Процедура : 2015/0302M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0058/2019

Внесени текстове :

A8-0058/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0170

ДОКЛАД     
PDF 295kWORD 92k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Анна Елжбета Фотига

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15093/2016),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна(1), подписано на 18 февруари 2017 г. от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) Федерика Могерини,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета на 6 февруари 2018 г. в съответствие с член 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 207, член 209, член 218, параграф 6, буква а) втора алинея и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0107/2018),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно предложението за решение на Съвета(2),

–  като взе предвид временното прилагане на частите от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС, считано от 1 декември 2017 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно преговорите за споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан(3),

–  като взе предвид своите предходни резолюции, свързани с Афганистан, и по-специално своите резолюции от 16 декември 2010 г. относно нова стратегия за Афганистан(4), от 15 декември 2011 г. относно бюджетния контрол върху финансовата помощ на ЕС за Афганистан(5), от 12 март 2014 г. относно регионалната роля на Пакистан и неговите политически отношения с ЕС(6), от 8 октомври 2015 г. относно смъртното наказание(7), от 26 ноември 2015 г. относно Афганистан, по-специално убийствата в провинция Забул(8), от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право(9), от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС(10), от 13 септември 2017 г. относно политическите отношения на ЕС с Индия(11), и от 14 декември 2017 г. относно положението в Афганистан(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 ноември 2018 г. и от 16 октомври 2017 г. относно Афганистан,

–  като взе предвид съвместното съобщение на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) и Комисията до Европейския парламент и Съвета от 24 юли 2017 г., озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС относно Афганистан“ (JOIN(2017)0031),

–  като взе предвид многогодишната индикативна програма за Афганистан за периода 2014 – 2020 г. в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие на Съюза,

–  като взе предвид пътната карта на ЕС за работа с гражданското общество в Афганистан за периода 2018 – 2020 г.,

  като взе предвид закриването през 2016 г. на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL Афганистан),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 септември 2018 г. относно положението в Афганистан и последиците от него за международния мир и международната сигурност,

  като взе предвид документа за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси, подписан на 2 октомври 2016 г.,

  като взе предвид Резолюции 2210 (2015 г.) и 2344 (2017 г.) на Съвета за сигурност на ООН и мандата на мисията на ООН за подпомагане на Афганистан (UNAMA),

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица от 12 април 2017 г. относно мисията му в Афганистан,

–  като взе предвид искането на главния прокурор на МНС Фату Бенсуда от 3 ноември 2017 г. за започване на разследване на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, за които се твърди, че са извършвани в Афганистан от май 1 май 2003 г. насам,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид министерската конференция за Афганистан в Женева на 27 – 28 ноември 2018 г.,

  като взе предвид резултатите от Международната конференция за Афганистан, проведена в Брюксел на 5 октомври 2016 г. и съпредседателствана от Европейския съюз и взаимните ангажименти, поети на международните конференции за Афганистан, проведени в Бон на 5 декември 2011 г., в Токио на 8 юли 2012 г. и в Лондон на 4 декември 2014 г.,

–  като взе предвид конференцията в Ташкент относно Афганистан на 26 – 27 март 2018 г.,

  като взе предвид процеса „Сърцето на Азия“, стартиран в Истанбул на 2 ноември 2011 г.,

  като взе предвид декларацията от Кабул от 22 декември 2002 г. относно добросъседските отношения,

–  като взе предвид ръководените от НАТО и получили мандат от ООН международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) (2003 – 2014 г.) и заключенията на срещата на високо равнище на НАТО, проведена в Брюксел на 24 – 25 май 2017 г., относно продължаването на мисията за обучение, консултиране и помощ „Resolute Support“ на НАТО (стартирала през 2014 г.),

–   като взе предвид Плана за хуманитарна реакция за Афганистан 2018 – 2021 г.,

–  като взе предвид Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, договорена на конференцията за Афганистан, проведена в Брюксел на 4 – 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, становището на комисията по развитие и позицията под формата на изменения на комисията по международна търговия (А8‑0058/2019),

А.  като има предвид, че на 10 ноември 2011 г. Съветът прие решение за упълномощаване на Европейската комисия да договори Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан(13); като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие започна да се прилага временно и частично от 1 декември 2017 г., преди Европейският парламент да даде съгласието си за това;

Б.  като има предвид, че на 13 януари 2016 г. заместник-председателя/върховен представител и Комисията представиха на Съвета съвместното предложение за решения на Съвета относно подписването и сключването на Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие като споразумение между Европейския съюз и Афганистан („само за ЕС“);

В.  като има предвид, че макар и съгласни със съдържанието на споразумението, държавите членки изразиха предпочитание за „смесено“ споразумение с временно прилагане, поради което поискаха от Комисията и заместник-председателя/върховен представител предложенията да бъдат съответно преразгледани, за да се предвиди смесено и временно прилагане;

Г.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие беше подписано на 18 февруари 2017 г.;

Д.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще бъде в основата на отношенията между ЕС и Афганистан през следващите десет години и би могло да бъде автоматично удължавано за периоди от по 5 години;

Е.  като има предвид, че Парламентът беше частично, но не напълно информиран по време на преговорите; като има предвид, че Парламентът получи директивите за преговори на Съвета за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) едва на 16 март 2018 г. вместо през ноември 2011 г., когато Парламентът беше информиран за решението за започване на преговори;

Ж.  като има предвид, че тази правна рамка се основава на настоящата стратегия на ЕС за Афганистан, както и на значителната външна финансова помощ на ЕС;

З.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще бъде първото договорно отношение между ЕС и Афганистан, с което се потвърждава ангажимента на ЕС за бъдещото развитие на Афганистан по време на „десетилетието на трансформация“ (2014 – 2024 г.), укрепвайки историческите, политическите и икономическите връзки между двете страни;

И.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие отразява принципите и условията, на които ще се основава бъдещото партньорство между ЕС и Афганистан (дял І и ІІ), включително клаузите на съществените елементи относно правата на човека и неразпространението на оръжие за масово унищожение (ОМУ); като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие предвижда възможност за сътрудничество в широк кръг области, включително развитието (дял III), търговията и инвестициите (дял IV), правосъдието и върховенството на закона (дял V), включително борбата с организираната престъпност и изпирането на пари и борбата с наркотиците, сътрудничество в областта на миграцията и потенциално бъдещо споразумение за реадмисия, както и секторно сътрудничество (дял VІ);

Й.  като има предвид, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие ще даде възможност на ЕС и Афганистан да работят съвместно за решаване на глобални предизвикателства като ядрената сигурност, неразпространението на ядрено оръжие и изменението на климата;

К.  като има предвид, че Афганистан се намира в решаващ момент от своето развитие, което означава, че ако не бъдат направени по-нататъшни усилия, съществува риск всички положени досега усилия, постигнатият напредък и жертвите в името на развитието на Афганистан да бъдат обезсмислени;

Л.  като има предвид, че появата на терористичната заплаха от свързаната с Даиш група, известна като Ислямска държава провинция Хорасан (IS-KP) допринесе значително за допълнителното влошаване на състоянието на сигурността; като има предвид, че към май 2018 г. афганистанското правителство има контрол над 56% от областите в Афганистан и 56% от територията с 65% от населението, като контролът върху 32% от областите се оспорва, а 12% от областите са под контрола на бунтовниците(14),(15);

М.  като има предвид, че от 2002 г. насам Европейският съюз и неговите държави членки заедно са най-големият международен донор за Афганистан и неговия народ, като са предоставили над 3,66 милиарда евро за развитие и хуманитарна помощ; като има предвид, че според многогодишната индикативна програма за Афганистан за периода 2014 – 2020 г. за периода 2014 – 2020 г. е създаден нов фонд за развитие в размер на 1,4 милиарда евро; като има предвид, че БВП на Афганистан в момента е 20 милиарда щатски долара и че темпът на растеж намалява от 2014 г. насам; и като има предвид, че афганистанската икономика все още е изправена пред редица предизвикателства като корупция, ниско събиране на приходи, лоша инфраструктура и анемично създаване на работни места;

Н.  като има предвид, че от 2001 г. насам много държави – членки на ЕС, партньори от НАТО и съюзнически държави са допринесли за стабилизирането и развитието на Афганистан с военни и цивилни ресурси, понасяйки тежки жертви и загуби; като има предвид, че стабилен и независим Афганистан, който може да се грижи сам за себе си и да отказва сигурно убежище на терористични групи, все още е от жизненоважен интерес в областта на сигурността за НАТО, ЕС и неговите държави членки; като има предвид, че държавите – членки на ЕС, все още имат над 3 000 военнослужещи в Афганистан, участващи в мисията на НАТО „Resolute Support“;

О.  като има предвид, че в Иран и Пакистан има 2,5 милиона регистрирани бежанци и между 2 и 3 милиона афганистанци без документи; като има предвид, че в Афганистан има повече от 2 милиона вътрешно разселени лица, от които над 300 000 са разселени през 2018 г.; като има предвид, че много от тези лица страдат от продоволствена несигурност, липса на подходящ подслон, недостатъчен достъп до санитарни и здравни услуги и липса на защита, и като има предвид, че много от тях са деца, класифицирани като особено уязвими на риск от детски труд, сексуално насилие или потенциално вербуване в престъпни групи; като има предвид, че от началото на 2018 г. повече от 450 000 афганистанци са се завърнали в Афганистан или са били депортирани от Иран; като има предвид, че правителството на Пакистан обяви, че 1,7 милиона афганистански бежанци, регистрирани в държавата, ще трябва да бъдат върнати насила в Афганистан;

П.  като има предвид, че според ООН корупцията в Афганистан подкопава легитимността на държавата и представлява сериозна заплаха за доброто управление и устойчивото развитие, като пречи на „възникването на реална икономика“;

Р.  като има предвид, че Афганистан е претърпяла конфликт страна с ниски доходи и без излаз на море, представяща особени предизвикателства пред международната общност и нейните институции;

С.  като има предвид, че според индекса за глобална адаптация Афганистан е една от най-уязвимите държави в света по отношение на изменението на климата;

Т.  като има предвид, че възникват нови заплахи и международни кризи, които отклоняват вниманието на обществеността от положението в Афганистан и намаляват нейната подкрепа и загриженост;

У.  като има предвид, че 87% от афганистанските жени страдат от насилие, свързано с пола; като има предвид, че Афганистан се нарежда на 153 място от 160 държави по индекса на неравенството между половете на ООН за 2017 г.;

Ф.  като има предвид, че през 2017 г. отглеждането на опиум в Афганистан достигна рекордно високи стойности, бележейки 63% увеличение спрямо 2016 г.; като има предвид, че незаконният трафик на опиати допълнително подхранва нестабилността и бунтовете и увеличава финансирането за терористични групи в Афганистан;

Х.  като има предвид, че за първи път афганистанският бюджет за 2018 г. се придържа към международните стандарти за прогнози и счетоводство;

Ц.  като има предвид, че полицейската мисия на ЕС в Афганистан приключи през 2016 г. след девет години напредък;

Политически и стратегически аспекти

1.  запазва ангажимента си да подкрепя правителството на Афганистан в усилията му за изграждане на сигурно и стабилно бъдеще за народа на Афганистан чрез извършване на ключови реформи с цел подобряване на управлението и прилагането на принципите на правовата държава, за борба с тероризма и екстремизма, за постигане на траен мир и развитие, за изграждане на законни, демократични институции, за насърчаване на устойчивостта в контекста на националните и регионалните предизвикателства в областта на сигурността, за гарантиране на зачитането на правата на човека, включително на правата на жените, правата на етническите и религиозните малцинства, за борба с корупцията и наркотиците, за подобряване на фискалната устойчивост и насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, социално развитие и развитие на селските райони, за осигуряване на по-добро бъдеще за младите хора, които представляват две трети от населението; подчертава, че е необходимо мирно разрешаване на конфликта в Афганистан и че всички усилия следва да бъдат насочени към тази най-неотложна цел;

2.  подчертава, че дългосрочното развитие на Афганистан ще зависи от отчетността, доброто управление, устойчивото осигуряване на сигурност на хората, включително намаляването на бедността и създаването на възможности за работа, достъп до социални и здравни услуги, образование и защита на основните свободи и правата на човека, включително правата на жените и малцинствата; подчертава необходимостта от управление по начин, който гарантира приобщаващ икономически растеж и благоприятни условия за устойчиви чуждестранни инвестиции, които са от полза за афганистанския народ, при пълно зачитане на социалните, екологичните и трудовите стандарти;

3.  изразява загриженост относно уязвимостта и нестабилността на централното правителство и липсата на контрол от негова страна в голяма част от държавата, което задълбочава още повече последиците от конфликта за цивилното население; призовава ЕС и международната общност да улеснят медиацията в случаи като неразрешени проблеми след избори;

4.  призовава ЕС да помага в усилията срещу трайната тенденция на междуетническо напрежение, допринасяща за дезинтеграцията на централната власт, и да подкрепя богатата мултиетническа структура на афганистанското общество;

5.  подчертава своята трайна подкрепа за надеждните, свободни, честни и прозрачни избори в съответствие с международните стандарти, и изразява подкрепата си за наблюдението от страна на ЕС на изборите в страната, включително наблюдението на президентските избори през 2019 г.; подчертава, че поради хроничните политически съперничества резултатът от тези избори ще има огромно въздействие върху бъдещата стабилност на афганистанското правителство;

6.  подчертава огромния икономически потенциал на страната поради географското ѝ положение и човешките и природните ѝ ресурси;

7.  подчертава значителната финансова и политическа подкрепа на ЕС за социалното и икономическото развитие, хуманитарната помощ и регионалната свързаност на Афганистан; настоятелно призовава за по-нататъшни усилия за съвместно планиране между ЕС и неговите държави членки;

8.  във връзка с това подчертава необходимостта от засилване на координацията на политиката и диалога между ЕС и САЩ относно Афганистан и по регионалните въпроси;

9.  приветства съвместното комюнике, прието на министерската конференция за Афганистан в Женева на 27 – 28 ноември 2018 г., домакин на която беше ООН, с оглед на ангажиментите, поети на конференцията за Афганистан в Брюксел през 2016 г.;

Роля и отговорност на регионалните фактори

10.  припомня, че Афганистан е страна без излаз на море, със стратегическо местоположение между Азия и Близкия изток и признава, че подкрепата и положителното сътрудничество от страна на съседни държави и регионални сили, по-специално Китай, Иран, Индия, Русия и Пакистан, са от съществено значение за стабилизирането, развитието и икономическата жизнеспособност на Афганистан; изразява съжаление, че един стабилен и успешен Афганистан невинаги е крайната цел за тези регионални фактори и подчертава решаващата роля на тези страни за стабилизирането и мирния процес; отправя искане към съседните страни в бъдеще да се въздържат от блокиране на афганистанския износ, както се е случвало в миналото;

11.  подчертава, че мобилността и продължаващата активност на терористични мрежи, действащи в Афганистан, а също и в Пакистан, допринасят за нестабилността на ситуацията в целия регион;

12.  подчертава, че Афганистан често е обект на антагонистични цели на регионалните сили; призовава тези сили настоятелно за пълна подкрепа на усилията за мир в Афганистан; подкрепя форумите за регионално сътрудничество, но изразява загриженост във връзка с успоредното косвено участие на някои от съседите на Афганистан в конфликта, което подкопава усилията за постигане на мир; призовава тези съседи да се въздържат от използването на свои поддръжници в съперничествата си в Афганистан и настоятелно призовава както съседите, така и регионалните сили за пълно сътрудничество с цел постигане на дълготраен и устойчив мир в Афганистан;

13.  настоятелно призовава за увеличаване на усилията на ЕС за диалог и сътрудничество с регионалните партньори за борба с трафика на наркотици, с изпирането на пари, с финансирането на тероризма и с контрабандата на хора;

14.  подчертава огромното значение на инфраструктурата и регионалното развитие на Афганистан за подобряването на търговията и връзките между държавите от Централна и Южна Азия и като стабилизиращ фактор в региона;

15.  призовава ЕС да разгледа сътрудничеството между ЕС и Афганистан в своите стратегии за Централна и Южна Азия;

Сигурност и укрепване на мира

16.  остава дълбоко загрижен от влошаващото се положение със сигурността в Афганистан и продължаващите териториални завоевания на талибанските бунтовници и различни терористични групи, като например IS-KP, за което изглежда значително допринася присъствието на чуждестранни бойци; решително осъжда извършените от тях нападения срещу цивилното население, силите за сигурност, институциите и гражданското общество на Афганистан; отново заявява пълната си ангажираност по отношение на борбата с всички форми на тероризъм и отдава почит на всички участници в коалиционните и афганистанските сили и цивилни лица, платили с живота си за един демократичен, приобщаващ, благоденстващ, сигурен и стабилен Афганистан; отбелязва, че повече от половината от антиправителствените нападения през 2018 г. се приписват на IS-KР, чиято цел е да наруши и провали процеса на помирение и мир; отбелязва със загриженост, че сегашните джихадистки организации, IS-KР, Ал Кайда и техните различни дъщерни клонове са успели да се адаптират и да се установят, което представлява голямо предизвикателство за сигурността в Афганистан, региона и Европа;

17.  подчертава, че ЕС продължава да подкрепя ръководения и контролиран от Афганистан приобщаващ мирен и помирителен процес, включително изпълнението на мирното споразумение, договорено с групировката Хезб-е-Ислами; изразява готовност да допринася за това с всички подходящи инструменти на ЕС веднага щом има съдържателен мирен процес; призовава талибаните да се откажат от насилието, да се присъединят към мирния процес и да приемат конституцията на Афганистан; подчертава своята подкрепа за всеобхватното мирно предложение към талибаните, отправено многократно от правителството; призовава гражданското общество да участва пълноценно в тези разговори; признава, че е необходимо да се разгледа въпросът за дългосрочно комбинирано международно присъствие на сили за сигурност, за да се помогне на афганистанските сили за сигурност да стабилизират държавата и да се предотврати превръщането ѝ отново в сигурно убежище за терористични групи и източник на регионална нестабилност; призовава всички страни в конфликта да спазват международното хуманитарно право;

18.  приветства първия период на прекратяване на огъня от 2001 г. насам, Ейд ал-Фитр, който показа широкоразпространеното желание за мир сред афганистанците; призовава талибаните да се съобразят с призивите на афганистанския президент за нов период на прекратяване на огъня;

19.  подчертава, че четирите десетилетия на войни и конфликт, започнали със съветската инвазия в Афганистан през 1979 г., са причина за много от нерешените проблеми, пред които е изправен Афганистан днес; признава във връзка с това ролята на младите хора и афганистанската диаспора в процеса на изграждане на по-сигурно и по-добро бъдеще за страната; призовава ЕС да подкрепи правосъдие в условията на преход за жертвите на насилието;

20.  отбелязва, че след закриването през декември 2016 г. на мисията по линия на ОПСО EUPOL Афганистан, предоставяща специализирано обучение и съвети на афганистанската национална полиция и на Министерството на вътрешните работи, Съюзът продължи сътрудничеството си с афганистанската полиция чрез външните инструменти на ЕС, като Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), с който се финансират и действия за помирение;

21.  отбелязва, че започвайки от нулата, мисията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) успешно изгради способни афганистански национални сили за сигурност, които днес наброяват 352 000 войници и полицейски служители и разполагат с пехота, военна полиция, разузнаване, сили за разчистване на пътища, бойна подкрепа, медицински, авиационни и логистични способности, като по този начин се борят с влиянието на бунтовниците в страната;

22.  отбелязва, че ISAF създаде сигурна среда за подобряване на управлението и икономическото развитие, която доведе до най-високото процентно увеличение в сравнение с която и да било държава на основни показатели в областта на здравеопазването и развитието; отбелязва, че успехът на ISAF доведе също и до появата на жизнени медии и че сега милиони афганистанци упражняват правото си на глас;

23.  насърчава освен това мисията „Resolute Support“ на НАТО да продължи обучението и надзора си над афганистанската армия; насърчава държавите членки да предложат обучение по гражданско управление на кризи на националните и местните органи на управление на Афганистан;

24.  насърчава НАТО и ЕС да работят заедно за събиране на разузнавателни данни за бунтовническите групи, които заплашват Афганистан, и да координират съвместно препоръки в областта на политиките към афганистанските сили за сигурност;

25.  изразява дълбоко съжаление, че талибаните и другите бунтовнически групи използват присъствието на ЕС и международната общност в Афганистан и развитието, постигнато от тях, за разпространението с пропагандни цели на наратив, според който чужди окупатори възпрепятстват афганистанската държава и начин на живот; насърчава ЕС и правителството на Афганистан да противодействат на тази пропаганда;

26.  подчертава, че борбата с финансирането на тероризма е от ключово значение за създаването на благоприятна за сигурността в Афганистан среда; настоятелно призовава всички съответни партньори да увеличат усилията си за разбиване на всички мрежи за финансиране на тероризма, включително за слагане на край със злоупотребата с мрежите на системата „Хавала“ и с международните дарения за тази цел, с оглед на оказване на противодействие на радикализацията, екстремизма и инструментите за вербуване на бойци, на които афганистанските терористични организации продължават да разчитат;

27.  настоятелно призовава афганистанското правителство да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че превенцията и противодействието на разпространението на екстремистки идеологии са сред неговите най-важни приоритети;

28.  подкрепя програмата за мир и реинтеграция на Афганистан, която реинтегрира в обществото членове на талибаните, които се предават и се отказват от насилието; приветства Обединеното кралство за това, че вече участва с над 9 милиона британски лири;

29.  призовава правителството на Афганистан да изпълни изцяло резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и да гарантира участието, закрилата и правата на жените в целия цикъл на конфликта – от предотвратяването му до възстановяването след него;

30.  насърчава афганистанското правителство да разработи ефективни мерки срещу химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) заплахи; настоятелно призовава ЕС да предостави оперативна, техническа и финансова подкрепа за изграждането на капацитет в областта на противодействието на ХБРЯ заплахи;

31.  насърчава афганистанското правителство да засили своите национални системи за контрол с цел противодействие на широкото разпространение на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) в съответствие със съществуващите международни стандарти;

Държавно изграждане

32.  подчертава необходимостта правителството на Афганистан и международната общност да увеличат усилията си за изкореняване на корупцията в страната, както и да засилят отговорните и приобщаващи институции и да подобрят местното управление като стъпки от решаващо значение в изграждането на стабилна и легитимна държава, способна да предотвратява конфликти и бунтовническа дейност; призовава правителството на Афганистан да укрепи националния капацитет за възстановяване на откраднати активи чрез програми като инициативата за възстановяване на откраднати активи, осъществявана от Групата на Световната банка и Службата на ООН по наркотиците и престъпността;

33.  призовава правителството на Афганистан да увеличи политическото приобщаване, да засили отчетността и да се бори активно с корупцията;

34.  подчертава, че дистанцията между националните и местните органи на управление трябва да бъде преодоляна; признава, че този проблем може потенциално да бъде смекчен, ако правителството на Афганистан приложи наредбата, която изисква областните управители да присъстват в провинцията, която представляват;

35.  призовава ЕС да гарантира, че средствата на ЕС се инвестират в проекти, които помагат на населението на Афганистан, и че общините получават подходяща подкрепа за предоставянето на основни услуги и в изграждането на местно управление, така че да се гарантират основни жизнени стандарти за населението, да се осигури координация между централните органи и местните общини, за да се определят приоритетите, в които да се инвестира, да се засили подкрепата за гражданското общество, особено за защитниците на правата на човека, и по-специално да се даде приоритет на финансирането на проекти, които подкрепят участници, насърчаващи отчетността, правата на човека и демократичните принципи, както и местния интегриран диалог и механизмите за разрешаване на конфликти;

36.  призовава ЕС да продължи своя план за постепенно оттегляне след приключването на мисията на EUPOL, който включва осигуряване на устойчиво прехвърляне на дейностите към местните и международните партньори на EUPOL; настоятелно призовава всички страни да продължат усилията си за превръщането на афганистанската национална полиция в професионална сила за безопасност и сигурност, за укрепването на всички правоприлагащи институции, със специален акцент върху независимостта на съдебната система, полицията и подобряването на състоянието на афганистанските затвори, както и върху зачитането на правата на лишените от свобода;

37.  изразява съжаление, че кампаниите за борба с наркотиците в Афганистан не успяват и че не се полагат достатъчно усилия срещу талибанските лаборатории за наркотици, които са в основата на трафика на наркотици и осигуряват финансиране за талибаните и терористичните операции; подкрепя и одобрява новата стратегия на правителството на Афганистан срещу наркотиците, подкрепена от Службата на ООН по наркотиците и престъпността; изразява загриженост относно увеличаването на отглеждането на опиум в Афганистан(16) и призовава правителството на Афганистан да въведе целенасочени политики за обръщане на тази тенденция; отбелязва, че е от решаващо значение да се генерират конкретни и устойчиви алтернативи по отношение на производството на мак, които да се предоставят на неговите производители;

38.  подчертава, че основните източници на приходи на талибаните са незаконният минен добив и производството на опиум; отбелязва, че настоящите приходи на талибаните от нелегален минен добив се изчисляват ва 200 – 300 милиона евро годишно;

39.  призовава за допълнително въвеждане на подходящи взаимозависимости и взаимоограничения и за повече прозрачност с цел гарантиране на ефективността на публичната администрация, включително на финансовото управление, както и на предотвратяването на злоупотреби с чуждестранна помощ или помощ за развитие в съответствие с Парижката декларация относно ефективността на помощта;

40.  припомня, че ЕС подписа договор за държавно изграждане с Афганистан, предоставяйки 200 милиона евро годишно бюджетна подкрепа в продължение на две години с цел укрепване на правителствените институции и увеличаване на ресурсите за приоритетите в областта на развитието, като генериране на икономически растеж, намаляване на бедността и борба с корупцията; подчертава, че ресурсите трябва да бъдат използвани ефективно;

41.  отбелязва, че този договор се основава на като цяло положителната оценка на напредъка, постигнат от Афганистан в ключови области на реформите; признава значението в очертаването на целите, посочени в Договора за държавно изграждане, и условията за финансиране; освен това подчертава значението на надзора и систематичния мониторинг с цел предотвратяване на злоупотреби; подчертава значението на поставянето на акцент върху развитието и стабилността от страна на афганистанското правителство; призовава Комисията редовно да информира Парламента относно прилагането на Договора за държавно изграждане и подчертава, че неговите констатации в тази връзка следва да се използват за подготовката на продължаването на бюджетната подкрепа през периода 2018 – 2021 г.

Гражданско общество и права на човека

42.  приветства факта, че в Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан се поставя акцент върху диалога по въпроси, свързани с правата на човека, по-специално правата на жените, децата и етническите и религиозните малцинства, за да се гарантира достъпът им до ресурси и да се подкрепи пълното упражняване на техните основни права, включително чрез наемане на повече жени в правителствените структури на Афганистан, както и в системите за сигурност и правосъдие; призовава Афганистан да работи за премахването на всички форми на насилие и дискриминация срещу жените и момичетата; подчертава необходимостта от полагане на повече усилия за прилагането на разпоредбите на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, включени в дялове I и II;

43.  настоява ЕС да поддържа твърда позиция по отношение на правата на човека и подчертава, че спазването на демократичните принципи, правата на човека, и особено правата на жените и малцинствата, и върховенството на закона са съществени елементи на споразумението; настоява ЕС да предприеме конкретни мерки, ако правителството на Афганистан наруши съществени елементи от споразумението;

44.  припомня, че ЕС поставя специален акцент върху подобряването на положението на жените, децата, хората с увреждания и хората, живеещи в бедност, и че тези групи имат особена нужда от помощ, включително в областта на здравеопазването и образованието;

45.  приветства извеждането на преден план на равенството между половете и свързаните с него политики в споразумението, както и силния акцент върху развитието на гражданското общество; призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и овластяването на жените в рамките на усилията си в областта на развитието, като се има предвид, че промяната в обществените нагласи по отношение на социално-икономическата роля на жените изисква да се предприемат съответни мерки за повишаване на осведомеността, образование и реформа на регулаторната уредба;

46.  подчертава необходимостта от закрила на етническите и религиозните малцинства, които са застрашени или са обект на нападения; отбелязва, че етническата група „Шиит Хазара“ е обект на нападения по-често от другите групи и затова заслужава специално внимание;

47.  призовава за укрепване и подкрепа на свързани с правата на човека национални и поднационални институции в Афганистан, на организации на гражданското общество и на академичните среди; настоятелно призовава международните партньори да насърчават по-тясно сътрудничество и ангажираност с тези афганистански партньори;

48  подкрепя усилията на Международния наказателен съд (МНС) за гарантиране на търсенето на отговорност за военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, за които се твърди, че са извършени от май 2003 г. до сега;

49.  изразява загриженост относно нарастващия брой насилствени и умишлени нападения срещу здравни заведения и здравни работници и нападенията срещу гражданска инфраструктура; настоятелно призовава всички страни да изпълняват своите задължения съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право за предотвратяване на нападения срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура;

50.  призовава правителството на Афганистан да наложи незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

Развитие и търговия

51.  отбелязва, че крайната цел на помощта от ЕС за Афганистан е да се помогне на правителството и икономиката на страната да изкоренят бедността и да достигнат състояние на независимост и растеж чрез вътрешно развитие и регионално сътрудничество чрез външна търговия и устойчиви публични инвестиции, с цел намаляване на прекомерното разчитане на чуждестранна помощ посредством допринасяне за социалното, икономическото и екологичното развитие на Афганистан;

52.  отбелязва, че Афганистан е сред държавите, които получават най-много помощ за развитие в световен мащаб, и че между 2002 и 2016 г. институциите на ЕС са отпуснали помощ за страната в размер на 3,6 милиарда евро; изразява съжаление във връзка с факта, че делът на афганистанците, живеещи под прага на бедността, се е увеличил от 38% (2012 г.) на 55% (2017 г.), и подчертава факта, че страната отбелязва бавен растеж от 2014 г. насам на фона на постепенното оттегляне на международните сили за сигурност, съпътстващото намаляване на предоставянето на международни безвъзмездни средства и влошаващото се положение по отношение на сигурността;

53.  подчертава необходимостта от справяне с високата безработица и от борба с бедността, за да се работи за постигането на мир и стабилност в страната;

54.  подчертава, че са необходими повече възможности за работа извън земеделието и за правителството, за да се предотврати вербуването на млади мъже от талибаните и други бунтовнически мрежи;

55.  посреща със задоволство Националната рамка на Афганистан за мир и развитие от 2016 г. и Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, приети от афганистанското правителство; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят посредством Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие приоритетите на афганистанските органи в областта на развитието в съответствие с принципите на ефективност на сътрудничеството за развитие;

56.  призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията редовно да оценяват всички мерки на ЕС в Афганистан, като използват изрични качествени и количествени показатели, особено по отношение на помощта за развитие, доброто управление, включително правосъдния сектор, зачитането на правата на човека и сигурността; призовава също в тази връзка за оценка на относителното въздействие на мерките на ЕС върху цялостната обстановка в страната и на степента на координация и сътрудничество между участниците от ЕС и други международни мисии и мерки, както и за публикуване на заключенията и препоръките и докладването им пред Парламента;

57.  изразява съжаление, че въпреки значителния обем чуждестранна помощ, въздействието е ограничено; приканва Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно ефективността на помощта от ЕС за Афганистан през последното десетилетие;

58.  насърчава ЕС и други международни агенции, участващи в развитието на Афганистан, да работят с афганистанските медии, за да се осигури стратегическа комуникация на усилията за развитие, техните източници, цели и въздействие върху афганистанския народ;

59.  припомня, че в Афганистан понастоящем няма достатъчно цивилни експерти; насърчава ЕС и неговите държави членки да назначават и предоставят подходящо обучение за цивилни експерти в ключови области, които са от решаващо значение за икономическото развитие и борбата с наркотиците, за да подпомагат и обучават афганистанските длъжностни лица и местни жители;

60.  подчертава необходимостта от подкрепа за образователната система на Афганистан в увеличаването на броя на децата, посещаващи учебни занятия на всички нива;

61.  приветства факта, че от 2001 г. насам броят на децата, посещаващи училище, се е увеличил десетократно, като момичетата съставляват 39% от учениците;

62.  настоятелно призовава да се обърне специално внимание на младото поколение и призовава за пълноценно използване на програми като „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ за установяване на връзки между образователните институции, академичните среди, научноизследователските сектори и малките и средните предприятия (МСП);

63.  подкрепя действията на ЕС и държавите членки, допринасящи за Доверителния фонд за възстановяване в Афганистан, който се управлява съвместно от Световната банка и Министерството на финансите на Афганистан и работи за предоставяне на основни услуги от първостепенно значение, със специален акцент върху здравеопазването и образованието;

64.  приветства присъединяването на Афганистан към Световната търговска организация (СТО) през 2016 г. и признава добавената стойност, която търговията и преките чуждестранни инвестиции ще донесат за бъдещето на Афганистан; признава положителната роля, която членството в СТО може да изиграе за интегрирането на Афганистан в световната икономика;

65.  отбелязва, че след присъединяването на страната към СТО през 2016 г., което увеличи връзките на Афганистан с глобалната икономика, ЕС предостави на Афганистан безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС, но отчита, че са необходими по-нататъшни конкретни мерки, за да се даде възможност на частния сектор да се възползва от предимствата на този режим и така да засили вътрешното си развитие;

66.  подчертава, че афганистанските органи следва да разработят устойчив икономически модел, в основата на който стои принципът на преразпределение; призовава ЕС да подкрепи Афганистан в неговото екологично развитие и енергиен преход, тъй като разпоредбите за чиста и устойчива енергия са от съществено значение за ускоряване на изпълнението на целите за устойчиво развитие;

67.  подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия, за да се увеличи капацитетът на държавните институции за формулиране и прилагане на търговски стратегии и политики, подобряване на трансграничното движение на стоки и повишаване на качеството на продуктите с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти;

68.  призовава за засилване на бизнес отношенията между дружествата в ЕС и афганистанския частен сектор; насърчава прилагането на благоприятни условия за развитие на МСП;

69.  подкрепя и приветства всяка програма за развитие, инициирана от ЕС, отделна държава членка или член на международната общност, която има за цел подпомагане на ориентирането на предприемачите и собствениците на малки предприятия по отношение на съдебните разноски, регулациите и други препятствия пред производството, които в противен случай биха обезсърчили предприятията да излязат на пазара и/или да растат в рамките на пазара;

70.  отчита, че залежите на полезни изкопаеми в Афганистан представляват икономическа възможност за държавата да генерира приходи и работни места; отбелязва, че Китай е проявил интерес към тези залежи и особено към редкоземните елементи;

Миграция

71.  признава, че миграцията продължава да бъде предизвикателство за Афганистан, което създава проблеми за съседните държави и за държавите – членки на ЕС; изразява загриженост относно безпрецедентния брой завръщащи се мигранти, главно от Пакистан и Иран и в по-малка степен от Европа; признава, че въпросите, свързани с вътрешно разселените лица и бежанците, са резултат от заплахата от насилие от страна на бунтовнически групировки в Афганистан, както и от икономически и екологични фактори; подчертава, че усилията на ЕС и международната общност следва да бъдат насочени към предотвратяване на първопричините за масовата миграция; приветства националната стратегия на Афганистан за управление на връщането; изразява загриженост обаче за липсата на постоянни интеграционни политики на афганистанските органи за управление на сега завръщащите се лица; изразява убеждението си, че за гарантирането на стабилност в страната е от решаващо значение завърналите се лица да бъдат подходящо реинтегрирани – особено децата, на които трябва да се гарантира достъп до начално и средно образование – и да не са били обект на насилие или принуда по време на процедурите за връщане;

72.  подчертава факта, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси 5,5 милиона души в Афганистан, включително лица, вътрешно разселени вследствие на конфликта или сушата, се нуждаят от хуманитарна помощ, и подчертава, че сушата е довела до принудителното разселване на над 250 000 души в северната и западната част на страната; отбелязва, че са осигурени само 33,5% от финансирането за Плана за хуманитарна реакция и съответно настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да полагат повече усилия за справяне с ключови хуманитарни предизвикателства и основни човешки потребности и да обърнат особено внимание на уязвимите хора, включително на населението в труднодостъпните райони;

73.  изразява съжаление за това, че въпреки член 28, параграф 4 от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, който предвижда страните да сключат споразумение за обратно приемане, не е постигнато официално споразумение, а само неформално споразумение за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси; счита, че е важно всички споразумения относно обратното приемане да имат официален характер, за да се гарантира демократичната отчетност; изразява съжаление за липсата на парламентарен и демократичен контрол по отношение на сключването на неформалното споразумение за съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси и подчертава, че е важно да се поддържа постоянен диалог със съответните участници, с цел да се намери устойчиво решение на регионалното измерение на въпроса за афганистанските бежанци;

74.  изразява съжаление относно миграционната вълна от Афганистан на запад, особено на образованите и на младите хора, поради липсата на перспективи в държавата; подчертава помощта на ЕС за подобряване на живота на афганистанските емигранти, разселени в Пакистан и Иран; призовава тези държави да не връщат насилствено тези лица, което може да има дълбоко отрицателно въздействие върху стабилността и икономиката на Афганистан; настоятелно призовава връщането на бежанците в домовете им да бъде безопасно, организирано и доброволно;

75.  приветства Комисията за изготвянето на голям проект през 2016 г. за по-добро реинтегриране на завръщащите се мигранти в Афганистан, Бангладеш и Пакистан със 72 милиона евро, предназначени специално за Афганистан за периода между 2016 г. и 2020 г.;

76.  подчертава, че помощта за развитие, която ЕС предоставя на Афганистан, не следва да се разглежда единствено през призмата на миграцията и целите на управлението на границите, и счита, че помощта за развитие следва да се насочи към ефективното отстраняване на първопричините за миграцията;

Отраслово сътрудничество

77.  настоятелно призовава Комисията да представи всеобхватни стратегии за всеки отрасъл с цел осигуряване на широко разпространено развитие във всички области на сътрудничество с Афганистан;

78.  призовава за използване на опита на ЕС в областта на изграждането на капацитет и реформата на публичната администрация и публичната служба; подчертава неотложната необходимост от подобряване на управлението в областта на данъчното облагане; призовава за подкрепа на организациите на гражданското общество при пълно зачитане на различния им етнически, религиозен, социален или политически характер;

79.  подчертава, че селското стопанство осигурява 50% от доходите на населението на Афганистан и една четвърт от неговия БВП; отбелязва, че през периода 2014 – 2020 г. ЕС е предвидил разходи, възлизащи на 1,4 милиарда евро, за проекти за развитие в селските райони; отбелязва освен това, че тези проекти са от решаващо значение за предотвратяване на насочването на земеделските производители към черната икономика;

80.  отбелязва, че 80% от афганистанското население се занимава със селско стопанство за собствени нужди в неблагоприятна за селското стопанство среда със слабо развито напояване; подкрепя засилването на усилията за гарантиране на продоволствената сигурност;

81.  отбелязва със загриженост настоящата суша в Афганистан, която е най-лошата от десетилетия и застрашава хората, животните и селското стопанство; изразява загриженост освен това за честите природни бедствия като внезапни наводнения, земетресения, свлачища и сурови зими;

82.  отбелязва със загриженост, че вредите за селскостопански продукти като пшеницата могат да доведат до разселване, бедност, глад, а в някои случаи до преминаване на черния пазар, и че три милиона души са изложени на изключително голям риск от продоволствена несигурност и загуба на препитание;

83.  признава, че преместването на по-голяма част от веригата на добавената стойност в хранителната промишленост обратно в Афганистан би могло да увеличи доходите на семействата, да увеличи продоволствената сигурност, да намали разходите за храна и да осигури повече възможности за заетост;

84.  насърчава ЕС да продължи усилията си за подобряване на здравеопазването в Афганистан и подчертава значението на ваксинирането за всички хора, но най-вече за тези, които са особено уязвими на заболявания, като децата;

85.  приветства факта, че първичният достъп до здравеопазване се е увеличил от 9% на над 57% и че продължителността на живота се е увеличила от 44 на 60 години, както и че тези подобрения са станали възможни чрез приноса на ЕС, отделните държави членки и международната общност; признава, в светлината на тези постижения, че трябва да се направи още повече, за да продължи да се увеличава продължителността на живота и да се намали смъртността на жените и децата по време на раждане;

86.  решително осъжда корупционните практики в афганистанската здравна система, като вноса на нелегални лекарства, и настоятелно призовава ЕС да продължи да упражнява натиск върху афганистанското правителство да направи повече за предотвратяването на подобни корупционни практики;

87.  отново заявява необходимостта от обучени медицински специалисти в Афганистан и насърчава ЕС и държавите членки да продължат да предоставят медицински специалисти, които да обучават местни лекари и медици;

88.  отбелязва, че трафикът на хора и контрабандата на мигранти нанася вреди на двете страни, и по-специално на афганистанското общество; призовава за бързо прилагане на съществуващите споразумения, включително за обмен на информация, за премахване на транснационалните престъпни мрежи, които се възползват от нестабилността и слабите институции;

Прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие

89.  приветства Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие като първото договорно отношение между ЕС и Афганистан;

90.  отбелязва, че Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие предоставя основа за развитие на отношенията в различни области като върховенството на закона, здравеопазването, развитието на селските райони, образованието, науката и технологиите, борбата с корупцията, изпирането на пари, с финансирането на тероризма, с организираната престъпност и с наркотиците, миграцията, ядрената сигурност, неразпространението на оръжия за масово унищожение и изменението на климата;

91.  приветства създаването на съвместни органи за сътрудничество на изпълнително равнище с акцент върху провеждането на редовен диалог по политически въпроси, включително по правата на човека, и по-специално правата на жените и децата, които са съществени елементи на това споразумение, който има за цел справяне с предизвикателствата и създаването на възможности са по-силно партньорство;

92.  изразява загриженост, че в Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие липсват разпоредби за съвместен парламентарен контрол на неговото изпълнение; подкрепя ролята на Европейския парламент, парламентите на държавите членки и парламента на Афганистан в наблюдението на прилагането на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие;

93.  отбелязва замяната от страна на ЕС на специалния представител на ЕС за Афганистан със специален пратеник от септември 2017 г., част от структурата на ЕСВД;

94.  изразява съжаление, че Съветът е взел решение за временно прилагане в области, които са предмет на одобрение от Парламента, по-специално главата относно сътрудничеството в областта на търговията и инвестициите, която попада в изключителната компетентност на ЕС, вместо да поиска ратифициране на ранен етап от процеса, преди да се предприеме тази стъпка; счита, че това решение противоречи на принципа на лоялно сътрудничество, заложен в член 4, параграф 3 от ДЕС, и нарушава законните права и отговорности на Парламента;

°

°  °

95.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния пратеник на ЕС в Афганистан, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Ислямска република Афганистан.

(1)

ОВ L 67, 14.3.2017 г., стр. 3.

(2)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.

(3)

ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 133.

(4)

ОВ С 169 Е, 15.6.2012 г. стр. 108.

(5)

ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 55.

(6)

OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 73.

(7)

ОВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 41.

(8)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 129.

(9)

ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 17.

(10)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 39.

(11)

ОВ C 337, 20.9.2018 г, стр. 48.

(12)

OВ C 369, 11.10.2018 г., стp. 85.

(13)

Решения на Съвета от 10 ноември 2011 г. (16146/11 и 16147/11)

(14)

EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan Security Situation - Update, май 2018 г., https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)

US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly report to the United States Congress (тримесечен доклад на специалния главен инспектор на САЩ за възстановяването в Афганистан до Конгреса на СЯЩ), 30 октомври 2018 г., https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (22.11.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

(2015/0302M(NLE))

Докладчик по становище: Франк Енгел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че Афганистан е сред държавите, които получават най-много помощ за развитие, и че между 2002 и 2016 г. институциите на ЕС отпуснаха помощ за страната в размер на 3,6 милиарда евро; изразява съжаление във връзка с факта, че делът на афганистанците, живеещи под прага на бедността, се е увеличил от 38% (2012 г.) на 55% (2017 г.), и подчертава факта, че страната отбелязва бавен растеж от 2014 г. на фона на постепенното оттегляне на международните сили за сигурност, съпътстващото намаляване на предоставянето на международни безвъзмездни средства и влошаващото се положение по отношение на сигурността;

2.  отчита, че това неотдавнашно забавяне на напредъка в развитието се дължи до голяма степен на засилването на насилието и конфликта, които датират отдавна; подчертава, че 2018 г. е на път да се превърне в най-смъртоносната година за гражданското население, за която има сведения, и изразява съжаление във връзка с поредицата от нападения и убийства в навечерието на парламентарните избори през октомври 2018 г., които отнеха живота на много граждани и на десет от лицата, кандидатирали се на изборите; подчертава факта, че вътрешното разселване, пристигането на лица, завърнали се от съседните страни в региона – включително 500 000 афганистански граждани без документи, завърнали се от началото на годината насам вследствие на репресиите в Иран – и от държавите – членки на ЕС, както и климатичните фактори, например продължаващата суша, са довели до влошаване на хуманитарната ситуация; отбелязва със загриженост, че настоящата хуманитарна ситуация и положението със сигурността в страната затрудняват осъществяването на дейностите за повторна интеграция, финансирани чрез помощта на ЕС за развитие;

3.  подчертава факта, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси 5,5 милиона души в Афганистан, включително лица, вътрешно разселени вследствие на конфликта или сушата, се нуждаят от хуманитарна помощ, и подчертава, че сушата е довела до принудителното разселване на над 250 000 души в северната и западната част на страната; отбелязва, че са осигурени само 33,5% от финансирането за Плана за хуманитарна реакция, и съответно настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да положат всички усилия, за да се справят с ключови хуманитарни предизвикателства и с нуждите на хората и да обърнат особено внимание на уязвимите хора, включително на населението в труднодостъпните райони;

4.  подчертава необходимостта от цялостен подход към предизвикателствата в хуманитарната сфера и в областта на развитието и сигурността, включително чрез системни действия в по-дългосрочен план, и от предприемане на по-успешни мерки, основаващи се на взаимодействието между тях; настоява, че омиротворяването на страната, изкореняването на бедността и подпомагането на борбата срещу талибаните, нормализирането на функционирането на държавата и нейните институции и разширяването на обхвата на основните социални услуги като здравеопазването и образованието са задължителни предпоставки за социалното и икономическото развитие на Афганистан;

5.  посреща със задоволство Националната рамка на Афганистан за мир и развитие от 2016 г. и Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, приети от афганистанското правителство; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят посредством Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие приоритетите на афганистанските органи в областта на развитието в съответствие с принципите на ефективност на сътрудничеството за развитие;

6.  припомня, че ЕС пое ангажимент да постигне целите за устойчиво развитие, и по-специално да изкорени бедността, като съсредоточи усилията си в области, в които добавя най-голяма стойност, и като зачита принципите на ефективност и ефикасност на помощта и на съгласуваност на политиките за развитие; подчертава, че е необходимо да се продължи финансирането на помощта за развитие за Афганистан, основаваща се на потребностите, както и усилията да се насочат към премахването на бедността и в частност на глада, като се обърне внимание на слабости като широко разпространената продоволствена несигурност, хроничното недохранване и управлението на водите; подчертава необходимостта да се запази ангажиментът за оказване на подкрепа на правителството с цел увеличаване на достъпа на всички до основните услуги като образованието и здравеопазването, с акцент върху осигуряването на медицински грижи за уязвимите лица, включително жените, момичетата и децата, както и върху здравните грижи за хората с увреждания и психични проблеми; подчертава, че е важно да се гарантира, че организациите на гражданското общество могат да играят съществена роля в упражняването на социален контрол, който е необходим, за да се следи за доброто предоставяне на обществените услуги;

7.  посреща със задоволство факта, че в Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие се упоменава развитието на устойчиво и екологосъобразно селско стопанство, като се има предвид, че икономиката на селските райони и селското стопанство понастоящем са основният източник на заетост; призовава ЕС да провежда по-мащабни действия в тази област с цел подобряване на продоволствената и хранителната сигурност, поминъка в селските райони и заетостта, включително устойчивото управление на природните ресурси; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на въздействието на природните бедствия и изменението на климата върху дребните земеделски стопани;

8.  посреща със задоволство челното място, което равенството между половете и свързаните с него политики заемат в споразумението, както и силния акцент в документа върху развитието на гражданското общество; призовава ЕС да насърчава допълнително равенството между жените и мъжете и овластяването на жените в рамките на усилията си в областта на развитието, като се има предвид, че промяната в обществените нагласи по отношение на социално-икономическата роля на жените изисква да се предприемат съответни мерки за повишаване на осведомеността, образование и реформа на регулаторната рамка;

9.  приветства националната стратегия на Афганистан за управление на връщащите се лица, но изтъква необходимостта от непрекъснат мониторинг за целите на прилагането на гаранции относно повторната интеграция на афганистанските граждани, особено на децата, на които трябва да се гарантира достъп до основно и средно образование; изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки член 28, параграф 4 от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, който гласи, че страните следва да сключат споразумение за обратно приемане, не е постигнато официално споразумение, а само неформално споразумение, озаглавено „Съвместен път напред“; счита, че е важно всички споразумения относно обратното приемане да имат официален характер, за да се гарантира демократичната отчетност; изразява съжаление относно липсата на парламентарен и демократичен контрол по отношение на сключването на споразумението „Съвместен път напред“ и подчертава, че е важно постоянно да се провежда диалог със съответните участници, с цел да се намери устойчиво решение относно регионалното измерение на въпроса за афганистанските бежанци;

10.  подчертава, че помощта за развитие, която ЕС предоставя на Афганистан, не следва да се разглежда единствено през призмата на миграцията и целите на управлението на границите, и счита, че помощта за развитие следва да се насочи към ефективното отстраняване на първопричините за миграцията;

11.  приветства Договора за държавно изграждане между ЕС и Афганистан (бюджетна подкрепа), подписан през 2016 г., тъй като той може да укрепи държавните институции и тяхната ангажираност по отношение на политиките за развитие; отбелязва, че този договор се основава на като цяло положителната оценка на напредъка, постигнат от Афганистан в ключови области на реформите; подчертава, че ресурсите трябва да бъдат използвани ефективно и да бъдат систематично контролирани, за да се предотвратят злоупотребите; призовава Комисията да държи Парламента в течение относно прилагането на Договора за държавно изграждане и подчертава, че тези констатации следва да се използват за подготовката на продължаването на бюджетната подкрепа през периода 2018 – 2021 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан

Позовавания

2015/0302M(NLE)

Водеща комисия

 

AFET

 

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Frank Engel

23.5.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

18.6.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

(2015/0302M(NLE))

За комисията по международна търговия: Бернд Ланге(председател)

Position

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по международна търговия представя на водещата комисия по външни работи следното изменение:

Изменение    1

Предложение за резолюция

Параграф 1 а (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

изразява загриженост във връзка с решението на Съвета да пристъпи, преди да е получил одобрението на Парламента, към временно прилагане на споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Ислямска република Афганистан, което съдържа области, по-специално глава относно сътрудничеството по въпросите на търговията и инвестициите, които попадат в изключителните правомощия на ЕС; счита, че това решение противоречи на принципа на лоялно сътрудничество, заложен в член 4, параграф 3 от ДЕС, и нарушава законните права и отговорности на Парламента в областта на търговската политика на ЕС, посочени в членове 207 и 218 от ДФЕС; изразява съжаление, че Съветът не е поискал одобрението на Парламента на по-ранен етап от процеса и преди временното прилагане, каквато е установената практика за търговските споразумения, сключвани между ЕС и трети държави;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан

Позовавания

2015/0302M(NLE)

Водеща комисия

 

AFET

 

 

 

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bernd Lange

23.4.2018

Разглеждане в комисия

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2018

 

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан

Позовавания

2015/0302M(NLE)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

 

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

 

INTA

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Дата на внасяне

1.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност