättra djurens välbefinnande under transport. När det gäller påföljdssystemet förefaller det beklagligt nog som om kommissionen inte har tagit hänsyn till parlamentets resolution av den 12 december. Kommissionen har också ignorerat uppmaningen att kontrollera eventuella oförenligheter mellan förordningen och de rättsliga kraven i de enskilda medlemsstaterna.

För att förbättra genomförandet av förordningen bör upprepade överträdelser leda till åtal, straff, däribland beslagtagande av fordon, samt obligatorisk omskolning för dem som ansvarar för djurens välbefinnande och transport.

Förordningen ger medlemsstaterna kraftfulla genomförandebefogenheter, däribland befogenheten att kräva att transportörer inför system för att förhindra att överträdelser upprepas och befogenheten att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla en transportörs tillstånd.

2.2.  Användning av den senaste tekniken och kontroll av färdjournaler

Behöriga myndigheter bör samarbeta för att stärka genomförandet genom användning av teknik. Tekniken skulle nämligen kunna hjälpa dem att skapa en återkoppling av dokumentationen i realtid mellan medlemsstaten vid avgångsplatsen och medlemsstaten vid ankomstplatsen. Om djur med gott hälsotillstånd anländer i dåligt hälsotillstånd ska det exporterande företaget omedelbart straffas.

3.  Uppdatering av förordningen med hänsyn till senaste vetenskapliga rön och teknik

Lagstiftningen om djurs välbefinnande bör grunda sig på vetenskap och den senaste tekniken. Tyvärr har kommissionen, trots tydliga rekommendationer från Efsa och parlamentets begäran i sin resolution från 2012, inte uppdaterat bestämmelserna om djurtransporter med de senaste vetenskapliga rönen. Kommissionen bör så snabbt som möjligt uppdatera dessa bestämmelser, särskilt de som gäller tillräcklig ventilation och kylning i alla fordon, lämpliga dricksvattensystem, särskilt för djur som inte är avvanda, och specifik lägsta takhöjd.

3.1.  Definition av hälsotillstånd

Användningen av djurets hälsotillstånd vid lastning som ett urvalskriterium är en viktig faktor när det gäller att säkerställa djurens välbefinnande under transport, eftersom riskerna för djurens välbefinnande under transport är större för skadade eller sjuka djur. Det är viktigt att alla djur kontrolleras före lastning, för att avgöra om deras hälsotillstånd tillåter transport, och att djur vars hälsotillstånd inte gör det tas omhand på ursprungsorten. I de granskningar som kommissionen utfört mellan 2007–2017 i flera medlemsstater hänvisas det nästan alltid till bristande efterlevnad av bestämmelserna om hälsotillstånd. Djurens hälsotillstånd står för den största procentuella andelen av överträdelserna (med dokumentation som den näst största). Som det redan har nämnts har man först nyligen börjat få analyserade uppgifter om hur riktlinjerna för hälsotillståndet för djur iakttas, och det finns således en brist på offentliga uppgifter och goda indikatorer.

Kommissionen bör utarbeta en fullständig arbetsdefinition av vad hälsotillstånd innebär och tillhandahålla ordentliga utbildningskurser för jordbrukare, förare och veterinärer, för att minska den höga andelen överträdelser i medlemsstaterna.

4.  Ekonomisk hjälp

I den gemensamma jordbrukspolitiken kopplas gårdsstöd till miniminivåer för djurs välbefinnande, medan man i politiken för landsbygdsutveckling uppmuntrar jordbrukarna att uppfylla högre krav. I artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 föreskrivs det om ”stöd för djurens välbefinnande”, enligt vilken det ges stöd för höga normer för djurs välbefinnande som går utöver tillämpliga obligatoriska normer. Revisionsrätten påpekade dock i sin särskilda rapport från 2018 att denna åtgärd inte har använts i tillräcklig utsträckning i de olika medlemsstaterna. Tio medlemsstater har i själva verket inte alls använt den.

Den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör upprätthålla och stärka kopplingen mellan stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och förbättrade villkor för djurs välbefinnande som till fullo respekterar eller går utöver de normer som fastställs i förordning (EU) nr 1/2005.

5.  Kortare transporttider för djur under transport

I skäl 5 i förordningen, fastställs det att ”[långa] djurtransporter … bör med hänsyn till djurens välbefinnande begränsas i största möjliga utsträckning”.

5.1.  Alternativa strategier för transport av levande djur

Som en allmän strategi bör transporttiderna för djur minskas i så stor utsträckning som möjligt, särskilt när det gäller långa och mycket långa transporttider. Detta kan göras genom alternativa strategier, såsom ekonomiskt bärkraftiga lokala slakterier som ersätter transport av avelsdjur genom att använda sperma eller embryon, transport av slaktkroppar och köttprodukter samt lagstiftningsinitiativ i medlemsstaterna för att underlätta slakt på gården.

Man bör komma ihåg att det är tekniskt sett lättare och etiskt sett rationellare att transportera kött och andra animaliska produkter än att transportera levande djur som enbart förs till slakt. Med tanke på detta bör kommissionen vid behov stödja uppförandet av ekonomiskt bärkraftiga slakterianläggningar inom medlemsstaterna, så att djuren slaktas så nära uppfödningsorten som möjligt. En strategi bör utvecklas för övergång från transport av levande djur till handel med endast kött och slaktkroppar, med tanke på de konsekvenser för miljön, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten som transporter av levande djur har.

5.2.  Anpassa normerna för djurtransporter i tredjeländer till EU:s normer

Med tanke på att de normer som tredjeländer tillämpar inte är lika stränga som inom EU bör kommissionen stärka de befintliga kraven gentemot unionens handelspartner, särskilt när det gäller handel med djur. Det finns också ett behov av ett ökat samarbete och kommunikation mellan de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater och tredjeländer för att minska problem med djurs välbefinnande i samband med dålig förvaltning.

Rapporterna om de extremt långa och bedrövliga väntetiderna för djur vid gränserna är förfärliga. För att förbättra situationen föreslås det att de medlemsstater som har gränser med tredjeländer öppnar särskilda expressfiler i tullen för djurtransporter, för att minska väntetiden. Dessutom borde medlemsstaterna och kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt överträdelser av djurskyddskrav under sjötransporter till tredjeländer.

EU-domstolens dom i mål C-424/13 bör efterlevas konsekvent och fullständigt. Domstolen fastställde att för att en djurtransport som innebär en lång resa med början inom EU:s territorium och med fortsättning utanför detta territorium ska erhålla tillstånd för avresa, måste transportören lägga fram en sann och korrekt körjournal så att efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005 kan kontrolleras.

Föredraganden anser att om inte normerna för djurtransporter i tredjeländer anpassas till EU:s normer bör transport av levande djur till tredjeländer förbjudas.

Slutsatser och rekommendationer

Föredraganden anser att följande centrala politikrelaterade rekommendationer bör införas:

•  Transporttiderna för djur bör förkortas så mycket som möjligt, särskilt långa och mycket långa transporttider. Detta kan bäst göras genom alternativa strategier, såsom ekonomiskt bärkraftiga lokala slakterier som ersätter transport av avelsdjur genom att använda sperma eller embryon samt transport av slaktkroppar och köttprodukter.

•  Det rekommenderas att kommissionen uppdaterar bestämmelserna utifrån senaste vetenskapliga rön och teknik.

•  Kommissionen bör utarbeta en fullständig arbetsdefinition av vad hälsotillstånd innebär och tillhandahålla utbildningskurser för jordbrukare, förare och veterinärer, för att minska den höga andelen överträdelser.

•  Den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör upprätthålla och stärka kopplingen mellan stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och förbättrade villkor för djurs välbefinnande som till fullo respekterar eller går utöver de normer som fastställs i förordning (EU) nr 1/2005.

•  Det rekommenderas att om inte normerna för djurtransporter i tredjeländer anpassas till EU:s normer bör transport av levande djur till tredjeländer förbjudas.

 • [1]  Slutsatserna grundar sig främst på två studier som beställts av Europaparlamentets utredningstjänst. Det rör sig om följande: ”Implementation of Regulation (EC) No 1/2005 (2009-2015), with a focus on data recording” (Genomförande av förordning (EG) nr 1/2005 (2009–2015), med inriktning på registrering av uppgifter), och ”Compliance with the technical rules on fitness for transport set out in Annex I to Regulation (EC) No 1/2005 on the protection on animals during transport” (Efterlevnad av de tekniska bestämmelserna om skick för att transporteras enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport).
 • [2]  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande av rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur (COM (2016) 558 av den 8 september 2016) och protokollet från de nationella kontaktpunkternas möten om djurs välbefinnande under transport.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET  (13.12.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Föredragande av yttrande (*): Karin Kadenbach

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att varje år transporteras miljontals djur levande (för slakt eller uppfödning) inom EU och från EU till tredjeländer. Parlamentet konstaterar att förordning (EG) nr 1/2005[1] har en positiv inverkan på djurens välbefinnande under transport. Parlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer i frågan, men beklagar att de och vissa av de åtgärder som kommissionen planerat försenades med upp till fem år[2]. Parlamentet påpekar att det fortfarande kvarstår allvarliga problem med transporterna och att efterlevnaden av förordningen verkar vara den främsta angelägenheten för dem som är involverade i dess genomförande.

2.  Europaparlamentet beklagar att ett antal frågor med anknytning till förordning (EG) nr 1/2005 ännu inte har lösts, inbegripet trängsel, otillräckligt takhöjd, underlåtelse att göra nödvändiga uppehåll för vila, utfodring och vattning, bristfällig ventilation och bristfälliga vattningsanordningar, transport i extrem hetta, transport av djur i dåligt skick, transport av icke avvanda kalvar, behovet av att fastställa dräktighetsstatus för levande djur, i vilken utsträckning färdjournaler kontrolleras, förhållandet mellan överträdelser, efterlevnad och påföljder, den blandade inverkan av utbildning och certifiering, samt otillräckliga mängder strö, vilket även Europeiska revisionsrätten konstaterade i sin särskilda rapport nr 31/2018[3] och klagomål som lämnats in till kommissionen av icke-statliga organisationer. Parlamentet vill se förbättringar på de ovannämnda områdena.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och transportörerna att avsevärt förbättra tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005 och uppmanar med kraft kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som befunnits bryta mot bestämmelserna, i syfte att säkerställa djurens välbefinnande och säkra rättvis konkurrens.

4.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att det är god praxis för behöriga myndigheter att inspektera alla sändningar till länder utanför EU i lastningsstadiet[4]. Parlamentet anser att en del av sändningarna inom EU likaså bör inspekteras i lastningsskedet. Parlamentet konstaterar att de behöriga myndigheterna i lastningsskedet bör kontrollera att förordningens krav om golvyta och takhöjd iakttas, att ventilations- och vattensystemen fungerar korrekt, att vattningsanordningarna fungerar korrekt och är lämpade för de djurarter som transporteras, att inga djur i dåligt skick lastas i och att det finns tillräckligt med foder och strö.

5.  Europaparlamentet ser med oro på att lastningen av djur på fartyg för djurtransporter ofta utförs hårdhänt. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att utföra en noggrann inspektion av djuren före lastningen för att säkerställa att de är i skick att fortsätta sin resa och för att säkerställa att lastningen har genomförs i överensstämmelse med artikel 20 i förordning (EG) nr 1/2005, utan hårdhänt behandling och regelbunden användning av käppar och elektriska pådrivare. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att inte godkänna färdjournaler med planer att använda hamnar som inte använder faciliteter som möjliggör ordentliga inspektioner av djuren före lastningen.

6.  Europaparlamentet betonar att djurs lidande under transport orsakar stor oro och vrede i samhället. Parlamentet noterar att kommissionen den 21 september 2017 tog emot över 1 miljon namnunderskrifter till stöd för kampanjen #StopTheTrucks, där europeiska medborgare kräver ett stopp för de långa transporterna.

7.  Europaparlamentet anser att luckorna i genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 utgör ett tydligt exempel på att man måste göra mera för att förebygga allvarliga tillbud som starkt påverkar djurens välbefinnande och lagföra dem som bryter mot lagen.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förordning (EG) nr 1/2005, i enlighet med skäl 11, för att anpassa den till aktuella vetenskapliga rön.

9.  Europaparlamentet påminner om de många parlamentsfrågor, brev och klagomål som ledamöter av Europaparlamentet har ingett till kommissionen, som betonar de systematiska överträdelserna av förordningen och fördömer de oacceptabla förhållandena med stress, smärta, ångest och lidande för levande djur som transporteras inom EU och till tredjeländer.

10.  Europaparlamentet beklagar att de överträdelser av förordningen som avser bristande tillämpning av bestämmelserna om ej avvanda djur, till exempel kalvar, lamm, killingar, smågrisar och föl som fortfarande utfodras med mjölk, och efterlyser mer detaljerade åtgärder för att säkerställa fullt skydd för dessa djurs välbefinnande vid transport.

11.  Europaparlamentet vidhåller att vid djurtransporter bör transporttiden begränsas till åtta timmar, lastningstiden inberäknad, och med hänsyn till artspecifik veterinärrådgivning, oavsett om det sker på land eller till sjöss eller i luften. Parlamentet anser att icke-avvanda djur inte bör transporteras på resor mer än fyra timmar.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt att delar av förordningen - trots tydliga rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) - inte överensstämmer med aktuella vetenskapliga rön om djurens välbefinnande, vilket krävs enligt förordningen. Parlamentet efterlyser därför uppdaterade och förbättrade regler om

–  ventilation och kylning i alla fordon/fartyg,

–  lämpliga dricksvattensystem, särskilt för djur som inte är avvanda,

–  transport av djur som inte är i skick att transporteras,

–  ökad lägsta takhöjd,

–  minskad djurtäthet.

13.  Europaparlamentet betonar att djur som transporteras långa avstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1/2005 måste ges vatten, foder och vila med lämpliga intervall och i en mängd som är lämplig för deras art och ålder. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka mer effektivt att dessa rättsliga krav uppfylls fullständigt och harmoniserat av alla medlemsstater.

14.  Europaparlamentet beklagar djupt de ofta långa förseningarna vid gränserna där bristen på vila, vatten och veterinärvård kan leda till ökade problem med tanke på djurhälsa och djurskydd, inbegripet lidande och dödsfall. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att arrangörerna planerar sina resor bättre och betonar behovet av att förbättra kommunikationen mellan de nationella myndigheterna i de olika medlemsstaterna för att förhindra en koncentration av lastbilar som transporterar djur vid gränserna.

15.  Europaparlamentet konstaterar att kontrollen av efterlevnaden är särskilt svår när transporten går genom flera medlemsstater och när olika medlemsstater har ansvaret för att godkänna färdjournalen och bevilja tillstånd för transportören och kompetensbevis för föraren. Därför uppmanar parlamentet alla de medlemsstater som upptäcker överträdelser att underrätta övriga involverade medlemsstater så snart som möjligt. Parlamentet noterar att artikel 26 i förordning (EG) nr 1/2005 ger medlemsstaterna starka genomförandebefogenheter, bland annat befogenhet att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla en transportörs tillstånd vid allvarliga överträdelser, att kräva att den berörda transportören inrättar system för att förhindra att överträdelsen upprepas och att låta transportören undergå ytterligare kontroller, t.ex. krav på närvaro av en veterinär när djuren lastas. Parlamentet är oroat över att dessa befogenheter i många medlemsstater inte används på rätt sätt och att deras användning inte övervakas. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som mottar anmälningar om överträdelser att vidta lämpliga åtgärder i tid, för att förhindra att överträdelserna upprepas.

16.  Europaparlamentet beklagar att det totala antalet kontroller som utförs av nationella behöriga myndigheter i enlighet med förordning (EG) nr 1/2005 har minskat, trots att antalet sändningar av levande djur inom EU har ökat[5]. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt öka det minsta antalet kontroller för transporter av levande djur för att garantera djurens välbefinnande.

17.  Europaparlamentet är bekymrat över transportförhållandena i tredjeländer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och transportörerna att strikt följa domstolens avgörande, som fastslog att förordning (EG) nr 1/2005 också bör tillämpas på fall av export till länder utanför EU[6] fram till slutdestinationen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utföra ytterligare kontroller vid EU:s utförselställen för att kontrollera att alla djur är i skick att fortsätta resan utanför EU:s gränser.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna ökar och skärper de officiella kontrollerna av transport av levande djur och rapporterar resultaten på ett detaljerat och transparent sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att göra Traces-systemet offentligt tillgängligt.

19.  Europaparlamentet framhåller vikten av utbildning och kompetensbevis för förare för att förbättra djurens välbefinnande under transporter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med kommissionens hjälp säkerställa att det finns lämplig och harmoniserad utbildning för de berörda aktörerna.

20.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att säkerställa att officiella veterinärer finns närvarande vid EU:s utförselställen, med uppgift att kontrollera att det i fordon avsedda för transport av levande djur finns bås med tillräckligt utrymme för att förhindra trängsel, att det finns strö, foder och vatten i kvantiteter som är lämpliga med hänsyn till de transporterade djurens art och antal, samt att djurens ventilations- och vattningssystem fungerar väl.

21.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att undersöka hur jordbrukare, slakterier och köttindustrin kan ges incitament att slakta sina djur i närmaste slakterianläggning för att undvika långa transporttider och minska utsläppen. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta innovativa lösningar i detta, såsom lösningar för mobil slakt, samtidigt som man säkerställer höga djurskyddsstandarder.

22.  Europaparlamentet anser att transport av kött, i stället för levande djur, i hög grad kan förbättra djurens välbefinnande och minska mängden relaterad transport, vilket också skulle ha en positiv inverkan på miljön. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och transportörerna att utarbeta strategier för att ersätta transporten av levande djur med transport av köttprodukter och slaktkroppar.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa krav på viloplatsernas placering och faciliteter.

24.  Europaparlamentet beklagar att det finns fordon och fartyg för transport av djur som inte borde ha godkänts då de inte lämpar sig för att transportera djur. Parlamentet konstaterar att kraven i artiklarna 20 och 21 i förordning (EG) nr 1/2005 om transport i fartyg för djurtransport ofta åsidosätts. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte godkänna eller förnya godkännandet av sådana fartyg för djurtransport som inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1/2005, och noggrant genomföra de inspektioner före lastning av fartyg för djurtransport som krävs.

25.  Europaparlamentet konstaterar att jordbrukare, transportörer och behöriga myndigheter i alla medlemsstater kan ha olika tolkningar av förordning (EG) nr 1/2005, i synnerhet huruvida djuren är i skick att transporteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över förordningen för att vid behov klarlägga kraven för transport.

26.  Europaparlamentet betonar att det måste bli obligatoriskt att ha veterinärer närvarande ombord på fartyg avsedda för sjötransport av djur, att rapportera och registrera antalet djur som dör under en sjöresa och att utarbeta nödplaner för att hantera situationer till sjöss som kan påverka de transporterade djurens välbefinnande på ett negativt sätt.

27.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens uppgifter, som rapporteras av medlemsstaterna, inte alltid är fullständiga, enhetliga, tillförlitliga eller tillräckligt detaljerade för att man ska kunna dra slutsatser om efterlevnad på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla tillförlitliga indikatorer för att mäta djurens välbefinnande under transport av levande djur och offentliggöra dessa uppgifter.

28.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna anpassa sanktionsnivåerna vid fall av överträdelser, eftersom dessa i vissa medlemsstater kan vara mer än tio gånger högre än i andra. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en färdplan för att anpassa sanktionerna i alla medlemsstaterna.

29  Europaparlamentet rekommenderar ökade EU-investeringar i utvecklingen av småskaliga och lokala jordbruk med djurhållning och att man främjar en hälsosam växtbaserad kost för att ersätta den nuvarande höga förbrukningen av animaliska produkter.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utifrån inspektions- och genomföranderapporter upprätta en svart lista över operatörer som gjort sig skyldiga till upprepade och allvarliga överträdelser av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet uppdatera och offentliggöra dessa svarta listor och att underlätta utbyte av exempel på bästa praxis mellan medlemsstaterna, både när det gäller transporter och förvaltning.

31.  Europaparlamentet noterar att kalvar får transporteras från 14 dagars ålder. Parlamentet anser att det är omöjligt att tillgodose behoven för mycket unga djur under transport, däribland kalvars naturliga behov av att dia sina mödrar, och uppmanar därför kommissionen att sätta stopp för denna praxis.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att en eventuell framtida översyn av lagstiftningen om djurs välbefinnande under transport grundar sig på objektiva och vetenskapligt baserade indikatorer, för att förhindra att godtyckliga beslut medför en oberättigad ekonomisk inverkan för djurhållningssektorerna.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjliga överträdelser av den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol 73/78).

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjliga överträdelser av den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas), direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll[7] och artikel 19 i förordning (EG) nr 1/2005.

35.  Europaparlamentet beklagar att medlemsstaternas myndigheter med ansvar för transportinspektioner sällan använder information från Traces för riktade inspektioner, för att övervaka långdistanstransporter och gränsöverskridande transporter av djur inom EU, delvis på grund av vissa begränsningar i användarnas åtkomst[8]. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och förenkla användningen av det interaktiva sökverktyget.

36.  Europaparlamentet efterlyser användning av ett GPS-spårningssystem, oavsett transporttidens längd.

37.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas myndigheter vanligtvis delegerar ansvaret för riskanalysen för transportinspektioner till lokala myndigheter[9]. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att skapa system för att kontrollera lokala riskanalysers förekomst, kvalitet och tillämpning.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet om sina åtgärder rörande skydd av djur under transport.

39.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bedöma eventuella överträdelser av lagstiftningen i förbindelse med transport av djur från Europa till tredjeländer sjövägen, såsom när döda djur olagligen slängs från fartyg i Medelhavet (ofta med bortskuren öronmärkning) eftersom det ofta är omöjligt att göra sig av med dem i destinationshamnen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Gerben‑Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).
 • [2]  Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
 • [3]  Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
 • [4]  Slutrapport från en revision i Nederländerna den 20-24 februari 2017 för att utvärdera djurens välbefinnande under transport till tredjeländer, Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet 2017.
 • [5]  Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden – bedömning av genomförandet, Europaparlamentets utredningstjänst, 2018, s. 31.
 • [6]  Domstolens dom av den 23 april 2015 i mål C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [7]  EGT L 131, 28.5.2009, s. 57.
 • [8]  Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
 • [9]  Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM (4.12.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Föredragande av yttrande (*): Keith Taylor

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet beklagar det bristfälliga genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005, vilket har lett till allvarliga och ihållande problem med djurs välbefinnande under transport. Parlamentet anser att kraven i förordningen inte har uppfyllts i tillräcklig utsträckning. Parlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet regelbundet lägga fram rapporter om genomförandet och efterlevnaden av den nuvarande förordningen, vilka grundar sig på konkreta uppgifter.

2.  Europaparlamentet upprepar att transport är en av de känsligaste situationerna i ett djurs liv och att även den bäst planerade transporten innebär att djur utsätts för stress. Parlamentet anser därför att djur som transporteras måste omfattas av det högsta och strängaste rättsliga skydd som finns.

3.  Europaparlamentet yrkar på att alla resor över åtta timmar, oavsett transportsätt, förbjuds och att resor till slakt begränsas till fyra timmar. Parlamentet anser att icke-avvanda djur inte bör transporteras i mer än fyra timmar.

4.  Europaparlamentet stöder ett mer effektivt, fördelaktigt och etiskt transportsystem som prioriterar transport av kött framför slaktdjur.

5.  Europaparlamentet stöder djurslakt och köttbearbetning så nära uppfödningsorten som möjligt och uppmanar därför kommissionen att främja utvecklingen av regionala och/eller mobila slakterier.

6.  Europaparlamentet påpekar att cirka 70–80 % av transporterna omfattar slaktdjur och att de ekonomiska förluster som följer av bristfälligt genomförda eller alltför långa transporter kan vara mycket höga och avsevärt minska djurens välbefinnande.

7.  Europaparlamentet konstaterar att många problem kan upptäckas och åtgärdas innan resan påbörjas, och uppmanar därför medlemsstaterna att inspektera alla sändningar som är avsedda för länder utanför EU och åtminstone ett minimiantal fordon under lastningen i proportion till antalet överträdelser som rapporterats av icke-statliga organisationer och vid inspektioner genom kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor. Parlamentet kräver lämplig utrustning för lastning och lossning av djur på och från lastbilar och fartyg samt personal med lämplig utbildning.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det pågår en snedvridning av marknaden som orsakas av att olika tullar tillämpas på levande djur och på kött, vilket ger ett starkt incitament för handel med levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med sina handelspartner se över denna snedvridning i syfte att minska handeln med levande djur och vid behov ersätta denna handel med försäljning av kött.

9.  Europaparlamentet beklagar förhållandena vid gränskontrollerna mellan EU och tredjeländer där en stor brist på anläggningar leder till långa köer och överhettning som medför att djur avlider och som orsakar ett fruktansvärt lidande för många djur.

10.  Europaparlamentet instämmer i EU-domstolens dom, C-424/13, om att EU-näringsidkarna måste följa förordningens bestämmelser fram till slutdestinationen även när en sändning har lämnat unionen. Parlamentet anser att transport av levande djur inte bör tillåtas förrän överensstämmelse kan garanteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att på det internationella planet främja djurs välbefinnande och ta initiativ för att öka medvetenheten i länder utanför EU.

11.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste se till att djurtransporter organiseras på rätt sätt, med beaktande av väderförhållandena och typen av transport.

12.  Europaparlamentet betonar att organisatören ska se till att det finns en plats för vila med faciliteter som motsvarar dem vid en EU-kontrollstation när djur måste lastas av i tredjeländer för en viloperiod på 24 timmar. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att regelbundet inspektera dessa faciliteter och att inte godkänna färdjournaler om det inte har bekräftats att den föreslagna platsen för vila har faciliteter motsvarande dem vid en EU-kontrollstation.

13.  Europaparlamentet uppmanar officiella veterinärer att vid EU:s utförselställen kontrollera att djuren är i skick för fortsatt transport och att fordon och/eller fartyg uppfyller kraven i förordningen.

14.  Europaparlamentet lyfter fram behovet av att förbättra förhållandena under sjötransporter, i enlighet med den nuvarande förordningen, och kräver att

  medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna ska vara strängare i certifierings- och typgodkännandeförfarandena för fartyg och förbättra kontrollen av huruvida djuren är i skick att transporteras innan de lastas ombord,

  medlemsstaterna ska förse kommissionen med detaljplaner för sina inspektionsanläggningar innan de använder sig av någon hamn som utförselställe för djur; kommissionen uppmanas att utgående från uppgifter från medlemsstaterna upprätta en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar för inspektion av djur,

  en veterinär (eller åtminstone en djurhälsospecialist) närvar vid alla resor till sjöss.

15.  Europaparlamentet lyfter vidare fram de dåliga förhållandena under vägtransporter och kräver att

–  medlemsstaterna ska vara strängare i certifierings- och typgodkännandeförfarandena för fordon och vid beviljandet av kompetensbevis för förare,

–  de behöriga myndigheterna ska säkerställa att det inte finns något mellanrum mellan den nedre delen av skiljeväggen och fordonets golv, och inte heller mellan skiljeväggens utsida och fordonsväggen, och att det finns tillräckligt med rent strömaterial för hela resan,

–  operatörer garanterar en omfattande utbildning av förare, vilket är av avgörande betydelse för att säkerställa en korrekt behandling av djuren i enlighet med bilaga IV.

16.  Europaparlamentet konstaterar att delar av förordningen – trots tydliga rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) – inte överensstämmer med aktuella vetenskapliga rön. Parlamentet upprepar sin begäran om att bestämmelserna ska uppdateras när det gäller de luckor som finns mellan lagstiftningen och de senaste vetenskapliga rönen från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Parlamentet betonar särskilt följande:

  tillräcklig ventilation och lämpliga temperaturregulatorer i alla fordon,

  lämpliga dricksvattensystem, särskilt för djur som inte är avvanda,

  en tillräcklig och specifik lägsta takhöjd,

  minskad djurtäthet.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt förbättra överenstämmelsen med förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet insisterar på att medlemsstater som upptäcker överträdelser av förordningens korrekta tillämpning använder sina kraftfulla verkställighetsbefogenheter enligt artikel 26 i förordningen för att förhindra att sådana överträdelser upprepas. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att vidta korrigerande åtgärder och tillämpa sanktioner för att undvika djurs lidande och illojal konkurrens, inbegripet ett tillfälligt eller permanent indragande av en transportörs intyg om tillstånd, och att informera kommissionen om detta.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare vidta åtgärder mot de medlemsstater som systematiskt underlåter att genomföra och verkställa förordningen, och genomföra en kartläggning av påföljdssystem för att se till att påföljderna är effektiva, proportionella och avskräckande.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter samråd med de nationella kontaktpunkterna upprätta en förteckning över aktörer som på grundval av inspektions- och genomföranderapporter gjort sig skyldiga till upprepade och allvarliga överträdelser av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra och ofta uppdatera denna förteckning och att även främja exempel på bästa praxis, både när det gäller transporter och förvaltning.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), Efsa och medlemsstaterna för att stödja genomförandet och en korrekt tillämpning av förordning (EG) nr 1/2005 i syfte att främja en stärkt dialog om frågor som rör djurs välbefinnande under transport med särskilt fokus på följande:

  Bättre tillämpning av EU:s regler om djurs välbefinnande under transport genom utbyte av information och bästa praxis och direkt deltagande av berörda parter.

  Främjande av utbildning för förare och transportföretag.

  Bättre spridning av riktlinjer och faktablad om djurtransport, översatta till samtliga EU-språk.

  Utveckling och utnyttjande av frivilliga åtaganden från företag för att ytterligare förbättra djurs välbefinnande under transport.

  Ökat utbyte av information och bästa praxis mellan nationella myndigheter för att minska antalet överträdelser som orsakas av transportföretag och förare.

21.  Europaparlamentet beklagar det låga och otillräckliga antalet kontroller och officiella revisioner, och anser att antalet årliga inspektioner som utförs av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor bör utökas. Parlamentet efterlyser ett effektivare och mer transparent övervakningssystem, inklusive offentlig tillgång till information som samlas in via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces). Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att stödja studier om den tekniska genomförbarheten och den finansiella hållbarheten för geolokaliseringssystem för djur, vilka gör det möjligt att övervaka var de finns och hur länge de befinner sig i transportfordon samt upptäcka om transporttiderna eventuellt inte följs.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att godkänna och lägga fram ett förslag till översyn av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden, i syfte att införa bättre verktyg för att säkerställa att medlemsstaterna följer reglerna om skydd av levande djur under transport.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR FRAMSTÄLLNINGAR (23.10.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Föredragande av yttrande: Ángela Vallina

FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet betonar att utskottet för framställningar mottar ett mycket stort antal framställningar om djurs välbefinnande under transport, vilka ofta avslöjar systematiska, fortlöpande och allvarliga överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1/2005[1] av såväl medlemsstater som transportörer.

2.  Europaparlamentet beklagar kommissionens kraftigt bristfälliga synsätt när det gäller att beivra de allvarliga och systematiska överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005 som noggrant och detaljerat bringats till dess omedelbara kännedom genom de nästan 200 rapporter som sedan 2007 ingetts från icke-statliga organisationer inom sektorn.

3.  Europaparlamentet påpekar den mångfald av parlamentsfrågor och klagomål som lämnats av ledamöter av Europaparlamentet och riktats till kommissionen, och som betonar de systematiska överträdelserna av förordning (EG) nr 1/2005, vilka medfört svåra lidanden och obehag för djur som transporterats. Parlamentet kritiserar skarpt den statistik som kommissionen har tillhandahållit rörande efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005 om transport av levande djur till tredjeländer, och som sammanställts utan systematiska kontroller av fordon avsedda för djurtransporter.

4.  Europaparlamentet fördömer denna situation och anser att det är oacceptabelt att det, 13 år efter det att förordningen trädde i kraft och i strid med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005, fortfarande dyker upp vittnesmål om djur som transporteras under fruktansvärda förhållanden i undermåliga och överfulla transportmedel, vilket orsakar onödigt lidande och medför allvarliga hälsorisker för både djur och människor.

5.  Europaparlamentet framhåller att de oftast förekommande överträdelserna av förordning (EG) nr 1/2005 gäller trängsel och otillräckligt utrymme för djuren i de motorfordon som är avsedda för transport av dem, vilket tvingar djuren att under lång tid stå i onaturliga ställningar, bristfälligt iakttagande av intervallerna för utfodring och vattning av djuren och av deras rese- och vilotider, otillräckliga ventilations- och vattningsanordningar, transporter vid extrema temperaturer, transport av olämpliga djur samt otillräckliga strö- och foderkvantiteter.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin starka oro över att djuren under långa resor ges vatten som är förorenat och otjänligt för konsumtion, och att de ofta inte har någon tillgång till vatten på grund av funktionsfel, felaktig placering av vattningsanordningar eller otillräckliga vattenkvantiteter som inte har beräknats i proportion till de transporterade djurens art och storlek.

7.  Europaparlamentet framhåller att de påtalade överträdelserna av förordning (EG) nr 1/2005 rörande otillräckliga ventilationssystem i motorfordon avsedda för långväga djurtransporter vittnar om att det inuti motorfordonen förekommer extrema temperaturer, långt över de gränsvärden som fastslås i normer, vilket orsakar fruktansvärda lidanden för djuren. Parlamentet betonar att man i vissa fall också har kunnat konstatera att temperaturkontrollgivare inuti transportfordon för djur har manipulerats.

8.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen, trots kännedom om att ett antal medlemsstater inte rapporterar fall av invändiga temperaturer över 35 °C i motorfordon som används för djurtransporter, officiellt har förklarat att systematiska kontroller av invändiga temperaturer i motorfordon inte utförs, vilket gör det omöjligt att skapa en korrekt bild av förhållandena vid djurtransporter.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att se till att resor planeras och genomförs, från avgång till destination, i enlighet med EU:s djurskyddskrav, med beaktande av olika transportmedel och geografiska villkor i EU och tredjeländer.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att förbjuda alla långa transporter av djur under extrema väderförhållanden, särskilt vid temperaturer på avrese- eller destinationsorterna, eller längs rutten, som förväntas överstiga 30 ℃. Parlamentet betonar att andra aspekter än resans längd har betydelse för djurskyddet, såsom lämplig lastning och lossning, tillräcklig näring, fordonens utformning och utrustning samt antal djur som lastas i containerenheter.

11.  Europaparlamentet betonar att de behöriga myndigheterna, inbegripet officiella veterinärer vid EU:s utförselställen, i samband med inlastningen bör kontrollera att kraven enligt förordning (EG) nr 1/2005 beträffande djurens hälsoförhållanden samt plats och höjd i lastutrymmet uppfylls, att ventilations- och vattningssystemen fungerar rätt och är lämpliga för den art och den storlek av djur som transporteras och att tillräckligt med foder och strö medförs. Parlamentet anser att de behöriga myndigheterna, i de fall där förordning (EG) nr 1/2005 stadgar att djuren ska lastas av på en kontrollstation eller för vila under 24 timmar i ett tredjeland, ska få godkänna körjournaler bara om de har kontrollerat och fått bekräftelse på att organisatören har gjort en reservation vid en kontrollstation eller funnit en viloplats som erbjuder byggnader som är likvärdiga med dem på en kontrollplats och som under alla omständigheter tar full hänsyn till djurens välbefinnande.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt att lastning av djur på fartyg ofta genomförs på ett synnerligen grymt sätt med användning av bland annat käppar och elektriska spön, och inbegriper lastningsfaciliteter som inte fullt ut kan säkerställa djurens välbefinnande.

13.  Europaparlamentet uttrycker oro över det bristfälliga uppfyllandet av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005 när det gäller transport av ej avvanda djur. Parlamentet ser det som nödvändigt att vidta mer detaljerade och skarpa åtgärder för att säkerställa att alla specifika krav i samband med denna typ av transport tillgodoses.

14.  Europaparlamentet är oroat över antalet rapporter om olämpliga fordon som används för att transportera levande djur både på land och till sjöss, och efterlyser ökad övervakning av denna praxis. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur ny och befintlig teknik kan användas i boskapsfordon för att reglera, övervaka och registrera temperatur och fuktighet, som är viktiga element för att kontrollera och skydda välbefinnandet hos vissa kategorier av djur under transport, i enlighet med rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

15.  Europaparlamentet beklagar djupt att delar av förordningen – trots tydliga rekommendationer från Efsa – inte överensstämmer med aktuella vetenskapliga rön, och efterlyser uppdaterade regler om tillräcklig ventilation och kylning i alla fordon, lämpliga dricksvattensystem som är avpassade för olika arter och åldrar, särskilt för djur som inte är avvanda samt en specifik lägsta takhöjd.

16.  Europaparlamentet anser att färre djur ska transporteras långa sträckor och att djurtransporternas tidslängd, liksom hur ofta djurtransporter genomförs, ska hållas till ett minimum. Parlamentet anser att många av de allvarliga problem som hänger samman med de långa transporterna av levande djur, särskilt från EU till tredjeländer, skulle lösas genom en övergång till transport av kött eller slaktkroppar i stället för levande djur.

17.  Europaparlamentet efterlyser ett förbud mot resor på mer än åtta timmar.

18.  Europaparlamentet anser att resurser ska mobiliseras för bearbetning lokalt, där så är möjligt, och att kortare leveranskedjor ska inrättas.

19.  Europaparlamentet beklagar djupt att tillämpningen av förordningen varit ojämn och bristfällig i många medlemsstater och att man inte i dessa på ett effektivt och enhetligt sätt lyckats övervaka och sanktionera upprepade överträdelser av EU-lagstiftningen och därmed gjort det möjligt för vissa transportörer att bedriva olaglig verksamhet. Parlamentet oroas starkt över att många medlemsstater inte gör rätt bruk av de befogenheter som de har enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 1/2005, till exempel att begära att den berörda transportören inför system för att förhindra att påträffade missförhållanden upprepas, att utföra ytterligare kontroller och, i synnerhet, att kräva närvaro av en veterinär vid inlastningen av djuren samt att dra in eller återkalla transportörens tillstånd eller godkännandehandling för det använda transportmedlet. Parlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på den bristande harmoniseringen av kontroller och påföljder i medlemsstaterna, överväga en översyn av de nuvarande bestämmelserna enligt förordning (EG) nr 1/2005, särskilt skäl 11 och artikel 30.1, för att säkerställa att effektiva och avskräckande sanktionsmekanismer införs och tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU.

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka kontrollen genom hela produktionskedjan och, i synnerhet, genomföra effektiva och systematiska kontroller av sändningar av djur före inlastning, så att förfaranden som bryter mot förordning (EG) nr 1/2005 och försämrar villkoren för djurtransporter till lands eller till sjöss inte längre tolereras, till exempel att överfulla transportmedel eller djur som inte är i skick att transporteras tillåts fortsätta sin långa färd eller att kontrollstationer med bristfälliga möjligheter till vila, utfodring och vatten för djuren fortsätter att användas.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra efterlevnaden av befintliga bestämmelser genom att säkerställa en effektiv användning av de navigationssystem som används vid djurtransporter på mer än åtta timmar, så att de behöriga myndigheterna mer exakt kan övervaka restiderna och viloperioderna vid sådana transporter.

22.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, när de påträffar överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005, detaljerat och systematiskt anmäla detta enligt artikel 26. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som mottar sådana anmälningar att handla effektivt, konsekvent och snabbt för att förhindra att de överträdelser som anmälan avser upprepas. Parlamentet anser att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, där det är praktiskt möjligt, bör bifoga fotografier av påträffade överträdelser till sina meddelanden.

23.  Europaparlamentet betonar att en otillräcklig samordning mellan ansvariga myndigheter på gränsöverskridande kontrollplatser tillsammans med olämpliga operativa strukturer och arbetssätt har medfört oförsvarliga väntetider för de fordon som är avsedda för djurtransporter, vilket, mot bakgrund av extrema invändiga temperaturer och bristfälliga ventilationssystem, haft en förödande inverkan på djurens välbefinnande, något som uppenbart står i strid med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1/2005.

24.  Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att nationella myndigheter konsekvent och fullt ut följer artikel 19 i förordning (EG) nr 1/2005 om utfärdande av godkännandeintyg för fartyg som transporterar djur, och att de vägrar att godkänna loggböcker om de visar på användning av hamnar som saknar de resurser som krävs för en systematisk besiktning av djur.

25.  Europaparlamentet anser att det under djurtransport på fartyg bör vara obligatoriskt med närvaro av kvalificerade och oberoende veterinärer, med upptäckt och registrering av eventuella djur som dör under resan, samt med specifika och detaljerade handlingsplaner för att möta möjliga nödsituationer som negativt kan påverka djurens välbefinnande.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att öka samarbetet och kommunikationen mellan behöriga myndigheter i alla medlemsstater i syfte att öka medvetenheten och utbyta bästa praxis för djurs välfärd mellan olika aktörer som hanterar transporter av levande djur.

27.  Europaparlamentet beklagar att efterlevnaden av förordningen när det gäller transporter utanför EU fortfarande är obefintlig i de allra flesta fall, trots EU-domstolens avgöranden om att transportörer måste följa bestämmelserna under hela den tid resan med destinationer i tredjeländer pågår. Parlamentet efterlyser en harmonisering av uppgiftsregister för djurtransporter i tredjeländer.

28.  Europaparlamentet begär att EU-domstolens rättsskipning åtlyds konsekvent och fullständigt, inbegripet domen i mål C-424/13 av den 23 april 2015[2], i vilken domstolen fastslog att för att en djurtransport som innebär en lång resa med början inom EU:s territorium och med fortsättning utanför detta territorium ska erhålla tillstånd från myndigheten på avreseplatsen, måste transportören framlägga en sann och korrekt körjournal så att efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005 inom EU:s territorium och inom berörda tredjeländers territorier kan kontrolleras. Parlamentet konstaterar att om så inte är fallet måste de ansvariga myndigheterna ha befogenhet att kräva att sätten för resans genomförande ändras så att det kan säkerställas att bestämmelserna i förordningen följs under hela resan.

29.  Europaparlamentet efterlyser bättre efterlevnad i medlemsstaterna och även av operatörer som transporterar djur utanför EU:s territorium, där situationen för djurskydd ofta är mycket värre än i EU.

30.  Europaparlamentet beklagar att de standarder som EU:s externa partner uppnått inte är lika höga som standarderna inom unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att skärpa kraven för unionens handelspartner, dvs. de internationella ekonomiska partnerna, särskilt när det gäller import av djur från tredjeländer. Parlamentet anser att det bör finnas ekonomiska konsekvenser i de fall där externa partner med lägre standarder exporterar till EU:s marknad.

31.  Parlamentet betonar rådets beslut (2004/544/EG)[3] att underteckna Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter, enligt vilken transport innebär något av följande: mellan två medlemsstater via ett tredjelands territorium, mellan en medlemsstat och ett tredjeland eller direkt mellan två medlemsstater.

32.  Europaparlamentet beklagar det beslut som fattats av talmanskonferensen, utan omröstning i kammaren, om att inte inrätta en parlamentarisk undersökningskommitté om välbefinnandet för djur under transport inom och utanför EU, trots att förslaget fått stöd från ett stort antal ledamöter från olika politiska grupper. Parlamentet rekommenderar därför att parlamentet inrättar en undersökningskommitté för djurtransporter inom och utanför EU så snart nästa valperiod inleds så att grymma djurtransporter kan utredas och övervakas ordentligt.

33.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att, mot bakgrund av dessa systematiska problem med tillämpningen, upprätta en effektiv övervakning av efterlevnaden av förordningen på alla nivåer i alla medlemsstater, omedelbart inleda nödvändiga utredningar av eventuella överträdelser av förordningen och inleda överträdelseförfaranden mot ansvariga medlemsstater, när så är lämpligt.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

8.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.
 • [2]  Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 i mål C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
 • [3]  EUT L 241, 13.7.2004, s. 21.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

12

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy